9. Swing wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Swing wprowadzenie"

Transkrypt

1 9.1 Komponenty 9. Swing wprowadzenie 9.2 Przykłady tworzenia GUI W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe Komponenty 1) Przegląd komponentów Swing-a 1. Kontenery główne 2. Kontenery ogólne pośredniego poziomu 3. Kontenery specjalne pośredniego poziomu 4. Podstawowe kontrolki (wejście od uŝytkownika) 5. Nieedytowalne komponenty informacyjne 6. Interaktywne komponenty z edytowalną sformatowaną informacją W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-2

2 Kontenery główne JApplet JDialog JFrame W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-3 Kontenery ogólne pośredniego poziomu JPanel JScrollPane JSplitPane JTabbedPane JToolBar W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-4

3 Kontenery specjalne pośredniego poziomu Internal frame Layered pane Root pane W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-5 Podstawowe kontrolki JButton JComboBox JList JMenu JSlider JSpinner JTextField lub JFormattedTextField W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-6

4 Nieedytowalne komponenty informacyjne JLabel JProgressBar JToolTip W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-7 Interaktywne komponenty z edytowalną sformatowaną informacją JColorChooser JFileChooser JTable JText JTree W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-8

5 2) Kontenery główne - JFrame, JDialog, JApplet Aby narysować komponent GUI na ekranie musi on naleŝeć do pewnej hierarchii komponentów, której korzeniem jest kontener główny. Komponent GUI moŝe być zawarty w danej hierarchii tylko raz dodanie go do innego kontenera spowoduje automatyczne usunięcie go z pierwszego. KaŜdy kontener główny zawiera content pane - zawiera (bezpośrednio lub pośrednio) wszystkie wizualne komponenty danego kontenera. Opcjonalnym elementem kontenera głównego jest pasek menu nie naleŝy on do content pane - zwykle umieszczany na górze obszaru kontenera. Przykład. Ramka zawiera pasek menu (kolor niebieski) i w content pane zawarta jest duŝa pusta etykieta w kolorze Ŝółtym. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-9 Hierarchia komponentów Aplikacja o GUI opartym na Swing-u posiada przynajmniej jedną hierarchię komponentów o korzeniu będącym kontenerem klasy JFrame. Np. aplikacja ma trzy hierarchie komponentów jedną dla okna głównej ramka i dwa dla okien dialogowych (odpowiednio kontenery są obiektami klas JFrame i JDialog). W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-10

6 Aplet oparty na Swing-u posiada przynajmniej jedną hierarchię komponentów o korzeniu będącym obiektem klasy JApplet. Np. aplet posiadający okno dialogowe posiada dwie hierarchie komponentów jedna o korzeniu klasy JApplet a druga - JDialog. Dodanie komponentu do hierarchii metoda add dla content pane. Np. frame.getcontentpane().add(yellowlabel, BorderLayout.CENTER); Domyślna realizacja content pane to obiekt klasy pochodnej od JComponent posiadający menadŝera układu klasy BorderLayout. Panel zawartości moŝe być ustawiany przez uŝytkownika stosownie do jego wymagań. Uwaga: metoda getcontentpane zwraca obiekt klasy Container nie klasy JComponent wymaga konwersji do JComponent przed ustawieniem cech klasy JComponent panelu zawartości. Alternatywnym rozwiązaniem jest uczynienie własnego panelu panelem zawartości. Powinien on być nieprzezroczysty. Korzystamy z metody setcontentpane. Np. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-11 // Utwórz panel i dodaj do niego komponenty JPanel contentpane = new JPanel(new BorderLayout()); contentpane.setborder(someborder); contentpane.add(somecomponent, BorderLayout.CENTER); contentpane.add(anothercomponent, BorderLayout.PAGE_END); // Uczyń panel panelem zawartości kontenera głównego contentpane.setopaque(true); głównykontener.setcontentpane(contentpane); Uwaga. Z zasady panelami zawartości nie powinny być obiekty klas przezroczystych kontenerów takich, jak JScrollPane, JSplitPane i JTabbedPane. Nawet po wymuszeniu ich nieprzezroczystości metodą setopaque(true) nie będą miały właściwego wyglądu. Jeszcze innym sposobem ustawienia panelu zawartości jest dodanie komponentu będącego kontenerem do panelu zawartości, który przykrywa w pełni obszar wizualizacji panelu. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-12

7 Dodanie paska menu NaleŜy utworzyć obiekt klasy JMenuBar, dodać do niego obiekty menu i wywołać metodę setjmenubar. Np. frame.setjmenubar(cyanmenubar); Root Pane KaŜdy kontener główny zawiera pośredni kontener zwany root pane. Zarządza on content pane, paskiem menu i dalszymi kontenerami tzw. layered pane i glass pane. layered pane zawiera panel zawartości i pasek menu, umoŝliwia uporządkowanie dalszych komponentów na osi Z; glass pane słuŝy do przechwytywania zdarzeń wprowadzania informacji dla kontenera głównego i do jednoczesnego rysowania w obszarze wielu komponentów. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe Przykłady tworzenia GUI Pakiet Swing ( javax.swing ) jest częścią "Java Foundation Classes (JFC)". Swing dostarcza wizualnych komponentów aplikacji - od przycisków do dzielonych paneli i wykazów - wspomagając uŝytkownika podczas projektowania jego GUI. Nazwy komponentów Swing-a rozpoczynają się na literę J. Pakiet Swing pojawił się jako dodatek do JDK 1.1. Przedtem komponenty GUI pochodziły z Abstract Window Toolkit (AWT) - w JDK 1.0 i 1.1. Wprawdzie Java 2 nadal zawiera komponenty AWT jednak powinniśmy zasadniczo korzystać z komponentów Swing-a. Gdy komponenty Swing-a "przecinają się" na ekranie z komponentami AWT, te ostatnie są zawsze kreślone na wierzchu. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-14

8 1) Pierwszy program w Swing-u Przykład 9.1. Program HelloWorldSwing. Wizualny efekt programu: Kod programu HelloWorldSwing: import javax.swing.*; // Zaimportuj główny pakiet Swing-a. public class HelloWorldSwing { public static void main(string[] args) { JFrame frame = new JFrame("HelloWorldSwing"); // Kontener główny. final JLabel label = new JLabel("Hello World"); // Komponent frame.getcontentpane().add(label); // Dodaj etykietę do kontenera frame.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); // Ustaw // domyślną reakcję obiektu klasy JFrame na aktywację przycisku "close". frame.pack(); // Przygotuj okno do prezentacji frame.setvisible(true); // Wyświetl okno Komentarz 1) Obok głównego pakietu W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-15 import javax.swing.*; większość programów w Swing-u będzie potrzebować 2 pakietów AWT: import java.awt.*; import java.awt.event.*; w celu obsługi zdarzeń. 2) KaŜdy program GUI w Swing-u wymaga przynajmniej jednego głównego kontenera, wspomagającego komponenty w rysowaniu i obsłudze zdarzeń. Istnieją 3 kontenery główne: JFrame, JDialog, JApplet (dla apletów). Obiekt klasy JFrame implementuje pojedyncze główne okno; Obiekt klasy JDialog implementuje wtórne okno (zaleŝne od innego okna); Obiekt klasy JApplet implementuje obszar ekranu wewnątrz okna przeglądarki. Obiekt klasy JFrame implementowany jest wizualnie jako okno posiadające "dekoracje" w postaci: ramki, tytułu, przycisków dla zmniejszania ("ikonizacji") i zamykania okna. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-16

9 2) Przyciski i etykiety. Inny sposób zamykania okna to skorzystanie z mechanizmu obsługi zdarzeń - WindowListener: Np. frame.addwindowlistener(new WindowAdapter() { public void windowclosing(windowevent e) { System.exit(0); ); Przykład 9.2. Program SwingApplication. Po kaŝdym kliknięciu przycisku (obiekt klasy JButton) modyfikowana jest wartość etykiety (obiekt klasy JLabel). import javax.swing.*; import java.awt.*; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-17 import java.awt.event.*; public class SwingApplication { private static String labelprefix = "Number of button clicks: "; private int numclicks = 0; public Component createcomponents() { // Utwórz komponenty final JLabel label = new JLabel(labelPrefix + "0 "); JButton button = new JButton("I'm a Swing button!"); button.setmnemonic(keyevent.vk_i); // Skrót klawiszowy dla akcji przycisku button.addactionlistener(new ActionListener() { // Rejestracja obsługi // zdarzenia i blok inicjalizacji instancji klasy anonimowej public void actionperformed(actionevent e) { // Metoda obsługi zdarzenia numclicks++; label.settext(labelprefix + numclicks); ); label.setlabelfor(button); // Ustawia komponent, dla którego przeznaczona jest // ta etykieta. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-18

10 /* Zawartość kontenera będzie dodana do obiektu klasy JPanel:*/ JPanel pane = new JPanel(); pane.setborder(borderfactory.createemptyborder( // Definicja brzegu. 30, // góra 30, // lewa strona 10, // dół 30) // prawa strona ); pane.setlayout(new GridLayout(1, 2)); // Nowy menadŝer układu. pane.add(button); pane.add(label); return pane; public static void main(string[] args) { try { UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); catch (Exception e) { W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-19 // Utwórz obiekt głównego kontenera i dodaj komponenty: JFrame frame = new JFrame("SwingApplication"); SwingApplication app = new SwingApplication(); Component contents = app.createcomponents(); frame.getcontentpane().add(contents, BorderLayout.CENTER); frame.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); frame.pack(); frame.setvisible(true); Uwagi do powyŝszego programu: (1) Program SwingApplication korzysta z 4 komponentów Swing-a: kontenera głównego ramki (JFrame) - czyli głównego okna GUI; kontenera pośredniego panelu (JPanel) ; kontrolki - przycisku (JButton) ; komponentu - etykiety (JLabel). JPanel jako pośredni kontener upraszcza pozycjonowanie komponentów takich jak przycisk i etykieta. Inne waŝne pośrednie kontenery to: W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-20

11 panel z moŝliwością przewijania (JScrollPane) i panel z zakładkami (JTabbedPane). Program moŝe generować okno o postaci zaleŝnej od systemu - programista moŝe wybrać postać okna: wygląd charakterystyczny dla Java, CDE/Motif, Windows, lub inny. Java CDE/Motif Windows public static void main(string[] args) { try { UIManager.setLookAndFeel( // Ustawia wygląd okna UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); // Podaje klasę implementującą dekoracje typowe dla środowiska Java. catch (Exception e) {... // Utwórz i wizualizuj GUI. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-21 (2) Utworzenie przycisku i etykiety. Np. inicjalizacja przycisku: JButton button = new JButton("I'm a Swing button!"); // Utwórz obiekt button.setmnemonic('i'); // Ustaw klawisz "i" jako skrót akcji. button.addactionlistener(... obiekt nasłuchujący...); // Rejestruj obsługę Np. inicjalizacja etykiety:...// W miejscu deklaracji zmiennych: private static String labelprefix = "Number of button clicks: "; private int numclicks = 0;...// W kodzie inicjalizacji dla GUI: final JLabel label = new JLabel(labelPrefix + "0 ");... label.setlabelfor(button); // Etykieta jest przeznaczona dla przycisku...// W procedurze obsługi zdarzenia "kliknięcia" przycisku: label.settext(labelprefix + numclicks); // Zmiana tekstu etykiety W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-22

12 3) Listy opcji Istnieje abstrakcyjna klasa public abstract class AbstractButton extends JComponent implements ItemSelectable, SwingConstants Ta klasa opisuje wspólne cechy dla klas JButton i JMenuItem. Po tych klasach dziedziczą: klasy pól wyboru JCheckBox i przycisków radiowych JRadioButton; klasy opcji "menu" (JCheckBoxMenuItem, JMenu, JRadioButtonMenuItem). Pola wyboru (check box) są zbliŝone funkcjonalnie do przycisków radiowych (radio button), ale inny jest ich tryb wyboru z grupy takich W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-23 samych elementów - z grupy pól wyboru moŝna wybrać dowolną ich liczbę naraz, ale z grupy przycisków radiowych - tylko jeden przycisk. Inna kontrolka wyboru opcji to lista wysuwnych opcji (JComboBox). (4) Brzegi panelu Wokół komponentów panelu istnieje pusty obszar - "brzeg" utworzony metodą setborder: pane.setborder(borderfactory.createemptyborder( 30, // rozmiar brzegu u góry wyraŝony w pikselach 30, // na lewo 10, // u dołu 30) // na prawo ); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-24

13 5) Panel zawartości ( content pane ) KaŜdy kontener główny posiada jeden ukryty kontener pomocniczy "content pane". Za wyjątkiem paska menu panel zawartości zawiera wszystkie wizualne komponenty głównego okna. Do dołączania komponentów do kontenera słuŝą róŝne wersje metody add(). Np. frame = new JFrame(...); button = new JButton(...); label = new JLabel(...); pane = new JPanel(); pane.add(button); pane.add(label); frame.getcontentpane().add(pane, BorderLayout.CENTER); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe ) Obsługa zdarzeń Typowe zdarzenia w systemie to przyciśnięcie klawisza klawiatury lub przycisku myszy. KaŜdy obiekt moŝe zostać powiadomiony o zdarzeniu - wystarczy, jeśli implementuje właściwy interfejs i jest zarejestrowany jako "listener" dla odpowiedniego źródła zdarzeń. Obsługa zdarzeń wymaga trzech fragmentów kodu. a. Definicja klasy obsługującej zdarzenia jest to klasa implementująca właściwy interfejs XXXListener lub dziedzicząca po klasie, która implementuje taki interfejs; np. public class MojaKlasa implements ActionListener { b. Rejestracja obiektu tej klasy dla obsługi zdarzenia jednego lub więcej komponentów; np. komponent.addactionlistener(obiektklasy); c. Definicja metod interfejsu w treści klasy obsługującej zdarzenie. Np. public void actionperformed(actionevent e) {...// właściwy kod obsługi zdarzenia W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-26

14 Uwaga: często klasa obsługi zdarzenia definiowana jest jako anonimowa klasa wewnętrzna. W klasie SwingApplication są dwa rodzaje obsługi zdarzeń: dla zamykania okna ("WindowListener"), dla przycisku ("ActionListener"). button.addactionlistener(...); - rejestracja obsługi zdarzenia dla button. Np. button.addactionlistener(new ActionListener() { public void actionperformed(actionevent e) { numclicks++; label.settext(labelprefix + numclicks); ); Zdarzenie typu "Action" dla przycisku spowoduje wywołanie metody actionperformed (jedynej metody deklarowanej w interfejsie ActionListener) o jednym argumencie, obiekcie klasy ActionEvent, podającym informację o zdarzeniu i jego źródłowym obiekcie. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-27 Przykłady zdarzeń zgłaszanych przez komponenty Swing: Zjawisko powodujące zdarzenie UŜytkownik wybiera i "klika" na przycisk, wybiera "Return" pisząc w polu tekstowym, lub wybiera element menu. UŜytkownik zamyka główne okno. UŜytkownik "klika" myszą, gdy kursor znajduje się nad komponentem. UŜytkownik przesuwa kursor myszą nad komponentem. Komponent staje się widoczny. Komponent uzyskuje kontekst klawiatury. Zmiany opcji na wykazie lub liście. Typ obsługi zdarzenia ActionListener WindowListener MouseListener MouseMotionListener ComponentListener FocusListener ListSelectionListener Obsługa zdarzeń aplikacji realizowana jest w jednym wątku. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-28

15 4) Pole tekstowe, tekst w HTML i ikonki Klasa JTextField pole tekstowe Utworzenie obiektu typu pole tekstowe, np.: JTextField tempcelsius = null; tempcelsius = new JTextField(5); Parametr konstruktora podaje liczbę kolumn pola tekstowego, co wraz z miarą dla aktualnej czcionki wyznacza szerokość pola. Przykład 9.3. Program CelsiusConverter: uŝytkownik wprowadza wartość temperatury wyraŝoną w stopniach Celsjusza, wybiera przycisk "Convert" a komponent - "etykieta" podaje równowaŝną wartość w stopniach Fahrenheita. import java.awt.*; import java.awt.event.*; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-29 import javax.swing.*; // Klasa zawiera komponenty typu JButton, JTextField, JLabel. public class CelsiusConverter implements ActionListener { JFrame converterframe; // Identyfikator ramki JPanel converterpanel; // Identyfikator panelu JTextField tempcelsius; // Identyfikator pola teksowego JLabel celsiuslabel, fahrenheitlabel; // Dwa identyfkatory etykiet JButton converttemp; // Identyfikator przycisku // Konstruktor : public CelsiusConverter() { // Utwórz okno główne i panel converterframe = new JFrame("Convert Celsius to Fahrenheit"); converterpanel = new JPanel(); converterpanel.setlayout(new GridLayout(2, 2)); addwidgets(); // Dołącz komponenty - metoda programisty // Dołącz panel to okna. converterframe.getcontentpane().add ( converterpanel, BorderLayout.CENTER); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-30

16 // Zakończ program, gdy okno zostanie zamknięte. converterframe.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); // Realizacja i pierwsza wizualizacja ramki z komponentami: converterframe.pack(); converterframe.setvisible(true); // Koniec konstruktora // Metoda dla tworzenia i dołączania komponentów: private void addwidgets() { tempcelsius = new JTextField(2); celsiuslabel = new JLabel("Celsius", SwingConstants.LEFT); converttemp = new JButton("Convert..."); fahrenheitlabel = new JLabel("Fahrenheit", SwingConstants.LEFT); // Rejestruj obiekt dla obsługi zdarzeń dla przycisku Convert : converttemp.addactionlistener(this); // Dołącz komponenty do panelu: converterpanel.add(tempcelsius); converterpanel.add(celsiuslabel); converterpanel.add(converttemp); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-31 converterpanel.add(fahrenheitlabel); celsiuslabel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); fahrenheitlabel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); // Koniec metody addwidgets() // Implementacja interfejsu ActionListener: public void actionperformed(actionevent event) { // Pobierz i zamień napis na wartość double oraz przelicz na Fahrenheita: int tempfahr = (int)((double.parsedouble(tempcelsius.gettext())) * ); fahrenheitlabel.settext(tempfahr + " Fahrenheit"); // Metoda main public static void main(string[] args) { // Ustaw wygląd okna try { UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); catch(exception e) { W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-32

17 // Utwórz obiekt klasy programisty: CelsiusConverter converter = new CelsiusConverter(); Komentarz: Obsługa zdarzeń dla przycisku "convert" zawiera operację pobrania napisu i jego konwersję na liczbę: JButton converttemp;... converttemp.addactionlistener(this);... public void actionperformed(actionevent event) { int tempfahr = (int)((double.parsedouble(tempcelsius.gettext())) * ); fahrenheitlabel.settext(tempfahr + " Fahrenheit"); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-33 Dołączanie tekstu sformatowanego w HTML Tekst przycisków i etykiet moŝe być specyfikowany w języku HTML. Specyfikacja tekstu w HTML dla obiektu typu "etykieta" polega na rozpoczęciu napisu od znacznika <HTML> i podaniu poprawnego kodu w html. Jest to poŝyteczne rozwiązanie wtedy, gdy zmieniamy krój czcionki i kolor lub wprowadzamy łamanie wiersza w polu etykiety. Przykład 9.4. Poprzedni program 9.3 po zmianach uwzględniających tekst w HTML: import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; public class CelsiusConverter2 implements ActionListener { JFrame converterframe; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-34

18 JPanel converterpanel; JTextField tempcelsius; JLabel celsiuslabel, fahrenheitlabel; JButton converttemp; public CelsiusConverter2() { converterframe = new JFrame("Convert Celsius to Fahrenheit"); converterpanel = new JPanel(); converterpanel.setlayout(new GridLayout(2, 2)); addwidgets(); converterframe.getcontentpane().add(converterpanel, BorderLayout.CENTER); converterframe.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); converterframe.pack(); converterframe.setvisible(true); private void addwidgets() { ImageIcon icon = new ImageIcon("img/convert.gif", "Convert temperature"); tempcelsius = new JTextField(2); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-35 celsiuslabel = new JLabel("Celsius", SwingConstants.LEFT); converttemp = new JButton(icon); fahrenheitlabel = new JLabel("Fahrenheit", SwingConstants.LEFT); celsiuslabel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); fahrenheitlabel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); converttemp.addactionlistener(this); converterpanel.add(tempcelsius); converterpanel.add(celsiuslabel); converterpanel.add(converttemp); converterpanel.add(fahrenheitlabel); public void actionperformed(actionevent event) { int tempfahr = (int)((double.parsedouble(tempcelsius.gettext())) * ); // HTML: kolor czcionki zaleŝy teraz od wartości temperatury: if (tempfahr <= 32) { fahrenheitlabel.settext("<html><font Color=blue>" + tempfahr + "&#176 </Font><Font Color=black> Fahrenheit</font></html>"); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-36

19 else if (tempfahr <= 80) { fahrenheitlabel.settext("<html><font Color=green>" + tempfahr + "&#176 </Font><Font Color=black> Fahrenheit </Font></html>"); else { fahrenheitlabel.settext("<html><font Color=red>" + tempfahr + "&#176 </Font><Font Color=black> Fahrenheit</Font></html>"); public static void main(string[] args) { try { UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); catch(exception e) { CelsiusConverter2 converter = new CelsiusConverter2(); Wyświetlanie symbolu temperatury umoŝliwia kod w html-u: &#176. Metoda setfont umoŝliwia ustawienie czcionki dla całego komponentu. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-37 Dołączanie ikon "Ikona" to obraz o ustalonym rozmiarze. Obiekt typu "ikona" odwołuje się do interfejsu Icon. Implementacja tego interfejsu w Swingu to np.: ImageIcon - rysuje obraz zadany w formacie GIF lub JPEG. Np. ImageIcon icon = new ImageIcon("img/convert.gif", // Nazwa pliku obrazka "Convert temperature");... converttemp = new JButton(icon); // PrzekaŜ ikonę konstruktorowi etykiety W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-38

20 5) Wiele paneli, listy opcji, obrazy Przykład 9.5. Program LunarPhases : uŝytkownik wybiera fazę księŝyca z listy, a odpowiedni obraz pojawia się w obszarze dolnego panelu. import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-39 import java.net.url; public class LunarPhases implements ActionListener { final static int NUM_IMAGES = 8; final static int START_INDEX = 3; ImageIcon[] images = new ImageIcon[NUM_IMAGES]; JPanel mainpanel, selectpanel, displaypanel; // Ident. trzech paneli JComboBox phasechoices = null; // Dla listy wysuwnych opcji JLabel phaseiconlabel = null; public LunarPhases() { // Konstruktor utworzy 3 panele. selectpanel = new JPanel(); // Najpierw utworzymy 2 pod-panele displaypanel = new JPanel(); addwidgets(); // Dołączenie komponentów do paneli // Główny panel będzie zawierać 2 pod-panele mainpanel = new JPanel(); mainpanel.setlayout(new GridLayout(2,1,5,5)); mainpanel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); // Dołącz pod-panele. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-40

21 mainpanel.add(selectpanel); mainpanel.add(displaypanel); // Koniec konstruktora // Metoda tworzenia komponentów dla listy opcji i prezentacji faz księŝyca. private void addwidgets() { for (int i = 0; i < NUM_IMAGES; i++) { String imagename = "images/image" + i + ".jpg"; System.out.println("getting image: " + imagename); // Pobierz obraz URL iconurl = ClassLoader.getSystemResource(imageName); ImageIcon icon = new ImageIcon(iconURL); images[i] = icon; // Utwórz obiekt typu "etykieta" dla wyświetlania obrazów phaseiconlabel = new JLabel(); phaseiconlabel.sethorizontalalignment(jlabel.center); phaseiconlabel.setverticalalignment(jlabel.center); phaseiconlabel.setverticaltextposition(jlabel.center); phaseiconlabel.sethorizontaltextposition(jlabel.center); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-41 phaseiconlabel.setborder(borderfactory.createcompoundborder( BorderFactory.createLoweredBevelBorder(), BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); phaseiconlabel.setborder(borderfactory.createcompoundborder( BorderFactory.createEmptyBorder(0,0,10,0), phaseiconlabel.getborder())); // Utwórz wysuwaną listę opcji - faz księŝyca String[] phases = { "New", "Waxing Crescent", "First Quarter", "Waxing Gibbous", "Full", "Waning Gibbous", "Third Quarter", "Waning Crescent" ; phasechoices = new JComboBox(phases); phasechoices.setselectedindex(start_index); // Wyświetl pierwszy obraz. phaseiconlabel.seticon(images[start_index]); phaseiconlabel.settext(""); // Dodaj obramowanie panelu wyboru selectpanel.setborder(borderfactory.createcompoundborder( BorderFactory.createTitledBorder("Select Phase"), BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-42

22 // Dodaj obramowanie panelu wyświetlania displaypanel.setborder(borderfactory.createcompoundborder( BorderFactory.createTitledBorder("Display Phase"), BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); // Dodaj listę opcji do panelu wyboru i etykietę z obrazem do 2-go panelu selectpanel.add(phasechoices); displaypanel.add(phaseiconlabel); // Zarejestruj swoją obsługę zdarzeń dla listy opcji: phasechoices.addactionlistener(this); // Implementacja obsługi zdarzeń public void actionperformed(actionevent event) { if ("comboboxchanged".equals(event.getactioncommand())) { // Zmodyfikuj ikonę - odpowiednio do aktualnego wyboru phaseiconlabel.seticon(images[phasechoices.getselectedindex()]); public static void main(string[] args) { // Metoda main W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-43 LunarPhases phases = new LunarPhases(); // Nowy obiekt głównej klasy JFrame lunarphasesframe = new JFrame("Lunar Phases"); // Utwórz okno try { // Ustaw wygląd okna: UIManager.setLookAndFeel( UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName()); catch(exception e) { // Ustaw kontener: lunarphasesframe.setcontentpane(phases.mainpanel); // Zakończ po zamknięciu okna lunarphasesframe.setdefaultcloseoperation(jframe.exit_on_close); // Realizacja i wizualizacja ramki lunarphasesframe.pack(); lunarphasesframe.setvisible(true); Uwagi do programu (1) Panele w głównym oknie W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-44

23 Trzy panele programu LunarPhases rozmieszczono następująco: Wszystkie 3 panele tworzone są w konstruktorze klasy LunarPhases a następnie dwa z nich (selectpanel, displaypanel) dołączane są do trzeciego (mainpanel). mainpanel = new JPanel(); mainpanel.setlayout(new GridLayout(2,1,5,5)); mainpanel.setborder(borderfactory.createemptyborder(5,5,5,5)); mainpanel.add(selectpanel); mainpanel.add(displaypanel); Za właściwy rozmiar i rozmieszczenie dołączanych komponentów w głównym panelu odpowiada menadŝer rozkładu. Domniemanym zarządcą dla JPanel jest FlowLayout - rozmieszczanie od lewej do prawej. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-45 (2) ZłoŜony brzeg W omawianym przykładzie oba panele (selectpanel i displaypanel) posiadają złoŝone brzegi, które składają się z zewnętrznego brzegu z tytułem i wewnętrznego brzegu "pustego". Np. dodanie brzegu dla selectpanel : selectpanel.setborder(borderfactory.createcompoundborder( BorderFactory.createTitledBorder("Select Phase"), BorderFactory.createEmptyBorder(5,5,5,5))); Podobny kod wystąpi dla ustawienia brzegu panelu displaypanel. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-46

24 (3) Lista wysuwanych opcji Wysuwalna lista opcji jest domyślnie nieedytowalną listą. Nieedytowalna lista wysuwana wygląda początkowo jak przycisk.. Po jej wybraniu wyświetlona zostaje lista wykluczających się opcji.. Np. utworzenie i ustawienie wysuwanej listy opcji - phasechoices: phasechoices = new JComboBox(phases); phasechoices.setselectedindex(start_index); // Początkowy napis W powyŝszym kodzie następuje inicjalizacja obiektu tablicą napisów. Inne sposoby inicjalizacji - przekazanie ikonek lub wektora danych. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-47 (4) Obsługa zdarzeń dla wysuwanej listy opcji Wysuwalna lista opcji zgłasza zdarzenie typu akcji ("Action") po wybraniu przez uŝytkownika jednej z jej opcji. Przykład kodu obsługi takiego zdarzenia: phasechoices.addactionlistener(this);... public void actionperformed(actionevent event) { if ("comboboxchanged".equals(event.getactioncommand())) { // Zmień ikonę w celu wyświetlenia wybranej fazy księŝyca phaseiconlabel.seticon(images[phasechoices.getselectedindex()]); Kod obsługi - pobierz indeks wybranej opcji, zamień go na nazwę obrazu i zmodyfikuj etykietę dla wyświetlenia właściwej ikony. (5) Wiele obrazów W programie LunarPhases obiekt typu "etykieta" wykorzystuje 8 obrazów, ale tylko jeden z nich jest widoczny w danej chwili. Mamy wybór W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-48

25 pomiędzy wcześniejszym załadowaniem wszystkich obrazów a ładowaniem pojedynczego obrazu w razie jego wybrania. Np. wszystkie obrazy ładowane są na raz z chwilą tworzenia obiektu. final static int NUM_IMAGES = 8; final static int START_INDEX = 3; ImageIcon[] images = new ImageIcon[NUM_IMAGES];... private void addwidgets() { // W metodzie addwidgets: // pobierz obrazy i umieść je w tablicy ikonek typu ImageIcon. for (int i = 0; i < NUM_IMAGES; i++) { String imagename = "images/image" + i + ".jpg"; URL iconurl = ClassLoader.getSystemResource(imageName); ImageIcon icon = new ImageIcon(iconURL); images[i] = icon; Wykorzystano tu metodę getsystemresource w klasie ClassLoader która poszukuje plików na domyślnej ścieŝce klas. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe ) Przyciski radiowe JRadioButton. Okna dialogowe JOptionPane. Przykład 9.6. Program VoteDialog ilustruje tworzenie dialogu z uŝytkownikiem i korzystanie z przycisków radiowych. UŜytkownik wybiera właściwy przycisk radiowy i potwierdza swój wybór przyciskiem "głosowania". Pojawia się potwierdzenie w postaci okna dialogowego, które moŝe teŝ być kontynuacją zapytań. import javax.swing.*; import java.awt.*; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-50

26 import java.awt.event.*; public class VoteDialog extends JPanel { JLabel label; JFrame frame; String simpledialogdesc = "The candidates"; public VoteDialog(JFrame frame) { // Konstruktor klasy głównej this.frame = frame; JLabel title; // Utwórz komponenty JPanel choicepanel = createsimpledialogbox(); // Metoda własna title = new JLabel("Click the \"Vote\" button" + " once you have selected a candidate.", JLabel.CENTER); label = new JLabel("Vote now!", JLabel.CENTER); label.setborder(borderfactory.createemptyborder(10,10,10,10)); choicepanel.setborder(borderfactory.createemptyborder(20,20,5,20)); // Ustal rozkład komponentów. W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-51 setlayout(new BorderLayout()); add(title, BorderLayout.NORTH); add(label, BorderLayout.SOUTH); add(choicepanel, BorderLayout.CENTER); // Koniec konstruktora void setlabel(string newtext) { label.settext(newtext); // PoniŜsza metoda tworzy okno dialogowe private JPanel createsimpledialogbox() { final int numbuttons = 4; JRadioButton[] radiobuttons = new JRadioButton[numButtons]; final ButtonGroup group = new ButtonGroup(); // Grupa przycisków JButton votebutton = null; final String defaultmessagecommand = "default"; final String yesnocommand = "yesno"; final String yeahnahcommand = "yeahnah"; final String ynccommand = "ync"; W. Kasprzak: Programowanie zdarzeniowe 9-52

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu

Aplikacja MDI. Rysunek 1. Tworzenie nowego projektu Aplikacja MDI Co to takiego jest ta aplikacja MDI? OtóŜ w zasadzie w kaŝdej aplikacji występuje przynajmniej kilka okien umoŝliwiających wprowadzanie / wyświetlanie róŝnych danych. Okna te mogą być wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1)

enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl enova Szybki Start (CRM) podręcznik UŜytkownika (1.1) Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE

Java 2. Podstawy IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo