UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza Żerków reprezentowanym przez - Dyrektora GZEAS- Marię Zukier - Główną księgową Agnieszkę Rosiejkę Zwanym dalej Zamawiającym a:.. (nazwa i adres wykonawcy) W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są dowozy i odwozy uczniów szkół podstawowych w Żerkowie, Komorzu Przybysławskim, Chrzanie, Dobieszczyźnie i Gimnazjum w Żerkowie. Dane w oparciu, o które dokonano opisu przedmiotu zamówienia: Liczba dzieci dojeżdżających w poszczególnych szkołach: SP SP SP Komorze Dobieszczyz Chrzan Miejscowość Gimnazjum SP Żerków 1 Oddział Stęgosz na Antonin 3 3 Bieździadów Brzóstków Chrzan Chwałów Dobieszczyzna Gęczew Kamień 4 4 Komorze Kretków Lgów Lisew Lubinia Mała Ludwinów Miniszew Paruchów Pawłowice Podlesie 3 3 Pogorzelica Prusinów Przybysław Raszewy Razem

2 Rogaszyce 1 1 Sierszew Sucha Stęgosz Szczonów Śmiełów Żerniki Żółków II Żółków osada Żerków 1 1 Razem Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w szkołach: Gimnazjum: 8:00-16:00 SP Żerków: 8:00-14:35 SP Chrzan: 8:30-14:40 Oddział Stęgosz: 8:30-13:50 SP Dobieszczyzna: 8:30-14:05 SP Komorze: 7:45-13:50 Podane godziny zakończenia zajęć to godziny, w których kończy się ostatnia lekcja w szkole, przy czym zajęcia w zależności od klasy kończą się również wcześniej. Dowozy będą odbywały się jednocześnie: - 1 autobusem z minimum 55 miejscami siedzącymi - 1 autobusem z minimum 52 miejscami siedzącymi - 2 autobusami z minimum 50 miejscami siedzącymi - 1 autobusem z 20 miejscami siedzącymi - 1 busem z 8 miejscami siedzącymi na proponowanych niżej trasach, które ostatecznie ustalone zostaną we wrześniu 2014 r. TRASA I Żerków- Żerniki- Kretków- Chwałów- Komorze Przybysławskie- Przybysław- Raszewy- Żerków- Lgów- Gęczew- Śmiełów- Brzóstków- Żerków- Lubinia Mała- Sucha- Sierszew- Dobieszczyzna- Żerków. TRASA II Żerków- Szczonów- Pogorzelica- Paruchów- Komorze Przybysławskie- Antonin- Żerniki- Kretków- Rogaszyce- Podlesie- Żółków II- Żerków- Ludwinów- Miniszew- Prusinów- Dobieszczyzna- Ludwinów- Lisew- Żerków. TRASA III Żerków- Brzóstków- Raszewy- Żerków- Lisew- Kamień- Ludwinów- Żerków- Raszewy- Żerków- Żółków- Żerków- Chrzan- Stęgosz- Chrzan- Żerków TRASA IV Żerków- Chrzan- Żerków- Pawłowice- Stęgosz- Żerków- Bieździadów- Żerków Łączna szacunkowa ilość kilometrów na podanych trasach w roku szkolnym 2013/2014 wynosi około km. Ilości te zostały wyliczone w oparciu o zamówienia udzielone w poprzednich latach przy uwzględnieniu liczby dzieci dojeżdżających w roku szkolnym 2014/2015 oraz długości tras dowozów i odwozów dzieci w zależności od godzin zakończenia zajęć. 2

3 Podane ilości kilometrów są ilościami szacunkowymi. Szczegółowy harmonogram dowozów i odwozów zostanie uzgodniony z dyrektorami szkół po dokładnym opracowaniu planów lekcji uwzględniających zajęcia dodatkowe w szkołach. Za jednostkę rozliczeniową przyjmuje się cenę za 1 kilometr trasy zaczynającej i kończącej się w Żerkowie na ulicy Cmentarnej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy przy założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest ul. Cmentarna w Żerkowie. Koszty dostarczenia środków transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy nie będą opłacane. W stawce przewozów Wykonawca uwzględni wszelkie koszty przewozów wraz z zapewnieniem opiekuna. Opiekun musi uczestniczyć w każdym przewozie uczniów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych usług w zależności od posiadanych środków finansowych. Dopuszcza się również modyfikację tras w dniach takich jak np. rekolekcje, święta, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego itp. Wyżej wymienione zmiany w harmonogramie uzgadniane będą z dyrektorami szkół. Kod CPV: Usługi w zakresie transportu drogowego Usługi samochodowego transportu osób Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: - z ramienia Zamawiającego: Dyrektor GZEAS- Maria Zukier - z ramienia Wykonawcy: 2.Okres realizacji umowy Przedmiot umowy będzie realizowany w okresie od roku do roku. 3. Obowiązki stron 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność oferowanych usług. 2. Wykonawca do wykonania opisanej w 1 usługi zapewnia środki transportu oraz osoby niezbędne do wykonania zadania. Środki transportu muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału 5 i 6 tego rozporządzenia. 3. Środki transportu niezbędne do realizacji zamówienia musza spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 5 i 6 tego rozporządzenia. Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne. Dokumenty rejestracyjne pojazdu muszą potwierdzać zadeklarowaną przez Wykonawcę ilość miejsc siedzących. 4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Opiekunowie muszą posiadać uprawnienia do opieki nad dziećmi (kurs pedagogiczny). 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w 1 umowy. 5. W sytuacjach awaryjnych Wykonawca musi dysponować pojazdami zastępczymi w celu ciągłości wykonywania usługi. 3

4 4. Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy ustala się zgodnie z ofertą przetargową w następującej wysokości zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. -..zł netto (słownie ) -..zł VAT (słownie.) -..zł brutto (słownie ) przy czym jednostką rozliczeniową jest: -..zł netto za 1 kilometr trasy przewozu autobusami z minimum 55, 52,50, miejscami siedzącymi wraz z opiekunem -.zł netto za 1 kilometr trasy przewozu autobusem z 20 miejscami siedzącymi wraz z opiekunem -.zł netto za 1 kilometr trasy przewozu busem z 8 miejscami siedzącymi wraz z opiekunem 2. Kwota wymieniona w ust. 1 jest kwotą do której Zamawiający może zlecać wykonanie usług. Dokładne rozliczenia będą następowały po wykonaniu faktycznej ilości kilometrów. 3. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku. 5. Strony ustalają, że rozliczenie będzie następowało fakturami wystawianymi raz w miesiącu. 5. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) w warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług w pełnym zakresie objętym umową z dniem r. c) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależycie i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki. d) gdy wszczęte zostało postępowanie upadłościowe Wykonawcy e) gdy rozpoczęto likwidację firmy Wykonawcy f) gdy Wykonawca utracił uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę określonego w niniejszej umowie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 6. Kary umowne 1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w poniższych przypadkach i wysokościach: a) 100% umownego dziennego wynagrodzenia za niewykonanie w całości lub w części przewozu przez jeden dzień i 150% dziennego wynagrodzenia za każdy inny dzień niewykonania w całości lub części przewozu 4

5 b) Za opóźnienie w podstawieniu autobusu nie przekraczające 1 godziny - 50zł., a przekraczające godzinę - 80zł 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 7. Zmiany umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) termin realizacji: w przypadku działania siły wyższej np. klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, z brakiem możliwości prowadzenia usługi na skutek obiektywnych warunków klimatycznych 2) wynagrodzenie w następstwie zmiany przepisów od podatku towarów i usług (VAT), 3) przedmiot umowy jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 4) koniecznością zmiany zakresu ilościowego umowy. Faktyczna liczba oraz wartość wykonanych usług zależna będzie od potrzeb Zamawiającego w zależności od harmonogramu dowozów i odwozów. Niewykorzystanie planowanych ilości nie może być podstawą do wystawienia faktury i roszczeń ze strony wykonawcy, a w przypadku zwiększenia ilości wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia według stawek podanych w ofercie. Jednostką rozliczeniową jest 1 kilometr trasy. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Postanowienia końcowe 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. 2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron... WYKONAWCA.. ZAMAWIAJĄCY Akceptuje projekt umowy: 5

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo