Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151"

Transkrypt

1 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) Fax :(33) Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG). Członek organizacji EOTA Europejska aprobata techniczna ( wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Kotwa AT-HP stal ocynkowana SIMPSON STRONGTIE, ZI Les 4 chemins St-Gemme-la-Plaine Francja Rodzaj i przeznaczenie wyrobu budowlanego: Kotwy wklejane typu iniekcyjnego wykonane ze stali ocynkowanej do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym o rozmiarach M8, M10, M12, M16 i M20. Termin ważności od: do: 14/03/ /01/2016 Zakład produkcyjny: Usine France Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera: 15 stron, w tym 7 załączników stanowiących integralną część dokumentu. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment zgodnie z: Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, z poprawkami zawartymi w Dyrektywie Rady 93/68/EWG z 22 lipca ; Décret n du 8 juillet concernant l aptitude à l usage des produits de construction; Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE 4 ; Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe. Kotwy do stosowania w podłożu betonowym ETAG 001, wydanie z 1997, Część 1 Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5: Kotwy wklejane. 2. Instytut Centre Scientifique et Technique du Bâtiment jest upoważniony do sprawdzania, czy spełniono wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkcyjnym (przykładowo w zakresie spełnienia warunków Europejskiej Aprobaty Technicznej w odniesieniu do produkcji). Niezależnie od tego odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów ani zakłady produkcyjne niewymienione na stronie 1. niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana, włączając w to środki przekazu elektronicznego, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku oficjalnym tej jednostki. Ta wersja odpowiada wersji wprowadzonej do obiegu przez EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 40, , p Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 220, , pr. 1 3 Journal officiel de la République française du 14 juillet Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 17, , p. 3 2

3 II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Określenie wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1. Określenie wyrobu Kotwy SIMPSON STRONGTIE AT-HP w rozmiarach od M8 do M20 są kotwami wklejanymi typu iniekcyjnego wykonanymi ze stali ocynkowanej, umieszczanymi w otworze uprzednio wypełnionym dwuskładnikową zaprawą wstrzykiwaną za pomocą aplikatora pistoletowego ze specjalną dyszą mieszającą. Pręt gwintowany jest umieszczany w żywicy powolnym ruchem, przy wykonaniu lekkiego obrotu. Można stosować gwintowany pręt zakończony płaską końcówką, o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 lub dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45. Dostępne są pojemniki z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną w środku o pojemnościach 280 ml i 345 ml oraz pojemniki z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną na skraju o pojemnościach 380 ml oraz 825 ml. Głębokość osadzenia kotwy wynosi od 8- do 12-krotności jej średnicy. Zamontowaną kotwę przedstawiono na rysunku w załączniku Zastosowanie Kotwy są przeznaczone do stosowania w zamocowaniach spełniających wymagania odporności mechanicznej, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu wymagań podstawowych 1 i 4 Dyrektywy Rady 89/106/EWG; zniszczenie tych zamocowań może powodować naruszenie stabilności konstrukcji, powstanie warunków zagrażających życiu ludzkiemu i/lub powodować skutki ekonomiczne. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje bezpieczeństwa pożarowego (wymaganie podstawowe 2). Kotwy mogą być stosowane tylko do wykonywania zamocowań poddawanych obciążeniom statycznym lub quasi-statycznym, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym o klasie wytrzymałości nie niższej niż C20/25 i nie wyższej niż C50/60 według normy ENV Kotwy mogą być osadzane tylko w betonie niezarysowanym. Kotwy mogą być stosowane tylko w suchych warunkach wewnętrznych. Kotwy mogą być montowane w betonie suchym lub mokrym (kategoria użytkowania 1) Montaż Podłoże Beton suchy Beton mokry Otwór zalany Wszystkie średnice Tak Tak Nie Kotwy w każdym rozmiarze (od M8 do M20) mogą być montowane pionowo. Kotwy mogą być stosowane w następujących zakresach temperatur: Zakres temperatury: od -40 C do +40 C (maks. temperatura krótkotrwała +40 C, maks. temperatura długotrwała +24 C) Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-letniego okresu użytkowania kotwy. Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta, a jedynie jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 3

4 2 Właściwości wyrobu i metody ich sprawdzania 2.1. Właściwości wyrobu Kotwy w rozmiarach od M8 do M20 oraz pojemniki z zaprawą odpowiadają rysunkom i opisom podanym w załącznikach 1 i 2. Właściwości materiałów, wymiary i tolerancje kotew niepodane w załącznikach 3 i 4 powinny odpowiadać odpowiednim wartościom podanym w dokumentacji technicznej 5 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Parametry uwzględniane przy projektowaniu kotew podano w załącznikach 5 i 7. Każdy pojemnik z zaprawą jest oznaczony za pomocą identyfikatora producenta, nazwy handlowej, kodu ładunku, dopuszczalnego okresu magazynowania, czasem wiązania i przerobu. Jako system kotwienia można stosować dostępne w handlu standardowe pręty gwintowane. Jeśli pręty gwintowane są dostarczane odrębnie przez dostawców innych niż właściciel aprobaty, należy upewnić się, że: ich właściwości mechaniczne są zgodne z normą EN ISO 898-1, jakość własności mechanicznych została oceniona na podstawie dokumentu kontroli zgodnym z normą EN pręty gwintowane oznakowano identyfikatorem producenta oraz podano zalecają głębokość osadzenia. Dwa komponenty zaprawy iniekcyjnej AT-HP mogą być dostarczane w stanie niewymieszanym w pojemnikach z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną w środku o pojemnościach 280 ml i 345 ml oraz pojemnikach z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną na skraju o pojemnościach 380 ml oraz 825 ml, zgodnie z załącznikiem Metody weryfikacji Oceny przydatności kotew do zamierzonego stosowania z zachowaniem wymagań odporności mechanicznej, stateczności i bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań podstawowych 1 i 4, dokonano zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w podłożu betonowym. Część 1: Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5: Kotwy wklejane, na podstawie opcji 8. W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej związanych z substancjami niebezpiecznymi mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień dyrektywy UE dotyczącej wyrobów budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, w którym mają zastosowanie. 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1. System oceny zgodności System 2(i) (określany jako system 1) oceny zgodności wg załącznika III do Dyrektywy Rady 89/106/EWG Komisji Europejskiej przewiduje: a) Zadania producenta: 1. zakładowa kontrola produkcji, 2. dalsze badania próbek pobranych w zakładzie przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań. b) Zadania jednostki notyfikowanej: 3. przeprowadzanie wstępnych badań typu wyrobu, 4. przeprowadzanie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 5. ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. 5 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest przechowywana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment i może być udostępniona tylko jednostkom notyfikowanym uczestniczącym w procedurze oceny zgodności w ramach działań związanych z udzielaniem aprobaty. 4

5 3.2. Odpowiedzialność Zadania producenta, zakładowa kontrola produkcji Producent powinien dysponować zakładowym systemem kontroli produkcji i prowadzić stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy tej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie pisemnych zasad i procedur. System zakładowej kontroli produkcji powinien zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie surowce dostarczone z odpowiednią dokumentacją ich kontroli, zgodnie z ustalonym planem badań 6. Dostarczone surowe powinny podlegać przeprowadzanym przez producenta kontrolom i badaniom przed ich przyjęciem. Dostarczane materiały takie jak żywica i utwardzacz powinny posiadać dokumentację kontroli przedstawioną przez dostawców (porównanie z wartościami nominalnymi), umożliwiającą zweryfikowanie odpowiednich właściwości materiału. Wyprodukowane elementy składowe kotew powinny zostać poddane następującym badaniom: Właściwości fizyczne: żywica (jakość i masa), utwardzacz (jakość i masa). Właściwości materiału: żywica (skład, lepkość), utwardzacz (skład, lepkość). Wizualna kontrola pojemników. Częstotliwość kontroli i badań przeprowadzanych w fazie produkcji jest opisana w planie badań uwzględniającym zautomatyzowany proces produkcji kotew. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane. Zapisy powinny zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie wyrobu, materiałów podstawowych oraz jego elementów składowych; rodzaj kontroli lub badań; datę produkcji i datę badania wyrobu lub materiału podstawowego oraz elementów składowych wyrobu; wyniki kontroli i badań oraz, jeśli dotyczy, porównanie tych wyników z wymaganiami; podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. Zapisy powinny być przedstawiane jednostce notyfikowanej prowadzącej ciągły nadzór. Zapisy powinny być także udostępniane na żądanie Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Szczegółowy zakres, przedmiot i częstotliwość badań oraz czynności kontrolnych, które wykonywane są w ramach zakładowej kontroli produkcji, powinny być zgodne z planem badań, będącym częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostek notyfikowanych Wstępne badania typu wyrobu Wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny dla Europejskiej Aprobaty Technicznej powinny być wykorzystane dla wstępnego badania typu, chyba że nastąpią zmiany w linii produkcyjnej lub w fabryce. W takich przypadkach niezbędne wstępne badania typu muszą zostać uzgodnione pomiędzy Centre Scientifique et Technique du Batiment oraz zatwierdzonymi organami związanymi z tematem Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Zatwierdzony organ powinien upewnić się, że zgodnie z zalecanym planem badań zakład produkcyjny oraz system kontroli produkcji w zakładzie są odpowiednie dla zapewnienia ciągłego i systematycznego wytwarzania kotwy zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi w punkcie 2.1 jak również w załącznikach do Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6 Plan badań jest przechowywany przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment i może być udostępniony tylko jednostkom notyfikowanym uczestniczącym w procedurze oceny zgodności. 5

6 Ciągły nadzór Zatwierdzony organ powinien odwiedzić zakład produkcyjny co najmniej raz do roku w celu przeprowadzenia regularnej inspekcji. Należy potwierdzić, że system kontroli produkcji w zakładzie oraz określony zautomatyzowany proces wytwarzania są zachowane z uwzględnieniem zalecanego planu badań. Ciągły nadzór oraz oszacowanie kontroli produkcji w zakładzie muszą być przeprowadzane zgodnie z zalecanym planem badań. Wyniki legalizacji produktu oraz ciągłego nadzoru powinny być udostępnione na życzenie Centre Scientifique et Technique du Batiment odpowiednio przez organ legalizujący lub organ kontrolny. W przypadkach, w których postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz zalecany plan badań nie są już wykonywane, certyfikat zgodności powinien zostać unieważniony Oznakowanie CE Znak CE powinien znajdować się na każdym opakowaniu kotew. Znakowi CE powinny towarzyszyć następujące informacje: numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej; nazwę lub znak identyfikacyjny producenta oraz zakładu produkcji; ostatnie dwie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony na wyrobie; numer certyfikatu zgodności CE; numer Europejskiej Aprobaty Technicznej; kategorię użytkową (ETAG 001-1, opcja 8);rozmiar. 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1. Wytwarzanie Kotwa jest wytwarzana zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej za pomocą zautomatyzowanego procesu produkcji, jak stwierdzono podczas inspekcji zakładu produkcyjnego przez Centre Scientifique et Technique du Batiment i zatwierdzony organ oraz określono w dokumentacji technicznej Montaż Projekt zakotwień Przydatność kotew do zamierzonego stosowania jest określona przez: Projekt zakotwień jest opracowany zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w podłożu betonowym, załącznik C, metoda A dla kotew wklejanych i zatwierdzony przez inżyniera z doświadczeniem w technice zakotwień i pracach na podłożu betonowym. W odniesieniu do podanych poniżej weryfikacji zgodnie z załącznikiem C należy przestrzegać następujących zasad: - Weryfikacja zniszczenie stożka betonowego (klauzula , załącznik C ETAG, N Rk,c powinna być określona zgodnie z (1) i (2): rozstrzygająca jest mniejsza z wartości zgodnie z (1) oraz (2). (1) N Rk,c zgodnie z równaniem (5.2), załącznik C ETAG gdzie: N 0 zgodnie z tabelą 6a, załącznik 5 Rk,c s cr,n oraz c cr,n zgodnie z tabelą 6b, załącznik 6 ψ ucr,n = 1,0 6

7 W szczególnych przypadkach wg klauzuli g, załącznik C ETAG, zastosowanie ma podana tam metoda. Wartość N 0 powinna zostać Rk,c obliczona na podstawie następującego równania: N 0 Rk,c = N0 Rk,c (tabela 5) x (h ef / h ef ) (2) N Rk,c zgodnie z równaniem (5.2), załącznik C wytycznych gdzie: N 0 = 0,75 x 15,5 x h 1,5 0,5 x f Rk,c ef ck,cube s cr,n = 3 h ef oraz c cr,n = 1,5 h ef ψ ucr,n = 1,0 - Weryfikacja zniszczenie przez rozłupanie pod obciążeniem (klauzula , załącznik C ETAG), N Rk,sp powinna być określona zgodnie z (3). (3) N Rk,sp zgodnie z równaniem (5.3), załącznik C ETAG gdzie: N 0 zgodnie z tabelą 6a, załącznik 5 Rk,c s cr,sp oraz c cr,sp zgodnie z tabelą 6b, załącznik 6 ψψ ucr,n = 1,0 oraz ψψ h,sp = 1,0 - Weryfikacja zniszczenie przez wyłamanie (klauzula , załącznik C ETAG), N Rk,c dla równania (5.6), załącznik C ETAG, powinna być określona zgodnie z (1). Obliczenia sprawdzające i rysunki są sporządzone z uwzględnieniem przenoszonych obciążeń. Na rysunkach powinno być podane rozmieszczenie kotew (np. względem zbrojenia lub podpór itp.) Montaż kotew Przydatność kotew do stosowania można założyć tylko jeżeli są spełnione następujące warunki dotyczące montażu: kotwy są osadzane przez odpowiednio wyszkolony personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne; stosowane są tylko kotwy dostarczone przez producenta, do elementów składowych których nie wprowadzono zmian; kotwy są osadzane zgodnie ze specyfikacją i rysunkami producenta oraz z zastosowaniem narzędzi wymienionych w dokumentacji technicznej Europejskiej Aprobaty Technicznej; przed osadzeniem kotwy sprawdzono, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym kotwa ma zostać osadzona, znajduje się w odpowiednim zakresie; sprawdzono, czy beton jest odpowiednio zagęszczony np. czy nie występują znaczne pustki powietrzne; zachowano efektywną głębokość osadzenia kotew; zachowano odpowiednią odległość od krawędzi oraz rozstaw do określonych wartości bez ujemnych granic tolerancji; otwory są usytuowane w taki sposób, że nie następuje uszkodzenie zbrojenia podłoża; w przypadku otworu, w którym nie osadzono kotwy: otwór wypełniono zaprawą; oczyszczenie otworu z pyłu wiertniczego: otwór powinien być oczyszczony za pomocą przynajmniej dwóch operacji przedmuchiwania oraz przynajmniej dwóch operacji szczotkowania, po czym ponownie przynajmniej dwóch operacji przedmuchiwania oraz dwóch operacji szczotkowania, a następnie dwóch operacji przedmuchiwania; przed szczotkowaniem należy oczyścić szczotkę i sprawdzić, czy jej średnica jest zgodna z podaną w załączniku 3 (tabela 2); montaż kotwy zapewnia określoną głębokość osadzenia upewnić się, że odpowiednio oznakowana głębokość kotwy nie wystaje ponad powierzchnię betonu; 7

8 wtryskiwanie zaprawy murarskiej przy pomocy sprzętu, włącznie ze specjalną dyszą mieszającą, przedstawionego w załączniku 2; odrzucenie pierwszej porcji zaprawy murarskiej z każdego nowego pojemnika aż do uzyskania jednolitego koloru; odebranie od producenta instrukcji dotyczącej dopuszczalnego czasu obróbki (czas otwarcia) pojemnika jako funkcji temperatury otoczenia betonu; równomierne wypełnienie otworu wiertniczego od samego dna otworu w celu uniknięcia uwięzienia powietrza; usunięcie specjalnej dyszy mieszającej powoli i stopniowo podczas wypychania; wypełnienie otworu wiertniczego ilością zaprawy murarskiej odpowiadającą ½ głębokości otworu wiertniczego; natychmiastowe wsunięcie pręta kotwiącego lub gwintowanego powoli z ruchem obrotowym, usunięcie nadmiaru wstrzykniętej zaprawy murarskiej znajdującej się wokół pręta; przestrzeganie czasu wiązania według załącznika 2 (tabela 2) do momentu gdy pręt będzie mógł być obciążony; podczas utwardzania wstrzykniętej zaprawy murarskiej temperatura betonu nie może spaść poniżej 0ºC; moment dokręcenia jest zgodny podanym w załączniku 4 (tabela 3), a dokręcenie jest wykonywane skalibrowanym kluczem dynamometrycznym Odpowiedzialność producenta Producent jest zobowiązany zapewnić odpowiednim osobom dostępność informacji o specjalnych warunkach wg punktów 1. i 2., włącznie z załącznikami podanymi w częściach oraz Informacje te mogą zostać sporządzone w formie kopii odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo, wszystkie dane dotyczące montażu powinny być zamieszczone w sposób czytelny na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, jeśli to możliwe opatrzonej rysunkami. Minimalne wymagane dane obejmują: średnicę końcówki wiertła, średnicę gwintu, maksymalną grubość mocowania, minimalną głębokość montażu, wymagany moment dokręcający, dopuszczalny zakres temperatur roboczych, czas wiązania zaprawy w zależności od temperatury montażu, informacje dotyczące procedury montażu, włącznie z informacjami na temat czyszczenia otworu, jeżeli to możliwe w postaci ilustrowanej, informacje na temat specjalnego oprzyrządowania wymaganego przy montażu, identyfikację partii wyrobów. Wszystkie dane powinny być przedstawione w sposób czytelny. 5 Zalecenia dotyczące opakowania, transportu oraz przechowywania. Pojemniki z zaprawą murarską powinny być chronione przed promieniowaniem słonecznym oraz przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, w suchych warunkach, w zakresie temperatur od 5ºC do +35ºC. Pojemniki z zaprawą murarską, których czas przechowywania upłynął, nie mogą być wykorzystywane. Francuskojęzyczna wersja oryginalna jest podpisana przez Le Directeur Technique C. BALOCHE 8

9 Zamontowana kotwa oraz schematy kotwy w użyciu: Ogólnodostępne standardowe pręty gwintowane ze znakiem indentyfikacyjnym producenta oraz oznaczeniem głębokości osadzenia: Ocynkowana stal węglowa gat. 5.8 do 10.9 Różne kształty końcówek prętów gwintowanych: płaska lub z jednostronnym bądź dwustronnym ścięciem 45 SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 1 Wyrób i jego przeznaczenie do Europejskiej Aprobaty Technicznej 9

10 Pojemniki z zaprawą i oznaczenie: 280 ml 345 ml 380 ml 825 ml Identyfikator producenta Nazwa handlowa kod ładunku Okres magazynowania Czas wiązania i przerobu Specjalne dysze mieszające SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 2 Pojemniki z zaprawą i dysza mieszająca do Europejskiej Aprobaty Technicznej 10

11 Tabela 1: Materiały Część Rozmiar Materiał i norma EN/ISO Powłoka Pręt gwintowany Zaprawa iniekcyjna z żywicą metakrylową bez styrenu, z utwardzaczem i środkami nieorganicznymi od M8 do M20 (standardowe ogólnodostępne pręty) Nakrętka - Stal węglowa gat. 5.8; 8.8 i 10.9 wg ISO 898 Stal, EN gat. 6 lub 8 Podkładka - Stal DIN 513 Tabela 2: Metoda czyszczenia i minimalny czas wiązania Cynkowa, min. 5 μm NF E Średnica nominalna Metoda czyszczenia Wszystkie średnice 2 przedmuchy + 2 szczotkowania + 2 przedmuchy + 2 szczotkowania + 2 przedmuchy Rozmiar kotwy [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Typ drutu [-] Metalowy Nylonowy Średnica drutu 0,15 0,50 Średnica główki szczotki Długość główki szczotki Temperatura otoczenia Minimalna temperatura pojemnika = 5 C od 5 C do 10 C od 10 C do 20 C od 20 C do 35 C Temperatura podłoża od -5 C do 0 C od 0 C do 5 C od 5 C do 10 C od 10 C do 20 C od 20 C do 35 C Czas przerobu Minimalna temperatura pojemnika = 5 C 10 min 4 min 1 min 30 s Czas wiązania w betonie suchym 5 h 150 min 105 min 75 min 45 min Czas wiązania w betonie mokrym 7 h min 160 min 110 min 70 min Oczyszczanie otworów przez szczotkowanie: stosować szczotki z włosiem metalowym i nylonowym SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 3 Materiały i metoda czyszczenia do Europejskiej Aprobaty Technicznej 11

12 Tabela 3: Informacje dotyczące montażu z minimalną i maksymalną głębokością montażu Średnica nominalna Ø d 0 Nominalna średnica wiertła d f Otwór w mocowanym elemencie [-] h 0 Głębokość otworu h ef Efektywna głębokość zakotwienia T inst Moment dokręcający h min Minimalna grubość płyty betonowej [Nm] h ef 8d h ef 12d h ef 8d h ef 12d h ef 8d h ef 12d M M M M M Tabela 4: Minimalne rozstaw i odległość od krawędzi h ef = 8d [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Minimalny rozstaw s min Minimalna odległość od krawędzi c min h ef = 12d [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Minimalny rozstaw s min Minimalna odległość od krawędzi c min SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 4 Dane dotyczące montażu do Europejskiej Aprobaty Technicznej 12

13 Tabela 5: Charakterystyczne wartości wytrzymałości na rozciąganie wg metody projektowej A w przypadku zniszczenia stali, zniszczenia przez wyrywanie i zniszczenia stożka betonowego Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,49 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,40 Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 h ef 8d Nośność charakterystyczna od C20/25 do C50/60 hef 8d NRk, p = N 0 Rk, c [kn] T = od - 40 C do + 40 C h ef 12d Nośność charakterystyczna od C20/25 do C50/60 hef 12d NRk, p = N 0 Rk, c [kn] T = od - 40 C do + 40 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mp = Mc - 1,50 Tabela 6: Charakterystyczne parametry wytrzymałości na rozciąganie wg metody projektowej A w przypadku zniszczenia przez rozłupanie Zniszczenie przez rozłupanie M8 M10 M12 M16 M20 h Efektywna głębokość zakotwienia ef «8d» h ef «12d» Częściowy współczynnik bezpieczeństwa M,sp - 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 min. maks. Rozstaw min. maks. min. maks. Odległość od krawędzi min. maks. s cr,n s cr,sp c cr,n c cr,sp SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 5 Nośność charakterystyczna pod obciążeniem rozciągającym metoda projektowania A do Europejskiej Aprobaty Technicznej 13

14 Tabela 7: Charakterystyczne wartości wytrzymałości na ścinanie wg metody projektowania A M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 9,5 15,1 21,9 40,8 63,7 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 14,6 23,2 33,7 62,8 98,0 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,25 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 18,3 29,0 42,2 78,5 122,5 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,25 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie przez wyłamanie Współczynnik w równaniu (5.6) k Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mp - 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy w przypadku działania obciążeń ścinających lf Zewnętrzna średnica kotwy d nom d 12d Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mc - 1,50 1,50 1,50 1,50 1, SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 6 Nośność charakterystyczna pod obciążeniem ścinającym metoda projektowania A do Europejskiej Aprobaty Technicznej 14

15 Tabela 8: Charakterystyczne przemieszczenia wywołane obciążeniami rozciągającymi Charakterystyczne przemieszczenie w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 M8 M10 M12 M16 M20 Dopuszczalne obciążenie robocze: N [kn] δn0 krótkotrwałe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 δn długotrwałe 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tabela 9: Charakterystyczne przemieszczenia wywołane siłami ścinającymi Charakterystyczne przemieszczenie w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 M8 M10 M12 M16 M20 Dopuszczalne obciążenie robocze: V [kn] 5,4 8,6 12,5 23,3 36,4 δn0 krótkotrwałe 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 δn długotrwałe 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 7 Charakterystyczne przemieszczenia wywołane obciążeniami rozciągającymi i siłami ścinającymi do Europejskiej Aprobaty Technicznej 15

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa do dużych obciążeń Hilti HSL-3 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane

Kotwy chemiczne - pręty gwintowane R-KEX Epoksydowa kotwa chemiczna do najwyższych obciążeń R-KEX R-STUDS R-STUDS-FL OZNACZENIE PROJEKTOWE 08110 nazwa żywicy nazwa średnica długość METODA OBLICZENIOWA (wg EUROCODE 1) R S K K x g F = S D

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Rodzaj: czysta żywica winylestrowa Kolor: jasny szary (mat. A: beżowy; mat. B: czarny) Waga: 1,73 kg/l w 20ºC OPIS S-IRV to żywica winylestrowa nie zawierająca styrenu. Jest bardzo wydajną spoiną używaną do podłoży pełnych i otworowych, posiadającą krótki czas utwardzania. Stosuje się ją do materiałów takich jak

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/184 Nazwa handlowa ESSVE kotwa wiążąca ze stali nierdzewnej Właściciel Aprobaty Rodzaj generyczny oraz zastosowanie wyrobu konstrukcyjnego ESSVE Produkter AB Box 770

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0055. RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Europejska Aprobata Techniczna RAWL R-KER / RAWL RV200 i RAWL R-KER-W / RAWL RV200-W Kotwy wklejane z prętami ze stali ocynkowanej lub stali odpornej na korozję o średnicach M8 do M30 do wykonywania zamocowań

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna CZŁONEK EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0126 (tłumaczenie na język angielski, wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Rodzaj i przeznaczenie wyrobu: System

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7047/2010 Łączniki wklejane RAWL R-KEX WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA

CSTB le futur en construction CZŁONEK EOTA Tłumaczenie uwierzytelnione z języka angielskiego str. 1 / 20 [Tłumaczenie obejmuje 20 stron Aprobaty: 8 stron tekstu i 12 załączników. W tłumaczeniu zachowano oryginalny układ dokumentu; pominięto fragmenty

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011

Opracowano zgodnie z art. 29 Rozporządzenia (EU) nr 305/2011 Członek Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 Europejska Ocena Techniczna

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Strona 1 z16 z ETA-13/0750, wydanej w dniu 11.06.2013r. o ważności do dnia 31.03.2018r. Tłumaczenie z języka angielskiego: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNĺ ÚSTAV STAVEBNĺ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha

Bardziej szczegółowo

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym

R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym R-SPL-II-C kotwa SafetyPlus II ze śrubą z łbem stożkowym Rozprężna kotwa tulejowa do betontu spękanego i niespękanego dla największych obciążeń Informacja o produkcie Cechy i korzyści Kotwa mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0129 Strona 1 Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA 12/0129, wydanej 15.05.2013 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tel. : (33)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: System kotew wklejanych Hilti HIT-HY 170 2. Numer typu, partii lub

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty

Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60. Do mocowania: Konstrukcji stalowych Szyn Konsol Podpór Tras kablowych. * nie posiada aprobaty 114 MOCOWANIA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ/KOTWY STALOWE FBN II Sprawdzana miliony razy, korzystna w cenie jak i w zastosowaniach. INFORMACJE OGÓLNE FBN II FBN II K Zastosowanie: Beton niezarysowany C20/25 to C50/60

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts

Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Repertorium: 277a/2011 www.kilinski.biz Strona 1/22 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Centre Scientifique et Technique du Batiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. : (33) 01 64 68 82 82 Fax : (33) 01 60 05 70 37 [po francusku] Autorise et notifie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC

Stalowe kotwy prętowe HAB-H, HAB-MH, HAB-S, HAB-MS i stalowe łączniki słupowe HCC APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2014 Stalowe kotwy prętowe H, MH, S, MS i stalowe łączniki słupowe HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstr.

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0069 Tłumaczenie na język polski oryginalna wersja w języku niemieckim. Deutsches Institut für Bautechnik Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0) 787 0 Fax: +49(0) 787 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Uprawniony oraz

Bardziej szczegółowo

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Kolonnenstraße

Bardziej szczegółowo

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604

Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Europejska aprobata techniczna ETA-12/0604 Nazwa handlowa Posiadacz aprobaty Przedmiot certyfikatu oraz cel zastosowania Okres ważności: Zakład produkcyjny od do ARVEX GROBELNY Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB

Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7453/2014 Stalowe łączniki rozporowe STALCO ŁSB WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Nazwa handlowa Właściciel aprobaty Przedmiot aprobaty i

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0132 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek EOTA Europejska Aprobata

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-06/0175 Strona 1 Przedłużenia Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-06/0175 z dnia 5 września 2011 Członek EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM

Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7313/2014 Metalowe łączniki rozporowe TRS i TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-08/0061 Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

ETA-09/0182 z 17/09/2014

ETA-09/0182 z 17/09/2014 Cz³onek EOTA Europejska Ocena Techniczna z 17/09/2014 ¹czniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ œcian zewnêtrznych w pod³o u betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0272. KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Europejska Aprobata Techniczna KPR-PIKE, KPR-FAST i KPS-FAST Łączniki tworzywowe do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w podłożu betonowym i murowym Plastic anchors for multiple use in concrete

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKS NR 1. Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011 + ANEKS NR 1 Łączniki wklejane CERESIT do wzmacniania betonowych i żelbetowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011. Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7555/2011 Stalowe tuleje kotwiące z gwintem wewnętrznym KOELNER RAWL R-DCA WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm]

Moment obrotowy [Nm] Min. głębokość Kotwienia [mm] Kotwy stalowe TM-FL i TM-F Kotwy stalowe TM-FL ocynkowane na biało z przedłużonym klipsem rozpierającym. Kotwy stalowe TM-F ocynkowane na biało ze zwykłej długości klipsem rozpierającym. TM-FL TM-F Kotwy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLRCJ WŁŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH No. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwa śrubowa Hilti HUS 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim

Europejska Aprobata Techniczna ETA-02/0006. Tłumaczenie na język angielski sporządzone przez DIBt wersja oryginalna w języku niemieckim [tekst dokumentu na pierwszej stronie częściowo w dwóch wersjach językowych tłumaczenie dotyczy wyłącznie tekstu w języku angielskim] [oryginalny dokument składa się z 12 ponumerowanych stron] Deutsches

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8

Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 WKTHERM 8 Europejska Aprobata Techniczna ETA-11/0232 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic anchors for fixing of external

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SYSTEM WEWNĘTRZNEGO SPRĘŻANIA BETONU BBV L3 - BBV L31 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-05/0202 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI I. Podstawy prawne i warunki ogólne 1

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1

Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 Żywica kotwiąca ITH 400 EPOX 1:1 SYMBOL SORMAT 72945 Żywica epoksydowa zapewniająca bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość Bezstearynowa, bezzapachowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do mocowania słupków,

Bardziej szczegółowo

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania.

Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Jakość materiałów budowlanych w Polsce. Systemy oceny, atesty, polskie normy. Badania. Polskie przepisy wprowadzające uregulowania UE - OBSZAR REGULOWANY - budownictwo Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM

Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225. WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Europejska Aprobata Techniczna ETA-05/0225 WKRĘT-MET-ŁIT i WKRĘT-MET-ŁIM Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym Nailed-in plastic

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122

Europejska Aprobata Techniczna ETA-06/0122 Deutsches Institut für Bautechnik Zullassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstraβe30

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy

Katalog. systemy łączników i kotew. EJOT Jakość łączy Katalog systemy łączników i kotew EJOT Jakość łączy Wydawca i autor tekstów: EJOT Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Jeżowska 9 42 793 Ciasna Wskazówki prawne: Obowiązują aktualne warunki sprzedaży i dostaw.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 12 KONSTRUKCJE STALOWE SST 12 - KONSTRUKCJE STALOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8976/2012 Stalowe łączniki rozporowe ŁO do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO

Żywica TRUTEK TCM 380 PRO KOTWY CHEMICZNE DO NAJWYŻSZYCH OBCIĄŻEŃ Żywica TRUTEK TCM 380 PRO wklejanie prętów gwintowanych i zbrojeniowych w betonie, betonie zbrojonym oraz kamieniu naturalnym, kotwienie wszelkiego typu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8943/2012 Tworzywowo-metalowe łączniki rozporowe WKRĘT-MET-Uniwersalne WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/07.14 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2. Numer typu, partii lub serii

Bardziej szczegółowo

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010

Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 PR 07.01-03-01 Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi AT- 15-8327/2010 1. Złącze KW, KWK (zdjęcie, rysunek, rysunek montażowy) MATERIAŁ: PP(kopolimer)/stal węglowa ZASTOSOWANIE: Do zamocowań mechanicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-10/0012 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstraβe 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352

EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Członek EOTA Member of EOTA Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-09/0352 Nazwa handlowa Trade name Właściciel aprobaty

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autoryzowany i notyfikowany zgodnie z art.10 dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. Szybkowiążący klej do zakotwień. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 22/03/2013 Numer identyfikacyjny 02 04 03 01 001 0 000001 Szybkowiążący klej do zakotwień Opis produktu Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy

Bardziej szczegółowo

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A

Mocowanie rusztowań T E C H N I K A M O C O W A N I A 219 Mocowanie rusztowań Zamocowanie do rusztowań S 14 ROE + GS 12... strona 220 Śruba oczkowa do rusztowań FI G... strona 222 Zaślepka... strona 222 Nakrętka oczkowa RI... strona 223 Wkręt oczkowy do rusztowań

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1

KARTA INFORMACYJNA Sika AnchorFix 1 KARTA INFORMACYJNA Szybkowiążący klej do zakotwień OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, nie zawierający styrenu klej poliestrowy Szybkowiążący klej do kotwień: Żebrowanych prętów

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II

fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Teraz dostępny w wersji krótkiej Teraz o zmniejszonej głębokości kotwienia fischer Kotwa sworzniowa FAZ II Mocna kotwa spełniająca najwyższe wymagania. ETA-05/0069 ETAG 001-2 Option 1 für gerissenen Beton

Bardziej szczegółowo

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2

KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem białym i ze stali nierdzewnej A2 KOP Wkręt do drewna DIN571 Wersja ze stali węglowej z galwanicznym ocynkowaniem iałym i ze stali nierdzewnej A2 EN14592 oznaczenie ce Śruy posiadające oznaczenie CE zgodne z EN14592 Łe sześciokątny Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna Uprawniony i dopuszczony zgodnie z art. 10 dyrektywy 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988 r., w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania...

RWE Stoen Operator Listopad 2011. Specyfikacja techniczna. X Postanowienie Wytyczna Zalecenie. Spis treści. 1 Zakres zastosowania... RWE Stoen Operator Listopad 2011 Mufy końcowe do kabli niskiego napięcia 0,6/1 kv Specyfikacja techniczna KAB20.0440 Część: 1 Strona 1/18 Dział: NM-S X Postanowienie Wytyczna Zalecenie Strona Spis treści

Bardziej szczegółowo

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR)

RozPoRządzENIE o WyRobaCH budowlanych 305/2011 (CPR) Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych obowiązkowe od 1 lipca 2013 oznakowanie oznakowanie CE jest paszportem, który umożliwia wprowadzenie do obrotu produktu w każdym kraju członkowskim unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności

Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego. Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Systemy kotew wklejanych do betonu zarysowanego Trzy systemy jeden cel - maksimum funkcjonalności Przegląd systemów kotew wklejanych fischer do betonu zarysowanego. strona 3 Profesjonalny system do betonu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo