Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 337. Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Organizacja lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych Sierpień 1995 Grzegorz Ciura Informacja Nr 337 Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych od środków odurzających jest ważną częścią działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii. Uchwalona w 1985 r. ustawa o zapobieganiu narkomanii dała podstawy prawne do funkcjonowania systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, który w obecnej formie rozwijał się od początku lat osiemdziesiątych.

2 BSE 1 Obecny system specjalistycznego lecznictwa uzależnień lekowych zaczęto tworzyć na początku lat osiemdziesiątych. Tak późne rozpoczęcie działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków leczenia, rehabilitacji i adaptacji w społeczeństwie osób uzależnionych od narkotyków miało kilka przyczyn. Za najważniejszą należy uznać niedostrzeganie zjawiska narkomanii przez ośrodki władzy, czy wręcz utrzymywanie, z powodów ideologicznych, że w społeczeństwie socjalistycznym ten rodzaj patologii nie może mieć miejsca. Innym powodem - obiektywnym - był stosunkowo mały zasięg tego zagrożenia. Jak wspomniano wyżej w Polsce dopiero od końca lat 60-tych następował zdecydowany wzrost liczby osób mających kontakt ze środkami odurzającymi. W latach 60-tych i 70-tych osobami uzależnionymi zajmowało się lecznictwo psychiatryczne i odwykowe - przeciwalkoholowe. W miarę wzrostu liczby narkomanów oraz zmiany charakteru tego zjawiska (zaczęli przeważać ludzie młodzi, zmianie uległy motywy zażywania narkotyków) te struktury lecznictwa stawały się niedostosowane do potrzeb, a przez to nieskuteczne w leczeniu uzależnień lekowych. W końcu lat siedemdziesiątych powstał oddział dla narkomanów w Sanatorium Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Garwolinie. Następnym krokiem w rozwoju placówek leczniczych dla narkomanów było powstanie ośrodka rehabilitacyjnego w Głoskowie (oddział garwolińskiego sanatorium) nazwanego Monar. Po sierpniu 1980 r. nastąpił szybki rozwój placówek specjalistycznych dla narkomanów. Rozwój ten miał żywiołowy charakter, brak było regulacji prawnych dla tej działalności. Stosowane w tych ośrodkach metody terapeutyczne nie mieściły się w zasadach prawnoorganizacyjnych funkcjonowania zakładów służby zdrowia. Ośrodki powstawały często nie tam, gdzie rozpowszechnienie zjawiska narkomanii było największe. Ustawa z 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii dała podstawy do systemowego rozwoju działań w zakresie lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych. Konstrukcja modelu postępowania wobec osób uzależnionych opiera się na trójfazowości działań: I - detoksykacji, II - wczesnej rehabilitacji oraz III - rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji. Świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne i readaptacyjne publicznych zakładów opieki zdrowotnej są bezpłatne. Poddanie się leczeniu, rehabilitacji oraz readaptacji jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków, w których sąd orzekając karę może zobowiązać skazanego do podjęcia leczenia lub w przypadku nieletnich, sąd rodzinny może skierować taką osobę na leczenie. Generalnie główny ciężar zadań dotyczących leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych od środków odurzających spoczywa na publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Oprócz publicznych zakładów opieki zdrowotnej rehabilitację i readaptację osób uzależnionych mogą prowadzić również organizacje społeczne, kościół i inne

3 2 BSE związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne - na podstawie zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania placówek leczniczych i rehabilitacyjnoreadaptacyjnych dla osób uzależnionych określiło strukturę i zadania tych placówek. Placówkami leczniczymi i rehabilitacyjno-readaptacyjnymi są: - poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, - oddział (pododdział) detoksykacyjny, - oddział wczesnej rehabilitacji, - ośrodek (oddział) rehabilitacyjno-readaptacyjny długoterminowego pobytu, - dzienny lub nocny oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny, - hostel. W sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi oprócz placówek specjalistycznych wymienionych wyżej uczestniczą również placówki podstawowej opieki zdrowotnej, placówki psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz szpitale i inne placówki opieki stacjonarnej. Podstawową rolę, "otwierającą" system świadczeń dla uzależnionych, powinny spełniać poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Do zadań tych poradni należą takie działania jak: udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjno-adaptacyjnych, praca z rodziną i współdziałanie ze środowiskiem pacjenta, rozpoznanie zagrożonych środowisk, czynne poradnictwo, prowadzenie działalności zapobiegawczej i oświatowo-zdrowotnej oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami w zakresie przeciwdziałania narkomanii, ocena sytuacji epidemiologicznej w dziedzinie uzależnień od środków odurzających i psychotropowych, koordynowanie działalności placówek leczniczych i rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla osób uzależnionych oraz poradni zdrowia psychicznego i innych komórek organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących leczenie, rehabilitację i readaptację osób uzależnionych itp. Oddziały (pododdziały) detoksykacyjne wchodzą w skład szpitali ogólnych lub psychiatrycznych lub innych zakładów opieki zdrowotnej. Do ich zadań należy w szczególności: detoksykacja, podjęcie wstępnych oddziaływań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych, zapewnienie pacjentowi dalszego leczenia, rehabilitacji i readaptacji w odpowiedniej placówce leczniczej i rehabilitacyjno-readaptacyjnej. Następnym rodzajem placówek - przewidzianych w rozporządzeniu MZiOS -są oddziały wczesnej rehabilitacji, do których trafialiby pacjenci po przeprowadzeniu detoksykacji wymagający oddziaływań psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych w warunkach całodobowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej. Okres pobytu w takim oddziale nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące, w oddziale nie powinno przebywać jednocześnie więcej niż 20 pacjentów.

4 BSE 3 Ośrodek (oddział) rehabilitacyjno-readaptacyjny długoterminowego pobytu jest przeznaczony dla pacjentów z zaawansowanym uzależnieniem, wymagających pobytu w warunkach całodobowej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej. Oprócz zadań ukierunkowanych na utrzymanie abstynencji pacjentów do obowiązków ośrodka należy także włączanie pacjentów w aktywne życie (kontynuowania nauki lub pracy). Ośrodek zapewnia współudział pacjentów w ustalaniu programu rehabilitacyjno-readaptacyjnego i jego realizacji. Pobyt w takim ośrodku nie powinien przekraczać 2 lat a liczba pacjentów nie powinna przekraczać 25 osób. Hostele, zgodnie z przepisami rozporządzenia, tworzone są jako komórki organizacyjne poradni profilaktyki, rehabilitacji i leczenia; oddziałów wczesnej rehabilitacji i ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych długoterminowego pobytu lub jako placówki samodzielne. Ich zadaniem jest Udostępnienie pacjentom, którzy przebyli leczenie i rehabilitację, tymczasowego zakwaterowania do czasu usamodzielnienia się tych osób. Okres pobytu pacjenta nie powinien przekraczać 1 roku. Powinny być to jednostki małe, w hostelu nie powinno przebywać równocześnie więcej niż 12 pacjentów. W praktyce różnorodność typów placówek jest mniejsza niż prezentowane w wymienionym rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. System składa się (kolejnymi jego szczeblami są) przede wszystkim z poradni lub punktu konsultacyjnego, oddziału lub pododdziału detoksykacyjnego oraz ośrodka długoterminowej rehabilitacji. Praktycznie nie spotyka się placówek innych typów oprócz kilku hosteli. Praktyczne funkcjonowanie systemu Opieka ambulatoryjna Obecnie w Polsce działają 32 poradnie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych, w województwach gdzie takie specjalistyczne poradnie nie działają ich rolę powinny pełnić wytypowane Poradnie Zdrowia Psychicznego. Specjalistyczną formą pomocy ambulatoryjnej są także punkty konsultacyjne prowadzone przez stowarzyszenie Monar. Zakres usług świadczonych przez te placówki jest węższy niż poradni. Obecnie działa 21 takich punktów konsultacyjnych. Detoksykacja Pierwszym etapem terapii jest odtrucie. Celem detoksykacji jest przede wszystkim przerwanie ciągu przyjmowania środka odurzającego przy maksymalnym złagodzeniu objawów abstynencyjnych oraz poprawa stanu zdrowia fizycznego osoby przechodzącej kurację. Detoksykacja ma na celu uwolnienie pacjenta od objawów zależności fizycznej oraz doprowadzenie do takiego stanu zdrowia fizycznego, który umożliwia funkcjonowanie bez środków odurzających. W trakcie tego procesu podejmuje się także

5 4 BSE działania psycho i socjoterapeutyczne. Detoksykację prowadzi 9 specjalistycznych oddziałów detoksykacyjnych o ponad 100 łóżkach, do jej prowadzenia zobowiązane są również szpitale i oddziały psychiatryczne. Jeśli osoba uzależniona stosuje środki uzależniające fizycznie detoksykacja jest koniecznym warunkiem przystąpienia do rehabilitacji z uwagi na brak warunków przeprowadzenia jej w ośrodkach rehabilitacyjnych. Detoksykacja jest tylko etapem do działań rehabilitacyjnych. Poprzestanie na odtruciu, jak pokazuje praktyka, kończy się zwykle szybkim powrotem do brania środków odurzających. Rehabilitacja Rehabilitacja narkomanów w naszym kraju odbywa się jedynie w ośrodkach długoterminowych. Takich ośrodków jest około 40, dysponują one około 1000 miejsc. Największa liczba ośrodków rehabilitacyjnych jest prowadzona przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej i stowarzyszenie "Monar". Ponadto działa kilka ośrodków pod patronatem Kościoła Katolickiego oraz nieliczne ośrodki prowadzone przez inne organizacje pozarządowe. Nową perspektywę rehabilitacji narkomanów daje kuracja metadonem - środkiem narkotycznym, podawanym doustnie. Stanowi ona zerwanie z dotychczas wyznawaną zasadą całkowitej abstynencji narkomanów. Tekst opracowano na podstawie: Janusz Sierosławski, Rehabilitacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w: Jerzy Kiwerski, Antonina Ostrowska, Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności, IFiS PAN, Warszawa 1994

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013

Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Raport za rok 2013 z realizacji Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018. projekt Załącznik do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 projekt Białystok 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r.

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, wrzesień 2013 r. Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego MONITOROWANIE PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice, 2013 rok I. WPROWADZENIE Zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Qui rogat non errat kto pyta nie błądzi POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Rzeszów 2008 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax

Bardziej szczegółowo

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz

Podziêkowania: Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Krzysztof Krajewski, Artur Malczewski, Jacek Moskalewicz Autorzy: Marta Rychert, Klaudia Palczak, Frank Zobel, Brendan Hughes Tytu³ orygina³u: Drug Policy Poland, ISBN 978-92-9168-735-0 (wersja angielska) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

RADA MINISTRÓW. Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi RADA MINISTRÓW Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń

P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń P R O B L E M Y U Z A L E Ż N I E Ń Vademecum problematyki uzależnień - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki opracowania:

Bardziej szczegółowo

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.)

Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994,3,523-532 Narada specjalistów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii oraz dyrektorów szpitali psychiatrycznych (Warszawa, 10.06.1994 r.) Conjerence oj regional specialists

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna.

5. Kontrpulsacja wewnątrzaortalna. Dziennik Ustaw Nr 37-1684- Poz. 215 i 216 1) podstawowe - wymienione w części A załącznika do rozporzą dzenia, 2) inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału w odpowiednią aparaturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r.

Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr XLV/415/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 maja 2013 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo