REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**"

Transkrypt

1 REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn **obowiązują od dn

2 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU OD 1 STYCZEŃ 2014 ROKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA USŁUGI TARGOWE PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW PRZEPISY PORZĄDKOWE ZABEZPIECZENIE TERENU ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE CŁO I SPEDYCJA REKLAMACJE POSTANOWIENIA KOŃCOWE...9 PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1MARCA 2013 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK ELEMENTY ZABUDOWY STOISK WYSOKOŚĆ ZABUDOWY REKLAMA STRUKTURA STAŁA PAWILONÓW PRZEPISY PORZĄDKOWE EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI Instalacja elektryczna Instalacja wodno-kanalizacyjna Instalacja sprężonego powietrza Instalacje teletechniczne i usługi ICT PODWIESZANIE ELEMENTÓW DO STAŁEJ KONSTRUKCJI STROPÓW PAWILONÓW PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY WAŻNE TELEFONY WEWNĘTRZNE TECHNICZNYCH SŁUŻB TARGOWYCH DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE STROPODACHÓW W PAWILONACH NA TERENACH MTP PODSTAWOWE DANE O PAWILONACH MTP... 23

3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2014 ROKU 1.1. Przepisy niniejszego Regulainu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej MTP Uczestnicy targów organizowanych przez MTP są ponadto zobowiązani do przestrzegania: a) Postanowień szczegółowych, b) Warunków uczestnictwa, c) Zakresu teatycznego targów, d) Przepisów technicznych i przeciwpożarowych Postanowienia szczegółowe, Warunki uczestnictwa i Zakres teatyczny targów są ustalane odrębnie na każdą edycję targów i wraz z niniejszy Regulaine oraz Przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi stanowią integralną część uowy uczestnictwa w targach W targach ogą uczestniczyć podioty prezentujące ofertę zgodną z Zakrese teatyczny targów. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w Zakresie teatyczny targów, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na targach wyaga zgody MTP. 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) nadesłanie do siedziby MTP oryginału forularza zgłoszenia uczestnictwa, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podiotu dokonującego zgłoszenia; niezbędny eleente zgłoszenia uczestnictwa w danych targach jest zaówienie powierzchni wystawienniczej; b) dokonanie opłaty rejestracyjnej i wpłatę kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej, o których owa w Warunkach uczestnictwa. Zgłoszenie uczestnictwa przyjuje się za dokonane w dniu, w który zostaną spełnione powyższe warunki Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego jako terin zgłoszeń uczestnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po ty terinie będą rozpatrywane przez MTP w iarę dostępności powierzchni wystawienniczej Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożenie oferty uczestnictwa w targach. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjuje się datę wpływu forularza zgłoszeniowego do MTP MTP inforują o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach i zawarciu uowy przesyłając Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa, w który określają wielkość i rodzaj przydzielonej powierzchni wystawienniczej oraz jej lokalizację. Za datę zawarcia uowy uczestnictwa przyjuje się datę otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa MTP zastrzegają sobie prawo odowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach (np. z powodu niezgodności oferty z zakrese teatyczny, wyczerpania ożliwości lokalizacyjnych targów). W taki przypadku MTP dokonają zwrotu kaucji z tytułu udostępnienia powierzchni wystawienniczej na rachunek bankowy płatnika MTP przydzielają powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne danych targów oraz, w iarę ożliwości, życzenia zaawiającego. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez MTP w Potwierdzeniu zgłoszenia 3

4 uczestnictwa różni się od zaówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, uowa jest zawarta na warunkach ustalonych w ty Potwierdzeniu MTP zastrzegają sobie prawo ziany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa. Uczestnikowi targów nie przysługuje w taki przypadku prawo do odszkodowania ze strony MTP Wszelkie ziany zaówienia powierzchni i uowy uczestnictwa wyagają fory pisenej pod rygore nieważności Podiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty rejestracyjnej, uwzględniającej koszty anipulacyjne związane z rejestracją wystawcy i zaówienia powierzchni oraz dodatkowe świadczenia dla wystawcy. Wysokość opłaty rejestracyjnej, zakres świadczeń objętych tą opłatą oraz zasady płatności są określone w Warunkach uczestnictwa Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkie uregulowania wyagalnych należności, wynikających z zawartej uowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania przed rozpoczęcie targów, MTP zastrzegają sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej do czasu ich zapłaty ODWOŁANIE UCZESTNICTWA Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od uowy uczestnictwa wyaga fory pisenej pod rygore nieważności W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od uowy uczestnictwa opłata rejestracyjna jest wyagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi Podioto, które odwołały ofertę uczestnictwa w targach albo odstąpiły od uowy uczestnictwa w terinie do 14 dni od daty jej zawarcia, tj. od daty otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa, zostanie zwrócona kaucja z tytułu udostępnienia powierzchni, o której owa w punkcie Odstąpienie od uowy uczestnictwa w targach po upływie 14 dni od daty jej zawarcia tj. od daty otrzyania przez kontrahenta Potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa, powoduje przepadek kaucji, o której owa w punkcie Podioto, które odwołały ofertę uczestnictwa albo odstąpiły od uowy uczestnictwa nie przysługują świadczenia objęte opłatą rejestracyjną. Otrzyane od MTP wraz z Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa karty wystawcy uprawniające do wstępu na targi oraz zaproszenia na wydarzenia towarzyszące targo podlegają zwrotowi WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE Wystawca a obowiązek zgłoszenia, na odpowiedni forularzu, jako współwystawców podioty, które korzystają z części powierzchni / stoiska wystawcy i prezentują własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu Od podiotu dokonującego zgłoszenia współwystawcy MTP pobierają opłatę za zgłoszenie współwystawcy, uwzględniającą koszty anipulacyjne związane z rejestracją współwystawcy oraz dodatkowe świadczenia dla współwystawcy. Wysokość opłat za zgłoszenie współwystawcy, zróżnicowanych w zależności od zakresu świadczeń objętych tyi opłatai, a także zasady płatności są określone w Warunkach uczestnictwa MTP wyrażają zgodę na udział współwystawców w Potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa. Bez zgody MTP wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni / stoiska lub jego części do używania inny podioto. 4

5 Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których owa w niniejszy Regulainie Wystawca / współwystawca oże zgłosić, na stosowny forularzu, jako firy reprezentowane podioty, których produkty i / lub usługi są prezentowane na stoisku wystawcy, ale bez udziału personelu firy reprezentowanej. Dane zgłoszonych fir reprezentowanych są uieszczane w katalogu w spisie fir reprezentowanych, ze wskazanie wystawcy / współwystawcy, który je reprezentuje. Z tytułu zgłoszenia fir reprezentowanych nie pobiera się dodatkowych opłat. 3. USŁUGI TARGOWE 3.1. Zaówienia usług związanych z uczestnictwe w targach należy dokonać przy wykorzystaniu stosownych forularzy. Forularze zaówień, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podiotu dokonującego zaówienia usług, powinny być przesłane do siedziby MTP albo na wskazany adres współorganizatora targów Zaówienia usług targowych należy dokonać w terinie podany na odpowiedni forularzu jako terin nadsyłania zaówień Ceny usług targowych są ustalane odrębnie dla danych targów. Szczegółowe inforacje są dostępne na forularzach zgłoszeniowych i forularzach zaówień poszczególnych usług targowych oraz w Warunkach uczestnictwa Wystawcy i współwystawcy ają obowiązek podania do odrębnych forularzy zgłoszeniowych, danych dotyczących swoich fir, niezbędnych do dokonania przez MTP stosownych wpisów do spisu wystawców w katalogu ( w wersji drukowanej i/lub elektronicznej, i/lub w internecie), w układzie alfabetyczny i branżowy (według zakresu teatycznego targów) MTP gwarantują wpis do katalogu danych: wystawcy w zakresie objęty opłatą rejestracyjną (nazwa, adres itp.), współwystawcy w zakresie objęty opłatą za zgłoszenie współwystawcy Wystawcy i współwystawcy ają prawo do zaówienia, na stosownych forularzach, dodatkowych wpisów, a także rekla w katalogu, w raach usług oferowanych przez MTP W przypadku targów, których katalog a wersję drukowaną, nadesłanie zaówienia dodatkowego wpisu do katalogu po terinie oddania katalogu do druku skutkuje zaieszczenie przez MTP wpisu wyłącznie w Internecie MTP nie ponoszą odpowiedzialności za treści ofert targowych i rekla przekazanych w celu uieszczenia w katalogu, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych i poinięć powstałych w katalogu MTP nie gwarantują realizacji nadesłanych po terinie zaówień rekla w katalogu (reklay są zaieszczane w katalogu w wersji drukowanej i / lub na płycie CD/DVD) Reklaa poza stoiskie jest odpłatna i wyaga zgody MTP. Brak zgody spowoduje usunięcie rekla na koszt i ryzyko wystawcy Zaawiający usługi budowy i wyposażenia stoiska w MTP zawiera odrębną uowę o budowę i wyposażenie stoiska. Warunkie rozpoczęcia przez MTP realizacji zaówienia jest dokonanie przez zaawiającego wpłaty zaliczki określonej w uowie o budowę i wyposażenie stoiska, a także uregulowanie przez zgłaszającego uczestnictwo wyagalnych należności, wynikających z zawartej uowy uczestnictwa W przypadkach realizacji przyłączy elektrycznych w wyniku zaówienia usługi budowy i wyposażenia stoiska (o której owa powyżej) albo odrębnego zaówienia przyłączy elektrycznych, od podiotu dokonującego zaówienia MTP pobierają opłatę za użytkowanie sieci energetycznej. Dla zaawiających powierzchnie zabudowane / stoiska wystawiennicze, wyposażone w przyłącza elektryczne (gniazda, oświetlenie itp.), z oferty przedstawionej na forularzu zgłoszenia uczestnictwa (o który owa w pkt.2.1.1), opłata za użytkowanie sieci energetycznej jest wkalkulowana w ceny tych powierzchni / stoisk Wysokość opłat za użytkowanie sieci energetycznej MTP jest uzależniona od ocy przyłącza elektrycznego i czasu użytkowania sieci (czasu trwania targów). Wysokość opłat obowiązujących na danych targach i zasady ich płatności są określone w Warunkach uczestnictwa. 5

6 3.14. Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, teleinforatyczne, a także usługi związane z podwieszanie eleentów do stałej konstrukcji stropów w pawilonach oraz inne realizowane na terenach MTP są wykonywane wyłącznie przez MTP Dokuenty uprawniające do wstępu i wjazdu na tereny MTP są określone w Postanowieniach szczegółowych. 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 4.1. Wyroby prezentowane na targach (w szczególności aszyny i urządzenia) powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wyaganyi norai, dotyczącyi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonyi w stosownych przepisach prawa. Jeżeli wyrób prezentowany na targach nie został poddany wyaganej prawe ocenie zgodności z norai, wystawca powinien uieścić stosowną inforację na stoisku, w widoczny iejscu Zaleca się przed wystawienie na targach nowych produktów (wyrobów, rozwiązań, znaków towarowych itp.), które iałyby być objęte ochroną prawną, zgłosić je wcześniej w urzędzie patentowy, aby nie narazić się na zarzut upublicznienia lub braku nowości. Zgodnie z regulacjai przyjętyi w iędzynarodowych konwencjach prawnych, urzędy patentowe nie uznają zgłoszeń dotyczących produktów (rozwiązań) wcześniej ujawnionych na targach, z wyjątkie wystaw iędzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych w rozuieniu przepisów tzw. konwencji paryskich MTP gwarantują wystawco ożliwość uzyskania podczas targów szczegółowych inforacji w zakresie ochrony własności przeysłowej, prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W ty celu organizują punkt konsultacyjny na terenach targowych, w który poocy udzielają rzecznicy patentowi W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów uzycznych i słownouzycznych, uczestnik targów jest zobowiązany do uzyskania we własny zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawai twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantie). Uczestnik targów powinien respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej MTP nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw wystawców i innych uczestników targów, wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przeysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z uów licencyjnych, cesji, know-how itp. 5. PRZEPISY PORZĄDKOWE 5.1. Teriny i godziny otwarcia targów, a także okresy ontażu i deontażu stoiska oraz godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych określają Postanowienia szczegółowe W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zaknięcie stoiska wyaga uprzedniej zgody MTP. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność ochrony wzoru użytkowego przed konkurencją) i za zgodą MTP wystawca oże ograniczyć dostęp szerokiej publiczności do części swojego stoiska i uożliwić wstęp tylko osobo posiadający stosowne zaproszenia. Powinien jednak zapewnić obsługę stoiska w zakresie udzielania zwiedzający odpowiednich inforacji Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakrese teatyczny targów. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów. 6

7 5.4. Niedozwolone jest uieszczanie cen na wystawionych eksponatach oraz sprzedaż detaliczna na stoisku wystawienniczy w czasie targów, chyba że Postanowienia szczegółowe stanowią inaczej. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien na własny koszt zaprzestać niedozwolonego wystawiania cen na eksponatach i sprzedaży detalicznej na stoisku. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zlecą usunięcie ze stoiska cen i towarów podlegających sprzedaży detalicznej albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów Maksyalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkai reklaowyi, odtwarzanie i wykonywanie utworów uzycznych itd., nie oże przekroczyć 70 db. Zabronione jest kierowanie kolun głośnikowych w stronę ciągów kounikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie MTP uczestnik targów powinien obniżyć do wyaganego poziou natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia urządzeń prezentowanych na stoisku albo aparatury nagłośnieniowej. W przypadku niewykonania powyższego, MTP zaprzestaną dostarczać na stoisko energię elektryczną lub sprężone powietrze albo dokonają zaknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów Zaknięcie stoiska przez MTP w przypadkach, o który owa w punktach , oże być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego MTP, albo stałe tj. do czasu zakończenia targów. Stałe zaknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez wystawcę postanowień uowy uczestnictwa. W taki przypadku wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty rejestracyjnej, udostępnienia powierzchni i budowy stoiska oraz nie zostanie on zwolniony z obowiązku uiszczenia należności za zaówione i zrealizowane inne usługi targowe. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zaknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie Sprzątanie stoisk w okresie trwania targów odbywa się przed otwarcie lub po zaknięciu targów dla zwiedzających Uczestnicy targów / wykonawcy stoisk są zobowiązani : a) przed rozpoczęcie targów - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po ontażu i wyposażeniu stoiska; b) po zakończeniu targów - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdeontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu, najpóźniej do ostatniego dnia deontażu stoiska. Odpady wygenerowane w związku z ontaże stoisk, a także w czasie trwania targów, należy wrzucać do pojeników zlokalizowanych przed pawilonai. Odpady związane z deontaże stoisk, w ty odpady wielkogabarytowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego kontenerów. Zabronione jest wyrzucanie na terenie MTP odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. Z tytułu wywozu odpadów MTP pobierają od uczestników targów wykonujących zabudowę we własny zakresie oraz od wykonawców stoisk opłatę ustaloną według zasad określonych w Warunkach uczestnictwa Usunięcie eksponatów ze stoiska oraz deontaż stoiska przed zakończenie targów są zabronione. Czynności te ożna rozpocząć dopiero po zaknięciu targów dla zwiedzających w ostatni dniu targów Pozostawione bez powiadoienia MTP eleenty obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez uczestnika targów w okresie deontażu, uważa się za ienie porzucone Fotografowanie, filowanie i wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wyaga uprzedniej zgody zainteresowanego uczestnika targów. Jeżeli powyższe czynności ogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów, na ich dokonanie wyagana jest zgoda MTP. 7

8 5.12. Zabronione jest wnoszenie na tereny MTP broni, aunicji i ateriałów wybuchowych oraz przediotów, których używanie oże zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na tereny MTP zwierząt. Nie dotyczy to zwierząt będących przediote ekspozycji, objętej zakrese teatyczny targów i wystaw W pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach MTP obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. 6. ZABEZPIECZENIE TERENU 6.1. Tereny targowe są zabezpieczane przez służby zabezpieczenia MTP Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie targów, jak i w okresach ontażu i deontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnyi szkodai lub ubytkai O zaiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie ontażu i deontażu albo trwania targów, zainteresowany (wystawca, fira budująca stoisko itp) jest zobowiązany poinforować MTP ( Koordynatora Technicznego, pracownika Biura Organizatora Targów) ze stosowny wyprzedzenie. Personel do dozoru stoiska ożna zaówić w MTP na stosowny forularzu W okresie trwania targów pawilony są otwierane, zaykane i plobowane koisyjnie. Wystawca a prawo delegować swojego przedstawiciela do składu koisji otwierającej i zaykającej pawilony Wystawca jest zobowiązany udostępnić koisji wszystkie poieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego. 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 7.1. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub ubytki w ieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w ieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożare, eksplozją, uderzenie pioruna, wichurą, zalanie wodą oraz niezależną od MTP przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza) Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie ają wpływu podejowane szczególne środki zabezpieczenia terenów targowych, o których owa w punkcie Uczestnicy targów powinni we własny zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje ienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, eleenty budowy i wyposażenia stoisk, ienie prywatne pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania targów, jak i na okres ontażu i deontażu, chyba że Warunki uczestnictwa stanowią inaczej Uczestnik targów ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w ieniu MTP (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również fir budujących stoiska. Oceny szkód dokonują MTP w obecności przedstawiciela uczestnika targów lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosowny protokole O wystąpieniu szkody uczestnik targów zobowiązany jest pisenie powiadoić MTP oraz targowy koisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 8. CŁO I SPEDYCJA 8.1. Przywóz / wywóz towarów przez uczestników targów z państw nie należących do Unii Europejskiej oznacza wprowadzenie / wyprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty 8

9 Europejskiej i powoduje powstanie obowiązków przewidzianych w przepisach prawa celnego, chyba że uowy iędzynarodowe stanowią inaczej. Uczestnik targów z państwa nie należącego do Wspólnoty Europejskiej powinien zapoznać się z obowiązującyi przepisai prawa wspólnotowego (Wspólnotowy Kodeks Celny, Wspólna Taryfa Celna, rozporządzenia) i przepisai prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa Prawo celne i przepisy wykonawcze) Transport i spedycja eksponatów oraz innych towarów odbywa się na koszt i ryzyko uczestnika targów Usługi spedycyjne, w ty transportowo - przeładunkowe na terenach targowych są świadczone wyłącznie przez MTP oraz oficjalnych spedytorów MTP, z któryi MTP podpisały stosowne uowy. Spedytorzy ający status oficjalnych spedytorów MTP świadczą usługi z uwzględnienie Jednolitej taryfy opłat spedycyjnych. 9. REKLAMACJE 9.1. Wszelkie reklaacje uczestników targów wobec MTP powinny być zgłaszane w forie pisenej Reklaacje wystawców dotyczące budowy stoisk przez MTP, ich lokalizacji (iejsca prezentacji) i roziarów faktycznie zajowanej powierzchni będą rozpatrywane przez MTP pod warunkie ich zgłoszenia najpóźniej do ostatniego dnia trwania targów włącznie (przed deontaże stoiska) Pozostałe reklaacje wystawców ogą być zgłaszane nie później niż w terinie 1 iesiąca od dnia zakończenia targów Po upływie określonych powyżej terinów reklaacje nie będą uwzględnione. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE MTP zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zaknięcia, skrócenia albo przełożenia terinu targów. W takich przypadkach podioto, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zniejszenia opłat związanych z ty zgłoszenie (rejestracyjnej, za zgłoszenie współwystawcy, z tytułu zaówienia i udostępnienia powierzchni wystawienniczej) Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory ogące wyniknąć poiędzy MTP a uczestnikai targów, których polubowne rozwiązanie okaże się nieożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznyi uczestnikai targów przyjuje się jako obowiązujący tekst Regulainu w języku polski, a prawe obowiązujący przy interpretacji postanowień Regulainu jest prawo polskie. 9

10 PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1MARCA 2013 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe stosowane na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o. o., zwanych dalej MTP, obowiązują: a) uczestników targów, wystaw lub innych wydarzeń - zwanych dalej uczestnikai targów - organizowanych przez MTP lub inne podioty, b) podioty będące organizatorai wydarzeń na terenach MTP, c) wykonawców stoisk i innych aranżacji przestrzeni (podioty świadczące usługi w ty zakresie na rzecz wystawców, uczestnicy targów wykonujący stoiska saodzielnie itp.) MTP zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenach MTP działań uczestników targów, organizatorów wydarzeń oraz wykonawców stoisk i aranżacji przestrzeni z przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów oże spowodować wstrzyanie prac, a w powtarzających się przypadkach oże być podstawą do rozwiązania przez MTP stosownej uowy. 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK I INNYCH ARANŻACJI PRZESTRZENI 2.1. Wykonawca stoiska / aranżacji przestrzeni jest zobowiązany, nie później niż 10 dni przed rozpoczęcie budowy stoiska, przedstawić do uzgodnienia MTP ( Koordynatorowi Techniczneu / pracownikowi Biura Organizatora Targów), w 2 egzeplarzach projekt zabudowy wynajętej przez uczestnika targów powierzchni w pawilonie lub na terenie otwarty. Projekt powinien przedstawiać zabudowę stoiska w 2 rzutach z określenie jej wysokości, ieć forę czytelną i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawe budowlany oraz z innyi przepisai i norai obowiązującyi w Polsce, a także z przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi obowiązującyi na terenach MTP Uczestnicy targów i wykonawcy stoisk / aranżacji przestrzeni są zobowiązani uwzględniać podstawowe dane techniczne pawilonów MTP, określone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszych Przepisów (np. nośność podłogi, wysokość pawilonu, wyiary wejść do pawilonu). Uczestnik targów jest zobowiązany do zgłoszenia MTP zaiaru eksponowania na targach ciężkich i wielkogabarytowych eksponatów na forularzu zgłoszeniowy, o który owa w punktach Regulainu dla uczestników targów (zwanego dalej Regulaine). Wprowadzenie urządzeń o ciężarze jednostkowy większy od dopuszczalnego w dany pawilonie wyaga uzyskania zgody służb technicznych MTP W przypadkach specyficznych ekspozycji (np. linie produkcyjne, stoiska łączone), ogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenach targowych, dla sąsiednich ekspozycji czy konstrukcji stoisk oraz dla infrastruktury MTP, na uczestnikach targów lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek przeprowadzenia dodatkowych, szczegółowych uzgodnień ze służbai technicznyi MTP Budowa stoisk, ontaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklay powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenach targowych W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych ateriałów (cięcie, itp.) i powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenai MTP, w warsztatach do tego celu przeznaczonych; tak przygotowane ateriały powinny być dostarczone na tereny MTP w postaci eleentów gotowych do zontowania. Przy wykonywaniu na terenach MTP pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia ze zbiornikai do groadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęcie targów, a stoisko i jego otoczenie powinno być oczyszczone przez wykonawcę stoiska. Niedostosowanie się do powyższego wyogu będzie stanowiło podstawę do przerwania prac ontażowych i wykonania przez MTP prac porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika targów / wykonawcy stoiska Prace związane z budową stoiska (np. alowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być ograniczone do iniu i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika targów. Prowadzenie tych prac poza 10

11 obrębe własnego stoiska wyaga uzgodnień z MTP ( Koordynatore Techniczny / pracownikie Biura Organizatora Targów) Ściany stoiska i inne eleenty konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,5 zwrócone w stronę stoisk sąsiednich oraz widoczne tylne ściany stoisk (np. na antresolach) należy wykończyć neutralnie (w kolorze biały). Dopuszcza się ożliwość uieszczenia rekla w odległości 1,0 od granicy sąsiedniego stoiska Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, to uczestnik targów odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednii stoiskai lub skierowanych na ciągi kounikacyjne Wykonawca stoiska jest zobowiązany do pozostawienia swobodnego dostępu do urządzeń technicznych MTP (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodociągowych, głowic telefonicznych) dla służb eksploatacyjnych MTP Każdy uczestnik targów, jeżeli zachodzi taka konieczność, powinien uożliwić przeprowadzenie przez własne stoisko instalacji stoisk sąsiednich w celu ich podłączenia do urządzeń technicznych MTP, o których owa powyżej Zaleca się wyłożenie posadzki w obrębie stoiska wykładziną podłogową Zaknięta obudowa stoiska (ścianki działowe szczelne, pełne, sufity) nie gwarantuje równoiernej wentylacji, kliatyzacji i ogrzewania Maksyalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane: prezentacją urządzeń, środkai reklaowyi, odtwarzanie utworów uzycznych itp. nie oże przekroczyć 70 db. Nie powinno się kierować kolun głośnikowych w stronę przejść i sąsiednich stoisk. Jeżeli uczestnik targów przewiduje, że natężenie hałasu przekroczy próg 70 db, to powinien wykonać lub zlecić wykonawcy stoiska zakniętą obudowę stoiska z ateriałów dźwiękochłonnych. MTP dokonują poiaru natężenia hałasu na przejściach kounikacyjnych przy oceniany stoisku. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez uczestnika targów dopuszczalnego natężenia hałasu, MTP zastrzegają sobie prawo przerwania prezentacji, aż do odłączenia dopływu energii elektrycznej do stoiska włącznie. W taki przypadku uczestnikowi targów nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania od MTP za poniesione straty lub redukcji opłat za naje powierzchni wystawienniczej i wykonane przyłącze elektryczne Realizacja budowy stoiska / aranżacji przestrzeni usi być zgodna z uzgodniony z MTP projekte, prawe budowlany oraz przepisai technicznyi i przeciwpożarowyi obowiązującyi na terenach MTP Szczególne warunki aranżacji przestrzeni w pawilonie 15 na pozioie 0 i Pawilon 15, ze względu na infrastrukturę i przeznaczenie na Poznań Congress Center, posiada ograniczone ożliwości wykorzystywania poziou 0 i poziou 1 na cele wystawiennicze i realizacji związanych z nii usług (.in. budowy stoisk). Pozio 2 pawilonu 15 jest wyłączony z przeznaczenia na cele wystawiennicze Przed projektowanie aranżacji przestrzeni na pozioie 0 i 1 pawilonu 15 (w ty budowy stoisk lub innych konstrukcji) należy zgłosić się do MTP w celu otrzyania założeń lokalizacyjnych: a) do Poznań Congress Center (PCC) - jeżeli wydarzenie a charakter wystawy itp. towarzyszącej konferencji, organizowanej przez najecę; b) do Zespołu Projektowego - jeżeli wydarzenie a charakter targów i jest organizowane przez MTP lub współorganizowane z inny podiote Projekt aranżacji przestrzeni / lokalizacji stoisk powinien uwzględniać otrzyane założenia lokalizacyjne i wyaga akceptacji PCC lub Zespołu Projektowego. Techniczny projekt stoiska / konstrukcji wyaga akceptacji Sekcji Obsługi Technicznej PCC lub Koordynatora Technicznego / pracownika Biura Organizatora Targów Przy projektowaniu oraz wykonywaniu stoisk i innych konstrukcji należy brać pod uwagę następujące ograniczenia: a) wysokość stoiska / konstrukcji nie oże przekraczać 3, b) do budowy stoiska / konstrukcji ożna wykorzystywać tylko gotowe eleenty, nie wyagające żadnych prac przygotowawczych w pawilonie (eleenty systeowe, płyty foliowane, roll-up, itp.), c) nie wolno podklejać wykładziny do podłoża - podłoga w pawilonie jest przykryta kostkai wykładzinowyi, d) nie a ożliwości podłączeń wod-kan., e) nie a ożliwości podwieszania eleentów aranżacyjnych do stropu, 11

12 f) istnieje ożliwość podłączeń elektrycznych o ocy do 3 kw (1x16A,230V); w pawilonie jest zapewnione oświetlenie przestrzeni o natężeniu in. 500lx W pawilonie 15 obowiązują: a) zakaz używania wózków widłowych; eleenty stoisk i innych konstrukcji oraz eksponaty powinny być dostarczane na pozio 1i 2 pawilonu wyłącznie windą towarową z poziou 0, b) nakaz poruszania się podczas prac ontażowych i deontażowych w pawilonie, ze względów bezpieczeństwa, tylko po wyznaczonych ciągach kounikacyjnych, c) nakaz natychiastowego usuwania opakowań i innych odpadów poza przestrzeń pawilonu MTP są uprawnione do wstrzyania budowy stoiska oraz usunięcia eleentów zabudowy na koszt uczestnika targów, jeżeli: a) zabudowa wykonywana jest bez przedstawienia projektu stoiska do uzgodnienia z MTP, o czy owa w punkcie 2.1.oraz i , b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z projekte uzgodniony z MTP i przepisai, o których owa w punktach 2.1. i oraz i , c) zabudowa wykonywana jest bez lub niezgodnie z przyznaną lokalizacją (wykracza poza powierzchnię przyznaną uczestnikowi targów w Potwierdzeniu uczestnictwa w targach i określoną w lokalizacji stoisk), d) uczestnik targów lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania na nie zgody MTP, e) eleenty zabudowy, o których owa w punkcie , nie posiadają atestów trudnozapalności, f) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych, statycznych lub wytrzyałościowych. 3. ELEMENTY ZABUDOWY STOISK 3.1. Wszystkie eleenty zabudowy powinny spełniać wyogi przepisów przeciwpożarowych zawartych w punkcie Eleenty konstrukcyjne, reklaowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie ogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz uzgodnionej z MTP wysokości zabudowy Przeszklone eleenty zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) uszą posiadać pełen dolny cokół z ateriału nietłukącego o wysokości in. 30 c, a krawędzie paneli szklanych usza być dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliinować jakiekolwiek ryzyko obrażeń Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych eleentów ścian stoisk na terenie otwarty. 4. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 4.1 Standardowa wysokość zabudowy stoiska ierzona od posadzki wynosi 2, Zabudowa stoisk, eleenty wolnostojące, reklay, dekoracje itp. o niestandardowej wysokości, powyżej 2,5 wyagają załączenia do projektu, o który owa w punkcie 2.1., rysunków i obliczeń statycznych i wytrzyałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby, w celu dokonania uzgodnień z MTP (Koordynatore Techniczny / pracownikie Biura Organizatora Targów). 4.3 Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) powinna spełniać następujące warunki: a) wysokość poieszczeń na każdej kondygnacji powinna wynosić iniu 2,4, b) wielkość powierzchni piętra nie oże przekraczać 60% powierzchni zabudowy parteru, c) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe inialne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiej kondygnacji usi wynosić 2,5 kn/2 (2,5 kpa), d) odległość z każdego dostępnego iejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie oże przekraczać 20, e) zejścia lub schody uszą ieć inialną szerokość 1. Obliczenia stwierdzające, ze słupy wspierające konstrukcję stoiska nie przenoszą obciążenia większego, niż jest to dozwolone dla posadzki danego pawilonu należy dostarczyć do MTP (Koordynatora Technicznego/ pracownika Biura Organizatora Targów). Dane inforujące o dopuszczalny obciążeniu posadzki w pawilonach MTP ożna odnaleźć w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszych Przepisów. 5.REKLAMA 5.1 Dopuszcza się stosowanie obrotowych eleentów reklaowych powyżej 3 od posadzki. Konstrukcje obrotowe rekla ogą wykonywać aksyalnie 10 obrotów/ inutę. 12

13 5.2 Używanie igocących znaków oraz ruchoych napisów wyaga zgody MTP. 5.3 Wykorzystywanie balonów do celów reklaowych na terenach targowych wyaga zgody MTP. 5.4 Roziary oraz fory reklay, w szczególności optyczne, akustyczne lub zapachowe nie ogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nie ogą zasłaniać ekspozycji i unieożliwiać proocję wystawców oraz powodować jakichkolwiek inne zakłócenia na stoiskach sąsiednich. 6. STRUKTURA STAŁA PAWILONÓW 6.1 Zabrania się wykonawco stoisk naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz wprowadzania innych zian w pawilonach MTP (np. alowanie ścian i posadzek, układanie wykładzin dywanowych na ciągach kounikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, osadzanie dybli). 6.2 Filary znajdujące się w granicach stoiska ożna, bez ich uszkodzenia, obudować do dozwolonej wysokości zabudowy. Należy jednak paiętać o pozostawieniu dostępu do urządzeń technicznych MTP (np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodnych, głowic telefonicznych itp.), gdy znajdują się na tych filarach. 6.3 Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i eleentów zabudowy o sąsiednie stoiska względnie istniejącą substancję budowlaną. 6.4 Zabrania się bez uzgodnienia z MTP zawieszania i naklejania eleentów stoisk, transparentów, rekla i dekoracji na stropach, ścianach, poręczach, balustradach, szybach i innych eleentach konstrukcji pawilonów / infrastruktury targowej. 7. PRZEPISY PORZĄDKOWE 7.1 MTP dokonują jednolitego oznaczenia stoisk uczestników targów, zgodnie z plane lokalizacji w pawilonie / na terenie otwarty. 7.2 Zabrania się na terenach MTP produkcji eleentów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowokartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych (patrz pkt. 2.5.). 7.3 Zabrania się w pawilonach prowadzenia prac spawalniczych, używania pistoletów do wstrzeliwania kołków oraz alowania natryskowego. 7.4 Instalację urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych na stoisku ożna wykonać wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody MTP na jej zaontowanie. 7.5 Zabrania się ontażu anten RTV i TV SAT poza granicai stoiska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach MTP oże wydać zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskie i wskazać jej lokalizację. 7.6 Urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urządzenia o wysokiej częstotliwości eksploatowane na terenie MTP uszą posiadać zgodę Urzędu Kounikacji Elektronicznej na ich eksploatację. 7.7 Uczestnik targów lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakończeniu targów i deontażu stoiska do przekazania MTP uporządkowanej własny koszte i staranie powierzchni (całkowite usunięcie eleentów zabudowy stoisk, wykładziny, resztek taś klejących, farb itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, MTP zlecą ich wykonanie na koszt i ryzyko uczestnika targów lub wykonawcy zabudowy stoiska Odpady wygenerowane w związku z ontaże i deontaże stoisk, a także w czasie trwania targów, które ożna posegregować, należy wrzucić do zlokalizowanych przed wejściai do pawilonów pojeników oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów. Odpady wielkogabarytowe oraz te, których nie ożna posegregować, należy wrzucić do pojeników / kontenerów przeznaczonych na odpady ieszane, z zastrzeżenie zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o który owa w punkcie Przepisów Technicznych. 8.EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH 8.1 Ustawienie asztów flagowych wyaga zgody MTP. 8.2 Maszty flagowe ustawiane tyczasowo nie powinny przekraczać wysokości 8,0 i nie ogą zastawiać dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych MTP. 8.3 Ustawienie tyczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów wystawienniczych, wyaga przedłożenia MTP do uzgodnienia projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniai statycznyi i wytrzyałościowyi. Budowa innych tyczasowych obiektów budowlanych, nie będących 13

14 eleentai ekspozycji, każdorazowo wyaga pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującyi w Polsce przepisai. 8.4 Na wszystkie prace ziene na terenie otwarty (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie fundaentów, zakotwień itp.) wyagana jest zgoda MTP. 8.5 Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atosferyczne uszą być uzieione uzioe o oporności ax Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwarty winny być ustawione w odległości nie niejszej niż 0,5 od krawędzi drogi lub ciągu kounikacyjnego. 8.7 Konstrukcje reklaowe narażone na działanie warunków atosferycznych uszą posiadać obliczenia statyczne oraz wytrzyałościowe, które należy dostarczyć do MTP (Koordynatora Technicznego/ pracownika Biura Organizatora Targów) przed rozpoczęcie prac ontażowych. 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI I ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH, SPRĘŻONEGO POWIETRZA i ICT 9.1. Instalacja elektryczna Do zasilania stoisk i eksponatów na terenie MTP służy sieć elektryczna TNCS 230V/400V, 50 Hz. Dla ocy powyżej 3 kw obowiązuje zasilanie w układzie 3- fazowy. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazde wtykowy typu CEE: 3 bieg, 230V/16 A; 5 bieg, 400V/16 A; 5 bieg, 400V/ 32 A; 5 bieg, 400V/ 63 A; 5 bieg, 400V/125A stosownie do zaówionej ocy. Zabezpieczenie stanowią wyłączniki instalacyjne o charakterystyce C dla przyłączy do 63A włącznie oraz bezpieczniki ocy BM zwłoczne dla przyłączy powyżej 63A Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie MTP uszą odpowiadać wyogo Polskich Nor oraz winny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującyi w Polsce przepisai prawa Dla odbiorników o innych paraetrach zasilania (niż wyienione w pkt oraz ) należy stosować odpowiedni aparat we własny zakresie. Silniki o ocy ponad 20 kw ogą być załączane tylko przy poocy rozruszników Jako ochronę od porażeń należy stosować saoczynne, szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystanie połączeń wyrównawczych iejscowych. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać wyłącznikai przeciwporażeniowyi różnicowo-prądowyi 30 A MTP zastrzegają sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich uczestników targów i innych iprez organizowanych na terenach MTP. Saowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej MTP jest niedozwolone. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zian w instalacji elektrycznej MTP Uczestnicy targów ogą: a) zlecić MTP wykonanie instalacji elektrycznej w raach zlecenia usługi budowy stoiska, b) wykonać instalację elektryczną na stoisku we własny zakresie i zlecić MTP wykonanie przyłączy do stoiska Wszystkie instalacje elektryczne wykonane na terenie MTP podlegają odbiorowi techniczneu. Załączenie zasilania nastąpi po piseny zgłoszeniu instalacji elektrycznej do eksploatacji i potwierdzeniu wykonanych przez MTP usług, zgodnie z udzielony zlecenie W okresie ontażu i deontażu, uczestnicy targów i wykonawcy zabudowy stoisk ają do dyspozycji oświetlenie ogólne pawilonów i terenów otwartych oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzędzi Oświetlenie pawilonów w godzinach ich otwarcia dla zwiedzających jest wyłączone. W uzasadnionych przypadkach na wniosek uczestników targów i za zgodą MTP zostanie włączona część lub całość oświetlenia ogólnego pawilonu Instalacje elektryczne zasilające stoiska w okresie trwania targów są wyłączane codziennie po zaknięciu pawilonów. Służby techniczne MTP w uzasadnionych przypadkach ogą wyrazić zgodę na całodobowe podłączenie niektórych odbiorników (np. urządzeń chłodniczych, telekounikacyjnych) ze specjalnych, wydzielonych w pawilonach obwodów. Zabrania się wykorzystywania gniazd całodobowych do oświetlenia, urządzeń grzejnych, prostownikowych itp. Zabezpieczenie stanowi wyłącznik instalacyjny o charakterystyce B z człone różnicowy 30A. 14

15 Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy targów zobowiązani są do wyłączania zasilania swego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed jego opuszczenie Instalacja elektryczna stoisk jest wyłączana dwie godziny po oficjalny zaknięciu iprezy targowej W przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadoić służby techniczne MTP Instalacja wodno-kanalizacyjna Pawilony targowe wyposażone są w stałe, ogólnie dostępne punkty poboru i odpływu wody. Ciśnienie wody w sieci MTP uzależnione jest od dostawcy i oscyluje w przedziale 2,5-3,0 bar Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonują wyłącznie MTP na koszt zaawiającego, zgodnie z udzielony zlecenie MTP ogą w szczególnych przypadkach wyrazić zgodę na wykonanie przez uczestnika targów we własny zakresie, w obrębie własnego stoiska, specjalistycznych instalacji technologicznych (np. pary, gazu itp.) na podstawie: a) uzgodnionych warunków technicznych wykonania, b) dokuentacji technicznej, c) uzyskanego na jej wykonanie zezwolenia, o który owa poniżej Uczestnicy targów zaierzający uruchoić na swojej ekspozycji kotły parowe, zbiorniki i instalacje ciśnieniowe, wytwornice acetylenowe oraz urządzenia dźwigowe są zobowiązani do posiadania: - aktualnych dokuentów potwierdzających dopuszczenie przez Urząd Dozoru Technicznego w.w. urządzeń do eksploatacji, - świadectw kwalifikacji osób obsługujących te urządzenia Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy targów są zobowiązani do zaykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczenie stoiska Instalacja sprężonego powietrza Pawilony nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, i 9 są wyposażone w stałą instalację sprężonego powietrza o paraetrach: ciśnienie w przedziale 6,0-8,5 bar (wartości pośrednie uczestnicy targów są zobowiązani uzyskać wyposażając urządzenia we własne reduktory), ax łączny wydatek 1000 l/in W pozostałych pawilonach (nie wyienionych w pkt ) uczestnicy targów organizują źródło powietrza własny staranie. Maksyalne natężenie hałasu kopresora na stoisku nie oże przekraczać 70db Przyłącza sprężonego powietrza wykonują wyłącznie służby techniczne MTP, standardowo zakończone szybkozłącze DN 7.2., na koszt zaawiającego, zgodnie z udzielony zlecenie Uczestnicy targów zobowiązani są zapewnić we własny zakresie dodatkowe filtry, odwadniacze itp. do zasilania sprężony powietrze eksponatów o specjalnych wyogach MTP zobowiązują uczestników targów zaierzających uruchoić na swojej ekspozycji instalacje ciśnieniowe, podlegające dozorowi techniczneu do posiadania: - aktualnych dokuentów odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, - świadectw kwalifikacji osób obsługujących te urządzenia Ze względów bezpieczeństwa, uczestnicy targów są zobowiązani do zaykania głównych zaworów zasilających każdorazowo przed opuszczenie stoiska Wykonanie jakichkolwiek instalacji we własny zakresie bez zgody MTP, spowoduje ich odcięcie od sieci ogólnej i obciążenie uczestnika targów za powstałe z tego tytułu szkody Instalacje teletechniczne i usługi ICT Zabrania się wykonywania instalacji teletechnicznych bez uzgodnienia i nadzoru pracowników MTP Rozpoczęcie korzystania z sieci ICT, udostępnianych przez MTP, jest jednoznaczne w rozpoczęcie świadczenia usług ICT zgodnie z postanowieniai ustawy Prawo telekounikacyjne Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę ICT, w ty za treści i inną zawartość przesyłanych wiadoości, z uwzględnienie odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawe. 15

16 Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci ICT do następujących celów: a) świadczenia innych usług teleinforatycznych i telekounikacyjnych na terenie MTP bez ich zgody, b) budowy sieci bezprzewodowych, c) budowy stałych podsieci, d) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawe lub są przediote ochrony własności intelektualnej, której podiote nie jest Użytkownik, e) przesyłania i udostępniania treści ogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste; f) asowego rozsyłania niezaówionych przez odbiorców treści o charakterze reklaowy (tzw. spa), g) transisji pakietów IP z fałszywy adrese nadawcy, h) nielegalnego wejścia do zasobów systeów inforatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci, i) rozpowszechniania wirusów koputerowych i innych prograów ogących uszkodzić koputery innych użytkowników sieci, j) udostępniania połączenia internetowego inny urządzenio sieciowy, k) zakłócania lub utrudniania działania sieci w dowolny inny sposób MTP zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i filtrowania ruchu sieciowego oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników wyłącznie w celu wykonania usługi ICT MTP nie gwarantują poprawnego działania wszystkich technologii sieciowych ICT, np. niektórych rozwiązań tunelowania (VPN) lub streaingu video do internetu MTP nie ponoszą odpowiedzialności za: a) przerwy techniczne w działaniu usługi ICT spowodowane zdarzeniai od niej niezależnyi i na które nie iała wpływu, powodującyi czasowy brak pokrycia terenu, na który świadczona jest usługa, obniżenie przepustowości łącza, przerwy w działaniu lub inne utrudnienia w korzystaniu z usługi; b) nieuprawnione użycie oprograowania lub innych utworów będących przediote ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie; c) szkody wyrządzone przez oprograowanie dostarczone przez strony trzecie; d) działania Użytkownika w sieci, w ty w zakresie szkód przez nich poczynionych; e) dane groadzone lub przekazywane przez Użytkownika; f) szkody, jakie oże ponieść Użytkownik w związku z korzystanie z usługi, a w szczególności za: o utratę danych lub zniszczenie oprograowania Użytkownika; o ujawnienie danych Użytkownika; o opóźnienia w otrzyaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakie transisji, nieprawidłową transisją, opóźnieniai lub przerwai w dostępie do sieci Reklaacje z tytułu korzystania z usługi ICT należy zgłaszać w forie pisenej do punktów Recepcji Serwisu Technicznego Roszczenia odszkodowawcze dotyczące przerw w dostępności usługi, ogą dotyczyć wyłącznie faktycznego czasu, w który była niedostępna W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków korzystania z instalacji teletechnicznych MTP i niezgodnego z przeznaczenie korzystania z usługi, MTP ają prawo do zablokowania dostępu do sieci. W takich przypadkach Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w ty roszczenia o zwrot uiszczonej opłaty Sieci LAN 1) Przyłącze do internetu realizowane jest w standardzie Ethernet. Do iejsca wskazanego Klienta doprowadzany jest jeden przewód UTP zakończony wtyczką RJ45. Aby podłączyć koputer do sieci, usi on być wyposażony w kartę sieciową Ethernet (lub FastEthernet, lub GigabitEthernet), określaną również jako gniazdo LAN. 2) Klient zaawiający Usługę dostępu do internetu zobowiązany jest uieścić na planie zabudowy stoiska inforację na teat iejsca doprowadzenia przyłącza. Plan ten należy dołączyć do forularza zaówienia Usługi. W przypadku braku inforacji o iejscu wyprowadzenia przyłącza, przewód UTP zakończony wtyczką RJ45 zostanie doprowadzony na zaplecze stoiska lub zostawiony przy jego tylnej ściance. W iejscu wyprowadzenia przewód ten będzie iał dodatkowy zapas o długości 3-5 etrów. 3) W przypadku obiektów konferencyjnych usługa jest udostępniana Klientowi za poocą istniejących gniazd LAN. 4) Aby uzyskać połączenie z Internete wyagane są odpowiednie ustawienia w konfiguracji systeu operacyjnego koputera. Dotyczy to: 16

17 a) adresu IP, należy ustawić autoatyczne uzyskiwanie adresu IP oraz serwera DHCP. Przydzielany adres IP należy do puli prywatnej (adres z sieci ). Kounikacja z Internete odbywa się dzięki dynaicznej translacji adresów (NAT/PAT) przy wykorzystaniu adresów publicznych , i jako adresów źródłowych. b) wyłączenia usługi uwierzytelniania sieciowego (wg protokołu IEEE 802.1x). Sprawia to, że korzystanie z Internetu jest anoniowe, nie jest konieczne podawanie identyfikatora użytkownika oraz hasła, nie a serwera identyfikującego użytkowników Sieci WLAN 1) Przyłącze do sieci bezprzewodowej WiFi realizowane jest w standardzie IEEE 802.1b/g/n. Aby podłączyć koputer do sieci, usi on być wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej. 2) Podłączenia do sieci Wifi: a) WiFi - tp24 o sieć ta jest dostępna wewnątrz pawilonów MTP, a także na terenie otwarty w sektorze 3 i 10 oraz w ogrodzie przy pawilonie 15; o dostęp do Internetu wyaga podania w przeglądarce internetowej kodów dostępu: <nazwa użytkownika, hasło>; b) WiFi PCC24 o sieć ta jest dostępna w Poznań Congress Center (PCC) w pawilonach MTP: 7 (piętro), 10, 14, 15 (w ty w Sali Ziei i salach konferencyjnych), Sali Zielonej i Niebieskiej w Holu Wschodni oraz w ogrodzie przy pawilonie 15; o dostęp do Internetu wyaga podania w przeglądarce internetowej kodów dostępu konferencyjnego: <nazwa użytkownika, hasło>. 3) Usługa WiFi tp24 jest sprzedawana na jeden koputer i jednego użytkownika. Po dokonaniu opłaty za usługę, Użytkownik otrzyuje kod dostępu (login i hasło) uożliwiające korzystanie z usługi. Koputer jest identyfikowany w oencie pierwszego logowania. Dostęp do stron internetowych MTP, a także podiotów powiązanych z MTP (np. WTC) jest otwarty. 4) W przypadku dokonania opłaty za czasową ożliwość korzystania z usługi, okres korzystania biegnie nieprzerwanie od chwili pierwszego logowania bez względu na faktyczne korzystanie z usługi. 5) Usługa WiFi PCC24 jest dostępna w raach naju powierzchni na cele organizacji konferencji itp. Kod dostępu uożliwia korzystanie z usługi przez wielu użytkowników. 10. PODWIESZANIE ELEMENTÓW DO STAŁEJ KONSTRUKCJI STROPÓW PAWILONÓW 10.1.Podwieszanie do konstrukcji stropów pawilonów eleentów konstrukcyjno reklaowych w obrębie stoiska, ożliwe jest w pawilonach (z zachowanie wytycznych dot. okresu ziowego i letniego oraz ciężaru zawieszanego eleentu) wyienionych w tabeli dopuszczalnych obciążeń stropodachów, stanowiącej załącznik 1 do niniejszych Przepisów W celu wykonania podwieszenia eleentu należy przedstawić do zatwierdzenia w MTP dokuentację uwzględniającą w szczególności: a) rodzaj podwieszanej konstrukcji, b) gabaryty, całkowity ciężar, wyznaczone punkty podwieszeniowe na eleencie podwieszany, c) sposób podwieszenia (ilość linek), d) usytuowanie eleentu w stosunku do stoiska, wysokość MTP zastrzegają sobie wyłączność wykonywania usług podwieszania eleentów oraz określają zakres odpowiedzialności: a) w przypadku usługi zawieszenia i przyocowania do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o aksyalny udźwigu 50 kg ( własność MTP) bez podwieszenia eleentów wystawcy: - MTP odpowiadają za sposób zawieszenia linki do konstrukcji stałej pawilonu, - wystawca / zleceniodawca odpowiada za zaocowanie za poocą atestowanych eleentów, swojej konstrukcji do przygotowanej przez MTP linki stalowej. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania konstrukcji na eleentach wciągających (wciągarka ręczna, elektryczna). Konstrukcja podwieszana usi być zabezpieczona przygotowaną przez MTP linką stalową b) w przypadku usługi zawieszenia i przyocowania do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o aksyalny udźwigu 50kg (własność MTP) wraz z podwieszenie eleentów wystawcy: - MTP odpowiadają za sposób zawieszenia linki do konstrukcji stałej pawilonu, - MTP odpowiadają za sposób zawieszenia linki do punktów podwieszeniowych konstrukcji, wyznaczonych przez wystawcę/ zleceniodawcę, - wystawca / zleceniodawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie punktów podwieszeniowych konstrukcji podwieszanej, 17

18 - wystawca / zleceniodawca odpowiada za konstrukcje podwieszaną MTP zastrzegają sobie ożliwość odowy wykonania usługi podwieszenia z uwagi na wyogi bezpieczeństwa oraz ożliwości techniczne w obiektach wystawienniczych Ze względu na bezpieczeństwo, obowiązuje zakaz przebywania ludzi w trakcie wykonywania prac na wysokości w obrębie stoiska. 11. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE MTP zagospodarowują swoje tereny przestrzegając następujących zasad: a) na poszczególne targi i inne wydarzenia MTP wyznaczają strefy pożarowe obejujące obiekty stałe (.in. pawilony) oraz przyległe tereny otwarte, b) odległość iędzy ustalonyi strefai pożarowyi nie oże być niejsza niż 10, c) obiekty palne lokalizowane na terenach otwartych przy przeszklonych ścianach pawilonów stałych powinny znajdować się w odległości nie niejszej niż 5, d) kopleks obiektów usługowo handlowych nie oże przekraczać 1000 ²; odległość iędzy kopleksai tych obiektów nie oże być niejsza niż 10, e) stoiska o powierzchni większej niż 150 ² lub o długości większej niż 20 uszą posiadać iniu dwa niezależne wejścia, najlepiej z dwóch przeciwległych stron. W szczególnych przypadkach, gdy powyższe warunki nie ogą być spełnione, wyagane jest uzyskanie pisenej zgody Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej MTP Wyznaczone drogi kounikacyjne i ewakuacyjne uszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika targów lub wykonawcy stoiska Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), sygnalizatory pożaru, gaśnice, hydranty, a także drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia (piktogray ewakuacyjne) oraz ogólnodostępne aparaty telefoniczne powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne. W związku z ty zabronione są działania, które ogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń albo zakłócić ich funkcjonowanie : a) podwieszanie eleentów lub ustawianie eksponatów w pawilonach, w iejscach lokalizacji liniowych czujek dyu (BEAM), b) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) itp., c) zastawianie, blokowanie ciągów kounikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, światła kurtyn przeciwpożarowych (w pawilonach 3/3A, 6 i 6A ) oraz drzwi przeciwpożarowych (paw.15), d) zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach otwartych w iejscach oznaczonych pozioy znakie zakazu zatrzyywania i postoju Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na terenach MTP: a) używanie ognia otwartego w pawilonach i na stoiskach zlokalizowanych na terenach otwartych b) składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych w pawilonach, c) groadzenie i przechowywanie w pawilonach i na terenach otwartych, na stoiskach i poza nii : ateriałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych ateriałów stwarzających zagrożenie pożarowe, d) używanie palnych lub tworzących wybuchowe ieszanki płynów jako środków czyszczących, e) pozostawienie po zakończonej pracy lub deonstracji aszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, sarów, olejów i odpadów produkcyjnych, f) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zakniętych pojenikach z ateriałów niepalnych, g) przechowywanie w bezpośredni sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajene oddziaływanie oże być powode sao zapłonu lub wybuchu Sposób i iejsce bezpiecznego agazynowania ateriałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Inspektore Ochrony Przeciwpożarowej MTP Pojazdy echaniczne lub inne urządzenia z silnikai spalinowyi ożna eksponować w pawilonach jedynie z wyłączony silnikie i zaknięty zbiornikie paliwa, oraz odłączony w iarę ożliwości technicznych akuulatore Urządzenia, których powierzchnia oże nagrzać się do teperatury przekraczającej 100ºC powinny być oddalone od obudowy i wszelkich ateriałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z Inspektore Ochrony Przeciwpożarowej MTP. 18

19 11.8. Użytkowniko urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się: a)dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własny zakresie b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych c) korzystania z instalacji elektrycznych, które są niezgodne z projekte uzgodniony z MTP, d) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych : grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp., e) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palny, f) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z ateriałów łatwopalnych. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia zasilania energii elektrycznej przed opuszczenie i zaknięcie stoiska / poieszczenia Zabrania się, bez wcześniejszego uzgodnienia z Inspektore Ochrony Przeciwpożarowej MTP, przywożenia, składowania i eksploatowania w pawilonach targowych i na terenach otwartych : balonów, butli gazowych i innych urządzeń napełnianych gaze palny. Zgoda Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej MTP oże być udzielona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnienie bezpieczeństwa i ożliwości lokalizacyjnych MTP Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie ateriałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ognie. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia Zabrania się używania wykładzin z ateriałów palnych na ciągach kounikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych Organizowanie pokazów pirotechnicznych jest dopuszczalne tylko na terenach otwartych i wyaga zgody Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej MTP, która oże być wydana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnienie bezpieczeństwa p.poż. i ożliwości lokalizacyjnych MTP Użytkownicy pawilonów i otwartych terenów MTP są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności ogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach iprez organizowanych na terenach MTP spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własny zakresie, w sposób uzgodniony z Inspektore Ochrony Przeciwpożarowej MTP Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszenie pożaru Wykonawcy stoisk budowanych w pawilonach targowych i na terenach otwartych MTP są zobowiązani do: a) przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w ty zakresie przez MTP, b) zapoznania się z rozieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru, c) natychiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej MTP, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz pawilonów oraz na terenach otwartych Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowy w pawilonach lub na terenach otwartych należy natychiast zgłosić Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej lub inneu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzyania Terenu MTP za pośrednictwe telefonu alarowego lub centrali onitoringu albo znajdująceu się w pobliżu Koordynatorowi Rejonu lub pracownikowi Biura Organizatora Targów Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa w pawilonach lub na otwartych terenach MTP należy natychiast zgłosić Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej lub inneu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzyania Terenu MTP za pośrednictwe telefonu alarowego lub centrali onitoringu albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej przy użyciu ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) lub telefonu alarowego : 112 lub 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierująceu akcją ratowniczo-gaśniczą Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej, Kierownikowi lub inneu pracownikowi Wydziału Zabezpieczenia i Utrzyania Terenu MTP, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 12. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA 19

20 12.1. Wszystkie urządzenia eitujące proieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe prezentowane lub stosowane na terenach MTP powinny odpowiadać, określony w ogólnie obowiązujących przepisach, wyaganio dotyczący ochrony życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa ienia oraz ochrony środowiska Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, eulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery, źródła światła - żarówki itp.) raze z innyi odpadai do pojeników ustawionych na terenach MTP oraz odprowadzania niebezpiecznych odpadów ciekłych do kanalizacji. Użytkownicy pawilonów i otwartych terenów MTP ( najecy, uczestnicy targów, wykonawcy stoisk i innych usług) są zobowiązani do usunięcia we własny zakresie odpadów (stałych i ciekłych) oraz pla substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. W przypadku nie usunięcia pla substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska we własnych zakresie, należy o ty poinforować MTP ( Koordynatora Technicznego / pracownika Biura Organizatora Targów), które zlecą usunięcie pla na koszt i ryzyko użytkownika powierzchni /terenu. 13. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY Uczestnicy targów, inni najecy powierzchni w pawilonach i / lub na terenach otwartych oraz wykonawcy stoisk ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenach MTP, a także odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wyogów i nor bezpieczeństwa pracy w czasie naju powierzchni / w okresie ontażu, eksploatacji i deontażu ekspozycji targowych Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno załączać tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe eleenty ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych Uruchaianie aszyn i urządzeń nie odpowiadających wyogo bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione Przy deonstrowaniu aszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach uszą być szlifowane, aby wyeliinować niebezpieczeństwo skaleczenia W sprawach nie wyienionych powyżej, ają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których powinni przestrzegać uczestnicy targów, inni najecy powierzchni w pawilonach i / lub na terenach otwartych oraz wykonawcy stoisk. 20

REGULAMIN 2013 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE*

REGULAMIN 2013 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE* www.tp.pl REGULAMIN 2013 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE* *obowiązują od dn. 1.03.2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW www.mtp.pl REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. ZASADY UCZESTNICTWA...3

Bardziej szczegółowo

www.mtp.pl 2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

www.mtp.pl 2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE www.tp.pl 2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 DZIAŁ II: ZASADY UCZESTNICTWA... 1 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY. 1 2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA.

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** www.tp.pl REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn. 1.01.2014 **obowiązują od dn. 1.07.2014 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane na terenie Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

www.mtp.pl 2010 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

www.mtp.pl 2010 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE www.tp.pl 2010 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE www.tp.pl PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE 2015 PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2014 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O.

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2014 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2014 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe stosowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014

Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014 Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW EUROPEJSKIEGO FORUM NOWYCH TECHNOLOGII I INWESTYCJI W EDUKACJI ORGANIZOWANYCH W DNIACH 19-21 XI 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O.

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Poznańskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM

XLV KONGRES NAUKOWY PTU REGULAMIN UDZIAŁU DLA FIRM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Firmy biorące udział w XLV Kongresie Naukowym PTU, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 17-19 września 2015 (DoubleTree

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI DODATKOWE 4. PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl

I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl REGULAMIN IMPREZY I TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIE LATO 2013 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento

Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento Regulamin Ośrodka Wczasowego Sorrento 1 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka Wczasowego Sorrento w Marianówce. 2 Opiekunem Gościa jest recepcja Ośrodka Wczasowego Sorrento.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Poznańskich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

2. WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE

2. WSPÓŁWYSTAWCY I FIRMY REPREZENTOWANE REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2014 stanowiący wraz z Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP sp. z o.o. integralną część zamówienia Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET

REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET REGULAMIN TARGÓW HEALING DIET I. Postanowienia ogólne 1. Targi Healing Diet (zwane dalej: Targami ) są targami zdrowej żywności ekologicznej, nietolerancji pokarmowych i naturalnej suplementacji. Organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. PRZEPIISY TECHNIICZNE,, PRZECIIWPOŻAROWE II BHP oobboowi iiąązzuuj jąąccee nnaa tteerreenni iiee oobbi iieekkttóów,, w kkttóórryycchh oobbyywaaj jąą ssi iięę iimpprreezzyy i oorrggaanni iizzoowaannee pprrzzeezz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprez folklorystycznych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach jest Muzeum

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki

Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki ZGŁOSZENIE UMOWA UCZESTNICTWA W TARGACH Termin: 01-03.06.2012r. Miejsce: Hala Wystaw Kapelusz Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie WYSTAWCA (pełna nazwa firmy) BRANŻA OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2016 Niniejszy regulamin jarmarku zwany w dalszej części Regulaminem Jarmarku stanowi integralną część umowy i obowiązuje wszystkich uczestników Jarmarku organizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji SEKRET STARTEGII LEAN, Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOL, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa Termin: 06.10.

Regulamin Konferencji SEKRET STARTEGII LEAN, Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOL, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa Termin: 06.10. Regulamin Konferencji SEKRET STARTEGII LEAN, Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOL, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa Termin: 06.10.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1 Konferencja SEKRET STARTEGII LEAN, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia epidemiologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej. konferencja naukowo-szkoleniowa

Zagrożenia epidemiologiczne na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej. konferencja naukowo-szkoleniowa Regulamin konferencji Gorzów Wielkopolski, 3 września 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej, zwana dalej Konferencją, odbywa się w miejscu i czasie określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Sekcji Open Programme jest Łódź Art Center

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN World Travel Show

REGULAMIN World Travel Show REGULAMIN World Travel Show 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek

INFORMACJE PODSTAWOWE. 4. Miejsce: Hala Sportowa i przynależne obiekty (hol, parking), ul. Parkowa 3, 62-700 Turek REGULAMIN uczestnictwa w I Turkowskich Targach Ślubnych 1.Nazwa imprezy: I Turkowskie Targi Ślubne 2. Data: 17 stycznia 2016 r. 3. Czas: 10.00 18.00 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 4. Miejsce: Hala Sportowa i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku.

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 11-14 grudnia 2014 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. 1. Działalność handlowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY CEDE

REGULAMIN WYSTAWY CEDE REGULAMIN WYSTAWY CEDE 2015 stanowiący wraz z Przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi obowiązującymi na terenie MTP sp. z o.o. integralną część zamówienia (załącznik nr 1) Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas II Wystawy Rolniczej MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda 2016. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu

Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu Regulamin świadczenia usług poligraficznych przez Drukarnię T-Ż Sp. z o.o. we Wrocławiu W celu spełnienia normy międzynarodowej ISO 9001:2008 Drukarnia T-Ż Sp. z o.o. określiła niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo