Europejska Aprobata Techniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna"

Transkrypt

1 Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Internet: Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z artykułem 10 dyrektywy Rady 89/106/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0750 (Tłumaczenie na język angielski, oryginalna wersja jest w języku czeskim) Nazwa handlowa Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Właściciel aprobaty Typ ogólny i zastosowanie wyrobu budowlanego Ważność od do Zakład produkcyjny Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera pgb-polska Sp. z o.o. ul. Jondy Gliwice Polska Łącznik wklejany (kotwa wklejana) typu iniekcyjnego z stali ocynkowanej lub nierdzewnej do stosowania w betonie niespękanym o wymiarach: M8, M10, M12, M16, M20 i M r r. pgb - Polska Sp. z o.o. Zakład 1 16 stron obejmujących 8 Załączników, które stanowią integralną część dokumentu Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Strona 2 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. I. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Praski Instytut Techniki i Badań Budowlanych (Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p.) zgodnie z: dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1, zmienioną dyrektywą Rady 93/68/EWG 2 ; i rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 Dekretem Rządowym nr 190/ Zbiór przepisów prawnych 4, z późniejszymi zmianami Wspólnymi procedurami dotyczącymi wnioskowania, opracowywania i przyznawania. Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w Załączniku do Decyzji Komisji WE. 94/23/EC 5 ; Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych Kotwy metalowe do stosowania w betonie, ETAG 001, Część 1 Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5 Kotwy wklejane. 2. Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. upoważniony jest do weryfikowania, czy spełnione są wymogi Europejskiej Aprobaty Technicznej. Weryfikacja ta może mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za to, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania ponosi podmiot, który uzyskał Europejską Aprobatę Techniczną. 3. Niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie można przenosić na innych producentów, czy też agentów producentów jak tylko tych, którzy zostali wskazani na stronie 1, ani też na żadne inne zakłady produkcyjne jak te wskazane na stronie 1 niniejszej Aprobaty. 4. Praski Instytut Techniki i Badań Budowlanych może, w szczególności na podstawie informacji Komisji zgodnie z Artykułem 5 (1) Dyrektywy komisji 89/106/EWG, wycofać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną. 5. Kopiowanie/odtwarzanie niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, w tym przekazywanie jej poprzez media elektroniczne musi obejmować całość dokumentu. Jednakże, dokonywanie częściowego kopiowania jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Praskiego Instytutu Techniki i Badań Budowlanych. W przypadku częściowego kopiowania należy to wyraźnie zaznaczyć. Teksty i rysunki materiałów reklamowych nie mogą być sprzeczne, ani też nie mogą zniekształcać Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez organ zatwierdzający w jego języku urzędowym. Wersja ta odpowiada wersji rozesłanej w ramach EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy stosownie oznaczać. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia r., str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia r., str. 1 4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284, z dnia r., str. 1 5 Zbiór przepisów Republiki Czeskiej, Tom 79 Nr190, z dnia r. 5 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia r., str. 34

3 Strona 3 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu i zakres stosowania 1.1 Opis produktu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w wymiarach M8 do M24 jest łącznikiem wklejanym (typu iniekcyjnego) wykonanym ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, osadzonym w otworze wywierconym w podłożu, uprzednio zalanym dwuskładnikową zaprawą iniekcyjną przy użyciu pistoletu aplikatora (pompy) wyposażonego w specjalną dyszę mieszalnikową. Standardowy pręt gwintowany jest umieszczany w żywicy powolnym ruchem, przy wykonaniu lekkiego obrotu. Można stosować gwintowany pręt zakończony płaską końcówką, o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 lub dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45. Pojemniki z zaprawą są dostępne w różnych wymiarach (150 ml do 850 ml) i układzie (współosiowo, jeden obok drugiego, z kapsułą w pojemniku lub łuszczarką). Łącznik jest przeznaczony do stosowania w głębokości zakotwienia o średnicy od 8 do 12. Zamontowany łącznik przedstawiono w Załączniku Zakres stosowania Łącznik jest przeznaczony do zamocowań w przypadkach, w których muszą być spełnione wymagania co do wytrzymałości mechanicznej, stabilności i bezpieczeństwa zawarte w Podstawowych Wymaganiach 1 i 4 dyrektywy Rady 89/106/EWG, a jakiekolwiek uszkodzenia zamocowań wykonanych z tych produktów mogłyby naruszyć stabilność robót, powodować ryzyko dla życia ludzkiego i/lub prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje bezpieczeństwa pożarowego (Podstawowe Wymagania 2). Łączniki należy stosować wyłącznie do zamocowań poddanych obciążeniom statycznym lub kwasi-statycznym w żebrowanym lub nieżebrowanym betonie o zwykłym ciężarze i klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 według normy EN 206: Łącznik (kotew) może być stosowany wyłącznie w betonie niespękanym. Wymiar łącznika może być stosowany w betonie suchym, mokrym lub w otworze zalanym wodą (stosować klasę 2). Łącznik może być stosowany w następujących zakresach temperatur: -40 C to +80 C (maksymalna długotrwała temperatura +50 C, maksymalna krótkotrwała temperatura +80 C) Elementy wykonane ze stali ocynkowanej: Pręt łącznika, nakrętka i podkładka wykonane ze stali ocynkowanej mogą być stosowane wyłącznie w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej A4-70 i A4-80: Pręt łącznika, nakrętka i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych, jak również i w konstrukcjach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (włączając środowisko przemysłowe i morskie) lub na stałe działanie wilgoci, jeśli nie występują szczególne agresywne warunki. Do szczególnie agresywnych warunków należą np.: stałe, zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosfera stężenia chlorków w krytych basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). Elementy wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję: Pręt łącznika, nakrętka i podkładki wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych oraz także w konstrukcjach narażonych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, w stale wilgotnych warunkach wewnętrznych lub w innych warunkach szczególnie agresywnych. Do szczególnie agresywnych

4 Strona 4 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. warunków należą np.: stałe, zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosfera stężenia chlorków w krytych basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). Przepisy zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej oparte są na założeniu, że trwałość łącznika wynosi 50 lat. Jednakże wskazówek co do trwałości nie można interpretować jako gwarancji udzielonej przez producenta, gdyż są one jedynie pomocne w wybraniu produktów właściwych dla oczekiwanego zastosowania uzasadnionego ekonomicznie. 2 Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwy odpowiadają rysunkom i danym podanym w Załącznikach 1 i 5. Charakterystyczne własności materiałów, wymiary i tolerancje kotew nie podane w Załącznikach 1 i 5 powinny odpowiadać wartościom ustalonym w dokumentacji technicznej 6 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Charakterystyczne wartości łącznika dla projektowania zakotwienia podano w Załącznikach 6 7. Każdy pojemnik z zaprawą należy oznakować nazwą producenta, nazwą handlową, dopuszczalnym okresem magazynowania oraz terminem konserwacji i przerobu. Kotew wklejana jest zaprojektowana do stosowania handlowych, standardowych gwintowanych prętów zgodnych z Załącznikiem 1 i 6. - Własności mechaniczne zgodne z normą EN ISO Zapewnienie jakości własności mechanicznych na podstawie dokumentu kontroli zgodnym z normą EN 10204: Oznakowanie prętów gwintowanych lub zbrojeniowych głębokością zakotwienia. To oznakowanie może wykonać producent prętów lub osoba na placu budowy. Dwa komponenty zaprawy iniekcyjnej dla osadzenia kotwi mogą być dostarczane w stanie niewymieszanym w pojemnikach z zaprawą o pojemności 150 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml w przypadku pojemników typu współosiowego, 350 ml, 825 ml w przypadku gdy pojemniki są umieszczone jeden obok drugiego, 150 ml, 170 ml, 300 ml, 550 ml i 850 ml w przypadku dwuczęściowej kapsuły foliowej znajdującej się w pojedynczym pojemniku na komponenty, jak również o pojemności 280 ml w przypadku peeler-a zgodnej z Załącznikiem Metody weryfikacji Ocena użyteczności kotwy do zamierzonego zastosowania w zakresie wymogów bezpieczeństwa stosowania w świetle Podstawowego Wymagania 1 i 4 została dokonana zgodnie z Wytycznymi do wydawania Europejskiej Aprobaty Technicznej dla kotew metalowych do zastosowania w betonie, ETAG 001, Część 1 Kotwy- Informacje Ogólne i Część 5 Kotwy wklejane w oparciu o Opcję 7. Oprócz szczegółowych paragrafów odnoszących się do substancji niebezpiecznych, które to paragrafy są zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, mogą również obowiązywać inne wymagania odnoszące się do produktów należących do tego typu (np. dokonanej transpozycji legislacji europejskiej i praw krajowych lub innych regulacji i przepisów administracyjnych). Ponadto, aby spełnić wymagania przepisów Dyrektywy Unijnej Europejskiej w sprawie Produktów Budowlanych należy również postępować zgodnie z tymi wymaganiami wtedy i w przypadkach gdy one obowiązują. 3 Ocena zgodności produktu i oznakowanie CE 3.1 System potwierdzenia zgodności 6 Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty jest zdeponowana w Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury zaświadczenia o zgodności producenta, to należy ją przekazać tym organom.

5 Strona 5 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. System poświadczania zgodności 2 (i) (wyznaczony dla systemu 1) zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG Załącznikiem III przewiduje: (a) Obowiązki producenta obejmujące: (b) 3.2 Odpowiedzialność Zadania producenta (1) zakładową kontrolę produkcji, (2) badanie kontrolne próbek wykonane w zakładzie przez producenta zgodne z określonym planem kontroli. Obowiązki uprawnionego organu obejmujące: (3) wstępne badania typu produktu, (4) wstępną inspekcję zakładu i zakładową kontrolę produkcji, (5) stały nadzór, ocenę i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji Zakładowa kontrola produkcji Producent jest zobowiązany do sprawowania stałej wewnętrznej kontroli produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta należy dokumentować w sposób systematyczny w formie pisemnej polityki i procedur, włączając także zapisy uzyskanych rezultatów badań wykonanych. System kontroli produkcji ma zapewnić zgodność produktu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie surowce wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z planem kontroli stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli jest zgodny z kontekstem systemu kontroli produkcji działającego u producenta i zdeponowanego w Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. 7. Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i poddawać ocenie zgodnie z wymaganiami planu kontroli Pozostałe obowiązki producenta Producent ma obowiązek, zgodnie z umową, objąć obowiązkami wymienionymi w punkcie 3.1 organ uprawniony w zakresie kotew do podjęcia działań określonych w sekcji W tym celu plan kontroli odnoszący się do sekcji i producent jest zobowiązany do przekazania organowi uprawnionemu. Producent jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji zgodności stwierdzającej, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania organu uprawnionego Uprawniony organ jest zobowiązany do przeprowadzania: - wstępnego badania typu produktu - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i inspekcji zakładowej kontroli produkcji - sprawowania stałego nadzoru, oceny i zatwierdzenia zakładowej kontroli produkcji zgodnie z postanowieniami ustalonymi w planie kontroli. Uprawniony organ jest zobowiązany do zabezpieczania istotnych kwestii swoich działań opisanych powyżej i przedstawiania uzyskanych rezultatów i wniosków w pisemnym raporcie. 7 Plan kontroli stanowi poufną część składową dokumentacji powyższej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA), który to plan nie jest opublikowany razem z ETA, a który jest przekazywany tylko uprawnionemu organowi zaangażowanemu w postępowaniu poświadczenia zgodności. Patrz sekcja

6 Strona 6 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta jest zobowiązana do wydania certyfikatu zgodności CE zakładowej kontroli produkcji stwierdzającego zgodność z zakładową kontrolą produkcji niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadkach, gdy przepisy Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu kontroli przestają być przestrzegane, organ certyfikujący jest zobowiązany do odwołania certyfikatu zgodności i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Praskiego Instytutu Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE 8 należy umieścić na każdym opakowaniu łącznika. Przy symbolu CE należy wpisać następujące informacje: - nazwę lub znak identyfikujący producenta i zakład produkcyjny; - dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony; - numer identyfikacyjny uprawnionego organu; - numer Certyfikatu Zgodności EC produktu; - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej; - klasę użytkowania (ETAG Opcja 7). 4 Warunki uzyskania pozytywnej oceny zgodności zastosowania produktu z jego przeznaczeniem 4.1 Produkcja 4.2 Montaż Łącznik jest produkowany zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu produkcyjnego zgodnego z potwierdzeniem przez inspekcję zakładu przeprowadzoną przez Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. stosownie do zapisów w dokumentacji technicznej Projektowanie zakotwień Zgodność kotwy z przeznaczeniem potwierdza się po spełnieniu następujących warunków: Zakotwienia zaprojektowano zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 Projektowanie kotew wklejanych" pod nadzorem uprawnionego inżyniera z doświadczeniem w zakresie zakotwień i robót betonowych. Instrukcje i rysunki dotyczące obliczeń możliwych do weryfikacji sporządzono z uwzględnieniem obciążeń działających na zakotwienia. Położenie łącznika wskazano na rysunkach projektowych (np. położenie łącznika w stosunku do zbrojenia lub do podpory, itp.) Montaż łączników Zgodność łącznika z jego przeznaczeniem można stwierdzić tylko wtedy, jeśli zostały spełnione poniższe warunki montażu: montaż kotwy ma przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany personel, pod nadzorem osoby odpowiedzialnej na budowie za zagadnienia techniczne; użycie kotwy w zestawie dostarczonym przez producenta, bez dokonywania wymiany jakiegokolwiek elementu składowego kotwy; dopuszcza się stosowanie handlowych, standardowych prętów gwintowanych (w przypadku prętów wykonanych ze stali ocynkowanej 8 Adnotacje dotyczące oznakowania CE są zawarte w Dokumencie D Wytycznych Oznakowanie CE zgodne z dyrektywą odnoszącą się do wyrobów budowlanych, Bruksela, 01 sierpnia, 2002r.

7 Strona 7 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. wyłącznie standardowe pręty o klasie wytrzymałości < 8,8), podkładek i nakrętek sześciokątnych, przy spełnieniu następujących wymagań: o Materiał, wymiary i właściwości mechaniczne zgodne z Załącznikiem 1, o Potwierdzenie zgodności materiału i właściwości mechanicznych części metalowych dokonane certyfikatem inspekcji 3.1 zgodnie z normą EN 10204:2004, o Oznaczenie pręta gwintowanego przewidywaną głębokością zakotwienia. Wykonanie tego oznaczenia może wykonać producenta pręta lub osoba na miejscu budowy. montaż łącznika zgodny ze specyfikacjami i rysunkami producenta przy użyciu narzędzi wskazanych w niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej; przed montażem łącznika należy przeprowadzić sprawdzenia, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być wykonane zakotwienie mieści się w podanym zakresie; należy sprawdzić, czy beton został prawidłowo zagęszczony, tj. czy jest np. bez znaczących ubytków; należy zachować efektywną głębokość zakotwienia; należy zachować określone odległości od krawędzi i rozstawów nie mniejsze od podanych wartości bez ujemnej tolerancji; wiercone otwory należy rozmieścić bez uszkodzenia zbrojenia; w przypadku nawiercenia wadliwego otworu, otwór należy wypełnić zaprawą; postępowanie przy czyszczeniu otworu wierconego: co najmniej 2 x przedmuchanie, 2 x przeczyszczenie szczotką, 2 x przedmuchanie, 2 x przeczyszczenie szczotką i 2 x przedmuchanie. Do czyszczenia należy stosować szczotkę do czyszczenia zgodną z Załącznikiem 5, Tabela 1; dla montażu łącznika należy zapewnić określoną głębokość osadzenia, tj. odpowiednie oznakowanie głębokości łącznika, nie przekraczające powierzchni betonu; zaprawę należy wstrzykiwać stosując sprzęt wyposażony w specjalną dyszę mieszalnikową przedstawioną w Załączniku 2, odrzucając pierwszą partię zaprawy z każdego nowego pojemnika do czasu uzyskania przez nią jednolitego koloru; należy uwzględnić dopuszczalny czas osadzania (czas otwarty) pojemnika z zaprawą, wynikający z instrukcji producenta, jako funkcji temperatury podłoża betonowego; aby uniknąć powstawania pustek powietrznych, otwór należy wypełniać równomiernie od dna otworu; specjalną dyszę mieszalnikową należy w procesie wyciskania zaprawy powoli wyjmować stopniowo; nawiercony otwór wypełniać zaprawą iniekcyjną odpowiadającą 1/2 głębokości otworu; niezwłocznie po tym należy powolnym ruchem, z wykonaniem lekkiego obrotu wprowadzać gwintowany pręt, usuwając nadmiar zaprawy iniekcyjnej wokół pręta; zanim pręt zostanie obciążony należy przestrzegać czasu suszenia (utwardzania) zgodnie z Załącznikiem 5, Tablica 3; podczas utwardzania zaprawy iniekcyjnej, nie wolno dopuścić do spadku temperatury betonu poniżej +5 C; użycie momentu dokręcającego przedstawiono w Załączniku 5, Tabela 1, wykorzystując kalibrowany klucz dynamometryczny Obowiązki producenta Obowiązkiem producenta jest zapewnienie przekazania osobom zaangażowanym informacji dotyczących szczególnych warunków określonych w punktach (1) i (2) oraz załącznikach, do których odnoszą się zapisy w punktach i Informacje tę mogą być dostępne w postaci kopii odpowiednich części niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto, producent jest zobowiązany do umieszczenia na opakowaniu i/lub w załączonej karcie instruktażowej, najlepiej w formie rysunku (rysunków).

8 Strona 8 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Minimalny zakres danych zawartych w instrukcji jest następujący: - średnica wiertła, - średnica gwintu, - maksymalna grubość elementu mocowanego, - minimalna głębokość zakotwienia, - minimalny moment dokręcający, - dopuszczalny zakres temperatur dla montażu, - czas utwardzania materiału wiążącego w zależności od temperatury przeprowadzania montażu, - informacja dotycząca postępowania w trakcie montażu, włącznie z czyszczeniem otworu, - informacje dotyczące wszelkiego wymaganego specjalnego sprzętu do montażu, - identyfikacja partii produkcji. Wszystkie dane/informacje należy przedstawiać w sposób przejrzysty i zrozumiały. 5 Zalecenia dla producenta 5.1 Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania Pojemniki z masą kotwiącą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i przechowywać zgodnie z wytycznymi producenta w suchych warunkach. należy przechowywać w zakresie temperatur od minimum +5 C do nie wyższych niż +25 C. Nie dopuszcza się stosowania pojemników z masą kotwiącą, których czas magazynowania upłynął. Oryginalną wersję w języku czeskim podpisał: Inż. Jozef Pôbiš Szef Uprawnionego Organu

9 Strona 9 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Łącznik w użyciu Standardowy pręt gwintowany zakończony płaską końcówką Standardowy pręt gwintowany o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 Standardowy pręt gwintowany o dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 Gwintowany pręt Standardowy handlowy pręt gwintowany (w przypadku prętów wykonanych ze stali ocynkowanej wyłącznie standardowe pręty o klasie wytrzymałości 8,8) z zaznaczoną głębokością zakotwienia h ef średnicy od 8 do 12. Materiały Wymiar Materiał Gwintowany pręt M8 do M24 Gatunek stali ocynkowanej 5,8; 8,8; 10,9* - norma EN ISO 898 Stal nierdzewna A4-70, A norma EN ISO 3506 Stal o podwyższonej odporności na korozję 1, norma EN Nakrętka - Zgodna z gwintowanym prętem Podkładka - Zgodna z gwintowanym prętem * Ocynkowane pręty o wysokiej wytrzymałości są wrażliwe na pęknięcia kruche indukowane wodorem Klasa: Niespękany beton Suchy, mokry beton lub z otworami zalanymi wodą Zakres temperatury: -40 o C do +80 o C (maksymalna temperatura krótkotrwała +80 o C, maksymalna temperatura długotrwała +50 o C) Stalowy łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Produkt i zakres stosowania produktu Załącznik 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA- 13/0750

10 Strona 10 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Łącznik Pojemnik współosiowy Pojemnik jeden obok drugiego 150 ml 380 ml 400 ml 410 ml 350 ml 825 ml Dwuczęściowa kapsuła foliowa w pojedynczym pojemniku na komponenty 150 ml 170 ml 300 ml 550 ml 850 ml Pojemnik łuszczarki 280 ml Oznakowanie pojemników z zaprawą Znak identyfikujący producenta, nazwa handlowa, numer kodu wsadu, termin ważności (czas składowania), czas utwardzania i czas otwarty Dysza mieszalnikowa KW RC RM TB KR do stosowania z 850 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Pojemnik, dysza mieszalnikowa Załącznik 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

11 Strona 11 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Pistolet aplikator A B C D E F G Pistolet aplikator Pojemnik A B C D E F G Współosiowy 380 ml 400 ml 410 ml Jeden obok drugiego 350 ml Kapsuła foliowa 150 ml 300 ml 550 ml Kapsuła foliowa 150 ml 300 ml Łuszczarka 280 ml Współosiowy 150 ml Jeden obok drugiego 825 ml Kapsuła foliowa 850 ml Szczotka do czyszczenia Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Pistolet aplikator Załącznik 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

12 Strona 12 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Instrukcja montażu 1. Wywiercić otwór o właściwej średnicy i głębokości. W zależności od podłoża można to wykonać albo przy pomocy wiertarki udarowej, albo wiertarki obiegowej z młotem udarowym. 2. Dokładnie wyczyścić otwór w następującej kolejności, stosując szczotkę do czyszczenia pgb-polska Brush wyposażona w wymagane wydłużenia i pistolet pgb-polska Blow Pump. Przedmuchanie x 2 Przeczyszczenie szczotką x 2 Przedmuchanie x 2 Przeczyszczenie szczotką x 2 Przedmuchanie x 2 5. W razie potrzeby, dociąć przewód wydłużający do głębokości otworu i przycisnąć do końca dyszy mieszadła, oraz (w przypadku pręta gwintowanego o średnicy 16mm, lub więcej), dopasować właściwą masę uszczelniającą dla drugiego końca. Przyłączyć przewód wydłużający i żywiczną masę uszczelniającą. 6. Umieścić dyszę mieszadła na dnie otworu (w razie potrzeby użyć żywicznej masy uszczelniającej / przewodu przedłużenia). Rozpocząć wstrzykiwanie żywicy i powoli wysuwać dyszę mieszadła z otworu, tak aby zapewnić uniknięcie powstawania jakichkolwiek pustek powietrznych, gdy dysza mieszadła jest wysuwana. Otwór należy wypełniać do około pomiędzy ½ a ¾ głębokości otworu i całkowicie wysunąć dyszę mieszadła Jeśli po wstępnym czyszczeniu w otworze zbiera się woda, to woda ta musi zostać usunięta przed wstrzykiwaniem żywicy. 10. Do montażu należy dobrać odpowiednią statyczną dyszę mieszadła, otworzyć pojemnik/folię i wkręcić śrubę na otworze wylotowym pojemnika. Umieścić pojemnik we właściwym pistolecie aplikatorze. Odrzucać pierwsze dawki z pojemnika do czasu uzyskania jednolitego koloru bez zabarwiania (żyłek) w żywicy. 7. Wstawić do dna otworu czysty pręt gwintowany, wolny od oleju lub innych środków zapobiegających przyleganiu stosując ruch skrętny od góry i do dołu, zapewniając dokładne pokrycie wszystkich gwintów Regulować właściwe położenie w określonym czasie użytkowania. Wszelki nadmiar żywicy wokół wylotu otworu należy równo usunąć wokół elementu stalowego, co wskazuje, że otwór jest pełny. Pozostawić łącznik dla utwardzenia.. Nie przeszkadzać w czasie ładowania i utwardzania łącznika, który to okres czasu zależy od warunków podłoża i temperatury otoczenia. Zamocować specjalny uchwyt i okręcić nakrętkę zalecanym momentem dokręcającym. Nie należy przekręcić Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Instrukcja montażu Załącznik 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

13 Strona 13 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 1: Parametry montażu pręta gwintowanego Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nominalna średnica wywierconego otworu Ødo [mm] Średnica szczotki do czyszczenia db [mm] Moment dokręcający Tinst [Nm] hef,min = 8d Głębokość wierconego otworu ho [mm] Minimalna odległość od krawędzi podłoża cmin [mm] Minimalny rozstaw osiowy smin [mm] Minimalna grubość członu hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 do hef,max = 12d Głębokość wierconego otworu ho [mm] Minimalna odległość od krawędzi podłoża cmin [mm] Minimalny rozstaw osiowy smin [mm] Minimalna grubość członu hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 do Tabela 2: Czyszczenie Wszystkie średnice - 2 x przedmuchanie - 2 x przeczyszczenie szczotką - 2 x przedmuchanie - 2 x przeczyszczenie szczotką - 2 x przedmuchanie Tabela 3: Minimalny czas utwardzania Temperatura pojemnika Czas otwarty z żywicą [ o C] T [min] Temperatura materiału podstawowego [ o C] min min do do do do do do Obciążenie T [min] +25 do do Czas otwarty jest typowym czasem żelowania przy najwyższej temperaturze. Czas obciążenia jest ustawiony na najniższą temperaturę. Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Parametry montażu, czyszczenie, czas utwardzania Załącznik 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

14 Strona 14 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 4: Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie naprężeniowe Zniszczenie stali Charakterystyczna wytrzymałość Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali 5,8 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,5 bezpieczeństwa Gatunek stali 8,8 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,5 bezpieczeństwa Gatunek stali 10,9 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,4 bezpieczeństwa Gatunek stali A4-70 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,9 bezpieczeństwa Gatunek stali A4-80 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,6 bezpieczeństwa Gatunek stali 1,4529 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,5 Wspólne wyrwanie i zniszczenie stożka betonowego w niespękanym betonie C20/25 Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Charakterystyczna wytrzymałość wiązania w niespękanym betonie Charakterystyczna wytrzymałość wiązania [N/mm Beton suchy i mokry oraz 2 ] 8, ,5 otwór zalany Częściowy współczynnik bezpieczeństwa C20/25 Współczynnik dla betonu C30/37 C50/60 ɣmc [-] Ψc [-] Zniszczenie przez rozłupanie Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Odległość krawędzi Ccr, sp [mm] 2,0hef 1,5hef Rozmieszczenie Ccr, sp [mm] 4,0hef 3,0hef Częściowy współczynnik ɣmsp [-] bezpieczeństwa 1,8 1,8 1,12 1,19 1,30 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie naprężeniowe Załącznik 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

15 Strona 15 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 5: Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie oporowe Zniszczenie stali bez ramienia dźwigni Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali nierdzewnej 5,8 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali nierdzewnej 8,8 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali nierdzewnej 10,9 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,5 Gatunek stali nierdzewnej A4-70 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,56 Gatunek stali nierdzewnej A4-80 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,33 Gatunek stali nierdzewnej 1,4529 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Zniszczenie stali z ramieniem dźwigni Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali 5,8 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali 8,8 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali 10,9 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,50 Gatunek stali nierdzewnej A4-70 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,56 Gatunek stali nierdzewnej A4-80 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,33 Gatunek stali nierdzewnej 1,4529 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Wytrzymałość betonu na wywarzanie Współczynnik k z TR 029 Projekt łączników wklejanych, Część Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣmp [-] 1,5 Zniszczenie krawędzi betonu Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Patrz sekcja Raportu Technicznego -TR 029 w zakresie projektowania łączników wklejanych Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣmc [-] 1,5 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie oporowe Załącznik 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

16 Strona 16 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 6: Przemieszczenie spowodowane obciążeniem naprężeniowym i oporowym Anchor wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenie naprężeniowe F [kn] 6,3 7,9 11,9 23, ,6 Przemieszczenie δn0 [mm] 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 δ [mm] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Obciążenie oporowe F [kn] 5,2 8,3 12,0 22,4 35,0 50,4 Przemieszczenie δvo [mm] 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 δv [mm] 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 2,3 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Przemieszczenie spowodowane obciążeniem naprężeniowym i oporowym Załącznik 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) 01 64 68 82 82 Fax :(33) 01 60 05 70 37 Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego str. 1 / 20 [Tłumaczenie obejmuje 20 stron Aprobaty: 8 stron tekstu i 12 załączników. W tłumaczeniu zachowano oryginalny układ dokumentu; pominięto fragmenty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży. z danym technicznymi

Program sprzedaży. z danym technicznymi Program sprzedaży 08 09 z danym technicznymi Spis treści Kotwy mechaniczne Kotwa trzpieniowa BZ plus 6-7 Kotwa trzpieniowa BZ plus A4 8-9 Kotwa trzpieniowa BZ plus HCR 10-11 Kotwa trzpieniowa BZ-IG A4

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129 Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0129, wydanej 15.05.2013 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33)

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1 KARTA INFORMACYJNA Szybkowiążący klej do zakotwień OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy Szybkowiążący klej do kotwień: Żebrowanych prętów

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Pattex CF 900. Dwuskładnikowy klej do kotwienia na bazie żywic reaktywnych

Pattex CF 900. Dwuskładnikowy klej do kotwienia na bazie żywic reaktywnych karta tech. nr 11.11 Patte CF 900 Dwuskładnikowy klej do kotwienia na bazie żywic reaktywnych WŁAŚCIWOŚCI szybkowiążący nie powoduje w podłożu naprężeń montażowych wysoka wytrzymałość po utwardzeniu odpowiedni

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 22/03/2013 Numer identyfikacyjny 02 04 03 01 001 0 000001 Szybkowiążący klej do zakotwień Opis produktu Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012. Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8971/2012 Łączniki wklejane TRUTEK TCM do wzmacniania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/184 Nazwa handlowa ESSVE kotwa wiążąca ze stali nierdzewnej Właściciel Aprobaty Rodzaj generyczny oraz zastosowanie wyrobu konstrukcyjnego ESSVE Produkter AB Box 770

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0061 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E nr 3/09

S P R A W O Z D A N I E nr 3/09 Sprawozdanie z badań nr 3/09 zawierające wyniki badań technicznych Str. 1 z 7 S P R A W O Z D A N I E nr 3/09 z badań technicznych kotwi spoiwowych poliestrowo- szklanych 1. Zakład zlecający NTI Sp. z

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa PODPORY UKOŚNE Dokumentacja techniczno - ruchowa Sierpień 2011 1.0 Spis treści 2.0 Charakterystyka produktu 2 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 3.0 Elementy 3 4.0 Zastosowanie 4-8 5.0 Statyka 9-15

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 SYMBOL SORMAT 72945 Żywica epoksydowa zapewniająca bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość Bezstearynowa, bezzapachowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do mocowania słupków,

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO KOTWY CHEMICZNE DO NAJWYŻSZYCH OBCIĄŻEŃ Żywica TRUTEK TCM 380 PRO wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych w betonie, betonie zbrojonym oraz kamieniu naturalnym, kotwienie wszelkiego typu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI STALOWYCH SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ W POŁĄCZENIACH NAKŁADAJĄCYCH SIĘ ELEMENTÓW CYNKOWANE GALWANICZNIE, CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ STAL NIERDZEWNA NARZĘDZIE BOXSOK DO SPRAWNEGO MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A 219 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 220 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 222 Zaślepka... strona 222 Nakrętka oczkowa RI... strona 223 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0089 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 2

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 2 KARTA INFORMACYJNA Klej o wysokich parametrach mechanicznych do wykonywania zakotwień OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, niezwierający styrenu, klej do kotwienia na bazie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Dybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0

Dybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0 08/2011 Instrukcja montażu 999415016 pl ybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0 Nr. art. 581120000 Opis produktu ybel rozprężny do kotwy 15,0 służy do jednostronnego zakotwienia deskowania w betonie. Wielokrotne

Bardziej szczegółowo

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1

SIGNAL LED-01X INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kod producenta: E93110. Data wydania: wrzesień 2012. DIPOL S.J. strona 1 SIGNAL LED-01X Kod producenta: E93110 INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA: PRZEKROCZENIE PODANYCH NIŻEJ WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW SKUTKOWAĆ MOŻE USZKODZENIEM URZĄDZENIA LUB NIEBEZPIECZNYM URAZEM! Data wydania:

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian

Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian Mocowanie ciężkich przedmiotów do ścian To trzeba wiedzieć Wybór kotka zależy od podtoża, na którym zamocowany będzie przedmiot (grubość ściany i materiał, z jakiego jest wykonana). Wiertło należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Przegląd systemów kotew wklejanych fischer do betonu zarysowanego. strona 3 Profesjonalny system do betonu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. 91364 003 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Jednościenny stalowy system odprowadzania spalin Typ NIKO STS

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej)

Wprowadzanie udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych po 1 lipca 2013 (opracowano w Instytucie Techniki Budowlanej) 1 Wszystkie właściwości użytkowe, które producent chce zadeklarować w odniesieniu do zamierzonego zastosowania są objęte normą zharmonizowaną, dla której minął okres koegzystencji. Zgodnie z CPR producent

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo