Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG. 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki umowy aovo Touristik AG 1. Umowa o świadczenie usług turystycznych 1.1. Rezerwacja dokonana przez Klienta zgodnie z warunkami oferty traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych i wiąże ona Strony przez okres 10 dni. Zgłoszenie (rezerwacja) może zostać dokonane w formie pisemnej lub ustnej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość i w postaci elektronicznej.(np. Internet). Umowa dochodzi do skutku w momencie otrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia podróży Jeśli treść potwierdzenia podróży różni się od treści zgłoszenia (rezerwacji) Klienta, potwierdzenie podróży stanowi nową ofertę aovo Touristik AG. Umowa o świadczenie usług turystycznych zostaje zrealizowana na podstawie nowej oferty, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody następuje poprzez wyraźne lub dorozumiane oświadczenie, którym jest wpłacenie należności za podróż, zaliczki lub poprzez przystąpienie do podróży Jeśli w momencie dokonywania telefonicznego zgłoszenia podróży Klient nie miał wglądu do warunków podróży i płatności aovo Touristik AG, wówczas zostaną one Klientowi przesłane razem z potwierdzeniem podróży bądź rachunkiem. Warunki podróży i płatności zgodnie z punktem 1.2. są elementem umowy o świadczenie usług turystycznych Zakres świadczeń umownych wynika w sposób wiążący z opisu świadczeń zawartych w prospekcie podróży na okres trwania podróży, jak i z odnoszących się do tego informacji zawartych w potwierdzeniu podróży/rachunku. Inne prospekty hoteli lub własne prospekty podmiotów świadczących usługi nie są wiążące. Pracownicy aovo Touristik AG nie są upoważnieni do podejmowania dodatkowych ustaleń ustnych. 2. Płatność 2.1. Wraz z otrzymaniem pisemnego potwierdzenia podróży i doręczeniem potwierdzenia ubezpieczenia Klient powinien uiścić następujące płatności: % ceny podróży, minimum 25,- od osoby Pozostałą kwotę Klient powinien uiścić do 45 dni przed przystąpieniem do podróży bez konieczności wezwania do dokonania płatności, o ile nie została wyraźnie podana minimalna liczba uczestników podróży. W przypadkach, kiedy została podana minimalna liczba uczestników podróży i gdy aovo Touristik AG upoważniona jest zgodnie z punktem 6.1. OWU do odwołania podróży do dwóch tygodni przed dniem rozpoczęcia podróży, pozostałą kwotę płatności należy wnieść do 13 dnia przed rozpoczęciem podróży, bez ponownego wezwania W przypadku zgłoszenia przystąpienia do podróży na mniej niż 45 dni przed rozpoczęciem podróży Klient powinien uiścić całą kwotę podróży niezwłocznie z chwilą otrzymania potwierdzenia podróży, o ile nie została wyraźnie podana minimalna liczba uczestników podróży (punkt 2.2) Jeśli kwota zaliczki lub pozostała płatność nie zostaną uiszczone w odpowiednim terminie oraz jeśli po wezwaniu do dokonania płatności przy wyznaczeniu dodatkowego

2 terminu płatności należności nie zostaną uregulowane, wówczas aovo Touristik AG ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji naliczone zostaną wynikające z punktu 5 koszty odstąpienia od podróży (opłaty za anulowanie podróży) W przypadku podróży samolotem zaliczka wynosi 100% ceny podróży. 3. Dokumenty podróży Jeśli dokumenty podróży nie zostaną dostarczone drogą pocztową, faksem lub em najpóźniej na pięć dni przed rozpoczęciem podróży, należy niezwłocznie skontaktować się z aovo Touristik AG. 4. Zmiany świadczeń i cen 4.1. W przypadku zarówno nieznacznych jak i istotnych zmian zgłoszonych przez Klienta naliczone zostaną koszty wprowadzenia zmian w usłudze turystycznej w wysokości 25,- od uczestnika. Jeśli na skutek wprowadzenia takiej zmiany wynikną większe koszty podróży dla innych uczestników podróży, które nie mogą zostać wyrównane z opłat wynikających z anulowania podróży ew. wprowadzenia zmian, wówczas Klient zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z różnicy cen. W przypadku mieszkań wczasowych wysokość kosztów wprowadzenia zmian w podróży odpowiada wysokości kosztów odstąpienia od podróży zgodnie z punktem aovo Touristik AG zastrzega sobie prawo, z przyczyn organizacyjnie koniecznych i nieprzewidzianych, do wprowadzania zmian w poszczególnych świadczeniach. O zmianach dokonanych w świadczeniach aovo Touristik AG poinformuje Klienta niezwłocznie oraz zaoferuje możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji lub odstąpienia od umowy ważną przez 10 dni, o ile wprowadzone zmiany w świadczeniach nie są jedynie zmianami nieznacznymi. Nie ma to wpływu na prawo do wypowiedzenia przez Klienta umowy. aovo Touristik AG upoważnione jest do wprowadzenia zmian w godzinach przylotu i odlotu, o ile jest to konieczne z przyczyn, które wyniknęły po zawarciu umowy świadczenia usług turystycznych. O zmianach takich Klient zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem O ile ustalony termin wyjazdu wyznaczony jest na czas późniejszy niż 4 miesiące po zawarciu umowy, aovo Touristik AG zastrzega sobie prawo do podwyższenia umownie ustalonej ceny usług turystycznych w celu pokrycia różnicy wynikającej z ewentualnego wzrostu kosztów transportu, opłat za określone świadczenia, przykładowo opłat portowych i lotniskowych bądź wynikających ze zmiany kursów walut związanych z daną podróżą. Żądanie podwyższenia ceny dopuszczalne jest jedynie w terminie do 21 dni przed rozpoczęciem podróży. Zmiana ceny możliwa jest wyłącznie w takim zakresie, w jakim miała rzeczywiście miejsce w sposób możliwy do udowodnienia po zawarciu umowy świadczenia usług turystycznych i wynika ze zmian podanych w prospekcie kosztów transportu, opłat podatkowych lub kursów walut związanych z daną podróżą w stosunku do umownie ustalonej ceny podróży. Zarówno w przypadku podwyższenia cen o więcej niż 5% ceny podróży, jak i w przypadku znacznej zmiany określonego świadczenia usług turystycznych Klient ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku odwołania przez aovo Touristik AG podróży, Klient może zażądać uczestnictwa w podróży o przynajmniej tej samej wartości, o ile aovo Touristik AG będzie w stanie zaproponować Klientowi w ramach oferty taką

3 wycieczkę bez poniesienia dodatkowych kosztów. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia woli skorzystania z niniejszego prawa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie. W tej kwestii zaleca się formę pisemną W przypadku niewykorzystania usługi przez Klienta możne on otrzymać częściowy zwrot należności, o ile wykonawca usługi udzieli odpowiedniego zwrotu i zostanie w tej kwestii sporządzony protokół we współpracy z kierownictwem podróży. W przypadku mieszkań wczasowych wszelkie częściowe zwroty nie znajdują zastosowania Do dnia rozpoczęcia podróży Klient ma prawo po uprzednim poinformowaniu aovo Touristik AG, wyznaczyć osobę, która weźmie udział w podróży zamiast niego Koszty takiej zamiany wynoszą 25,- od osoby. Za zmiany powstałe po sporządzeniu dokumentów podróży, aovo Touristik AG upoważnione jest do doliczenia powstałych kosztów dodatkowych, w sytuacji, gdy wynoszą one minimum 50,- od osoby. 5. Odstąpienie od umowy przez uczestnika podróży Klient ma prawo odstąpić od podróży w dowolnym momencie przed jej rozpoczęciem. Zalecane jest w tym celu zapobieganie nieporozumieniom poprzez wystosowanie pisemnego zgłoszenia o odstąpieniu od podróży, z podaniem numeru potwierdzenia podróży. Równocześnie Klient zobowiązany jest do zwrotu przekazanych mu do tej pory dokumentów podróży. aovo Touristik AG ma prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania przy uwzględnieniu zwyczajowych zaoszczędzonych nakładów oraz przy uwzględnieniu przychodu możliwego do uzyskania z realizacji usług turystycznych. aovo Touristik AG upoważnione jest także do żądania kwoty ryczałtowej należnej za odstąpienie od podróży, która (o ile nie zostanie wyznaczony zastępczy uczestnik podróży) jest naliczana procentowo od ceny podróży w sposób następujący: w przypadku odstąpienia 5.1. do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 25% ceny podróży, jednak nie mniej niż 25,- do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 30% ceny podróży do 7. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% ceny podróży do 3. dnia przed rozpoczęciem podróży 65% ceny podróży do 2. dnia przed rozpoczęciem podróży 80% ceny podróży w dniu rozpoczęcia podróży 90% ceny podróży 5.2. W przypadku mieszkań wczasowych (na jednostkę mieszkaniową) do 45. dnia przed rozpoczęciem podróży 15%, jednak nie mniej niż 25, do 35. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% od 34. dnia do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem podróży 80% w dniu przystąpienia do podróży, w przypadku nie pojawienia się i odstąpienia od podróży po dacie jej rozpoczęcia 90% W przypadku biletów RIT do 22. dnia przed przystąpieniem do podróży 25%, jednak nie mniej niż 25,- do 8. dnia przed rozpoczęciem podróży 35% ceny podróży

4 do 3. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% ceny podróży od 2. dnia przed rozpoczęciem podróży 80% ceny podróży 5.4. W przypadku podróży morskich / statkiem / pociągiem do 30. dnia przed rozpoczęciem podróży 10% do 22. dnia przed rozpoczęciem podróży 30% do 15. dnia przed rozpoczęciem podróży 50% do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem podróży 80% od dnia przystąpienia do podróży, w przypadku niepojawienia się i odstąpienia od podróży po dacie jej rozpoczęcia 100% 5.5. W przypadku podróży związanych z kupnem biletów wstępu (np. na musicale) obowiązuje od dnia dokonania ich rezerwacji 100% W przypadku rezerwacji wyłącznie przelotów do 30. dnia przed przystąpieniem do podróży 5% ceny podróży, jednak nie mniej niż 25,- po wydrukowaniu dokumentów przelotu 100% kosztów anulowania 5.7. Koszty takie jak np. opłaty wizowe, telefoniczne lub manipulacyjne, jak również stawka ubezpieczenia wpłacona przez aovo Touristik AG z tytułu ubezpieczenia od odstąpienia od podróży, mogą w razie odstąpienia przez Klienta od podróży nie zostać mu zwrócone Postanowienia odnośnie kosztów odstąpienia od podróży dotyczą wszystkich podróży, o ile w przypadku konkretnej podróży nie ustalono odrębnych regulacji. aovo Touristik AG prosi zatem o zwrócenie uwagi na różnice w informacjach podanych na potwierdzeniach podróży lub rachunkach Jeśli w przypadku odstąpienia od podróży nie zostaną zwrócone już doręczone bilety lotnicze, bilety na pociąg, bilety na prom albo kupony hotelowe, aovo Touristik AG upoważnione jest do żądania pokrycia pełnej ceny podróży Klientowi przysługuje prawo do przedstawienia dowodu braku lub niewielkich szkód, tak jak aovo Touristik AG przysługuje prawo przedstawienia dowodu powstania większej szkody. aovo Touristik AG zaleca zawarcie umowy ubezpieczenia od odstąpienia od podróży. Ubezpieczenie to może, zgodnie z warunkami ubezpieczenia od ryzyka, przejąć koszty anulowania podróży. 6. Odstąpienie od umowy przez organizatora podróży 6.1. Jeśli nie zostanie osiągnięta wyraźnie wskazana minimalna liczba uczestników podróży, wówczas aovo Touristik AG przysługuje prawo do odwołania podróży w terminie do dwóch tygodni przed datą jej rozpoczęcia. Uiszczona już należność za usługi turystyczne zostanie w takim wypadku niezwłocznie zwrócona.

5 6.2. Jeśli po wykorzystaniu wszelkich możliwości aovo Touristik AG nie będzie mogło zrealizować podróży, ze względu na zbyt małą liczbę rezerwacji, tak, że powstałe koszty związane z podróżą nie zostaną pokryte, wówczas aovo Touristik AG przysługuje prawo do odwołania podróży w terminie do czterech miesięcy przez datą jej rozpoczęcia, o ile zostanie Klientowi przedstawiona oferta zastępcza w takiej samej cenie. aovo Touristik AG nie ma prawa odstąpić od umowy, o ile ponosi odpowiedzialność za sytuację, która spowodowała odstąpienie lub gdy nie jest w stanie udowodnić zaistnienia takiej sytuacji. Jeśli Klient nie skorzysta z oferty zastępczej, wówczas zwrócona zostanie uiszczona należność za podróż. 6.3 aovo Touristik AG upoważnione jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług turystycznych bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Klient znacznie utrudnia realizację usług lub postępuje w sposób sprzeczny z warunkami umowy, tak że natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest uzasadnione ochroną innych uczestników podróży. 7. Wypowiedzenie umowy z przyczyn nadzwyczajnych 7.1. Jeśli na skutek działania siły wyższej, do której zaliczane jest również zniszczenie kwater lub równoważne zdarzenia, zostanie w sposób nieprzewidziany znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona realizacja umowy, strony umowy mogą wypowiedzieć umowę. W przypadku wypowiedzenia umowy przed rozpoczęciem podróży Klient otrzyma niezwłocznie zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Nie istnieje możliwość wniesienia dalej idących roszczeń. W przypadku już wykonanych świadczeń aovo Touristik AG może żądać zwrotu zwianych z tym kosztów Jeśli wymienione warunki zaistnieją po rozpoczęciu podróży, każda ze stron może również wypowiedzieć niniejszą umowę. W takim wypadku aovo Touristik AG podejmie niezbędne czynności wynikające z wypowiedzenia umowy. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana z wyżej wymienionych przyczyn, wówczas aovo Touristik AG przysługuje roszczenie odszkodowawcze za dotychczas wykonane usługi turystyczne lub za usługi, które pozostają do wykonania. Koszty dodatkowe za transport powrotny poniesione zostaną po połowie przez aovo Touristik AG i przez Klienta. W innych wypadkach koszty dodatkowe ponosi w całości Klient. 8. Postanowienia dotyczące paszportów, wiz i zdrowia Klient powinien dokładnie zapoznać się z podanymi w katalogach wskazówkami (stan na dzień oddania do druku) odnośnie postanowień zdrowotnych, jak również paszportowych i wizowych obowiązujących wszystkich uczestników. Opublikowane postanowienia odnoszą się do podróżujących posiadających niemieckie obywatelstwo. Informacje Klient uzyska również w centrum rezerwacji aovo Touristik AG. Osoby podróżujące nie posiadające niemieckiego obywatelstwa powinny zgłosić się w sprawie obowiązujących przepisów wjazdowych oraz tranzytowych do odpowiedniej ambasady. W razie dalszych pytań aovo Touristik AG chętnie służy pomocą. Klient powinien w odpowiednim czasie zasięgnąć informacji odnośnie ochrony przed infekcjami i szczepień ochronnych, jak również innych działań profilaktycznych; ew. należy zasięgnąć porady

6 lekarza. Aovo Touristik AG odsyła Klienta również do informacji ogólnych, szczególnie podawanych w urzędach do spraw zdrowia, przez lekarzy doświadczonych w medycynie turystycznej, medycynie tropikalnej, służb informacyjnych medycyny turystycznej oraz do centrali federalnej ochrony zdrowia. 9. Odpowiedzialność 9.1. Odpowiedzialność umowna aovo Touristik AG za szkody nie będące uszkodzeniami ciała ogranicza się do trzykrotnej wysokości ceny podróży, o ile szkoda nie została wykonana umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie. Dotyczy to również przypadku, gdy aovo Touristik AG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie z winy jednego ze świadczeniodawców usługi. 9.2 Za roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód rzeczowych, spowodowanych w sposób zawiniony czynnością niedozwoloną, o ile szkoda nie została spowodowana umyślnie lub poprzez rażące zaniedbanie, aovo Touristik AG odpowiada w odniesieniu do każdego klienta i wycieczki do kwoty 4.091,-. Jeśli trzykrotna cena wycieczki przekroczy tę sumę, wówczas odpowiedzialność za szkody rzeczowe ogranicza się do wysokości trzykrotnej ceny podróży Jeśli w odpowiednich umowach międzynarodowych lub opartych na nich przepisach prawa znajduje się odniesienie do takich zdarzeń istnieje możliwość powołania się na nie w przypadku powstania określonych szkód. 9.4 Przedstawione w prospekcie w sposób wyraźny inne świadczenia pozostałych organizatorów podróży nie wchodzą w zakres odpowiedzialności aovo Touristik AG jako organizatora podróży. W przypadku skorzystania z obcych świadczeń wykluczona jest odpowiedzialność za błąd w pośrednictwie, o ile nie jest to przypadek działania umyślnego albo rażącego zaniedbania. 10. Rękojmia/Odszkodowanie W przypadku, gdy na skutek występujących wad podróż nie zostanie w sposób należyty zrealizowana, Klient ma prawo zażądać zmniejszenia ceny podróży lub może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług turystycznych. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne w przypadku, gdy aovo Touristik AG nie dopilnowało ustalonego przez Klienta rozsądnego terminu, bez podjęcia środków zaradczych. Nie można wyznaczyć terminu, jeśli podjęcie środków zaradczych nie jest możliwe albo zostanie przez aovo Touristik odmówione bądź, jeśli wypowiedzenie umowy leży w szczególnym interesie Klienta. Ponadto Klient może zażądać odszkodowania za niewykonanie świadczenia, z reguły jednak jedynie w przypadku, gdy wady usługi są tak znaczne, że uzasadnione jest obniżenie wysokości ceny podróży przynajmniej o 50% Przeniesienie jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych lub z tytułu rękojmi, z jakiejkolwiek przyczyny prawnej, na osoby trzecie, w tym również na współmałżonków, jest wykluczone. Wykluczone jest także sądowne dochodzenie roszczeń innych uczestników podróży we własnym imieniu.

7 10.3.Pracownicy aovo Touristik AG kierujący podróżą nie są upoważnieni do uznawania roszczeń. 11. Obowiązek współdziałania W przypadku wystąpienia zastrzeżeń Klient zobowiązany jest do zgłoszenia ich niezwłocznie do lokalnego kierownictwa podróży. Kierownictwo jest zobowiązane do przedsięwzięcia środków zaradczych, o ile jest to możliwe. Jeśli w sposób zawiniony Klient nie zgłosi występującej wady, wówczas możliwość wniesienia roszczenia zmniejszenia ceny podróży i roszczenia odszkodowawczego zostaje wykluczona. Jeśli Klient nie będzie mógł skontaktować się z kierownictwem podróży, należy dzwonić bezpośrednio do aovo Touristik AG na numer telefonu +49 (0) , faks +49 (0) W przypadku mieszkań wczasowych ewentualne zastrzeżenia należy zgłosić niezwłocznie wynajmującemu ew. jego pełnomocnikowi. W razie konieczności Klient niezwłocznie poinformuje aovo Touristik AG o nieusuniętych usterkach Jeśli w trakcie lotów zaginie bagaż lub zostanie on uszkodzony, Klient może dokonać zgłoszenia szkody (P.I.R.) w ciągu 7 dni w siedzibie spółki lotniczej. W przypadku braku zgłoszenia szkody jakiekolwiek roszczenia mogą nie zostać uwzględnione. 12. Postępowanie w przypadku zastrzeżeń, terminy wykluczające roszczenia i przedawnienie Jeśli usterka nie została usunięta, należy razem z kierownictwem podróży sporządzić protokół. Roszczenia z tytułu niezgodnej z umową realizacji usługi turystycznej oraz roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych należy zgłosić aovo Touristik AG w ciągu jednego miesiąca od przewidzianego w umowie terminu zakończenia podróży. Zaleca się pisemne zgłaszanie roszczeń. Po upływie tego terminu roszczenia mogą być egzekwowane jedynie w przypadku, gdy Klient nie był w stanie dotrzymać terminu w sposób niezawiniony Wspólnie z Państwem ustanawiamy dla roszczeń umownych okres przedawnienia wynoszący jeden rok. Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie trzech lat. Okres przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym zgodnie z umową podróż powinna była się zakończyć. Jeśli Państwo zgłosili takie roszczenia, wówczas przedawnienie zostaje wstrzymane do dnia, w którym aovo Touristik lub ubezpieczyciel aovo Touristik roszczenia odrzuci. Przedawnienie wchodzi w życie najwcześniej trzy miesiące po zakończeniu wstrzymania przedawnienia. 13. Pozostałe postanowienia i uzgodnienia Niniejsze warunki mają charakter obowiązujący, o ile w poszczególnych umowach o świadczenie usług turystycznych nie podjęto żadnych indywidualnych ustaleń Udostępnione aovo Touristik AG dane będą opracowane zgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowie oraz z zasadami elektronicznego przetwarzania danych, zapisane i

8 przekazane dalej. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Oczywiste błędy w druku i obliczeniowe upoważniają aovo Touristik AG do zmiany umowy o świadczenie usług turystycznych Sądem właściwym dla postępowania przeciwko aovo Touristik AG jest sąd miasta Hannover Powyższe postanowienia są ważne jedynie o ile przepisy prawa nie przewidują innych regulacji Nieskuteczność poszczególnych postanowień nie powoduje nieskuteczności całej umowy o świadczenie usług turystycznych Ustala się, że zastosowanie znajdują przepisy prawa niemieckiego. Organizator podróży: aovo Touristik AG, Esperantostr. 4 DE Hannover Tel: + 49 (0) , Fax: +49 (0) Siedziba i sąd rejonowy Hannover HRB Zarząd: Gerhard Griebler Ilja Wegner Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ulf Meyer-Kessel Stand na sierpień 2008

OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009

OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009 OGÓLNE WARUNKI PODRÓŻY Stan: marzec 2009 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych 1.1 Z chwilą dokonania zgłoszenia, uczestnik zobowiązuje się wobec H&H TUR do zawarcia umowy o świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa organizatora Schmetterling Reisen

Ogólne warunki uczestnictwa organizatora Schmetterling Reisen Ogólne warunki uczestnictwa organizatora Schmetterling Reisen 1. Zawarcie umowy o podróż 1.1 Na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia oferują Państwo organizatorowi podróży wiążące zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PODRÓŻOWANIA Big X-tra/-/ 1. Zawarcie umowy. /-/ 2. Płatność /-/ 3. Usługi /-/

WARUNKI PODRÓŻOWANIA Big X-tra/-/ 1. Zawarcie umowy. /-/ 2. Płatność /-/ 3. Usługi /-/ WARUNKI PODRÓŻOWANIA Big X-tra/-/ Przy świadczeniu usług podróżnych przez BigX-tra Touristik GmbH obowiązują następujące Ogólne Warunki Handlowe. Regulują one stosunek prawny w ramach umowy pomiędzy podróżującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WARUNKI PODRÓŻY. ---------------------------------------------------------------------- Ogólne Warunki Handlowe Organizatora BigXtra Touristik GmbH Przy świadczeniu

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PODRÓŻOWANIA JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG

WARUNKI PODRÓŻOWANIA JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG WARUNKI PODRÓŻOWANIA JAHN REISEN, ITS, TJAEREBORG 1. Zawarcie umowy. 1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej staje się wiążące zgodnie z opisem, po otrzymaniu potwierdzenia wpływu należności,

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

DERTOUR - Warunki podróżowania

DERTOUR - Warunki podróżowania DERTOUR - Warunki podróżowania Warunki podróżowania uzupełniają 651 a i następne niemieckiego kodeksu cywilnego i regulują stosunki prawne między Państwem a nami. Powstały one na podstawie 38 niemieckiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Ogólne Warunki Handlowe Organizatora Urlaubstours GmbH Szanowny Kliencie! ------------------------------------------------------------------------------ Cieszymy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Vtours GmbH. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1 / 7

Vtours GmbH. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1 / 7 Niniejsze ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych są uzupełnieniem prawnych uregulowań oraz podlegają stosunkom prawnym pomiędzy Państwem a nami. Warunki te maja pierwszeństwo przed wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w podróży Sun Trips Reisen GmbH

Warunki uczestnictwa w podróży Sun Trips Reisen GmbH Tłumaczenie serwis Schmetterling Reisen. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść informacji. Tylko oryginał niemieckiego organizatora stanowi podstawę prawną. Warunki uczestnictwa w podróży Sun Trips Reisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV. 1 [Organizator] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap IV jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Ogólne Warunki Handlowe Organizatora JT Touristik GmbH Ogólne warunki handlowe ------------------------------------------------------------------------- Dla

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Lato 2017 XI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez działającej jako pion przy Akademickich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu]

Regulamin promocji. 1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute Zima 2016/2017 XXIX etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos

Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Ogólne warunki najmu osoby udostępniającej obiekt Nikolopoulos Stan z dnia 7.4.2010 1. Umowa 1.1. Poniższe warunki regulują regulują stosunki (cywilnoprawne) między wynajmującym dom lub mieszkanie wakacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Dokument w wersji z dnia 10.08.2015, zamieszczony do wglądu. Obowiązuje treść publikowana na stronach partnera: http://www.dns.pl/regulamin.html. 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji]

1 [Organizator] 2 [Dostępność regulaminu] 3 [Czas trwania promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2015 Etap V jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PODRÓŻOWANIA THOMAS COOK

WARUNKI PODRÓŻOWANIA THOMAS COOK WARUNKI PODRÓŻOWANIA THOMAS COOK Niniejsze warunki podróżowania i płatności są integralną częścią zawartej z nami umowy podróżnej. W ofertach imprez turystycznych są częściowo świadczone usługi na specjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ORGANIZATORA ÖGER TOURS GmbH (zwany dalej ÖT) -------------------------------------------------------------------------------- Niniejsze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RG AJ Gminą Mszczonów Zamawiającym Wykonawcą 1 Przedmiot Umowy dostawie 3 szt. infokiosków

U M O W A nr RG AJ Gminą Mszczonów Zamawiającym Wykonawcą 1 Przedmiot Umowy dostawie 3 szt. infokiosków -WZÓR- U M O W A nr RG.032.59.2015.AJ Zawarta w Mszczonowie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Gminą Mszczonów z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów NIP 838-14-26-420 REGON 750148609 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Ogólne Warunki Podróży Bucher Reisen wraz z Go Bucher -------- WARUNKI PODRÓŻY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI ----------------------------------- Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki podróży

Ogólne warunki podróży Ogólne warunki podróży 1. Zawarcie umowy podróży 1.1 Firma LEGOLAND Holidays Deutschland GmbH (zwana dalej firmą LLH) oferuje usługi turystyczne przez internet i biuro obsługi klienta. Opisy usług uwzględniają

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.

W Z Ó R UMOWA NR. Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP. W Z Ó R Załącznik nr 4 UMOWA NR Zawarta w dniu.. r. w Zgorzelcu pomiędzy: Powiatem Zgorzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, NIP.. w imieniu którego działają: 1. 2. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT

ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT ZASADY WSPÓŁPRACY GRANIT I. ZAMÓWIENIA 1. Sposób składania zamówień Zamówienia można składać bezpośrednio w sklepie internetowym Granit lub w Dziale Obsługi Klienta (tel. nr 61 896 74 80, faks nr 61 896

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Do umów handlowych, w ramach których Trans Project Rybicki Sp.j. zwana dalej Zamawiającym", nabywa od dostawców towary i/lub usługi (dalej: Umowa),

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 Nysa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 na: Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów lotniczych dla grupy studentów z Portugalii. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo