Europejska Aprobata Techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna"

Transkrypt

1 Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ Praha 9 Tel.: Internet: Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z artykułem 10 dyrektywy Rady 89/106/WE z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0750 (Tłumaczenie na język angielski, oryginalna wersja jest w języku czeskim) Nazwa handlowa Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Właściciel aprobaty Typ ogólny i zastosowanie wyrobu budowlanego Ważność od do Zakład produkcyjny Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera pgb-polska Sp. z o.o. ul. Jondy Gliwice Polska Łącznik wklejany (kotwa wklejana) typu iniekcyjnego z stali ocynkowanej lub nierdzewnej do stosowania w betonie niespękanym o wymiarach: M8, M10, M12, M16, M20 i M r r. pgb - Polska Sp. z o.o. Zakład 1 16 stron obejmujących 8 Załączników, które stanowią integralną część dokumentu Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 Strona 2 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. I. PODSTAWY PRAWNE I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Praski Instytut Techniki i Badań Budowlanych (Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p.) zgodnie z: dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych 1, zmienioną dyrektywą Rady 93/68/EWG 2 ; i rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 Dekretem Rządowym nr 190/ Zbiór przepisów prawnych 4, z późniejszymi zmianami Wspólnymi procedurami dotyczącymi wnioskowania, opracowywania i przyznawania. Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w Załączniku do Decyzji Komisji WE. 94/23/EC 5 ; Wytycznymi do Europejskich Aprobat Technicznych Kotwy metalowe do stosowania w betonie, ETAG 001, Część 1 Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5 Kotwy wklejane. 2. Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. upoważniony jest do weryfikowania, czy spełnione są wymogi Europejskiej Aprobaty Technicznej. Weryfikacja ta może mieć miejsce w zakładzie produkcyjnym. Niemniej jednak odpowiedzialność za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz za to, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania ponosi podmiot, który uzyskał Europejską Aprobatę Techniczną. 3. Niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie można przenosić na innych producentów, czy też agentów producentów jak tylko tych, którzy zostali wskazani na stronie 1, ani też na żadne inne zakłady produkcyjne jak te wskazane na stronie 1 niniejszej Aprobaty. 4. Praski Instytut Techniki i Badań Budowlanych może, w szczególności na podstawie informacji Komisji zgodnie z Artykułem 5 (1) Dyrektywy komisji 89/106/EWG, wycofać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną. 5. Kopiowanie/odtwarzanie niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej, w tym przekazywanie jej poprzez media elektroniczne musi obejmować całość dokumentu. Jednakże, dokonywanie częściowego kopiowania jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Praskiego Instytutu Techniki i Badań Budowlanych. W przypadku częściowego kopiowania należy to wyraźnie zaznaczyć. Teksty i rysunki materiałów reklamowych nie mogą być sprzeczne, ani też nie mogą zniekształcać Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez organ zatwierdzający w jego języku urzędowym. Wersja ta odpowiada wersji rozesłanej w ramach EOTA. Tłumaczenia na inne języki należy stosownie oznaczać. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 40 z dnia r., str Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia r., str. 1 4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284, z dnia r., str. 1 5 Zbiór przepisów Republiki Czeskiej, Tom 79 Nr190, z dnia r. 5 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia r., str. 34

3 Strona 3 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Opis produktu i zakres stosowania 1.1 Opis produktu ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej w wymiarach M8 do M24 jest łącznikiem wklejanym (typu iniekcyjnego) wykonanym ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, osadzonym w otworze wywierconym w podłożu, uprzednio zalanym dwuskładnikową zaprawą iniekcyjną przy użyciu pistoletu aplikatora (pompy) wyposażonego w specjalną dyszę mieszalnikową. Standardowy pręt gwintowany jest umieszczany w żywicy powolnym ruchem, przy wykonaniu lekkiego obrotu. Można stosować gwintowany pręt zakończony płaską końcówką, o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 lub dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45. Pojemniki z zaprawą są dostępne w różnych wymiarach (150 ml do 850 ml) i układzie (współosiowo, jeden obok drugiego, z kapsułą w pojemniku lub łuszczarką). Łącznik jest przeznaczony do stosowania w głębokości zakotwienia o średnicy od 8 do 12. Zamontowany łącznik przedstawiono w Załączniku Zakres stosowania Łącznik jest przeznaczony do zamocowań w przypadkach, w których muszą być spełnione wymagania co do wytrzymałości mechanicznej, stabilności i bezpieczeństwa zawarte w Podstawowych Wymaganiach 1 i 4 dyrektywy Rady 89/106/EWG, a jakiekolwiek uszkodzenia zamocowań wykonanych z tych produktów mogłyby naruszyć stabilność robót, powodować ryzyko dla życia ludzkiego i/lub prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje bezpieczeństwa pożarowego (Podstawowe Wymagania 2). Łączniki należy stosować wyłącznie do zamocowań poddanych obciążeniom statycznym lub kwasi-statycznym w żebrowanym lub nieżebrowanym betonie o zwykłym ciężarze i klasie wytrzymałości minimum C20/25 i maksimum C50/60 według normy EN 206: Łącznik (kotew) może być stosowany wyłącznie w betonie niespękanym. Wymiar łącznika może być stosowany w betonie suchym, mokrym lub w otworze zalanym wodą (stosować klasę 2). Łącznik może być stosowany w następujących zakresach temperatur: -40 C to +80 C (maksymalna długotrwała temperatura +50 C, maksymalna krótkotrwała temperatura +80 C) Elementy wykonane ze stali ocynkowanej: Pręt łącznika, nakrętka i podkładka wykonane ze stali ocynkowanej mogą być stosowane wyłącznie w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej A4-70 i A4-80: Pręt łącznika, nakrętka i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych, jak również i w konstrukcjach zewnętrznych narażonych na działanie warunków atmosferycznych (włączając środowisko przemysłowe i morskie) lub na stałe działanie wilgoci, jeśli nie występują szczególne agresywne warunki. Do szczególnie agresywnych warunków należą np.: stałe, zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosfera stężenia chlorków w krytych basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). Elementy wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję: Pręt łącznika, nakrętka i podkładki wykonane ze stali o wysokiej odporności na korozję mogą być stosowane w konstrukcjach wewnętrznych w warunkach suchych oraz także w konstrukcjach narażonych na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, w stale wilgotnych warunkach wewnętrznych lub w innych warunkach szczególnie agresywnych. Do szczególnie agresywnych

4 Strona 4 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. warunków należą np.: stałe, zmieniające się zanurzenie w wodzie morskiej lub w stresie rozprysku wody morskiej, atmosfera stężenia chlorków w krytych basenach lub środowisko ekstremalnie zanieczyszczone (np. instalacje odsiarczenia lub tunele drogowe, tam gdzie używa się środków usuwających oblodzenie). Przepisy zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej oparte są na założeniu, że trwałość łącznika wynosi 50 lat. Jednakże wskazówek co do trwałości nie można interpretować jako gwarancji udzielonej przez producenta, gdyż są one jedynie pomocne w wybraniu produktów właściwych dla oczekiwanego zastosowania uzasadnionego ekonomicznie. 2 Charakterystyka produktu i metody weryfikacji 2.1 Charakterystyka produktu Kotwy odpowiadają rysunkom i danym podanym w Załącznikach 1 i 5. Charakterystyczne własności materiałów, wymiary i tolerancje kotew nie podane w Załącznikach 1 i 5 powinny odpowiadać wartościom ustalonym w dokumentacji technicznej 6 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Charakterystyczne wartości łącznika dla projektowania zakotwienia podano w Załącznikach 6 7. Każdy pojemnik z zaprawą należy oznakować nazwą producenta, nazwą handlową, dopuszczalnym okresem magazynowania oraz terminem konserwacji i przerobu. Kotew wklejana jest zaprojektowana do stosowania handlowych, standardowych gwintowanych prętów zgodnych z Załącznikiem 1 i 6. - Własności mechaniczne zgodne z normą EN ISO Zapewnienie jakości własności mechanicznych na podstawie dokumentu kontroli zgodnym z normą EN 10204: Oznakowanie prętów gwintowanych lub zbrojeniowych głębokością zakotwienia. To oznakowanie może wykonać producent prętów lub osoba na placu budowy. Dwa komponenty zaprawy iniekcyjnej dla osadzenia kotwi mogą być dostarczane w stanie niewymieszanym w pojemnikach z zaprawą o pojemności 150 ml, 380 ml, 400 ml, 410 ml w przypadku pojemników typu współosiowego, 350 ml, 825 ml w przypadku gdy pojemniki są umieszczone jeden obok drugiego, 150 ml, 170 ml, 300 ml, 550 ml i 850 ml w przypadku dwuczęściowej kapsuły foliowej znajdującej się w pojedynczym pojemniku na komponenty, jak również o pojemności 280 ml w przypadku peeler-a zgodnej z Załącznikiem Metody weryfikacji Ocena użyteczności kotwy do zamierzonego zastosowania w zakresie wymogów bezpieczeństwa stosowania w świetle Podstawowego Wymagania 1 i 4 została dokonana zgodnie z Wytycznymi do wydawania Europejskiej Aprobaty Technicznej dla kotew metalowych do zastosowania w betonie, ETAG 001, Część 1 Kotwy- Informacje Ogólne i Część 5 Kotwy wklejane w oparciu o Opcję 7. Oprócz szczegółowych paragrafów odnoszących się do substancji niebezpiecznych, które to paragrafy są zawarte w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej, mogą również obowiązywać inne wymagania odnoszące się do produktów należących do tego typu (np. dokonanej transpozycji legislacji europejskiej i praw krajowych lub innych regulacji i przepisów administracyjnych). Ponadto, aby spełnić wymagania przepisów Dyrektywy Unijnej Europejskiej w sprawie Produktów Budowlanych należy również postępować zgodnie z tymi wymaganiami wtedy i w przypadkach gdy one obowiązują. 3 Ocena zgodności produktu i oznakowanie CE 3.1 System potwierdzenia zgodności 6 Dokumentacja techniczna niniejszej europejskiej aprobaty jest zdeponowana w Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. i o ile jest ona istotna dla zadań uprawnionych organów włączonych do procedury zaświadczenia o zgodności producenta, to należy ją przekazać tym organom.

5 Strona 5 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. System poświadczania zgodności 2 (i) (wyznaczony dla systemu 1) zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG Załącznikiem III przewiduje: (a) Obowiązki producenta obejmujące: (b) 3.2 Odpowiedzialność Zadania producenta (1) zakładową kontrolę produkcji, (2) badanie kontrolne próbek wykonane w zakładzie przez producenta zgodne z określonym planem kontroli. Obowiązki uprawnionego organu obejmujące: (3) wstępne badania typu produktu, (4) wstępną inspekcję zakładu i zakładową kontrolę produkcji, (5) stały nadzór, ocenę i zatwierdzenie zakładowej kontroli produkcji Zakładowa kontrola produkcji Producent jest zobowiązany do sprawowania stałej wewnętrznej kontroli produkcji. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta należy dokumentować w sposób systematyczny w formie pisemnej polityki i procedur, włączając także zapisy uzyskanych rezultatów badań wykonanych. System kontroli produkcji ma zapewnić zgodność produktu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie surowce wyszczególnione w dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Zakładowa kontrola produkcji powinna być zgodna z planem kontroli stanowiącym część dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Plan kontroli jest zgodny z kontekstem systemu kontroli produkcji działającego u producenta i zdeponowanego w Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. 7. Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy rejestrować i poddawać ocenie zgodnie z wymaganiami planu kontroli Pozostałe obowiązki producenta Producent ma obowiązek, zgodnie z umową, objąć obowiązkami wymienionymi w punkcie 3.1 organ uprawniony w zakresie kotew do podjęcia działań określonych w sekcji W tym celu plan kontroli odnoszący się do sekcji i producent jest zobowiązany do przekazania organowi uprawnionemu. Producent jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji zgodności stwierdzającej, że produkt budowlany jest zgodny z postanowieniami niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania organu uprawnionego Uprawniony organ jest zobowiązany do przeprowadzania: - wstępnego badania typu produktu - wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i inspekcji zakładowej kontroli produkcji - sprawowania stałego nadzoru, oceny i zatwierdzenia zakładowej kontroli produkcji zgodnie z postanowieniami ustalonymi w planie kontroli. Uprawniony organ jest zobowiązany do zabezpieczania istotnych kwestii swoich działań opisanych powyżej i przedstawiania uzyskanych rezultatów i wniosków w pisemnym raporcie. 7 Plan kontroli stanowi poufną część składową dokumentacji powyższej Europejskiej Aprobaty Technicznej (ETA), który to plan nie jest opublikowany razem z ETA, a który jest przekazywany tylko uprawnionemu organowi zaangażowanemu w postępowaniu poświadczenia zgodności. Patrz sekcja

6 Strona 6 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Uprawniona jednostka certyfikująca zaangażowana przez producenta jest zobowiązana do wydania certyfikatu zgodności CE zakładowej kontroli produkcji stwierdzającego zgodność z zakładową kontrolą produkcji niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. W przypadkach, gdy przepisy Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz planu kontroli przestają być przestrzegane, organ certyfikujący jest zobowiązany do odwołania certyfikatu zgodności i niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Praskiego Instytutu Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE 8 należy umieścić na każdym opakowaniu łącznika. Przy symbolu CE należy wpisać następujące informacje: - nazwę lub znak identyfikujący producenta i zakład produkcyjny; - dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony; - numer identyfikacyjny uprawnionego organu; - numer Certyfikatu Zgodności EC produktu; - numer Europejskiej Aprobaty Technicznej; - klasę użytkowania (ETAG Opcja 7). 4 Warunki uzyskania pozytywnej oceny zgodności zastosowania produktu z jego przeznaczeniem 4.1 Produkcja 4.2 Montaż Łącznik jest produkowany zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu produkcyjnego zgodnego z potwierdzeniem przez inspekcję zakładu przeprowadzoną przez Technický s Zkušebnĺ ústav Stavebnĺ Praha, s.p. stosownie do zapisów w dokumentacji technicznej Projektowanie zakotwień Zgodność kotwy z przeznaczeniem potwierdza się po spełnieniu następujących warunków: Zakotwienia zaprojektowano zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR 029 Projektowanie kotew wklejanych" pod nadzorem uprawnionego inżyniera z doświadczeniem w zakresie zakotwień i robót betonowych. Instrukcje i rysunki dotyczące obliczeń możliwych do weryfikacji sporządzono z uwzględnieniem obciążeń działających na zakotwienia. Położenie łącznika wskazano na rysunkach projektowych (np. położenie łącznika w stosunku do zbrojenia lub do podpory, itp.) Montaż łączników Zgodność łącznika z jego przeznaczeniem można stwierdzić tylko wtedy, jeśli zostały spełnione poniższe warunki montażu: montaż kotwy ma przeprowadzić odpowiednio wykwalifikowany personel, pod nadzorem osoby odpowiedzialnej na budowie za zagadnienia techniczne; użycie kotwy w zestawie dostarczonym przez producenta, bez dokonywania wymiany jakiegokolwiek elementu składowego kotwy; dopuszcza się stosowanie handlowych, standardowych prętów gwintowanych (w przypadku prętów wykonanych ze stali ocynkowanej 8 Adnotacje dotyczące oznakowania CE są zawarte w Dokumencie D Wytycznych Oznakowanie CE zgodne z dyrektywą odnoszącą się do wyrobów budowlanych, Bruksela, 01 sierpnia, 2002r.

7 Strona 7 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. wyłącznie standardowe pręty o klasie wytrzymałości < 8,8), podkładek i nakrętek sześciokątnych, przy spełnieniu następujących wymagań: o Materiał, wymiary i właściwości mechaniczne zgodne z Załącznikiem 1, o Potwierdzenie zgodności materiału i właściwości mechanicznych części metalowych dokonane certyfikatem inspekcji 3.1 zgodnie z normą EN 10204:2004, o Oznaczenie pręta gwintowanego przewidywaną głębokością zakotwienia. Wykonanie tego oznaczenia może wykonać producenta pręta lub osoba na miejscu budowy. montaż łącznika zgodny ze specyfikacjami i rysunkami producenta przy użyciu narzędzi wskazanych w niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej; przed montażem łącznika należy przeprowadzić sprawdzenia, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym ma być wykonane zakotwienie mieści się w podanym zakresie; należy sprawdzić, czy beton został prawidłowo zagęszczony, tj. czy jest np. bez znaczących ubytków; należy zachować efektywną głębokość zakotwienia; należy zachować określone odległości od krawędzi i rozstawów nie mniejsze od podanych wartości bez ujemnej tolerancji; wiercone otwory należy rozmieścić bez uszkodzenia zbrojenia; w przypadku nawiercenia wadliwego otworu, otwór należy wypełnić zaprawą; postępowanie przy czyszczeniu otworu wierconego: co najmniej 2 x przedmuchanie, 2 x przeczyszczenie szczotką, 2 x przedmuchanie, 2 x przeczyszczenie szczotką i 2 x przedmuchanie. Do czyszczenia należy stosować szczotkę do czyszczenia zgodną z Załącznikiem 5, Tabela 1; dla montażu łącznika należy zapewnić określoną głębokość osadzenia, tj. odpowiednie oznakowanie głębokości łącznika, nie przekraczające powierzchni betonu; zaprawę należy wstrzykiwać stosując sprzęt wyposażony w specjalną dyszę mieszalnikową przedstawioną w Załączniku 2, odrzucając pierwszą partię zaprawy z każdego nowego pojemnika do czasu uzyskania przez nią jednolitego koloru; należy uwzględnić dopuszczalny czas osadzania (czas otwarty) pojemnika z zaprawą, wynikający z instrukcji producenta, jako funkcji temperatury podłoża betonowego; aby uniknąć powstawania pustek powietrznych, otwór należy wypełniać równomiernie od dna otworu; specjalną dyszę mieszalnikową należy w procesie wyciskania zaprawy powoli wyjmować stopniowo; nawiercony otwór wypełniać zaprawą iniekcyjną odpowiadającą 1/2 głębokości otworu; niezwłocznie po tym należy powolnym ruchem, z wykonaniem lekkiego obrotu wprowadzać gwintowany pręt, usuwając nadmiar zaprawy iniekcyjnej wokół pręta; zanim pręt zostanie obciążony należy przestrzegać czasu suszenia (utwardzania) zgodnie z Załącznikiem 5, Tablica 3; podczas utwardzania zaprawy iniekcyjnej, nie wolno dopuścić do spadku temperatury betonu poniżej +5 C; użycie momentu dokręcającego przedstawiono w Załączniku 5, Tabela 1, wykorzystując kalibrowany klucz dynamometryczny Obowiązki producenta Obowiązkiem producenta jest zapewnienie przekazania osobom zaangażowanym informacji dotyczących szczególnych warunków określonych w punktach (1) i (2) oraz załącznikach, do których odnoszą się zapisy w punktach i Informacje tę mogą być dostępne w postaci kopii odpowiednich części niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Ponadto, producent jest zobowiązany do umieszczenia na opakowaniu i/lub w załączonej karcie instruktażowej, najlepiej w formie rysunku (rysunków).

8 Strona 8 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Minimalny zakres danych zawartych w instrukcji jest następujący: - średnica wiertła, - średnica gwintu, - maksymalna grubość elementu mocowanego, - minimalna głębokość zakotwienia, - minimalny moment dokręcający, - dopuszczalny zakres temperatur dla montażu, - czas utwardzania materiału wiążącego w zależności od temperatury przeprowadzania montażu, - informacja dotycząca postępowania w trakcie montażu, włącznie z czyszczeniem otworu, - informacje dotyczące wszelkiego wymaganego specjalnego sprzętu do montażu, - identyfikacja partii produkcji. Wszystkie dane/informacje należy przedstawiać w sposób przejrzysty i zrozumiały. 5 Zalecenia dla producenta 5.1 Zalecenia dotyczące pakowania, transportu i przechowywania Pojemniki z masą kotwiącą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i przechowywać zgodnie z wytycznymi producenta w suchych warunkach. należy przechowywać w zakresie temperatur od minimum +5 C do nie wyższych niż +25 C. Nie dopuszcza się stosowania pojemników z masą kotwiącą, których czas magazynowania upłynął. Oryginalną wersję w języku czeskim podpisał: Inż. Jozef Pôbiš Szef Uprawnionego Organu

9 Strona 9 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Łącznik w użyciu Standardowy pręt gwintowany zakończony płaską końcówką Standardowy pręt gwintowany o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 Standardowy pręt gwintowany o dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 Gwintowany pręt Standardowy handlowy pręt gwintowany (w przypadku prętów wykonanych ze stali ocynkowanej wyłącznie standardowe pręty o klasie wytrzymałości 8,8) z zaznaczoną głębokością zakotwienia h ef średnicy od 8 do 12. Materiały Wymiar Materiał Gwintowany pręt M8 do M24 Gatunek stali ocynkowanej 5,8; 8,8; 10,9* - norma EN ISO 898 Stal nierdzewna A4-70, A norma EN ISO 3506 Stal o podwyższonej odporności na korozję 1, norma EN Nakrętka - Zgodna z gwintowanym prętem Podkładka - Zgodna z gwintowanym prętem * Ocynkowane pręty o wysokiej wytrzymałości są wrażliwe na pęknięcia kruche indukowane wodorem Klasa: Niespękany beton Suchy, mokry beton lub z otworami zalanymi wodą Zakres temperatury: -40 o C do +80 o C (maksymalna temperatura krótkotrwała +80 o C, maksymalna temperatura długotrwała +50 o C) Stalowy łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Produkt i zakres stosowania produktu Załącznik 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA- 13/0750

10 Strona 10 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Łącznik Pojemnik współosiowy Pojemnik jeden obok drugiego 150 ml 380 ml 400 ml 410 ml 350 ml 825 ml Dwuczęściowa kapsuła foliowa w pojedynczym pojemniku na komponenty 150 ml 170 ml 300 ml 550 ml 850 ml Pojemnik łuszczarki 280 ml Oznakowanie pojemników z zaprawą Znak identyfikujący producenta, nazwa handlowa, numer kodu wsadu, termin ważności (czas składowania), czas utwardzania i czas otwarty Dysza mieszalnikowa KW RC RM TB KR do stosowania z 850 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Pojemnik, dysza mieszalnikowa Załącznik 2 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

11 Strona 11 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Pistolet aplikator A B C D E F G Pistolet aplikator Pojemnik A B C D E F G Współosiowy 380 ml 400 ml 410 ml Jeden obok drugiego 350 ml Kapsuła foliowa 150 ml 300 ml 550 ml Kapsuła foliowa 150 ml 300 ml Łuszczarka 280 ml Współosiowy 150 ml Jeden obok drugiego 825 ml Kapsuła foliowa 850 ml Szczotka do czyszczenia Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Pistolet aplikator Załącznik 3 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

12 Strona 12 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Instrukcja montażu 1. Wywiercić otwór o właściwej średnicy i głębokości. W zależności od podłoża można to wykonać albo przy pomocy wiertarki udarowej, albo wiertarki obiegowej z młotem udarowym. 2. Dokładnie wyczyścić otwór w następującej kolejności, stosując szczotkę do czyszczenia pgb-polska Brush wyposażona w wymagane wydłużenia i pistolet pgb-polska Blow Pump. Przedmuchanie x 2 Przeczyszczenie szczotką x 2 Przedmuchanie x 2 Przeczyszczenie szczotką x 2 Przedmuchanie x 2 5. W razie potrzeby, dociąć przewód wydłużający do głębokości otworu i przycisnąć do końca dyszy mieszadła, oraz (w przypadku pręta gwintowanego o średnicy 16mm, lub więcej), dopasować właściwą masę uszczelniającą dla drugiego końca. Przyłączyć przewód wydłużający i żywiczną masę uszczelniającą. 6. Umieścić dyszę mieszadła na dnie otworu (w razie potrzeby użyć żywicznej masy uszczelniającej / przewodu przedłużenia). Rozpocząć wstrzykiwanie żywicy i powoli wysuwać dyszę mieszadła z otworu, tak aby zapewnić uniknięcie powstawania jakichkolwiek pustek powietrznych, gdy dysza mieszadła jest wysuwana. Otwór należy wypełniać do około pomiędzy ½ a ¾ głębokości otworu i całkowicie wysunąć dyszę mieszadła Jeśli po wstępnym czyszczeniu w otworze zbiera się woda, to woda ta musi zostać usunięta przed wstrzykiwaniem żywicy. 10. Do montażu należy dobrać odpowiednią statyczną dyszę mieszadła, otworzyć pojemnik/folię i wkręcić śrubę na otworze wylotowym pojemnika. Umieścić pojemnik we właściwym pistolecie aplikatorze. Odrzucać pierwsze dawki z pojemnika do czasu uzyskania jednolitego koloru bez zabarwiania (żyłek) w żywicy. 7. Wstawić do dna otworu czysty pręt gwintowany, wolny od oleju lub innych środków zapobiegających przyleganiu stosując ruch skrętny od góry i do dołu, zapewniając dokładne pokrycie wszystkich gwintów Regulować właściwe położenie w określonym czasie użytkowania. Wszelki nadmiar żywicy wokół wylotu otworu należy równo usunąć wokół elementu stalowego, co wskazuje, że otwór jest pełny. Pozostawić łącznik dla utwardzenia.. Nie przeszkadzać w czasie ładowania i utwardzania łącznika, który to okres czasu zależy od warunków podłoża i temperatury otoczenia. Zamocować specjalny uchwyt i okręcić nakrętkę zalecanym momentem dokręcającym. Nie należy przekręcić Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Instrukcja montażu Załącznik 4 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

13 Strona 13 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 1: Parametry montażu pręta gwintowanego Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Nominalna średnica wywierconego otworu Ødo [mm] Średnica szczotki do czyszczenia db [mm] Moment dokręcający Tinst [Nm] hef,min = 8d Głębokość wierconego otworu ho [mm] Minimalna odległość od krawędzi podłoża cmin [mm] Minimalny rozstaw osiowy smin [mm] Minimalna grubość członu hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 do hef,max = 12d Głębokość wierconego otworu ho [mm] Minimalna odległość od krawędzi podłoża cmin [mm] Minimalny rozstaw osiowy smin [mm] Minimalna grubość członu hmin [mm] hef + 30 mm 100 mm hef + 2 do Tabela 2: Czyszczenie Wszystkie średnice - 2 x przedmuchanie - 2 x przeczyszczenie szczotką - 2 x przedmuchanie - 2 x przeczyszczenie szczotką - 2 x przedmuchanie Tabela 3: Minimalny czas utwardzania Temperatura pojemnika Czas otwarty z żywicą [ o C] T [min] Temperatura materiału podstawowego [ o C] min min do do do do do do Obciążenie T [min] +25 do do Czas otwarty jest typowym czasem żelowania przy najwyższej temperaturze. Czas obciążenia jest ustawiony na najniższą temperaturę. Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Parametry montażu, czyszczenie, czas utwardzania Załącznik 5 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

14 Strona 14 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 4: Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie naprężeniowe Zniszczenie stali Charakterystyczna wytrzymałość Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali 5,8 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,5 bezpieczeństwa Gatunek stali 8,8 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,5 bezpieczeństwa Gatunek stali 10,9 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,4 bezpieczeństwa Gatunek stali A4-70 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,9 bezpieczeństwa Gatunek stali A4-80 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik ɣms [-] 1,6 bezpieczeństwa Gatunek stali 1,4529 NRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,5 Wspólne wyrwanie i zniszczenie stożka betonowego w niespękanym betonie C20/25 Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Charakterystyczna wytrzymałość wiązania w niespękanym betonie Charakterystyczna wytrzymałość wiązania [N/mm Beton suchy i mokry oraz 2 ] 8, ,5 otwór zalany Częściowy współczynnik bezpieczeństwa C20/25 Współczynnik dla betonu C30/37 C50/60 ɣmc [-] Ψc [-] Zniszczenie przez rozłupanie Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Odległość krawędzi Ccr, sp [mm] 2,0hef 1,5hef Rozmieszczenie Ccr, sp [mm] 4,0hef 3,0hef Częściowy współczynnik ɣmsp [-] bezpieczeństwa 1,8 1,8 1,12 1,19 1,30 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie naprężeniowe Załącznik 6 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

15 Strona 15 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 5: Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie oporowe Zniszczenie stali bez ramienia dźwigni Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali nierdzewnej 5,8 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali nierdzewnej 8,8 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali nierdzewnej 10,9 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,5 Gatunek stali nierdzewnej A4-70 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,56 Gatunek stali nierdzewnej A4-80 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,33 Gatunek stali nierdzewnej 1,4529 VRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Zniszczenie stali z ramieniem dźwigni Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Gatunek stali 5,8 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali 8,8 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Gatunek stali 10,9 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,50 Gatunek stali nierdzewnej A4-70 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,56 Gatunek stali nierdzewnej A4-80 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,33 Gatunek stali nierdzewnej 1,4529 MRk, s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣms [-] 1,25 Wytrzymałość betonu na wywarzanie Współczynnik k z TR 029 Projekt łączników wklejanych, Część Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣmp [-] 1,5 Zniszczenie krawędzi betonu Wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Patrz sekcja Raportu Technicznego -TR 029 w zakresie projektowania łączników wklejanych Częściowy współczynnik bezpieczeństwa ɣmc [-] 1,5 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Raport Techniczny TR 029 dotyczący metody projektowania Charakterystyczne wartości wytrzymałości na obciążenie oporowe Załącznik 7 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

16 Strona 16 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu r. o ważności do dnia r. Tabela 6: Przemieszczenie spowodowane obciążeniem naprężeniowym i oporowym Anchor wymiar M8 M10 M12 M16 M20 M24 Obciążenie naprężeniowe F [kn] 6,3 7,9 11,9 23, ,6 Przemieszczenie δn0 [mm] 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 δ [mm] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Obciążenie oporowe F [kn] 5,2 8,3 12,0 22,4 35,0 50,4 Przemieszczenie δvo [mm] 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,5 δv [mm] 0,2 0,2 0,3 0,6 1,2 2,3 Łącznik wklejany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej Przemieszczenie spowodowane obciążeniem naprężeniowym i oporowym Załącznik 8 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-13/0750

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo