WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH NA UDZIA KONSUMENTÓW W KAMPANIACH MARKETINGU SPO ECZNIE ZAANGA OWANEGO UWAGI WST PNE Wspó czesne przedsi biorstwa coraz cz ciej podejmuj kampanie marketingowe, które nawi zuj do idei spo ecznej odpowiedzialno ci. Jednymi z popularniejszych przedsi wzi w tym zakresie s programy marketingu spo ecznie zaanga owanego (Cause-Related Marketing CRM). W wymienionych programach sprzeda powi zana jest z udzielaniem przez przedsi biorstwa wsparcia na szczytne cele. Sprawia to, e programy CRM mog dostarcza korzy ci nie tylko samym przedsi biorstwom, ale równie organizacjom dobroczynnym uczestnicz cym w tego typu przedsi wzi ciach. Do najwa niejszych potencjalnych korzy ci dla przedsi biorstw mo na tutaj zaliczy m.in. zwi kszanie przychodów ze sprzeda y, wyró nianie produktu na rynku oraz kreowanie spo ecznego wymiaru w wizerunku firmy lub marki. Natomiast partnerzy nienastawieni na generowanie zysku otrzymuj wsparcie w postaci finansowej albo rzeczowej, które uzupe nia ich tradycyjne ród a finansowania 1. Przedstawione powy ej argumenty mog prowadzi do wniosku, e kampanie marketingu spo ecznie zaanga owanego s wr cz idealnym narz dziem marketingowym, które jednocze nie wspomaga sprzeda i pomaga w rozwi zywaniu DR adiunkt Katedry Zarz dzania Przedsi biorstwem, Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II; adres do korespondencji: Al. Rac awickie 14, Lublin; 1 S. A d k i n s, Cause Related Marketing. Who Cares Wins, Oxford: Butterworth-Heinemann 1999, s

2 160 problemów spo ecznych. Z drugiej jednak strony nale y w tym miejscu podkre li, e programy tego typu nale do jednych z najtrudniejszych przedsi wzi w marketingu. Jest tak, poniewa projekty CRM s zazwyczaj do skomplikowanymi przedsi wzi ciami organizacyjnymi, które aby przynie zamierzone rezultaty, wymagaj zaanga owania nie tylko pracowników danej jednostki, ale równie wi si ze wspó prac z partnerami nienastawionymi na zysk 2. Dodatkowo tego typu przedsi wzi cia maj to do siebie, e atwo skupiaj na sobie uwag mediów. Paradoksalnie taka popularno mo e przynie wi cej szkód ni korzy ci dla firmy, poniewa intensywna kampania informacyjna mo e wzbudzi podejrzenia w ród opinii publicznej co do motywów podejmowania tego typu programu i prowadzi do zarzutów o hipokryzj 3. Zwracaj c uwag na trudno ci zwi zane z kampaniami marketingu spo ecznie zaanga owanego, warto wspomnie o tym, e ich istota, czyli czenie dzia- alno ci o charakterze biznesowym z dobroczynno ci sprawia, e liczba czynników wp ywaj cych na rezultaty finalne takich projektów jest znaczna. Potwierdzaj to w pe ni wyniki przeprowadzonych bada nad skuteczno ci programów CRM. Przedmiotem wymienionych bada by y m.in.: wielko udzielanego wsparcia 4, rodzaj zagadnienia spo ecznego 5, reputacja partnera w kampanii 6, sposób wyra enia warto ci udzielanego wsparcia 7, relacja nak adów na reklam w stosunku do warto ci przekazywanego wsparcia 8 oraz czas trwania kampanii 9. 2 H. P r i n g l e, M. T h o m p s o n, Brand Spirit: How Cause Related Marketing Builds Brands, New York: John Wiley & Sons 2001, s M. M o r s i n g, M. S c h u l t z, Corporate Social Responsibility: Communication, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review 15(2006), nr 4, s M. H a j j a t, Effect of Cause-Related Marketing on Attitudes and Purchase Intentions: The Moderating Role of Cause Involvement and Donation Size, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 11( 2003), z. 11, s P.S. E l l e n, L.A. M o h r, D.J. W e b b, Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix?, Journal of Retailing 76(2000), nr 3, s B.A. L a f f e r t y, R.E. G o l d s m i t h, G.T. H u l t, The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause Brand Alliances, Psychology & Marketing 21( 2004), s C.T. C h a n g, To donate or not to donate? Product characteristics and framing effects of cause-related marketing on consumer purchase behavior, Psychology and Marketing 25(2008), s Y. Yoon, Z. G ü r h a n - C a n l i, N. S c h w a r z, The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, Journal of Consumer Psychology 16(2006), s D. V a n d e n B r i n k, G. O d e k e r k e n - S c h r o d e r, P. P a u w e l s, The effect of strategic and tactical cause related marketing on consumer brand loyalty, Journal of Consumer Marketing 23(2006), z. 1, s

3 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 161 W stosunkowo niewielkiej liczbie bada rozpatrywano, w jaki sposób cechy demograficzne respondentów kszta tuj ich reakcje wobec kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Je li ju prowadzono takie prace badawcze, to ich wyniki dawa y ró ne rezultaty. Na przyk ad w badaniach prowadzonych przez Dirka Moosmayera i Alexandra Fuljahn okaza o si, e kobiety wykazuj bardziej przychyln postaw wobec kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego ni m czy ni 10. Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez innych badaczy nie zidentyfikowano istotnych zmian mi dzy wymienionymi grupami respondentów 11. Podobnie przedstawia si sytuacja w przypadku oddzia ywania dochodu. Mo na tutaj odnale prace, które wskazuj, e wielko dochodu nie wp ywa na postawy konsumentów wobec koncepcji CRM 12, oraz badania, które dowodz, e osoby osi gaj ce ni sze dochody, ch tniej uczestnicz w takich przedsi wzi ciach 13. W przypadku oddzia ywania wieku oraz poziomu wykszta cenia respondentów trudno jest odnale wiarygodne ród a informacji. Wynika to m.in. z faktu, e wi kszo dotychczasowych bada prowadzono na studentach w niewielkim stopniu ró ni cych si pod wzgl dem wymienionych cech. Maj c na uwadze rozbie no ci w wynikach wcze niejszych bada na temat wp ywu cech demograficznych konsumentów na ich reakcje wobec programów CRM, za cel niniejszego opracowania przyj to prób dokonania analizy oddzia- ywania wieku, poziomu wykszta cenia, p ci oraz sytuacji materialnej konsumentów na dokonywanie przez nich zakupów produktów uczestnicz cych w programach marketingu spo ecznie zaanga owanego. Wiedza na temat oddzia ywania zmiennych o charakterze demograficznym pozwoli dok adniej wyja ni przyczyny sukcesów i niepowodze kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Informacje takie mog si okaza tak e przydatne w segmentacji konsumentów przy planowaniu przedsi wzi tego typu. 10 D. M o o s m a y e r, A. F u l j a h n, Consumer perceptions of cause related marketing campaigns. Journal of Consumer Marketing 27(2010), z. 6, s M.M. A n u a r, O. M o h a m a d, Examining the Effects of Cause-Proximity and Gender on Consumers' Response to Cause-Related Marketing: Evidence from Malaysia, International Journal of Marketing Studies 3(2011), s I. C h a n e y, N. D o l l i, Cause related marketing in New Zealand, International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing 6(2001), s Ch. A p i s i t, L. M e r e d i t h, S. N u m c h a i, L. L a c k a n a, Impacts of a Thai cause-related marketing program on corporate image, International Journal of Emerging Markets 3(2008), s

4 METODA BADAWCZA I POMIAR ZMIENNYCH Dane dla potrzeb dalszej analizy zosta y zgromadzone przy wykorzystaniu ankiety pocztowej. Opracowany kwestionariusz zawiera m.in. seri pyta, które pozwoli y na dokonanie pomiaru siedmiu zmiennych niezb dnych do tego, aby zrealizowa cel postawiony w niniejszym opracowaniu. W ród wymienionych zmiennych znalaz a si jedna zmienna zale na oraz sze zmiennych niezale nych. Zmienn zale n by udzia respondenta w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Pomiaru wspomnianej zmiennej dokonano zadaj c pytanie, czy w ci gu ostatniego roku dokona (a) Pan(i) zakupu produktu, którego sprzeda by a powi zana z udzielaniem pomocy na szczytne cele? Respondent na tak postawione pytanie móg udzieli odpowiedzi twierdz cej albo przecz cej. Grupa zmiennych niezale nych zawiera a dwie zmienne o charakterze kontrolnym oraz cztery zmienne demograficzne, których si a oddzia ywania by a zasadniczym przedmiotem analizy. Zmiennymi o charakterze demograficznym by y wiek, p e, poziom wykszta cenia oraz sytuacja materialna. Pomiaru pierwszych trzech zmiennych dokonano przy wykorzystaniu skal o charakterze nominalnym. Natomiast pomiar sytuacji materialnej respondentów przeprowadzono przy wykorzystaniu pi ciostopniowej skali symetrycznej. Zadaniem respondenta by o wskazanie, jaka jest jego sytuacja materialna. Dokonuj c takiej oceny, móg wybra jedn z opcji, poczynaj c od odpowiedzi: bardzo dobra, przez dobra, przeci tna, z a, a po odpowied bardzo z a. W przedstawianym badaniu wprowadzono tak e dwie zmienne kontrolne, aby dok adniej zmierzy si oddzia ywania zmiennych demograficznych na zmienn niezale n 14. Za zmienne kontrolne przyj to: ogóln ocen idei marketingu spo- ecznie zaanga owanego oraz postrzegane motywy podejmowania przez przedsi biorstwa programów tego typu. Wymienione czynniki istotnie oddzia uj na reakcje konsumentów wobec programów spo ecznych przedsi biorstw, co zosta o dowiedzione w poprzednich pracach badawczych 15. Pomiaru oceny idei marketingu spo ecznie zaanga owanego dokonano przy wykorzystaniu skali siedmiostopniowej, gdzie liczba 7 oznacza a zdecydowanie pozytywn ocen, a liczba 1 zdecydowanie negatywn ocen. Zadaniem respondenta by o wskazanie liczby, 14 S. W. H u c k, Reading Statistics and Research, Boston: Pearson, Ally and Bacon Np. J.J. D a v i s, Good Ethics Is Good for Business: Ethical Attributions and Response to Environmental Advertising, Journal of Business Ethics 13(1994), s

5 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 163 która najlepiej odzwierciedla a jego ocen idei czenia sprzeda y z udzielaniem pomocy przez przedsi biorstwa na szczytne cele. Natomiast pomiar postrzeganych motywów podejmowania kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego zosta dokonany na trzystopniowej skali typu nominalnego, o charakterze wymuszaj cym. Respondent mia za zadanie wskaza, dlaczego wed ug niego przedsi biorstwa podejmuj tego typu przedsi wzi cia? Udzielaj c odpowiedzi na takie pytanie, mo na by o wybra jeden z nast puj cych czterech wariantów: chc rzeczywi cie pomaga, robi to tylko po to, aby wi cej zarabia, chc jednocze nie pomaga i wi cej zarabia, z innych powodów. 2. PRZEBIEG BADA I CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Ankieta zosta a rozes ana do 600 losowo wybranych gospodarstw domowych znajduj cych si na terenie Lublina. Uzyskano w ten sposób 150 uzupe nionych kwestionariuszy, z czego dwa odrzucono ze wzgl du na znaczne braki danych. redni wiek respondenta wynosi 52,5 roku, w tym najstarszy uczestnik badania mia 84 lata, a najm odszy 19 lat. W ród uczestników badania by o 120 (80%) kobiet oraz 28 (19%) m czyzn, w przypadku jednej ankiety nie zaznaczono p ci osoby uczestnicz cej w badaniu. Znaczny odsetek kobiet w badaniu jest spowodowany tym, e we wst pie do ankiety proszono o wype nienie jej przez osoby dokonuj ce najcz ciej zakupów w gospodarstwach domowych. Wi kszo osób, które wzi y udzia w badaniu, mia o wy sze wykszta cenie 93 osoby, co stanowi 62% próby badawczej. Osób ze rednim wykszta ceniem by o 47 i stanowili oni 32% ca ej próby. Pozosta cz respondentów, czyli 6% stanowi y osoby maj ce zawodowe (8 osób) i podstawowe wykszta cenie (jedna osoba). Tak du y odsetek osób z wy szym wykszta ceniem wiadczy o nadreprezentatywno ci wymienionej grupy w stosunku do badanej populacji i jest zjawiskiem charakterystycznym dla bada prowadzonych przy wykorzystaniu ankiet pocztowych w naszym kraju O. G o r b a n i u k, Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w wietle bada eksperymentalnych, Roczniki Nauk Spo ecznych 28-29( ), z. 1, s. 256.

6 164 94% uczestników badania przyzna o, e zna ide czenia sprzeda y produktów z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. W ród osób nieznaj cych wymienionej idei, 4 osoby by y w wieku powy ej 70 lat, a pozosta e 3 w wieku powy ej 50lat. Wszystkie z wymienionych osób mia y wykszta cenie wy sze lub rednie i by y kobietami. 116 respondentów przyzna o, e w ci gu ostatniego roku naby o co najmniej jeden produkt powi zany z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Oznacza to, e oko o 78% wszystkich uczestników badania wzi o udzia w jakiej kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. W ród nabywanych produktów najwi kszy udzia mia a ywno oraz rodki czysto ci, w ka dym z wymienionych przypadków odnotowano po 61 wskaza, stanowi cych po 52,6% wszystkich odpowiedzi. W dalszej kolejno ci znalaz y si kosmetyki 10 wskaza oraz inne produkty (tablica 1). Zaskakuj cy jest fakt, e a 78% (116 vs. 33) ankietowanych przyznaje, e w ci gu ostatniego roku dokona o zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Innymi s owy, wymienione osoby wzi y udzia w co najmniej jednej kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Tablica 1. Produkty nabywane podczas kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego Rodzaj produktu Liczba wskaza Odsetek wskaza 17 ywno 61 52,6 Kosmetyki 10 8,6 rodki czysto ci 61 52,6 Inne 2 1,7 Razem 134 ród o: Wyniki bada w asnych. 17 Odsetek wskaza nie sumuje si do 100%, poniewa respondenci mogli udzieli wi cej ni jednej odpowiedzi.

7 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH WYNIKI BADANIA W celu dokonania oceny oddzia ywania cech demograficznych respondentów na prawdopodobie stwo wzi cia przez nich udzia u w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego, wykorzystano technik regresji logistycznej. Za zmienn zale n przyj to udzia respondenta w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Je li ankietowany w ci gu ostatniego roku dokona zakupu co najmniej jednego produktu, którego sprzeda by a powi zana z udzielaniem wsparcia na szczytne cele, to wpisywano cyfr jeden. W przeciwnym przypadku odpowied kodowano jako zero. Ca analiz przeprowadzono w programie Statistica 10. Wykonane obliczenia wykaza y, e statystyka chi-kwadrat dla rozpatrywanego modelu przyj a warto równ 26,07. Odpowiada temu prawdopodobie stwo empiryczne, wynosz ce 0,0002. Oznacza to, e postulowany model istotnie wyja nia wi cej zmienno ci czynnika zale nego, ni model sk adaj cy si jedynie z wyrazu wolnego. Opisuj c dobro dopasowania modelu, wykorzystano tak e wspó czynnik pseudo-r 2 McFaddena. Wymieniona miara przyj a warto 0,176. Wskazuje to na zbli ony poziom dopasowania do satysfakcjonuj cego, który zawiera si w przedziale od 0,2 do 0,4. Sta a Tablica 2. Podstawowe parametry modelu Motywy Ocena idei CRM Sytuacja materialna Wykszta cenie P e Wiek Ocena 6,026* 0,301 0,329* -0,519-0,682-0,696-0,047* B d standardowy 2,609 0,424 0,137 0,465 0,469 0,520 0,017 t 2,309 0,709 2,395-1,116-1,455-1,338-2,752 P 0,022 0,480 0,018 0,266 0,148 0,183 0,007-95% CL 0,865-0,538 0,057-1,440-1,610-1,724-0, % CL 11,187 1,139 0,600 0,401 0,245 0,333-0,013 ród o: Wyniki bada w asnych. p<0,05

8 166 Proces estymacji wykaza, e dwie z sze ciu rozpatrywanych zmiennych niezale nych istotnie oddzia ywa y na prawdopodobie stwo dokonania zakupu przez konsumenta produktu podczas kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. W ród zmiennych kontrolnych warto wspó czynnika przy zmiennej opisuj cej ocen idei kampanii CRM przyj a warto 0,329 i by a istotna statystycznie (p<0,05). Natomiast wspó czynnik przy postrzeganych motywach podejmowania tego typu programów mia warto zbli on do wymienionego, jednak oszacowane dla niego prawdopodobie stwo wynios o 0,48, co znacz co przekracza graniczny poziom istotno ci. Takie wyniki oznaczaj, e im bardziej pozytywnie konsument ocenia ide czenia sprzeda y z udzielaniem wsparcia na szczytne cele, tym wi ksze jest prawdopodobie stwo wzi cia przez niego udzia u w tego typu przedsi wzi ciu. Je li chodzi o interpretacj wspó czynnika przy postrzeganych motywach podejmowania kampanii CRM, nale y zachowa znaczn ostro no. Brak jego statystycznej istotno ci nie jest argumentem przemawiaj cym za podaniem w w tpliwo wyników wcze niejszych bada. Nieistotny wspó czynnik by spowodowany prawdopodobnie asymetri rozk adu odpowiedzi na pytanie dotycz ce postrzeganych motywów. A 69,5% ze wszystkich respondentów zaznaczy o odpowied wskazuj c, e przedsi biorstwa dokonuj tego typu kampanii, aby jednocze nie pomaga i wi cej zarabia, 24% wybra o odpowied : robi to tylko po to, aby wi cej zarabia, i tylko 6% uczestników badania (9 wskaza ) wybra o odpowied wskazuj c, e przedsi biorstwa realizuj kampanie marketingu spo ecznie zaanga owanego jedynie po to, aby udziela pomocy. Dalsza analiza rozk adu odpowiedzi pod wzgl dem zakupu produktów w ramach programów CRM pokaza a, e w ród respondentów, którzy przypisuj przedsi biorstwom jedynie ch osi gni cia zysku, zakupu dokona o tylko 61% ankietowanych. W grupie osób przypisuj cych przedsi biorstwom zarówno czyste, jak i promocyjno-marketingowe motywy podejmowania takich kampanii, jednocze nie odsetek respondentów dokonuj cych zakupu wyniós 82%, a w ród respondentów przypisuj cych tylko altruistyczne motywy, wymieniony odsetek wyniós 100%. Pokazuje to, e wraz z przypisywaniem przedsi biorstwom motywów, poczynaj c od ch ci zysku, przez d enie do zysku i udzielanie jednocze nie pomocy, a do przypisywania jedynie ch ci udzielania pomocy, odsetek respondentów dokonuj cych zakupu ulega zwi kszeniu od 61%, przez 82% a do 100%. To wyra nie wskazuje na charakter zwi zku mi dzy postrzeganymi motywami podejmowanych programów spo ecznych a uczestnictwem konsumentów w tego typu przedsi wzi ciach. Ró nice mi dzy odsetkami osób

9 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 167 uczestnicz cymi w kampaniach marketingu spo ecznego nie s tak e wynikiem przypadku, co potwierdza test chi-kwadrat ( 2 (3, 164) = 9,334; p=0,025). W ród zmiennych o charakterze demograficznym jedynie wspó czynnik przy zmiennej Wiek by istotny statystycznie, jego warto zosta a oszacowana na poziomie -0,047. Oznacza to, e wraz ze zwi kszaj cym si wiekiem konsumentów maleje prawdopodobie stwo dokonania przez nich zakupu produktu w programie CRM. Pozosta e zmienne, to jest postrzegana przez konsumenta sytuacja materialna, wykszta cenie i p e nie mia y istotnego wp ywu na prawdopodobie stwo wzi cia przez konsumenta udzia u w kampanii marketingu spo- ecznie zaanga owanego. W dalszej cz ci analizy dokonano interpretacji ilorazów szans dla postulowanego modelu. Przeprowadzone badanie, podobnie jak w przypadku warto ci wspó czynników, wykaza o, e istotne s tylko ilorazy szans dla zmiennych: Ocena idei CRM oraz Wiek. Iloraz szans dla jednostki w przypadku zmiennej Ocena idei CRM wyniós 1,389. Oznacza to, e wraz z ka dym punktem na skali mierz cej ocen idei marketingu spo ecznie zaanga owanego wzrasta szansa na to, e respondent we mie udzia w takiej kampanii 1,389 razy. Dla pe nego zakresu skali iloraz szans wynosi 7,913. Wskazuje to, i szansa na to, e konsument oceniaj cy ide CRM najbardziej pozytywnie, zakupi produkt w takiej kampanii jest prawie osiem razy wi ksza, ni w przypadku konsumenta oceniaj cego ide CRM najmniej przychylnie, czyli na 1 w skali od 1 do 7. Tablica 3. Ilorazy szans dla postulowanego modelu Chi-kwadrat Walda Sta a Motywy Ocena idei CRM Sytuacja materialna Wykszta cenie P e Wiek 5,333 0,502 5,737 1,246 2,118 1,789 7,572 p 0,021 0,478 0,017 0,264 0,146 0,181 0,006 Iloraz szans dla jednostki 414,032* 1,351 1,389* 0,595 0,505 0,499 0,954* -95% CL 2,375 0,584 1,059 0,237 0,200 0,178 0, % CL 72178,38 3,125 1,823 1,493 1,278 1,395 0,987 Iloraz szans dla zakresu ród o: Wyniki bada w asnych. p<0,05 2,464 7,193 0,211 0,129 0,499 0,048 0,199 1,410 0,013 0,008 0,178 0,005 30,507 36,682 3,329 2,086 1,395 0,426

10 168 W przypadku zmiennej Wiek jednostkowy iloraz szans wyniós 0,954. Oznacza to, e wraz ze wzrostem wieku respondenta o ka dy kolejny rok, maleje szansa na to, e we mie on udzia w kampanii CRM. Rozpatruj c iloraz szans dla ca ego zakresu rozpatrywanej zmiennej, wyniós on 0,048. Oznacza to, e szansa na to, i osoba w wieku 84 lat dokona zakupu produktu w ramach kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego, jest ponad 19 razy mniejsza ni dla osoby w wieku 19 lat. 4. DYSKUSJA WYNIKÓW Przeprowadzone badanie wykaza o, e z grupy rozpatrywanych zmiennych demograficznych, jedynie wiek istotnie oddzia uje na prawdopodobie stwo dokonania zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele. Zidentyfikowany tutaj parametr wskazuje, e im starszy jest konsument, tym mniejsze s szanse na to, e we mie on udzia w kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego. Taki wynik mo e by spowodowany kilkoma czynnikami. Jedn z prawdopodobnych przyczyn jest zwi kszaj ce si z wiekiem do wiadczenie oraz rosn cy poziom krytycyzmu w ród konsumentów. Na takie wyja nienie wskazuj m.in. wyniki bada przeprowadzonych przez Carla Obermillera i Erica Spangenberga 18. Ujemn zale no mi dzy wiekiem a prawdopodobie stwem wzi cia przez konsumenta udzia u w kampanii CRM mo na tak e t umaczy malej c aktywno ci poznawcz i rynkow osób w podesz ym wieku. Jak to ju wcze niej zaznaczono, idea marketingu spo ecznie zaanga owanego nie by a znana tylko osobom starszym, szczególnie w wieku powy ej 70 lat. Uzyskane wyniki maj kilka praktycznych implikacji. Po pierwsze wskazuj, e najwi cej potencjalnych odbiorców kampanii marketingu spo ecznie zaanga owanego mo na odnale w ród m odych konsumentów. Po drugie zidentyfikowany brak oddzia ywania p ci na prawdopodobie stwo dokonania zakupu produktu powi zanego z udzielaniem wsparcia na szczytne cele wskazuje, e programy tego typu mog okaza si równie skuteczne w przypadku tak kobiet, jak i m czyzn. Podobnie przedstawia si sytuacja, je li chodzi o wp yw wykszta cenia oraz sytuacji materialnej respondentów. Brak istotnego statystycznie 18 C. O b e r m i l l e r, E. S p a n g e n b e r, Development of a Scale to Measure Consumer Skepticism Toward Advertising, Journal of Consumer Psychology 7(1998), nr 2, s. 175.

11 WP YW ZMIENNYCH DEMOGRAFICZNYCH 169 ich oddzia ywania wskazuje, e mo na spodziewa si podobnego odsetka uczestników kampanii CRM w ród grup respondentów zró nicowanych pod wzgl dem wymienionych zmiennych. Po trzecie brak obecno ci istotnego statystycznie zwi zku mi dzy p ci, poziomem wykszta cenia oraz sytuacj materialn a prawdopodobie stwem dokonania zakupu oznacza, e wymienione zmienne b d mia y niewielk przydatno w segmentacji. W uogólnianiu przedstawionych wniosków nale y jednak zachowa znaczn ostro no, poniewa badana grupa charakteryzowa a si niewielkim stopniem zró nicowania, szczególnie pod wzgl dem p ci oraz poziomu wykszta cenia. Wspomniane niewielkie zró nicowanie pod wzgl dem nasilenia wymienionych zmiennych mog o w znacz cym stopniu zadecydowa o uzyskanych rezultatach. Aby unikn takich trudno ci w przysz ych badaniach, zamiast losowego doboru próby warto jest wykorzysta metod doboru o charakterze kwotowo-losowym. BIBLIOGRAFIA A d k i n s S.: Cause Related Marketing. Who Cares Wins, Oxford: Butterworth- Heinemann A n u a r M.M., O s m a n M.: Examining the Effects of Cause-Proximity and Gender on Consumers' Response to Cause-Related Marketing: Evidence from Malaysia, Journal of Marketing Studies 3(2011), s A p i s i t Ch., M e r e d i t h L., N u m c h a i S., L a c k a n a L.: Impacts of a Thai causerelated marketing program on corporate image, International Journal of Emerging Markets 3(2008), s C h a n e y I., D o l l i N.: Cause related marketing in New Zealand, International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing 6( 2001), s C h a n g C.T.: To donate or not to donate? Product characteristics and framing effects of cause-related marketing on consumer purchase behavior, Psychology and Marketing 25(2008), s D a v i s J.J.: Good Ethics Is Good for Business: Ethical Attributions and Response to Environmental Advertising, Journal of Business Ethics 13(1994), s E l l e n P.S., M o h r L.A., W e b b D.J.: Charitable Programs and the Retailer: Do They Mix?, Journal of Retailing 76( 2000), nr 3, s G o r b a n i u k O.: Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w wietle bada eksperymentalnych, Roczniki Nauk Spo ecznych 28-29( ), z. 1, s

12 170 H a j j a t M.: Effect of Cause-Related Marketing on Attitudes and Purchase Intentions: The Moderating Role of Cause Involvement and Donation Size, Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 11(2003), z. 1, s H u c k S.W.: Reading Statistics and Research, Boston: Pearson, Ally and Bacon L a f f e r t y B.A., G o l d s m i t h R.E., H u l t G.T.: The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause Brand Alliances, Psychology & Marketing 21(2004), s M o o s m a y e r D., F u l j a h n A.: Consumer perceptions of cause related marketing campaigns, Journal of Consumer Marketing 27(2010), z. 6, s M o r s i n g M., S c h u l t z M.: Corporate Social Responsibility: Communication, response and involvement strategies, Business Ethics: A European Review 15(2006), nr 4, s O b e r m i l l e r C., S p a n g e n b e r E.: Development of a Scale to Measure Consumer Skepticisim Toward Advertising, Journal of Consumer Psychology 7(1998), nr 2. P r i n g l e H., T h o m p s o n M.: Brand Spirit: How Cause Related Marketing Builds Brands, New York: JohnWiley & Sons, Inc V a n d e n B r i n k D., O d e k e r k e n - S c h r ö d e r G., P a u w e l s P.: The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumer brand loyalty, Journal of Consumer Marketing 23(2006), z. 1, s Y o o n Y., G ü r h a n - C a n l i Z., S c h w a r z N.: The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) Activities on Companies With Bad Reputations, Journal of Consumer Psychology 16(2006), s THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC VARIABLES ON THE PARTICIPATION OF CONSUMERS IN CAUSE-RELATED MARKETING CAMPAIGNS S u m m a r y This article presents research results concerning the correlation between the variables of age, education, sex and the material situation of consumers and the decisions they make when buying products marketed within the framework of cause-related marketing. The data have been collected with the use of a questionnaire posted to a random group of respondents. Data analysis is based on the technique of logistic regression. It has revealed that from among all the demographic variables, it is only age that significantly influenced the probability of the subjects participation in cause-related marketing campaigns. Translated by Konrad Klimkowski S owa kluczowe: marketing spo ecznie zaanga owany, cechy demograficzne Key words: cause-related marketing, demographic variables

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Celem badania było pozyskanie informacji wśród pracodawców na temat czynników oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w firmach,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Regresja logistyczna

Szkolenie Regresja logistyczna Szkolenie Regresja logistyczna program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Szkolenie Regresja logistyczna Co to jest regresja logistyczna? Regresja logistyczna pozwala

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus zrealizowało kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: Zainwestuj w Świat zobacz, że warto, współfinansowany z programu grantowego

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń

Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008. Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń Raport z realizacji projektu szkoleń w ramach programu Komputer dla ucznia w roku 2008 Uczestnicy projektu oraz ewaluacja szkoleń 1 Wprowadzenie Omawiane w raporcie szkolenia były realizowane przez OFEK

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem Analiza I Potrzebujesz pomocy? Wypełnij formularz Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym oglądalność w TV meczów piłkarskich. W tym celu zastosujemy test

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Co dalej z frankowiczami? NR 63/2016 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Co dalej z frankowiczami? NR 63/2016 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 63/2016 ISSN 2353-5822 Co dalej z frankowiczami? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 PODATKI 96 WARSZAWA, GRUDZIEŃ 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji

Motywowanie pracowników. Motywowanie. Teorie motywacji Motywowanie Motywowanie pracowników Jest to proces kierowniczy polegający na wpływaniu na zachowanie pracowników, w, aby realizowali oni określone cele, z uwzględnieniem wiedzy o tym, co powoduje takie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 98 BS/71/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ROZLICZENIA PODATKOWE ZA ROK 98 BS/71/99 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, KWIECIEŃ 99 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo