Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB /09. WZÓR UMOWY Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB /09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne przy kontrasygnacie mgr Jacka Jachymiak - Skarbnika Gminy Łapsze Niżne zwaną dalej w tekście Zamawiającym a.. reprezentowaną przez :. NIP: zwanym dalej w tekście Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertą przetargową z dnia..., zamówienie pn: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2009/2010 II postępowanie 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (dowóz i odwóz) uczniów: 1) Zespołu Szkół we Frydmanie, 2) Szkoły Podstawowej w Niedzicy 3) Gimnazjum w Łapszach Niżnych, w roku szkolnym 2009/ Transport (dowóz i odwóz) uczniów odbywać się będzie z uwzględnieniem przerw wakacyjnych i ferii oraz ewentualnych przerw w nauce. 4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące części: 1) Część I transport uczniów z miejscowości Falsztyn a) Trasa 1 Transport uczniów z miejscowości Falsztyn do Zespołu Szkół we Frydmanie: Kurs o godz. 7:30 relacji Falsztyn, Frydman 6km, około 30 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) b) Trasa 2 Transport uczniów do miejscowości Falsztyn z Zespołu Szkół we Frydmanie: Kurs o godz.14:00 relacji Frydman - Falsztyn 6km, około 30 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) c) Łącznie część I zamówienia obejmuje przejazd 12km dziennie. 2) Część II transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek a) Trasa 1 Transport uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niedzicy do miejscowości Niedzica Zamek: Kurs o godz. 12:30 relacji Niedzica - Niedzica Zamek 5km, około 23 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) b) Łącznie część II zamówienia obejmuje przejazd 5km dziennie. 3) Część III transport uczniów z miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne a) Trasa 1 Transport uczniów z miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne do

2 2 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB /09 Gimnazjum w Łapszach Niżnych: Kurs o godz. 7:00 relacji Trybsz - Łapszanka - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne 20km, około 49 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs o godz. 8:00 relacji Trybsz Łapszanka - Łapsze Wyżne - Łapsze Niżne 20km, około 48 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) b) Trasa 2 Transport uczniów do miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne do Gimnazjum w Łapszach Niżnych: Kurs o godz. 14:00 relacji Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne Łapszanka - Trybsz 20km, około 49 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs o godz. 15:00 relacji Łapsze Niżne - Łapsze Wyżne Łapszanka - Trybsz 20km, około 48 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) c) Łącznie część III zamówienia obejmuje przejazd 80km dziennie. 4) Część IV transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek, Niedzica i Kacwin a) Trasa 1 Transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek, Niedzica i Kacwin do Szkoły Podstawowej w Niedzicy oraz Gimnazjum w Łapszach Niżnych: Kurs o godz. 7:20 relacji Niedzica Zamek - Niedzica - Łapsze Niżne 11km, około 55 osoby (w tym na odcinku Niedzica Zamek - Niedzica około 23 osób przewożonych do Szkoły Podstawowej w Niedzicy oraz plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs o godz. 7:15 relacji Kacwin - Łapsze Niżne 12km, około 53 osoby (plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs godz. 8:00 relacji Niedzica Zamek - Niedzica - Kacwin - Łapsze Niżne 17km, około 54 osoby (plus 1 osoba dorosła opiekun) b) Trasa 2 Transport uczniów do miejscowości Kacwin, Niedzica i Niedzica Zamek z Gimnazjum w Łapszach Niżnych: Kurs o godz. 14:00 relacji Łapsze Niżne - Niedzica - Niedzica Zamek 11km, około 46 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs o godz. 14:00 relacji Łapsze Niżne Niedzica - Kacwin 12km, około 46 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) Kurs o godz. 15:00 relacji Łapsze Niżne - Kacwin - Niedzica - Niedzica Zamek 17km, około 47 osób (plus 1 osoba dorosła opiekun) c) Łącznie część IV zamówienia obejmuje przejazd 80km dziennie. 5. Przedmiot zamówienia łącznie obejmuje przejazd.km dziennie 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy przewozu i ilości kursów, o których mowa w ust.4 w przypadku, gdy z opracowanych planów lekcji wynikać będzie konieczność takich zmian Umowa zostaje zawarta na czas od.. do 30 czerwca 2010r. 2. Termin wykonania umowy: od 01 września 2009r. do 30 czerwca 2010r Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości podanej w ofercie Wykonawcy z dnia wraz z podatkiem VAT. 2. Rozliczenie za wykonaną usługę objętą niniejszą umową będzie dokonywane miesięcznie, według niezmiennych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, następujących stawek za 1km: 1) Część I transport uczniów z miejscowości Falsztyn a) netto. zł/km,

3 2) Część II transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek a) netto. zł/km 3) Część III transport uczniów z miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne a) netto. zł/km 4) Część IV transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek, Niedzica i Kacwin a) netto. zł/km 3. Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi % i zostanie naliczony w fakturach wystawionych przez Wykonawcę. 4. Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 1) w roku 2009 dla części: a) Część I transport uczniów z miejscowości Falsztyn b) Część II transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek.. c) Część III transport uczniów z miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne... d) Część IV transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek, Niedzica i Kacwin.. 2) w roku 2010:. a) Część I transport uczniów z miejscowości Falsztyn b) Część II transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek.. c) Część III transport uczniów z miejscowości Trybsz, Łapszanka i Łapsze Wyżne... d) Część IV transport uczniów z miejscowości Niedzica Zamek, Niedzica i Kacwin.. 5. Kwota określona w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym koszty również koszty ubezpieczenia i wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym. 4. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu: 1) przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, 2) spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego, 3) prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług, 4) o odpowiedniej liczbę miejsc siedzących do wymagań danej trasy. 5. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. 6. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w ust.3 i 4, w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. 3

4 faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: 1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy, 2) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP, 3) ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się każdego dnia przed rozpoczęciem kursu umożliwić opiekunowi wyznaczonemu przez szkołę lub gminę, pełnienie opieki nad dziećmi w autobusie przewożącym dzieci na wskazanych trasach. 6 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić szczegółowy harmonogram transportu (dowozu i odwozu) uczniów Wykonawca z: 1) Dyrektorem Zespołu Szkół we Frydmanie, 2) Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Niedzicy 3) Dyrektorem Gimnazjum w Łapszach Niżnych, po opracowaniu przez szkoły planów lekcji. 7 Wykonawca oświadcza, że: 1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, 2) całość zamówienia wykona siłami własnymi, /następujący zakres zamówienia objęty niniejszą umową.... powierzy podwykonawcom..... ; pozostałą część zamówienia wykona siłami własnymi; */ 3) przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia zakresu zamówienia bez konsekwencji ze strony kar umownych, 4) jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie Wykonawca, 5) dokona zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, 6) pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji niniejszej umowy spełniają przepisy prawa, 7) posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie 8) świadczyć będzie usługi następującymi pojazdami: a) 8 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane przy wykonaniu usług przewozowych zarówno wśród przewożonych dzieci jak i osób trzecich. 2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób. 4

5 3. Wykonawca zapewnie oznakowanie środków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym stanie technicznym w tym sprawny system ogrzewania wnętrz w okresie zimowym 9/* 1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu w celu uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania zamówienia określonego w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 4. Umowy, o których mowa w ust.2 i 3 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 6. Zlecenie całości lub części zamówienia niezgodnie z zapisami ust. 1 4 oraz 7 pkt.2 powoduje rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Z tytułu świadczenia usługi dowozu uczniów Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z kalkulacji kosztu miesięcznego transportu (dowozu i odwozu) uczniów. 2. Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia usługi i wystawiane na poszczególne szkoły 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury za wykonanie usługi do 10 dnia następnego miesiąca, potwierdzone przez Dyrektora danej szkoły 4. Termin płatności faktury wynosi do. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. /Do faktury Wykonawca oświadczenie, o których mowa w ust.5./* 5. /Wykonawca wraz z fakturą przedkłada oświadczenia podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty należności podwykonawcom za usługi wykonane w ramach zakresu objętego fakturą. Brak powyższych oświadczeń wstrzymuje dokonanie zapłaty faktury.*/ Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur, /z zastrzeżeniem 10 ust.5/*. 2. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 3. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na: 1) Zespół Szkół we Frydmanie Frydman ul. Szkolna 4, NIP dot. części I, o której mowa w 1 ust.4 pkt.1, 2) Szkołę Podstawową w Niedzicy Niedzica ul. 3 Maja 97, NIP dot. II, o której mowa w 1 ust.4 pkt.2, 3) Gimnazjum w Łapszach Niżnych Łapsze Niżne ul. Długa 12, NIP dot. części III i IV, o których mowa w 1 ust.4 pkt.3 i 4, 5

6 12 W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 1 ust.6 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 1 ust Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w terminowym wykonaniu usług określonych w 1 ust.4 w wysokości 100,00zł za każde 30 minut opóźnienia w podstawianiu środka transportu w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w 5, b) z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego wymagań wynikających z umowy środka transportu w wysokości 5.000,00zł, c) z tytułu nienależytego wykonania obowiązków niniejszej umowy, w wysokości 5.000,00zł d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości ,00zł. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości ,00zł za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę od tych kar z wynagrodzenia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 2) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (złożoną ofertą) i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie, 3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 5) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 6) Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 6

7 1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez właściwego dyrektora część umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 17 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 1. Oferta 2... ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA: */ dotyczy Wykonawców, którzy w ofercie wskażą podwykonawców. 7

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014

-Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 -Projekt UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR.. /2014 Załącznik nr 4 Zawarta w dniu w Mielcu, pomiędzy: Medyczną Szkołą Policealną w Mielcu ul. Kościuszki 7 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście "Wykonawcą".

NIP... REGON... zwaną dalej w tekście Wykonawcą. Wzór umowy UMOWA NR PRN/7OW/B/V/1/29/08/.../.../... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie, przy ul. ks. I.Kłopotowskiego 15 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo