Zarządzanie procesami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie procesami"

Transkrypt

1 Kontakt: Zarządzanie procesami Dr inż. Anna Dobrowolska Zakład Zarządzania Jakością Instytut Organizacji i Zarządzania I-23 Politechnika Wrocławska Budynek B4, s. 510 Terminy konsultacji, informacje dla studentów, materiały z wykładu podane na stronie internetowej: Kontakt internetowy: Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 2 Plan wykładu Temat 1. Podstawowe pojęcia proces, rodzaje procesów Temat 2. Rozwój podejść do zarządzania procesami w historii zarządzania organizacjami Temat 3. Istota podejścia procesowego Przesłanki i cele podejścia procesowego do zarządzania Idea podejścia procesowego Właściwości procesów w zarządzaniu procesowym Rola właściciela procesu Stan doskonałości zarządzania procesami wg W. Masinga. Temat 4. Struktura organizacyjna organizacji zarządzanej procesowo Plan wykładu Temat 5. Modele zarządzania procesowego Model PDCA Model Rummlera-Brache Model Kuenga Inne Temat 6. Planowanie i organizowanie procesów Techniki opisu procesu Zasady projektowania procesów Wspomaganie informatyczne projektowania i monitorowania procesów Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 4 dr inż. Anna Dobrowolska 1

2 Plan wykładu Temat 7. Pomiar, monitorowanie i ocena procesów Znaczenie pomiaru procesów (Po co mierzymy procesy?) Zasady doboru mierników oceny procesów (Jakie miary są odpowiednie?) Przegląd metod pomiaru i oceny procesów PPMS- Process Measurement System. Metoda SPC Statystyczne Sterowanie Procesami, WBM- Workflow - Based Monitoring, inne Doświadczenia organizacji we prowadzaniu systemu pomiarów procesu Plan wykładu Temat 8. Reenginiering procesów (BPR) jako koncepcja doskonalenia procesów. Idea reenginieringu. Historia reengineeringu. Definicja BPR Właściwości BPR Wady i zalety BPR Doświadczenia organizacji wdrażających BPR. Temat 9. Koncepcje doskonalenia procesów w organizacjach zarządzanych przez jakość (TQM) Wdrażanie podejścia procesowego w organizacjach TQM Podejście procesowe w normach zarządzania jakością ISO 9001: Reengineering a TQM. Możliwości i bariery wdrażania podejścia procesowego do organizacji Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 6 Plan wykładu Temat 10. Outsourcing w doskonaleniu procesów Idea outsourcingu (wydzielania procesów z organizacji) Przesłanki stosowania outsourcingu Zalety i wady outsourcingu Przykłady zastosowań outsourcingu i w doskonaleniu organizacji Temat 11. Benchmarking w doskonaleniu procesów Idea benchmarkingu procesu. Przykłady zastosowań benchmarkingu w doskonaleniu procesów. Temat 12. Lean Mangement jako koncepcja doskonalenia procesów Temat 13. Strategie rozwoju procesów 2012 Zarządzanie procesami 7 Warunki zaliczenia wykładu Obecność na wykładzie nieobowiązkowa Podstawa zaliczenia uzyskanie co najmniej 50% punktów z dwóch kolokwiów: Kolokwium 1- połowa semestru Kolokwium 2- przedostatni wykład Na ostatnim wykładzie możliwość poprawy Zarządzanie procesami 8 dr inż. Anna Dobrowolska 2

3 Literatura (wybrana) Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji: Jak zarządzać białymi plamami w strukturze organizacyjnej? Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grudowski P., Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 w oparciu o podejście procesowe z uwzględnieniem specyfiki sektora MŚP. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Zarządzanie procesami 9 Literatura (wybrana) Bitkowska A., Zarzadzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa Bitkowska A., Zarzadzanie procesami biznesowymi w przedsiebiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa Czekaj J. (red.), Metody zarzadzania procesami w świetle studiów i badan empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków Czekaj J. (red.), Zarzadzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków Grajewski P., Organizacja procesowa : projektowanie i konfiguracja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012 Zarządzanie procesami 10 Warszawa Literatura (wybrana) Kaplan R., S., D.P.Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 Nowosielski S. (red.) Podejście procesowe w organizacjach Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław Rowland J.P., Re Engineering, Geberther &Ska. Warszawa Czasopisma PROBLEMY JAKOŚCI ABC JAKOŚCI EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE JAKOSCIĄ 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 12 dr inż. Anna Dobrowolska 3

4 Proces w ujęciu klasycznym Podstawowe pojęcia Proces to miejsce, gdzie następuje transformacja (przekształcenie) wejść w wyjścia WEJŚCIA TRANFORMACJA WYJŚCIA Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 14 Definicja procesu Proces to specyficzne uporządkowanie działań w czasie i przestrzeni, z dobrze określonymi danymi i wynikami oraz jasno zdefiniowanym wejściem i wyjściem (Davenport). Proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia (Norma ISO 9000:2000). Definicja procesu Proces jest to zbiór działań wewnątrz firmy, wykonywanych w celu dostarczenia klientowi konkretnej usługi lub produktu (Hammer, Champy). Proces to (...) ukierunkowany łańcuch (ciąg) zdarzeń postępujących po sobie i stanowiących stadia, fazy, etapy, rozwoju lub przeobrażeń (Encyklopedia PWN) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 16 dr inż. Anna Dobrowolska 4

5 Model procesu Struktura procesu PODY CZYNNOŚCI ZADANIA (OPERACJE) [6-8 zadań na 1 czynność] 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 18 Przykład elementów struktury procesu logistycznego Struktura procesu Drzewo procesu LOGISTYCZNY Element struktury Przykład Proces Proces logistyczny Podproces Proces zaopatrzenia Czynność Proces wyboru dostawców Zadanie/Operacja Opracowanie kryteriów wyboru dostawców Źródło: A. Dobrowolska TRANSPORTU ZAOPATRZENIA WYBÓR DOSTAWCÓW MAGAZYNO- WYCOFYWANIA WANIA PRODUKTÓW USŁUG SPRZEDAŻY POSPRZEDAŻNYCH ZAKUPÓW REALIZACJI PRZYJMOWANI DOSTAW A DOSTAWY Zarządzanie procesami OPRACOWANI E KRYTERIÓW WYBORU DOSTAWCÓW WERYFIKACJA DOSTAWCÓW ANALIZA RYNKU DOSTAWCÓW DECYZJA O WYBORZED DOSTAWCY Zarządzanie procesami 20 Źródło: A. Dobrowolska dr inż. Anna Dobrowolska 5

6 Definiowanie procesu wymaga określenia: celu procesu po co nam ten proces? W jaki sposób będzie mógł on zrealizować cele organizacji? działań procesu Zakres czynności tworzących strukturę procesów (mapy procesów). granic procesu działań inicjujących przebieg procesów i działań kończących proces (początek i koniec procesu) wejść (dostawców wewnętrznych i zewnętrznych procesu) wyjść (klientów wewnętrznych i zewnętrznych procesu) zasobów procesu mierników oceny procesów. Proces Cel Początek Koniec Wejście Wyjście Dostawca Odbiorca procesu Miary (mierniki procesu) "Realizacjazamówieniaklienta Wysłanie wyrobu zgodnego z wymaganiami zawartymi w zamówieniu klienta i wpływ pieniędzy ze zrealizowanego zamówienia Wpływ zamówienia lub zapytania ofertowego od klienta Rozliczenie faktury z klientem Decyzja odmowy realizacji zamówienia Zamówienie klienta Zapytanie ofertowe Decyzja o realizacji oferty WZ Plan produkcji Rozliczona faktura Dyspozycja wydania wyrobu Oferta do klienta Potwierdzenie realizacji zamówienia Zapotrzebowanie na wyroby i towary Klient Proces zarządzania finansami Proces pozyskania klienta Proces zarządzania firmą Proces zarządzania magazynami Proces planowania operacyjnego Klient Proces projektowania i rozwoju wyrobów Proces planowania operacyjnego Proces zarządzania finansami Proces zarządzania magazynami Proces zarządzania firmą Wskaźniki należności Stopień realizacji planu sprzedaży Wskaźnik poziomu obsługi klienta 2012 Zarządzanie procesami 21 Mapa procesu Dokument - "Opis procesu realizacji zamówienia klienta" 2012 Zarządzanie procesami 22 Początek i koniec procesu Początek i koniec wyznaczają granice procesu Początek procesu Należy podać czynność (czynności) rozpoczynające (inicjujące) proces Przykład: przyjęcie zapotrzebowania na materiał. Koniec procesu Należy podać czynność (czynności) kończące proces. Przykład: Przekazanie materiału na magazyn 2012 Zarządzanie procesami 23 Wejście i wyjście procesu Wejście procesu Należy podać zasoby wchodzące do procesu na każdym z jego etapów (czynności). Mogą to być: materiały, dokumenty, wyroby gotowe, półprodukty itp. Przykład: Dokument: Zapotrzebowanie na materiał... Wykaz kwalifikowanych dostawców Wyjście procesu Należy podać wyniki procesu uzyskiwane na każdym z jego etapów (czynności). Mogą to być: materiały, dokumenty, wyroby gotowe, półprodukty itp Zarządzanie procesami 24 dr inż. Anna Dobrowolska 6

7 Dostawcy Należy podać dostawców procesu zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dostawcy zewnętrzni - jednostki organizacyjne zewnętrzne, np. hurtownie, klienci zewnętrzni, którzy dostarczają dokumenty, materiały, informacje, na każdym etapie jego przebiegu (nie tylko na początku procesu). Dostawcy wewnętrzni - inne procesy organizacji, które otrzymują z procesu informacje, dokumenty, materiały itp., na każdym etapie jego przebiegu (nie tylko dostawcy początkowych zasobów do procesu). Przykład: Hurtownie, Proces magazynowania, Proces planowania produkcji Zarządzanie procesami 25 Odbiorcy/klienci procesu Należy podać odbiorców procesu zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Odbiorcy zewnętrzni - to jednostki organizacyjne zewnętrzne, np. hurtownie, klienci zewnętrzni, którzy otrzymują dokumenty, materiały, informacje z procesu, na każdym etapie jego przebiegu (nie tylko odbiorcy końcowego produktu procesu). Odbiorcy wewnętrzni - to inne procesy, które otrzymują z procesu informacje, dokumenty, materiały itp., na każdym etapie jego przebiegu (nie tylko odbiorcy końcowego produktu procesu) Zarządzanie procesami 26 Zasób procesu To zasób organizacji biorący bezpośredni udział w procesie i stanowi integralną jego część Bez zasobu procesu niemożliwe byłoby wykonanie czynności. Zasoby obejmują: ludzi, materiały, urządzenia, metody, 2012 infrastruktura. Zarządzanie procesami 27 Definiowanie procesów Ćwiczenie Proszę w tabeli podać przykłady elementów definicji procesu sprzedaży wyrobu gotowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym szyjącym odzież. Proces Sprzedaży wyrobu gotowego Cel Początek Koniec Wejście Wyjście Dostawcy Odbiorcy procesu 2012 Zarządzanie procesami 28 dr inż. Anna Dobrowolska 7

8 Struktura organizacji z punktu widzenia zarządzania procesami STRUKTURA ÓW ORGANIZACJI STRUKTURA ORGANIZACJI STRUKTURA U STRUKTURA STANOWISKA PRACY 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 30 ELEMENTY procesu Organizacja jako system procesów otoczenie WEJSCIE DOSTAWCY (wewnętrzni i zewnętrzni) Organizacja procesy działanie11 działanie21 Działanie n1 działanie12 Zasoby: ludzie, urządzenia, materiały, metody, pieniądze działanie22 Działanie n2 Granice procesu WYJŚCIE KLIENCI (wewnętrzni i zewnętrzni) działanie1m działanie2m Działanie nm Wymagania do dostawców Wymagania klientów 2012 Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 32 dr inż. Anna Dobrowolska 8

9 Proces biznesowy To logiczna organizacja ludzi, materiałów, energii, urządzeń i procedur w działalność (pracę) zaprojektowaną do wytworzenia specyficznych końcowych rezultatów. Posiada on dwie ważne charakterystyki: ma klienta oraz przekracza granice organizacyjne i jest głównie niezależna od formalnej struktury organizacyjnej 2012 Zarządzanie procesami 33 Rodzaje procesów organizacji ze względu na znaczenie dla organizacji: (Źródło: Rummmler-Brache) Procesy wewnętrzne o Procesy ogólne o obejmują ogólną działalność firmy (np. bhp, ppoż, przyjmowanie pracowników, szkolenia obowiązkowe itp.) Procesy główne dotyczą podstawowej działalności firmy, obejmują cały cykl wytworzenia produktu (rozpoznanie rynku, przygotowanie produkcji, badania wyrobów, planowanie, zakupy, produkcję, kontrolę, sprzedaż wyrobu, badanie satysfakcji klientów) o Procesy pomocnicze dotyczą pomocniczej działalności firmy, która wspomaga procesy główne (utrzymanie ruchu, utrzymanie laboratoriów badawczych, produkcją narzędzi na własne potrzeby) Procesy zewnętrzne związane z realizacją działań poza firmą, w przypadku kiedy firma oddelegowała część swoich działań do podwykonawców lub do spółek 2012 Zarządzanie procesami zależnych. 34 Rodzaje procesów ze względu na znaczenie dla organizacji Podstawowe, główne, rdzenne (ang. core processes ) efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny z niego firma żyje (uzyskuje przychody ze sprzedaży) np. wytworzenie wyrobu w firmie produkcyjnej albo prowadzenie księgi rachunkowej w biurze rachunkowym; Pomocnicze, wspierające, wspomagające procesy główne (ang. supported processes ) efektem jest produkt (usługa o charakterze materialnym) na rynek wewnętrzny dzięki niemu firma funkcjonuje (np. remonty i konserwacja urządzeń) zarządcze (ang. management processes ) efektem jest usługa o charakterze niematerialnym (np. planowanie, fakturowanie, przyjmowanie zamówienia, ściąganie należności); Procesy kluczowe procesy, które w największym stopniu wpływają na strategiczny sukces przedsiębiorstwa Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 36 dr inż. Anna Dobrowolska 9

10 Kategorie procesów ze względu na spełniane funkcje w organizacji (wg Skowroński A., Meandry procesowego zarządzania. Problemy Jakości, marzec 2002) Procesy związane z rozwojem biznesu analiza konkurencyjności, prognozowanie, kreowanie i zarządzanie szansami biznesowymi, badanie rynku, ustalanie cen, opracowywanie ofert, działania promocyjne, sprzedaż. Procesy rozwoju produktu identyfikacja potrzeb rynku, rozwój produktu, wprowadzenie nowego produktu na rynek. Procesy obsługi klienta obsługa reklamacji, ankietowanie klientów, obsługa pytań ofertowych, świadczenie usług, obsługa gwarancyjna. Procesy dostarczania produktów fakturowanie, windykacja należności, dystrybucja, zarządzanie zapasami, wytwarzanie, realizacja zamówienia, planowanie produkcji, zaopatrzenie materiałowe, wybór dostawców i współpraca z nimi na zasadzie wzajemności. Procesy zarządzania finansami zobowiązania, należności, auditing, budżetowanie, wydatki kapitałowe, zarządzanie środkami płynnymi, raportowanie finansów, monitorowanie wyników, zarządzanie wyników. Procesy zarządzania kadrami planowanie karier, zarządzanie płacami, przeniesienia, monitorowanie efektywności pracy, nabór i zwalnianie pracowników, szkolenia. Procesy zarządcze i administracyjne zarządzanie środkami trwałymi, zarządzanie informacją, zaopatrzenie, przydzielenie zasobów, zarządzanie bezpieczeństwem pracy, planowanie strategiczne, planowanie taktyczne Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 38 Rodzaje procesów ze względu na przestrzenno-organizacyjną ich alokację (Źródło: S. Nowosielski): wewnątrzfunkcyjne procesy zawierają się w ramach jednej funkcji (np. w zaopatrzeniu), lub komórki organizacyjnej (np. magazynie zaopatrzenia) międzyfunkcyjne procesy przebiegają przez różne komórki różnych funkcji przedsiębiorstwa (przygotowanie nowego Proces jako łańcuch wartości Łańcuch wartości (value chain)- twórca M. Porter (1985, Competitive Advantage, Free Press New York, 1985) Definicja: Proces może być rozumiany jako łańcuch wartości (value chain). Przez swój wkład w tworzenie lub dostarczenie produktu czy też usługi, każda kolejna czynność w procesie powinna dodawać wartość do efektu wcześniejszej czynności. Idea: Każda kolejna czynność w procesie powinna dodawać nową wartość dla klienta do efektu wcześniejszej czynności. produktu, wykonanie zamówienia klienta) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 39 dr inż. Anna Dobrowolska 10

11 Łańcuch wartości obejmuje: innowacyjne (badanie potrzeb klienta i projektowanie produktu lub usługi) operacyjne (wytwarzanie produktu i dostarczanie go klientowi) obsługi posprzedażnej (obsługa klienta po dostarczeniu mu produktu lub usługi). Łańcuch wartości dla klienta W organizacji występują jeszcze wg Portera procesy, które nie dodają wartości dla klienta, ale są konieczne do wykonywania pracy dodającej wartość (procesy wspomagające) Hammer pisze o nich: Praca nie dodająca wartości jest klejem, który łączy pracę dodającą wartość w procesach tradycyjnych. [.] Praca ta jest konieczna, aby tradycyjne procesy funkcjonowały, ale jest ona również źródłem błędów, opóźnień, sztywności i braku elastyczności. Zwiększa koszty i złożoność procesów, czyni je wrażliwym na błędy i trudnymi do zrozumienia lub zmiany (żróło: M. Hammer). W organizacjach zarządzanych procesowo jest ona przedmiotem ciągłych analiz i doskonalenia, w kierunku ich ograniczania i uproszczania. Organizacja powinna wyeliminować wszystkie procesy, które nie dodają wartości dla organizacji (procesy zbędne). angażują zasoby organizacji, nie przynosząc jej żadnej korzyści, są traktowane jako marnotrawstwo (zasobów ludzkich, materiałowych, energii, czasu i in.), bardzo często ich realizacja zakłóca gładki przebieg procesów przynoszących wartość organizacji, np. wydłużając cykle procesów, powodując dublowanie działań, i podejmowanie czynności zbędnych Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 42 Struktura organizacji z punktu widzenia zarządzania procesami STRUKTURA ORGANIZACJI STRUKTURA U STRUKTURA STANOWISKA PRACY Stanowisko pracy podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej każdej organizacji, który posiada zakres własnych obowiązków oraz kompetencji w celu realizowania zadań wyznaczonych mu przez organizację (Encyklopedia zarządzania) [ ] jest to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę (B. Rączkowski). Jest to komórka, w której następuje organiczne zespolenie trzech podstawowych czynników procesu pracy, tj. wykonawców, środków pracy i przedmiotów pracy (Z. Jasiński) Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami 44 dr inż. Anna Dobrowolska 11

12 Stanowisko pracy Pracownik/ pracownicy Przestrzeń pracy Środki pracy Przedmioty pracy 2012 Zarządzanie procesami 45 Rodzaje stanowisk pracy (z punktu widzenia zarządzania procesami) Kryterium specjalizacji pracy: stanowisko wielozadaniowe przez jednego pracownika są wykonywane są różnego rodzaje operacje stanowisko jednozadaniowe stanowisko wysokowyspecjalizowane, na którym pracownik wykonuje tylko jeden rodzaj zadania Kryterium wykonywanego rodzaju działań: Stanowisko umysłowe Stanowisko robotnicze 2012 Zarządzanie procesami 46 dr inż. Anna Dobrowolska 12

Zarządzanie jakością ćwiczenia

Zarządzanie jakością ćwiczenia Zarządzanie jakością ćwiczenia mgr inż. Anna Wąsińska Zakład Zarządzania Jakością pok. 311 B1, tel. 320-42-82 anna.wasinska@pwr.wroc.pl Zarządzanie procesowe Konsultacje: PT 09:15 10:45 2 Myślenie procesowe

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie procesami Polityka jakości (ISO 9000:2000) Polityka jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Techniki opisowe. Zarządzanie procesami Rok akad. 2011/12. Zarządzanie procesami. Techniki prezentowania procesów organizacji

Techniki opisowe. Zarządzanie procesami Rok akad. 2011/12. Zarządzanie procesami. Techniki prezentowania procesów organizacji Zarządzanie procesami zgodnie z cyklem PDCA poziom organizacji Zarządzanie procesami Identyfikacja procesów/ zaprojektowanie struktury procesów Techniki opisu procesu Doskonalenie procesów Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski

Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE. Definicja procesu. Rodzaje procesów. Rodzaje procesów. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Wprowadzenie PROCESY WYTWÓRCZE I LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Każda organizacja (przedsiębiorstwo, instytucja) jest zbiorem procesów. Procesy te wzajemnie się przeplatają. Ich identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU

2015-03-05. dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU dr Magdalena Klimczuk-Kochańska PODSTAWY ZARZĄDZANIA WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 1 WYMIAR PRZEDMIOTU 30 godzin ćwiczeń ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ 1. Wprowadzenie do zajęć. Zarządzanie procesowe 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o.

Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin Sp. z o.o. dr Mariusz Hofman Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Reorganizacja systemu procesów studium przypadku na przykładzie INSTAL Lublin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie tradycyjne

Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie procesami Zarządzanie tradycyjne Zarządzanie tradycyjne a zarządzanie procesowe Dr inż. Anna Dobrowolska 2012 Zarządzanie procesami 1 2012 Zarządzanie procesami 2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością ćwiczenia

Zarządzanie jakością ćwiczenia Zarządzanie jakością ćwiczenia mgr inż. Anna Wąsińska Zakład Zarządzania Jakością pok. 311 B1, tel. 320-42-82 anna.wasinska@pwr.wroc.pl Mapa procesów 2 Myślenie procesowe Myślenie procesowe uważane jest

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska

ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10.

Tytuł: Identyfikacja procesu. Przedmiot: Zarządzanie procesami transportowo-logistycznymi Specjalność: Logistyka transportu Wersja: 2014.10. Tytuł: Identyfikacja Autor: Piotr SAWICKI Zakład Systemów Transportowych WMRiT PP piotr.sawicki@put.poznan.pl www.put.poznan.pl/~piotr.sawicki www.facebook.com/piotr.sawicki.put Przedmiot: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i projektowanie procesów. Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl

Zarządzanie projektami i projektowanie procesów. Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Zarządzanie projektami i projektowanie procesów Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Projektowanie procesów Ćwiczenia 1 Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Sprawy organizacyjne 1.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów Ćwiczenia 1. Jakub Światłowski

Projektowanie procesów Ćwiczenia 1. Jakub Światłowski Projektowanie procesów Ćwiczenia 1 Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Sprawy organizacyjne 1. Obecność na ćwiczeniach a) obowiązkowa b) 20% nieobecności nieusprawiedliwionych 2. Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie

5.5. Pytania i polecenia 5.6. Ćwiczenie Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie do metod i technik zarządzania 1.1. Ewolucja metod i technik zarządzania 1.2. Istota metod i technik zarządzania 1.3. Metody i techniki zarządzania - definicje 1.4. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes

Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Organizacja i Zarządzanie Produkcją Organization and management of production processes Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Metody pomiaru stosowane w organizacjach Zarządzanie procesami Zakres Rodzaje pomiaru metod pomiaru Klasyczne metody pomiaru organizacji Pomiar całej organizacji Tradycyjny rachunek kosztów (np. ROI) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Wykład. Zarządzanie procesowe - zalety. Zarządzanie procesami. Podejście procesowe (mierniki i koszty jakości) 1

Wykład. Zarządzanie procesowe - zalety. Zarządzanie procesami. Podejście procesowe (mierniki i koszty jakości) 1 koszty jakości) 1 Wykład Podejście procesowe (mierniki i koszty jakości) Opracował: Tomasz Greber procesowe - zalety Badania wykazują, że: istnieje bardzo silny związek pomiędzy zarządzaniem procesami

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI.

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzani i Przedsiębiorczości IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Autor: mgr Maciej Szumlański Publikacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW. mgr inż. PAWEŁ FAJFER. Katedra Informacji Logistycznej. i Informatyki 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki Zaliczenie przedmiotu 2 1. e-learning 20 punktów 2. Analizy procesowe (badania ankietowe) 15 punktów 3. Rozwiązanie ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych)

Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Ramowy program zajęć dydaktycznych Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) (nazwa studiów podyplomowych) Załącznik nr do Zarządzenia Rektora PG nr 1. Wykaz przedmiotów i ich treść, wymiar godzinowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami dr Małgorzata Wiśniewska ul. Strzelecka, pok. 303a malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa a. Rodzaj działalności b. Forma organizacyjno prawna c.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1 Balanced Scorecard ZrównowaŜona Karta Dokonań Opis koncepcji Plan zajęć 1. Definicja 2. Budowa Balanced Scorecard 3. Mapa strategii Dr Marcin Pielaszek 2 Definicja Balanced Scorecard jest zrównowaŝonym

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo