USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK"

Transkrypt

1 USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: Wrocław Wrocław, ul. Góralska 46 ul. Celtycka 11/4 III p. pok. nr 19 tel./fax (71) tel. kom WYKONUJE EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE I OPINIE - geologiczne - hydrogeologiczne - geologiczno - inżynierskie - geotechniczne Inwestor i Zleceniodawca: Dolnośląskie Centrum Transplantologii Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku ul. Grabiszyńska Wrocław BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB - budownictwa - składowisk odpadów - kolektorów sanitarnych i innych OBSŁUGI GEOTECHNICZNE BUDÓW - odbiory wykopów fundamentowych - kontrola wymiany gruntów BADANIA LABORATORYJNE DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu działek nr 29/7, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 położonych przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (AM- 33, obręb Stabłowice) przewidzianych pod budowę pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP. - analiza granulometryczna - granice konsystencji - analiza areometryczna - badania w aparacie Proctora BADANIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA APARATEM VSS BADANIE NOŚNOŚCI I MODUŁU DYNAMICZNEGO PODŁOŻA PŁYTĄ LEKKĄ HMP LFG-K Opracował zespół: mgr Piotr Sznajder upr. geol. nr VII-1689 mgr Wojciech Zawiślak upr. geol. nr Właściciel firmy: Wojciech Zawiślak Wrocław, kwiecień 2014 r. REGON NIP KONTO BZ W BK 4 O/W rocław

2 KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ Tytuł dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla rozpoznania warunków geologicznoinżynierskich w podłożu działek nr 29/7, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 położonych przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (AM-33, obręb Stabłowice) przewidzianych pod budowę pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP. Data rozpoczęcia badań: r. Data zakończenia badań: r. Liczba wykonanych wierceń: Głębokość wierceń: Łączny metraż wierceń: opróbowanie otworów: wykonawca: 14 szt. 12,0 m 168 mb mgr Piotr Sznajder, upr. geol. VII-1689 UGPiOŚ W. Zawiślak, ul. Góralska 46, Wrocław Miejsce przechowywania próbek gruntu: Laboratorium mechaniki gruntów firmy UGPiOŚ W. Zawiślak Liczba wykonanych sondowań sondą SD-10: 3 szt. przy otw. nr 5, przy otw. nr 8, przy otw. nr 14, łączny metraż sondowań: 9,0 mb Liczba wykonanych sondowań sondą CPT: 3 szt. przy otw. nr 3, przy otw. nr 9, przy otw. nr 12, łączny metraż sondowań: 36,0 mb wykonawca: UGPiOŚ W. Zawiślak Badania laboratoryjne: analiza makroskopowa, liczba badań: 35 analiza sitowa, liczba badań: 5 badanie granic konsystencji, liczba badań: 8 wykonawca: Laboratorium mechaniki gruntów firmy UGPiOŚ: lic. Łukasz Gawlas mgr inż. Michał Skiba badanie agresywności próbki wody gruntowej w stosunku do materiałów budowlanych, liczba badań: 1 wykonawca: Pracownia Gruntoznawcza Zakładu Geografii Fizycznej, ul. Przybyszewskiego 63/77, Wrocław Autorzy dokumentacji: mgr Piotr Sznajder, upr. geol. nr VII-1689 mgr Wojciech Zawiślak, upr. geol. nr Wrocław, kwiecień 2014 r. str. 2

3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TEKSTOWA 1. WSTĘP ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC ROBOTY GEOLOGICZNE PRACE GEODEZYJNE BADANIA LABORATORYJNE CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA METODYKA WYKONANYCH BADAŃ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJĘTEGO PRACAMI GEOLOGICZNYMI, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH PROGNOZA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA PROGNOZA ZMIAN WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO) W CZASIE ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW...17 str. 3

4 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Zał. nr 1 Mapa lokalizacyjna topograficzna, skala 1 : Zał. nr 2 Mapa geologiczna, skala 1 : Zał. nr 3 Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500 Zał. nr 4 Mapa głębokości do pierwszego i drugiego poziomu zwierciadła wód podziemnych, skala 1:500 Zał. nr 5 Mapa miąższości gruntów antropogenicznych, skala 1:500. Zał. nr 6 Mapa izolinii stropu gruntów ekspansywnych, skala 1:500. Zał. nr 7 Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami Zał. nr 8 Objaśnienia symboli i znaków Zał. nr Karty dokumentacyjne otworów wiertniczych Zał. nr Arkusze badań sondą dynamiczną SD-10 Zał. nr Arkusze badań sondą statyczną CPT Zał. nr Przekroje geologiczno-inżynierskie Zał. nr 13 Tabela parametrów fizyko-mechanicznych gruntów Zał. nr 14 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów spoistych Zał. nr Arkusze analiz sitowych Zał. nr 16 Arkusz badania próbki wody gruntowej na agresywność str. 4

5 1. WSTĘP Niniejsza dokumentacja opracowana została na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Transplantologii Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 105, we Wrocławiu w celu ustalenia budowy geologicznej podłoża pod planowaną inwestycję polegającą na budowie pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP. W fazie projektowej sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696) Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologicznoinżynierskich w podłożu działek nr 29/7, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 położonych przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (AM-33, obręb Stabłowice) przewidzianych pod budowę pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP. Projekt ten został zatwierdzony decyzją Prezydenta Wrocławia nr WSR-G KK z dnia r. W oparciu o zatwierdzony projekt w dniu r. przystąpiono do robót geologicznych. Niniejsza dokumentacja określa warunki geologiczno-inżynierskie omawianego terenu i ma być pomocna przy projektowaniu posadowienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Dokumentacja zawiera w szczególności informacje dotyczące rozpoznanych gruntów, ich parametrów geotechnicznych, głębokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych oraz możliwości posadowienia fundamentów projektowanych budynków. Dokumentacja została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. nr 291, poz. 1714). 2. ZAKRES ZREALIZOWANYCH PRAC 2.1. Roboty geologiczne Roboty geologiczne zrealizowano w dniach r. W ramach robót geologicznych wykonano łącznie 14 otworów wiertniczych o maksymalnej głębokości 12,0 m. Łącznie wykonano 168 mb wierceń. Wiercenia wykonano wiertnicą mechaniczną typu H25S.MP5 systemem obrotowym w średnicy 7⅝ pod nadzorem uprawnionego geologa. Podczas wierceń na bieżąco prowadzono opis makroskopowy gruntu (odnośnie jego składu, genezy i stanu) oraz str. 5

6 poziomu wody gruntowej. W trakcie wierceń pobrano próbki gruntów o naturalnym uziarnieniu i o naturalnej wilgotności do szczegółowych badań laboratoryjnych, a następnie sklasyfikowano je zgodnie z Normą PN-86/B-02480, PN-88/B Po zakończeniu badań otwory geologiczne zlikwidowano, poprzez wypełnienie przestrzeni ubitym urobkiem, zachowując kolejność przewiercanych warstw. Dla określenia stopnia zagęszczenia gruntów sypkich przy otworach nr 5, 8 i 14 (zał. nr ) wykonano sondowania dynamiczne SD-10. Dla uszczegółowienia parametrów nawierconych gruntów wykonano przy otworach nr 4, 9 i 12 sondowania statyczne CPT (zał. nr ) Prace geodezyjne Objęły tyczenie i niwelację otworów. Tyczenie wykonano przy użyciu urządzenia GPS. Niwelację dowiązano do reperu o znanej wysokości bezwzględnej Badania laboratoryjne W laboratorium mechaniki gruntów Firmy UGPiOŚ Wojciech Zawiślak wykonano badania właściwości fizycznych pobranych próbek gruntów: 35 szczegółowych analiz makroskopowych, a po wytypowaniu 5 analiz sitowych próbek o naturalnym uziarnieniu (NU), 8 analiz granic konsystencji próbek o naturalnej wilgotności (NW). W laboratorium Pracowni Gruntoznawczej Zakładu Geografii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego wykonano analizę pobranej z otworu nr 6 próbki wody gruntowej na agresywność w stosunku do betonu. Pobrane próbki gruntów są próbkami czasowego przechowywania i magazynowane są w magazynie próbek geologicznych firmy UGPiOŚ W. Zawiślak do momentu zatwierdzenia niniejszej dokumentacji Część dokumentacyjna Na podstawie wyników robót geologicznych i analiz laboratoryjnych opracowano karty dokumentacyjne otworów wiertniczych, karty sondowań dynamicznych, przekroje geologiczno-inżynierskie i inne załączniki oraz część opisową wraz z mapami i planami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. nr 291, poz. 1714). str. 6

7 2.5. Metodyka wykonanych badań Badania laboratoryjne: a) badania gruntów wykonane przez firmę UGPiOŚ Wojciech Zawiślak zgodnie z wymogami normy PN-88/B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu: - analizy uziarnienia gruntu wykonano metodą sitową, - oznaczenie granic konsystencji (Atterberga) oraz wyznaczenie stopnia plastyczności wykonano metodą penetrometru stożkowego. b) oznaczenie agresywności próbki wody gruntowej w stosunku do betonu wykonane zgodnie z metodyką Pracowni Gruntoznawczej Zakładu Geografii Fizycznej. Sondowania dynamiczne sondą SD-10: Sondowania wykonane zostały zgodnie z wymogami normy PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. Sondowania wykonano z powierzchni terenu. Sondowania statyczne CPT - sondowania statyczne sondą TG kn firmy PAGANI z zastosowaniem stożka mechanicznego (Begemana). Interpretację profili gruntowych wykonano w oparciu o PN-B-04452:2002 i przedstawiono za pomocą programu CPT-pro firmy GEOSOFT. Na podstawie wyników sondowań, obliczono następujące parametry fizyko mechaniczne gruntów rodzimych: - stopień zagęszczenia I D, - stopień plastyczności I L, 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJĘTEGO PRACAMI GEOLOGICZNYMI, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU Według informacji przekazanych od Zleceniodawcy planowana inwestycja polegać będzie na budowie laboratorium, szpitala, budynków zaplecza technicznego, dróg, parkingów oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejności planuje się zabudowę działki nr 29/7, na której projektuje się budowę dwukondygnacyjnego, nie podpiwniczonego budynku laboratoryjno badawczego, o wymiarach ok. 27 x 18 m, o łącznej powierzchni ok. 950 m². Odnośnie inwestycji na działce nr 29/7 zagospodarowanie terenu, obejmuje: budowę dróg, miejsc postojowych, placów i chodników o nawierzchni utwardzonej, połączenie komunikacyjne str. 7

8 z trasą Stabłowicką (obecnie w budowie), przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją, budowę oraz przebudowę przyłączy infrastruktury technicznej, małą architekturę oraz zieleń. Wstępnie założono II kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Ostatecznie kategorię geotechniczną obiektu przyjmuje projektant obiektu. 4. INFORMACJE OGÓLNE O TERENIE Roboty geologiczne przeprowadzone zostały w północno-zachodniej części Wrocławia (gmina Wrocław, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie) na działkach nr 29/7, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24, które administracyjnie przynależą do obrębu Stabłowice. Obszar wykonanych robót nie jest położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) i obszarów chronionych Natura Pod względem fizyczno-geograficznym, zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego, teren badań położony jest w obrębie mezoregionu Równiny Wrocławskiej, makroregionu Niziny Śląskiej (318.5). Pod względem hydrograficznym omawiany obszar położony jest w zlewni rzeki Bystrzyca. 5. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH Podłoże w obszarze wykonanych prac budują głównie utwory neogenu (trzeciorzędowe), reprezentowane przez twardoplastyczne iły, mułki i piaski. Partię przystropową utworów neogeńskich budują piaski, żwiry i gliny Serii Gozdnicy. Miąższość utworów neogenu w rejonie Wrocławia waha się od 66,00 do 171,70 m. Lokalnie neogen przykrywają osady czwartorzędu - plejstoceńskie wodnolodowcowe osady wodnolodowcowe zlodowacenia południowopolskiego i środkowopolskiego wykształcone w formie twardoplastycznych do plastycznych glin morenowych i zwałowych, oraz średnio zagęszczonych utworów sypkich występujących w formie nieregularnych soczew pomiędzy glinami. Holocen wykształcony jest w formie średnio zagęszczonych utworów klastycznych oraz lokalnie utworów organicznych o charakterze mad i namułów genezy rzecznej ograniczając się do dolin rzecznych i niskich teras. Miąższość utworów czwartorzędowych mieści się w granicach 40,0 50,0 m. Grunty rodzime, częściowo, mogą być przykryte warstwą nasypów niekontrolowanych powstałych w wyniku zabudowy miejskiej i dzikiego składowania odpadów gruntowych. Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Leśnica, obszar przeprowadzonych robót znajduje się w obrębie rejonu wodnego 1cTrI. Główny poziom str. 8

9 wodonośny znajduje się tutaj w utworach neogenu (trzeciorzędu), a wydajności potencjalnych studni wynoszą m 3 /h. Z uwagi na bardzo dobrą izolację wód podziemnych od powierzchni terenu stopień zagrożenia wód podziemnych określa się w tym rejonie jako bardzo niski. Pierwszy poziom zwierciadła wody podziemnej, bezpośrednio w terenie badań, występuje w strefie głębokości od 0,0 m do 2,0 m p.p.t. i odpowiada holoceńskim terasom zalewowym głównych rzek Odry, Oławy oraz Widawy i Ślęzy wraz z ich dopływami. Strefa zasilana jest poprzez infiltrację z rzek oraz gromadzenie wód opadowych i roztopowych. Następne strefy z wodami na głębokościach 2,0 5,0 m obejmują część terasów zalewowych wyższych i terasy nadzalewowe wykształcone jako utwory wodnolodowcowe i lodowcowe oraz głębsze (strefa 5,0 10,0 m) obejmujące wysoczyznę morenową. Pod pokrywą glin zwałowych obecne są utwory wodonośne o dużej miąższości, strefa głębokości 10,0 20,0 m i głębiej. W rejonie Wrocławia stwierdzono również występowanie wód w utworach mezozoicznych i neogenu. Główny poziom użytkowy znajduje się w utworach neogenu, niekiedy czwartorzędu. W utworach czwartorzędu na głębokości kilku metrów, rzadziej do 40,0 m. 6. PROGNOZA WPŁYWU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE W czasie trwania robót budowlanych należy liczyć się z wystąpieniem okresowych uciążliwości wynikających z pracy sprzętu budowlanego. Lokalne zmiany środowiska, najbliższego otoczenia terenu budowy budynku, mogą dotyczyć: - morfologii terenu, w wyniku składowania mas ziemnych i materiałów budowlanych, - warstwy gleby lokalnie zniszczonej w wyniku robót budowlanych, ruchu pojazdów i placów postojowych, - warstwy gleby skażonej substancjami ropopochodnymi w wyniku awarii sprzętu budowlanego (wycieki paliwa, oleju, smaru), - powietrza zanieczyszczonego za przyczyną emisji do atmosfery spalin i pyłów mineralnych z maszyn i urządzeń zasilanych silnikami spalinowymi, - środowiska akustycznego z powodu wzrostu hałasu na skutek pracy sprzętu budowlanego, - konieczności wykonania zabezpieczeń drzew przy drogach, chodnikach i przejściach dla pieszych, - zmiany głębokości zwierciadła wód gruntowych na skutek odwadniania wykopu. str. 9

10 Eksploatacja obiektu nie powinna powodować uciążliwości dla istniejącego otoczenia ani pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu obecnego. 7. WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE Podłoże gruntowe badanego terenu przebadano do głębokości 12,0 m p.p.t. (otw. nr 1-14). Powierzchniową warstwę w otworach stanowi nasyp niekontrolowany, w którego składzie wyróżniamy humus, glinę, ił, piasek i żwir. Nasyp niekontrolowany należy uznać za warstwę nienośną. Spąg wszystkich otworów budują grunty spoiste, wykształcone jako iły oraz iły pylaste w stanie twardoplastycznym. Grunty sklasyfikowano i przyjęto ich nazwy zgodnie z normami PN-86/B-02480:1986 i PN-B :1998 kierując się rodzajem i genezą gruntów oraz jednolitością parametrów geotechnicznych. Niezbędne do obliczeń statycznych parametry: gęstość objętościową (ρ), kąt tarcia wewnętrznego (ø u ), edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (M 0 ), moduł odkształcenia pierwotnego (E 0 ) oraz wilgotność naturalną (w n ), wyznaczono metodą B z tabel i wykresów zależności pomiędzy tymi parametrami a cechą wiodącą podanych w w/w normie. Parametry geotechniczne dla gruntów wyznaczono na podstawie normy PN-81/B Parametry wiodące, tj. stopień plastyczności oraz stopień zagęszczenia podano w tabeli parametrów fizyko-mechanicznych (zał. nr 13) jako wartości uśrednione dla każdej warstwy geotechnicznej. Pomijając nasypy, kierując się rodzajem i genezą gruntów oraz jednolitością parametrów geotechnicznych, w podłożu wydzielono następujące warstwy geologiczno-inżynierskie: Czwartorzędowe osady rzeczne: Warstwa I czwartorzędowe, rzeczne, zagęszczone o stopniu zagęszczenia I D = 0,70 pospółki: - gęstość objętościowa ρ = 2,10 t. m -3 dla gruntu nawodnionego przy wilgotności naturalnej W n = 14,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 39,9 O, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 196,1 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 176,0 MPa. Warstwa IIa czwartorzędowe, rzeczne, zagęszczone o I D = 0,70 piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski grube: str. 10

11 - gęstość objętościowa ρ = 2,05 t. m -3 dla gruntu nawodnionego przy wilgotności naturalnej W n = 18,0 - kąt tarcia wewnętrznego φ = 34,2 O, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 132,2 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 111,1 MPa. Warstwa IIb czwartorzędowe, rzeczne, średnio zagęszczone o I D = 0,60 piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski grube: - gęstość objętościowa ρ = 2,00 t. m -3 dla gruntu nawodnionego przy wilgotności naturalnej W n = 22,0 %, oraz ρ = 1,85 t. m -3 dla gruntu wilgotnego przy wilgotności naturalnej W n = 14,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 33,6 O, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 112,30 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 94,60 MPa Neogeńskie osady płytko-morskie: Warstwa III neogeńskie, płytko-morskie, średnio zagęszczone o stopniu zagęszczenia I D = 0,40 piaski drobne, piaski pylaste : - gęstość objętościowa ρ = 1,90 t. m -3 dla gruntu nawodnionego przy wilgotności naturalnej W n = 24,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 29,9 O, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 51,3 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 38,3 MPa Warstwa B2 neogeńskie, płytko-morskie, twardoplastyczne o stopniu plastyczności I L = 0,21 gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe, piaski gliniaste: - gęstość objętościowa ρ = 2,00-2,20 t. m -3 przy wilgotności naturalnej W n = 12,0-22,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 18,1 O, - spójność C u = 31,2 kpa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 36,0 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 27,4 MPa. Warstwa B1 neogeńskie, płytko-morskie, twardoplastyczne o stopniu plastyczności I L = 0,11 gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe: str. 11

12 - gęstość objętościowa ρ = 2,00-2,20 t. m -3 przy wilgotności naturalnej W n = 12,0-22,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 19,9 O, - spójność C u = 35,1 kpa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 46,8 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 35,5 MPa. Warstwa D3 neogeńskie, płytko-morskie, twardoplastyczne o stopniu plastyczności I L = 0,20 iły pylaste: - gęstość objętościowa ρ = 1,90 t. m -3 przy wilgotności naturalnej W n = 33,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 10,3 O, - spójność C u = 50,0 kpa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 24,3 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 13,7 MPa. Warstwa D2 neogeńskie, płytko-morskie, twardoplastyczne o stopniu plastyczności I L = 0,13 iły pylaste: - gęstość objętościowa ρ = 1,90 t. m -3 przy wilgotności naturalnej W n = 33,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 11,3 O, - spójność C u = 52,7 kpa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 28,5 MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 16,1 MPa. Warstwa D1 neogeńskie, płytko-morskie, twardoplastyczne o stopniu plastyczności I L = 0,07 iły pylaste, iły: - gęstość objętościowa ρ = 1,90 t. m -3 przy wilgotności naturalnej W n = 30,0 %, - kąt tarcia wewnętrznego φ = 12,1 O, - spójność C u = 56,0 kpa, - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej M 0 = 33,0MPa, - moduł pierwotny odkształcenia E 0 = 18,6 MPa. Szczegółowy układ przestrzenny wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów wiertniczych (zał. nr ) i str. 12

13 przekrojach geologiczno-inżynierskich (zał. nr ), a parametry fizycznomechaniczne dla tych warstw zawarto w tabeli (zał. nr 13). 8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworach: 5, 6, 7, 12, 13 oraz 14. W otworach nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 oraz 12, stwierdzono również występowanie zwierciadła wody o charakterze naporowym. Zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego stabilizuje się na rzędnej z przedziału 111,80-112,22 m n.p.m. a drugiego poziomu na rzędnej z przedziału 113,80 114,10 m n.p.m. Szczegółowe głębokości występowania zwierciadła wód gruntowych przedstawia poniższa tabela. Nr otworu Tab.1 Zestawienie nawierconych wód podziemnych Nawiercone i ustabilizowane zwierciadła wód podziemnych rzędna terenu m n.p.m. głębokość m p.p.t. zwp nawiercone rzędna m n.p.m. zwp ustabilizowane głębokość m p.p.t. rzędna m n.p.m ,15 9,5 106,65 4,0 112, ,98 10,1 105,88 3,9 112, ,07 7,3 108,77 4,0 112, ,04 10,5 105,54 4,2 111, ,94 1,9 114,04 1,9 114, ,70 1,6 114,10 1,6 114, ,58 1,7 113,88 1,7 113, ,50 2,2 113,30 1,7 113, ,22 9,8 106,42 4,0 112, ,17 9,0 107,17 4,0 112, ,07 9,4 106,67 4,1 111, ,80 1,7 114,10 1,7 114, ,80 9,0 106,80 4,0 111, ,68 1,6 114,08 1,6 114, ,41 1,4 114,01 1,4 114,01 Wydzielono dwie warstwy wodonośne. Pierwsza warstwa wodonośna utworzona jest przez neogeńskie piaski drobne oraz piaski pylaste. Naporowe zwierciadło w tej warstwie znajduje się pod znacznym ciśnieniem co powoduje podniesienie w krótkim czasie zwierciadła nawierconego o ok. 5 m ku powierzchni. Grunty tej warstwy charakteryzują się słabymi i średnimi cechami filtracyjnymi. Druga warstwa wodonośna zbudowania jest z czwartorzędowych piasków średnich, piasków grubych oraz pospółek. Woda ma zwierciadło swobodne lub nieznacznie str. 13

14 napięte przez wyżej ległe nasypy niekontrolowane. Grunty tej warstwy charakteryzują się dobrymi i bardzo dobrymi cechami filtracyjnymi. Szczegółowa charakterystyka gruntów sypkich znajduje się na arkuszach analiz sitowych (zał. nr ). Dodatkowo na stan wód w obrębie badanego terenu będą miały wpływ opady atmosferyczne oraz topnienie pokrywy śnieżnej. Badanie próbki wody z otworu nr 6 wykazało słabą agresywność kwasową (la2), brak agresywności ługującej, brak agresywności węglanowej, słabą agresywność siarczanową (Ia1) w stosunku do betonu i żelbetonu. Woda wykazuje środowisko chemiczne średnio agresywne (XA1) w stosunku do betonu (zał. nr 16). 9. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH W PROJEKTOWANYM POZIOMIE POSADOWIENIA Warunki gruntowo-wodne panujące w podłożu budowlanym w poziomie posadowienia można podzielić na: a) Korzystne, gdy mamy do czynienia z występowaniem: - gruntów sypkich (niespoistych) w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym, - gruntów spoistych w stanie twardoplastycznym, zwartym i półzwartym, - zwierciadła wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. - brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. b) Niekorzystne, gdy mamy do czynienia z występowaniem: - gruntów sypkich (niespoiste) w stanie luźnym, - gruntów spoistych w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, - zwierciadła wód gruntowych w poziomie posadowienia lub powyżej poziomu posadowienia, - gruntów nasypowych, - niekorzystnych zjawisk geologicznych. Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie można określić jako korzystne pod warunkiem, że projektowane obiekty posadowione będą powyżej zwierciadła wód podziemnych. Dla projektowanego budynku laboratorium można przyjąć korzystne warunki gruntowo-wodne. Ze względu na brak szczegółowych informacji dotyczących poziomu posadowienia pozostałych planowanych obiektów nie można określić dla nich charakterystyki warunków gruntowo-wodnych. str. 14

15 10. PROGNOZA ZMIAN WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH (WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO) W CZASIE W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wyklucza się zaistnienia niżej opisanych zmian warunków geologiczno-inżynierskich: zmiana poziomu wód podziemnych (wahania zwierciadła wody), wzrost wytrzymałości, zmniejszenie filtracji, zmniejszenie odkształcalności podłoża wskutek jego konsolidacji. lokalna zmiana kierunku przepływu wód gruntowych na skutek obecności w gruncie fundamentu projektowanego budynku. Wszystkie możliwe zmiany warunków geologiczno-inżynierskich powinny być uwzględnione przy sporządzaniu projektu budowlanego oraz w trakcie realizacji prac budowlanych i eksploatacji. 11. ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Na etapie prac ziemnych zaleca się wykonywanie odbioru wykopu budowlanego i stwierdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z wykonaną dokumentacją geologiczno-inżynierską. Drugim ważnym elementem na etapie wykonywania robót budowlanych są pomiary geodezyjne. Obserwacjami geodezyjnymi należy objąć punkty charakterystyczne zlokalizowane na monitorowanej konstrukcji i obiektach jej towarzyszących. Pozwolą one na określenie odwzorowania ewentualnych przemieszczeń podłoża na konstrukcji obiektów. W fazie eksploatacji monitoring obiektów sprowadza się do obserwacji wizualnych zachowania się podłoża obiektów i ich otoczenia jak też samych obiektów. Powinien obejmować przeglądy eksploatowanego obiektu budowlanego, jego otoczenia oraz podłoża gruntowego. Obserwacje należy prowadzić w terminach i zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. W przypadkach stwierdzenia nadmiernych osiadań, powstania rys na obiekcie lub przesiąków wód w obrębie budynku należy opracować i wdrożyć indywidualny system monitoringu, dostosowany do zaobserwowanych zjawisk. 12. WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Z uwagi na brak informacji odnośnie szczegółowej zabudowy omawianych działek nie można jednoznacznie wskazać najlepszych rozwiązań posadowienia projektowanych obiektów. Na podstawie przeprowadzonych badań gruntu stwierdza się, że w str. 15

16 zależności od projektowanego poziomu posadowienia będą występowały proste lub złożone do skomplikowanych warunki gruntowo-wodne. W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej projektowanej rzędnej posadowienia, konieczne będzie odwadnianie wykopu na etapie prac ziemnych. Na badanym terenie występują grunty ekspansywne tj. neogeńskie iły. W przypadku posadawiania obiektów bezpośrednio na gruntach ekspansywnych powinno się poddać je badaniu pęcznienia na etapie projektowania poszczególnych obiektów. Z uwagi na występowanie napiętego zwierciadła wód gruntowych pod znacznym ciśnieniem przy projektowaniu obiektów budowlanych należy brać pod uwagę możliwość występowania przebić hydraulicznych z głębszego poziomu wodonośnego. W przypadku wystąpienia przebicia hydraulicznego do wykonanego wykopu należy spodziewać się znacznego dopływu wód podziemnych. W celu dokładnego ustalenia zmian zwierciadła wody, proponuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych (najlepiej z rocznym wyprzedzeniem) wykonać dwa otwory piezometryczne w celu obserwacji sezonowych wahań zwierciadła wody. Informacje te pozwolą ustalić stan minimalnego i maksymalnego zwierciadła wody gruntowej. 13. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 1) Podłoże gruntowe rozpoznano punktowo wykonując 14 otworów wiertniczych do maksymalnej głębokości 12,0 m p.p.t. Wykonano również 3 sondowania sondą SD-10 przy otworach nr 5, 8 i 14 oraz 3 sondowania statyczne CPT, przy otworach nr 4, 9 i 12. 2) Na podstawie wykonanych wierceń stwierdza się, że rodzime podłoże gruntowe badanego terenu zbudowane jest z czwartorzędowych osadów rzecznych. Starsze utwory budują neogeńskie (trzeciorzędowe) osady pochodzenia morskiego. 3) Podłoże gruntowe cechuje pewna zmienność litologiczna, a utwory występują horyzontalnie. W miejscach występowania gruntów ekspansywnych jakimi są iły należy przyjąć że warunki gruntowe są skomplikowane. W pozostałych miejscach warunki gruntowo wodne będą od prostych do złożonych. Dokładne określenie warunków gruntowo-wodnych powinno nastąpić po wstępnym str. 16

17 zaprojektowaniu poszczególnych obiektów a badania geologiczne powinny zostać uszczegółowione dla tych obiektów. 4) Nasyp niekontrolowany o zróżnicowanym składzie jest gruntem nienośnym i nie powinien stanowić podłoża gruntowego. 5) Grunty sypkie zgrupowane w warstwach IIb, IIa, I o stopniach zagęszczenia I D z zakresu od 0,60 do 0,70 charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Grunty sypkie warstwy III o stopniu zagęszczenia I D =0,40 charakteryzują się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Grunty te nadają się do bezpośredniego posadowienia. 6) Grunty spoiste warstw geotechnicznych B1-B2 i D1, o stopniu plastyczności I L = 0,07 0,21, charakteryzują się przeciętnymi wartościami parametrów wytrzymałościowych. Grunty spoiste warstw geotechnicznych D2 i D3, o stopniu plastyczności I L = 0,13 0,20, charakteryzują się słabymi wartościami parametrów wytrzymałościowych 7) Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym lub napiętym nawiercono we wszystkich otworach. Pierwsze zwierciadło wód gruntowych stabilizuje się na rzędnych z przedziału 111,80 112,22 m n.p.m. a drugie na rzędnych z przedziału 113,80 114,10 m n.p.m. Woda gruntowa wykazuje środowisko chemiczne średnio agresywne (XA2) w stosunku do betonu. 8) Proponuje się wykonanie otworu obserwacyjnego na omawianym terenie w celu określenia sezonowych wahań zwierciadła wód gruntowych. 9) Obszar badań położony jest w granicach potencjalnego zagrożenia powodziowego. 10) Stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981) niniejszą dokumentację należy przedstawić celem zatwierdzenia w czterech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. 14. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW - Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu działek nr 29/7, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 położonych przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu (AM-33, obręb Stabłowice) przewidzianych pod budowę pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP; UGPiOŚ Wojciech Zawiślak, styczeń 2014r. str. 17

18 - Winnicka G., 1997: Mapa Geologiczno-Gospodarcza Polski wraz z objaśnieniami, skala 1:50000, arkusz Wrocław - 764; Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. - Winnicka G., 1987: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski wraz z objaśnieniami, skala 1: , arkusz Wrocław - 764; Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. - Kondracki J., 2002: Geografia regionalna Polski; PWN, Warszawa. - Paczyński B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: , cz. II; PAE S.A. Warszawa. - Stupnicka E., 2007: Geologia Regionalna Polski; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. - Żuk U., 2000: Mapa Hydrogeologiczna Polski wraz z objaśnieniami, skala 1:50 000, arkusz Wrocław 764; Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981). - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. nr 282, poz. 1657). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. nr 291, poz. 1714). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696). - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463). - PN-86/B Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. - PN-88/B Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. - PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. Informacje z Internetu: Ikar Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy Geoportal Baza danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji wrocławskiej str. 18

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK

USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK USŁUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE I OCHRONY ŚRODOWISKA WOJCIECH ZAWIŚLAK System Zarządzania Jakością certyfikowany przez DQS wg DIN EN ISO 9001:2008 Adres rejestrowy: Biuro i Pracownia: 54-153 Wrocław 53-610

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie.

Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Dokumentacja geotechniczna dla dojazdu wraz z parkingiem do inwestycji na rogu ul. Kościuszki i Al. Wojska Polskiego w Pruszkowie. Zleceniodawca: Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB Sp.z

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanej przebudowy drogi w Łuczynie (gm. Dobroszyce) działki nr 285, 393, 115, 120 FIZJO - GEO Geologia, geotechnika, fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA dla

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych Zleceniodawca: KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIECIU Ul. LASKOWICKA 2 86 100 ŚWIECIE Wykonawca opracowania: A p e g e o Pracownia hydrogeologii, geologii inżynierskiej i surowców Adres: Mazurska

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy rowów B-13.3 i B-38 we Wrocławiu Zleceniodawca: RWK Inżynierowie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kazachska 1 lok. 58, 02-999 Warszawa Badania i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją. badań podłoża gruntowego określająca warunki. gruntowo-wodne podłoża na terenie Szkoły Podstawowej Zleceniodawca: Gmina Wrocław Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo-wodne podłoża

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. strona 1

Spis treści. strona 1 strona 1 Spis treści 1. WSTĘP...2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU...2 3. PRZEBIEG BADAŃ...2 3.1. Prace geodezyjne...2 3.2. Prace polowe...3 4. DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA BUDOWLANEGO...3 4.1.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA BADAŃ

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA siedziba: ul. Wieruszowska 38 98-360 Lututów tel./fax. 043 8714116 biuro: ul. Rumiankowa 43/3 54-512 Wrocław tel./fax. 071 3518837 tel kom. 0607 07 66 03 http://www.geo2000.pop.pl e-mail: geo2000@box.pop.pl

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAO PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko Ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki Tel. 730 149 671 lub 730 149 670 www.geomagstudio.pl NIP: 822-215-37-31 REGON: 364765634 DOKUMENTACJA BADAO

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego Zleceniodawca: Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o. 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 53 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90-030

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych...

SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBIEG BADAŃ Prace geodezyjne Sondowania gruntów niespoistych... SPIS TREŚCI.1 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Przedmiot opracowania... 2 1.3. Cel i zakres opracowania... 2 2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU... 3 3. PRZEBIEG BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH GEO-Art GEOTECHNIKA 05-152 Czosnów, Łomna Las 10/9 REGON: 142823958, NIP: 532-180-74-53 Telefon: +48 600670175 geolog@g.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH NA DZIAŁKACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego

OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego OPINIA GEOTECHNICZNA Dokumentacja badań podłoża gruntowego TEMAT: Zagospodarowanie terenów MOSIR w m. Mielec. INWESTOR : Gmina Miejska Mielec ul. Żeromskiego 26 39-300 Mielec MIEJSCOWOŚĆ: Mielec GMINA:

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, Warszawa. Opracował: mgr Łukasz Dąbrowski upr. geol. VII Warszawa, maj 2017 r. OPINIA GEOTECHNICZNA dla Inwestycji polegającej na remoncie placu zabaw w Parku Kultury w miejscowości Powsin ul. Maślaków 1 (dz. nr ew. 4/3, obręb 1-12-10) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy

Bardziej szczegółowo

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE.

GMINA WŁOSZAKOWICE. Opracowanie. Miejscowość. Ulica. Gmina. Powiat. Województwo. Zleceniodawca: UL. K. KURPIŃSKIEGO WŁOSZAKOWICE. INŻYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. JÓZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-951 POZNAŃ NIP: 7792404508; REGON: 302065595; KRS: 0000413810 tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683. e-mail:

Bardziej szczegółowo

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik. GEOBART Pracownia geologiczna mgr Małgorzata Bartosik Łagiewniki 36 62-580 Grodziec NIP 665-282-36-30 OPINIA GEOTECHNICZNA dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu

OPINIA GEOLOGICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY. Przebudowa nawierzchni gruntowej. Projekt zagospodarowania terenu ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa WZP/271.9-46/11. HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Lipowa w Ciechowie Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail: eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk tel. 604184561 e-mail: m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Październik 2015r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa pn.:,,przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity". Droga gminna Nowa Wieś Mała Praslity,

Bardziej szczegółowo

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny.

EPG DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr inż. Daniel Kochanowski. Wodociąg na trasie Kronin - Zielno Kwitajny. EPG Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Mickiewicza 29/4, 82-300 Elbląg tel. 603-483-575 email: epg.elblag@wp.pl www.epgelblag.reublika.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Wodociąg na trasie Kronin -

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r.

OPINIA GEOLOGICZNA. Miejscowość: DZIEKANOWICE OPRACOWAŁ: Zbigniew Jaskólski nr upr. CUG KRAKÓW SIERPIEŃ 2011 r. OPINIA GEOLOGICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POD PROJEKTOWANE BOISKO WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ NA TERENIE DZIAŁKI Nr 2/85 W MIEJSCOWOŚCI DZIEKANOWICE Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo Zleceniodawca: PLAN IPRO POLSKA Sp. z o.o. ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. Nr OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA dla budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Kębłowo (Zad. V) gm. Luzino woj. pomorskie Opracował mgr Eryk

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA WARUNKÓW GRUNTOWO- WODNYCH W STREFIE PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI I BUDOWY DRÓG W MIEJSCOWOŚCI MARYSIN GMINA LESZNOWOLA FIRMA USŁUG GEOTECHNICZNYCH www.geotor.pl Biuro: 03-320 Warszawa, ul. Łąkocińska 12 lok. 3 tel. / fax. (22) - 811-03-80 biuro@geotor.pl kom.: 601-223-489 L. dz. GT 51/05/13 OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA INWESTOR: GMINA HACZÓW 36-213 HACZÓW OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne na terenie działki nr 591 położonej w miejscowości: Gmina: Powiat: Województwo: Haczów Haczów brzozowski podkarpackie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża dla projektu zagospodarowania Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego.

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Krosno obręb Mosina, dz. nr 2713/3 Tabela nr 2 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych wg PN-81/B-03020. Nr warstwy geotechnicznej Rodzaj gruntu Symbol (wg pkt.1.4.6) Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie

Marzec 2015 r. Lokalizacja: Port Lotniczy Łódź, ul. gen. Stanisława Maczka 35, gm. Łódź, pow. M. Łódź, woj. łódzkie Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu budowy świateł precyzyjnego wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI na kierunku 25 wraz z kanalizacją kablową na terenie Portu Lotniczego Łódź Lokalizacja: Port Lotniczy

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU

OPINIA GEOTECHNICZNA. OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacji badań podłoża gruntowego na dz. nr 41, obręb 073 przy ulicy Roberta de Plelo w GDAŃSKU Zał. Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2016/DZP/001 OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumenatcji badań podłoża gruntowego terenu pkanowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 1 BADANIA GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej 1667N w miejscowości Płozy gmina: Szczytno powiat: szczycieński województwo: warmińsko- mazurskie Opracowali:

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA

GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA GEOTECHNIKA EKSPERTYZY, OPINIE dr inż. Andrzej SOCZAWA 41-807 Zabrze, ul. H. Wieniawskiego 11, tel/fax +48 (32) 2717113, kom.+48602615765 e-mail:soczawa.andrzej@op.pl Certyfikat nr 0122 Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego zbiornika retencyjnego w Kobylanach, gm. Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr.

Lokalizacja: Jabłowo, gmina Starogard Gdański powiat Starogardzki; Oczyszczalnia Ścieków. mgr inż. Bartosz Witkowski Nr upr. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA WYKONANA DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI JABŁOWO, GMINA STAROGARD GDAŃSKI POWIAT STAROGARDZKI; OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE

DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO - - BUDOWA TARGOWISKA W JERZYKOWIE LABGEO Wit Stanisław Witaszak Ul. Zamojskich 15E 63-000 Środa Wlkp. Tel. 660 422 637 w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: MODERNIZACJA PLACU PIASTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław

Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego 8/6 52 220 Wrocław BIURO GEOLOGICZNE BUGEO 05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16 tel./fax. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.com.pl Zleceniodawca: PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe ul. Grota Roweckiego

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: kanalizacja deszczowa metodą mikrotunelingu Kargoszyn ul. Wiejska mazowieckie Wilech s.c.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo:

Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza Gliwice. Gmina Jawor. Województwo: Inwestor: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Zleceniodawca: Biuro Projektowe Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 44-101 Gliwice Opinia geotechniczna określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z.

Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Przedsiębiorstwo Usługowe GeoTim Maja Sobocińska ul. Zamojska 15c/2 80-180 Gdańsk Opinia geotechniczna dla projektu Przebudowy mostu nad rzeką Wołczenicą w ciągu drogi powiatowej 1012Z. Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY ULICY KONWALIOWEJ I IRYSÓW W WESOŁEJ Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca: Piotr Oniszk, Jan

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch Spółka Jawna 80264 GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 135A tel/fax (058) 342 38 63, (058) 3410274 email: geote@wp.pl Nr umowy: 46/17 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

... mgr Przemysław Przyborowski

... mgr Przemysław Przyborowski Egz. nr DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO dla określenia warunków geotechnicznych w rejonie projektowanej przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej DW 208 w km 5+043 w miejscowości Obłęże,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ.

OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. OPINIA GEOTECHNICZNA DOTYCZĄCA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ W-20 Z DOSTOSOWANIEM DO PARAMETRÓW DROGI POŻAROWEJ. Wykonawca: PROGEO s.c. J. Miłosz, Z. Żywicki 00-820 Warszawa, ul. Sienna 61/9 Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MOST 4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE

PROJEKT BUDOWLANY MOST 4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE Stadium opracowania: Obiekt: Nazwa inwestycji: PROJEKT BUDOWLANY MOST PRZEBUDOWA MOSTU IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KONINIE Nazwa opracowania: Inwestor: 4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA URZĄD MIASTA KONINA 62-500

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy Opracował: Dariusz Luks upr. geol. VII-1727 Warszawa, czerwiec 2015 r. Spis treści: 1. Wstęp...3 2. Cel badań...4 3. Położenie

Bardziej szczegółowo