I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, czerwca 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl"

Transkrypt

1 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, czerwca REGULAMIN IMPREZY I TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIE LATO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników imprezy I Targi Turystki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 współorganizowanej przez: LGD Dolina Giełczwi, LGD Nasza Nadzieja, LGD Krasnystaw Plus, LGD Promenada S 12, LGD Poleska Dolina Bugu, LGD Polesie, Departament Koordynacji projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Klaster Turystyczny Zagrody Lubelskie oraz firma PAMSdesign zwana dalej Organizatorem W imprezie mogą uczestniczyć podmioty w charakterze wystawcy prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym targów. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w zakresie tematycznym targów, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, udział w imprezie wymaga zgody Organizatora W imprezie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w charakterze zwiedzającego. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie imprezy tylko w obecności prawnego opiekuna. Odpowiedzialność za przebywanie oraz bezpieczeństwo na terenie imprezy osób niepełnoletnich ponoszą prawni opiekunowie Wszyscy Uczestnicy imprezy biorą udział i przebywają na terenie imprezy na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za własne zachowanie i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób będących pod ich opieką lub uczestniczących w imprezie w charakterze osoby reprezentującej Uczestnika Każdy Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego postanowień. Regulamin imprezy będzie dostępny w biurze organizacyjnym znajdującym się na terenie imprezy oraz na stronie internetowej imprezy 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) nadesłanie do biura targów oryginału formularza zgłoszenia, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia; b) dokonanie opłaty obowiązkowej, o której mowa w formularzu zgłoszenia i umowie Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w imprezie przesyłając potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w formie umowy, w której określa warunki udziału w targach. Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę jej wystawienia przez Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w imprezie (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych) Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne imprezy oraz, w miarę możliwości, życzenia zamawiającego. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Organizatora w umowie różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach w niej ustalonych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w umowie. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2 2.9. Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty obowiązkowej oraz opłaty za ewentualne świadczenia dodatkowe Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności i uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej oraz wykreślenia z listy uczestników Organizator gwarantuje wpis standardowy do katalogu targowego oraz wpis podstawowy na stronie internetowej targów, 2 zaproszenia na konferencję, 2 katalogi targowe oraz identyfikatory dla wszystkich zgłoszonych uczestników - w zakresie objętym opłatą obowiązkową Uczestnicy mają prawo do zamówienia usług dodatkowych, określonych w formularzu zgłoszenia oraz na stosownych formularzach usług dodatkowych, a także reklam w katalogu, na stronie internetowej w ramach usług oferowanych przez Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert targowych i reklam przekazanych w celu umieszczenia w katalogu oraz na stronie internetowej, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam, materiały reklamowe i promocyjne oraz towary i usługi prezentowane przez Uczestników na stoiskach i na terenie imprezy. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Uczestnik i działa tylko i wyłącznie na własne ryzyko Reklama poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko wystawcy Zasady wjazdu na teren imprezy uzgadniane są z każdym Uczestnikiem indywidualnie. 3. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 3.1. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa opłata obowiązkowa jest wymagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi. 4. USŁUGI DODATKOWE 4.1. Zamówienia usług dodatkowych związanych z uczestnictwem w targach należy dokonać przy wykorzystaniu stosownych formularzy. Formularze zamówień, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zamówienia usług, powinny być przesłane na wskazany adres Zamówienia usług dodatkowych należy dokonać w terminie podanym na odpowiednim formularzu jako termin nadsyłania zamówień Ceny usług dodatkowych są ustalane odrębnie dla danych uczestników. Szczegółowe informacje są dostępne na formularzach usług dodatkowych. 5. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA 5.1. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słownomuzycznych, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem) Uczestnik imprezy obowiązany jest respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw Uczestników imprezy, a także praw wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z umów licencyjnych, cesji, know-how itp. 6. PRZEPISY PORZĄDKOWE 6.1. Terminy i godziny rozpoczęcia i zakończenia imprezy, a także okresy montażu i demontażu stoiska oraz godziny otwarcia terenu imprezy określa załącznik do umowy W godzinach trwania imprezy stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

3 6.3. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym targów. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator zleci usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokona zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Uczestnika Dozwolone jest umieszczanie cen na wystawionych eksponatach oraz sprzedaż detaliczna na stoisku wystawienniczym w czasie imprezy. Uczestnik prowadzący sprzedaż detaliczną musi być w posiadaniu stosowych zezwoleń do prowadzenia takiej działalności i ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki z nią związane Maksymalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkami reklamowymi, odtwarzaniem i wykonywaniem utworów muzycznych itd., nie może przekroczyć 70 db. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien obniżyć do wymaganego poziomu natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia urządzeń prezentowanych na stoisku albo aparatury nagłośnieniowej. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator dokona zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Uczestnika. 6.6 Zamknięcie stoiska przez Organizatora może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego, albo stałe tj. do czasu zakończenia imprezy. Stałe zamknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez Uczestnika postanowień regulaminu uczestnictwa. W takim przypadku wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu uczestnictwa. Uczestnikowi nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie Sprzątanie stoisk odbywa się po zamknięciu imprezy dla zwiedzających Uczestnicy imprezy są zobowiązani: a) przed rozpoczęciem imprezy - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska; b) po zakończeniu imprezy - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej lub stoiska do pierwotnego stanu i przekazania Organizatorowi zamówionego wyposażenia przed opuszczeniem miejsca imprezy. Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania imprezy, należy wrzucić do zlokalizowanych na terenie imprezy pojemników na odpady. Odpady wielkogabarytowe należy wrzucić do pojemników / kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska Usunięcie eksponatów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem imprezy są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zakończeniu imprezy tj. o godz W uzasadnionych przypadkach za zgodą Organizatora Uczestnik może opuścić wcześniej miejsce imprezy Pozostawione bez powiadomienia Organizatora elementy obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez Uczestnika w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody zainteresowanego uczestnika imprezy. Jeżeli powyższe czynności mogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu imprezy, na ich dokonanie wymagana jest zgoda Organizatora Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy W namiotach wystawienniczych, konferencyjnych, stoiskach i innych obiektach na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania ognia. 7. ZABEZPIECZENIE TERENU 7.1. Teren imprezy jest zabezpieczany przez służby zabezpieczenia upoważnione przez Organizatora Uczestnik jest zobowiązany, zarówno w okresie trwania imprezy, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami O zamiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie montażu i demontażu albo trwania imprezy, Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora ze stosownym wyprzedzeniem. Personel do dozoru stoiska można zamówić u Organizatora lub uprawnionego podmiotu na stosownym formularzu. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

4 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników imprezy, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą itp Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenu imprezy, o których mowa w punkcie Uczestnicy imprezy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie imprezy (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy prywatne i służbowe itp.), zarówno na okres trwania imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoiska Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu Organizatora, właściciela terenu imprezy i podmiotów uprawnionych (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki i in.). Odpowiedzialność taka dotyczy wszystkich uczestników imprezy, również ewentualnych firm budujących stoiska. Oceny szkód dokonuje Organizator w obecności Uczestnika imprezy lub jego przedstawiciela, wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole O wystąpieniu szkody Uczestnik zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 9. REKLAMACJE 9.1. Wszelkie reklamacje Uczestników imprezy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej Reklamacje Uczestników dotyczące stoisk, ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do zakończenia imprezy(przed demontażem stoiska) Pozostałe reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia imprezy Po upływie określonych powyżej terminów żadne reklamacje nie będą uwzględnione. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu imprezy. W takich przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z uczestnictwem Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, ekspozycji, eksponatów i osób znajdujących się na całym terenie imprezy oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych na wszelkiego typu nośnikach, wydawnictwach oraz stronach internetowych bez konieczności uzyskania zgody Uczestników. Uczestnictwo oraz przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem takiej zgody Uczestnik imprezy powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Organizatora i realizacji przez Organizatora lub uprawnione podmioty usług zleconych przez Uczestników, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe stosowane na terenie imprezy obowiązują: a) wszystkich uczestników - zwanych dalej uczestnikami imprezy organizowanej przez Organizatora lub inne uprawnione podmioty, b) podmioty uprawnione współpracujące Organizatorem imprezy, c) wykonawców stoisk (firmy budujące stoiska, uczestnicy targów wykonujący stoiska samodzielnie).

5 1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenie imprezy działań uczestników, podmiotów uprawnionych współpracujących z Organizatorem i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może spowodować wstrzymanie wszelkich prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania przez Organizatora stosownej umowy. 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK 2.1. Wykonawca stoiska jest zobowiązany, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem budowy stoiska, przedstawić do uzgodnienia Organizatorowi projekt zabudowy przez Uczestnika stoiska. Projekt powinien przedstawiać zabudowę stoiska, mieć formę czytelną i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejmować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z obowiązującymi przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi W przypadkach specyficznych ekspozycji mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie imprezy, dla sąsiednich ekspozycji czy konstrukcji stoisk oraz dla infrastruktury, na Uczestnikach imprezy lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek wykonania zabezpieczenia terenu wokół ekspozycji oraz zapewnienia obsługi gwarantującej zachowanie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem ekspozycji ponosi Uczestnik Budowa stoisk, montaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie imprezy W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie, itp.) i powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenem imprezy, w warsztatach do tego celu przeznaczonych; tak przygotowane materiały powinny być dostarczone na teren imprezy w postaci elementów gotowych do zmontowania. Przy wykonywaniu na terenie imprezy pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem imprezy, a stoisko i jego otoczenie powinno być oczyszczone przez wykonawcę stoiska. Niedostosowanie się do powyższego wymogu będzie stanowiło podstawę do przerwania prac montażowych i wykonania przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika/wykonawcy stoiska Prace związane z budową stoiska (np. malowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być ograniczone do minimum i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika targów. Prowadzenie tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnień z Organizatorem Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, to uczestnik targów odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednimi stoiskami lub skierowanych na ciągi komunikacyjne Realizacja budowy stoiska musi być zgodna z uzgodnionym z Organizatorem projektem, prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi Organizator jest uprawniony do wstrzymania budowy stoiska oraz usunięcia elementów zabudowy na koszt uczestnika, jeżeli: a) zabudowa wykonywana jest bez przedstawienia projektu stoiska do uzgodnienia z Organizatorem, b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z projektem uzgodnionym z Organizatorem i przepisami, o których mowa w punktach 2.1. i 2.7., c) zabudowa wykonywana jest bez lub niezgodnie z przyznaną lokalizacją (wykracza poza powierzchnię przyznaną uczestnikowi i określoną w lokalizacji stoisk), d) uczestnik targów lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania na nie zgody Organizatora, e) elementy zabudowy nie posiadają atestów trudnozapalności, f) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych, statycznych lub wytrzymałościowych. 3. ELEMENTY ZABUDOWY STOISK 3.1. Wszystkie elementy zabudowy powinny spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych Elementy konstrukcyjne, reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz uzgodnionej z Organizatorem.

6 3.3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych musza być dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko obrażeń Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym. 4. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA 4.1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska wynosi 2,5 m Zabudowa stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje itp. powyżej 2,5m, wymagają załączenia do projektu, o którym mowa w punkcie 2.1., rysunków i obliczeń statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby, w celu dokonania uzgodnień z Organizatorem Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) powinna spełniać następujące warunki: a) wysokość pomieszczeń na każdej kondygnacji powinna wynosić minimum 2,4 m, b) wielkość powierzchni piętra nie może przekraczać 60% powierzchni zabudowy parteru, c) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiej kondygnacji musi wynosić 2,5 kn/m2 (2,5 kpa), d) odległość z każdego dostępnego miejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie może przekraczać 20 m, e) zejścia lub schody muszą mieć minimalną szerokość 1 m. Obliczenia stwierdzające, ze słupy wspierające konstrukcję stoiska nie przenoszą obciążenia większego, niż jest to dozwolone dla posadzki danego stoiska należy dostarczyć do Organizatora. 5. REKLAMA 5.1. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 3m. Konstrukcje obrotowe reklam musza posiadać odpowiednie atesty i mogą wykonywać maksymalnie 10 obrotów/ minutę Używanie migocących znaków oraz ruchomych napisów wymaga zgody Organizatora Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych na terenach targowych wymaga zgody Organizatora Rozmiary oraz formy reklamy, w szczególności optyczne, akustyczne lub zapachowe nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji i uniemożliwiać promocję innych Uczestników oraz powodować jakichkolwiek inne zakłócenia na stoiskach sąsiednich. 6. STRUKTURA STAŁA PAWILONÓW 6.1. Zabrania się wykonawcom stoisk ingerowania w teren imprezy oraz strukturę stoisk (np. wycinanie drzew, krzewów, kopanie dołów, malowanie ścian, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, osadzanie dybli) Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy o sąsiednie stoiska względnie istniejącą substancję budowlaną Zabrania się bez uzgodnienia z Organizatorem zawieszania i naklejania elementów reklamowych, transparentów, reklam i dekoracji na ścianach udostępnionych stoisk, poręczach, balustradach, szybach i innych elementach infrastruktury na terenie imprezy. 7. PRZEPISY PORZĄDKOWE 7.1. Organizator wyraża zgodę na własne oznaczenia stoisk uczestników imprezy Zabrania się na terenach imprezy produkcji elementów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowokartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych (patrz pkt. 2.4.) Zabrania się montażu anten RTV i TV SAT poza granicami stoiska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Organizator może wydać zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskazać jej lokalizację Urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urządzenia o wysokiej częstotliwości eksploatowane na terenie imprezy muszą posiadać zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację Uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakończeniu imprezy i demontażu stoiska do przekazania Organizatorowi lub podmiotowi upoważnionemu uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni lub stoiska (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, odpady, śmieci itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika lub wykonawcy zabudowy stoiska Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania imprezy, należy wrzucić do pojemników. Odpady wielkogabarytowe należy wrzucić do pojemników/kontenerów

7 przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. 8. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH 8.1 Ustawienie masztów flagowych wymaga zgody Organizatora. 8.2 Maszty flagowe ustawiane tymczasowo nie powinny przekraczać wysokości 8,0 m i nie mogą zastawiać dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. 8.3 Ustawienie tymczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów wystawienniczych, wymaga przedłożenia Organizatorowi do uzgodnienia projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi. Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji, każdorazowo wymaga zgody Organizatora oraz pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 8.4 Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie rowów, zakotwień itp.) wymagana jest zgoda Organizatora. 8.5 Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione uziomem. 8.6 Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi drogi lub ciągu komunikacyjnego. 8.7 Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadać obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem prac montażowych. 9. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 9.1. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika lub wykonawcy stoiska Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), sygnalizatory pożaru, gaśnice, hydranty, a także drogi ewakuacyjne i ich oznaczenia powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne. W związku z tym zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń albo zakłócić ich funkcjonowanie: a) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego itp., b) zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych, c) zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach otwartych w miejscach oznaczonych znakiem zakazu zatrzymywania i postoju Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na terenie imprezy: a) używanie ognia otwartego na stoiskach zlokalizowanych na terenach otwartych, w namiotach i innych miejscach na terenie imprezy, b) składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych, c) gromadzenie i przechowywanie na terenach otwartych, w namiotach, na stoiskach i poza nimi : materiałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, d) używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, e) pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, f) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych, g) przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Organizatorem Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować jedynie na terenach otwartych z wyłączonym silnikiem i zamkniętym zbiornikiem paliwa oraz odłączonym w miarę możliwości technicznych akumulatorem.

8 9.6. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100ºC powinny być oddalone od wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z Organizatorem Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się: a)dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własnym zakresie, b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, c) korzystania z instalacji elektrycznych, które są niezgodne z przepisami, d) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych : grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp., e) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym, f) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia zasilania energii elektrycznej przed opuszczeniem stoiska. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za sprawność użytkowanych urządzeń Zabrania się, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem przywożenia, składowania i eksploatowania na stoiskach i na terenach otwartych: balonów, butli gazowych i innych urządzeń napełnianych gazem palnym. Zgoda może być udzielona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości lokalizacyjnych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za sprawność użytkowanych urządzeń Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia Organizowanie pokazów pirotechnicznych jest dopuszczalne tylko na terenach otwartych i wymaga zgody Organizatora, która może być wydana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa p.poż. i możliwości lokalizacyjnych. Za organizację pokazów odpowiedzialny jest Uczestnik Użytkownicy stoisk i otwartych terenów imprezy są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie imprezy spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Organizatorem Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru Uczestnicy oraz wykonawcy stoisk na terenie imprezy są zobowiązani do: a) przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów w tym zakresie, b) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru, c) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Organizatora dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie imprezy należy natychmiast zgłosić Organizatorowi, pracownikowi biura organizacyjnego lub osobie z zabezpieczenia porządkowego imprezy Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa w na terenie imprezy należy natychmiast zgłosić Organizatorowi albo pracownikowi biura organizacyjnego, osobie z zabezpieczenia porządkowego imprezy lub telefonu alarmowego : 112 lub 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 10. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe prezentowane lub stosowane na terenie imprezy powinny odpowiadać, określonym w ogólnie obowiązujących przepisach, wymaganiom dotyczącym ochrony życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz ochrony środowiska Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery, źródła światła - żarówki itp.) razem z innymi odpadami do pojemników ustawionych na terenie imprezy oraz odprowadzania niebezpiecznych odpadów ciekłych do kanalizacji. Użytkownicy stoisk i otwartych terenów (uczestnicy imprezy, wykonawcy stoisk i innych usług) są zobowiązani do usunięcia we własnym zakresie odpadów (stałych i ciekłych) oraz plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane na terenie Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** www.tp.pl REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn. 1.01.2014 **obowiązują od dn. 1.03.2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI WPROWADZENIE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, dalej zwanym Regulaminem, mają znaczenie określone Umową Najmu oraz Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2016 XII Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 12-13 stycznia 2016 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN załącznik nr.5

REGULAMIN załącznik nr.5 REGULAMIN załącznik nr.5 Zarząd Spółki z o.o. Międzynarodowe Targi Łódzkie użytkowującej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Łódź, Centrum Wystawienniczo-Handlowe Expo-Łódź przy ul. Stefanowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY RUE Sp. z o.o. z DOSTAWCAMI IS-09/02/I. V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Opracował: Zatwierdził: OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY V-ce Prezes Zarządu Jacek Czyż Prezes Zarządu Piotr Pawlica Daty i Podpisy: Strona 1 z 14 Data: 01.06.2012 SPIS TREŚCI 1. Cel 2 2. Zakres obowiązywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo