RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma"

Transkrypt

1

2 RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma Agata Zbylu\, "Kwi al paproci", kadr z filmu, Fot. Archiwum A. Zbylul a scenie polskiej niewiele jest obecnie artystek N kojarzonych z ternatykq ferninistycznq i podejrnujqcych "klasyczne" ternaty kobiece. Sztuka ta stracha t<;> szalonq popularnosc, jakq cieszy!a si\, pod koniec poprzedniej i na poczqtku obecnej dekady; co w i ~cej, ulegla zbanalizowaniu, sprowadzona do kilku chwytow, do pewnego j\,zyka, repertuaru rnotywow. Ten rodzaj tw6rczosci mozna jednak kontynuowac nie gubiqc wartosci artystycznych, co czyni cz\,sto tzw. sztuka postferninistyczna. W jej obszarze lokuje si\, chocby tworczosc Agaty Zbylut. Prace tej artystki maj'l odcien lekko krytyczny, jednak krytyka nie stanowi - jak si\, zdaje - g!ownego celu jej dzia!alnosci. Wlasnie pozorna "mi~kkosc" krytyczna wyroi:nia dzialalnosc najciekawszych artystek W obecnej dekadzie. Elzbieta Jab!onska czy Joanna Rajkowska zwracajq s i ~ w kierunku empatii, W stron~ pracy dla innych ludzi - przedkfadajqc podejscie praktyczne nad bezposredniq walk\, z niewygodnq rzeczywistosciq. Inne, rn!odsze, jak Basia Banda czy Anna Okrasko, autografi~ czyniq tworzywem wtasnej introwertycznej sztuki. Niezwykle watnym problemem dla dzisiejszych artystek jest ich ro la w dzisiejszej Polsce: w swej sztuce obrazujq przemiany wsp6!czesnosci z jej kulturq drjia codziennego czy obyczajowosciq. Dzieje si~ tak rowniez w przypadku prac Agaty Zbylut. Mirno budowy pi~trowych znaczen odnoszqcych s i ~ do siebie i wzajernnie zaleznych - prowadzenia gry z fikcjq, ktora sugeruje, ze jest prawd'l - Agata pozostaje szczera. Nie stosuje cudzystowu, nie jest ironiczna, nie kate poszukiwac odbiorcy swoich intencji. Artystka prowadzi gr~ z wtasnq obecnosciq w stworzonych przez siebie pracach, tworzy napi~cie przez zderzanie r6tnych rzeczywistosci: prawdziwej. ale jakby.. nienaturalnej" - rodem ze studia fotograficznego - i nieprawdziwej, bardziej.. naturalnej" nit prawdziwa - poprzez wklejenie w!asnej postaci do zdj\'t innych osob. Tworzy fikcj\, autobiograficznq, wykorzystujqc wtasny wizerunek. Jej sztuk~ mozna nazwac fotografieznym dziennikiem rn!odej kobiety zyjqcej w dzisiejszej Polsce. Odbijajq si~ w nim napi~cia pomi~dzy naporem nowych wzor6w zaehowan a tradyeyjnymi oczekiwaniami spoteczenstwa wobee kobiet. Artystka pokazuje r6tne sytuacje zyciowe, w jaki ch owa kobieta zostaje postawiona. Szczeg61nie interesuje si~ momentami zwrotnymi, kt6re wedlug naszych przekonan stanowic majq romantycznq domen~ uezuc. Z drugiej strony, zwiqzane Sq z oficjalnym usankcjonowaniem emoeji, z ich rytualizacjq. Ceremonie znaczq kolejne etapy biografii, jak dojrzewanie ezy zamqzp6jscie, to znaezy ostateczne wejscie w dojrza!osc. Sq wi\,c rytualami przejscia, w kt6rych nachodzq na siebie: wa rstwa prywatna, emocjonalna i warstwa publiczna, oficjalna. Jednoczesnie pojawia s i ~ tutaj wqtek tradycji i nacisku zwyczajowych przekonan, wptywu rozpowszechnionych wzorc6w osobowosciowych na wybory jednostki. Agata Zbylut zaj",la si\, ostatnio Pierwszq Kornuniq i slubami 1, Sq to bardzo watne chwile w zyciu w i ~kszosc i kobiet w katolickiej Polsce, Pierwsze Komunie dziejet si~ w momencie, gdy dziewczynki stojq na progu dojrzewania p!ciowego. Z dzieci zaczynajq si~ przemieniac w kobiety. Dochodzi tu do glosu problematyka "czystosci", nieskalania, niewinnosci. To niepokalanie, dziewictwo i niewinnosc jako pozqdany 1Tekst pawsta! pa wystawie Agaty Zbytut.. Tak. czyti Nie. Herstory" w GalerH Manhattan, t.6dz, 12 paidziernika - 2 tistapada 2007.

3 stan nie tylko dziewczynek, ale i kobiet w og61e, symbolizujq biale sukienki. Jednak artystka temat wywotuje tylko mimochodem, poprzez pokazanie sukienek na stelazach (instalacja "Kwiat paproci"). Nie sku pia na nim swojej uwagi. Bardziej nit obsejw8cja kulturowej tresury i wzorc6w obyczajowych interesuje jet tematyka wzruszenia i pi~kna. Sukienki wcale nie Sq tadne, reprezentujq raczej wszechobecny w masowej polskiej wyobrazni kicz. Artystka zajmuje si~ marzeniami. Kazda dziewczynka marzy 0 sukience, wianku i wtosach w lokach na tli! okazjli!, nie zdajqc sobie sprawy z symboliki calej tej oprawy. Pragnie po prostu wyglqdae pi~knie. co wyrazac rna jej radom; z dnia, W kt6rym jest bohaterkq dla calej rodziny. Pragnienie pili!knego wyglqdu ma podkreslac waznose chwili. Ale dziewczynki UCZq si~ na tym przyktadzie bardzo tradycyjnego przekazu: ze kobiecose to wyglqd. Znowu jednak artystk", mniej interesuje feministyczne podejscie, bardziej zas to, jak banalnie moze wyglqdac najwatniejszy dzieri w zyciu. A przeciei: kiczowata, brzydka sukienka, taka sama w gruncie rzeczy jak innych dziewczynek, jest spetnieniem marzen, jest nosnikiem prawdy - autentycznego przej~cia si~, wzruszenia. Sukienkom towarzyszy film wideo, b",dqcy wlasciwie jednym slajdem, na kt6rym nieruchoma dziewczynka w bieli dumnie pozuje pod figurq Matki Boskiej. Dziewczynkctjest sama artystka na autentycznym zdj",ciu z Komunii. Lekko poruszajq si", tylko rosliny dookota. Mimo religijnego sztafazu i wzbudzajqcego zainteresowanie Agaty problemu banalnych fotografii z uroczystosci rodzinnych, nacisk jest tu pofozony na przei:.ycie. na wzruszenie, kt6re powoduje lekkie poruszanie s i ~ Ua - tak jakby byfo to wspomnienie wylaniajqce si~ z mrok6w niepami~ci. Do tych prac artystka dolqczyla seri", fotografii przedstawiajqcych psy. Wyglqdajq bardzo pokracznie. To mieszance, 0 zakl6conych proporcjach. Wszystkie jednak naletq do kogos, obdarzane Sq cieplem i uczuciem, sqjedyne i niepowtarzalne dla wlascicieli. Agata Zbylut przeprowadza moze troch", karkolomnq analogi", pomi",dzy brzydotq sukienek i banalnosciq najwai:.niejszego dnia, a przywiqzaniem ludzi do pokracznych ps6w. Brzydota zostaje i w jednym i w drugim przykladzie zniesiona poprzez uczucie, zostaje - motna powiedziec - zrehabilitowana i sama staje si~ pi",kna. Jednak i "Psy" niosq w sobie wywrotowe tresci. Sygnalizujq niepokojqce znaczenia wiernosci, dla kt6rej te zwierzfi!ta Sq synonimem jej wcielenia slepego i bezwarunkowego. To sarno dotyczy oddania. W zamian za milose - slepe oddanie do grobowej deski... Bye moze artystka zawarla jednak tutaj pewnq krytyk", tego, co rozumiemy pod slowem milose i tym, jakq cen", trzeba za to placit. Tak sarno jak subtelnie pokazata, i:.e wiernose tradycji mote bye... - jak by to powiedziee? "zabiera" mlodym mfi!i:.atkam ich mfi!zczyzn~, w yrzucajqc je z plaszczyzny zdj",c. WykorzystujqC cudze zycie, jakby je zawlaszcza, wklejajqc si~ w miejsce panien mlodych. Wsz",dzie ona jest gl6wnq bohaterkq dnia: w sukniach, makijai:.u, welonach, wiankach i w bieli, majqc obok siebie coraz to innego kawalera. Doprowadza wi~c zaloi:.onct niepowtarzalnose tego dnia - mafzonkowie wszak slubujq sabie wiernosc at do smierci - do absurdu. Staje si", poligamistkq, odslaniajqc calq fikcj", zdj~e, w ktare, jak sarna twierdzi, "Iudzie wierzctjak w dokument, wystarczy, zeby mieli sfotagrafawane". Jednak wyrai:.a tei:. swoje, niewatne czy dawne, czy nie, pragnienie dotyczqce.. tego" dnia - teby go przei:.yt, i zeby chwila ta trwata. Do tego przeciei:. stui:.y fotografia. Moze jednak z drugiej strony pojawia si", tez tutaj powqtpiewanie, czy ow dzien rzeczywiscie jesl a..i:: lak wazny i niepowtarzalny? Zbylut rozktada ceremoni~ tego dnia na skladniki. Fotografie robione na zam6wienie, studyjne jak i reportazowe odstaniajq, wbrew intencjom autora zdj~c i zamawiajqcych, niedoskonalosc ludzi, przygn~biajqcq bylejakosc otoczenia, w jakim sobie slubujq i obchodzq 6w dzieri. Malzonkowie pozujq w kilku, powtarzajqcych si", pozach. Set sztywni i nienaturalni. Odswi~tnosc znowu zderza sifi! ze spojrzeniem artystki i nas - widz6w. - trochfi! bezmyslna. Ze tradycja maze myslet za nas. Spajrzenie z dystansu, pozbawione emocji, odkrywa Zestaw prac poswi~conych slubom, a raczej zdj~ciom powtarzalnosc p6z, Jakie przybieramy w czasie swi~ta slubnym, sklada si", z autentycznych fotografi i: ito, jak bezguscie zdominowalo "przemysl" slubny. A dokumentacji z przygotowan i samej ceremonii jednak praca ta zawiera w sabie sympati~ dla ludzi, ("Najpi",kniejszy dzieri w zyciu"). Pojawiajq si~ tet przekonanie, ze i trywialne otoczenie nie moze suumie studyjne zdj",cia z zakladu, przedstawiajqce mlodq par", prawdziwych emocji. Szczerose przezye, radose os6b upozowanq w-r6znych, mniej lub-barclziejszez",sliwyca przezywajqcych-ten dzieri i pragnqcych go upami",tnic uj",ciach ("Tak, czyli Nie").. jakby"zbawia" banal i brzydot",. Zatem najpi",kniejszy dzieri z zycia Agata Zbylut Mo;,na powt6rzye za Kozy~'t: "W sztuce marzenia "przezywa" w swoim projekcie pi",ciokrotnie, COl wi",cej, stajq si", rzeczywistosci~'... Bo tematem komunijnych ~~------~~.--.,~~~~~~~~

4 Agata Zbylut, z cyklu "Tak, ezyli nie (Asia 2, Asia 3, Magda Rz. 3)", ekspozycja w g6rnej cz~sc i galerii, Fot. Archiwum A. Zbylut i slubnych prac Agaty Zbylut SCI. marzenia. To marzenia jej samej, artystka m6wi przeciei. wcicl.i. ad siebie, moi.e poprzez f i kcj~ sztuki choc na chwil~ wlotyc bialq sukni~ i poczuc si~ jak na slubnym kobiercu, czy jeszcze raz przezyc emocje dziewczynki przyst~puj<{cej do Pierwszej Komunii Swi~tej. Czyni z siebie taki.e postac symbolicznq, uog61nionct zbiorczel. pann~ mlodq, wcielenie marzen kobiet na catym swiecie (nie wszystkich jednak!) 0 milosci idealnej, 0 wielkim szcze;'!sciu, a pie;'!knie, Jak kaida fantazja, ma ana niewiele wsp61nega z tym, co rea lne, stqd tel. "rzeczywisty swiat", jak w "Matrixie", jest ta k odlegly ad niej i jednoczesnie bliski.,. Tutaj przeswituje zn6w ostrze krytyki. 80 slub to powszechne pragnienie, powszechna droga zygia. Czy nie ma innych dreg spetnienia si~ dla kobiet? (m~zczyzn zresztq tez?) Siub w og6le, a koscielny w szczeg6lnosci, przeciez wielu ludzi przeraza, a nie cieszy, gazety nawet u nas rozpisuj C\. s i~ 0 swieckiej ceremonii sankcjonowania wsp61nega zygia, a ilu ludzi zyje w wolnych zwiqzkach? Tylka w Polsce slub to jednoczesnie spelnienie marzen jednostki i spos6b wywierania na nicl. nacisku spolecznego. Agata Zbylul"Tak ezyli Nie. Herslory", Galeria Manhattan, t6dt, ul. W igury 15 hllp:/lwww.galerla_manhallan.free.ert.pl Wystawa ezynna byla od 12 patdziernika do 6 listopada 2007 roku Kuralor: Krystyna Potocka-Suwalska Agate Zbylut, "Kwiel paproci", ekspozyeja w dolnej ez~sci galerii, 2007 Fat. Areh iwum A. Zbylut

5

ZESPOt REDAKCJA. BOHDAN CYWINSKI (redaktor naczelny), HALINA BORTNOWSKA (sekretarz redakcji), STANISLAW GRYGIEL, FRANCISZEK BLAJDA PRENU MERATA

ZESPOt REDAKCJA. BOHDAN CYWINSKI (redaktor naczelny), HALINA BORTNOWSKA (sekretarz redakcji), STANISLAW GRYGIEL, FRANCISZEK BLAJDA PRENU MERATA ZESPOt HANNA MALEWSKA, MARIA MORSTIN-GORSKA, STEFAN SWIEZAWSKI, STA NISLAW STOMMA, JERZY TUROWICZ, STEFAN WILKANOWICZ, JACEK WAi NIAKOWSKI, HALINA BORTNOWSKA, STANISLAW GRYGIEL, MAREK SKWAR NICKI, BOHDAN

Bardziej szczegółowo

Czolo i szafa. 18 NIEZNAW swwor Wizje i kwity (2)

Czolo i szafa. 18 NIEZNAW swwor Wizje i kwity (2) 18 NIEZNAW swwor Wizje i kwity (2) Czolo i szafa ( Z a p i s n i e a u t o r y z o w a n y ) Fragmenty rozmowy Krzysztofa Jackowskiego z Czytelnikami Nieznanego Swiata - dokonczenie z poprzedniego numcru

Bardziej szczegółowo

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu

adun' Dolina Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn Zapraszamy 7 dni w tygodniu Dolina adun' czasopismo spolecznosci lokalne) Gminy Pruszcz Gdanski ISSN 164J-799J, grudzien 2001, nrl/2007 Co z t'l Biedronk'l? List Protestacyjny przeciwko budowie sklepu Biedronka w Miejscowosci Straszyn

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,...

EDUCATION AS SKILL TO MOVE IN LIFE KOMPETENCJA RELIGIJNA JAKO ELEMENT KSZTALCENIA PUBLICZNEGO (WYNIKI BADAN EMPIRYCZNYCH) 1. ...,... ...,... l I { 86 NADEZDAPELCOVA [14] Peskovä J., Cile humanitniho vzdelani V soucasne dobe u nas, [w:] Vybrane spisy Jaroslavy Peskove, red. A. Hogenovä, D. Krämsk;l, D. Rybäk, Pedagogickä fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010

DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 DZIEŁO - PRODUKT -KOLEKCJA, A PRAWO AUTORSKIE------------- DI/1/2010 1/ PRAWO AUTORSKIE. MARIAŻ SZTUKI Z PRAWEM. / KAROLINA WOJCIECHOWSKA 2/ DEKONSTRUKCJE OBRAZU A ŚMIERĆ AUTORA. / KINGA ELIASZ 3/ O WYCENIE

Bardziej szczegółowo

.Z czego sklada si~ komputer?

.Z czego sklada si~ komputer? .Z czego sklada si~ komputer? 51. 51 _53 58 58 61 mputer - podobniejak inne urzqdzenie elektroniczne - niejest dla ciebie 5li nowosciq, ani zagadkq. Zapewne sprawnie si~ nim poslugujesz, znasz :=Znazwy

Bardziej szczegółowo

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci

Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci ADRIANNA PARON Wspolczesne trendy w biznesie i komunikacja internetowa w przyszlosci Obszar aktywnosci biznesovuej i postrzcganie mozliwoid kontaktowania si? 7 klicnlami znacznie si? zwiekszyty. Nie wystarczy

Bardziej szczegółowo

Fotograficzna enklawa. Nowy Jork i jego mieszkańcy w soczewce aparatu

Fotograficzna enklawa. Nowy Jork i jego mieszkańcy w soczewce aparatu justyna sulejewska Fotograficzna enklawa. Nowy Jork i jego mieszkańcy w soczewce aparatu Images vol. XII/no. 21 Poznań 2013 ISSN 1731-450x Trzy przedsięwzięcia filmowe, które opowiadają o Nowym Jorku i

Bardziej szczegółowo

orientuj się notes.58 1

orientuj się notes.58 1 orientuj się notes.58 1 58 notes na 6. tygodni nr 58 04 NOTESIK.NA.6.TYGODNI 05 91 ORIENTUJ SIĘ! najnowsza kultura i sztuka dzieje się teraz 92 97 NARZĘDZIA ZMIANY Biennale Architektury w Wenecji w tym

Bardziej szczegółowo

07 / 2013. desire ZUO CORP. WOUDSTRA MENDZIUK POREMBA IMA MAD HAREL POPIEL BLODA KOZAK TURCZYŃSKA KACZMAREK SYNCHRODOGS

07 / 2013. desire ZUO CORP. WOUDSTRA MENDZIUK POREMBA IMA MAD HAREL POPIEL BLODA KOZAK TURCZYŃSKA KACZMAREK SYNCHRODOGS 07 / 2013 03 desire ZUO CORP. WOUDSTRA MENDZIUK POREMBA IMA MAD HAREL POPIEL BLODA KOZAK TURCZYŃSKA KACZMAREK SYNCHRODOGS melba REDAKTOR NACZELNA Magdalena Nowosadzka magda@melbamagazine.com DYREKTOR ARTYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

POWIEáČ fflstoryczna A POSTMODERNIZM. Boguslaw Bakuta (Poznari)

POWIEáČ fflstoryczna A POSTMODERNIZM. Boguslaw Bakuta (Poznari) POWIEáČ fflstoryczna A POSTMODERNIZM Boguslaw Bakuta (Poznari) Te dwa terminy wydaja. sie. pochodzič z najzupeiniej dwóch odre_bnych rzeczywistoošci pojeciowych. Powiešc hisroryczna posiada znaczenie dobrze

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

Art&Business PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT. nr 1/2012 (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku

Art&Business PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT. nr 1/2012 (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku nr (254) Łączymy sztukę z biznesem od 1989 roku PICASSO ARBUS CATTELAN MECWALDOWSKI WEALTH MANAGEMENT cena 20 zł (w tym 5% Vat) www.artbiznes.pl NR INDEKSU 351962 Anna Szprynger, bez tytułu, 2011 r. 18

Bardziej szczegółowo

SUWERENNOSC POLSKI A UNIA EUROPEJSKA

SUWERENNOSC POLSKI A UNIA EUROPEJSKA SUWERENNOSC POLSKI A UNIA EUROPEJSKA Adam Zamoyski, autor ksiazki Holy Madness, w której zajmuje sie historia Europy XIX wieku, udzielil na lamach magazynu Unia&Polska bardzo ciekawego, choc zarazem kontrowersyjnego

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw Arsenał od kilku lat jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia Placu Zabaw Arsenał

Plac Zabaw Arsenał od kilku lat jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróżnienia Placu Zabaw Arsenał Plac Zabaw Arsenał to wielopłaszczyznowy program edukacyjny realizowany pod tą nazwą od 2006 roku. Od 2009 roku większość spotkań i zajęć warsztatowych odbywa się w wydzielonej do tego celu przestrzeni

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

Szczęśliwego Nowego Roku! WYDANIE NOWOROCZNE. HEBDOMADAIRE - VECTOR POLONII - FRANCE - BELGIQUE - LUXEMBOURG - 1,00 - www.vectorpolonii.

Szczęśliwego Nowego Roku! WYDANIE NOWOROCZNE. HEBDOMADAIRE - VECTOR POLONII - FRANCE - BELGIQUE - LUXEMBOURG - 1,00 - www.vectorpolonii. ŁĄCZYMY POLONIĘ DOŁĄCZ DO NAS Nr 1-2 (64-65) / Rok III / 05-12.01.2014 r. HEBDOMADAIRE - VECTOR POLONII - FRANCE - BELGIQUE - LUXEMBOURG - 1,00 - www.vectorpolonii.com Fot. domena publiczna Szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12

ISSN 1895 5827. ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12 ROCZNIK WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO W RADOMIU nr 12 2. Aleksander Olszewski Wstęp 3. Tamara Książek Ogrody sztuki 9. Karol Suwała Po co w ogóle jest sztuka? 15. Kamil Wnuk

Bardziej szczegółowo

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści

i za darmo Marek Wawro Paweł Wójcik spis treści PROJEKTOWANIE SERWISÓW WWW NIE MARTW SIĘ... WIEMY JAK TO DZIAŁA KOMPLETNE USŁUGI W SIECI INTERNETOWEJ WWW.RAFA.WICI.INFO informacje tel. 601 077 830 słowo na wstępie cisza... spis treści wydarzenia 2.

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi?

podsumowanie projektu edukacyjnego 2012 2014 gotowi? Współczesność zafundowała nam szybsze tempo życia, czas wolny jest dziś pewną formą luksusu. Pojawia się również problem z jego właściwym wykorzystaniem. Pośpiech, bierność i lenistwo są czynnikami, które

Bardziej szczegółowo

specjały przystawki muzyczna strawa spotkania z twórcami

specjały przystawki muzyczna strawa spotkania z twórcami n a h o r y z o n c i e g a z e t a f e s t i w a l o w a w w w. g a z e t a. e r a n o w e h o r y z o n t y. p l 7. F e s t i w a l F i l m o w y E R A N O W E H O R Y Z O N T Y n u m e r t r z e c i

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA MARKETINGU MAŁGORZATA KRUK /praca magisterska/ MARKETING W HANDLU DZIEŁAMI SZTUKI W POLSCE NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012

numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012 numer 38/2012 Dodatek festiwalowy 5. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 5-13 grudnia 2012 fot. Archiwum Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Na poziomie ponadnarodowym? Za nami już piąta edycja

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011

PRZEGLĄD. powszechny. miesięcznik. poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 PRZEGLĄD powszechny miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884 6 (1078) 2011 J E Z U I C I W A R S Z A W A WYDAWCA Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa

Bardziej szczegółowo