RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma"

Transkrypt

1

2 RYT U At. Y PRZEJSCIA Magdalena Ujma Agata Zbylu\, "Kwi al paproci", kadr z filmu, Fot. Archiwum A. Zbylul a scenie polskiej niewiele jest obecnie artystek N kojarzonych z ternatykq ferninistycznq i podejrnujqcych "klasyczne" ternaty kobiece. Sztuka ta stracha t<;> szalonq popularnosc, jakq cieszy!a si\, pod koniec poprzedniej i na poczqtku obecnej dekady; co w i ~cej, ulegla zbanalizowaniu, sprowadzona do kilku chwytow, do pewnego j\,zyka, repertuaru rnotywow. Ten rodzaj tw6rczosci mozna jednak kontynuowac nie gubiqc wartosci artystycznych, co czyni cz\,sto tzw. sztuka postferninistyczna. W jej obszarze lokuje si\, chocby tworczosc Agaty Zbylut. Prace tej artystki maj'l odcien lekko krytyczny, jednak krytyka nie stanowi - jak si\, zdaje - g!ownego celu jej dzia!alnosci. Wlasnie pozorna "mi~kkosc" krytyczna wyroi:nia dzialalnosc najciekawszych artystek W obecnej dekadzie. Elzbieta Jab!onska czy Joanna Rajkowska zwracajq s i ~ w kierunku empatii, W stron~ pracy dla innych ludzi - przedkfadajqc podejscie praktyczne nad bezposredniq walk\, z niewygodnq rzeczywistosciq. Inne, rn!odsze, jak Basia Banda czy Anna Okrasko, autografi~ czyniq tworzywem wtasnej introwertycznej sztuki. Niezwykle watnym problemem dla dzisiejszych artystek jest ich ro la w dzisiejszej Polsce: w swej sztuce obrazujq przemiany wsp6!czesnosci z jej kulturq drjia codziennego czy obyczajowosciq. Dzieje si~ tak rowniez w przypadku prac Agaty Zbylut. Mirno budowy pi~trowych znaczen odnoszqcych s i ~ do siebie i wzajernnie zaleznych - prowadzenia gry z fikcjq, ktora sugeruje, ze jest prawd'l - Agata pozostaje szczera. Nie stosuje cudzystowu, nie jest ironiczna, nie kate poszukiwac odbiorcy swoich intencji. Artystka prowadzi gr~ z wtasnq obecnosciq w stworzonych przez siebie pracach, tworzy napi~cie przez zderzanie r6tnych rzeczywistosci: prawdziwej. ale jakby.. nienaturalnej" - rodem ze studia fotograficznego - i nieprawdziwej, bardziej.. naturalnej" nit prawdziwa - poprzez wklejenie w!asnej postaci do zdj\'t innych osob. Tworzy fikcj\, autobiograficznq, wykorzystujqc wtasny wizerunek. Jej sztuk~ mozna nazwac fotografieznym dziennikiem rn!odej kobiety zyjqcej w dzisiejszej Polsce. Odbijajq si~ w nim napi~cia pomi~dzy naporem nowych wzor6w zaehowan a tradyeyjnymi oczekiwaniami spoteczenstwa wobee kobiet. Artystka pokazuje r6tne sytuacje zyciowe, w jaki ch owa kobieta zostaje postawiona. Szczeg61nie interesuje si~ momentami zwrotnymi, kt6re wedlug naszych przekonan stanowic majq romantycznq domen~ uezuc. Z drugiej strony, zwiqzane Sq z oficjalnym usankcjonowaniem emoeji, z ich rytualizacjq. Ceremonie znaczq kolejne etapy biografii, jak dojrzewanie ezy zamqzp6jscie, to znaezy ostateczne wejscie w dojrza!osc. Sq wi\,c rytualami przejscia, w kt6rych nachodzq na siebie: wa rstwa prywatna, emocjonalna i warstwa publiczna, oficjalna. Jednoczesnie pojawia s i ~ tutaj wqtek tradycji i nacisku zwyczajowych przekonan, wptywu rozpowszechnionych wzorc6w osobowosciowych na wybory jednostki. Agata Zbylut zaj",la si\, ostatnio Pierwszq Kornuniq i slubami 1, Sq to bardzo watne chwile w zyciu w i ~kszosc i kobiet w katolickiej Polsce, Pierwsze Komunie dziejet si~ w momencie, gdy dziewczynki stojq na progu dojrzewania p!ciowego. Z dzieci zaczynajq si~ przemieniac w kobiety. Dochodzi tu do glosu problematyka "czystosci", nieskalania, niewinnosci. To niepokalanie, dziewictwo i niewinnosc jako pozqdany 1Tekst pawsta! pa wystawie Agaty Zbytut.. Tak. czyti Nie. Herstory" w GalerH Manhattan, t.6dz, 12 paidziernika - 2 tistapada 2007.

3 stan nie tylko dziewczynek, ale i kobiet w og61e, symbolizujq biale sukienki. Jednak artystka temat wywotuje tylko mimochodem, poprzez pokazanie sukienek na stelazach (instalacja "Kwiat paproci"). Nie sku pia na nim swojej uwagi. Bardziej nit obsejw8cja kulturowej tresury i wzorc6w obyczajowych interesuje jet tematyka wzruszenia i pi~kna. Sukienki wcale nie Sq tadne, reprezentujq raczej wszechobecny w masowej polskiej wyobrazni kicz. Artystka zajmuje si~ marzeniami. Kazda dziewczynka marzy 0 sukience, wianku i wtosach w lokach na tli! okazjli!, nie zdajqc sobie sprawy z symboliki calej tej oprawy. Pragnie po prostu wyglqdae pi~knie. co wyrazac rna jej radom; z dnia, W kt6rym jest bohaterkq dla calej rodziny. Pragnienie pili!knego wyglqdu ma podkreslac waznose chwili. Ale dziewczynki UCZq si~ na tym przyktadzie bardzo tradycyjnego przekazu: ze kobiecose to wyglqd. Znowu jednak artystk", mniej interesuje feministyczne podejscie, bardziej zas to, jak banalnie moze wyglqdac najwatniejszy dzieri w zyciu. A przeciei: kiczowata, brzydka sukienka, taka sama w gruncie rzeczy jak innych dziewczynek, jest spetnieniem marzen, jest nosnikiem prawdy - autentycznego przej~cia si~, wzruszenia. Sukienkom towarzyszy film wideo, b",dqcy wlasciwie jednym slajdem, na kt6rym nieruchoma dziewczynka w bieli dumnie pozuje pod figurq Matki Boskiej. Dziewczynkctjest sama artystka na autentycznym zdj",ciu z Komunii. Lekko poruszajq si", tylko rosliny dookota. Mimo religijnego sztafazu i wzbudzajqcego zainteresowanie Agaty problemu banalnych fotografii z uroczystosci rodzinnych, nacisk jest tu pofozony na przei:.ycie. na wzruszenie, kt6re powoduje lekkie poruszanie s i ~ Ua - tak jakby byfo to wspomnienie wylaniajqce si~ z mrok6w niepami~ci. Do tych prac artystka dolqczyla seri", fotografii przedstawiajqcych psy. Wyglqdajq bardzo pokracznie. To mieszance, 0 zakl6conych proporcjach. Wszystkie jednak naletq do kogos, obdarzane Sq cieplem i uczuciem, sqjedyne i niepowtarzalne dla wlascicieli. Agata Zbylut przeprowadza moze troch", karkolomnq analogi", pomi",dzy brzydotq sukienek i banalnosciq najwai:.niejszego dnia, a przywiqzaniem ludzi do pokracznych ps6w. Brzydota zostaje i w jednym i w drugim przykladzie zniesiona poprzez uczucie, zostaje - motna powiedziec - zrehabilitowana i sama staje si~ pi",kna. Jednak i "Psy" niosq w sobie wywrotowe tresci. Sygnalizujq niepokojqce znaczenia wiernosci, dla kt6rej te zwierzfi!ta Sq synonimem jej wcielenia slepego i bezwarunkowego. To sarno dotyczy oddania. W zamian za milose - slepe oddanie do grobowej deski... Bye moze artystka zawarla jednak tutaj pewnq krytyk", tego, co rozumiemy pod slowem milose i tym, jakq cen", trzeba za to placit. Tak sarno jak subtelnie pokazata, i:.e wiernose tradycji mote bye... - jak by to powiedziee? "zabiera" mlodym mfi!i:.atkam ich mfi!zczyzn~, w yrzucajqc je z plaszczyzny zdj",c. WykorzystujqC cudze zycie, jakby je zawlaszcza, wklejajqc si~ w miejsce panien mlodych. Wsz",dzie ona jest gl6wnq bohaterkq dnia: w sukniach, makijai:.u, welonach, wiankach i w bieli, majqc obok siebie coraz to innego kawalera. Doprowadza wi~c zaloi:.onct niepowtarzalnose tego dnia - mafzonkowie wszak slubujq sabie wiernosc at do smierci - do absurdu. Staje si", poligamistkq, odslaniajqc calq fikcj", zdj~e, w ktare, jak sarna twierdzi, "Iudzie wierzctjak w dokument, wystarczy, zeby mieli sfotagrafawane". Jednak wyrai:.a tei:. swoje, niewatne czy dawne, czy nie, pragnienie dotyczqce.. tego" dnia - teby go przei:.yt, i zeby chwila ta trwata. Do tego przeciei:. stui:.y fotografia. Moze jednak z drugiej strony pojawia si", tez tutaj powqtpiewanie, czy ow dzien rzeczywiscie jesl a..i:: lak wazny i niepowtarzalny? Zbylut rozktada ceremoni~ tego dnia na skladniki. Fotografie robione na zam6wienie, studyjne jak i reportazowe odstaniajq, wbrew intencjom autora zdj~c i zamawiajqcych, niedoskonalosc ludzi, przygn~biajqcq bylejakosc otoczenia, w jakim sobie slubujq i obchodzq 6w dzieri. Malzonkowie pozujq w kilku, powtarzajqcych si", pozach. Set sztywni i nienaturalni. Odswi~tnosc znowu zderza sifi! ze spojrzeniem artystki i nas - widz6w. - trochfi! bezmyslna. Ze tradycja maze myslet za nas. Spajrzenie z dystansu, pozbawione emocji, odkrywa Zestaw prac poswi~conych slubom, a raczej zdj~ciom powtarzalnosc p6z, Jakie przybieramy w czasie swi~ta slubnym, sklada si", z autentycznych fotografi i: ito, jak bezguscie zdominowalo "przemysl" slubny. A dokumentacji z przygotowan i samej ceremonii jednak praca ta zawiera w sabie sympati~ dla ludzi, ("Najpi",kniejszy dzieri w zyciu"). Pojawiajq si~ tet przekonanie, ze i trywialne otoczenie nie moze suumie studyjne zdj",cia z zakladu, przedstawiajqce mlodq par", prawdziwych emocji. Szczerose przezye, radose os6b upozowanq w-r6znych, mniej lub-barclziejszez",sliwyca przezywajqcych-ten dzieri i pragnqcych go upami",tnic uj",ciach ("Tak, czyli Nie").. jakby"zbawia" banal i brzydot",. Zatem najpi",kniejszy dzieri z zycia Agata Zbylut Mo;,na powt6rzye za Kozy~'t: "W sztuce marzenia "przezywa" w swoim projekcie pi",ciokrotnie, COl wi",cej, stajq si", rzeczywistosci~'... Bo tematem komunijnych ~~------~~.--.,~~~~~~~~

4 Agata Zbylut, z cyklu "Tak, ezyli nie (Asia 2, Asia 3, Magda Rz. 3)", ekspozycja w g6rnej cz~sc i galerii, Fot. Archiwum A. Zbylut i slubnych prac Agaty Zbylut SCI. marzenia. To marzenia jej samej, artystka m6wi przeciei. wcicl.i. ad siebie, moi.e poprzez f i kcj~ sztuki choc na chwil~ wlotyc bialq sukni~ i poczuc si~ jak na slubnym kobiercu, czy jeszcze raz przezyc emocje dziewczynki przyst~puj<{cej do Pierwszej Komunii Swi~tej. Czyni z siebie taki.e postac symbolicznq, uog61nionct zbiorczel. pann~ mlodq, wcielenie marzen kobiet na catym swiecie (nie wszystkich jednak!) 0 milosci idealnej, 0 wielkim szcze;'!sciu, a pie;'!knie, Jak kaida fantazja, ma ana niewiele wsp61nega z tym, co rea lne, stqd tel. "rzeczywisty swiat", jak w "Matrixie", jest ta k odlegly ad niej i jednoczesnie bliski.,. Tutaj przeswituje zn6w ostrze krytyki. 80 slub to powszechne pragnienie, powszechna droga zygia. Czy nie ma innych dreg spetnienia si~ dla kobiet? (m~zczyzn zresztq tez?) Siub w og6le, a koscielny w szczeg6lnosci, przeciez wielu ludzi przeraza, a nie cieszy, gazety nawet u nas rozpisuj C\. s i~ 0 swieckiej ceremonii sankcjonowania wsp61nega zygia, a ilu ludzi zyje w wolnych zwiqzkach? Tylka w Polsce slub to jednoczesnie spelnienie marzen jednostki i spos6b wywierania na nicl. nacisku spolecznego. Agata Zbylul"Tak ezyli Nie. Herslory", Galeria Manhattan, t6dt, ul. W igury 15 hllp:/lwww.galerla_manhallan.free.ert.pl Wystawa ezynna byla od 12 patdziernika do 6 listopada 2007 roku Kuralor: Krystyna Potocka-Suwalska Agate Zbylut, "Kwiel paproci", ekspozyeja w dolnej ez~sci galerii, 2007 Fat. Areh iwum A. Zbylut

5

- 6 ZA~CZNK A. Db celow rozdzialu przez Rz~ Stan6w Zjednoczonych sumy maj~cej bye zapaconci: przez Rz~d Polski, "roszczeniami obywateli Stanow Zjednoczonych" s~ prawa i interesy zwi~zane i odnosz~ce si~

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie

PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie PREZYDEN I MIASTA ~Wll::n CHlUWlCE woj shtskie ZARZJ\DZENIE NR.5~k.. 2012 Prezydenta Miasta Swi~tochtowice z dnia. ~.4...JO... 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczc!.cej sposobu i trybu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne produkcje filmowe

Profesjonalne produkcje filmowe Krótko o nas Profesjonalne produkcje filmowe artmovie to zespół młodych i ambitnych ludzi zajmujących się głównie filmem i fotografią ślubną. W ich tworzeniu stawiamy na rozwój i niestandardowe uwiecznienie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

Żeby zrozumieć jak ime chce kreować swój wizerunek w Internecie, trzeba zrozumieć czym jest ime.

Żeby zrozumieć jak ime chce kreować swój wizerunek w Internecie, trzeba zrozumieć czym jest ime. Enter our world. Żeby zrozumieć jak ime chce kreować swój wizerunek w Internecie, trzeba zrozumieć czym jest ime. ime to człowiek. A czym jest człowieczeństwo? Człowieczeństwo to suma wiedzy, osiągniętej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Andrzej Sipajło Ul. Długa 25 84-120 Władysławowo 508-152-002 asipajlo@gmail.com Oferta reklamowa Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Pragnę zaproponować usługi mojej firmy w ramach Państwa

Bardziej szczegółowo

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania,

Stat niezb~dny do uzyskania podstawowych uprawnien do wykonywania polowania, Uchwafa nr 41/2007 Naczelnej Rady towieckiej z dnia 4 wrzesnia 2007 r. w sprawie zasad odbywania statu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania (stan prawny na dzien 16 wrzesnia 2014 r.) uchwali6 zasady

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Dr 323/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddzial Wojew6dzki w Gdansku WO/ZRP -MB Gdansk, dnia 27 czerwca 2013 r. NZOZ Okulisci s.c. Edyta Radwan, Ilona Strauss ul. Warszawska 34/36 81-317 Gdyoia DECYZJA

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie

Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie Zalqcznik do Uchwa!y Nr XXV 1235 /2012 Rady Gminy S!avvno z dnia 21 grudnia 20 12r. Organizacja Punktu Przedszkolnego w Boleszewie PRZEWO Rady Mart Opracowany na podstawie: I) ustawy z dnia 7 wrzesnia

Bardziej szczegółowo

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat.

zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych ak obejmie kompozycje malarskie i k pow lat. PLAN WYSTAW MUZEUM SZTUKI W 2015 ROKU Andrzej Czarnacki ms1, 20 lutego 19 kwietnia 2015 Andrzej Czarnacki jest artys stanowi podsumowanie etapu ba zagadnieniami teoretycznymi i artystycznymi. Projekt najstarszych

Bardziej szczegółowo

fale kolorów, mix i coś jeszcze

fale kolorów, mix i coś jeszcze Kuba Ryniewicz RGB fale kolorów, mix i coś jeszcze Czasami wybieramy zakład fotograficzny, gdzie wywołujemy negatywy, ze względu na jakość. Nie raz zderzyliśmy się ze stwierdzeniem - że dany lab robi lepsze,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ. GRUDZIEŃ 2011 r.

Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ. GRUDZIEŃ 2011 r. Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ GRUDZIEŃ 2011 r. 10 listopada 11 grudnia 2011 r., II piętro Galerii BWA SOKÓŁ FAKE ART wystawa wideo - 18 listopada 18 grudnia 2011 r., I piętro Galerii BWA SOKÓŁ LOGIKA

Bardziej szczegółowo

ż Ą Ą ź Ę Ż Ę ć ć Ś ż Ą Ś ź Ś ć ź Ó Ż ż ź ż Ę Ą ż ż ż Ą Ę lstnieje wzajemny wpyw myśli na widzenie i widzenia na myli. Mylstawia pytania, na ktre ma odpowiedzieć widzenie." Strzemiski pisa te sowa w rueczywistoci

Bardziej szczegółowo

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna K r y s t y n a K a m i ƒ s k a

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna K r y s t y n a K a m i ƒ s k a edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna lnej lnej K r y s t y n a K a m i ƒ s k a Autor Krystyna Kamińska Projekt okładki i strony tytułowej Małgorzata Penczonek Recenzent dr hab. Krystyna Lubomirska

Bardziej szczegółowo

Kurs Fotografii Od Podstaw

Kurs Fotografii Od Podstaw Portret cz.1 Rodzaje portretów: portret klasyczny portret psychologiczny autoportret grupowy (wieloosobowy) artystyczny plenerowy naturalny pozowany Portret klasyczny - ma jak najdokładniej pokazać nam

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

,':_).2{)AJAJLG'U t~ RZECZPOSPOLITA J'OLSKA MINISTER FINANS(H\' Pan. Prof. dr hab. Miroslaw Stec

,':_).2{)AJAJLG'U t~ RZECZPOSPOLITA J'OLSKA MINISTER FINANS(H\' Pan. Prof. dr hab. Miroslaw Stec 'v\ctrszawa. dnia '' czcmca =:o!-1- r. RZECZPOSPOLTA J'OLSKA MNSTER FNANS(H\' Pan { j! Prof. dr hab. Mirosaw Stec Przewodnicz~cy Rady Legisacyjnej /~..,':_).2{)AJAJLG'U t~ W odpowiedzi na pismo z dnia

Bardziej szczegółowo

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99)

CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA. WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) CZEGO ZYCZYMY Z OKAZJI SWIAT BOZEGO NARODZENIA WYNIKI SONDAZU (grudzien 99) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystanie w innej formie danych, informacji i opracowan zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem"

Regulamin konkursu promocyjnego pn. Wygraj weekend z Nissanem Regulamin konkursu promocyjnego pn. "Wygraj weekend z Nissanem" 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z siedzibq w Krakowie 30-552,

Bardziej szczegółowo

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY

POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY POLACY O SOBIE, DZIECIACH I MLODZIEZY Warszawa, maj 1998 Osrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. Polacy o sobie, dzieciach i mlodziezy 9 12 maja 98 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna KOMUNIKACJA. Wa±ne jest, aby byy one zrozumiae Pismo. dia nadawcy i odbiorcy. (symbole graficzne, d±wiçkowe)

Komunikacja niewerbalna KOMUNIKACJA. Wa±ne jest, aby byy one zrozumiae Pismo. dia nadawcy i odbiorcy. (symbole graficzne, d±wiçkowe) NADAWCA KANAt % INFORMACYJNY Komunikacja niewerbalna DOWANIE DEKODOWANIEjj Krzysztof egutko KOMUNIKACJA INFORMACJI I 4 KOMUNIKACJA stowa, gesty, teksty, obrazy, d±wiki (mowa) postawa, ruch) czy te2 sygnay

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009

FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA. Sprawozdanie finansowe rok za 2009 " FUNDACJA PRZECIWKO LEUKEMII 1M. AGATY MROZ-OLSZEWSKIEJ UL. GUSTAWA MORCINKA 5 LOK. 19 01-496 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe rok za 2009 If BILANS FUNDACJA PRZECJWKO LEUKEMII im. Agaty Mroz Olszewskiej

Bardziej szczegółowo

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna

Dia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Funduszy Jnwestycyjnych Allianz Polska Sp6lka Akcyjna KPMGAudyt Sp6tka z ograniczon11 odpowiedzialnosci11 sp.k. ul. Chtodna 51 00-867 Warszawa Poland Telefon +48 22 528 11 00 Fax +48 22 528 10 09 E-mail kpmg@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA

o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA UMOWA MI~DZY RZJ\DEM RZECZYPOSPOLITEl POLSKIEl A RZJ\DEM PANSTWA IZRAEL, o WSPOtPRACY W DZIEDZINIE ZDROWIA I MEDYCYNY Rzqd Rzeczypospolitej Polskiej Rzqd Panstwa Izrael, zwane dalej "Stronami" kierujqc

Bardziej szczegółowo

OPINIA DOTYCZJ\CA PRZYSTJ\PIENIA RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ DO PROTOKOtU LONDYNSKIEGO ODNOSZJ\CEGO SI~ DO PATENTU EUROPEJSKIEGO

OPINIA DOTYCZJ\CA PRZYSTJ\PIENIA RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ DO PROTOKOtU LONDYNSKIEGO ODNOSZJ\CEGO SI~ DO PATENTU EUROPEJSKIEGO Dr hab. Elibieta Traple Krakow, dnia 30 kwietnia 2009 r. OPINIA DOTYCZJ\CA PRZYSTJ\PIENIA RZECZYPOSPOLlTEJ POLSKIEJ DO PROTOKOtU LONDYNSKIEGO ODNOSZJ\CEGO SI~ DO PATENTU EUROPEJSKIEGO SPIS TREsel Uwagi

Bardziej szczegółowo

Gdansk: Obchody 75 rocznicy rozstrzelania obroncow Poczty Polskiej [ZDJ~CIA]

Gdansk: Obchody 75 rocznicy rozstrzelania obroncow Poczty Polskiej [ZDJ~CIA] - Gdansk: Obchody 75. rocznicy rozstrzelania obronc6w Poczty Polskiej [ZDJ~CIA] - Dziennikbaltycki. pl 10.07.15 09:52 Dost~p do kilkudziesi~ciu serwis6w informacyjnych jui: od 90 groszy. Dost~p do Piano

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN. z dnia 4 wrzesnia 2015 r.

ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN. z dnia 4 wrzesnia 2015 r. ZARZ1\DZENIE Nr 59/2015 WOJT A GMINY SOCHOCIN z dnia 4 wrzesnia 2015 r. w sprawie wdrozenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientow z jakosci swiadczonych uslug publicznych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwaia Nr Rady Powiatu w Slawnie z dnia. w sprawie zmiany znaku graficznego - logo Powiatu Slawieriskiego

Uchwaia Nr Rady Powiatu w Slawnie z dnia. w sprawie zmiany znaku graficznego - logo Powiatu Slawieriskiego XI fe budzi zastr.-'c- I t Uchwaia Nr Rady Powiatu w Slawnie z dnia. w sprawie zmiany znaku graficznego - logo Powiatu Slawieriskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach

Bardziej szczegółowo

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

SPECYFlKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Grodzisk Mazowiecki dnia 06.11.2012 roku ZAMAWIAJ1\CY POlNlAT GRODZrSKI 05-825 Grodzisk Mazowiecki Zarzqd Powiatu Grodziskiego ul. Kosciuszki 30 Tel. 724 1833, Fax 7243049 ul. Kosciuszki 30 NIP: 5291798895.

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PAKIET TELEDYSK. Film na 1 płycie DVD, po 2 kopie w standardzie SD 720x576. Film na 1 płycie BLU-RAY, po 2 kopie w standardzie FULL-HD 1920x1024

PAKIET TELEDYSK. Film na 1 płycie DVD, po 2 kopie w standardzie SD 720x576. Film na 1 płycie BLU-RAY, po 2 kopie w standardzie FULL-HD 1920x1024 Cennik na rok 2015 PAKIET TELEDYSK Ujęcia 100% Długość około 15 Jedna kamera Jeden mikrofon Uchwyt 800zł 1. Ubieranie Pary młodej 2. Błogosławieństwo 4. Ślub kościelny wersja w całości 5. Życzenia 6. Przywitanie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji

1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie ustugi w zakresie recertyfikacji GMINA MIASTO RZESZOW Rzesz6w, dnia 26 maja 2015 r. URZJ\D MIASTA RZESZOWA WYDZIAt. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY URZ~DU MIASTA RZESZOWA UL. MICKIEWICZA 11 35-064 RZESZOW TEL. 17 875 4996 Adres wydzialu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje o fotografie:

Informacje o fotografie: Na wstępię dziękuję Państwu za zainteresowanie moją ofertą; mam nadzieję, że znajdą w niej Państwo interesujące Was elementy. Dodatkowe informacje o mojej fotografii i osiągnięciach można znaleźć na stronie:

Bardziej szczegółowo

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury

Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Tadeusz Nieścier KATRYNKA 15; 16-010 Wasilków tel. +48 85 718 61 60; kom. +48 606 12 52 78; e-mail: tadeuszniescier@gmail.com Mała Galeria Augustowskich Placówek Kultury Fotografia x 12 to tytuł wystawy

Bardziej szczegółowo

walde~ lski UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM

walde~ lski UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM UCHWALA NR XVIIllS/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyj~cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz'lt na terenie

Bardziej szczegółowo

ato istota wprowadzanych zmian:

ato istota wprowadzanych zmian: 18 L1PCA WEJDZIE W ZVCIE NOWA USTAWA 0 ZBI6RKACH PUBLlCZNVCH Nowa ustawa zostata opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi. Zwi~ksza dost~pnosc informacji

Bardziej szczegółowo

I 21.03.2015 09:00-16:30 II 04.04.2015 09:00-16:30 III 18.10.2015 09:00-16:30 IV 14.11.2015 09:00-16:30

I 21.03.2015 09:00-16:30 II 04.04.2015 09:00-16:30 III 18.10.2015 09:00-16:30 IV 14.11.2015 09:00-16:30 WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI - KOMUNIKACJA EMPATYCZNA POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY NVC Odbiorcami są: - Pacjenci uzależnieni od hazardu, komputera, Internetu oraz członkowie ich rodzin (rodzice, partnerzy). Celem

Bardziej szczegółowo

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12,

do otrzymanego, przy pismie z dnia 22 marca 2012 r., znak BP5-at-0780-19/12, &SNB SNB-3-1/195/2011 Warszawa, 13 kwietnia 2012 Pan Krzysztof ANTCZAK Zaste.pca Dyrektora kierujqcy Departamentem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ul. Wspolna 2/4 00-050 Warszawa W nawiqzaniu do

Bardziej szczegółowo

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.

Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. Podstawy pomagania. Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. (Sokrates) Czym jest pomaganie? Pomaganie jest działaniem, w które

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

Zatwierdzono uchwałą Senatu:.. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Nowe media, reklama, kultura współczesna SPECJALNOŚĆ: bez specjalności SPECJALNOŚĆ: Grafika komputerowa SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film profil

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989

Światła Chartes Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 wymiary: 40 x 29 cm technika: 12 odbitek kolorowych na papierze Hahnemuhle Photo Rag 308 g edycja: 6 cena: 12 000 PLN Każde portfolio jest numerowane i sygnowane przez właścicielkę

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr ()t)t)/_1.\t tt t{1..\(,\\ \ \\ B\ t}(;os/_( /.\ BYDGOSZCZ@r.ANR.GOv.Pl. {.,0$o.dcu!(.r,- A l,vi,o,rl c\o BY,SOP,51. 1.4.124.20lS.DtBrErr?liT irr-'f ii\l r,,1ras ia r/i,0?t, K\li\?i\1q,J fl*r,b FrlAQfA

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t o r J e s i e ń 2 0 1 3 / Z i m a 2 0 1 4

I n f o r m a t o r J e s i e ń 2 0 1 3 / Z i m a 2 0 1 4 Warszawa PRACA Z CIAŁEM, GODZ. 11:00 Medytacja Miednicy 28 WRZEŚNIA 2013 "Jak coachować dzieci?" MIEJSCE: Gabinet terapii, ul. Szwoleżerów 2a m16 PROWADZĄCY: Dorota Biały ZAPISY: spotkaniazesoba@onet.pl,

Bardziej szczegółowo

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu)

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu) Mi^dzynarodowy Program Stazy Parlamentarnych (MPSP) Kancelaria Sejmu we wspolpracy z Uniwersytetem Warszawskim Miejsce na zdj?cie POD ANIE Nazwisko: Imi : Stan cywilny: Imiona rodzicow: Data urodzenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

instalacji elektrycznej, wszystkich warstw podl6g i cokol6w przypodlogowych, parapet6w

instalacji elektrycznej, wszystkich warstw podl6g i cokol6w przypodlogowych, parapet6w URZAD MIASTA MARKI AI. j. Pi lsuclskicgo 95 OS - 270 MAR KI V\WjL i'1 ;~.1tf:].WO F>C K 1 E tc I. 2 1eTllr'03 Marki, 27.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dot.: post~powania 0 udzielenie

Bardziej szczegółowo

POLECONY ~APOTWIERDZWl6Mt~~~ 3) grudnia 2013r.

POLECONY ~APOTWIERDZWl6Mt~~~ 3) grudnia 2013r. OOLNOSLASKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU POLECONY ~APOTWIERDZWl6Mt~~~ 3) grudnia 2013r. WOJEWOOZKI IN5PEKTORAT FARMACWTYCZNY we Wroc!awiu ~::. ~~~~.~ ~3. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14

R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\ ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 R a da S m i ny I MiaSlnOZlegtOf\" ~2-350 KOZIEGlOWY ul. PI. Moniuszk1 14 wol. 4Iq.". r OR-BR.0002.7.20 14 PROTOKOL Nr XLIV/2014 z czterdziestej czwartej Sesji Rady Gminy i Miasta Kozieglowy odbytej w

Bardziej szczegółowo

Gatunki i style muzyczne, jakie chcemy usłyszeć podczas wesela:...

Gatunki i style muzyczne, jakie chcemy usłyszeć podczas wesela:... Klucz do doskonałej zabawy Myślę, że nikogo przekonywać nie trzeba do tego, że muzyka (czy to grana na żywo przez zespół, czy też prezentowana przez DJ a) podczas wesela jest elementem nie tylko niezbędnym,

Bardziej szczegółowo

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl tel:

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl   tel: Strona 1 / 5 PROGRAM W OBIEKCIE STARA FABRYKA ul. Plac Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała www: muzeum.bielsko.pl email: sekretariat@muzeum.bielsko.pl tel: +48 33 8122367 ZWIEDZANIE STAREJ FABRYKI Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA)

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) CEL: Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do pracy w grupie oraz budowania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr VI/38/11 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2011 r.

UCHWALA Nr VI/38/11 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2011 r. UCHWALA Nr VI/38/11 RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyj~cia do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II

PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II PO WIZYCIE PAPIEZA - POLACY O SOBIE I O PRZESLANIU JANA PAWLA II Warszawa, lipiec 1999 Wyniki sondazu przeprowadzonego przez OBOP zaraz po zakonczeniu wizyty Jana Pawla II w Polsce wskazuja, ze: Bardzo

Bardziej szczegółowo

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji

Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji 1 Ewa Warta-Śmietana artystka śpiewaczka, prezes fundacji To wielkie szczęście, kiedy człowiek wykonuje swój zawód i nazywa to swoim hobby, miłością, pasją czy radością. Można to stwierdzenie odnieść do

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

Warunki rabatu Aby skorzystac z RABATU 10% nalezy wpisac kod rabatowy: PEKAO12XTU7

Warunki rabatu Aby skorzystac z RABATU 10% nalezy wpisac kod rabatowy: PEKAO12XTU7 WYSZUKANE PRZEZ CIEBIE OFERTY: 1 Prezenty e-sklep Chocolissimo.pl Chocolissimo.pl jest marka MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp.K. Oferta czekoladowych upominkow na kazda okazje. Najwyzszej jakosci recznie

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna. 2. Oddziaływanie w reklamie społecznej

Reklama społeczna. 2. Oddziaływanie w reklamie społecznej Reklama społeczna 2. Oddziaływanie w reklamie społecznej Jakie reklamy społeczne są najbardziej skuteczne? 1. aktualna 2. wizualizacja problemu 3. zrozumiała 4. odpowiadająca na problemy 5. wzbudzająca

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych

Oferta reklamowa. Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Andrzej Sipajło Ul. Długa 25 84-120 Władysławowo 508-152-002 asipajlo@gmail.com Oferta reklamowa Realizacja materiałów filmowych i fotograficznych Pragnę zaproponować usługi mojej firmy w ramach Państwa

Bardziej szczegółowo

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK

CIENIEM JAN WOJCIECH MALIK GRY z CIENIEM "PRZECHODNIE CIENIE" 140x180 akryl na płótnie 2009 JAN WOJCIECH MALIK Jan Wojciech MALIK : laureat wielu konkursów i festiwali sztuki, m. in. Srebrnego Medalu na II Biennale Sztuki "Europa-Azja"

Bardziej szczegółowo

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278

Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania danych oraz dodatkowych uslug biurowych Numer ogloszenia: 515278 Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajAcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.sl " mofnet.gov.pl / us/ Gliwice2,htm Gliwice: Swiadczenie uslug w zakresie komputerowego wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

ż ć Ż Ą ż Ł Ś ź ć ż Ść ć ź ń ć ź ń ż ń ż ń ć ż Fot. Beata Fot, Beata ń Ą Ś ć ń Ź Ź Ż ć w 6.b' pńanowly rwnńżodwiedzisamodzie nie ko egzwtz w szpita u. Wydarzenia takie jak kiermasz na rynku w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Krajobraz przemysłowy Eustachy Kossakowski, lata 50. i 60.

Krajobraz przemysłowy Eustachy Kossakowski, lata 50. i 60. wymiary: 38.5 x 28.5 cm technika: 12 odbitek kolorowych czarno-białych z oryginalnych negatywów na papierze barytowym edycja: 6 cena: 12 000 PLN Każde portfolio jest numerowane i sygnowane przez właścicielkę

Bardziej szczegółowo

Bogowie instrukcja obsługi. materiały edukacyjne do wystawy

Bogowie instrukcja obsługi. materiały edukacyjne do wystawy I. Informacje podstawowe o wystawie Bogowie instrukcja obsługi materiały edukacyjne do wystawy Wystawa Bogowie instrukcja obsługi zaprasza gości do podróży w głąb religii świata. Proponujemy, opracowany

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012

Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012 Kwartalnik Internetowy CKfoto.pl ISSN 2080-6353 Nr CK 10/2011 (X-XII 2011) ckfoto@ckfoto.pl 05 grudnia 2012r. Kalendarz dla Vive Targi Kielce 2012 Anna Benicewicz-Miazga Patryk Ptak Anna Góra-Klauzińska

Bardziej szczegółowo

~Pracujemy na sprzęcie najwyższej jakości~!

~Pracujemy na sprzęcie najwyższej jakości~! Zakres działalności to fotografia ślubna, przedszkolna, fotografia reklamowa, obsługujemy spotkania firmowe i imprezy masowe, wykonujemy również zdjęcia katalogowe i studyjne. ~Pracujemy na sprzęcie najwyższej

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę Ł I42 MAŁGORZATA LISECKA Ejchenbaum okrela mianem,,pozol1l" czy te,,iluzji narracji mowionej", quasi-gawdziarskiej i quasi-improwizowanej. Opowiecjednej nocy zostaa ponadto, jak ju wspomniano, wyrezyserowana

Bardziej szczegółowo

FOTO - Szu ROK ZAŁOŻENIA 1988

FOTO - Szu ROK ZAŁOŻENIA 1988 FOTO - Szu ROK ZAŁOŻENIA 1988 Krzysztof Szułakiewicz Zapraszam Państwa do skorzystania z mojej oferty na wykonanie Zdjęć Ślubnych. Dzień Ślubu to najważniejszy dzień w życiu Młodej Pary i ich Rodziców.

Bardziej szczegółowo

Manggha jest miejscem szczególnym dla Rafała Pytla, mało który polski artysta tak bardzo wpisuje się w tradycyjną estetyką japońską, gdzie nacisk położony jest bardziej na sugestię i nieokreśloność niż

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia

Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU Wrodaw, dnia31utego 2014r. Oolnoslqski Wojew6dzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Opis Obrzedu Powtorzenia Przyrzeczenia I Nadania Pelnego Naramiennika (stara tradycja Podhala)

Opis Obrzedu Powtorzenia Przyrzeczenia I Nadania Pelnego Naramiennika (stara tradycja Podhala) Opis Obrzedu Powtorzenia Przyrzeczenia I Nadania Pelnego Naramiennika (stara tradycja Podhala) W lesie tworzy sie sciezka (mozna z swieczek), a w 3 miejscach male ogniska (lub tikki torches) symbolizujace

Bardziej szczegółowo