Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych 1.1. Rezerwacja dokonana przez Klienta zgodnie z warunkami oferty traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych i wiąże ona Strony przez okres 10 dni. Zgłoszenie (rezerwacja) może zostać dokonane w formie pisemnej lub ustnej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość i w postaci elektronicznej.(np. Internet). Umowa dochodzi do skutku w momencie otrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia podróży Jeśli treść potwierdzenia podróży różni się od treści zgłoszenia (rezerwacji) Klienta, potwierdzenie podróży stanowi nową ofertę aovo Touristik AG. Umowa o świadczenie usług turystycznych zostaje zrealizowana na podstawie nowej oferty, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody następuje poprzez wyraźne lub dorozumiane oświadczenie, którym jest wpłacenie należności za podróż, zaliczki lub poprzez przystąpienie do podróży Jeśli w momencie dokonywania telefonicznego zgłoszenia podróży Klient nie miał wglądu do warunków podróży i płatności aovo Touristik AG, wówczas zostaną one Klientowi przesłane razem z potwierdzeniem podróży bądź rachunkiem. Warunki podróży i płatności zgodnie z punktem 1.2. są elementem umowy o świadczenie usług turystycznych Zakres świadczeń umownych wynika w sposób wiążący z opisu świadczeń zawartych w prospekcie podróży na okres trwania podróży, jak i z odnoszących się do tego informacji zawartych w potwierdzeniu podróży/rachunku. Inne prospekty hoteli lub własne prospekty podmiotów świadczących usługi nie są wiążące. Pracownicy aovo Touristik AG nie są upoważnieni do podejmowania dodatkowych ustaleń ustnych. 2. Płatność 2.1. Wraz z otrzymaniem pisemnego potwierdzenia podróży i doręczeniem potwierdzenia ubezpieczenia Klient powinien uiścić następujące płatności: % ceny podróży, minimum 25,- od osoby Pozostałą kwotę Klient powinien uiścić do 45 dni przed przystąpieniem do podróży bez konieczności wezwania do dokonania płatności, o ile nie została wyraźnie podana minimalna liczba uczestników podróży. W przypadkach, kiedy została podana minimalna liczba uczestników podróży i gdy aovo Touristik AG upoważniona jest zgodnie z punktem 6.1. OWU do odwołania podróży do dwóch tygodni przed dniem rozpoczęcia podróży, pozostałą kwotę płatności należy wnieść do 13 dnia przed rozpoczęciem podróży, bez ponownego wezwania W przypadku zgłoszenia przystąpienia do podróży na mniej niż 45 dni przed rozpoczęciem podróży Klient powinien uiścić całą kwotę podróży niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia podróży, o ile nie została wyraźnie podana minimalna liczba uczestników podróży (punkt 2.2) Jeśli kwota zaliczki lub pozostała płatność nie zostaną uiszczone w odpowiednim terminie oraz jeśli po wezwaniu do dokonania płatności przy wyznaczeniu dodatkowego

2 terminu płatności należności nie zostaną uregulowane, wówczas aovo Touristik AG ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji naliczone zostaną wynikające z punktu 5 koszty odstąpienia od podróży (opłaty za anulowanie podróży) W przypadku podróży samolotem zaliczka wynosi 100% ceny podróży. 3. Dokumenty podróży Jeśli dokumenty podróży nie zostaną dostarczone drogą pocztową, faksem lub em najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z aovo Touristik AG. 4. Zmiany świadczeń i cen 4.1. W przypadku zarówno nieznacznych jak i istotnych zmian zgłoszonych przez Klienta naliczone zostaną koszty wprowadzenia zmian w usłudze turystycznej w wysokości 25,- od uczestnika. Jeśli na skutek wprowadzenia takiej zmiany wynikną większe koszty podróży dla innych uczestników podróży, które nie mogą zostać wyrównane z opłat wynikających z anulowania podróży ew. wprowadzenia zmian, wówczas Klient zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z różnicy cen. W przypadku mieszkań wczasowych wysokość kosztów wprowadzenia zmian w podróży odpowiada wysokości kosztów odstąpienia od podróży zgodnie z punktem aovo Touristik AG zastrzega sobie prawo, z przyczyn organizacyjnie koniecznych i nieprzewidzianych, do wprowadzania zmian w poszczególnych świadczeniach. O zmianach dokonanych w świadczeniach aovo Touristik AG poinformuje Klienta niezwłocznie oraz zaoferuje możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub odstąpienia od umowy ważną przez 10 dni, o ile wprowadzone zmiany w świadczeniach nie są jedynie zmianami nieznacznymi. Nie ma to wpływu na prawo do wypowiedzenia przez Klienta umowy. aovo Touristik AG upoważnione jest do wprowadzenia zmian w godzinach przylotu i odlotu, o ile jest to konieczne z przyczyn, które wyniknęły po zawarciu umowy świadczenia usług turystycznych. O zmianach takich Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem O ile ustalony termin wyjazdu wyznaczony jest na czas późniejszy niż 4 miesiące po zawarciu umowy, aovo Touristik AG zastrzega sobie prawo do podwyższenia umownie ustalonej ceny usług turystycznych w celu pokrycia różnicy wynikającej z ewentualnego wzrostu kosztów transportu, opłat za określone świadczenia, przykładowo opłat portowych i lotniskowych bądź wynikających ze zmiany kursów walut związanych z daną podróżą. Żądanie podwyższenia ceny dopuszczalne jest jedynie w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem podróży. Zmiana ceny możliwa jest wyłącznie w takim zakresie, w jakim miała rzeczywiście miejsce w sposób możliwy do udowodnienia po zawarciu umowy świadczenia usług turystycznych i wynika ze zmian podanych w prospekcie kosztów transportu, opłat podatkowych lub kursów walut związanych z daną podróżą w stosunku do umownie ustalonej ceny podróży. Zarówno w przypadku podwyższenia cen o więcej niż 5% ceny podróży, jak i w przypadku znacznej zmiany określonego świadczenia usług turystycznych Klient ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odwołania przez aovo Touristik AG podróży, Klient może zażądać uczestnictwa w podróży o przynajmniej tej samej wartości, o ile aovo Touristik AG będzie w stanie zaproponować Klientowi w ramach oferty taką

3 wycieczkę bez poniesienia dodatkowych kosztów. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia woli skorzystania z niniejszego prawa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie. W tej kwestii zaleca się formę pisemną W przypadku niewykorzystania usługi przez Klienta możne on otrzymać częściowy zwrot należności, o ile wykonawca usługi udzieli odpowiedniego zwrotu i zostanie w tej kwestii sporządzony protokół we współpracy z kierownictwem podróży. W przypadku mieszkań wczasowych wszelkie częściowe zwroty nie znajdują zastosowania Do dnia rozpoczęcia podróży Klient ma prawo po uprzednim poinformowaniu aovo Touristik AG, wyznaczyć osobę, która weźmie udział w podróży zamiast niego Koszty takiej zamiany wynoszą 25,- od osoby. Za zmiany powstałe po sporządzeniu dokumentów podróży, aovo Touristik AG upoważnione jest do doliczenia powstałych kosztów dodatkowych, w sytuacji, gdy wynoszą one minimum 50,- od osoby. 5. Odstąpienie od umowy przez uczestnika podróży Klient ma prawo odstąpić od podróży w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Zalecane jest w tym celu zapobieganie nieporozumieniom poprzez wystosowanie pisemnego zgłoszenia o odstąpieniu od podróży, z podaniem numeru potwierdzenia podróży. Równocześnie Klient zobowiązany jest do zwrotu przekazanych mu do tej pory dokumentów podróży. aovo Touristik AG ma prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania przy uwzględnieniu zwyczajowych zaoszczędzonych nakładów oraz przy uwzględnieniu przychodu możliwego do uzyskania z realizacji usług turystycznych. aovo Touristik AG upoważnione jest także do żądania kwoty ryczałtowej należnej za odstąpienie od podróży, która (o ile nie zostanie wyznaczony zastępczy uczestnik podróży) jest naliczana procentowo od ceny podróży w sposób następujący: w przypadku odstąpienia 5.1. do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 25% ceny podróży, jednak nie mniej niż 25,- do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 30% ceny podróży do 7. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% ceny podróży do 3. dnia przed rozpoczęciem podróży 65% ceny podróży do 2. dnia przed rozpoczęciem podróży 80% ceny podróży w dniu rozpoczęcia podróży 90% ceny podróży 5.2. W przypadku mieszkań wczasowych (na jednostkę mieszkaniową) do 45. dnia przed rozpoczęciem podróży 15%, jednak nie mniej niż 25, do 35. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% od 34. dnia do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem podróży 80% w dniu przystąpienia do podróży, w przypadku nie pojawienia się i odstąpienia od podróży po dacie jej rozpoczęcia 90% W przypadku biletów RIT do 22. dnia przed przystąpieniem do podróży 25%, jednak nie mniej niż 25,- do 8. dnia przed rozpoczęciem podróży 35% ceny podróży

4 do 3. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% ceny podróży od 2. dnia przed rozpoczęciem podróży 80% ceny podróży 5.4. W przypadku podróży morskich / statkiem / pociągiem do 30. dnia przed rozpoczęciem podróży 10% do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 30% do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem podróży 80% od dnia przystąpienia do podróży, w przypadku niepojawienia się i odstąpienia od podróży po dacie jej rozpoczęcia 100% 5.5. W przypadku podróży związanych z kupnem biletów wstępu (np. na musicale) obowiązuje od dnia dokonania ich rezerwacji 100% W przypadku rezerwacji wyłącznie przelotów do 30. dnia przed przystąpieniem do podróży 5% ceny podróży, jednak nie mniej niż 25,- po wydrukowaniu dokumentów przelotu 100% kosztów anulowania 5.7. Koszty takie jak np. opłaty wizowe, telefoniczne lub manipulacyjne, jak również stawka ubezpieczenia wpłacona przez aovo Touristik AG z tytułu ubezpieczenia od odstąpienia od podróży, mogą w razie odstąpienia przez Klienta od podróży nie zostać mu zwrócone Postanowienia odnośnie kosztów odstąpienia od podróży dotyczą wszystkich podróży, o ile w przypadku konkretnej podróży nie ustalono odrębnych regulacji. aovo Touristik AG prosi zatem o zwrócenie uwagi na różnice w informacjach podanych na potwierdzeniach podróży lub rachunkach Jeśli w przypadku odstąpienia od podróży nie zostaną zwrócone już doręczone bilety lotnicze, bilety na pociąg, bilety na prom albo kupony hotelowe, aovo Touristik AG upoważnione jest do żądania pokrycia pełnej ceny podróży Klientowi przysługuje prawo do przedstawienia dowodu braku lub niewielkich szkód, tak jak aovo Touristik AG przysługuje prawo przedstawienia dowodu powstania większej szkody. aovo Touristik AG zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od odstąpienia od podróży. Ubezpieczenie to może, zgodnie z warunkami ubezpieczenia od ryzyka, przejąć koszty anulowania podróży. 6. Odstąpienie od umowy przez organizatora podróży 6.1. Jeśli nie zostanie osiągnięta wyraźnie wskazana minimalna liczba uczestników podróży, wówczas aovo Touristik AG przysługuje prawo do odwołania podróży w terminie do dwóch tygodni przed datą jej rozpoczęcia. Uiszczona już należność za usługi turystyczne zostanie w takim wypadku niezwłocznie zwrócona.

5 6.2. Jeśli po wykorzystaniu wszelkich możliwości aovo Touristik AG nie będzie mogło zrealizować podróży, ze względu na zbyt małą liczbę rezerwacji, tak, że powstałe koszty związane z podróżą nie zostaną pokryte, wówczas aovo Touristik AG przysługuje prawo do odwołania podróży w terminie do czterech miesięcy przez datą jej rozpoczęcia, o ile zostanie Klientowi przedstawiona oferta zastępcza w takiej samej cenie. aovo Touristik AG nie ma prawa odstąpić od umowy, o ile ponosi odpowiedzialność za sytuację, która spowodowała odstąpienie lub gdy nie jest w stanie udowodnić zaistnienia takiej sytuacji. Jeśli Klient nie skorzysta z oferty zastępczej, wówczas zwrócona zostanie uiszczona należność za podróż. 6.3 aovo Touristik AG upoważnione jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Klient znacznie utrudnia realizację usług lub postępuje w sposób sprzeczny z warunkami umowy, tak że natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione ochroną innych uczestników podróży. 7. Wypowiedzenie umowy z przyczyn nadzwyczajnych 7.1. Jeśli na skutek działania siły wyższej, do której zaliczane jest również zniszczenie kwater lub równoważne zdarzenia, zostanie w sposób nieprzewidziany znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona realizacja umowy, strony umowy mogą wypowiedzieć umowę. W przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem podróży Klient otrzyma niezwłocznie zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Nie istnieje możliwość wniesienia dalej idących roszczeń. W przypadku już wykonanych świadczeń aovo Touristik AG może żądać zwrotu zwianych z tym kosztów Jeśli wymienione warunki zaistnieją po rozpoczęciu podróży, każda ze stron może również wypowiedzieć niniejszą umowę. W takim wypadku aovo Touristik AG podejmie niezbędne czynności wynikające z wypowiedzenia umowy. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana z wyżej wymienionych przyczyn, wówczas aovo Touristik AG przysługuje roszczenie odszkodowawcze za dotychczas wykonane usługi turystyczne lub za usługi, które pozostają do wykonania. Koszty dodatkowe za transport powrotny poniesione zostaną po połowie przez aovo Touristik AG i przez Klienta. W innych wypadkach koszty dodatkowe ponosi w całości Klient. 8. Postanowienia dotyczące paszportów, wiz i zdrowia Klient powinien dokładnie zapoznać się z podanymi w katalogach wskazówkami (stan na dzień oddania do druku) odnośnie postanowień zdrowotnych, jak również paszportowych i wizowych obowiązujących wszystkich uczestników. Opublikowane postanowienia odnoszą się do podróżujących posiadających niemieckie obywatelstwo. Informacje Klient uzyska również w centrum rezerwacji aovo Touristik AG. Osoby podróżujące nie posiadające niemieckiego obywatelstwa powinny zgłosić się w sprawie obowiązujących przepisów wjazdowych oraz tranzytowych do odpowiedniej ambasady. W razie dalszych pytań aovo Touristik AG chętnie służy pomocą. Klient powinien w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji odnośnie ochrony przed infekcjami i szczepień ochronnych, jak również innych działań profilaktycznych; ew. należy zasięgnąć porady

6 lekarza. Aovo Touristik AG odsyła Klienta również do informacji ogólnych, szczególnie podawanych w urzędach do spraw zdrowia, przez lekarzy doświadczonych w medycynie turystycznej, medycynie tropikalnej, służb informacyjnych medycyny turystycznej oraz do centrali federalnej ochrony zdrowia. 9. Odpowiedzialność 9.1. Odpowiedzialność umowna aovo Touristik AG za szkody nie będące uszkodzeniami ciała ogranicza się do trzykrotnej wysokości ceny podróży, o ile szkoda nie została wykonana umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie. Dotyczy to również przypadku, gdy aovo Touristik AG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie z winy jednego ze świadczeniodawców usługi. 9.2 Za roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód rzeczowych, spowodowanych w sposób zawiniony czynnością niedozwoloną, o ile szkoda nie została spowodowana umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie, aovo Touristik AG odpowiada w odniesieniu do każdego klienta i wycieczki do kwoty 4.091,-. Jeśli trzykrotna cena wycieczki przekroczy tę sumę, wówczas odpowiedzialność za szkody rzeczowe ogranicza się do wysokości trzykrotnej ceny podróży Jeśli w odpowiednich umowach międzynarodowych lub opartych na nich przepisach prawa znajduje się odniesienie do takich zdarzeń istnieje możliwość powołania się na nie w przypadku powstania określonych szkód. 9.4 Przedstawione w prospekcie w sposób wyraźny inne świadczenia pozostałych organizatorów podróży nie wchodzą w zakres odpowiedzialności aovo Touristik AG jako organizatora podróży. W przypadku skorzystania z obcych świadczeń wykluczona jest odpowiedzialność za błąd w pośrednictwie, o ile nie jest to przypadek działania umyślnego albo rażącego zaniedbania. 10. Rękojmia/Odszkodowanie W przypadku, gdy na skutek występujących wad podróż nie zostanie w sposób należyty zrealizowana, Klient ma prawo zażądać zmniejszenia ceny podróży lub może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług turystycznych. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne w przypadku, gdy aovo Touristik AG nie dopilnowało ustalonego przez Klienta rozsądnego terminu, bez podjęcia środków zaradczych. Nie można wyznaczyć terminu, jeśli podjęcie środków zaradczych nie jest możliwe albo zostanie przez aovo Touristik odmówione bądź, jeśli wypowiedzenie umowy leży w szczególnym interesie Klienta. Ponadto Klient może zażądać odszkodowania za niewykonanie świadczenia, z reguły jednak jedynie w przypadku, gdy wady usługi są tak znaczne, że uzasadnione jest obniżenie wysokości ceny podróży przynajmniej o 50% Przeniesienie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub z tytułu rękojmi, z jakiejkolwiek przyczyny prawnej, na osoby trzecie, w tym również na współmałżonków, jest wykluczone. Wykluczone jest także sądowne dochodzenie roszczeń innych uczestników podróży we własnym imieniu.

7 10.3.Pracownicy aovo Touristik AG kierujący podróżą nie są upoważnieni do uznawania roszczeń. 11. Obowiązek współdziałania W przypadku wystąpienia zastrzeżeń Klient zobowiązany jest do zgłoszenia ich niezwłocznie do lokalnego kierownictwa podróży. Kierownictwo jest zobowiązane do przedsięwzięcia środków zaradczych, o ile jest to możliwe. Jeśli w sposób zawiniony Klient nie zgłosi występującej wady, wówczas możliwość wniesienia roszczenia zmniejszenia ceny podróży i roszczenia odszkodowawczego zostaje wykluczona. Jeśli Klient nie będzie mógł skontaktować się z kierownictwem podróży, należy dzwonić bezpośrednio do aovo Touristik AG na numer telefonu +49 (0) , faks +49 (0) W przypadku mieszkań wczasowych ewentualne zastrzeżenia należy zgłosić niezwłocznie wynajmującemu ew. jego pełnomocnikowi. W razie konieczności Klient niezwłocznie poinformuje aovo Touristik AG o nieusuniętych usterkach Jeśli w trakcie lotów zaginie bagaż lub zostanie on uszkodzony, Klient może dokonać zgłoszenia szkody (P.I.R.) w ciągu 7 dni w siedzibie spółki lotniczej. W przypadku braku zgłoszenia szkody jakiekolwiek roszczenia mogą nie zostać uwzględnione. 12. Postępowanie w przypadku zastrzeżeń, terminy wykluczające roszczenia i przedawnienie Jeśli usterka nie została usunięta, należy razem z kierownictwem podróży sporządzić protokół. Roszczenia z tytułu niezgodnej z umową realizacji usługi turystycznej oraz roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych należy zgłosić aovo Touristik AG w ciągu jednego miesiąca od przewidzianego w umowie terminu zakończenia podróży. Zaleca się pisemne zgłaszanie roszczeń. Po upływie tego terminu roszczenia mogą być egzekwowane jedynie w przypadku, gdy Klient nie był w stanie dotrzymać terminu w sposób niezawiniony Wspólnie z Państwem ustanawiamy dla roszczeń umownych okres przedawnienia wynoszący jeden rok. Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie trzech lat. Okres przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym zgodnie z umową podróż powinna była się zakończyć. Jeśli Państwo zgłosili takie roszczenia, wówczas przedawnienie zostaje wstrzymane do dnia, w którym aovo Touristik lub ubezpieczyciel aovo Touristik roszczenia odrzuci. Przedawnienie wchodzi w życie najwcześniej trzy miesiące po zakończeniu wstrzymania przedawnienia. 13. Pozostałe postanowienia i uzgodnienia Niniejsze warunki mają charakter obowiązujący, o ile w poszczególnych umowach o świadczenie usług turystycznych nie podjęto żadnych indywidualnych ustaleń Udostępnione aovo Touristik AG dane będą opracowane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowie oraz z zasadami elektronicznego przetwarzania danych, zapisane i

8 przekazane dalej. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Oczywiste błędy w druku i obliczeniowe upoważniają aovo Touristik AG do zmiany umowy o świadczenie usług turystycznych Sądem właściwym dla postępowania przeciwko aovo Touristik AG jest sąd miasta Hannover Powyższe postanowienia są ważne jedynie o ile przepisy prawa nie przewidują innych regulacji Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie powoduje nieskuteczności całej umowy o świadczenie usług turystycznych Ustala się, że zastosowanie znajdują przepisy prawa niemieckiego. Organizator podróży: aovo Touristik AG, Esperantostr. 4 DE Hannover Tel: + 49 (0) , Fax: +49 (0) Siedziba i sąd rejonowy Hannover HRB Zarząd: Gerhard Griebler Ilja Wegner Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ulf Meyer-Kessel Stand na sierpień 2008

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU):

Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): Ogólne Warunki Świadczenia Usług (OWŚU): położenie: 01.07.2015 1. stosunki prawne 1.1. Stosunek prawny między Panem/Panią jako klientem i firmą Adrialin GmbH, Werftestr. 4, 6002 Luzern, Schweiz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY HSW-ZS SP. Z O.O OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY 1. LISTA DEFINICJI 1.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy mają znaczenia przypisane im w następujących

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 13/t. 10. DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek 132 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13/t. 10 31990L0314 23.6.1990 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 158/59 DYREKTYWA RADY z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo