WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO UWAGI WST PNE Wspó czesne przedsi biorstwa coraz cz ciej podejmuj kampanie marketingowe, które nawi zuj do idei spo ecznej odpowiedzialno ci. Jednymi z popularniejszych przedsi wzi w tym zakresie s programy marketingu spo ecznie zaanga owanego (Cause-Related Marketing CRM). W wymienionych programach sprzeda powi zana jest z udzielaniem przez przedsi biorstwa wsparcia na szczytne cele. Sprawia to, e programy CRM mog dostarcza korzy ci nie tylko samym przedsi biorstwom, ale równie organizacjom dobroczynnym uczestnicz cym w tego typu przedsi wzi ciach. Do najwa niejszych potencjalnych korzy ci dla przedsi biorstw mo na tutaj zaliczy m.in. zwi kszanie przychodów ze sprzeda y, wyró nianie produktu na rynku oraz kreowanie spo ecznego wymiaru w wizerunku firmy lub marki. Natomiast partnerzy nienastawieni na generowanie zysku otrzymuj wsparcie w postaci finansowej albo rzeczowej, które uzupe nia ich tradycyjne ród a finansowania 1. Przedstawione powy ej argumenty mog prowadzi do wniosku, e kampanie marketingu spo ecznie zaanga owanego s wr cz idealnym narz dziem marketingowym, które jednocze nie wspomaga sprzeda i pomaga w rozwi zywaniu DR adiunkt Katedry Zarz dzania Przedsi biorstwem, Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, Lublin; 1 S. A d k i n s, Cause Related Marketing. Who Cares Wins, Oxford: Butterworth-Heinemann 1999, s

2 160 problemów spo ecznych. Z drugiej jednak strony nale y w tym miejscu podkre li, e programy tego typu nale do jednych z najtrudniejszych przedsi wzi w marketingu. Jest tak, poniewa projekty CRM s zazwyczaj do skomplikowanymi przedsi wzi ciami organizacyjnymi, które aby przynie zamierzone rezultaty, wymagaj zaanga owania nie tylko pracowników danej jednostki, ale równie wi si ze wspó prac z partnerami nienastawionymi na zysk 2. Dodatkowo tego typu przedsi wzi cia maj to do siebie, e atwo skupiaj na sobie uwag mediów. Paradoksalnie taka popularno mo e przynie wi cej szkód ni korzy ci dla firmy, poniewa intensywna kampania informacyjna mo e wzbudzi podejrzenia w ród opinii publicznej co do motywów podejmowania tego typu programu i prowadzi do zarzutów o hipokryzj 3. Zwracaj c uwag na trudno ci zwi zane z kampaniami marketingu spo ecznie zaanga owanego, warto wspomnie o tym, e ich istota, czyli czenie dzia- alno ci o charakterze biznesowym z dobroczynno ci sprawia, e liczba czynników wp ywaj cych na rezultaty finalne takich projektów jest znaczna. Potwierdzaj to w pe ni wyniki przeprowadzonych bada nad skuteczno ci programów CRM. Przedmiotem wymienionych bada by y m.in.: wielko udzielanego wsparcia 4, rodzaj zagadnienia spo ecznego 5, reputacja partnera w kampanii 6, sposób wyra enia warto ci udzielanego wsparcia 7, relacja nak adów na reklam w stosunku do warto ci przekazywanego wsparcia 8 oraz czas trwania kampanii 9. 2 H. P r i n g l e, M. T h o m p s o n, Brand Spirit: How Cause Related Marketing Builds Brands, New York: John Wiley & Sons 2001, s M. M o r s i n g, M. S c h u l t z, Corporate Social Responsibility: Communication, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review 15(2006), nr 4, s M. H a j j a t, Effect of Cause-Related Marketing on Attitudes and Purchase Intentions: The Moderating Role of Cause Involvement and Donation Size, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 11( 2003), z. 11, s P.S. E l l e n, L.A. M o h r, D.J. W e b b, Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix?, Journal of Retailing 76(2000), nr 3, s B.A. L a f f e r t y, R.E. G o l d s m i t h, G.T. H u l t, The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause Brand Alliances, Psychology & Marketing 21( 2004), s C.T. C h a n g, To donate or not to donate? Product characteristics and framing effects of cause-related marketing on consumer purchase behavior, Psychology and Marketing 25(2008), s Y. Yoon, Z. G ü r h a n - C a n l i, N. S c h w a r z, The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, Journal of Consumer Psychology 16(2006), s D. V a n d e n B r i n k, G. O d e k e r k e n - S c h r o d e r, P. P a u w e l s, The effect of strategic and tactical cause related marketing on consumer brand loyalty, Journal of Consumer Marketing 23(2006), z. 1, s

3 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 161 W stosunkowo niewielkiej liczbie bada rozpatrywano, w jaki sposób cechy demograficzne respondentów kszta tuj ich reakcje wobec kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Je li ju prowadzono takie prace badawcze, to ich wyniki dawa y ró ne rezultaty. Na przyk ad w badaniach prowadzonych przez Dirka Moosmayera i Alexandra Fuljahn okaza o si, e kobiety wykazuj bardziej przychyln postaw wobec kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego ni m czy ni 10. Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez innych badaczy nie zidentyfikowano istotnych zmian mi dzy wymienionymi grupami respondentów 11. Podobnie przedstawia si sytuacja w przypadku oddzia ywania dochodu. Mo na tutaj odnale prace, które wskazuj, e wielko dochodu nie wp ywa na postawy konsumentów wobec koncepcji CRM 12, oraz badania, które dowodz, e osoby osi gaj ce ni sze dochody, ch tniej uczestnicz w takich przedsi wzi ciach 13. W przypadku oddzia ywania wieku oraz poziomu wykszta cenia respondentów trudno jest odnale wiarygodne ród a informacji. Wynika to m.in. z faktu, e wi kszo dotychczasowych bada prowadzono na studentach w niewielkim stopniu ró ni cych si pod wzgl dem wymienionych cech. Maj c na uwadze rozbie no ci w wynikach wcze niejszych bada na temat wp ywu cech demograficznych konsumentów na ich reakcje wobec programów CRM, za cel niniejszego opracowania przyj to prób dokonania analizy oddzia- ywania wieku, poziomu wykszta cenia, p ci oraz sytuacji materialnej konsumentów na dokonywanie przez nich zakupów produktów uczestnicz cych w programach marketingu spo ecznie zaanga owanego. Wiedza na temat oddzia ywania zmiennych o charakterze demograficznym pozwoli dok adniej wyja ni przyczyny sukcesów i niepowodze kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Informacje takie mog si okaza tak e przydatne w segmentacji konsumentów przy planowaniu przedsi wzi tego typu. 10 D. M o o s m a y e r, A. F u l j a h n, Consumer perceptions of cause related marketing campaigns. Journal of Consumer Marketing 27(2010), z. 6, s M.M. A n u a r, O. M o h a m a d, Examining the Effects of Cause-Proximity and Gender on Consumers' Response to Cause-Related Marketing: Evidence from Malaysia, International Journal of Marketing Studies 3(2011), s I. C h a n e y, N. D o l l i, Cause related marketing in New Zealand, International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing 6(2001), s Ch. A p i s i t, L. M e r e d i t h, S. N u m c h a i, L. L a c k a n a, Impacts of a Thai cause-related marketing program on corporate image, International Journal of Emerging Markets 3(2008), s

4 METODA BADAWCZA I POMIAR ZMIENNYCH Dane dla potrzeb dalszej analizy zosta y zgromadzone przy wykorzystaniu ankiety pocztowej. Opracowany kwestionariusz zawiera m.in. seri pyta, które pozwoli y na dokonanie pomiaru siedmiu zmiennych niezb dnych do tego, aby zrealizowa cel postawiony w niniejszym opracowaniu. W ród wymienionych zmiennych znalaz a si jedna zmienna zale na oraz sze zmiennych niezale nych. Zmienn zale n by udzia respondenta w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Pomiaru wspomnianej zmiennej dokonano zadaj c pytanie, czy w ci gu ostatniego roku dokona (a) Pan(i) zakupu produktu, którego sprzeda by a powi zana z udzielaniem pomocy na szczytne cele? Respondent na tak postawione pytanie móg udzieli odpowiedzi twierdz cej albo przecz cej. Grupa zmiennych niezale nych zawiera a dwie zmienne o charakterze kontrolnym oraz cztery zmienne demograficzne, których si a oddzia ywania by a zasadniczym przedmiotem analizy. Zmiennymi o charakterze demograficznym by y wiek, p e, poziom wykszta cenia oraz sytuacja materialna. Pomiaru pierwszych trzech zmiennych dokonano przy wykorzystaniu skal o charakterze nominalnym. Natomiast pomiar sytuacji materialnej respondentów przeprowadzono przy wykorzystaniu pi ciostopniowej skali symetrycznej. Zadaniem respondenta by o wskazanie, jaka jest jego sytuacja materialna. Dokonuj c takiej oceny, móg wybra jedn z opcji, poczynaj c od odpowiedzi: bardzo dobra, przez dobra, przeci tna, z a, a po odpowied bardzo z a. W przedstawianym badaniu wprowadzono tak e dwie zmienne kontrolne, aby dok adniej zmierzy si oddzia ywania zmiennych demograficznych na zmienn niezale n 14. Za zmienne kontrolne przyj to: ogóln ocen idei marketingu spo- ecznie zaanga owanego oraz postrzegane motywy podejmowania przez przedsi biorstwa programów tego typu. Wymienione czynniki istotnie oddzia uj na reakcje konsumentów wobec programów spo ecznych przedsi biorstw, co zosta o dowiedzione w poprzednich pracach badawczych 15. Pomiaru oceny idei marketingu spo ecznie zaanga owanego dokonano przy wykorzystaniu skali siedmiostopniowej, gdzie liczba 7 oznacza a zdecydowanie pozytywn ocen, a liczba 1 zdecydowanie negatywn ocen. Zadaniem respondenta by o wskazanie liczby, 14 S. W. H u c k, Reading Statistics and Research, Boston: Pearson, Ally and Bacon Np. J.J. D a v i s, Good Ethics Is Good for Business: Ethical Attributions and Response to Environmental Advertising, Journal of Business Ethics 13(1994), s

5 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 163 która najlepiej odzwierciedla a jego ocen idei czenia sprzeda y z udzielaniem pomocy przez przedsi biorstwa na szczytne cele. Natomiast pomiar postrzeganych motywów podejmowania kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego zosta dokonany na trzystopniowej skali typu nominalnego, o charakterze wymuszaj cym. Respondent mia za zadanie wskaza, dlaczego wed ug niego przedsi biorstwa podejmuj tego typu przedsi wzi cia? Udzielaj c odpowiedzi na takie pytanie, mo na by o wybra jeden z nast puj cych czterech wariantów: chc rzeczywi cie pomaga, robi to tylko po to, aby wi cej zarabia, chc jednocze nie pomaga i wi cej zarabia, z innych powodów. 2. PRZEBIEG BADA I CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Ankieta zosta a rozes ana do 600 losowo wybranych gospodarstw domowych znajduj cych si na terenie Lublina. Uzyskano w ten sposób 150 uzupe nionych kwestionariuszy, z czego dwa odrzucono ze wzgl du na znaczne braki danych. redni wiek respondenta wynosi 52,5 roku, w tym najstarszy uczestnik badania mia 84 lata, a najm odszy 19 lat. W ród uczestników badania by o 120 (80%) kobiet oraz 28 (19%) m czyzn, w przypadku jednej ankiety nie zaznaczono p ci osoby uczestnicz cej w badaniu. Znaczny odsetek kobiet w badaniu jest spowodowany tym, e we wst pie do ankiety proszono o wype nienie jej przez osoby dokonuj ce najcz ciej zakupów w gospodarstwach domowych. Wi kszo osób, które wzi y udzia w badaniu, mia o wy sze wykszta cenie 93 osoby, co stanowi 62% próby badawczej. Osób ze rednim wykszta ceniem by o 47 i stanowili oni 32% ca ej próby. Pozosta cz respondentów, czyli 6% stanowi y osoby maj ce zawodowe (8 osób) i podstawowe wykszta cenie (jedna osoba). Tak du y odsetek osób z wy szym wykszta ceniem wiadczy o nadreprezentatywno ci wymienionej grupy w stosunku do badanej populacji i jest zjawiskiem charakterystycznym dla bada prowadzonych przy wykorzystaniu ankiet pocztowych w naszym kraju O. G o r b a n i u k, Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w wietle bada eksperymentalnych, Roczniki Nauk Spo ecznych 28-29( ), z. 1, s. 256.

6 164 94% uczestników badania przyzna o, e zna ide czenia sprzeda y produktów z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. W ród osób nieznaj cych wymienionej idei, 4 osoby by y w wieku powy ej 70 lat, a pozosta e 3 w wieku powy ej 50lat. Wszystkie z wymienionych osób mia y wykszta cenie wy sze lub rednie i by y kobietami. 116 respondentów przyzna o, e w ci gu ostatniego roku naby o co najmniej jeden produkt powi zany z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Oznacza to, e oko o 78% wszystkich uczestników badania wzi o udzia w jakiej kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. W ród nabywanych produktów najwi kszy udzia mia a ywno oraz rodki czysto ci, w ka dym z wymienionych przypadków odnotowano po 61 wskaza, stanowi cych po 52,6% wszystkich odpowiedzi. W dalszej kolejno ci znalaz y si kosmetyki 10 wskaza oraz inne produkty (tablica 1). Zaskakuj cy jest fakt, e a 78% (116 vs. 33) ankietowanych przyznaje, e w ci gu ostatniego roku dokona o zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Innymi s owy, wymienione osoby wzi y udzia w co najmniej jednej kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Tablica 1. Produkty nabywane podczas kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego Rodzaj produktu Liczba wskaza Odsetek wskaza 17 ywno 61 52,6 Kosmetyki 10 8,6 rodki czysto ci 61 52,6 Inne 2 1,7 Razem 134 ród o: Wyniki bada w asnych. 17 Odsetek wskaza nie sumuje si do 100%, poniewa respondenci mogli udzieli wi cej ni jednej odpowiedzi.

7 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH WYNIKI BADANIA W celu dokonania oceny oddzia ywania cech demograficznych respondentów na prawdopodobie stwo wzi cia przez nich udzia u w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego, wykorzystano technik regresji logistycznej. Za zmienn zale n przyj to udzia respondenta w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Je li ankietowany w ci gu ostatniego roku dokona zakupu co najmniej jednego produktu, którego sprzeda by a powi zana z udzielaniem wsparcia na szczytne cele, to wpisywano cyfr jeden. W przeciwnym przypadku odpowied kodowano jako zero. Ca analiz przeprowadzono w programie Statistica 10. Wykonane obliczenia wykaza y, e statystyka chi-kwadrat dla rozpatrywanego modelu przyj a warto równ 26,07. Odpowiada temu prawdopodobie stwo empiryczne, wynosz ce 0,0002. Oznacza to, e postulowany model istotnie wyja nia wi cej zmienno ci czynnika zale nego, ni model sk adaj cy si jedynie z wyrazu wolnego. Opisuj c dobro dopasowania modelu, wykorzystano tak e wspó czynnik pseudo-r 2 McFaddena. Wymieniona miara przyj a warto 0,176. Wskazuje to na zbli ony poziom dopasowania do satysfakcjonuj cego, który zawiera si w przedziale od 0,2 do 0,4. Sta a Tablica 2. Podstawowe parametry modelu Motywy Ocena idei CRM Sytuacja materialna Wykszta cenie P e Wiek Ocena 6,026* 0,301 0,329* -0,519-0,682-0,696-0,047* B d standardowy 2,609 0,424 0,137 0,465 0,469 0,520 0,017 t 2,309 0,709 2,395-1,116-1,455-1,338-2,752 P 0,022 0,480 0,018 0,266 0,148 0,183 0,007-95% CL 0,865-0,538 0,057-1,440-1,610-1,724-0, % CL 11,187 1,139 0,600 0,401 0,245 0,333-0,013 ród o: Wyniki bada w asnych. p<0,05

8 166 Proces estymacji wykaza, e dwie z sze ciu rozpatrywanych zmiennych niezale nych istotnie oddzia ywa y na prawdopodobie stwo dokonania zakupu przez konsumenta produktu podczas kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. W ród zmiennych kontrolnych warto wspó czynnika przy zmiennej opisuj cej ocen idei kampanii CRM przyj a warto 0,329 i by a istotna statystycznie (p<0,05). Natomiast wspó czynnik przy postrzeganych motywach podejmowania tego typu programów mia warto zbli on do wymienionego, jednak oszacowane dla niego prawdopodobie stwo wynios o 0,48, co znacz co przekracza graniczny poziom istotno ci. Takie wyniki oznaczaj, e im bardziej pozytywnie konsument ocenia ide czenia sprzeda y z udzielaniem wsparcia na szczytne cele, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo wzi cia przez niego udzia u w tego typu przedsi wzi ciu. Je li chodzi o interpretacj wspó czynnika przy postrzeganych motywach podejmowania kampanii CRM, nale y zachowa znaczn ostro no. Brak jego statystycznej istotno ci nie jest argumentem przemawiaj cym za podaniem w w tpliwo wyników wcze niejszych bada. Nieistotny wspó czynnik by spowodowany prawdopodobnie asymetri rozk adu odpowiedzi na pytanie dotycz ce postrzeganych motywów. A 69,5% ze wszystkich respondentów zaznaczy o odpowied wskazuj c, e przedsi biorstwa dokonuj tego typu kampanii, aby jednocze nie pomaga i wi cej zarabia, 24% wybra o odpowied : robi to tylko po to, aby wi cej zarabia, i tylko 6% uczestników badania (9 wskaza ) wybra o odpowied wskazuj c, e przedsi biorstwa realizuj kampanie marketingu spo ecznie zaanga owanego jedynie po to, aby udziela pomocy. Dalsza analiza rozk adu odpowiedzi pod wzgl dem zakupu produktów w ramach programów CRM pokaza a, e w ród respondentów, którzy przypisuj przedsi biorstwom jedynie ch osi gni cia zysku, zakupu dokona o tylko 61% ankietowanych. W grupie osób przypisuj cych przedsi biorstwom zarówno czyste, jak i promocyjno-marketingowe motywy podejmowania takich kampanii, jednocze nie odsetek respondentów dokonuj cych zakupu wyniós 82%, a w ród respondentów przypisuj cych tylko altruistyczne motywy, wymieniony odsetek wyniós 100%. Pokazuje to, e wraz z przypisywaniem przedsi biorstwom motywów, poczynaj c od ch ci zysku, przez d enie do zysku i udzielanie jednocze nie pomocy, a do przypisywania jedynie ch ci udzielania pomocy, odsetek respondentów dokonuj cych zakupu ulega zwi kszeniu od 61%, przez 82% a do 100%. To wyra nie wskazuje na charakter zwi zku mi dzy postrzeganymi motywami podejmowanych programów spo ecznych a uczestnictwem konsumentów w tego typu przedsi wzi ciach. Ró nice mi dzy odsetkami osób

9 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 167 uczestnicz cymi w kampaniach marketingu spo ecznego nie s tak e wynikiem przypadku, co potwierdza test chi-kwadrat ( 2 (3, 164) = 9,334; p=0,025). W ród zmiennych o charakterze demograficznym jedynie wspó czynnik przy zmiennej Wiek by istotny statystycznie, jego warto zosta a oszacowana na poziomie -0,047. Oznacza to, e wraz ze zwi kszaj cym si wiekiem konsumentów maleje prawdopodobie stwo dokonania przez nich zakupu produktu w programie CRM. Pozosta e zmienne, to jest postrzegana przez konsumenta sytuacja materialna, wykszta cenie i p e nie mia y istotnego wp ywu na prawdopodobie stwo wzi cia przez konsumenta udzia u w kampanii marketingu spo- ecznie zaanga owanego. W dalszej cz ci analizy dokonano interpretacji ilorazów szans dla postulowanego modelu. Przeprowadzone badanie, podobnie jak w przypadku warto ci wspó czynników, wykaza o, e istotne s tylko ilorazy szans dla zmiennych: Ocena idei CRM oraz Wiek. Iloraz szans dla jednostki w przypadku zmiennej Ocena idei CRM wyniós 1,389. Oznacza to, e wraz z ka dym punktem na skali mierz cej ocen idei marketingu spo ecznie zaanga owanego wzrasta szansa na to, e respondent we mie udzia w takiej kampanii 1,389 razy. Dla pe nego zakresu skali iloraz szans wynosi 7,913. Wskazuje to, i szansa na to, e konsument oceniaj cy ide CRM najbardziej pozytywnie, zakupi produkt w takiej kampanii jest prawie osiem razy wi ksza, ni w przypadku konsumenta oceniaj cego ide CRM najmniej przychylnie, czyli na 1 w skali od 1 do 7. Tablica 3. Ilorazy szans dla postulowanego modelu Chi-kwadrat Walda Sta a Motywy Ocena idei CRM Sytuacja materialna Wykszta cenie P e Wiek 5,333 0,502 5,737 1,246 2,118 1,789 7,572 p 0,021 0,478 0,017 0,264 0,146 0,181 0,006 Iloraz szans dla jednostki 414,032* 1,351 1,389* 0,595 0,505 0,499 0,954* -95% CL 2,375 0,584 1,059 0,237 0,200 0,178 0, % CL 72178,38 3,125 1,823 1,493 1,278 1,395 0,987 Iloraz szans dla zakresu ród o: Wyniki bada w asnych. p<0,05 2,464 7,193 0,211 0,129 0,499 0,048 0,199 1,410 0,013 0,008 0,178 0,005 30,507 36,682 3,329 2,086 1,395 0,426

10 168 W przypadku zmiennej Wiek jednostkowy iloraz szans wyniós 0,954. Oznacza to, e wraz ze wzrostem wieku respondenta o ka dy kolejny rok, maleje szansa na to, e we mie on udzia w kampanii CRM. Rozpatruj c iloraz szans dla ca ego zakresu rozpatrywanej zmiennej, wyniós on 0,048. Oznacza to, e szansa na to, i osoba w wieku 84 lat dokona zakupu produktu w ramach kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego, jest ponad 19 razy mniejsza ni dla osoby w wieku 19 lat. 4. DYSKUSJA WYNIKÓW Przeprowadzone badanie wykaza o, e z grupy rozpatrywanych zmiennych demograficznych, jedynie wiek istotnie oddzia uje na prawdopodobie stwo dokonania zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Zidentyfikowany tutaj parametr wskazuje, e im starszy jest konsument, tym mniejsze s szanse na to, e we mie on udzia w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Taki wynik mo e by spowodowany kilkoma czynnikami. Jedn z prawdopodobnych przyczyn jest zwi kszaj ce si z wiekiem do wiadczenie oraz rosn cy poziom krytycyzmu w ród konsumentów. Na takie wyja nienie wskazuj m.in. wyniki bada przeprowadzonych przez Carla Obermillera i Erica Spangenberga 18. Ujemn zale no mi dzy wiekiem a prawdopodobie stwem wzi cia przez konsumenta udzia u w kampanii CRM mo na tak e t umaczy malej c aktywno ci poznawcz i rynkow osób w podesz ym wieku. Jak to ju wcze niej zaznaczono, idea marketingu spo ecznie zaanga owanego nie by a znana tylko osobom starszym, szczególnie w wieku powy ej 70 lat. Uzyskane wyniki maj kilka praktycznych implikacji. Po pierwsze wskazuj, e najwi cej potencjalnych odbiorców kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego mo na odnale w ród m odych konsumentów. Po drugie zidentyfikowany brak oddzia ywania p ci na prawdopodobie stwo dokonania zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele wskazuje, e programy tego typu mog okaza si równie skuteczne w przypadku tak kobiet, jak i m czyzn. Podobnie przedstawia si sytuacja, je li chodzi o wp yw wykszta cenia oraz sytuacji materialnej respondentów. Brak istotnego statystycznie 18 C. O b e r m i l l e r, E. S p a n g e n b e r, Development of a Scale to Measure Consumer Skepticism Toward Advertising, Journal of Consumer Psychology 7(1998), nr 2, s. 175.

11 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 169 ich oddzia ywania wskazuje, e mo na spodziewa si podobnego odsetka uczestników kampanii CRM w ród grup respondentów zró nicowanych pod wzgl dem wymienionych zmiennych. Po trzecie brak obecno ci istotnego statystycznie zwi zku mi dzy p ci, poziomem wykszta cenia oraz sytuacj materialn a prawdopodobie stwem dokonania zakupu oznacza, e wymienione zmienne b d mia y niewielk przydatno w segmentacji. W uogólnianiu przedstawionych wniosków nale y jednak zachowa znaczn ostro no, poniewa badana grupa charakteryzowa a si niewielkim stopniem zró nicowania, szczególnie pod wzgl dem p ci oraz poziomu wykszta cenia. Wspomniane niewielkie zró nicowanie pod wzgl dem nasilenia wymienionych zmiennych mog o w znacz cym stopniu zadecydowa o uzyskanych rezultatach. Aby unikn takich trudno ci w przysz ych badaniach, zamiast losowego doboru próby warto jest wykorzysta metod doboru o charakterze kwotowo-losowym. BIBLIOGRAFIA A d k i n s S.: Cause Related Marketing. Who Cares Wins, Oxford: Butterworth- Heinemann A n u a r M.M., O s m a n M.: Examining the Effects of Cause-Proximity and Gender on Consumers' Response to Cause-Related Marketing: Evidence from Malaysia, Journal of Marketing Studies 3(2011), s A p i s i t Ch., M e r e d i t h L., N u m c h a i S., L a c k a n a L.: Impacts of a Thai causerelated marketing program on corporate image, International Journal of Emerging Markets 3(2008), s C h a n e y I., D o l l i N.: Cause related marketing in New Zealand, International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing 6( 2001), s C h a n g C.T.: To donate or not to donate? Product characteristics and framing effects of cause-related marketing on consumer purchase behavior, Psychology and Marketing 25(2008), s D a v i s J.J.: Good Ethics Is Good for Business: Ethical Attributions and Response to Environmental Advertising, Journal of Business Ethics 13(1994), s E l l e n P.S., M o h r L.A., W e b b D.J.: Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix?, Journal of Retailing 76( 2000), nr 3, s G o r b a n i u k O.: Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w wietle bada eksperymentalnych, Roczniki Nauk Spo ecznych 28-29( ), z. 1, s

12 170 H a j j a t M.: Effect of Cause-Related Marketing on Attitudes and Purchase Intentions: The Moderating Role of Cause Involvement and Donation Size, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 11(2003), z. 1, s H u c k S.W.: Reading Statistics and Research, Boston: Pearson, Ally and Bacon L a f f e r t y B.A., G o l d s m i t h R.E., H u l t G.T.: The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause Brand Alliances, Psychology & Marketing 21(2004), s M o o s m a y e r D., F u l j a h n A.: Consumer perceptions of cause related marketing campaigns, Journal of Consumer Marketing 27(2010), z. 6, s M o r s i n g M., S c h u l t z M.: Corporate Social Responsibility: Communication, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review 15(2006), nr 4, s O b e r m i l l e r C., S p a n g e n b e r E.: Development of a Scale to Measure Consumer Skepticisim Toward Advertising, Journal of Consumer Psychology 7(1998), nr 2. P r i n g l e H., T h o m p s o n M.: Brand Spirit: How Cause Related Marketing Builds Brands, New York: JohnWiley & Sons, Inc V a n d e n B r i n k D., O d e k e r k e n - S c h r ö d e r G., P a u w e l s P.: The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumer brand loyalty, Journal of Consumer Marketing 23(2006), z. 1, s Y o o n Y., G ü r h a n - C a n l i Z., S c h w a r z N.: The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, Journal of Consumer Psychology 16(2006), s THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON THE PARTICIPATION OF CONSUMERS IN CAUSE-RELATED MARKETING CAMPAIGNS S u m m a r y This article presents research results concerning the correlation between the variables of age, education, sex and the material situation of consumers and the decisions they make when buying products marketed within the framework of cause-related marketing. The data have been collected with the use of a questionnaire posted to a random group of respondents. Data analysis is based on the technique of logistic regression. It has revealed that from among all the demographic variables, it is only age that significantly influenced the probability of the subjects participation in cause-related marketing campaigns. Translated by Konrad Klimkowski S owa kluczowe: marketing spo ecznie zaanga owany, cechy demograficzne Key words: cause-related marketing, demographic variables

KLUCZOWE ELEMENTY OFERTY MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGAZ OWANEGO

KLUCZOWE ELEMENTY OFERTY MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGAZ OWANEGO ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 4(40) 2012 GRZEGORZ ZASUWA KLUCZOWE ELEMENTY OFERTY MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGAZ OWANEGO WPROWADZENIE Wspó czesne przedsie biorstwa podejmuj a róz ne inicjatywy, których

Bardziej szczegółowo

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA

ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ZALE NO CI MI DZY WYKORZYSTANIEM KREDYTU HANDLOWEGO I BANKOWEGO W WIETLE TEORII I BADA WST P Powszechno i masowo stosowania kredytu handlowego (inaczej kupieckiego,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej

A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 197 209 ISSN 1896-1800 A co ja robi tu? Teoria poziomu identy kacji dzia ania dwadzie cia lat pó niej Wojciech Kulesza Wydzia Psychologii, Szko a Wy sza Psychologii

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 4 (27) 435 447 ISSN 1896-1800 Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji ze zwi zku romantycznego Maria Ka mierczak Uniwersytet Gda ski, Instytut Psychologii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo