Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116, Potok Górny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny"

Transkrypt

1 zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116, Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej w niniejszej Umowie przez :. zwaną dalej Wykonawcą. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne na Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2012/2013, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta niniejsza Umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych i Szyszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym w roku szkolnym 2011/2012 na trasie od przystanków, zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach do szkół objętych przedmiotem zamówienia i z powrotem tj.: a) przewozu uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szyszkowie z miejscowości: Naklik, Dąbrówka, Potok Górny, Jedlinki. b) przewozu uczniów do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Lipinach Dolnych z miejscowości : Jasiennik Stary, Kolonia Malennik, c) przewozu Uczniów do Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym z miejscowości Jedlinki. 2. Dowóz dzieci do szkół odbywać będzie się następująco; ranne dowiezienie uczniów do szkoły na zajęcia lekcyjne w godzinach od 7:15 do 8:00 na trasach określonych przez zamawiającego zgodnie z załączoną mapką. odwożenie dzieci po zajęciach lekcyjnych w godzinach od 13:00 do 15:00 na trasach określonych przez zamawiającego zgodnie z załączoną mapką.

2 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy przewozów w ramach niniejszej umowy, a także miejsc przystankowych, jak i godzin przewozów wynikających ze zmian nauki w szkole. 4. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt narodowych i kościelnych, ogłoszonych jako dni wolne od nauki. 5. Dopuszcza się możliwość przesunięcia dni i godzin dowozów z powodu tzw. odrabiania a także zmniejszenia lub zwiększenia liczby dni dowozów w danym miesiącu w zależności od programu danej szkoły. 6. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, szczegółowy harmonogram przewozów zawierający dokładne godziny przyjazdów/ odjazdów z poszczególnych przystanków. 7. Liczby przewożonych uczniów mogą ulec zmianie. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 8. Umowa obowiązuje w okresie od dnia września 2012r. do 30 czerwca 2013r Wykonawca gwarantuje wykonywanie usług objętych zamówieniem zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, obowiązującymi i właściwymi przepisami prawa, normami i standardami oraz na warunkach niniejszej umowy. 2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany: posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania umowy przez cały okres jej trwania, zapewnić wykonywanie usług przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wykonywać przewozy przy użyciu autobusów spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób, zagwarantowania wszystkim przewożonym uczniom miejsc siedzących; do ubezpieczenia samochodu, kierowcy i uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków; zapewnienia takiej liczby pojazdów aby przewóz realizowany był bezpiecznie i terminowo; przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia uczniów do autobusu, pełnej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym; zabezpieczenia pojazdu zastępczego, na swój koszt, w przypadku uszkodzenia autobusu, najpóźniej w ciągu 60 minut od czasu zaistnienia awarii; w przypadku niedopełnienia ww. obowiązków do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie.

3 3. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. 4. Uczniowie przewożeni w regularnej komunikacji będą mieli pierwszeństwo wsiadania do autobusu przed pasażerami nie posiadającymi biletów. Zamawiający zobowiąże szkoły do: 3 1. zorganizowania bezpiecznego wsiadania, wysiadania i przeprowadzenia uczniów w relacji przystanek szkoła przystanek, 2. przekazania do wykonawcy listy uczniów ( wraz ze zdjęciami ) którzy będą dowożeni do szkoły, celem wydruku biletu i identyfikatorów - uczniowie przewożeni w regularnej komunikacji autobusowej otrzymają imienne miesięczne bilety szkolne i identyfikatory, 3. zorganizowanie odbioru biletów i identyfikatorów od wykonawcy i rozprowadzenie ich uczniom, 4. wyznaczenia osób do bieżących kontaktów z wykonawcą w zakresie przewozów: a) w przypadku nieprzewidzianych zakłóceń w przewozach (awarie, zakłócenia z przyczyn atmosferycznych) w celu natychmiastowego reagowania i zminimalizowania skutków, b) w przypadku zmiany dni nauki, celem ewentualnej korekty w przewozach Wykonawca w przypadku awarii autobusu, lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z przewozami leżącymi po stronie wykonawcy, organizuje na własny koszt dowóz zastępczy, a o ewentualnych zakłóceniach powiadamia zainteresowaną szkołę. 2. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. 3. W przypadku niemożności zrealizowania przewozu, z przyczyn o których mowa w ust. 2, jeżeli Wykonawca nie zapewni autobusu zastępczego, Wykonawca pokryje dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie przewozu w skutek działania siły wyższej takiej jak: a) przeszkody wynikłej na skutek wypadku drogowego, b) złe warunki atmosferyczne (mgła, zamiecie śnieżne, gołoledź, nie przejezdność drogi).

4 5 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę przez cały okres jej trwania, a w szczególności kontroli: 1) punktualności przewozów do szkół; 2) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów podczas przewóz, w tym zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami; 3) oznakowania samochodów służących do wykonywania zamówienia; 4) ogrzewania oraz warunków sanitarnych i technicznych autobusów. 2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zamawiającego mogą wchodzić do autobusów przewożących uczniów. 3. Wykonawca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego. 4. Z każdej kontroli Zamawiający sporządza protokół. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego) Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości zł brutto za 1 ucznia miesięcznie (słownie: ) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia r. 2. Faktury za usługę wystawiane będą w okresach miesięcznych. 3. Faktury powinny być adresowane do każdej szkoły odrębnie ze wskazaniem ilości uczniów dojeżdżających: a) Szkoła Podstawowa w Lipinach Dolnych, Lipiny Dolne 152, Potok Górny NIP b) Gimnazjum w Lipinach Dolnych, Lipiny Dolne 152, Potok Górny NIP c) Szkoła Podstawowa w Potoku Górnym, Potok Górny 193, Potok Górny NIP d) Szkoła Podstawowa w Szyszkowie, Szyszków 27, Potok Górny NIP e) Gimnazjum w Szyszkowie, Szyszków 27, Potok Górny NIP Płatności za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr.. w Banku. w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5 7 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; c) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy; d) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy; 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 4. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym każda ze stron zobowiązuje się do wystosowania pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń wyznaczając stronie odpowiedni termin (nie krótszy niż 7 dni) do ich usunięcia. 5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającym karę umowną za: a) niewykonanie kursu lub opóźnienie w wykonaniu kursu przekraczające 60 minut - w wysokości 300,00 zł za jedno zdarzenie b) odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości ,00 zł. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości ,00 zł. za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w 7 pkt 1. b) za nieterminowe regulowanie należności w wysokości odsetek ustawowych. 4. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6 5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 6. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. 7. Strona może powołać się na okoliczność siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności. 8. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: a) wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności Wykonawca zgodnie z ofertą może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania, a Wykonawca wskazał w ofercie, że dana cześć będzie realizowana przez podwykonawców. Wykonawca zawrze z podwykonawcami stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej zawarciem. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

7 12 1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC). 2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości osobie trzeciej. 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:

UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, 80-237

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo