I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, czerwca 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, 15-16 czerwca 2013 www.lubelskielato.pl"

Transkrypt

1 I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 Wierzchowiska, czerwca REGULAMIN IMPREZY I TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ LUBELSKIE LATO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników imprezy I Targi Turystki Wiejskiej i Kulturowej Lubelskie Lato 2013 współorganizowanej przez: LGD Dolina Giełczwi, LGD Nasza Nadzieja, LGD Krasnystaw Plus, LGD Promenada S 12, LGD Poleska Dolina Bugu, LGD Polesie, Departament Koordynacji projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Klaster Turystyczny Zagrody Lubelskie oraz firma PAMSdesign zwana dalej Organizatorem W imprezie mogą uczestniczyć podmioty w charakterze wystawcy prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym targów. Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w zakresie tematycznym targów, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, udział w imprezie wymaga zgody Organizatora W imprezie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w charakterze zwiedzającego. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie imprezy tylko w obecności prawnego opiekuna. Odpowiedzialność za przebywanie oraz bezpieczeństwo na terenie imprezy osób niepełnoletnich ponoszą prawni opiekunowie Wszyscy Uczestnicy imprezy biorą udział i przebywają na terenie imprezy na własne ryzyko i ponoszą pełną odpowiedzialność za własne zachowanie i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób będących pod ich opieką lub uczestniczących w imprezie w charakterze osoby reprezentującej Uczestnika Każdy Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego postanowień. Regulamin imprezy będzie dostępny w biurze organizacyjnym znajdującym się na terenie imprezy oraz na stronie internetowej imprezy 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) nadesłanie do biura targów oryginału formularza zgłoszenia, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia; b) dokonanie opłaty obowiązkowej, o której mowa w formularzu zgłoszenia i umowie Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w imprezie przesyłając potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w formie umowy, w której określa warunki udziału w targach. Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę jej wystawienia przez Organizatora Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w imprezie (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych) Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne imprezy oraz, w miarę możliwości, życzenia zamawiającego. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Organizatora w umowie różni się od zamówionej przez zgłaszającego uczestnictwo, umowa jest zawarta na warunkach w niej ustalonych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w umowie. Uczestnikowi imprezy nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2 2.9. Podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty obowiązkowej oraz opłaty za ewentualne świadczenia dodatkowe Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem dopełnienia wszystkich formalności i uregulowania wymagalnych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania w określonym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia powierzchni wystawienniczej oraz wykreślenia z listy uczestników Organizator gwarantuje wpis standardowy do katalogu targowego oraz wpis podstawowy na stronie internetowej targów, 2 zaproszenia na konferencję, 2 katalogi targowe oraz identyfikatory dla wszystkich zgłoszonych uczestników - w zakresie objętym opłatą obowiązkową Uczestnicy mają prawo do zamówienia usług dodatkowych, określonych w formularzu zgłoszenia oraz na stosownych formularzach usług dodatkowych, a także reklam w katalogu, na stronie internetowej w ramach usług oferowanych przez Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert targowych i reklam przekazanych w celu umieszczenia w katalogu oraz na stronie internetowej, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam, materiały reklamowe i promocyjne oraz towary i usługi prezentowane przez Uczestników na stoiskach i na terenie imprezy. Odpowiedzialność za powyższe ponosi Uczestnik i działa tylko i wyłącznie na własne ryzyko Reklama poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko wystawcy Zasady wjazdu na teren imprezy uzgadniane są z każdym Uczestnikiem indywidualnie. 3. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 3.1. Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa opłata obowiązkowa jest wymagalna, a wpłacona nie podlega zwrotowi. 4. USŁUGI DODATKOWE 4.1. Zamówienia usług dodatkowych związanych z uczestnictwem w targach należy dokonać przy wykorzystaniu stosownych formularzy. Formularze zamówień, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zamówienia usług, powinny być przesłane na wskazany adres Zamówienia usług dodatkowych należy dokonać w terminie podanym na odpowiednim formularzu jako termin nadsyłania zamówień Ceny usług dodatkowych są ustalane odrębnie dla danych uczestników. Szczegółowe informacje są dostępne na formularzach usług dodatkowych. 5. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA 5.1. W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i słownomuzycznych, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia (tantiem) Uczestnik imprezy obowiązany jest respektować obowiązujące w zakresie ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw Uczestników imprezy, a także praw wynikających z uzyskanej przez nich ochrony prawnej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub znaku towarowego, a także praw autorskich, praw wynikających z umów licencyjnych, cesji, know-how itp. 6. PRZEPISY PORZĄDKOWE 6.1. Terminy i godziny rozpoczęcia i zakończenia imprezy, a także okresy montażu i demontażu stoiska oraz godziny otwarcia terenu imprezy określa załącznik do umowy W godzinach trwania imprezy stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

3 6.3. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym targów. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator zleci usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokona zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Uczestnika Dozwolone jest umieszczanie cen na wystawionych eksponatach oraz sprzedaż detaliczna na stoisku wystawienniczym w czasie imprezy. Uczestnik prowadzący sprzedaż detaliczną musi być w posiadaniu stosowych zezwoleń do prowadzenia takiej działalności i ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki z nią związane Maksymalne natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkami reklamowymi, odtwarzaniem i wykonywaniem utworów muzycznych itd., nie może przekroczyć 70 db. Zabronione jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien obniżyć do wymaganego poziomu natężenie hałasu oraz dokonać właściwego ustawienia urządzeń prezentowanych na stoisku albo aparatury nagłośnieniowej. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator dokona zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko Uczestnika. 6.6 Zamknięcie stoiska przez Organizatora może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego, albo stałe tj. do czasu zakończenia imprezy. Stałe zamknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez Uczestnika postanowień regulaminu uczestnictwa. W takim przypadku wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu uczestnictwa. Uczestnikowi nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie Sprzątanie stoisk odbywa się po zamknięciu imprezy dla zwiedzających Uczestnicy imprezy są zobowiązani: a) przed rozpoczęciem imprezy - do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska; b) po zakończeniu imprezy - do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej lub stoiska do pierwotnego stanu i przekazania Organizatorowi zamówionego wyposażenia przed opuszczeniem miejsca imprezy. Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania imprezy, należy wrzucić do zlokalizowanych na terenie imprezy pojemników na odpady. Odpady wielkogabarytowe należy wrzucić do pojemników / kontenerów przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska Usunięcie eksponatów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem imprezy są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zakończeniu imprezy tj. o godz W uzasadnionych przypadkach za zgodą Organizatora Uczestnik może opuścić wcześniej miejsce imprezy Pozostawione bez powiadomienia Organizatora elementy obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez Uczestnika w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone Fotografowanie, filmowanie i wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody zainteresowanego uczestnika imprezy. Jeżeli powyższe czynności mogą spowodować zakłócenie w organizacji i przebiegu imprezy, na ich dokonanie wymagana jest zgoda Organizatora Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy W namiotach wystawienniczych, konferencyjnych, stoiskach i innych obiektach na terenie imprezy obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania ognia. 7. ZABEZPIECZENIE TERENU 7.1. Teren imprezy jest zabezpieczany przez służby zabezpieczenia upoważnione przez Organizatora Uczestnik jest zobowiązany, zarówno w okresie trwania imprezy, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami O zamiarze wprowadzenia dozoru na stoisku w czasie montażu i demontażu albo trwania imprezy, Uczestnik jest zobowiązany poinformować Organizatora ze stosownym wyprzedzeniem. Personel do dozoru stoiska można zamówić u Organizatora lub uprawnionego podmiotu na stosownym formularzu. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

4 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników imprezy, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą itp Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia terenu imprezy, o których mowa w punkcie Uczestnicy imprezy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie imprezy (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy prywatne i służbowe itp.), zarówno na okres trwania imprezy, jak i na okres montażu i demontażu stoiska Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu Organizatora, właściciela terenu imprezy i podmiotów uprawnionych (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki i in.). Odpowiedzialność taka dotyczy wszystkich uczestników imprezy, również ewentualnych firm budujących stoiska. Oceny szkód dokonuje Organizator w obecności Uczestnika imprezy lub jego przedstawiciela, wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole O wystąpieniu szkody Uczestnik zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 9. REKLAMACJE 9.1. Wszelkie reklamacje Uczestników imprezy wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej Reklamacje Uczestników dotyczące stoisk, ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez Organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej do zakończenia imprezy(przed demontażem stoiska) Pozostałe reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia imprezy Po upływie określonych powyżej terminów żadne reklamacje nie będą uwzględnione. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu imprezy. W takich przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z uczestnictwem Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, ekspozycji, eksponatów i osób znajdujących się na całym terenie imprezy oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych na wszelkiego typu nośnikach, wydawnictwach oraz stronach internetowych bez konieczności uzyskania zgody Uczestników. Uczestnictwo oraz przebywanie na terenie imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem takiej zgody Uczestnik imprezy powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w imprezie organizowanej przez Organizatora i realizacji przez Organizatora lub uprawnione podmioty usług zleconych przez Uczestników, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu jest prawo polskie. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe stosowane na terenie imprezy obowiązują: a) wszystkich uczestników - zwanych dalej uczestnikami imprezy organizowanej przez Organizatora lub inne uprawnione podmioty, b) podmioty uprawnione współpracujące Organizatorem imprezy, c) wykonawców stoisk (firmy budujące stoiska, uczestnicy targów wykonujący stoiska samodzielnie).

5 1.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli sprawdzających zgodność prowadzonych na terenie imprezy działań uczestników, podmiotów uprawnionych współpracujących z Organizatorem i wykonawców stoisk z przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi. Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów może spowodować wstrzymanie wszelkich prac, a w powtarzających się przypadkach może być podstawą do rozwiązania przez Organizatora stosownej umowy. 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY STOISK 2.1. Wykonawca stoiska jest zobowiązany, nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem budowy stoiska, przedstawić do uzgodnienia Organizatorowi projekt zabudowy przez Uczestnika stoiska. Projekt powinien przedstawiać zabudowę stoiska, mieć formę czytelną i zawierać niezbędny opis. Przedłożony projekt powinien obejmować przyznaną powierzchnię, być zgodny z prawem budowlanym oraz z innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także z obowiązującymi przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi W przypadkach specyficznych ekspozycji mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie imprezy, dla sąsiednich ekspozycji czy konstrukcji stoisk oraz dla infrastruktury, na Uczestnikach imprezy lub wykonawcach stoisk spoczywa obowiązek wykonania zabezpieczenia terenu wokół ekspozycji oraz zapewnienia obsługi gwarantującej zachowanie bezpieczeństwa. Odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia związane z nieprawidłowym zabezpieczeniem ekspozycji ponosi Uczestnik Budowa stoisk, montaż urządzeń (eksponatów), wszelkich instalacji oraz nośników reklamy powinny być przeprowadzane i zakończone w taki sposób, aby nie stanowiły one zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób przebywających na terenie imprezy W przypadku wykonywania zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowo-kartonowych, płyt pilśniowych lub płyt wiórowych, podstawowe prace związane z obróbką tych materiałów (cięcie, itp.) i powodujące duże zapylenie, powinny być wykonane poza terenem imprezy, w warsztatach do tego celu przeznaczonych; tak przygotowane materiały powinny być dostarczone na teren imprezy w postaci elementów gotowych do zmontowania. Przy wykonywaniu na terenie imprezy pozostałych prac powodujących zapylenie należy bezwzględnie stosować elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny być zakończone nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem imprezy, a stoisko i jego otoczenie powinno być oczyszczone przez wykonawcę stoiska. Niedostosowanie się do powyższego wymogu będzie stanowiło podstawę do przerwania prac montażowych i wykonania przez Organizatora prac porządkowych na koszt i ryzyko uczestnika/wykonawcy stoiska Prace związane z budową stoiska (np. malowanie, przycinanie, szlifowanie) powinny być ograniczone do minimum i wykonywane wyłącznie na powierzchni własnej uczestnika targów. Prowadzenie tych prac poza obrębem własnego stoiska wymaga uzgodnień z Organizatorem Jeżeli wynajęta powierzchnia nie zostanie, w związku z zabudową i aranżacją stoiska, całkowicie wykorzystana, to uczestnik targów odpowiada za zagospodarowanie pustych i widocznych płaszczyzn graniczących z sąsiednimi stoiskami lub skierowanych na ciągi komunikacyjne Realizacja budowy stoiska musi być zgodna z uzgodnionym z Organizatorem projektem, prawem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi Organizator jest uprawniony do wstrzymania budowy stoiska oraz usunięcia elementów zabudowy na koszt uczestnika, jeżeli: a) zabudowa wykonywana jest bez przedstawienia projektu stoiska do uzgodnienia z Organizatorem, b) realizacja budowy stoiska jest niezgodna z projektem uzgodnionym z Organizatorem i przepisami, o których mowa w punktach 2.1. i 2.7., c) zabudowa wykonywana jest bez lub niezgodnie z przyznaną lokalizacją (wykracza poza powierzchnię przyznaną uczestnikowi i określoną w lokalizacji stoisk), d) uczestnik targów lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania na nie zgody Organizatora, e) elementy zabudowy nie posiadają atestów trudnozapalności, f) zachodzi obawa przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych, statycznych lub wytrzymałościowych. 3. ELEMENTY ZABUDOWY STOISK 3.1. Wszystkie elementy zabudowy powinny spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych Elementy konstrukcyjne, reklamowe i dekoracyjne stoiska i eksponatów nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz uzgodnionej z Organizatorem.

6 3.3. Przeszklone elementy zabudowy stoisk (np. gabloty, witryny) muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych musza być dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w taki sposób, aby wyeliminować jakiekolwiek ryzyko obrażeń Nie dopuszcza się stosowania przeszklonych elementów ścian stoisk na terenie otwartym. 4. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA 4.1. Standardowa wysokość zabudowy stoiska wynosi 2,5 m Zabudowa stoisk, elementy wolnostojące, reklamy, dekoracje itp. powyżej 2,5m, wymagają załączenia do projektu, o którym mowa w punkcie 2.1., rysunków i obliczeń statycznych i wytrzymałościowych tych konstrukcji lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby, w celu dokonania uzgodnień z Organizatorem Zabudowa piętrowa (dwukondygnacyjna) powinna spełniać następujące warunki: a) wysokość pomieszczeń na każdej kondygnacji powinna wynosić minimum 2,4 m, b) wielkość powierzchni piętra nie może przekraczać 60% powierzchni zabudowy parteru, c) dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiej kondygnacji musi wynosić 2,5 kn/m2 (2,5 kpa), d) odległość z każdego dostępnego miejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie może przekraczać 20 m, e) zejścia lub schody muszą mieć minimalną szerokość 1 m. Obliczenia stwierdzające, ze słupy wspierające konstrukcję stoiska nie przenoszą obciążenia większego, niż jest to dozwolone dla posadzki danego stoiska należy dostarczyć do Organizatora. 5. REKLAMA 5.1. Dopuszcza się stosowanie obrotowych elementów reklamowych powyżej 3m. Konstrukcje obrotowe reklam musza posiadać odpowiednie atesty i mogą wykonywać maksymalnie 10 obrotów/ minutę Używanie migocących znaków oraz ruchomych napisów wymaga zgody Organizatora Wykorzystywanie balonów do celów reklamowych na terenach targowych wymaga zgody Organizatora Rozmiary oraz formy reklamy, w szczególności optyczne, akustyczne lub zapachowe nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji i uniemożliwiać promocję innych Uczestników oraz powodować jakichkolwiek inne zakłócenia na stoiskach sąsiednich. 6. STRUKTURA STAŁA PAWILONÓW 6.1. Zabrania się wykonawcom stoisk ingerowania w teren imprezy oraz strukturę stoisk (np. wycinanie drzew, krzewów, kopanie dołów, malowanie ścian, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, osadzanie dybli) Zabronione jest opieranie wszelkich konstrukcji i elementów zabudowy o sąsiednie stoiska względnie istniejącą substancję budowlaną Zabrania się bez uzgodnienia z Organizatorem zawieszania i naklejania elementów reklamowych, transparentów, reklam i dekoracji na ścianach udostępnionych stoisk, poręczach, balustradach, szybach i innych elementach infrastruktury na terenie imprezy. 7. PRZEPISY PORZĄDKOWE 7.1. Organizator wyraża zgodę na własne oznaczenia stoisk uczestników imprezy Zabrania się na terenach imprezy produkcji elementów zabudowy stoisk w technologii płyt gipsowokartonowych, płyt pilśniowych oraz płyt wiórowych (patrz pkt. 2.4.) Zabrania się montażu anten RTV i TV SAT poza granicami stoiska. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Organizator może wydać zgodę na zainstalowanie anteny poza stoiskiem i wskazać jej lokalizację Urządzenia łączności bezprzewodowej, urządzenia nadawczo-odbiorcze i radiolokacyjne oraz urządzenia o wysokiej częstotliwości eksploatowane na terenie imprezy muszą posiadać zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację Uczestnik imprezy lub wykonawca stoiska jest zobowiązany po zakończeniu imprezy i demontażu stoiska do przekazania Organizatorowi lub podmiotowi upoważnionemu uporządkowanej własnym kosztem i staraniem powierzchni lub stoiska (całkowite usunięcie elementów zabudowy stoisk, odpady, śmieci itp.). W przypadku niewykonania powyższych prac porządkowych, Organizator zleci ich wykonanie na koszt i ryzyko Uczestnika lub wykonawcy zabudowy stoiska Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania imprezy, należy wrzucić do pojemników. Odpady wielkogabarytowe należy wrzucić do pojemników/kontenerów

7 przeznaczonych na odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska. 8. EKSPOZYCJE NA TERENACH OTWARTYCH 8.1 Ustawienie masztów flagowych wymaga zgody Organizatora. 8.2 Maszty flagowe ustawiane tymczasowo nie powinny przekraczać wysokości 8,0 m i nie mogą zastawiać dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. 8.3 Ustawienie tymczasowych kiosków i pawilonów, służących wyłącznie do celów wystawienniczych, wymaga przedłożenia Organizatorowi do uzgodnienia projektów (konstrukcyjnych, instalacyjnych) wraz z obliczeniami statycznymi i wytrzymałościowymi. Budowa innych tymczasowych obiektów budowlanych, nie będących elementami ekspozycji, każdorazowo wymaga zgody Organizatora oraz pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 8.4 Na wszystkie prace ziemne na terenie otwartym (wiercenie otworów, wbijanie pali, kopanie rowów, zakotwień itp.) wymagana jest zgoda Organizatora. 8.5 Konstrukcje budowlane i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne muszą być uziemione uziomem. 8.6 Eksponaty i wszelkie inne urządzenia na terenie otwartym winny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi drogi lub ciągu komunikacyjnego. 8.7 Konstrukcje reklamowe narażone na działanie warunków atmosferycznych muszą posiadać obliczenia statyczne oraz wytrzymałościowe, które należy dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem prac montażowych. 9. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE 9.1. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko uczestnika lub wykonawcy stoiska Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), sygnalizatory pożaru, gaśnice, hydranty, a także drogi ewakuacyjne i ich oznaczenia powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne. W związku z tym zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń albo zakłócić ich funkcjonowanie: a) zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego itp., b) zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, dróg ewakuacyjnych, c) zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach otwartych w miejscach oznaczonych znakiem zakazu zatrzymywania i postoju Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na terenie imprezy: a) używanie ognia otwartego na stoiskach zlokalizowanych na terenach otwartych, w namiotach i innych miejscach na terenie imprezy, b) składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych, c) gromadzenie i przechowywanie na terenach otwartych, w namiotach, na stoiskach i poza nimi : materiałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe, d) używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących, e) pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych, f) pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych, g) przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu Sposób i miejsce bezpiecznego magazynowania materiałów łatwopalnych i trujących należy każdorazowo uzgodnić z Organizatorem Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować jedynie na terenach otwartych z wyłączonym silnikiem i zamkniętym zbiornikiem paliwa oraz odłączonym w miarę możliwości technicznych akumulatorem.

8 9.6. Urządzenia, których powierzchnia może nagrzać się do temperatury przekraczającej 100ºC powinny być oddalone od wszelkich materiałów łatwopalnych na bezpieczną odległość, ustaloną każdorazowo z Organizatorem Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się: a)dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własnym zakresie, b) korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych, c) korzystania z instalacji elektrycznych, które są niezgodne z przepisami, d) pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych : grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp., e) ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym, f) zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia zasilania energii elektrycznej przed opuszczeniem stoiska. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za sprawność użytkowanych urządzeń Zabrania się, bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem przywożenia, składowania i eksploatowania na stoiskach i na terenach otwartych: balonów, butli gazowych i innych urządzeń napełnianych gazem palnym. Zgoda może być udzielona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i możliwości lokalizacyjnych. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za sprawność użytkowanych urządzeń Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia Organizowanie pokazów pirotechnicznych jest dopuszczalne tylko na terenach otwartych i wymaga zgody Organizatora, która może być wydana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa p.poż. i możliwości lokalizacyjnych. Za organizację pokazów odpowiedzialny jest Uczestnik Użytkownicy stoisk i otwartych terenów imprezy są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenie imprezy spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Organizatorem Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru Uczestnicy oraz wykonawcy stoisk na terenie imprezy są zobowiązani do: a) przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów w tym zakresie, b) zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru, c) natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Organizatora dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie imprezy należy natychmiast zgłosić Organizatorowi, pracownikowi biura organizacyjnego lub osobie z zabezpieczenia porządkowego imprezy Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa w na terenie imprezy należy natychmiast zgłosić Organizatorowi albo pracownikowi biura organizacyjnego, osobie z zabezpieczenia porządkowego imprezy lub telefonu alarmowego : 112 lub 998. Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej. 10. MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA Wszystkie urządzenia emitujące promieniowanie jonizujące (radioaktywne, rentgenowskie) oraz urządzenia laserowe prezentowane lub stosowane na terenie imprezy powinny odpowiadać, określonym w ogólnie obowiązujących przepisach, wymaganiom dotyczącym ochrony życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz ochrony środowiska Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska (oleje, emulsje, kwasy, tłuszcze, lakiery, źródła światła - żarówki itp.) razem z innymi odpadami do pojemników ustawionych na terenie imprezy oraz odprowadzania niebezpiecznych odpadów ciekłych do kanalizacji. Użytkownicy stoisk i otwartych terenów (uczestnicy imprezy, wykonawcy stoisk i innych usług) są zobowiązani do usunięcia we własnym zakresie odpadów (stałych i ciekłych) oraz plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i

9 środowiska. W przypadku nie usunięcia plam substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska we własnych zakresie, należy o tym poinformować Organizatora, który zleci usunięcie plam na koszt i ryzyko użytkownika powierzchni /terenu. 11. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PRACY Uczestnicy targów, wykonawcy stoisk i podmiotu upoważnione współpracujące z Organizatorem ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenie imprezy, a także odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w czasie imprezy oraz w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji i stoisk Maszyny, silniki, narzędzia, aparaty oraz inne urządzenia wolno załączać tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych Uruchamianie maszyn i urządzeń nie odpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez personel nieuprawniony jest zabronione Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel Dostępne krawędzie szyb znajdujących się na stoiskach muszą być szlifowane, aby wyeliminować niebezpieczeństwo skaleczenia W sprawach nie wymienionych powyżej, mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których powinni przestrzegać uczestnicy imprezy, wykonawcy stoisk oraz podmioty uprawnione współpracujące z Organizatorem. TELEFONY ALARMOWE Numer Alarmowy tel. 112 Pogotowie Ratunkowe tel. 999 Państwowa Straż Pożarna tel. 998 Policja tel. 997 Pogotowie Gazowe tel. 992 Pogotowie Energetyczne tel. 991 Straż miejska tel. 986 ORGANIZATOR

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 DZIAŁ II: ZASADY UCZESTNICTWA... 1 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY. 1 2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA.

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW. 1. Postanowienia Ogólne PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP dla wykonawców zabudowy obowiązujące na terenach EXPO KRAKÓW 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane na terenie Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 1. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW www.mtp.pl REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. ZASADY UCZESTNICTWA...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I POLSKIEGO KONGRESU POKONAĆ SEPSĘ ORGANIZOWANEGO WE WROCŁAWSKIM CENTRUM KONGRESOWYM I HALI STULECIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI DODATKOWE 4. PRAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP DLA WYKONAWCÓW ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENACH EXPO KRAKÓW

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP DLA WYKONAWCÓW ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENACH EXPO KRAKÓW PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP DLA WYKONAWCÓW ZABUDOWY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENACH EXPO KRAKÓW 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane na terenie Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU EXPO ARENA CENTRUM TARGOWO-KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD WRZEŚNIA 2012 ROKU ARENA OSTRÓDA CENTRUM TARGOWO KONFERENCYJNE WARMII I MAZUR W OSTRÓDZIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy techniczne i przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r.

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej Targami jest Lubelska Regionalna

Bardziej szczegółowo

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne

Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU. I. Informacje Ogólne Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11 20-406 Lublin REGULAMIN OBIEKTU I. Informacje Ogólne 1. Niniejszy Regulamin Obiektu (dalej Regulamin) dotyczy Centrum Targowo-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. PRZEPIISY TECHNIICZNE,, PRZECIIWPOŻAROWE II BHP oobboowi iiąązzuuj jąąccee nnaa tteerreenni iiee oobbi iieekkttóów,, w kkttóórryycchh oobbyywaaj jąą ssi iięę iimpprreezzyy i oorrggaanni iizzoowaannee pprrzzeezz

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE REGULAMIN I Międzynarodowych Targów ŚWIAT PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE Narodowy, 7-9 kwietnia 2017 r. organizowanych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Postanowienia ogólne Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O.

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2012 ROKU NA TERENACH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH SP. Z O. O. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017

REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017 REGULAMIN XXIV KRAJOWYCH DNI ZIEMNIAKA KALINOWA 2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno zwiedzających, jak i wystawców uczestniczących w XXIV Krajowych Dni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014

Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014 Regulamin Kielce 5-7 listopada 2014 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW EUROPEJSKIEGO FORUM NOWYCH TECHNOLOGII I INWESTYCJI W EDUKACJI ORGANIZOWANYCH W DNIACH 19-21 XI 2014 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW www.mtp.pl REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. ZASADY UCZESTNICTWA...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe

regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe www.mtp.pl regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O. W POZNANIU 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XXI Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r.

REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 10-13 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe regulation for participants of fair technical and fire safety regulations

regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe regulation for participants of fair technical and fire safety regulations www.mtp.pl regulamin dla uczestników targów przepisy techniczne i przeciwpożarowe regulation for participants of fair technical and fire safety regulations REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZABEZPIECZENIE TERENU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI REGULAMIN Warszawskiego Centrum EXPO XXI WPROWADZENIE Wyjaśnienie terminów użytych w niniejszym regulaminie : EXPO XXI - Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o., właściciel Warszawskiego Centrum EXPO XXI.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku.

I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. REGULAMIN WARMIŃSKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO Olsztyn 11-14 grudnia 2014 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. 1. Działalność handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE

REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE Piotrków Trybunalski 15-17 lipca 2016. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE A. Festiwal Trybunały Nalewkowe 2016 jest organizowany w dniach 15-17.07.2016 przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 70 lat ASP w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 PL 91-726 Łódź tel. 42 2547400 faks 42 2547418 REGULAMIN I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Poznańskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r.

REGULAMIN. Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. REGULAMIN Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa na Polach Doświadczalnych upraw warzywnych w Skierniewicach 24 lipca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r.

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r. Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO 23-24 marca 2017 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej zwanych Wystawca ) podczas SPORTBIZ EXPO (zwane dalej Targami).

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKA PRAKTYCE Intensyfikacja uprawy krzewów jagodowych przez wdrażanie najnowszych wyników badań 21 kwietnia 2010 r. Zagadnienia dotyczące uprawy borówki wysokiej Gmach Główny

Bardziej szczegółowo

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach

XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach REGULAMIN XVII Dnia Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach 24 czerwca 2014 r. 1. Organizator Instytut Ogrodnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel./

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KIERMASZU RÓŻANEGO 9-10 września 2017 r. & ZASADY OGÓLNE 1. Kiermasz Różany jest integralną częścią 43. Święta Róży. Organizatorem Kiermaszu odbywającego się w terminie: 9-10 września na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla wystawców III LUBIŃSKIEGO FESTIWALU PIWA 1 3 maja 2015 r.

REGULAMIN dla wystawców III LUBIŃSKIEGO FESTIWALU PIWA 1 3 maja 2015 r. REGULAMIN dla wystawców III LUBIŃSKIEGO FESTIWALU PIWA 1 3 maja 2015 r. ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe 59 300 Lubin, ul. Mikołaja Pruzi 7 i 9 tel. : 76 749 69 69, fax.76 749 69 68 e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2016 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas II Wystawy Rolniczej MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda 2016. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI S8-INWESTYCJE NAM PO DRODZE Z POMIESZCZEŃ HALI EXPO 1. W czasie trwania konferencji pod nazwą S8 - Inwestycje nam po drodze, odbywającej się w dniu 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr100.24.2013 z dnia 2 grudnia 2013r. REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, Lednogóra (62-261), oddział Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS

Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS Regulamin REGULAMIN DRUGICH MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW EROTRENDS 1. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 1.1. TERMINY I GODZINY MONTAŻU, EKSPOZYCJI ORAZ DEMONTAŻU STOISK okres montażu stoisk budowanych przez Organizatora:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland 2016 6-7 sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej Wystawca ) podczas Expo IMZC Poland 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ obowiązujący podczas Festynu Rodzinnego organizowanego w Radzyminie w dniu 15 sierpnia 2016r. z okazji 96 rocznicy Bitwy Warszawskiej Na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk

IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA IV edycja Targów Edukacyjnych - EDU DAY 2017 Stargard Słupsk Organizator: Fundacja Rzecz Jasna Termin Targów: 3/6 kwietnia 2017 Miejsce: 1. Stargard - Hala Sportowa ZS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących.

R E G U L A M I N. użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących. 1 R E G U L A M I N użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym i garaży wolnostojących. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania garaży w budynku wielokondygnacyjnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Załącznik nr... do umowy z dn...... REGULAMIN Centrum Wystawienniczo-Kongresowego DEFINICJE: MTG - Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. AMBEREXPO - Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, w tym tereny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ SCENA MUZYCZNA EB HEL SPOT 2016 13-14 sierpnia 2016 Hel Plaża Wschodnia I 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH XXIII KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH W POZNANIU

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH XXIII KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH W POZNANIU REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH XXIII KRAJOWEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH W POZNANIU 1 Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z o.o. ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel. 061/ 869-22-95,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN World Travel Show

REGULAMIN World Travel Show REGULAMIN World Travel Show 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprez folklorystycznych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach jest Muzeum

Bardziej szczegółowo

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016

II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA II edycja Targów Edukacyjnych Edu Day Koszalin 2016 Organizator: Fundacja ArchitectsPL Termin Targów: 05.04.2016 Miejsce: Hala Sportowa II LO w Koszalinie ul. Chełmońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2017

REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2017 REGULAMIN WYSTAWY MAZURSKIE AGRO SHOW OSTRÓDA 2017 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas III Wystawy Rolniczej MAZURSKIE AGRO SHOW Ostróda 2017. 2. Celem Wystawy jest prezentowanie wyrobów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA I REZERWACJI GALERII DESIGNU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN KORZYSTANIA I REZERWACJI GALERII DESIGNU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN KORZYSTANIA I REZERWACJI GALERII DESIGNU AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU 1/5 Definicje ASP Galeria Dzień roboczy Koordynator Nauczyciel akademicki Organizator Regulamin Uczestnik Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r.

Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. Regulamin 21. Pikniku Naukowego POLSKIEGO RADIA I CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 3 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), został opracowany przez Polskie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Miejscowość i data.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Olsztynie Elblągu dnia.. dnia.. Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora nr 9/R/17 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ I ZGROMADZEŃ ORGANIZOWANYCH W BUDYNKACH I NA TERENACH UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Gdańsk, 2017 Regulamin bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKICH DNIACH CZYSTOŚCI KWIETNIA 2017 r. z dnia r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKICH DNIACH CZYSTOŚCI KWIETNIA 2017 r. z dnia r. Szczegółowe Warunki Udziału w Ogólnopolskich Dniach Czystości (zwane dalej : Szczegółowymi warunkami) określają dokładne zasady udziału Uczestników w Ogólnopolskich Dniach Czystości. 1. Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie

REGULAMIN TERENU I IMPREZY. European Rover Challenge 2015. odbywającej się w dniach 5-6.09.2015. na terenie REGULAMIN TERENU I IMPREZY European Rover Challenge 2015 odbywającej się w dniach 5-6.09.2015 na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu k. Chęcin 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów. REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w targach DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ I ECORGANICA w Nadarzynie(zwanych

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne:

Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju Postanowienia ogólne: Regulamin imprezy plenerowej Busko Rock oraz Dni Buska Zdroju 2015 1 Postanowienia ogólne: 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Regulaminie rozumie się regulamin imprezy plenerowej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ,,DZIEŃ ADAMOWA I OKOLICY Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ustawodawca zobowiązuje organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r.

Regulamin terenu imprezy Stokłosalia 2012 Uczelni Vistula. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. REGULAMIN TERENU IMPREZY STOKŁOSALIA 2012 UCZELNI VISTULA dn. 19 maja 2012 r. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w targach Ekocuda -Targi Kosmetyków Naturalnych, Warszawa,19-20 listopada 2016 r.

Regulaminu uczestnictwa w targach Ekocuda -Targi Kosmetyków Naturalnych, Warszawa,19-20 listopada 2016 r. Regulaminu uczestnictwa w targach Ekocuda -Targi Kosmetyków Naturalnych, Warszawa,19-20 listopada 2016 r. I. Definicje Targi projekt targowy pod nazwą Ekocuda - Targi Kosmetyków Naturalnych, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r.

Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy r. Regulamin Imprezy Masowej Dni Mszana Dolnej 2011 ul. Spadochroniarzy 23 24.07.2011 r. 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej,,regulaminem ) został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Poznańskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Techniczny Targów

Regulamin Techniczny Targów Regulamin Techniczny Targów Organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin Techniczny Targów łącznie z przepisami przeciwpożarowymi stosowany podczas targów oraz innych

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Jarmarku Bożonarodzeniowego - 2016 Niniejszy regulamin jarmarku zwany w dalszej części Regulaminem Jarmarku stanowi integralną część umowy i obowiązuje wszystkich uczestników Jarmarku organizowanego

Bardziej szczegółowo