REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**"

Transkrypt

1 REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn **obowiązują od dn

2 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU OD 1 STYCZEŃ 2014 ROKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA USŁUGI TARGOWE PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW PRZEPISY PORZĄDKOWE ZABEZPIECZENIE TERENU ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE CŁO I SPEDYCJA REKLAMACJE POSTANOWIENIA KOŃCOWE...9 PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1MARCA 2013 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK ELEMENTY ZABUDOWY STOISK WYSOKOŚĆ ZABUDOWY REKLAMA STRUKTURA STAŁA PAWILONÓW PRZEPISY PORZĄDKOWE EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI Instalacja elektryczna Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja sprężonego powietrza Instalacje teletechniczne i usługi ICT PODWIESZANIE ELEMENTÓW DO STAŁEJ KONSTRUKCJI STROPÓW PAWILONÓW PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY WAŻNE TELEFONY WEWNĘTRZNE TECHNICZNYCH SŁUŻB TARGOWYCH DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE STROPODACHÓW W PAWILONACH NA TERENACH MTP PODSTAWOWE DANE O PAWILONACH MTP... 23

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2014 ROKU 1.1. Przepisy niniejszego Regulainu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej MTP Uczestnicy targów organizowanych przez MTP są ponadto zobowiązani do przestrzegania: a) Postanowień szczegółowych, b) Warunków uczestnictwa, c) Zakresu teatycznego targów, d) Przepisów technicznych i przeciwpożarowych Postanowienia szczegółowe, Warunki uczestnictwa i Zakres teatyczny targów są ustalane odrębnie na każdą edycję targów i wraz z niniejszy Regulaine oraz Przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi stanowią integralną część uowy uczestnictwa w targach W targach ogą uczestniczyć podioty prezentujące ofertę zgodną z Zakrese teatyczny targów. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w Zakresie teatyczny targów, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na targach wyaga zgody MTP. 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) nadesłanie do siedziby MTP oryginału forularza zgłoszenia uczestnictwa, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podiotu dokonującego zgłoszenia; niezbędny eleente zgłoszenia uczestnictwa w danych targach jest zaówienie powierzchni wystawienniczej; b) dokonanie opłaty rejestracyjnej i wpłatę kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o których owa w Warunkach uczestnictwa. Zgłoszenie uczestnictwa przyjuje się za dokonane w dniu, w który zostaną spełnione powyższe warunki Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako terin zgłoszeń uczestnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po ty terinie będą rozpatrywane przez MTP w iarę dostępności powierzchni wystawienniczej Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożenie oferty uczestnictwa w targach. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjuje się datę wpływu forularza zgłoszeniowego do MTP MTP inforują o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu uowy przesyłając Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa, w który określają wielkość i rodzaj przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizację. Za datę zawarcia uowy uczestnictwa przyjuje się datę otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa MTP zastrzegają sobie prawo odowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach (np. z powodu niezgodności oferty z zakrese teatyczny, wyczerpania ożliwości lokalizacyjnych targów). W taki przypadku MTP dokonają zwrotu kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej na rachunek bankowy płatnika MTP przydzielają powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne danych targów oraz, w iarę ożliwości, życzenia zaawiającego. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez MTP w Potwierdzeniu zgłoszenia 3

4 uczestnictwa różni się od zaówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, uowa jest zawarta na warunkach ustalonych w ty Potwierdzeniu MTP zastrzegają sobie prawo ziany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa. Uczestnikowi targów nie przysługuje w taki przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTP Wszelkie ziany zaówienia powierzchni i uowy uczestnictwa wyagają fory pisenej pod rygore nieważności Podiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej, uwzględniającej koszty anipulacyjne związane z rejestracją wystawcy i zaówienia powierzchni oraz dodatkowe świadczenia dla wystawcy. Wysokość opłaty rejestracyjnej, zakres świadczeń objętych tą opłatą oraz zasady płatności są określone w Warunkach uczestnictwa Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkie uregulowania wyagalnych należności, wynikających z zawartej uowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęcie targów, MTP zastrzegają sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty ODWOŁANIE UCZESTNICTWA Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od uowy uczestnictwa wyaga fory pisenej pod rygore nieważności W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od uowy uczestnictwa opłata rejestracyjna jest wyagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi Podioto, które odwołały ofertę uczestnictwa w targach albo odstąpiły od uowy uczestnictwa w terinie do 14 dni od daty jej zawarcia, tj. od daty otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa, zostanie zwrócona kaucja z tytułu udostępnienia powierzchni, o której owa w punkcie Odstąpienie od uowy uczestnictwa w targach po upływie 14 dni od daty jej zawarcia tj. od daty otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa, powoduje przepadek kaucji, o której owa w punkcie Podioto, które odwołały ofertę uczestnictwa albo odstąpiły od uowy uczestnictwa nie przysługują świadczenia objęte opłatą rejestracyjną. Otrzyane od MTP wraz z Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa karty wystawcy uprawniające do wstępu na targi oraz zaproszenia na wydarzenia towarzyszące targo podlegają zwrotowi WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE Wystawca a obowiązek zgłoszenia, na odpowiedni forularzu, jako współwystawców podioty, które korzystają z części powierzchni / stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu Od podiotu dokonującego zgłoszenia współwystawcy MTP pobierają opłatę za zgłoszenie współwystawcy, uwzględniającą koszty anipulacyjne związane z rejestracją współwystawcy oraz dodatkowe świadczenia dla współwystawcy. Wysokość opłat za zgłoszenie współwystawcy, zróżnicowanych w zależności od zakresu świadczeń objętych tyi opłatai, a także zasady płatności są określone w Warunkach uczestnictwa MTP wyrażają zgodę na udział współwystawców w Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa. Bez zgody MTP wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni / stoiska lub jego części do używania inny podioto. 4

5 Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których owa w niniejszy Regulainie Wystawca / współwystawca oże zgłosić, na stosowny forularzu, jako firy reprezentowane podioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firy reprezentowanej. Dane zgłoszonych fir reprezentowanych są uieszczane w katalogu w spisie fir reprezentowanych, ze wskazanie wystawcy / współwystawcy, który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia fir reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat. 3. USŁUGI TARGOWE 3.1. Zaówienia usług związanych z uczestnictwe w targach należy dokonać przy wykorzystaniu stosownych forularzy. Forularze zaówień, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podiotu dokonującego zaówienia usług, powinny być przesłane do siedziby MTP albo na wskazany adres współorganizatora targów Zaówienia usług targowych należy dokonać w terinie podany na odpowiedni forularzu jako terin nadsyłania zaówień Ceny usług targowych są ustalane odrębnie dla danych targów. Szczegółowe inforacje są dostępne na forularzach zgłoszeniowych i forularzach zaówień poszczególnych usług targowych oraz w Warunkach uczestnictwa Wystawcy i współwystawcy ają obowiązek podania do odrębnych forularzy zgłoszeniowych, danych dotyczących swoich fir, niezbędnych do dokonania przez MTP stosownych wpisów do spisu wystawców w katalogu ( w wersji drukowanej i/lub elektronicznej, i/lub w internecie), w układzie alfabetyczny i branżowy (według zakresu teatycznego targów) MTP gwarantują wpis do katalogu danych: wystawcy w zakresie objęty opłatą rejestracyjną (nazwa, adres itp.), współwystawcy w zakresie objęty opłatą za zgłoszenie współwystawcy Wystawcy i współwystawcy ają prawo do zaówienia, na stosownych forularzach, dodatkowych wpisów, a także rekla w katalogu, w raach usług oferowanych przez MTP W przypadku targów, których katalog a wersję drukowaną, nadesłanie zaówienia dodatkowego wpisu do katalogu po terinie oddania katalogu do druku skutkuje zaieszczenie przez MTP wpisu wyłącznie w Internecie MTP nie ponoszą odpowiedzialności za treści ofert targowych i rekla przekazanych w celu uieszczenia w katalogu, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych i poinięć powstałych w katalogu MTP nie gwarantują realizacji nadesłanych po terinie zaówień rekla w katalogu (reklay są zaieszczane w katalogu w wersji drukowanej i / lub na płycie CD/DVD) Reklaa poza stoiskie jest odpłatna i wyaga zgody MTP. Brak zgody spowoduje usunięcie rekla na koszt i ryzyko wystawcy Zaawiający usługi budowy i wyposażenia stoiska w MTP zawiera odrębną uowę o budowę i wyposażenie stoiska. Warunkie rozpoczęcia przez MTP realizacji zaówienia jest dokonanie przez zaawiającego wpłaty zaliczki określonej w uowie o budowę i wyposażenie stoiska, a także uregulowanie przez zgłaszającego uczestnictwo wyagalnych należności, wynikających z zawartej uowy uczestnictwa W przypadkach realizacji przyłączy elektrycznych w wyniku zaówienia usługi budowy i wyposażenia stoiska (o której owa powyżej) albo odrębnego zaówienia przyłączy elektrycznych, od podiotu dokonującego zaówienia MTP pobierają opłatę za użytkowanie sieci energetycznej. Dla zaawiających powierzchnie zabudowane / stoiska wystawiennicze, wyposażone w przyłącza elektryczne (gniazda, oświetlenie itp.), z oferty przedstawionej na forularzu zgłoszenia uczestnictwa (o który owa w pkt.2.1.1), opłata za użytkowanie sieci energetycznej jest wkalkulowana w ceny tych powierzchni / stoisk Wysokość opłat za użytkowanie sieci energetycznej MTP jest uzależniona od ocy przyłącza elektrycznego i czasu użytkowania sieci (czasu trwania targów). Wysokość opłat obowiązujących na danych targach i zasady ich płatności są określone w Warunkach uczestnictwa. 5

6 3.14. Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, teleinforatyczne, a także usługi związane z podwieszanie eleentów do stałej konstrukcji stropów w pawilonach oraz inne realizowane na terenach MTP są wykonywane wyłącznie przez MTP Dokuenty uprawniające do wstępu i wjazdu na tereny MTP są określone w Postanowieniach szczegółowych. 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 4.1. Wyroby prezentowane na targach (w szczególności aszyny i urządzenia) powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wyaganyi norai, dotyczącyi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonyi w stosownych przepisach prawa. Jeżeli wyrób prezentowany na targach nie został poddany wyaganej prawe ocenie zgodności z norai, wystawca powinien uieścić stosowną inforację na stoisku, w widoczny iejscu Zaleca się przed wystawienie na targach nowych produktów (wyrobów, rozwiązań, znaków towarowych itp.), które iałyby być objęte ochroną prawną, zgłosić je wcześniej w urzędzie patentowy, aby nie narazić się na zarzut upublicznienia lub braku nowości. Zgodnie z regulacjai przyjętyi w iędzynarodowych konwencjach prawnych, urzędy patentowe nie uznają zgłoszeń dotyczących produktów (rozwiązań) wcześniej ujawnionych na targach, z wyjątkie wystaw iędzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych w rozuieniu przepisów tzw. konwencji paryskich MTP gwarantują wystawco ożliwość uzyskania podczas targów szczegółowych inforacji w zakresie ochrony własności przeysłowej, prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W ty celu organizują punkt konsultacyjny na terenach targowych, w który poocy udzielają rzecznicy patentowi W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów uzycznych i słownouzycznych, uczestnik targów jest zobowiązany do uzyskania we własny zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawai twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantie). Uczestnik targów powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej MTP nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw wystawców i innych uczestników targów, wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przeysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z uów licencyjnych, cesji, know-how itp. 5. PRZEPISY PORZĄDKOWE 5.1. Teriny i godziny otwarcia targów, a także okresy ontażu i deontażu stoiska oraz godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych określają Postanowienia szczegółowe W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zaknięcie stoiska wyaga uprzedniej zgody MTP. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony wzoru użytkowego przed konkurencją) i za zgodą MTP wystawca oże ograniczyć dostęp szerokiej publiczności do części swojego stoiska i uożliwić wstęp tylko osobo posiadający stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w zakresie udzielania zwiedzający odpowiednich inforacji Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakrese teatyczny targów. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów. 6

7 5.4. Niedozwolone jest uieszczanie cen na wystawionych eksponatach oraz sprzedaż detaliczna na stoisku wystawienniczy w czasie targów, chyba że Postanowienia szczegółowe stanowią inaczej. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien na własny koszt zaprzestać niedozwolonego wystawiania cen na eksponatach i sprzedaży detalicznej na stoisku. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie ze stoiska cen i towarów podlegających sprzedaży detalicznej albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów Maksyalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkai reklaowyi, odtwarzanie i wykonywanie utworów uzycznych itd., nie oże przekroczyć 70 db. Zabronione jest kierowanie kolun głośnikowych w stronę ciągów kounikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien obniżyć do wyaganego poziou natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia urządzeń prezentowanych na stoisku albo aparatury nagłośnieniowej. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zaprzestaną dostarczać na stoisko energię elektryczną lub sprężone powietrze albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów Zaknięcie stoiska przez MTP w przypadkach, o który owa w punktach , oże być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego MTP, albo stałe tj. do czasu zakończenia targów. Stałe zaknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez wystawcę postanowień uowy uczestnictwa. W taki przypadku wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty rejestracyjnej, udostępnienia powierzchni i budowy stoiska oraz nie zostanie on zwolniony z obowiązku uiszczenia należności za zaówione i zrealizowane inne usługi targowe. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zaknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie Sprzątanie stoisk w okresie trwania targów odbywa się przed otwarcie lub po zaknięciu targów dla zwiedzających Uczestnicy targów / wykonawcy stoisk są zobowiązani : a) przed rozpoczęcie targów - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po ontażu i wyposażeniu stoiska; b) po zakończeniu targów - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdeontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia deontażu stoiska. Odpady wygenerowane w związku z ontaże stoisk, a także w czasie trwania targów, należy wrzucać do pojeników zlokalizowanych przed pawilonai. Odpady związane z deontaże stoisk, w ty odpady wielkogabarytowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów. Zabronione jest wyrzucanie na terenie MTP odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od uczestników targów wykonujących zabudowę we własny zakresie oraz od wykonawców stoisk opłatę ustaloną według zasad określonych w Warunkach uczestnictwa Usunięcie eksponatów ze stoiska oraz deontaż stoiska przed zakończenie targów są zabronione. Czynności te ożna rozpocząć dopiero po zaknięciu targów dla zwiedzających w ostatni dniu targów Pozostawione bez powiadoienia MTP eleenty obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez uczestnika targów w okresie deontażu, uważa się za ienie porzucone Fotografowanie, filowanie i wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wyaga uprzedniej zgody zainteresowanego uczestnika targów. Jeżeli powyższe czynności ogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów, na ich dokonanie wyagana jest zgoda MTP. 7

8 5.12. Zabronione jest wnoszenie na tereny MTP broni, aunicji i ateriałów wybuchowych oraz przediotów, których używanie oże zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny MTP zwierząt. Nie dotyczy to zwierząt będących przediote ekspozycji, objętej zakrese teatyczny targów i wystaw W pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach MTP obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 6. ZABEZPIECZENIE TERENU 6.1. Tereny targowe są zabezpieczane przez służby zabezpieczenia MTP Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie targów, jak i w okresach ontażu i deontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnyi szkodai lub ubytkai O zaiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie ontażu i deontażu albo trwania targów, zainteresowany (wystawca, fira budująca stoisko itp) jest zobowiązany poinforować MTP ( Koordynatora Technicznego, pracownika Biura Organizatora Targów) ze stosowny wyprzedzenie. Personel do dozoru stoiska ożna zaówić w MTP na stosowny forularzu W okresie trwania targów pawilony są otwierane, zaykane i plobowane koisyjnie. Wystawca a prawo delegować swojego przedstawiciela do składu koisji otwierającej i zaykającej pawilony Wystawca jest zobowiązany udostępnić koisji wszystkie poieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 7.1. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w ieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w ieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożare, eksplozją, uderzenie pioruna, wichurą, zalanie wodą oraz niezależną od MTP przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza) Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie ają wpływu podejowane szczególne środki zabezpieczenia terenów targowych, o których owa w punkcie Uczestnicy targów powinni we własny zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje ienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, eleenty budowy i wyposażenia stoisk, ienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres ontażu i deontażu, chyba że Warunki uczestnictwa stanowią inaczej Uczestnik targów ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w ieniu MTP (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również fir budujących stoiska. Oceny szkód dokonują MTP w obecności przedstawiciela uczestnika targów lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosowny protokole O wystąpieniu szkody uczestnik targów zobowiązany jest pisenie powiadoić MTP oraz targowy koisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 8. CŁO I SPEDYCJA 8.1. Przywóz / wywóz towarów przez uczestników targów z państw nie należących do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie / wyprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty 8

9 Europejskiej i powoduje powstanie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba że uowy iędzynarodowe stanowią inaczej. Uczestnik targów z państwa nie należącego do Wspólnoty Europejskiej powinien zapoznać się z obowiązującyi przepisai prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna, rozporządzenia) i przepisai prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa Prawo celne i przepisy wykonawcze) Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów odbywa się na koszt i ryzyko uczestnika targów Usługi spedycyjne, w ty transportowo - przeładunkowe na terenach targowych są świadczone wyłącznie przez MTP oraz oficjalnych spedytorów MTP, z któryi MTP podpisały stosowne uowy. Spedytorzy ający status oficjalnych spedytorów MTP świadczą usługi z uwzględnienie Jednolitej taryfy opłat spedycyjnych. 9. REKLAMACJE 9.1. Wszelkie reklaacje uczestników targów wobec MTP powinny być zgłaszane w forie pisenej Reklaacje wystawców dotyczące budowy stoisk przez MTP, ich lokalizacji (iejsca prezentacji) i roziarów faktycznie zajowanej powierzchni będą rozpatrywane przez MTP pod warunkie ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów włącznie (przed deontaże stoiska) Pozostałe reklaacje wystawców ogą być zgłaszane nie później niż w terinie 1 iesiąca od dnia zakończenia targów Po upływie określonych powyżej terinów reklaacje nie będą uwzględnione. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE MTP zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zaknięcia, skrócenia albo przełożenia terinu targów. W takich przypadkach podioto, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zniejszenia opłat związanych z ty zgłoszenie (rejestracyjnej, za zgłoszenie współwystawcy, z tytułu zaówienia i udostępnienia powierzchni wystawienniczej) Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory ogące wyniknąć poiędzy MTP a uczestnikai targów, których polubowne rozwiązanie okaże się nieożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznyi uczestnikai targów przyjuje się jako obowiązujący tekst Regulainu w języku polski, a prawe obowiązujący przy interpretacji postanowień Regulainu jest prawo polskie. 9

10 PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1MARCA 2013 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe stosowane na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o. o., zwanych dalej MTP, obowiązują: a) uczestników targów, wystaw lub innych wydarzeń - zwanych dalej uczestnikai targów - organizowanych przez MTP lub inne podioty, b) podioty będące organizatorai wydarzeń na terenach MTP, c) wykonawców stoisk i innych aranżacji przestrzeni (podioty świadczące usługi w ty zakresie na rzecz wystawców, uczestnicy targów wykonujący stoiska saodzielnie itp.) MTP zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenach MTP działań uczestników targów, organizatorów wydarzeń oraz wykonawców stoisk i aranżacji przestrzeni z przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów oże spowodować wstrzyanie prac, a w powtarzających się przypadkach oże być podstawą do rozwiązania przez MTP stosownej uowy. 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK I INNYCH ARANŻACJI PRZESTRZENI 2.1. Wykonawca stoiska / aranżacji przestrzeni jest zobowiązany, nie później niż 10 dni przed rozpoczęcie budowy stoiska, przedstawić do uzgodnienia MTP ( Koordynatorowi Techniczneu / pracownikowi Biura Organizatora Targów), w 2 egzeplarzach projekt zabudowy wynajętej przez uczestnika targów powierzchni w pawilonie lub na terenie otwarty. Projekt powinien przedstawiać zabudowę stoiska w 2 rzutach z określenie jej wysokości, ieć forę czytelną i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawe budowlany oraz z innyi przepisai i norai obowiązującyi w Polsce, a także z przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi obowiązującyi na terenach MTP Uczestnicy targów i wykonawcy stoisk / aranżacji przestrzeni są zobowiązani uwzględniać podstawowe dane techniczne pawilonów MTP, określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszych Przepisów (np. nośność podłogi, wysokość pawilonu, wyiary wejść do pawilonu). Uczestnik targów jest zobowiązany do zgłoszenia MTP zaiaru eksponowania na targach ciężkich i wielkogabarytowych eksponatów na forularzu zgłoszeniowy, o który owa w punktach Regulainu dla uczestników targów (zwanego dalej Regulaine). Wprowadzenie urządzeń o ciężarze jednostkowy większy od dopuszczalnego w dany pawilonie wyaga uzyskania zgody służb technicznych MTP W przypadkach specyficznych ekspozycji (np. linie produkcyjne, stoiska łączone), ogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenach targowych, dla sąsiednich ekspozycji czy konstrukcji stoisk oraz dla infrastruktury MTP, na uczestnikach targów lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnień ze służbai technicznyi MTP Budowa stoisk, ontaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklay powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych ateriałów (cięcie, itp.) i powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenai MTP, w warsztatach do tego celu przeznaczonych; tak przygotowane ateriały powinny być dostarczone na tereny MTP w postaci eleentów gotowych do zontowania. Przy wykonywaniu na terenach MTP pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia ze zbiornikai do groadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęcie targów, a stoisko i jego otoczenie powinno być oczyszczone przez wykonawcę stoiska. Niedostosowanie się do powyższego wyogu będzie stanowiło podstawę do przerwania prac ontażowych i wykonania przez MTP prac porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika targów / wykonawcy stoiska Prace związane z budową stoiska (np. alowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być ograniczone do iniu i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika targów. Prowadzenie tych prac poza 10

11 obrębe własnego stoiska wyaga uzgodnień z MTP ( Koordynatore Techniczny / pracownikie Biura Organizatora Targów) Ściany stoiska i inne eleenty konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,5 zwrócone w stronę stoisk sąsiednich oraz widoczne tylne ściany stoisk (np. na antresolach) należy wykończyć neutralnie (w kolorze biały). Dopuszcza się ożliwość uieszczenia rekla w odległości 1,0 od granicy sąsiedniego stoiska Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, to uczestnik targów odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednii stoiskai lub skierowanych na ciągi kounikacyjne Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń technicznych MTP (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodociągowych, głowic telefonicznych) dla służb eksploatacyjnych MTP Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien uożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych MTP, o których owa powyżej Zaleca się wyłożenie posadzki w obrębie stoiska wykładziną podłogową Zaknięta obudowa stoiska (ścianki działowe szczelne, pełne, sufity) nie gwarantuje równoiernej wentylacji, kliatyzacji i ogrzewania Maksyalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane: prezentacją urządzeń, środkai reklaowyi, odtwarzanie utworów uzycznych itp. nie oże przekroczyć 70 db. Nie powinno się kierować kolun głośnikowych w stronę przejść i sąsiednich stoisk. Jeżeli uczestnik targów przewiduje, że natężenie hałasu przekroczy próg 70 db, to powinien wykonać lub zlecić wykonawcy stoiska zakniętą obudowę stoiska z ateriałów dźwiękochłonnych. MTP dokonują poiaru natężenia hałasu na przejściach kounikacyjnych przy oceniany stoisku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczestnika targów dopuszczalnego natężenia hałasu, MTP zastrzegają sobie prawo przerwania prezentacji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W taki przypadku uczestnikowi targów nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od MTP za poniesione straty lub redukcji opłat za naje powierzchni wystawienniczej i wykonane przyłącze elektryczne Realizacja budowy stoiska / aranżacji przestrzeni usi być zgodna z uzgodniony z MTP projekte, prawe budowlany oraz przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi obowiązującyi na terenach MTP Szczególne warunki aranżacji przestrzeni w pawilonie 15 na pozioie 0 i Pawilon 15, ze względu na infrastrukturę i przeznaczenie na Poznań Congress Center, posiada ograniczone ożliwości wykorzystywania poziou 0 i poziou 1 na cele wystawiennicze i realizacji związanych z nii usług (.in. budowy stoisk). Pozio 2 pawilonu 15 jest wyłączony z przeznaczenia na cele wystawiennicze Przed projektowanie aranżacji przestrzeni na pozioie 0 i 1 pawilonu 15 (w ty budowy stoisk lub innych konstrukcji) należy zgłosić się do MTP w celu otrzyania założeń lokalizacyjnych: a) do Poznań Congress Center (PCC) - jeżeli wydarzenie a charakter wystawy itp. towarzyszącej konferencji, organizowanej przez najecę; b) do Zespołu Projektowego - jeżeli wydarzenie a charakter targów i jest organizowane przez MTP lub współorganizowane z inny podiote Projekt aranżacji przestrzeni / lokalizacji stoisk powinien uwzględniać otrzyane założenia lokalizacyjne i wyaga akceptacji PCC lub Zespołu Projektowego. Techniczny projekt stoiska / konstrukcji wyaga akceptacji Sekcji Obsługi Technicznej PCC lub Koordynatora Technicznego / pracownika Biura Organizatora Targów Przy projektowaniu oraz wykonywaniu stoisk i innych konstrukcji należy brać pod uwagę następujące ograniczenia: a) wysokość stoiska / konstrukcji nie oże przekraczać 3, b) do budowy stoiska / konstrukcji ożna wykorzystywać tylko gotowe eleenty, nie wyagające żadnych prac przygotowawczych w pawilonie (eleenty systeowe, płyty foliowane, roll-up, itp.), c) nie wolno podklejać wykładziny do podłoża - podłoga w pawilonie jest przykryta kostkai wykładzinowyi, d) nie a ożliwości podłączeń wod-kan., e) nie a ożliwości podwieszania eleentów aranżacyjnych do stropu, 11

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo