Podsumowanie pierwszego warsztatu Powodzie w Europie Środkowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie pierwszego warsztatu Powodzie w Europie Środkowej"

Transkrypt

1 Podsumowanie pierwszego warsztatu Powodzie w Europie Środkowej Agenda spotkania Czas 9:30-11:00 Sesia Rejestracja, przywitanie i przedstawienie się uczestników. Prezentacje Chloe Begg na temat projektu TACTIC i Annemarie Müller o powodziach w tym regionie.) 11:00-11:15 Przerwa kawowa 11:15-11:30 Prezentacja na temat komunikowania ryzyka (Christian Kuhlicke) 11:30-12:45 12:45-13:45 Lunch Grupa robocza 1 Komunikacja ryzyka: cele i metody (obecna sytuacja, potrzeby). 13:45-15:15 Grupa robocza 2 Wymiana doświadczeń na temat praktyk komunikacyjnych 15:15-15:30 ca. 15:30 Wprowadzenie na temat przygotowywanego narzędzia samooceny audytu (prezentacja Annemarie Müller) Uwagi końcowe - dyskusja 1

2 Uczestnicy spotkania W spotkaniu uczestniczyło 28 osób: osiemnaście osób z Saksonii, cztery z Czech, siedem z Polski oraz siedem osób pracujących w Projekcie TACTIC. Uczestnicy spotkania reprezentowali różne obszary działania, takie jak: planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, inwestycje, zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządowych, straż pożarna i inne. Lista uczestników i reprezentowanych instytucji znajduje się w załączniku. Komunikowanie ryzyka (prezentacja Christiana Kuhlicke) W prezentacji przedstawione zostały cele i metody komunikacji związanej z ryzykiem. Elementy strategii komunikacji ryzyka Cele komunikacji Zidentyfikowanie grup docelowych (partnerów komunikacji) Zdefiniowanie głównych treści komunikacji (przesłania) Wybór możliwych metod komunikacji Sformułowanie mechanizmów pozwalających na ocenę strategii Cele komunikacji ryzyka Cel 1: Ostrzeganie w przypadku zagrożenia Informacja o zagrożeniu Instrukcja jak postępować (jakie podjąć działania) Cel 2: Poprawa świadomości zagrożenia Informacje o powodziach Informacje o możliwych konsekwencjach Cel 3: Wzmocnienie zdolności do działania Plany reagowania Działania prewencyjne (konstrukcje bud., ubezpieczenia, inne) Role i odpowiedzialność Cel 4: Dostarczanie informacji, jako podstawy podejmowania decyzji lub uczestnictwa w decyzjach Transparentność procesu 2

3 Analizy naukowe Dane i informacje Opinie ekspertów Cel 5: Zapobieganie / rozwiązywanie konfliktów Dostarczanie wiarygodnych informacji Wymiana informacji o oczekiwaniach i celach Otwarty dialog Cel 6: (Od)-budowa wiarygodności i zaufania Budowanie jawności (transparentności) Spójność między deklaracjami a działaniami Warsztat 1. Cele i metody Uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy. Ze względu na trudności z tłumaczeniem stworzono grupy narodowe : dwie niemieckie, czeską i polską. Pierwsza grupa niemiecka składała się z pracowników związanych z zarządzaniem kryzysowym brali w niej udział strażacy i pracownicy kryzysowi. W skład drugiej grupy wchodzili przedstawiciele administracji lokalnej: burmistrzowie i pracownicy działów planowania. Praca poszczególnych grup była realizowana w odrębnych pomieszczeniach wyposażonych we flipcharty i duże postery, których kolumny reprezentowały cele komunikacji, a wiersze metody komunikacji (omówione wcześniej przez Christiana Kuhlicke). Uczestnicy zostali poproszeni o zaznaczenie na tym posterze przy pomocy zielonych kropek działań realizujące cele, które są przez nich stosowane w praktyce oraz przy pomocy czerwonych kropek te, które chcieliby w przyszłości wdrożyć. Wzór takiej tablicy zamieszczono poniżej. W trakcie sesji uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie dwustronicowej ankiety, której pytania dotyczyły istniejących i planowanych celów oraz metod stosowanych w praktyce. 3

4 Grupa niemiecka 1 (pracownicy kryzysowi) Uczestnicy skupiali się przede wszystkim na problemie ostrzegania ludzi w przypadku zagrożenia oraz na poprawie ich świadomości dotyczącej zagrożeń. Większość instytucji publikuje na swoich stronach informacje o powodzi i problemach z nią związanych, a dla odbiorców nie korzystających z Internetu informacje takie są publikowane w gazetach. Uczestnikom trudno było stwierdzić, jaka jest skuteczność tego systemu, w jakim zakresie informacja dociera do odbiorców przy stosowanych obecnie środkach komunikacji. Inny problem, jaki pojawił się w dyskusji to: jak motywować ludzi do uczenia się i gromadzenia informacji oraz do tego, by stosowali ta wiedzę w praktyce w czasie zagrożenia. Do kategorii planowanych (cele do których się dąży) zaklasyfikowano informacje o metodach rozwiązywania konfliktów i odbudowywania zaufania po powodzi. Rezultaty pracy niemieckiej grupy reprezentującej zarządzanie kryzysowe (fot: Maximilian Beyer (UFZ)). Pomimo różnego rodzaju obaw, np dotyczących chaosu informacyjnego, uczestnicy uważają za konieczne uwzględnienie mediów społecznościach w przyszłych pracach na wszystkich etapach cyklu zarządzania powodzią. Grupa niemiecka 2 (władze lokalne, planiści) Większość grupy podkreślała, że w obecnych działaniach kładą nacisk na problem ostrzegania zagrożonych społeczności oraz poprawy świadomości mieszkańców w pewnych zakresach. Najczęściej w tych celach używane są media społecznościowe, publikacje w prasie oraz broszury i ulotki. Kolejnym ważnym wg grupy działaniem jest poprawa zdolności mieszkańców do działania. W przyszłości, dla grupy najbardziej ciekawe byłoby nauczenie się, jak zachęcić ludzi dostarczając im informacji dla podejmowania decyzji oraz jak rozwiązywać konflikty w zarządzaniu powodzią poprzez spotkania informacyjne oraz wystawy. Poza ty, jest duże zainteresowani, co nie zostało pokazane na tablicy poniżej, w nauczeniu się, jak użyć mediów społecznościowych do poprawy świadomości ludzi i ich zdolności do działania. 4

5 Rezultaty pracy niemieckiej grupy reprezentującej władze lokalne i planistów (fot: Maximilian Beyer (UFZ)). Grupa czeska Wg uczestników obecna aktywność skupia się na dwóch problemach: ostrzeganiu w czasie powodzi i poprawie wiedzy na temat zagrożenia. Używane są różne metody by osiągnąć te dwa cele: SMS-owy system ostrzegania, publikacje w różnych mediach, publikacje na stronach w Internecie oraz mapy zagrożenia. Publiczne wystawy i ćwiczenia są również częściowo stosowane dla poprawy zdolności lokalnych społeczności do działania. Podkreślano, że w przyszłości sprawa poprawy zdolności do działania, informacji dla podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów wymaga również uwzględnienia w pracach służb. Uczestnicy widzieli różne metody postepowania dla osiągnięcia tych celów: publiczne zajęcia, ćwiczenia i szkolenia z zakresu mediacji. Podkreślano również znaczenie informacji na temat możliwości finansowego wspomagania działań, jak również poprawy kwalifikacji pracowników kryzysowych. Jednym z tematów, które w grupie były podkreślane jako ważne, to wymiana informacji pomiędzy instytucjami z Czech, Polski i Niemiec.. Rezultaty pracy grupy czeskiej (fot: Maximilian Beyer (UFZ)). 5

6 Grupa polska Do głównych działań podejmowanych obecnie wg uczestników grupy należy ostrzeganie w przypadku zagrożenia oraz poprawa świadomości zagrożenia mieszkańców terenów zalewowych. Instytucje zarówno na poziomie gmin, jak i powiatu do ostrzegania ludzi używają stron internetowych, syren i systemu SMS-owego. Dodatkowo Bogatynia współpracuje blisko z lokalną rozgłośnią radiową. W zakresie poprawy świadomości o zagrożeniu używane są strony w Internecie. Niektóre instytucje (poziom powiatu) przygotowują również broszury dla poprawy zdolności działania zagrożonych. Przedstawiciel gminy Bogatynia podkreślał skuteczność bezpośrednich spotkań z mieszkańcami dla poprawy ich świadomości i zdolności do działania. Myśląc o przyszłości uczestnicy podkreślali konieczność przygotowania, dla poprawy wiedzy zagrożonych mieszkańców, broszur i ulotek, filmów edukacyjnych czy ćwiczeń oraz wykorzystania w tym celu map zagrożenia powodziowego. Wspominano również o użyciu w przyszłości mediów społecznościowych w tym celu. Oba poziomy administracji samorządowej korzystają ze spotkań, jako sposobu wspomagającego rozwiązanie konfliktów. Podsumowanie całości rezultatów Rezultaty pracy grupy polskiej (fot: Maximilian Beyer (UFZ)). Większość uczestników, niezależnie od kraju, skupia obecnie uwagę na reagowaniu na zdarzenie powodziowe najwięcej uwagi poświęca się ostrzeganiu, jego metodom i dyskusji o braku aktywności ludzi w tej dziedzinie. Drugim wspólnym celem jest poprawa świadomości ludzi, choć w większości wypadków uczestnicy mówili o małej skuteczności stosowanych obecnie metod komunikacji. Widać jednak wyraźnie, że wśród uczestników jest mocna świadomość rozwijania komunikacji również w innych celach, takich jak: wzmocnienie zdolności zagrożonych społeczności do działania, dostarczanie informacji dla podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów. Widać to wyraźnie (czerwone punkty) na tablicy zbierające opinie wszystkich uczestników na jednej tablicy 6

7 Warsztat 2. Metody komunikacji kontynuacja dyskusji W sesji popołudniowej kontynuowano dyskusje na temat celów stosowanych obecnie i celów komunikacji będących przedmiotem zainteresowania na przyszłość. Grupa niemiecka 1 (pracownicy kryzysowi) Ogólny wynik dyskusji w grupie był taki, że wszyscy używają tych samych metod od wielu lat. Powstaje jednak pytanie, czy to realizuje wytyczone cele. Czy ludzie gromadzą dostarczane raz w miesiącu w gazetach karty zawierające informacje o różnych zagrożeniach? Czy ludzie a) trzymają je gdzieś w domu, b) czy używają ich w czasie zagrożenia? Jakie metody komunikacji ludzie by akceptowali, co by ich motywowało, by zastosować wiedzę w praktyce? Oczekiwania w stosunku do projektu TACTIC są takie, by udostępnił on metody skuteczności różnych metod komunikacji oraz sposobów zidentyfikowania różnych potrzeb i oczekiwań grup docelowych (np zagrożonych ludzi) w odniesieniu do strategii komunikacji. Dokładniej rzecz biorąc, podkreślano współpracę międzynarodową, jako główne wyzwanie w zakresie komunikacji ryzyka w czasie zagrożenia. Obecnie stosowane metody są ograniczone do bardzo prostej wymiany zdefiniowanych wcześniej komunikatów dostępnych w różnych językach. Nie jest to wystarczające dopóki inne potrzeby informacyjne nie będą spełniane, lub nie będzie na nie odpowiedzi. Nowe metody wielojęzycznej komunikacji, takie jak komunikacja bez tekstu, automatyczne tłumaczenia, techniczne połączenie centrów zarządzania kryzysowego cieszą się 7

8 wysokim zainteresowaniem uczestników. Nauczenie się na doświadczeniach innych krajów, które zostały dotknięte zagrożeniami na obszarach granicznych to jedno z oczekiwań uczestników, którzy mieszkają na granicy czesko polsko niemieckiej. Ponadto uczestnicy oczekują większego wsparcia od swoich władz, stąd oczekiwanie na jakiś prawne i wykonawcze inicjatywy władz regionalnych. Innym problemem związanym z problemami granicznymi lub językiem jest napływowa ludność nie mówiąca lokalnym językiem lub tzw azylanci uchodźcy z innych krajów starający się o tymczasowy lub stały pobyt. Z powodu rosnącej ich liczby konieczne jest opracowanie nowych metod komunikacji, aby zapewnić im bezpieczeństwo w czasie zagrożenia. Problem nie tkwi tylko w znajomości języka, problem tkwi również w trudnościach ze zidentyfikowaniem ich miejsca pobytu. Ta refleksja była punktem wyjścia do rozmowy na temat jak w ogóle dotrzeć z informacjami do ludzi? I inne pytanie, jak w strategii komunikacji ryzyka można dotrzeć do różnych grup docelowych. Oczekiwanie służb dotyczą pomocy w zidentyfikowaniu prostych narzędzi i metod, ale jednocześnie takich, które są skuteczne i możliwe do zaakceptowania przez ludzi. W ramach tej rozmowy uczestnicy odnosili się krytycznie do braku świadomości ryzyka w dużej części populacji narażonej na zagrożenia, szczególnie w miastach i szczególnie w grupie młodych ludzi. Ogromna ilość czasu i sił służb różnego rodzaju jest w czasie zagrożenia marnowana na pomoc ludziom, którzy nie potrafią sobie poradzić w najprostszy sposób z sytuacją. I jak poprzednio uczestnicy uznali, że brakuje w tym przypadku pomocy z poziomu regionalnego. Program nowej strategii edukacji, której celem jest informowanie młodych ludzi o potencjalnych zagrożeniach środowiskowych, możliwych działaniach i sposobach radzenia sobie z zagrożeniami został przez pracowników kryzysowych opracowany, ale nie został przez władze regionalne wdrożony w szkołach do dziś. Grupa niemiecka 2. (lokalne władze i planiści) Uczestnicy stwierdzili w tej części spotkania, że poprzednia sesja uświadomiła im znaczenie społeczności jako kluczowego elementu zarządzania ryzykiem powodziowym, szczególnie na poziomie lokalnym, co obejmuje nie tylko proste dostarczanie informacji (jak się powszechnie sądzi), ale ustalenie dialogowej formy komunikacji z szerzej rozumiana społecznością, jak również komunikacji pomiędzy różnymi grupami uczestniczącymi w procesie zarządzania. Poza tym, systematyczna komunikacja, jako strategia, zostało odebrane bardzo pozytywnie. Niektórzy wyrażali zainteresowanie użyciem tego podejścia w sposób systemowy w codziennej pracy. Grupa wyraża spore oczekiwania w stosunku do wyników projektu i jest gotowa używać przygotowanych w projekcie narzędzi po jego zakończeniu, o ile będą one realizowały potrzeby partnerów. Podkreślano wartość jaką ma dla nich praktyków pomoc naukowców, którzy próbują poprawić ich codzienne działania operacyjne i pomóc w ich rozwiązywaniu. Uczestnicy byli zainteresowani trzema tematami i oczekują, że będą one tematami następnych kroków. Pierwszy problem to: jak poszczególne metody komunikacji realizują różne cele? Które z metod są najbardziej użyteczne dla określonych celów, a których należałoby unikać? To są tematy, które powinny być przeanalizowane przez konsorcjum, a wyniki powinny być przedstawione przed następnym spotkaniem i uwzględnione w audycie (samoocenie). Drugi problem zdefiniowany przez grupę to jak przeprowadzić analizę kosztów korzyści określonych metod w sposób, który nie wymaga zbyt wielu danych i nie jest kosztowny. Grupa chciałaby również mieć więcej informacji o różnicy 8

9 pomiędzy rekonstrukcją prewencyjną a zrównoważoną, gdyż są one związane z innymi zasadami / modelami finansowania. Grupa czeska Wszyscy uczestnicy z Czech podkreślali swoje doświadczenie we współpracy transgranicznej i w projektach europejskich. Pomimo stosowania różnych środków, takich jak broszury, wciąż istnieje wiele barier, które powinno się w przyszłości zlikwidować. Dotyczy to, na przykład, wymiany odpowiednich informacji ostrzegawczych w czasie powodzi i wspólnych działań prewencyjnych. Jak wspominano już w czasie porannej sesji ważną sprawą jest zagadnienie radzenia sobie z grupami o specjalnych potrzebach, niepełnosprawnych, czy wymagającymi pomocy. Dyskutowano o bazie danych, lub systemie, gdzie takie osoby mogłyby być zarejestrowane, co gwarantowałoby odpowiednią pomoc w przypadku katastrofy. Uczestnicy myślą również o planie reagowania na zagrożenie dla różnych grup docelowych (np właścicieli domów, władz miejscowości itd). Grupa polska Wspólna refleksją partnerów z Polski był to, że powódź w 2010 roku pomogła poprawić działanie systemu. Dobrym przykładem jest gmina Bogatynia, gdzie lokalne centrum kryzysowe współpracuje obecnie z mieszkańcami, dzięki temu, że lokalny samorząd szuka wciąż nowych metod komunikacji. Dodatkowo doświadczenie powoduje, że zagrożeni reagują lepiej i maja doświadczenie w ochronie swojego mienia. Ogólnie wszyscy używają tradycyjnych syren i urządzeń nagłaśniających do ostrzegania, ale coraz częściej starają się używać innych systemów, np przez współpracę z lokalnym radiem, oraz takich, które gwarantują dotarcie z ostrzeżeniem do konkretnych ludzi, czyli np systemu SMS. Podczas dyskusji o planowanych przyszłych pracach wszyscy uczestnicy podkreślali potrzebę poprawy świadomości ludzi w zakresie zagrożeń oraz potrzebę budowy ich zdolności do działania przed, w trakcie, i po powodzi. Wybrano filmy i inne materiały promocyjne na temat powodzi oraz możliwych do podjęcia działań. Ponownie pojawił się problem użycia mediów społecznościowych do komunikacji z różnymi grupami zagrożonych. W rozmowie podkreślano również konieczność poprawy współpracy pomiędzy różnymi służbami i postulowano organizację wspólnych ćwiczeń. Wyniki z ankiet wypełnionych przez uczestników Poniżej przedstawione zostały wyniki analizy odpowiedzi, jakie na pytania w ankietach udzielili uczestnicy spotkania. Jakie są cele Twojej aktywności w zakresie komunikowania ryzyka? Rezultaty analizy ankietowej pokazują, że główne cele komunikacji ryzyka wśród uczestników reprezentujących różne kraje to: poprawa świadomości ryzyka, rozpowszechnianie informacji oraz pomiędzy krajami komunikacja i wymiana informacji pomiędzy sąsiadującymi instytucjami. Szczególnie w grupie niemieckich burmistrzów i planistów sprawa budowania współpracy z innymi miastami i instytucjami, jak na przykład budowanie wspólnej aktywności była dyskutowana jako cele strategii. Ostrzeganie ludzi oraz poprawa ich zdolności do właściwego reagowania to inne cele uczestników zaangażowanych w obszar działań związanych z reagowaniem na powodzie. 9

10 Przedstawiciele Polski ustalili, że głównym celem był odpowiedni poziom zrozumienia sytuacji co jest związane ze świadomością ryzyka i zdolności do właściwego działania. Jakie są główne przesłania Twoich działań komunikacyjnych (np jak przygotować zestaw ewakuacyjny), które pozwalają osiągnąć zadeklarowane cele? Niemieckie służby odpowiedziały, że starają się przekazywać informację, że powodzie mogą się powtórzyć oraz, że nie ma zabezpieczeń gwarantujących stuprocentowe bezpieczeństwo. Informacje o zagrożeniach, doświadczeniach z zagrożeniami oraz odpowiedzialności zwykłych ludzi to inne odpowiedzi na zadane wyżej pytanie. Czescy partnerzy podkreślali ważność obiektywnej informacji i zwięzłości instrukcji postepowania w przypadku powodzi. Polscy partnerzy również podkreślali konieczność przesyłania prostych komunikatów. Kto jest Twoim partnerem komunikacji (grupą docelową)? Jakich metod Twoja organizacja używa by dotrzeć do każdej z tych grup? Partnerzy komunikacji różnią się znacząco w zależności od odpowiedzialności uczestników spotkania. Większość używa innych metod w celu dotarcia do swoich grup docelowych. Do mieszkańców małych miejscowości, takich jak Flöha i wioski w pobliżu Görlitz, podobnie jest w Polsce i w Czechach najlepiej dotrzeć osobiście. Przedstawiciele Administracji Centralnej Saksonii wyjaśniali, że wkładają oni wysiłek w tworzenie sieci sąsiadujących miejscowości i organizują spotkania w tym celu. Do młodszych ludzi dociera się przez Internet, do starszych przy pomocy gazet. Pracownicy działów kryzysowych docierają do grup, które maja być ostrzegane korzystając z telefonu w mniejszych miejscowościach, syren w górnych partiach zlewni, gdzie czas na ostrzeganie jest krótki oraz serwisów SMS czy telefonicznych w takich miastach jak Lipsk, czy Drezno, których mieszkańcy mogą się do takich serwisów zarejestrować. Strażacy w Lipsku, jako jeden z przykładów, organizują dni otwarte, publiczne wykłady, czy współpracują z mediami, by pokazać zakres ich pracy i kompetencje. Pracownicy sektora planowania używają do informowania ludzi o strefach zagrożenia i warunkach konstrukcyjnych korzystając z publikacji związanych z planowaniem. Polscy partnerzy wymienili ponadto regionalny system zarządzania informacją Kleopatra, jako jedno z narzędzi wspomagających komunikację z mieszkańcami. Media społecznościowe, takie jak Facebook, wydają się być jednym z ważniejszych źródeł informacji w Czechach. Jakie są mocne strony Twojej organizacji w zakresie komunikowania ryzyka? Zarówno przedstawiciele Niemic, jak I Czech uważają, że siłą ich systemu są kontakty personalne, znajomość siebie nawzajem, lokalna wiedza I doświadczenie. Wspomniano również o barku bariery językowej. Szef straży pożarnej w Lipsku wspomniał również o dobrym odbiorze społecznym, jakim cieszą się strażacy. Inny pracownicy kryzysowi wskazywali, że są w stanie działać i informować ludzi bezpośrednio w zależności od specyfiki sytuacji. Dostarczenie informacji z właściwym wyprzedzeniem, krótki czas reagowania, dobre wyszkolenie, skuteczny system rozpowszechniania ostrzeżeń to mocne strony podane przez przedstawicieli z Polski. Partnerzy z Czech podkreślali z kolei zalety nowych mediów, jakie włączyli do planu komunikacji. Jakie są słabe strony obecnego system komunikacji w Twojej organizacji? Potencjalnym problemem jest trudność w dotarciu do wszystkich ludzi oraz fakt, że część odpowiedzialnych aktorów nie ma motywacji by poprawiać swoje komunikacyjne zdolności (potencjał). Powinno się ponadto zatrudnić ludzi, którzy potrafią korzystać z nowych mediów (społecznościowych), by poprawić komunikację wykorzystując je w praktyce. Ograniczenia techniczne, 10

11 załamanie się systemu komunikacji i słaba łączność radiowa w czasie powodzi to kolejne wskazywane słabości systemu. Innym problemem wskazywanym przez partnerów z Niemiec jest fakt, że reagowanie wciąż dominuje nad prewencją. By osiągnąć lepszą świadomość lokalnych społeczności w zakresie ryzyka konieczna byłaby systematyczna kampania informacyjna. Polscy partnerzy podkreślali również, że maja problem ze zgromadzeniem potrzebnych informacji w krótkim czasie. Czy są jakieś dodatkowe cele twojej organizacji, które mogłyby poprawić komunikację ryzyka? Większość uczestników chciałby poprawić świadomość w zakresie ryzyka w swoich lokalnych społecznościach. Polscy partnerzy chcieliby wzmocnić użycie mediów społecznościowych, zwiększyć liczbę mieszkańców zarejestrowanych w SMS owym systemie ostrzegania, poprawić aktywność ludzi i użyć narzędzi stymulujących te aktywność. Chcieliby dodatkowo promować potrzebę współpracy lokalnych instytucji i używać innych narzędzi niż kary. Partnerzy z Czech oceniają, że dla nich głównym celem byłoby poprawienie umiejętności reagowania zagrożonych ludzi. Mówi się również o rozszerzeniu systemu informowania i ostrzegania. Potrzeba są również analizy badawcze. Na jakie grupy docelowe wg Ciebie powinieneś zwrócić większą uwagę? Większość odpowiedzi na to pytanie dotyczyła społeczności potencjalnie zagrożonych powodzią. Dodatkowo zwrócono uwagę na ludzi starszych i upośledzonych. Jakie alternatywne metody powinny być wg Ciebie użyte przez Twoją organizację dla poprawienia komunikacji? Polscy uczestnicy wyraźnie wskazali na media społecznościowe. Uczestnicy z Niemiec wskazali na problem edukacji i informowania w terenie. Grupa z Czech wskazała, że powinno się położyć nacisk na ćwiczenia i spotkania poświęcone konkretnym działaniom niezbędnym w czasie zagrożenia. Podkreślano konieczność poprawy działania systemu ostrzegania, łącznie z użyciem SMSów. Jakie są bariery rozwoju alternatywnych metod komunikacji? Dla zbudowania I wdrożenia skutecznych metod komunikacji ryzyka barierą rozwoju są niedobory finansowe I kadrowe. Brak wiedzy i motywacji wskazywany był również przez partnerów polskich. Podsumowanie Z punktu widzenia projektu spotkanie można uznać za niezwykle ważne. Z wyników ankiet ewaluacyjnych wynika również, że większość uczestników spotkania uznała je za interesujące, a wyniki prac za przydatne. Ale przede wszystkim nawiązane zostały kontakty z instytucjami zajmującymi się w praktyce komunikacją w zakresie zagrożenia powodziowego z Niemic, Czech i Polski. Wnioski i spostrzeżenia uczestników, zidentyfikowane w czasie dyskusji będą bardzo przydatne przy opracowywanej obecnie koncepcji audytu, który ma w przyszłości ułatwić użytkownikom platformy edukacyjnej / doradczej znalezienie materiałów pomocnych w rozwiązaniu ich problemów. Kolejne spotkanie z partnerami z trzech krajów, planowane w trzecim kwartale 2015 poświęcone będzie w dużym stopniu komunikacji transgranicznej. 11

12 Lista uczestników Name Stadt / Einrichtung Begg, Chloe Beyer, Maximilian Demuth-Majda, Anna Farsky, Pavel Gerstner, Oliver Hanns, Thomas Heitmann, Peter Konieczny, Roman Kozkowski, Jan Krecman, Jan Kuhlicke, Dr. Christian Mante, Christina Meier, Martin Müller, Dr. Annemarie Müller, Jürgen Neubauer, Dirk Noak, Bernd Pawlas, Piotr Prosyniak, Kazimierz Restetzki, Uwe Ruge, Ingelore Scheibner, Christian Stephan, Yvonne Sucharda, George Szymański, Jacek Voigtländer, Bernd Walczykiewicz, Tomasz Weigner, Stefan Zimmermannová, ThMgr. Hedvika Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Leipzig Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Leipzig Urząd Gminy Zgorzelec / Gemeindeamt Zgorzelec Svazku měst Malý trojúhelník / Städteverbund "Kleines Dreieck", Hradek nad Nisou Stadt Frankenberg, Stellvertretender Bürgermeister Stadtverwaltung Döbeln, Dezernent Stadtplanungsamt Stadt Leipzig, Branddirektion /Abteilung Einsatzvorbereitung und Katastrophenschutz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej / Institut für Meteorologie und Hydrologie Urząd Gminy Zgorzelec / Gemeindeamt Zgorzelec Svazku měst Malý trojúhelník / Städteverbund "Kleines Dreieck", Hradek nad Nisou Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Leipzig Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Landratsamt Bautzen, Katastrophen- und Zivilschutz Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Leipzig Stadtverwaltung Döbeln, Amtsleiter Ordnungsamt Augustusburg, Bürgermeister Ebersbach-Neugersdorf, Beigeordneter Stadtverwaltung Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu / Kreis Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec / Gemeindeamt Zgorzelec Feuerwehr Görlitz, Leiter Landratsamt Görlitz, Amt für Katastrophenschutz und Rettungswesen Stadtverwaltung Flöha, Brand- und Katastrophenschutz arche nova - Initiative für Menschen in Not e.v., Dresden, Leitung Fluthilfeprogramm Městský úřad Varnsdorf / Stadtverwaltung Varnsdorf Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu / Kreis Zgorzelec Landratsamt Mittelsachsen, Wirtschaftsförderung und Bauplanung Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej / Institut für Meteorologie und Hydrologie Stadtrat Flöha Svazku měst Malý trojúhelník / Städteverbund "Kleines Dreieck", Hradek nad Nisou 12

Edukacja Dialog - Partycypacja

Edukacja Dialog - Partycypacja Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Edukacja Dialog Partycypacja. Wyzwania i szanse Dolnego Śląska w zakresie polityki młodzieżowej i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, będącej elementem projektu Gmina

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Metodyka opracowania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Dr hab. inż. Andrzej Tiukało prof. IMGW PIB Warszawa 13.01.2015 Celem zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nykiel Asystent projektów

Agnieszka Nykiel Asystent projektów Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX - nowe materiały, możliwość promocji działań szkół uczestniczących w projekcie Agnieszka Nykiel Asystent projektów www.pnec.org.pl Stowarzyszenie Gmin Polska

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej

Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej Znaczenie edukacji w ochronie przeciwpowodziowej Roman Konieczny, Małgorzata Siudak Biuro ds. Współpracy z Samorządami, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie Warszawa 31 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania

Wypracowane rezultaty. Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Wypracowane rezultaty Krajowa Konferencja OKRĄGŁY STÓŁ Łańcuch Zaufania Co użytkownicy wiedzą o TeleZdrowiu? Część I Pomimo iż, TeleZdrowie obecne jest na rynku już 20 lat, wciąż powszechny jest brak zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań.

Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych rozwiązań. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Szacowanie ryzyka na potrzeby systemu ochrony ludności w Polsce. Stan obecny oraz kierunki przyszłych

Bardziej szczegółowo

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10.

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Wymiana doświadczeń ekspertów. Goslar, 4. 7.10. Wymiana doświadczeń ekspertów Goslar, 4. 7.10. 2011 Skutki zmian klimatycznych strategie adaptacyjne w gospodarce wodnej Wyniki warsztatów 2 Skutki zmian klimatycznych konsekwencje dla ochrony przeciwpowodziowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego

Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Jak skutecznie szukać wolontariuszy w ramach Programu Wolontariatu Długoterminowego Warszawa 2012 wersja dokumentu 1.0-7.08.2012 sprawdź na stronie wolontariat.net.pl czy masz aktualną wersję Program Wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO STOWARZYSZENIE REHABILIACYJNE CENTRUM ROZWOJU POROZUMIEWANIA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADANIE PUBLICZNE PN. WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

Strategia i jej wdrożenie

Strategia i jej wdrożenie Strategia i jej wdrożenie jak rozwijać relacje ze wszystkimi, których to dotyczy? Jacek Dębczyński Chwila dla strategii Różnie je robimy i różnie je oceniamy ale ich rola rośnie Jaka strategia? Tożsamościowa

Bardziej szczegółowo

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH

PLANY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH PLANY ZARZĄDZANIA DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH część II 2012-10-26 TYTUŁ 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ I JAKIMI METODAMI?

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

KOMISJA EUROPEJSKA. Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: C 249/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.7.2015 KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/25/15 Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE : Oddelegowywanie wolontariuszy pomocy UE, w

Bardziej szczegółowo

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym w Polsce Tomasz Walczykiewicz, Roman Konieczny, Paweł Madej, Małgorzata Siudak, Renata Bogdańska-Warmuz,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski

Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lokalna Grupa Wsparcia projektu LC-FACIL: działanie współpraca rezultaty wnioski Lucjan Goczoł Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bytomiu LOKALNE GRUPY WSPARCIA POLSKICH PROJEKTÓW URBACT Seminarium

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych

Program szkolenia. Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Program szkolenia Tytuł sesji: Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych Grupa docelowa: pracownicy państwowych jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, instytucji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

Forum TETRA Polska. Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa. Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski

Forum TETRA Polska. Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa. Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski Forum TETRA Polska Spotkanie inauguracyjne 2006-09-19, Warszawa Wprowadzenie Zbigniew Kądzielski UCZESTNICY SPOTKANIA Przedstawiciele Aktualnych i przyszłych użytkowników systemu administracja rządowa

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WIZYT STUDYJNYCH DO EUROPEJSKIEGO UGRUPOWANIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ WEST-VLAANDEREN / FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D OPALE (20-23.11.2013) ORAZ EURO-INSTITUTU W KEHL (25-28.06.2014)

Bardziej szczegółowo

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy

Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Karta dobrej praktyki w zakresie współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy Powiat/nazwa jednostki:. Skład Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę:.. Współpraca

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?

Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim Sieć Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? Zaczęło

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Krótka prezentacja innowacyjnego projektu

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej

NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej NOWOCZESNE STRATEGIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM warsztaty dla kadry kierowniczej Najbliższe terminy szkolenia: 21-22.09.2015 Warszawa 08-09.10.2015 Poznań 27-28.10.2015 Kraków 19-20.11.2015 Warszawa 07-08.2015

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Opis szkoleń z cyklu:

Opis szkoleń z cyklu: Opis szkoleń z cyklu: PRAKTYCZNE WARSZTATY SUPERWIZYJNE PRACY SOCJALNEJ - na marzec 2016 r. do wyboru osiem tematów Autorski program opracowany w firmie A&BC wszelkie prawa zastrzeżone. Praktyczne warsztaty

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB

Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Postępowanie na opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS w Oddziałach IMGW-PIB Joanna Kozłowska p.o. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-ante Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań do mieszkańców

Katalog pytań do mieszkańców Dostępny samorząd podsumowanie kadencji 2010-2014 Katalog pytań do mieszkańców Pytania pogrupowane są w bloki tematyczne. Odpowiedzi na pytania z danego bloku powinny dać obraz sytuacji w danym obszarze.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej Przeprowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014

Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli. Falenty, 24-25 czerwca 2014 Pilotaż nowego modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli Falenty, 24-25 czerwca 2014 Celem prezentacji jest przedstawienie wstępnych wyniki ewaluacji nowego modelu doskonalenia nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy.

Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Bezpieczne pograniczebudowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy. Prezentacja projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Biuro Samorządu Województwa w Gorzowie Wielkopolskim Gorzów Wielkopolski,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji

Raport. Lokalna Strategia Rozwoju. Badanie do planu komunikacji Raport Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Badanie do planu komunikacji 10 grudnia 2015 1 Termin 24 listopada - 2 grudnia 2015 Uczestnicy Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza)

Formularz wniosku o dotację etap pierwszy (diagnoza) Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2010 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Formularz wniosku o dotację etap pierwszy

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo