ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE CENOWE. Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań"

Transkrypt

1 Radom, dnia r. ZAPYTANIE CENOWE Mając na uwadze rozeznanie rynku, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , nr umowy o dofinansowanie zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych UDA-POKL /13-01 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań: 1. Opis przedmiotu zamówienia : Usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji działań CPV CPV usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych - usługi w zakresie tłumaczeń ustnych 2. Termin realizacji zamówienia (z dostawą do siedziby Zamawiającego): 1. Tłumaczenia ustne konsekutywne: a) Konferencja otwierająca marzec 2014 r. b) 1 warsztaty partycypacyjne marzec 2014 r. c) 2 warsztaty partycypacyjne maj 2014 r. d) 3 warsztaty partycypacyjne lipiec 2014 r. e) Konferencja podsumowująca luty 2015 r. 2. Tłumaczenie pisemne: a) Opracowanie nr 1 luty 2014 r. marzec 2014 r. b) Opracowanie nr 2 kwiecień 2014 r. maj 2014 r. c) Opracowanie nr 3 czerwiec 2014 r. d) Opracowanie nr 4 sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. e) Opracowanie nr 5 styczeń 2015 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Tłumaczenia ustne konsekutywne: f) Konferencja otwierająca 1 dzień g) 1 warsztaty partycypacyjne 2 dni h) 2 warsztaty partycypacyjne 2 dni i) 3 warsztaty partycypacyjne 2 dni j) Konferencja podsumowująca 1 dzień Tłumaczenia ustne i pisemne dotyczyć będą w szczególności obszarów tematycznych związanych z adaptacyjnością pracowników i pracodawców do zmian zachodzących w gospodarce. Niezbędna jest znajomość słownictwa z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, współpracy międzynarodowej, międzysektorowej oraz wdrażania innowacji społecznych i gospodarczych.

2 Zadaniem Wykonawcy będzie: - zapewnienie tłumaczenia ustnego konsekutywnego w kombinacji językowej polski-hiszpański, hiszpański-polski, - zapewnienie tłumaczenia pisemnego z hiszpańskiego na polski. Tłumaczenia pisemne. Teksty, dokumenty do tłumaczenia pisemnego będą dostarczone drogą elektroniczną lub na prośbę Wykonawcy udostępnione w siedzibie Zamawiającego w formie wydruków. Przetłumaczone teksty należy dostarczyć do Biura Projektu, ul. Wodna 13/21, Radom, pok Opracowanie nr 1 do tłumaczenia 120 stron (+/- 10% + okładka) Opracowanie nr 2 - do tłumaczenia 60 stron (+/- 10% + okładka) Opracowanie nr 3 - do tłumaczenia 60 stron (+/- 10% + okładka) Opracowanie nr 4- do tłumaczenia 60 stron (+/- 10% + okładka) Opracowanie nr 5 - do tłumaczenia 60 stron (+/- 10% + okładka) Forma: pliki tekstowe w formacie doc, rtf, pliki Exel i PDF, pliki prezentacji, graficzne, wydruki (rzadko zawierające zapisy odręczne). 2. Wymagania wobec Oferenta: Oferty składać mogą Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; posiadają wiedzę i doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniu symultanicznym lub tłumaczeniu konsekutywnym lub tłumaczeniu szeptanym z języka polskiego na język hiszpański i z języka hiszpańskiego na język polski lub ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku filologia lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia, odpowiednie dla danego języka lub certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie min. C1 znajdują się zamówienia; w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. 3. Sposób przygotowania oferty: 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Dokument składa się w formie pisemnej wypełniając formularz OFERTA stanowiący Zał. Nr 1 do zapytania cenowego. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

3 6. Osoba uprawniona do kontaktu: Beata Dziadczyk, tel , adres fax: Miejsce i termin składania oferty: Ofertę należy: 1. Dostarczyć osobiście na adres: Biuro Projektu ORKIESTRA, Wodna 13/21, Radom 2. Przesłać pocztą (lub kurierem) w zamkniętej kopercie na adres: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, ul. Wodna 13/21, Radom z napisem: Oferta na świadczenie usług w zakresie tłumaczenia projekt ORKIESTRA 3. Przesłać em na adres: 4. Przesłać faxem na nr : +48 (48) Termin składania ofert upływa w dniu 08 lutego 2014 r., o godz. 12:00 liczy się data wpływu do Biura Projektu. Otwarcie ofert nastąpi 08 lutego 2014 r., o godz. 15:00 w Biurze Projektu. 8. Załączniki: 1) Formularz Oferta Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranym Wykonawcą.

4 WZÓR Załącznik nr 1 OFERTA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES WYKONAWCY:... NAZWISKO I IMIĘ OSOBY/OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PODPISANIA UMOWY: NUMER TELEFONU:... NUMER FAXU:... ADRES OWY:... NIP:... REGON:... świadczeniu usług w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego na potrzeby realizacji projektu W odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące składania ofert na ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TŁMACZENIA USTNEGO I PISEMNEGO w ramach projektu ORKIESTRA, w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 1. Zapoznałem/am się z warunkami udzielenia zamówienia zawartymi w zapytaniu cenowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 2. Cena oferowana brutto za 1 dzień tłumaczenia ustnego wynosi:.. zł brutto, słownie:..... zł brutto. 3. Cena oferowana brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego wynosi:.. zł brutto, słownie:..... zł brutto. 4. Zaoferowana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie w trakcie wykonania zamówienia oraz obejmuje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem zamówienia. 5. Uzyskałem/am konieczne informacje/wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 6. Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia mojej osobie/firmie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonania usługi w terminie i na warunkach wskazanych w zapytaniu cenowym. 7. Jestem podmiotem posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.

5 8. Posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zamówienia z najwyższą starannością. 9. Jestem podmiotem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 10. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 11. Zaoferowana w ofercie cena nie będzie podlegała zmianie w trakcie wykonania zamówienia oraz obejmuje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem zamówienia. Na każde żądanie zamawiającego dostarczę niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą Integralną częścią niniejszej oferty są: 1...., 2...., 3...., Data i czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ZAPYTANIE OFERTOWE Maków Mazowiecki, 02.11.2012r. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania przez MOPS w Makowie Mazowieckim zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące promocji i pozycjonowanie serwisu www.kraina.org.pl w ramach Projektu pn.: Rozwój i promocja produktów turystycznych na obszarze trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo