U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT)"

Transkrypt

1 U m o w a p r z e w o z u (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Wołczynie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dowożenie uczniów do szkół pomiędzy Gminą Wołczyn zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: mgr Jana Leszka Wiącka - Burmistrza Wołczyna, przy udziale mgr inż. Katarzyny Krawiec - Skarbnika Gminy, a: zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Wykonawca zobowiązuje się do wynajmu pojazdów samochodowych wraz z kierowcą w celu świadczenia usług transportowych polegających na przewozie wychowanków oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Wołczynie oraz ich opiekunów na zajęcia szkolne i z powrotem, a także na przewozie uczniów niepełnosprawnych z zapewnieniem im opieki na trasie nr 2, pojazdami samochodowymi posiadającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących, nie mniejszą niż określona w dokumentacji postępowania, potwierdzoną zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 2. Zamawiający ustala imiennie osoby uprawnione do przejazdu do szkoły i z powrotem. Listą osób uprawnionych dysponuje opiekun, przy czym łączna liczba osób w pojeździe na danej trasie, w tym uprawnionych uczniów i opiekunów, nie może być większa niż określona zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 3. Trasa dowozu i odwozu: 1) trasa nr 1, kurs nr 1: Wołczyn Markotów Mały Nowa Wieś Wołczyn Brynica Wąsice ul. Młyńska Wąsice Brynica Wołczyn Brynica - Wąsice Wierzchy Wąsice Gierałcice Wołczyn ( 1 kurs poranny: 57 km ), 2) trasa nr 1, kurs nr 2: Wołczyn Gierałcice Wąsice Brynica Wąsice ul. Młyńska Wąsice - Brynica - Wołczyn Brynica - Wołczyn, 1 kurs popołudniowy [ 40 km ]. Zamówienie nie obejmuje kosztów opieki nad uczniami w czasie przewozu na trasie nr 1. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu zapewnia osoba/y zatrudniona/e przez Zamawiającego. 3) trasa nr 2, kurs nr 3: Wierzbica Górna - Wołczyn Kup ( 1 kurs poranny 38,5 km ), 4) trasa nr 2, kurs nr 4: Kup Wołczyn Wierzbica Górna ( 1 kurs popołudniowy 38,5 km ). 4. Trasa dowozu i odwozu obejmuje przejazd do najdalej usytuowanego miejsca wsiadania lub wysiadania ucznia w danej miejscowości. Zamawiający może wskazać inny punkt docelowy.

2 5. Wykonawca nie jest zobowiązany do opieki nad uczniami w czasie przewozu na trasie nr 1. Wykonawca zapewnia opiekę w czasie przewozu na trasie nr 2 w ramach zaproponowanej ceny Opłata za usługi przewozowe ustalana będzie według stawki ryczałtowej... zł netto, słownie... za 1 dzień przewozu uczniów, zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Stawka ryczałtowa netto obejmuje przywóz uczniów i opiekunów na zajęcia szkolne i odwóz uczniów i opiekunów po zajęciach szkolnych oraz koszty opieki uczniów niepełnosprawnych w czasie przewozów i zawiera wszystkie elementy ceny usługi przewozu: koszty, narzuty, zysk, opłaty i podatki ( oprócz podatku VAT ), bez względu na ich rodzaj i tytuł. 3. Stawka ryczałtowa netto wymieniona w ust. 1 nie ulega podwyższeniu w czasie trwania umowy, a w przypadku skróceniu któregokolwiek kursu ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 4. Do kwot należnych z tytułu przewozów uczniów i opiekunów, obliczonych z zastosowaniem wymienionych stawek ryczałtowych, Wykonawca dolicza podatek VAT według aktualnej stawki procentowej 5. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu umowy określonego w 1 ustalone w wyniku przetargu wynosi: 1) Kwota brutto:. zł (słownie ) w tym kwota podatku VAT (według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy).zł 2) wartość zamówienia (netto) zł (słownie.... ). 3. W razie uszkodzenia (awarii) pojazdu wykonującego przewóz Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia pojazdu samochodowego zastępczego, o równorzędnych parametrach Przewóz wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów na trasie objętej niniejszą umową będzie wykonywany w dni nauki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Wołczynie i w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz w dni nauki szkolnej w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych w m. Kup, do których uczęszczają przewożeni wychowankowie i uczniowie, w okresie od 1 września 2014 roku do 26 czerwca 2015 roku włącznie ( do 188 dni nauki ).

3 2. W trakcie przewozów na trasie nr 1 opiekę nad uczniami sprawuje jeden opiekun, wyznaczony przez Zamawiającego. Opiekę nad uczniami w czasie przewozu na trasie nr 2 zapewnia/ją osoba/y zatrudniona/e przez Wykonawcę w ramach ceny określonej niniejszą umową, inna/e niż kierowca pojazdu. 3. Liczba przewożonych uczniów może ulegać zmianie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę w następnym dniu roboczym po powiadomieniu zamawiającego przez właściwą szkołę. Zmiana liczby przewożonych uczniów nie powoduje zwiększenia stawki ryczałtowej za dzień wykonywania przewozów. 4. Godziny przyjazdu z uczniami do szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Wołczynie (trasa wymieniona w 1) w poszczególnych dniach tygodnia Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć szkół, z tym, że codzienny przyjazd na zajęcia szkolne do Wołczyna/Kup winien nastąpić pomiędzy godziną 7. a 7.(8.00). 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przewozu wynikające z działania sił natury (w szczególności: mgła ograniczająca widoczność w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu ruchu drogowego, gołoledź, zaspy śnieżne, wichury, deszcze nawalne, zagrożenie powodziowe) lub niemożności kontynuowania jazdy wynikającej z warunków ruchu drogowego. 6. W przypadku, gdy z przyczyn określonych w 4 ust. 5 w danym dniu zostanie wykonana jedynie część usługi (dowóz do szkoły lub z powrotem), Wykonawca posiada prawo do części wynagrodzenia proporcjonalnego do zakresu wykonanego świadczenia Wykonawca wystawia Zamawiającemu faktury za wykonane usługi przewozowe po zakończeniu dowozu w danym miesiącu. 2. Zamawiający reguluje należność w terminie do 14 dni od doręczenia faktury Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przewożonym osobom, wymienionym w 1 ust. 1, warunków bezpieczeństwa i higieny, oraz wygód, jakie ze względu na transport osób uważa się za niezbędne. 2. Miejsca wsiadania i wysiadania uczniów wskazuje Zamawiający z zachowaniem warunków przewidzianych w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw z 2012 roku, poz. 1137), zapewniając opiekę nad uczniami w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu na trasie nr 1. Opiekę w czasie wsiadania i wysiadania na trasie nr 2 zapewnia Wykonawca. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy wskazać w danej miejscowości inne niż w dniu podpisywania umowy miejsce, odpowiadające wymienionym wymogom. Zmiana powyższa nie powoduje zmiany stawki ryczałtowej za dzień wykonywania przewozów. 7.

4 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 2 ust. 5 pkt. 1, b) w przypadku niewykonania przewozu z winy Wykonawcy (to jest z przyczyn innych niż wymienione w 4 ust. 5 niniejszej umowy), Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50 % dziennej stawki wymienionej w 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień niewykonania przewozu. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary: za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 2 ust. 5 pkt 1, 3. Kara umowna, o której mowa w 7 ust. 2 nie przysługuje Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyny wymienionej w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 907). 4. Naliczenie kary umownej nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego Do spraw nieuregulowanych w umowie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121). 2. Integralną część umowy stanowi kopia/kserokopia odpowiednich zezwoleń i licencji właściwych dla Wykonawcy, obejmujących zasięgiem m.in. gminę Wołczyn, określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1414). Kopie/ę, o których mowa wyżej, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, jeśli nie są załącznikami do oferty Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu samochodowego w zakresie obejmującym ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne (OC, NW), zgodnie z deklaracją załączoną do oferty, na okres nie krótszy, niż czas trwania umowy. Kopię potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC i NW Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przed dniem rozpoczęcia dowozów, a w przypadku zawierania lub przedłużania umowy ubezpieczenia w trakcie roku szkolnego w następnym dniu roboczym po zawarciu lub przedłużeniu takiej umowy. 4. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w 8 ust. 2 i 3, Zamawiający odstępuje od umowy z winy Wykonawcy.

5 W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 25 % dziennej stawki wymienionej w 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień niewykonania przewozu pozostały do końca okresu, na który zawarto umowę. 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przewozów przez Wykonawcę w okresie powyżej 3 dni. W takiej sytuacji Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z 7 ust. 2 p.1 lit. a Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego ze stron Wykonawca Zamawiający

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Wzór umowy Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Umowa Nr./2015 na dowożenie i odwożenie do Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie i Szkoły Podstawowej w Kołacinie, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dmosin w roku szkolnym 2015/2016, w dniach nauki

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce, pomiędzy: Miastem Kobyłka,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA Nr ZS.III PROJEKT NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku zawarta w dniu.. grudnia 2014 roku pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą

Bardziej szczegółowo

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900

... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 ... Piechowice, dnia 20.12.2012 r. Znak sprawy: SP.ZP.4464.2.2012 Gmina Miejska Piechowice 58-573 Piechowice, ul. Żymierskiego 49 fax. 75 76 12 274, tel. sekretariat 75 75 48 900 realizując zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa.

Dodatkowo w każdym turnusie obsługa jednej całodziennej wycieczki dla grupy (max 115 osób) do Kołobrzegu lub Darłowa. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: 1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa programu tematycznego obozu wakacje rekreacyjno survivalowe z paint ballem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015

UMOWA PROJEKT. Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Załącznik nr 6 UMOWA PROJEKT Dowozy i odwozy uczniów na terenie gminy Żerków w roku 2014/2015 Zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół ul. A. Mickiewicza 6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szydłowiec, dnia 18.07.2013r. BZP. 271.3.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOWOŻENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 Znak sprawy: Szczecin, dn. 20.08.2012 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ NA: KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA W ZAKRESIE KAT. C, C+E, C1, C1+E. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 4 (pieczęć wykonawcy) U m o w a - projekt

... Załącznik nr 4 (pieczęć wykonawcy) U m o w a - projekt UWAGA! Zamawiający zaznaczył zapisy odnoszące się do poszczególnych pakietów. W miejscu nie oznaczonym przez Zamawiającego zapis odnosi się do obu pakietów.... Załącznik nr 4 (pieczęć wykonawcy) U m o

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec tel. 034/356-32-57 e-mail: pcprlc@poczta.onet.pl Nasz znak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Data: PE.421.1.15 11.05.2015 r. Sprawa: Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Na przekór.

Bardziej szczegółowo

Wzór U M O W A NIP.REGON..

Wzór U M O W A NIP.REGON.. Wzór U M O W A Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.r. w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża pomiędzy: Gminą Łomża NIP 718-12-68-329, REGON 450669944 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt

Załącznik nr 8 do SIWZ. UMOWA NR projekt UMOWA NR projekt Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim Biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersytecki 1, NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo