UMOWA NR. zawarta w dniu: r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu: r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem ewidencyjnym /KRS.. reprezentowanym przez: zwanym dalej WYKONAWCĄ. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi dowozu uczniów do placówek szkolnych na terenie gminy Gnojno w roku szkolnym 2015/2016, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych szkolnych zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wybraną ofertą stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, w przewozach regularnych. 2. Realizacja przedmiotu umowy przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 3. Integralną część niniejszej umowy stanowi: specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy, pisemne ustalenia stron podjęte w trakcie realizacji umowy Na przedmiot umowy określony w 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny z SIWZ: 1) Dowóz odbywa się w miesiącach wrzesień - czerwiec w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016 (tj. od r. do r). Dowóz dzieci do placówek 1

2 szkolnych tj : Szkoły Podstawowej w Gnojnie, Szkoły Podstawowej w Gnojnie Filia w Jarząbkach, Szkoły Podstawowej w Gnojnie Filia w Balicach, Szkoły podstawowej w Raczycach, Gimnazjum w Gnojnie Rozpoczęcie dowozu od godziny 7:00, zakończenie dowozu 7:50, natomiast odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych około godziny13:00 14:50. Powyższe godziny mogą ulec zmianie jedynie w uzasadnionych przypadkach. 2) W dniach innych niż dni nauki szkolnej rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp. których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym oraz Dyrekcją poszczególnych szkół. 3) Dowóz dzieci do szkół w Gminie Gnojno musi odbywać się co najmniej czterema autobusami. Czas przejazdu dzieci do szkół w Gminie Gnojno nie może być dłuższy niż 45 minut. 4) W przypadku awarii autobusu, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić autokar zastępczy z odpowiednią liczbą miejsc siedzących dla uczniów, w dobrym stanie technicznym; koszty zorganizowania transportu zastępczego ponosi Wykonawca 5) Wykonawca będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 5 dni roboczych przed ich zaistnieniem. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej. 2.Wykonawca oświadcza, iż pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają aktualne badania lekarskie, są przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadają uprawnienia do wykonywania przewozu uczniów. Posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC i NNW pojazdu, którym jest wykonywany przewóz. 3. Przewidywana liczba przewożonych dzieci w dniu zawarcia umowy w roku szkolnym 2015/2016 wynosi: 324 osób na wszystkich trasach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby dzieci określonych w 2 ust. 3 na poszczególnych trasach. 5. Ostateczna liczba dowożonych dzieci do szkół będzie wynikała z list dzieci przekazanych Wykonawcy przez pracownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Gnojnie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, na który ma obowiązywać przewóz. 6. Harmonogramy przewozu dzieci i młodzieży do szkół będą sukcesywnie ustalane z Zamawiającym oraz Dyrekcją poszczególnych szkół. 3 Termin realizacji zmówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia w roku szkolnym 2015/2016 od dnia r. do dnia r. 4 2

3 Warunki szczegółowe realizacji umowy 1. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć się u wybranego przez siebie ubezpieczyciela od OC na wypadek wyrządzonych szkód osobom trzecim na skutek nienależytego wykonania przyjętych przez siebie obowiązków. 5. Wykonawca będzie dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły. 6. Sprawdzenie tożsamości uczniów uprawnionych do przejazdu na poszczególnych trasach odbywać się będzie na podstawie legitymacji szkolnej lub imiennego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę dla każdego ucznia na trasę przewozu. 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdu autobusów z bazy do pierwszej miejscowości z trasy i z ostatniej miejscowości do bazy. 8. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Wykonawcy zgodnie z organizacją pracy szkoły po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych i odwożonych na poszczególnych trasach. 9. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieka nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. Osoby wyznaczone na opiekunów do przewożonych uczniów będą posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu dla osób sprawujących opiekę nad uczniami podczas dowozu do szkół, ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 10. W przypadku konieczności zapewnienia opieki dodatkowej ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia bezpłatnego biletu upoważniającego do przejazdów opiekunów dzieci. 11. Wykonawca odpowiada za punktualny przewóz, uwzględniając istniejące warunki atmosferyczne, roboty drogowe i inne utrudnienia w ruchu. 12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług autobusami sprawnymi technicznie, gwarantującymi pełne bezpieczeństwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz o liczbie miejsc siedzących adekwatnych do ilości przewożonych dzieci. 3

4 13. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów o czasie pracy kierowców Wykonawca ma prawo podpisać umowę z Podwykonawcami. 2. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z Podwykonawcą do akceptacji. 3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 4. Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych Podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny z SIWZ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową przedmiotu umowy/wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia. 6. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 5 upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za usługę wykonaną przez Podwykonawcę do chwili otrzymania potwierdzenia. 7. Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności z faktury bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. Do polecenia musi być dołączone pisemne oświadczenie Podwykonawcy, że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane w ramach przedkładanej faktury Wykonawcy Wartość usług jest określona na kwotę brutto w wysokości:. zł brutto (słownie:.. zł), w tym kwota netto wynosi: zł (słownie:.. zł), podatek VAT według stawki..% w wysokości:.. zł. 2. Cena biletu miesięcznego za przewóz 1 ucznia opracowanych przez Wykonawcę w skali 1 miesiąca wynosi. zł. brutto ( słownie.. zł.). 3. Wykonawca odpowiada za prawidłową klasyfikację usług oraz za należyte rozliczenie z tego tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym. 4

5 4. Wartość umowy oraz ceny jednostkowe określone w ust. 1, 2 zawierają wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy. 5. Rozliczenia za przewóz uczniów do szkół będą odbywały się co miesięcznie na podstawie ilości sprzedanych biletów i po przedstawieniu faktury płatnej w ciągu dni od daty jej doręczenia. 6. Ceny jednostkowe usług nie będą podlegały zmianom w trakcie trwania umowy. Należności będą regulowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie, NIP , REGON na konto Wykonawcy. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 7 8 1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 56 ust. 1 niniejszej umowy. 2) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy lub sprowokowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki lub przerwy. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane siłą wyższą np. gołoledź, zaspy, blokady dróg Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z n/w okoliczności: 1) świadczenia usług przy pomocy sprzętu nie spełniającego parametrów technicznych wynikających z właściwych przepisów prawa. 2) opóźnień w świadczeniu usług będących przedmiotem umowy powtarzających się więcej niż trzy razy w miesiącu i powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) dwukrotnego niezrealizowania usługi tzn. niewykonania przewozu. W pozostałych przypadkach obowiązuje strony trzymiesięczny termin wypowiedzenia Nie dopuszcza się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę. 2. Zmiany danych adresowych oraz zmiana ilości zamawianych biletów nie stanowią zmiany umowy. 3. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego i likwidacyjnego. 11 Odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje umowy są : - z ramienia Zamawiającego : 5

6 - z ramienia Wykonawcy:.. 12 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13 Ewentualne spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 W przypadku wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 15 Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający 6

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza 6

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo