Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska aprobata techniczna ETA-11/0151"

Transkrypt

1 Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE Marne-la-Vallée Cedex 2 Tél. :(33) Fax :(33) Podmiot uprawniony i notyfikowany zgodnie z art. 10 Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG). Członek organizacji EOTA Europejska aprobata techniczna ( wersja oryginalna w języku francuskim) Nazwa handlowa: Właściciel aprobaty: Kotwa AT-HP stal ocynkowana SIMPSON STRONGTIE, ZI Les 4 chemins St-Gemme-la-Plaine Francja Rodzaj i przeznaczenie wyrobu budowlanego: Kotwy wklejane typu iniekcyjnego wykonane ze stali ocynkowanej do wykonywania zamocowań w betonie niezarysowanym o rozmiarach M8, M10, M12, M16 i M20. Termin ważności od: do: 14/03/ /01/2016 Zakład produkcyjny: Usine France Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera: 15 stron, w tym 7 załączników stanowiących integralną część dokumentu. Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych

2 I PODSTAWY PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została wydana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment zgodnie z: Dyrektywą Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych 1, z poprawkami zawartymi w Dyrektywie Rady 93/68/EWG z 22 lipca ; Décret n du 8 juillet concernant l aptitude à l usage des produits de construction; Wspólnymi zasadami proceduralnymi składania wniosków, opracowywania i udzielania Europejskich Aprobat Technicznych, określonymi w załączniku do Decyzji Komisji 94/23/WE 4 ; Wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe. Kotwy do stosowania w podłożu betonowym ETAG 001, wydanie z 1997, Część 1 Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5: Kotwy wklejane. 2. Instytut Centre Scientifique et Technique du Bâtiment jest upoważniony do sprawdzania, czy spełniono wymagania niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Sprawdzanie może odbywać się w zakładzie produkcyjnym (przykładowo w zakresie spełnienia warunków Europejskiej Aprobaty Technicznej w odniesieniu do produkcji). Niezależnie od tego odpowiedzialność za zgodność wyrobów z Europejską Aprobatą Techniczną i za ich przydatność do zamierzonego stosowania ponosi właściciel Europejskiej Aprobaty Technicznej. 3. Prawa do niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej nie mogą być przenoszone na producentów, przedstawicieli producentów ani zakłady produkcyjne niewymienione na stronie 1. niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. 4. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być wycofana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment w trybie art. 5 ust. 1 Dyrektywy Rady 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna może być kopiowana, włączając w to środki przekazu elektronicznego, jedynie w całości. Publikowanie części dokumentu jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu. Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą być sprzeczne z Europejską Aprobatą Techniczną. 6. Europejska Aprobata Techniczna jest wydawana przez jednostkę aprobującą w języku oficjalnym tej jednostki. Ta wersja odpowiada wersji wprowadzonej do obiegu przez EOTA. Inne wersje językowe powinny zawierać informację, że są to tłumaczenia. 1 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 40, , p Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 220, , pr. 1 3 Journal officiel de la République française du 14 juillet Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 17, , p. 3 2

3 II SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ 1 Określenie wyrobu i zakresu jego stosowania 1.1. Określenie wyrobu Kotwy SIMPSON STRONGTIE AT-HP w rozmiarach od M8 do M20 są kotwami wklejanymi typu iniekcyjnego wykonanymi ze stali ocynkowanej, umieszczanymi w otworze uprzednio wypełnionym dwuskładnikową zaprawą wstrzykiwaną za pomocą aplikatora pistoletowego ze specjalną dyszą mieszającą. Pręt gwintowany jest umieszczany w żywicy powolnym ruchem, przy wykonaniu lekkiego obrotu. Można stosować gwintowany pręt zakończony płaską końcówką, o jednostronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45 lub dwustronnym ścięciu krawędzi pod kątem 45. Dostępne są pojemniki z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną w środku o pojemnościach 280 ml i 345 ml oraz pojemniki z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną na skraju o pojemnościach 380 ml oraz 825 ml. Głębokość osadzenia kotwy wynosi od 8- do 12-krotności jej średnicy. Zamontowaną kotwę przedstawiono na rysunku w załączniku Zastosowanie Kotwy są przeznaczone do stosowania w zamocowaniach spełniających wymagania odporności mechanicznej, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania w rozumieniu wymagań podstawowych 1 i 4 Dyrektywy Rady 89/106/EWG; zniszczenie tych zamocowań może powodować naruszenie stabilności konstrukcji, powstanie warunków zagrażających życiu ludzkiemu i/lub powodować skutki ekonomiczne. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna nie obejmuje bezpieczeństwa pożarowego (wymaganie podstawowe 2). Kotwy mogą być stosowane tylko do wykonywania zamocowań poddawanych obciążeniom statycznym lub quasi-statycznym, w zbrojonym lub niezbrojonym betonie zwykłym o klasie wytrzymałości nie niższej niż C20/25 i nie wyższej niż C50/60 według normy ENV Kotwy mogą być osadzane tylko w betonie niezarysowanym. Kotwy mogą być stosowane tylko w suchych warunkach wewnętrznych. Kotwy mogą być montowane w betonie suchym lub mokrym (kategoria użytkowania 1) Montaż Podłoże Beton suchy Beton mokry Otwór zalany Wszystkie średnice Tak Tak Nie Kotwy w każdym rozmiarze (od M8 do M20) mogą być montowane pionowo. Kotwy mogą być stosowane w następujących zakresach temperatur: Zakres temperatury: od -40 C do +40 C (maks. temperatura krótkotrwała +40 C, maks. temperatura długotrwała +24 C) Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 50-letniego okresu użytkowania kotwy. Założenie dotyczące okresu użytkowania wyrobu nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta, a jedynie jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu. 3

4 2 Właściwości wyrobu i metody ich sprawdzania 2.1. Właściwości wyrobu Kotwy w rozmiarach od M8 do M20 oraz pojemniki z zaprawą odpowiadają rysunkom i opisom podanym w załącznikach 1 i 2. Właściwości materiałów, wymiary i tolerancje kotew niepodane w załącznikach 3 i 4 powinny odpowiadać odpowiednim wartościom podanym w dokumentacji technicznej 5 niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej. Parametry uwzględniane przy projektowaniu kotew podano w załącznikach 5 i 7. Każdy pojemnik z zaprawą jest oznaczony za pomocą identyfikatora producenta, nazwy handlowej, kodu ładunku, dopuszczalnego okresu magazynowania, czasem wiązania i przerobu. Jako system kotwienia można stosować dostępne w handlu standardowe pręty gwintowane. Jeśli pręty gwintowane są dostarczane odrębnie przez dostawców innych niż właściciel aprobaty, należy upewnić się, że: ich właściwości mechaniczne są zgodne z normą EN ISO 898-1, jakość własności mechanicznych została oceniona na podstawie dokumentu kontroli zgodnym z normą EN pręty gwintowane oznakowano identyfikatorem producenta oraz podano zalecają głębokość osadzenia. Dwa komponenty zaprawy iniekcyjnej AT-HP mogą być dostarczane w stanie niewymieszanym w pojemnikach z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną w środku o pojemnościach 280 ml i 345 ml oraz pojemnikach z zaprawą z dyszą wylotową usytuowaną na skraju o pojemnościach 380 ml oraz 825 ml, zgodnie z załącznikiem Metody weryfikacji Oceny przydatności kotew do zamierzonego stosowania z zachowaniem wymagań odporności mechanicznej, stateczności i bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań podstawowych 1 i 4, dokonano zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w podłożu betonowym. Część 1: Kotwy zagadnienia ogólne i Część 5: Kotwy wklejane, na podstawie opcji 8. W uzupełnieniu do zapisów zawartych w niniejszej Europejskiej Aprobacie Technicznej związanych z substancjami niebezpiecznymi mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do wyrobów, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu spełnienia postanowień dyrektywy UE dotyczącej wyrobów budowlanych, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, w którym mają zastosowanie. 3 Ocena zgodności i oznakowanie CE 3.1. System oceny zgodności System 2(i) (określany jako system 1) oceny zgodności wg załącznika III do Dyrektywy Rady 89/106/EWG Komisji Europejskiej przewiduje: a) Zadania producenta: 1. zakładowa kontrola produkcji, 2. dalsze badania próbek pobranych w zakładzie przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań. b) Zadania jednostki notyfikowanej: 3. przeprowadzanie wstępnych badań typu wyrobu, 4. przeprowadzanie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 5. ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji. 5 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej jest przechowywana przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment i może być udostępniona tylko jednostkom notyfikowanym uczestniczącym w procedurze oceny zgodności w ramach działań związanych z udzielaniem aprobaty. 4

5 3.2. Odpowiedzialność Zadania producenta, zakładowa kontrola produkcji Producent powinien dysponować zakładowym systemem kontroli produkcji i prowadzić stałą, wewnętrzną kontrolę produkcji. Wszystkie elementy tej kontroli, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie pisemnych zasad i procedur. System zakładowej kontroli produkcji powinien zapewniać zgodność wyrobu z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent może stosować wyłącznie surowce dostarczone z odpowiednią dokumentacją ich kontroli, zgodnie z ustalonym planem badań 6. Dostarczone surowe powinny podlegać przeprowadzanym przez producenta kontrolom i badaniom przed ich przyjęciem. Dostarczane materiały takie jak żywica i utwardzacz powinny posiadać dokumentację kontroli przedstawioną przez dostawców (porównanie z wartościami nominalnymi), umożliwiającą zweryfikowanie odpowiednich właściwości materiału. Wyprodukowane elementy składowe kotew powinny zostać poddane następującym badaniom: Właściwości fizyczne: żywica (jakość i masa), utwardzacz (jakość i masa). Właściwości materiału: żywica (skład, lepkość), utwardzacz (skład, lepkość). Wizualna kontrola pojemników. Częstotliwość kontroli i badań przeprowadzanych w fazie produkcji jest opisana w planie badań uwzględniającym zautomatyzowany proces produkcji kotew. Wyniki zakładowej kontroli produkcji są zapisywane i oceniane. Zapisy powinny zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie wyrobu, materiałów podstawowych oraz jego elementów składowych; rodzaj kontroli lub badań; datę produkcji i datę badania wyrobu lub materiału podstawowego oraz elementów składowych wyrobu; wyniki kontroli i badań oraz, jeśli dotyczy, porównanie tych wyników z wymaganiami; podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji. Zapisy powinny być przedstawiane jednostce notyfikowanej prowadzącej ciągły nadzór. Zapisy powinny być także udostępniane na żądanie Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Szczegółowy zakres, przedmiot i częstotliwość badań oraz czynności kontrolnych, które wykonywane są w ramach zakładowej kontroli produkcji, powinny być zgodne z planem badań, będącym częścią dokumentacji technicznej niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej Zadania jednostek notyfikowanych Wstępne badania typu wyrobu Wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny dla Europejskiej Aprobaty Technicznej powinny być wykorzystane dla wstępnego badania typu, chyba że nastąpią zmiany w linii produkcyjnej lub w fabryce. W takich przypadkach niezbędne wstępne badania typu muszą zostać uzgodnione pomiędzy Centre Scientifique et Technique du Batiment oraz zatwierdzonymi organami związanymi z tematem Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji Zatwierdzony organ powinien upewnić się, że zgodnie z zalecanym planem badań zakład produkcyjny oraz system kontroli produkcji w zakładzie są odpowiednie dla zapewnienia ciągłego i systematycznego wytwarzania kotwy zgodnie ze specyfikacjami wymienionymi w punkcie 2.1 jak również w załącznikach do Europejskiej Aprobaty Technicznej. 6 Plan badań jest przechowywany przez Centre Scientifique et Technique du Bâtiment i może być udostępniony tylko jednostkom notyfikowanym uczestniczącym w procedurze oceny zgodności. 5

6 Ciągły nadzór Zatwierdzony organ powinien odwiedzić zakład produkcyjny co najmniej raz do roku w celu przeprowadzenia regularnej inspekcji. Należy potwierdzić, że system kontroli produkcji w zakładzie oraz określony zautomatyzowany proces wytwarzania są zachowane z uwzględnieniem zalecanego planu badań. Ciągły nadzór oraz oszacowanie kontroli produkcji w zakładzie muszą być przeprowadzane zgodnie z zalecanym planem badań. Wyniki legalizacji produktu oraz ciągłego nadzoru powinny być udostępnione na życzenie Centre Scientifique et Technique du Batiment odpowiednio przez organ legalizujący lub organ kontrolny. W przypadkach, w których postanowienia Europejskiej Aprobaty Technicznej oraz zalecany plan badań nie są już wykonywane, certyfikat zgodności powinien zostać unieważniony Oznakowanie CE Znak CE powinien znajdować się na każdym opakowaniu kotew. Znakowi CE powinny towarzyszyć następujące informacje: numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej; nazwę lub znak identyfikacyjny producenta oraz zakładu produkcji; ostatnie dwie cyfry roku, w którym znak CE został umieszczony na wyrobie; numer certyfikatu zgodności CE; numer Europejskiej Aprobaty Technicznej; kategorię użytkową (ETAG 001-1, opcja 8);rozmiar. 4 Założenia, na podstawie których pozytywnie oceniono przydatność wyrobu do zamierzonego stosowania 4.1. Wytwarzanie Kotwa jest wytwarzana zgodnie z postanowieniami Europejskiej Aprobaty Technicznej za pomocą zautomatyzowanego procesu produkcji, jak stwierdzono podczas inspekcji zakładu produkcyjnego przez Centre Scientifique et Technique du Batiment i zatwierdzony organ oraz określono w dokumentacji technicznej Montaż Projekt zakotwień Przydatność kotew do zamierzonego stosowania jest określona przez: Projekt zakotwień jest opracowany zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych Kotwy metalowe do stosowania w podłożu betonowym, załącznik C, metoda A dla kotew wklejanych i zatwierdzony przez inżyniera z doświadczeniem w technice zakotwień i pracach na podłożu betonowym. W odniesieniu do podanych poniżej weryfikacji zgodnie z załącznikiem C należy przestrzegać następujących zasad: - Weryfikacja zniszczenie stożka betonowego (klauzula , załącznik C ETAG, N Rk,c powinna być określona zgodnie z (1) i (2): rozstrzygająca jest mniejsza z wartości zgodnie z (1) oraz (2). (1) N Rk,c zgodnie z równaniem (5.2), załącznik C ETAG gdzie: N 0 zgodnie z tabelą 6a, załącznik 5 Rk,c s cr,n oraz c cr,n zgodnie z tabelą 6b, załącznik 6 ψ ucr,n = 1,0 6

7 W szczególnych przypadkach wg klauzuli g, załącznik C ETAG, zastosowanie ma podana tam metoda. Wartość N 0 powinna zostać Rk,c obliczona na podstawie następującego równania: N 0 Rk,c = N0 Rk,c (tabela 5) x (h ef / h ef ) (2) N Rk,c zgodnie z równaniem (5.2), załącznik C wytycznych gdzie: N 0 = 0,75 x 15,5 x h 1,5 0,5 x f Rk,c ef ck,cube s cr,n = 3 h ef oraz c cr,n = 1,5 h ef ψ ucr,n = 1,0 - Weryfikacja zniszczenie przez rozłupanie pod obciążeniem (klauzula , załącznik C ETAG), N Rk,sp powinna być określona zgodnie z (3). (3) N Rk,sp zgodnie z równaniem (5.3), załącznik C ETAG gdzie: N 0 zgodnie z tabelą 6a, załącznik 5 Rk,c s cr,sp oraz c cr,sp zgodnie z tabelą 6b, załącznik 6 ψψ ucr,n = 1,0 oraz ψψ h,sp = 1,0 - Weryfikacja zniszczenie przez wyłamanie (klauzula , załącznik C ETAG), N Rk,c dla równania (5.6), załącznik C ETAG, powinna być określona zgodnie z (1). Obliczenia sprawdzające i rysunki są sporządzone z uwzględnieniem przenoszonych obciążeń. Na rysunkach powinno być podane rozmieszczenie kotew (np. względem zbrojenia lub podpór itp.) Montaż kotew Przydatność kotew do stosowania można założyć tylko jeżeli są spełnione następujące warunki dotyczące montażu: kotwy są osadzane przez odpowiednio wyszkolony personel pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne; stosowane są tylko kotwy dostarczone przez producenta, do elementów składowych których nie wprowadzono zmian; kotwy są osadzane zgodnie ze specyfikacją i rysunkami producenta oraz z zastosowaniem narzędzi wymienionych w dokumentacji technicznej Europejskiej Aprobaty Technicznej; przed osadzeniem kotwy sprawdzono, czy klasa wytrzymałości betonu, w którym kotwa ma zostać osadzona, znajduje się w odpowiednim zakresie; sprawdzono, czy beton jest odpowiednio zagęszczony np. czy nie występują znaczne pustki powietrzne; zachowano efektywną głębokość osadzenia kotew; zachowano odpowiednią odległość od krawędzi oraz rozstaw do określonych wartości bez ujemnych granic tolerancji; otwory są usytuowane w taki sposób, że nie następuje uszkodzenie zbrojenia podłoża; w przypadku otworu, w którym nie osadzono kotwy: otwór wypełniono zaprawą; oczyszczenie otworu z pyłu wiertniczego: otwór powinien być oczyszczony za pomocą przynajmniej dwóch operacji przedmuchiwania oraz przynajmniej dwóch operacji szczotkowania, po czym ponownie przynajmniej dwóch operacji przedmuchiwania oraz dwóch operacji szczotkowania, a następnie dwóch operacji przedmuchiwania; przed szczotkowaniem należy oczyścić szczotkę i sprawdzić, czy jej średnica jest zgodna z podaną w załączniku 3 (tabela 2); montaż kotwy zapewnia określoną głębokość osadzenia upewnić się, że odpowiednio oznakowana głębokość kotwy nie wystaje ponad powierzchnię betonu; 7

8 wtryskiwanie zaprawy murarskiej przy pomocy sprzętu, włącznie ze specjalną dyszą mieszającą, przedstawionego w załączniku 2; odrzucenie pierwszej porcji zaprawy murarskiej z każdego nowego pojemnika aż do uzyskania jednolitego koloru; odebranie od producenta instrukcji dotyczącej dopuszczalnego czasu obróbki (czas otwarcia) pojemnika jako funkcji temperatury otoczenia betonu; równomierne wypełnienie otworu wiertniczego od samego dna otworu w celu uniknięcia uwięzienia powietrza; usunięcie specjalnej dyszy mieszającej powoli i stopniowo podczas wypychania; wypełnienie otworu wiertniczego ilością zaprawy murarskiej odpowiadającą ½ głębokości otworu wiertniczego; natychmiastowe wsunięcie pręta kotwiącego lub gwintowanego powoli z ruchem obrotowym, usunięcie nadmiaru wstrzykniętej zaprawy murarskiej znajdującej się wokół pręta; przestrzeganie czasu wiązania według załącznika 2 (tabela 2) do momentu gdy pręt będzie mógł być obciążony; podczas utwardzania wstrzykniętej zaprawy murarskiej temperatura betonu nie może spaść poniżej 0ºC; moment dokręcenia jest zgodny podanym w załączniku 4 (tabela 3), a dokręcenie jest wykonywane skalibrowanym kluczem dynamometrycznym Odpowiedzialność producenta Producent jest zobowiązany zapewnić odpowiednim osobom dostępność informacji o specjalnych warunkach wg punktów 1. i 2., włącznie z załącznikami podanymi w częściach oraz Informacje te mogą zostać sporządzone w formie kopii odpowiednich fragmentów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo, wszystkie dane dotyczące montażu powinny być zamieszczone w sposób czytelny na opakowaniu i/lub w załączonej instrukcji, jeśli to możliwe opatrzonej rysunkami. Minimalne wymagane dane obejmują: średnicę końcówki wiertła, średnicę gwintu, maksymalną grubość mocowania, minimalną głębokość montażu, wymagany moment dokręcający, dopuszczalny zakres temperatur roboczych, czas wiązania zaprawy w zależności od temperatury montażu, informacje dotyczące procedury montażu, włącznie z informacjami na temat czyszczenia otworu, jeżeli to możliwe w postaci ilustrowanej, informacje na temat specjalnego oprzyrządowania wymaganego przy montażu, identyfikację partii wyrobów. Wszystkie dane powinny być przedstawione w sposób czytelny. 5 Zalecenia dotyczące opakowania, transportu oraz przechowywania. Pojemniki z zaprawą murarską powinny być chronione przed promieniowaniem słonecznym oraz przechowywane zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu, w suchych warunkach, w zakresie temperatur od 5ºC do +35ºC. Pojemniki z zaprawą murarską, których czas przechowywania upłynął, nie mogą być wykorzystywane. Francuskojęzyczna wersja oryginalna jest podpisana przez Le Directeur Technique C. BALOCHE 8

9 Zamontowana kotwa oraz schematy kotwy w użyciu: Ogólnodostępne standardowe pręty gwintowane ze znakiem indentyfikacyjnym producenta oraz oznaczeniem głębokości osadzenia: Ocynkowana stal węglowa gat. 5.8 do 10.9 Różne kształty końcówek prętów gwintowanych: płaska lub z jednostronnym bądź dwustronnym ścięciem 45 SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 1 Wyrób i jego przeznaczenie do Europejskiej Aprobaty Technicznej 9

10 Pojemniki z zaprawą i oznaczenie: 280 ml 345 ml 380 ml 825 ml Identyfikator producenta Nazwa handlowa kod ładunku Okres magazynowania Czas wiązania i przerobu Specjalne dysze mieszające SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 2 Pojemniki z zaprawą i dysza mieszająca do Europejskiej Aprobaty Technicznej 10

11 Tabela 1: Materiały Część Rozmiar Materiał i norma EN/ISO Powłoka Pręt gwintowany Zaprawa iniekcyjna z żywicą metakrylową bez styrenu, z utwardzaczem i środkami nieorganicznymi od M8 do M20 (standardowe ogólnodostępne pręty) Nakrętka - Stal węglowa gat. 5.8; 8.8 i 10.9 wg ISO 898 Stal, EN gat. 6 lub 8 Podkładka - Stal DIN 513 Tabela 2: Metoda czyszczenia i minimalny czas wiązania Cynkowa, min. 5 μm NF E Średnica nominalna Metoda czyszczenia Wszystkie średnice 2 przedmuchy + 2 szczotkowania + 2 przedmuchy + 2 szczotkowania + 2 przedmuchy Rozmiar kotwy [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Typ drutu [-] Metalowy Nylonowy Średnica drutu 0,15 0,50 Średnica główki szczotki Długość główki szczotki Temperatura otoczenia Minimalna temperatura pojemnika = 5 C od 5 C do 10 C od 10 C do 20 C od 20 C do 35 C Temperatura podłoża od -5 C do 0 C od 0 C do 5 C od 5 C do 10 C od 10 C do 20 C od 20 C do 35 C Czas przerobu Minimalna temperatura pojemnika = 5 C 10 min 4 min 1 min 30 s Czas wiązania w betonie suchym 5 h 150 min 105 min 75 min 45 min Czas wiązania w betonie mokrym 7 h min 160 min 110 min 70 min Oczyszczanie otworów przez szczotkowanie: stosować szczotki z włosiem metalowym i nylonowym SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 3 Materiały i metoda czyszczenia do Europejskiej Aprobaty Technicznej 11

12 Tabela 3: Informacje dotyczące montażu z minimalną i maksymalną głębokością montażu Średnica nominalna Ø d 0 Nominalna średnica wiertła d f Otwór w mocowanym elemencie [-] h 0 Głębokość otworu h ef Efektywna głębokość zakotwienia T inst Moment dokręcający h min Minimalna grubość płyty betonowej [Nm] h ef 8d h ef 12d h ef 8d h ef 12d h ef 8d h ef 12d M M M M M Tabela 4: Minimalne rozstaw i odległość od krawędzi h ef = 8d [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Minimalny rozstaw s min Minimalna odległość od krawędzi c min h ef = 12d [jedn.] M8 M10 M12 M16 M20 Minimalny rozstaw s min Minimalna odległość od krawędzi c min SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 4 Dane dotyczące montażu do Europejskiej Aprobaty Technicznej 12

13 Tabela 5: Charakterystyczne wartości wytrzymałości na rozciąganie wg metody projektowej A w przypadku zniszczenia stali, zniszczenia przez wyrywanie i zniszczenia stożka betonowego Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,49 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali, pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna N Rk,s [kn] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,40 Zniszczenie przez wyrywanie i zniszczenie stożka betonowego w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 h ef 8d Nośność charakterystyczna od C20/25 do C50/60 hef 8d NRk, p = N 0 Rk, c [kn] T = od - 40 C do + 40 C h ef 12d Nośność charakterystyczna od C20/25 do C50/60 hef 12d NRk, p = N 0 Rk, c [kn] T = od - 40 C do + 40 C Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mp = Mc - 1,50 Tabela 6: Charakterystyczne parametry wytrzymałości na rozciąganie wg metody projektowej A w przypadku zniszczenia przez rozłupanie Zniszczenie przez rozłupanie M8 M10 M12 M16 M20 h Efektywna głębokość zakotwienia ef «8d» h ef «12d» Częściowy współczynnik bezpieczeństwa M,sp - 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 min. maks. Rozstaw min. maks. min. maks. Odległość od krawędzi min. maks. s cr,n s cr,sp c cr,n c cr,sp SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 5 Nośność charakterystyczna pod obciążeniem rozciągającym metoda projektowania A do Europejskiej Aprobaty Technicznej 13

14 Tabela 7: Charakterystyczne wartości wytrzymałości na ścinanie wg metody projektowania A M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 9,5 15,1 21,9 40,8 63,7 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 14,6 23,2 33,7 62,8 98,0 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,25 Zniszczenie stali bez mimośrodu, standardowy pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna VRk,s [kn] 18,3 29,0 42,2 78,5 122,5 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 5.8 Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat. 8.8 Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,25 Zniszczenie stali z mimośrodem, standardowy pręt gwintowany ze stali gat Nośność charakterystyczna M Rk,s [Nm] Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Ms - 1,50 M8 M10 M12 M16 M20 Zniszczenie przez wyłamanie Współczynnik w równaniu (5.6) k Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mp - 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Zniszczenie krawędzi betonu Efektywna długość kotwy w przypadku działania obciążeń ścinających lf Zewnętrzna średnica kotwy d nom d 12d Częściowy współczynnik bezpieczeństwa Mc - 1,50 1,50 1,50 1,50 1, SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 6 Nośność charakterystyczna pod obciążeniem ścinającym metoda projektowania A do Europejskiej Aprobaty Technicznej 14

15 Tabela 8: Charakterystyczne przemieszczenia wywołane obciążeniami rozciągającymi Charakterystyczne przemieszczenie w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 M8 M10 M12 M16 M20 Dopuszczalne obciążenie robocze: N [kn] δn0 krótkotrwałe 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 δn długotrwałe 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Tabela 9: Charakterystyczne przemieszczenia wywołane siłami ścinającymi Charakterystyczne przemieszczenie w betonie niezarysowanym od C20/25 do C50/60 M8 M10 M12 M16 M20 Dopuszczalne obciążenie robocze: V [kn] 5,4 8,6 12,5 23,3 36,4 δn0 krótkotrwałe 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 δn długotrwałe 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 SIMPSON STRONG TIE AT-HP ocynkowana Załącznik 7 Charakterystyczne przemieszczenia wywołane obciążeniami rozciągającymi i siłami ścinającymi do Europejskiej Aprobaty Technicznej 15

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo