SZAFY I REGA Y TYP - B

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZAFY I REGA Y TYP - B"

Transkrypt

1 1 SZAFY I REGA Y TYP - B

2 WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - poziomy na segregatory (wysokoœæ 117, cm) - 4 poziomy na segregatory (wysokoœæ cm) - 5 poziomów na segregatory (wysokoœæ Wysokoœæ cm) cm - 6 poziomów na segregatory (wysokoœæ 22,8 cm) - nadstawki na szafy (2 poziomy na segregatory - wysokoœæ 7 cm) 2. Szafy z drzwiami przesuwnymi. Szafy z zamkniêciem aluzjowym 4. Szafy dostawiane do biurek (na stopkach Szerokoœæ z regulacj¹ cm wysokoœci) Szczegó³owy wykaz dostêpnych modeli wraz z symbolami szaf znajduje siê w dalszej czêœci katalogu. Drzwi p³ytowe, przesuwne i aluzjowe oraz szuflady wyposa one s¹ w zamki. Jedynie drzwi szklane nie posiadaj¹ standardowo mocowanych zamków meblowych. Wszystkie drzwi p³ytowe zamykane s¹ na zamki z trzy punktowym systemem ryglowania. W szafach dwuskrzyd³owych lewe skrzyd³o drzwi posiada zamontowan¹ listwê przymykow¹ z uszczelk¹ zapobiegaj¹c¹ przedostawaniu siê kurzu do wnêtrza szafy. Ka dy zamek wyposa ony jest w dwa klucze z oznaczonym indywidualnym numerem zamka. Na specjalne zamówienie za dop³at¹ dostêpna jest opcja zamków meblowych w systemie prestige. S¹ to zamki meblowe z wymiennym bêbenkiem umo liwiaj¹ce zastosowanie funkcji Master Key, czyli kombinacji zamków z indywidualnymi kluczami i dodatkowym kluczem otwieraj¹cym wszystkie zamki. W systemie prestige istnieje tak e mo liwoœæ kompletowania dowolnych zestawów mebli otwieranych jednym kluczem - na przyk³ad w ramach jednego stanowiska pracy lub w jednym pomieszczeniu. KONSTRUKCJA SZAF Korpusy szaf wykonane z elementów p³ytowych ³¹czonych za pomoc¹ wysokiej jakoœci z³¹czy meblowych mimoœrodowych ca³kowicie niewidocznych z zewn¹trz. Tylne œcianki dla wiêkszoœci typów szaf dostêpne s¹ w dwóch opcjach: z p³yty wiórowej melaminowanej gruboœci 18 mm, lub z p³yt typu HDF gruboœci mm. Niezale nie od wybranej opcji tylna œcianka mocowana jest do nafrezowanego w bokach i wieñcach szaf rowka i mocowana za pomoc¹ z³¹czy Szerokoœæ stabilizuj¹cych. cm W szafach aluzjowych i w szafach z drzwiami przesuwnymi tylne œcianki dla zwiêkszenia stabilnoœci wykonywane s¹ z p³yty melaminowanej gruboœci 18 mm. Wszystkie krawêdzie elementów p³ytowych - tak e tylne krawêdzie boków wykoñczone s¹ doklejk¹ ABS lub PCV gruboœci 2 mm. Wszystkie szafy z wyj¹tkiem szaf dostawianych do biurek posiadaj¹ w³asny cokó³ wysokoœci 6 cm. Górne wieñce szaf, a w przypadku szaf aluzjowych i z drzwiami przesuwnymi tak e wieñce dolne wykonane s¹ z p³yt gruboœci 25 mm. Szafy z szufladami na teczki zawieszane oraz szafy aluzjowe transportowane s¹ w stanie z³o onym, natomiast pozosta³e szafy w opakowanych w kartony elementach. ELEMENTY P YTOWE Wykonane z p³yty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokrytej obustronnie warstw¹ melaminy o podwy szonej G³êbokoœæ odpornoœci cm na œcieranie. Wysoka jakoœæ stosowanych p³yt gwarantowana jest renom¹ naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER. P³yty dostêpne s¹ w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów. Stosowane s¹ nastêpuj¹ce gruboœci p³yt: 25 mm - wieñce górne wszystkich szaf, wieñce dolne szaf aluzjowych i z drzwiami przesuwnymi oraz pó³ki o szerokoœciach ponad cm, 18 mm - pozosta³e elementy konstrukcyjne korpusów szaf, drzwiczki Objêtoœæ p³ytowe m oraz pó³ki do szerokoœci cm, 18 mm - tylne œcianki w wersji z p³yty melaminowanej. ZAWIASY MEBLOWE Standardowo stosowane s¹ wysokiej jakoœci zawiasy meblowe z puszk¹ œrednicy 5 mm, wyposa one w system G³êbokoœæ samo cm doci¹gu drzwiczek. Zawiasy zapewniaj¹ k¹t otwarcia 110 stopni. Wysoki komfort u ytkowania zapewnia system mocowania zawiasów typu clip, co umo liwia monta i demonta drzwiczek bez u ycia narzêdzi. Zaawansowany system regulacji zawiasów zapewnia idealne ustawienie drzwi we wszystkich p³aszczyznach. Stosowane zawiasy zapewniaj¹ bezusterkow¹ pracê przez minimum tysiêcy cykli pod obci¹ eniem. Na specjalne zamówienie dostêpna jest za dop³at¹ opcja zawiasów obiektowych o k¹cie otwarcia 1 stopni. DRZWI ALUZJOWE aluzje w szafach z zamkniêciem aluzjowym wykonane s¹ z wysokiej jakoœci plastikowych lameli osadzonych w profilowanych prowadnicach wpuszczanych w wieñce szaf. W szafach do wysokoœci 117, cm (dwa lub trzy poziomy na segregatory) aluzje mog¹ byæ z³o one z lameli o szerokoœci 14 lub 0 mm. Wy sze szafy dostêpne s¹ jedynie z aluzj¹ z lameli szerokoœci 0 mm z uwagi na wiêksz¹ sztywnoœæ tego typu lameli. Wszystkie szafy aluzjowe dostarczane s¹ w stanie z³o onym. REGULACJA POZIOMU Szafy dostawiane do biurek nie posiadaj¹ coko³ów i wyposa one s¹ w stopki z regulatorami poziomu. Pozosta³e szafy posiadaj¹ coko³y wysokoœci 6 cm i w opcji podstawowej nie maj¹ funkcji regulacji poziomu. Regulacja poziomu w szafach z coko³ami jest opcj¹ dostêpn¹ za dop³at¹. Jeœli opcja regulacji poziomu ma byæ uwzglêdniona, nale y po symbolu szafy dopisaæ indeks /R. Opcja regulacji poziomu dostêpna jest dla wszystkich szaf z coko³ami, tak e dla szaf z drzwiami przesuwnymi i aluzjowymi. Regulatory poziomu mocowane s¹ w cokole szafy, a regulacja odbywa siê od œrodka szafy poprzez otwory w dolnym wieñcu. Zakres regulacji wynosi 2 cm. SZUFLADY NA TECZKI ZAWIESZANE Szuflady na teczki zawieszane nie posiadaj¹ pe³nych szuflad, a jedynie specjalne metalowe ramy umo liwiaj¹ce zawieszenie teczek. Teczki mo na zawieszaæ w dwóch rzêdach równolegle do frontu szuflady, lub w jednym rzêdzie wzd³u ca³ej d³ugoœci ramy. Ramy mocowane s¹ na prowadnicach ³o yskowych przeznaczonych do du ych obci¹ eñ z funkcj¹ pe³nego wysuwu. Szuflady na teczki zawieszane wyposa one s¹ w system stop control uniemo liwiaj¹cy wysuniêcie jednoczeœnie wiêcej ni jednej szuflady. Szafy z szufladami na zawieszki dostarczane s¹ w stanie z³o onym. UCHWYTY MEBLOWE W szafach montowane s¹ uchwyty metalowe dwupunktowe z rozstawem otworów 128 mm, w wykoñczeniu aluminium mat. Wybór modeli zgodnie z za³¹czonym wzornikiem. 14

3 KOLORYSTYKA I WZORY UCHWYTÓW kolorystyka Obrze a p³yt ABS 2mm Korpus szafy i front 18mm Wieniec górny 25mm Tylna œcianka 18mm Tylna œcianka HDF mm aluzja - lamel 0mm aluzja - lamel 14mm Drzwiczki szklane UCHWYTY rozstaw 128 mm P10 P24 P12 P2 P1 P20 P18 P21 P22 P25 P00 P91 P92 P9 P06 P09 P07 P08 P02 H00 Z11 Z12 Z2 S01 S02 S11 S12 S1 brzoza akacja d¹b rozbielany d¹b winchester buk wiœnia romana wiœnia victoria orzech dijon orzech aida d¹b czekolada bia³y premium szary camel malaga limonka pomarañcz chilli ober yna antracyt bia³y jasno szary grafitowy aluminium szk³o bia³e (przezroczyste) szk³o antisol (grafit) szk³o bia³e (przezroczyste) w ramce ALU szk³o antisol w ramce ALU szk³o satyna w ramce ALU UN1 FA01 UN87 RE10 C24 C1 UA02 - standard - opcja dostêpna za dop³at¹ UWAGA: wszystkie szafy jednoskrzyd³owe (szerokoœci cm) wykonywane s¹ standardowo z zawiasami po prawej stronie. Je eli szafa ma byæ wykonana z zawiasami po lewej stronie, nale y to zaznaczyæ w zamówieniu dodaj¹c po symbolu indeks L. 15

4 SZAFY I REGA Y WYSOKOŒCI CM 2 POZIOMY NA SEGREGATORY 4 SZ Tylna œcianka HDF mm SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ2120-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ210-0 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm SZ210-1 Szafa aktowa - drzwi szklane 4 SZ21-1 Szafa z szufladami na zawieszki, metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem, zamykane na zamek 16

5 4 4 SZ2200 naro ny 4 SZ Tylna œcianka HDF mm SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ2220-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ220-0 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm SZ220-1 Szafa aktowa - drzwi szklane 17

6 SZAFY I REGA Y WYSOKOŒCI 117, CM POZIOMY NA SEGREGATORY 4 SZ110-0 Tylna œcianka HDF mm 117, SZ SZ120-0 Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 117, SZ120-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ10-0 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm 117, SZ10-1 Szafa aktowa - drzwi szklane 4 117, SZ1-1 Szafa z szufladami na zawieszki, metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem, zamykane na zamek 18

7 , SZ200 naro ny 4 SZ210-0 Tylna œcianka HDF mm 117, SZ SZ220-0 Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 117, SZ220-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ20-0 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm 117, SZ20-1 Szafa aktowa - drzwi szklane 19

8 SZAFY I REGA Y WYSOKOŒCI CM 4 POZIOMY NA SEGREGATORY 4 SZ SZ Tylna œcianka HDF mm 4 SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ410-0 SZ410-1 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm Szafa aktowa - drzwi szklane 4 SZ SZ Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 1

9 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ412-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZ412-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane.., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra otwarta.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 4 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi p³ytowe.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 141

10 4 SZ414-1 Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi szklane.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 60 4 SZ460-0 SZ460-1 Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 4 4 SZ4200 naro ny 4 SZ Tylna œcianka HDF mm SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ4220-1, zamek meblowy trzypunktowy 142

11 4 SZ420-0 Szafa aktowa - drzwi szklane Tylna œcianka HDF mm SZ420-1 Szafa aktowa - drzwi szklane 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ422-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZ422-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane.., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 14

12 SZAFY I REGA Y WYSOKOŒCI CM 5 POZIOMÓW NA SEGREGATORY 4 SZ Tylna œcianka HDF mm SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ5120-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ SZ Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 144

13 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ512-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZ512-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra otwarta.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 4 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi p³ytowe.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ514-1 Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi szklane.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 145

14 60 4 SZ560-0 Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany SZ560-1 Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 4 4 SZ5200 naro ny 4 SZ Tylna œcianka HDF mm SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ5220-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 146

15 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ522-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZ522-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZAFY I REGA Y WYSOKOŒCI 22,8 CM 6 POZIOMÓW NA SEGREGATORY 4 SZ Tylna œcianka HDF mm 22,8 SZ SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ6120-1, zamek meblowy trzypunktowy 147

16 4 SZ Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 22,8 SZ Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ612-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ612-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 4 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra otwarta.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 148

17 4 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi p³ytowe.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 4 22,8 SZ614-1 Szafa aktowa - dó³ szuflady na zawieszki, góra drzwi szklane.., metalowe ramy na zawieszki na prowadnicach ³o yskowych z pe³nym wysuwem zamykane na zamek 60 4 SZ660-0 Szafa ubraniowa Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany 22,8 SZ660-1 Szafa ubraniowa, zamek meblowy trzypunktowy, wieszak wysuwany ,8 SZ6200 naro ny 4 SZ Tylna œcianka HDF mm 22,8 SZ

18 4 SZ Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ6220-1, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta Tylna œcianka HDF mm, zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra otwarta, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm, zamki meblowe trzypunktowe 22,8 SZ Szafa aktowa - dó³ i góra drzwi p³ytowe, zamki meblowe trzypunktowe 4 SZ622-0 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane. Tylna œcianka HDF mm, drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy 22,8 SZ622-1 Szafa aktowa - dó³ drzwi p³ytowe, góra drzwi szklane., drzwi p³ytowe zamykane na zamek meblowy trzypunktowy SZ.../R Regulatory poziomu mocowane do coko³u Dodatkowa opcja - komplet 4 szt regulatorów umo liwiaj¹cych regulacjê w zakresie 2 cm. Regulacja odbywa siê od œrodka szafy. W zamówieniu po symbolu szafy nale y dopisaæ indeks /R Opcja dostêpna do tak e do szaf z drzwiami przesuwnymi i z zamkniêciem aluzjowym z wyj¹tkiem szaf dostawianych do biurek 150

19 NADSTAWKI WYSOKOŒCI 7 CM 2 POZIOMY NA SEGREGATORY 4 SZ Nadstawka do szaf otwarta Tylna œcianka HDF mm 25 mm 7 SZ Nadstawka do szaf otwarta 25 mm 4 SZ Nadstawka do szaf zamykana - drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm 25 mm, zamek meblowy trzypunktowy 7 SZ Nadstawka do szaf zamykana - drzwi p³ytowe 25 mm, zamek meblowy trzypunktowy 4 SZ Nadstawka do szaf otwarta Tylna œcianka HDF mm 25 mm 7 SZ Nadstawka do szaf otwarta 25 mm 4 SZ Nadstawka do szaf zamykana - drzwi p³ytowe Tylna œcianka HDF mm 25 mm, zamek meblowy trzypunktowy 7 SZ Nadstawka do szaf zamykana - drzwi p³ytowe 25 mm, zamek meblowy trzypunktowy 151

20 SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI SZ2470, prowadnice drzwi plastikowe SZ2570, prowadnice drzwi plastikowe 1 4 SZ2670 elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe , SZ470, prowadnice drzwi plastikowe

21 , SZ570, prowadnice drzwi plastikowe , SZ670 elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe SZ4570, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe 1 4 SZ4670 elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe SZ5570, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe 15

22 120 4 SZ5576 Szafa ubraniowo-aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi elementy 18 mm, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe, wysuwany dr¹ ek na garderobê 1 4 SZ5670 elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe 1 4 SZ5676 Szafa ubraniowo-aktowa zamykana drzwiami przesuwnymi elementy 18 mm, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy, prowadnice drzwi oraz elementy jezdne drzwi metalowe, wysuwany dr¹ ek na garderobê SZAFY Z ZAMKNIÊCIEM ALUZJOWYM ALUZJE PIONOWE 4 SZ21-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm SZ21-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm 154

23 100 4 SZ24-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm SZ24-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm SZ25-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm SZ25-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm 1 4 SZ26-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy SZ26-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy 4 SZ1-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm 117, SZ1-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm SZ4-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm 117, SZ4-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm 155

24 120 4 SZ5-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm 117, SZ5-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm 1 4 SZ6-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy 117, SZ6-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, cokó³ wysokoœci 6 cm, zamek meblowy SZ54 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm SZ55 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm SZ5586 Szafa ubraniowo-aktowa aluzjowa Lamele aluzji szerokoœci 0 mm, w czêœci ubraniowej wysuwany dr¹ ek 156

25 SZAFY DOSTAWIANE DO BIUREK 1 POZIOM NA SEGREGATORY + POZIOM DODATKOWY lub 74 SZ1177 elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek lub 74 SZ1477 elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek lub 74 SZ1570 elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek lub 74 SZ1770 elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy, prowadnice drzwi plastikowe Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. 157

26 60 SZ1-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. 72 lub 74 SZ1-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek SZ Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. 72 lub 74 SZ Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek SZ15-0 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. 72 lub 74 SZ15-1 Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek lub 74 SZ17-0 SZ17-1 Lamele aluzji szerokoœci 14 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. Lamele aluzji szerokoœci 0 mm elementy 18 mm, dodatkowa przegroda pionowa poœrodku szafy, stopki z regulacj¹ wysokoœci, zamek meblowy Wysokoœæ szafy dostawnej 72 lub 74 w zale noœci od wyboru systemu biurek. 158

SZAFY I REGAŁY TYP - B

SZAFY I REGAŁY TYP - B 15 SZAFY I REGAŁY TYP - B WERSJE SZAF ZAMKI MEBLOWE Dostępne są następujące wersje szaf biurowych: 1. Szafy z drzwiami na zawiasach meblowych: - 2 poziomy na segregatory (wysokość cm) - poziomy na segregatory

Bardziej szczegółowo

I K Z Ó W & Y R E N E T N O K 111

I K Z Ó W & Y R E N E T N O K 111 111 KONTENERY & WÓZKI ELEMENT WYMIARY SYMBOL WERSJE KONTENERÓW KOLORYSTYKA W zale noœci od konstrukcji szuflad dostêpne s¹ nastêpuj¹ce typy kontenerów:: - z szufladami plastikowymi - z szufladami metalowymi

Bardziej szczegółowo

, IDEA CENNIK PRODUCENTA

, IDEA CENNIK PRODUCENTA IDEA CENNIK PRODUCENTA IDEA MEBLE PRACOWNICZE OPIS TECHNICZNY NOGI STOPKI CHROMOWANE, REGULACJA 0-15MM BLEDNA PŁYTA MELAMINOWANA 18MM KANAŁ KABLOWY BELKA PODOWA Z KANAŁEM KABLOWYM STELAŻ STOPY METALOWE

Bardziej szczegółowo

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 32 IDEA SYSTEM SZAF OPIS TECHNICZNY WIENIEC GÓRNY PŁYTA MELAMINOWANA 25MM ŚCIANA TYLNA PŁYTA HDF 3MM PŁYTA 18MM W OPCJI BOKI PŁYTA MELAMINOWANA 18MM

Bardziej szczegółowo

SZAFY-S - Opis techniczny

SZAFY-S - Opis techniczny - Opis techniczny Szafy występują w pięciu modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH, 5OH i 6OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159

E N J NCY RE E F N O K Y O T S 159 159 STO Y KONFERENCYJNE STELA E KOLORYSTYKA Sto³y konferencyjne dla ka dego kszta³tu i rozmiaru blatu dostêpne s¹ na ró nych wersjach metalowych stela y. Wzory stela y zosta³y tak dobrane, aby mo liwe

Bardziej szczegółowo

T-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

T-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 101 OPIS KONSTRUKCJI STELA E Biurka w systemie posiadaj¹ konstrukcjê na stela u typu T z nogami o przekroju kwadrat 70x70 mm. Biurka systemu dostêpne s¹ w trzech G³êbokoœæ opcjach: cm 1. z regulatorem

Bardziej szczegółowo

SZAFY OPIS TECHNICZNY

SZAFY OPIS TECHNICZNY SZAFY OPIS TECHNICZNY Szafy wystepują w czterech modułach wysokości: 2OH, 3OH, 4OH i 5OH. Dodatkowo przewidziano szafy o wysokości 72 cm przeznaczone jako elementy dostawiane do biurek. Szafy produkowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEMA System szaf do zabudowy - opis techniczny

SYSTEMA System szaf do zabudowy - opis techniczny - opis techniczny Korpusy szaf aktowych (wieńce, boki, drzwi i plecy) wykonane są z płyty wiórowej gr. 18 mm obustronnie laminowanej, półki zaś wykonane są z płyty gr. 25 mm. Plecy wykonane z płyty 18

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA-LUMO RE80-1. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. Recepcja ³ukowa wysoka. Recepcja ³ukowa wysoka

RECEPCJA-LUMO RE80-1. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. Recepcja ³ukowa wysoka. Recepcja ³ukowa wysoka 179 RECEPCJE RECEPCJA-UMO P10 brzoza P24 akacja W przypadku gdy bok jednego ze skrajnych modu³ów zabudowy recepcyjnej jest widoczny w zamówieniu nale y to zaznaczyæ np.: RE81-1-P gdzie P- oznacza pe³ny

Bardziej szczegółowo

T-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

T-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 95 T-ROUND OPIS KONSTRUKCJI STELA E Biurka w systemie T-ROUND posiadaj¹ konstrukcjê na stela u typu T z kolumnami o œrednicy 70 mm. Biurka systemu T-ROUND dostêpne s¹ w trzech G³êbokoœæ opcjach: cm 1.

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA-IMPRO. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. P10 brzoza

RECEPCJA-IMPRO. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. P10 brzoza INFORMACJE OGÓNE System lad recepcyjnych IMPRO zbudowany jest z modu³ów prostych w dwóch wariantach: wysokim cm oraz niskim cm. Modu³y wysokie oparte s¹ konstrukcji paneli frontowych i bocznych gruboœci

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA-IMPRO. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. P10 brzoza

RECEPCJA-IMPRO. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. P10 brzoza INFORMACJE OGÓNE System lad recepcyjnych IMPRO zbudowany jest z modu³ów prostych w dwóch wariantach: wysokim cm oraz niskim cm. Modu³y wysokie oparte s¹ konstrukcji paneli frontowych i bocznych gruboœci

Bardziej szczegółowo

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 12.10.2015 CONTINO.PL 61-622 Poznań, ul. Naramowicka 47/103 tel. 605 436 796, 605 640 958 e-mail: biuro@contino.pl www.contino.pl 1 SZAFY Standard wymiarów:

Bardziej szczegółowo

P-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

P-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 71 OPIS KONSTRUKCJI STELA E Biurka w systemie posiadaj¹ konstrukcjê na stela u ramowym. Blaty przytwierdzane s¹ do metalowej ramy, do której z kolei montowane s¹ nogi rurowe o œrednicy G³êbokoœæ mm. cm

Bardziej szczegółowo

, PRIMUS CENNIK PRODUCENTA

, PRIMUS CENNIK PRODUCENTA PRIMUS CENNIK PRODUCENTA PRIMUS MEBLE PRACOWNICZE OPIS TECHNICZNY BLAT PŁYTA MELAMINOWANA 25MM ŚCIANA TYLNA BOKI ZAMEK CENTRALNY ŁAMANY KLUCZYK UCHWYTY 5 UCHWYTÓW DO WYBORU SZUFLADY FRONT PŁYTA 18MM PROWADNICE

Bardziej szczegółowo

P-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

P-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELA E ELEMENTY DODATKOWE BLATY I ELEMENTY P YTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 8 P-SQUARE OPIS KONSTRUKCJI STELA E Biurka w systemie P-SQUARE posiadaj¹ konstrukcjê na stela u ramowym. Blaty przytwierdzane s¹ do metalowej ramy, do której z kolei montowane s¹ nogi o przekroju kwadratu

Bardziej szczegółowo

, IDEA CENNIK PRODUCENTA

, IDEA CENNIK PRODUCENTA IDEA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 12.10.2015 OPIS TECHNICZNY Blat Płyta melaminowana 25mm Blat Płyta melaminowana 25mm Kanał kablowy Belka podblatowa z kanałem kablowym Nogi Płyta melaminowana 25mm

Bardziej szczegółowo

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 15 PRIMUS SYSTEM SZAF OPIS TECHNICZNY WIENIEC GÓRNY PŁYTA MELAMINOWANA 25MM ŚCIANA TYLNA HDF 3MM/ BOKI PÓŁKI UCHWYTY 5 UCHWYTÓW DO WYBORU WIENIEC

Bardziej szczegółowo

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA

PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 01.07.2014 BIAL - MEBLE Sp. z o.o. 16-002 Dobrzyniewo Duże, Szkolna 29; tel. +48 85 71 97 167, 71 97 668; fax +48 85 71 97 972 NIP: 966-13-77-456 REGON: 050822619

Bardziej szczegółowo

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 1.02.2011 Parner Handlowy 10-290 Olsztyn ul. Aleja Wojska Polskiego 5 Tel./fax. +48 89 526-05-93 www.czapla.com.pl e-mail:czapla@czapla.com.pl 1 OPIS KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA-LUMO RE80-1. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. Recepcja ³ukowa wysoka. Recepcja ³ukowa wysoka

RECEPCJA-LUMO RE80-1. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH. Recepcja ³ukowa wysoka. Recepcja ³ukowa wysoka 179 RECEPCJE RECEPCJA-LUMO P10 brzoza P24 akacja W przypadku gdy bok jednego ze skrajnych modu³ów zabudowy recepcyjnej jest widoczny w zamówieniu nale y to zaznaczyæ np.: RE81-1-PL gdzie PL- oznacza pe³ny

Bardziej szczegółowo

E N JAL C SO Y EKS AN 197

E N JAL C SO Y EKS AN 197 197 ANEKSY SOCJALNE INFORMACJE OGÓLNE System mebli do aneksów socjalnych jest uzupe³nieniem oferty produktowej i bazuje na standardowej kolorystyce p³yt melaminowanych oferty Furniko. W sk³ad systemu wchodz¹

Bardziej szczegółowo

SWING. kolorystyka PRZEPUSTY KABLOWE OPIS KONSTRUKCJI ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE

SWING. kolorystyka PRZEPUSTY KABLOWE OPIS KONSTRUKCJI ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY P YTOWE 6 SWING OPIS KONSTRUKCJI Biurka w systemie SWING posiadaj¹ konstrukcjê na stela u p³ycinowym. Blaty wsparte s¹ na metalowych tulejach o œrednicy 2 cm i wysokoœci cm. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu blat sprawia

Bardziej szczegółowo

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA

SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA SZAFY IDEA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 1.02.2011 BIAL - MEBLE Sp. z o.o. 16-002 Dobrzyniewo Duże; ul. Szkolna 29 tel. +48 85 71 97 167, 71 97 668; fax +48 85 71 97 972 NIP: 966-13-77-456 REGON: 050822619

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble do pokoju nr 23 Część III zamówienia - Przemyśl 1.Biurko o wymiarach 1400x680x740 płyta melaminowana kolorystyka - grusza jasna R4965 lub równoważna tzn. zbliżona

Bardziej szczegółowo

, PRIMUS CENNIK PRODUCENTA

, PRIMUS CENNIK PRODUCENTA PRIMUS CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 PRIMUS MEBLE PRACOWNICZE OPIS TECHNICZNY BLAT PŁYTA MELAMINOWANA 25MM NOGI BLEDNA BLAT PŁYTA MELAMINOWANA 25MM BLEDNA STELAŻ STOPY METALOWE SPAWANE MALOWANE

Bardziej szczegółowo

75x60x152 1 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 14... 2 NAZWA WYMIARY ILOŚĆ CENA. 130x80x72 2. 100x60x72 1. 130x35x72 2. 60x50x72 1

75x60x152 1 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 14... 2 NAZWA WYMIARY ILOŚĆ CENA. 130x80x72 2. 100x60x72 1. 130x35x72 2. 60x50x72 1 Załącznik Nr 4 - ZADANIE 1 meble biurowe USC 09 Szafa - 18 szuflad, szuflady z płyty, ściana tylna 8mm rys. 39 75x60x152 1 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW 14... 2 Biurko proste na konstrukcji płycinowej. Nogi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM DLA URZĘDU DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

PRIMUS SZAFY. Cennik ważny od 1.02.2011 CENNIK PRODUCENTA

PRIMUS SZAFY. Cennik ważny od 1.02.2011 CENNIK PRODUCENTA PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 1.02.2011 Parner Handlowy 10-290 Olsztyn ul. Aleja Wojska Polskiego 5 Tel./fax. +48 89 526-05-93 www.czapla.com.pl e-mail:czapla@czapla.com.pl 1 SZAFY BLAT

Bardziej szczegółowo

KONTENERY, SZAFY 2013

KONTENERY, SZAFY 2013 KONTENERY, SZAFY OPIS TECHNICZNY KONTENER KD Korpus Wieniec górny Kółka Ø 50mm, dwa z amulcem centralny zamek z blokadą wysuwu więcej niż jednej szuflady, łamany kluczyk Szuflady metalowe system cicego

Bardziej szczegółowo

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11

P92 P93 P06 P09 P07 P08 P02 M00 M05 M03 M11 107 LINEA LINEA OPIS SYSTEMU KOLORYSTYKA Linea to nowy system mebli biurowych w ofercie FURNIKO. Elementy systemu umo liwiaj¹ zabudowê stanowisk pracy w uk³adach typu ³awka. Blaty robocze wykonane z p³yt

Bardziej szczegółowo

SWING. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI PRZEPUSTY KABLOWE ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE P00

SWING. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI PRZEPUSTY KABLOWE ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE P00 6 SWING OPIS KONSTRUKCJI Biurka w systemie SWING posiadają konstrukcję na stelażu płycinowym. Blaty wsparte są na metalowych tulejach o średnicy 2 cm i wysokości cm. Dzięki takiemu rozwiązaniu blat sprawia

Bardziej szczegółowo

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn

PZDR Kwidzyn ul. Fryderyka Chopina 26, Kwidzyn Załącznik 3 do SIWZ część IV zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA. Cennik ważny od SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 61 TORO SYSTEM SZAF OPIS TECHNICZNY WIENIEC GÓRNY ŚCIANA TYLNA HDF 3MM / PŁYTA MELAMINOWANA 18MM BOKI PŁYTA MELAMINOWANA 18MM PÓŁKI ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pm biuro ul: Tadeusza kościuszki 124a/136 tel. 71 735 32 32 biuro@pmbiuro.pl www.pmbiuro.pl

Pm biuro ul: Tadeusza kościuszki 124a/136 tel. 71 735 32 32 biuro@pmbiuro.pl www.pmbiuro.pl A S T R A 233 AB-8 662,00 yczenie w kolorze blatu 160 x 80, h=75 234 AB-9 707,00 yczenie w kolorze blatu 180 x 80, h=75 235 AB-10L 707,00 yczenie w kolorze blatu 160 (80) x 90, h=75 236 AB-10P 707,00 yczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

RECEPCJA-LUMO RE80-2 RE80-3. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH

RECEPCJA-LUMO RE80-2 RE80-3. kolorystyka INFORMACJE OGÓLNE PRZYK ADOWE ZESTAWIENIA MODU ÓW RECEPCYJNYCH 179 RECEPCJE RECEPCJA-UMO INFORMACJE OGÓNE System lad recepcyjnych UMO zbudowany jest z modu³ów prostych i ³ukowych w dwóch wariantach: wysokim cm oraz niskim cm. Modu³y wysokie i niskie oparte s¹ konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

Carisma. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL CAS 01 CAS 11L CAS 11P CAS 21 CAS 22 CAS 23 CAS 24

Carisma. WYMIAR szer. g³êb. wys. NAZWA RYSUNEK SYMBOL CAS 01 CAS 11L CAS 11P CAS 21 CAS 22 CAS 23 CAS 24 205 115 CAS 01 Biurko gabinetowe profilowane- nogi biurka wykonane z mdf-u malowanego gr. 50mm z wstawkami z p³askownika Blat z p³yty mdf gr. 30mm oklejany bezbarwnym. Blenda frontowa mdf profilowany oklejany

Bardziej szczegółowo

v.01.00. 2014.10.01 1

v.01.00. 2014.10.01 1 v.01.00. 2014.10.01 1 Wstêp ASTERO to kolekcja najwy szej jakoœci ponadczasowych mebli gabinetowych. Presti owy charakter kolekcji ASTERO podkreœlaj¹ starannie dobrane materia³y z jakich wykonane s¹ meble.

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH

KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Rej Jerzy 23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 94 NIP 715-114-14-81 tel. 81 825 08 48 / 81 884 38 45 KATALOG TECHNICZNY MEBLI GABINETOWYCH Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 1.02.2011 Parner Handlowy 10-290 Olsztyn ul. Aleja Wojska Polskiego 5 Tel./fax. +48 89 526-05-93 www.czapla.com.pl e-mail:czapla@czapla.com.pl 1 OPIS KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

MAKLER / LIDER - CENNIK 04.2015

MAKLER / LIDER - CENNIK 04.2015 Salon Meblowy Kraków, ul. Surzyckiego 16 (12) 269 81 60-61, (12) 267 20 38, elzap@elzap.eu Salon Meblowy Katowice, al. Roździeńskiego 191B (32) 601 23 33, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Biuro Handlowo-Techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY

SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY SPECYFIKACJA MEBLI I PARTIA DOSTAWY Lp. Rysunek poglądowy WYS [cm] SZER [cm] GŁ [cm] 1. 75 120 70 OPIS Biurko Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejone PCV

Bardziej szczegółowo

System mebli modułowych Staff

System mebli modułowych Staff System mebli modułowych Staff 1. Staff oraz Staff Metal to program mebli pracowniczych. Staff powstał z myślą o indywidualnej aranŝacji własnego miejsca pracy. Stworzony, tak aby w przyjazny sposób uzyskać

Bardziej szczegółowo

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Szczegółowy opis wykonania mebli Zofia Stefaniuk 12 BIURKA OPAL blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o

Bardziej szczegółowo

HORUS - CENNIK 12.10.2015

HORUS - CENNIK 12.10.2015 Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

PRIMUS SZAFY. Cennik ważny od CENNIK PRODUCENTA

PRIMUS SZAFY. Cennik ważny od CENNIK PRODUCENTA PRIMUS SZAFY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 12.10.2015 Siedziba: ul. Przedświt 18, 54-618 Wrocław Biuro: ul. Koniecpolskiego 9, 54-330 Wrocław tel. (71) 357-13-19 fax. (71) 357-13-20 www.meble-ader.pl

Bardziej szczegółowo

SET - CENNIK 03.2013. www.meblicante.pl biuro@meblicante.pl Infolinia: 570 570 564. BIURKA Element Symbol Wymiar [cm] Opis.

SET - CENNIK 03.2013. www.meblicante.pl biuro@meblicante.pl Infolinia: 570 570 564. BIURKA Element Symbol Wymiar [cm] Opis. www.meblicante.pl biuro@meblicante.pl Infolinia: 570 570 564 SET - CENNIK 03.2013 BIURKA SB-1 90x70x75h biurko proste 425 SB-2 120x70x75h biurko proste 513 SB-3 140x70x75h biurko proste 566 SB-4L 160x100x75h

Bardziej szczegółowo

SALSA PANELE ŒCIANEK OPIS KONSTRUKCJI BLATY I ELEMENTY P YTOWE BLENDY BIUREK PRZEPUSTY KABLOWE

SALSA PANELE ŒCIANEK OPIS KONSTRUKCJI BLATY I ELEMENTY P YTOWE BLENDY BIUREK PRZEPUSTY KABLOWE 17 OPIS KONSTRUKCJI Biurka w systemie posiadaj¹ konstrukcjê opart¹ na lekkim metalowym stela u. Wszystkie blaty biurek, sto³ów i dostawek posiadaj¹ zaokr¹glone naro niki. Elementy systemu dostêpne s¹ w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

TORO - CENNIK 12.10.2015

TORO - CENNIK 12.10.2015 Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

IDEA - CENNIK

IDEA - CENNIK Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

P-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE ELEMENTY DODATKOWE BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

P-SQUARE. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE ELEMENTY DODATKOWE BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 8 OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE Biurka w systemie posiadają konstrukcję na stelażu ramowym. Blaty przytwierdzane są do metalowej ramy, do której z kolei montowane są nogi o przekroju kwadratu Głębokość 40x40

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry

Numer sprawy: PP.33/17PN/13 Załącznik nr 2 LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU. rzut z góry LADA RECEPCYJNA WEDŁUG WYMIARU rzut z góry 1 lada o wymiarach 2 obraz poglądowy Blat górny wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem HPL o grubości min. 0,8

Bardziej szczegółowo

KONTENERY. OPIS TECHNICZNY 1. Opis ogólny:

KONTENERY. OPIS TECHNICZNY 1. Opis ogólny: KONTENERY OIS TECHNICZNY 1. Opis ogólny: Blat: kontenery stacjonarne, wysokie płyta grubości 28 mm. kontenery mobilne płyta grubości 18 mm. Korpus wykonany z płyty o grubości 18 mm. W kontenerac mobilnyc

Bardziej szczegółowo

P-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE PRZEPUSTY KABLOWE

P-ROUND. kolorystyka OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE ELEMENTY DODATKOWE KOLORYSTYKA BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE PRZEPUSTY KABLOWE 71 OPIS KONSTRUKCJI STELAŻE Biurka w systemie posiadają konstrukcję na stelażu ramowym. Blaty przytwierdzane są do metalowej ramy, do której z kolei montowane są nogi rurowe o średnicy Głębokość mm. cm

Bardziej szczegółowo

KONTENERY - Opis techniczny

KONTENERY - Opis techniczny - Opis techniczny Korpusy kontenerów wykonane są z płyty wiórowej pokrytej melaminą. Boki oraz wieniec dolny - płyta o grubości 18 mm. Wieniec górny - płyta o grubości 18 mm (kontenerki podbiurkowe K1,

Bardziej szczegółowo

STATUS PROSTY - CENNIK

STATUS PROSTY - CENNIK Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA

SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA SZAFY TORO CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 12.10.2015 Siedziba: ul. Przedświt 18, 54-618 Wrocław Biuro: ul. Koniecpolskiego 9, 54-330 Wrocław tel. (71) 357-13-19 fax. (71) 357-13-20 www.meble-ader.pl

Bardziej szczegółowo

STANDARD - SYSTEMY KONTENERÓW, SZAF I REGAŁÓW

STANDARD - SYSTEMY KONTENERÓW, SZAF I REGAŁÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLORYSTYKA KONTENER MOBILNY SLD 08 CZARNY 26 ALUMINIUM 67 BIAŁY PASTEL 154 ANTRACYT PODUSZKA SKP13 - TKANINA NEMO NE-3 POMARAŃCZOWY NE-5 CZERWONY NE-9 ZIELONY NE-10 SZARY NE-14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis techniczny: Wszystkie meble muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych

MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych Załącznik nr 1 do SIWZ MEBLE BIUROWE do szpitala Wałbrzych L.P. MODUŁ MEBLI BIUROWYCH KOLOR PŁYT WYMIAR SZT. Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto 1 szafa drewnopodobne 2273 x 800 1 2 regał

Bardziej szczegółowo

PRIMUS - CENNIK

PRIMUS - CENNIK Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej załącznik do siwz nr 4.1

Formularz kalkulacji cenowej załącznik do siwz nr 4.1 Formularz kalkulacji cenowej załącznik do siwz nr 4.1 l.p. Nazwa asortymentu / parametry j.m ilość Cena jedn. Wartość brutto w PLN brutto w PLN 1 2 3 4 7 8 1. Biurko jednoszafkowe wymiary: dł.1400 x szer.700

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA W SWOJCZYCACH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA W SWOJCZYCACH 1 R0AP0000.271.35.2018 ZAŁĄCZNIK NR 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2 INSTYTUT AGROEKOLOGII I PRODUKCJI ROŚLINNEJ STACJA DYDAKTYCZNO-BADAWCZA W SWOJCZYCACH UWAGA! Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

IDEA - CENNIK

IDEA - CENNIK Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie fabrycznie nowych mebli w ilościach określonych poniżej.

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie fabrycznie nowych mebli w ilościach określonych poniżej. Załącznik nr 1 do umowy Nr../DRG/19 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i wniesienie fabrycznie nowych mebli w ilościach określonych poniżej. Lp. Nazwa wyposażenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W

FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W L.P. Nazwa, opis FORMULARZ CENOWY Wymiary Sz x G x W Okleina tapicerka Liczba sztuk Cena w PLN za 1 sztukę z VAT Cena razem w PLN z VAT Lokalizacja ul. Kościuszki 1a Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość

Lp. Asortyment Jedn. miary ilość 1. Biurko w kształcie litery L z zaokrągleniem od strony siedzącego, wymiary: dłuższy bok litery L 170 cm*, krótszy bok litery L 110 cm*, przeciwległe boki litery L po 65-75 cm, blat dwuwarstwowy, górny

Bardziej szczegółowo

PZDR Puck ul. Wejherowska 5, Puck

PZDR Puck ul. Wejherowska 5, Puck Załącznik 2 do SIWZ część III zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1...

Spis treści: 1. Opis techniczny wykonania oraz odbioru mebli i wyposażenia 2. Załączniki rysunkowe dotyczące opisu technicznego załączniki nr 1... Opis przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na przetarg Wyposażenie meblowe Biblioteki Głównej ZUT w Szczecinie do realizowanego projektu przebudowa ze zmiana sposobu

Bardziej szczegółowo

STATUS PROSTY CENNIK PRODUCENTA

STATUS PROSTY CENNIK PRODUCENTA STATUS PROSTY CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 132 STATUS PROSTY MEBLE GABINETOWE OPIS TECHNICZNY BLAT WARSTWA GÓRNA BLAT WARSTWA DOLNA PROFILOWANA LISTWA MDF 25MM LAKIEROWANE W STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a

BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a BDG/23/2015/PN Załącznik nr 1a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem I części zamówienia jest dostawa mebli biurowych do Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wraz

Bardziej szczegółowo

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II

Biuro w Sierakowicach ul. Kartuska 25, Sierakowice. FORMULARZ CENOWY Część II ... Załącznik nr 7 do Formularza Ofertowego (pieczęć adresowa wykonawcy) REGON... NIP. FORMULARZ CENOWY Część II Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należących

Bardziej szczegółowo

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161

E N J Y C N E R E F N O K Y Ł O T S 161 161 STOŁY KONFERENCYJNE STELAŻE KOLORYSTYKA Stoły konferencyjne dla każdego kształtu i rozmiaru blatu dostępne są na różnych wersjach metalowych stelaży. Wzory stelaży zostały tak dobrane, aby możliwe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARANśACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z OPISEM MEBLI. STRAś MIEJSKA CIESZYN

PROJEKT ARANśACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z OPISEM MEBLI. STRAś MIEJSKA CIESZYN PROJEKT ARANśACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH Z OPISEM MEBLI STRAś MIEJSKA CIESZYN Opis przedmiotu zamówienia Meble muszą spełniać poniŝsze wymagania techniczne: -materiały uŝyte do produkcji mebli winny posiadać

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

SALA WYPOŻYCZALNI. lp. Załącznik nr 4- opis przedmiotu zamówienia. Lada biblioteczna z drzwiami wahadłowymi - front lady boniowany.

SALA WYPOŻYCZALNI. lp. Załącznik nr 4- opis przedmiotu zamówienia. Lada biblioteczna z drzwiami wahadłowymi - front lady boniowany. Załącznik nr opis przedmiotu zamówienia SALA WYPOŻYCZALNI lp. Nazwa Lada biblioteczna z drzwiami wahadłowymi front lady boniowany Ilość komplet 2 Kontener pod ladę z piórnikiem 2 szt. 3 Szafka na karty

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe rynku

Rozeznanie cenowe rynku Olsztyn, 29 września 2016 r. Szanowni Państwo, Rozeznanie cenowe rynku Zamawiający Województwo Warmińsko Mazurskie ul. Emilii Plater 1, planuje udzielenie zamówienia na zakup i dostawę mebli biurowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1c SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiotem III części zamówienia jest dostawa mebli gabinetowych do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku wraz z ich rozładunkiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA I ELEMENTY WSPÓLNE

AKCESORIA I ELEMENTY WSPÓLNE AKCESORIA I ELEMENTY WSPÓLNE CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 12.10.2015 BIAL - MEBLE Sp. z o.o. 16-002 Dobrzyniewo Duże, Szkolna 29; tel. +48 85 71 97 167, 71 97 668; fax +48 85 71 97 972 NIP: 966-13-77-456

Bardziej szczegółowo

STATUS PROSTY - CENNIK

STATUS PROSTY - CENNIK Kraków Salon Meblowy, ul. Surzyckiego 16, (12) 269 81 60, elzap@elzap.eu Katowice Salon Meblowy, al. Roździeńskiego 191B, (32) 601 23 33, katowice@elzap.eu Warszawa Salon Meblowy, ul. Mineralna 16, (22)

Bardziej szczegółowo

BIURKA, NADSTWKI I STOŁY

BIURKA, NADSTWKI I STOŁY BIURKA, NADSTWKI I STOŁY C-16 160 x 65, h= 75 C-14 1 C-12 120 x 650, h=75 C-8 80 x 650, h=75 NA-16 160 x 30, h=35 NA-14 140 x 30, h=35 NA-12 120 x 30, h=35 NA-8 80 x 30, h=35 ST-16 160 x 700, h=75 ST-14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9:

Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9: Załącznik nr 1 I. Opis ogólny mebli Pozycja 1 9: 1. Meble wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, melaminowej (laminowanej obustronnie), grubości min.18 mm. 2. Obrzeże PCV minimum 08/22 mm dobrane do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu

Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu Specyfikacja asortymentowa StraŜ Miejska w Toruniu I. Sekretariat StraŜy (pokój nr 212) meble z płyty melaminowanej w kolorze wiśnia Oxford, elementy metalowe w kolorze srebrnym. 1. Lada recepcyjna o wymiarach

Bardziej szczegółowo

KOMOSYSTEM AURASYSTEM POLOSYSTEM VEGASYSTEM

KOMOSYSTEM AURASYSTEM POLOSYSTEM VEGASYSTEM M E B L EBIUROWE SYSTEMY MEBLI BIUROWYCH SPIS TREŚCI NOMOSYSTEM BIURKASTRONY 4-7 NOMOSYSTEM KOMOSYSTEM GEOSSYSTEM GEOSSYSTEM AURASYSTEM TEAMSYSTEM TEAMSYSTEM POLOSYSTEM FLEX, FLEX-RSYSTEM BLENDY, PRZEGRODYSTRONA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

67-BIAŁY PASTEL 64-COCOA I GRUPA CENOWA KOLORYSTYKA STANDARDOWA 67-BIAŁY PASTEL106-ORZECH 64-COCOA HPL: 101-CZARNY POŁYSK KORPUS: 08-CZARNY

67-BIAŁY PASTEL 64-COCOA I GRUPA CENOWA KOLORYSTYKA STANDARDOWA 67-BIAŁY PASTEL106-ORZECH 64-COCOA HPL: 101-CZARNY POŁYSK KORPUS: 08-CZARNY KOLORYSTYKA KONTENERY / SZAFY 14-BUK 31-DĄB 34-KASZTAN KANADYJSKI 39-BRZOZA POLARNA 64-COCOA 67-BIAŁY PASTEL 106-ORZECH NIZINNY I GRUPA CENOWA 26-ALUMINIUM SATINATO KOLORYSTYKA STANDARDOWA II GRUPA CENOWA

Bardziej szczegółowo

Formularz kosztorysu ofertowego

Formularz kosztorysu ofertowego Załącznik nr 6 do SIWZ Dostawa wyposażenia szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Długołęce część II. Formularz kosztorysu ofertowego Lp. NAZWA OPIS ILOŚĆ Wartość netto VAT % VAT PLN Wartość

Bardziej szczegółowo

, HORUS CENNIK PRODUCENTA

, HORUS CENNIK PRODUCENTA CENNIK PRODUCENTA Cennik ważny od 17.07.2017 MEBLE GABINETOWE OPIS TECHNICZNY BLAT * MDF 18MM OKLEINOWANA FORNIREM NOGI PŁYTA MELAMINOWANA 25MM LUB MDF 25MM OKLEINOWANY FORNIREM STOPKI ALUMINIUM ANODOWANE

Bardziej szczegółowo