Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika"

Transkrypt

1 Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import java.awt.graphics; public class PierwszyAplet extends Applet public void paint(graphics g) g.drawstring("to jest pierwszy aplet",30,30); 2 1

2 Uruchamianie apletu <HTML> <HEAD> <TITLE>To jest tytuł strony </TITLE> </HEAD> <BODY> <APPLET CODE="PierwszyAplet.class WIDTH=150 HEIGHT=100> </APPLET> </BODY> </HTML> 3 Podstawowe metody apletu init - w chwili inicjalizacji start - wyświetlenie strony stop - minimalizacja strony destroy - usunięcie apletu z pamięci (poprzedzone realizacją metody stop) paint - gdy zachodzi potrzeba ponownego przerysowania powierzchni apletu 4 2

3 Komponenty AWT - struktura 5 Komponenty AWT 6 3

4 Tworzenie komponentów (na przykładzie przycisków i etykiet) import java.awt.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2, p3; Label et1 = new Label("To jest pierwsza etykieta"); Label et2; 7... public void init() p2 = new Button("Polecenie 2"); p3 = new Button(); p3.setlabel("polecenie 3"); p3.setenabled(false); et2 = new Label(); et2.settext("to jest druga etykieta"); add(et1); add(et2); add(p1); add(p2); add(p3); 8 4

5 ... 9 Obsługa zdarzeń Elementy uczestniczące w procesie obsługi zdarzeń: uŝytkownik programu - który wykonuje pewną akcję element interfejsu, którego dotyczyło zdarzenie (np. przycisk lub pole tekstowe) obiekt reprezentujący zdarzenie interfejs definiujący nagłówek metody obsługującej zdarzenie, klasa implementująca interfejs 10 5

6 Obsługa zdarzenia kliknięcie myszką na przycisku W interfejsie ActionListener zdefiniowany jest nagłówek metody: public void actionperformed(actionevent e) uruchamianej jako odpowiedź na zdarzenie polegające na kliknięciu na przycisku. 11 Obsługa kliknięcia przykład 1 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Label etykieta = new Label("Zaden przycisk nie zostal wcisniety!!"); 12 6

7 ... public void init() p1.addactionlistener(new Obsluga1()); p2.addactionlistener(new Obsluga2()); add(p1); add(p2); add(etykieta); class Obsluga1 implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) etykieta.settext("przycisk 1"); class Obsluga2 implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) etykieta.settext("przycisk 2");

8 Przykład 2 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet implements ActionListener Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Label etykieta = new Label("Zaden przycisk nie zostal wcisniety!!"); public void init() p1.addactionlistener(this); p2.addactionlistener(this); add(p1); add(p2); add(etykieta); public void actionperformed(actionevent e) if (e.getsource() == p1) etykieta.settext("przycisk 1"); else etykieta.settext("przycisk 2"); 16 8

9 Interfejs FocusListener public void focusgained(focusevent e) public void focuslost(focusevent e) 17 Przykład 3 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class Przyciski extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Button p3 = new Button("Polecenie 3"); Label etykietaklik = new Label(); Label etykietaskupiony = new Label(); 18 9

10 ... public void init() add(etykietaklik); add(etykietaskupiony); p1.addactionlistener(new Klikniecie()); p2.addactionlistener(new Klikniecie()); p3.addactionlistener(new Klikniecie()); p1.addfocuslistener(new Skupiony()); p2.addfocuslistener(new Skupiony()); p3.addfocuslistener(new Skupiony()); add(p1); add(p2); add(p3); class Klikniecie implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaklik.settext("wcisnieto przycisk: " + przycisk.getlabel()); validate(); 20 10

11 ... class Skupiony implements FocusListener public void focusgained(focusevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaskupiony.settext("elementem skupionym jest: " + przycisk.getlabel()); validate(); public void focuslost(focusevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaskupiony.settext("elementem skupionym nie jest: " + przycisk.getlabel()); validate(); 21 Rozmieszczenie elementów Layout Manager - klasa odpowiedzialna za rozmieszczenie elementów w oknie 22 11

12 FlowLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new FlowLayout()); add(new Button("Jeden")); add(new Button("Dwa")); add(new Button("Sto siedemdziesiat osiem")); 23 FlowLayout Manager Konstruktory public FlowLayout() public FlowLayout(int alignment) public FlowLayout(int alignment, int horizontalgap, int verticalgap) Uwagi: Dopuszczalne wartości dla parametru alignment to: FlowLayout.LEFT, FlowLayout.RIGHT, oraz FlowLayout.CENTER Domyślne wartości dla horizontalgap i verticalgap wynoszą

13 GridLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new GridLayout(2,2)); add(new Button("Jeden")); add(new Button("Dwa")); add(new Button("Sto siedemdziesiat osiem")); 25 GridLayout Manager Konstruktory public GridLayout(int rows, int columns) public GridLayout(int rows, int columns, int horizontalgap, int verticalgap) GridLayout(0,2) dwie kolumny, niesprecyzowana liczba wierszy 26 13

14 BorderLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new BorderLayout()); add("north",new Button("Jeden")); add("west",new Button("Dwa")); add("center",new Button("Trzy")); add("east",new Button("Cztery")); add("south",new Button("Piec")); 27 BorderLayout Manager Konstruktory: public BorderLayout() public BorderLayout(int horizontalgap, int verticalgap) 28 14

15 Łączenie paneli 29 Łączenie paneli import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; public class LaczeniePaneli extends Applet implements ActionListener TextField poleimie, polenazwisko, poleulica, polemiasto, poletelefon; Button akceptacja, rezygnacja; TextArea oknoedycyjne; final static String OK = "Akceptacja"; final static String CANCEL = "Rezygnacja"; 30 15

16 Łączenie paneli public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(5,1)); opisy.add(new Label("Imie")); opisy.add(new Label("Nazwisko")); opisy.add(new Label("Ulica")); opisy.add(new Label("Miasto")); opisy.add(new Label("Telefon")); Panel edycja = new Panel(); edycja.setlayout(new GridLayout(5,1,0,10)); edycja.add(poleimie = new TextField(30)); edycja.add(polenazwisko = new TextField(30)); edycja.add(poleulica = new TextField(40)); edycja.add(polemiasto = new TextField(20)); edycja.add(poletelefon = new TextField(15)); 31 Łączenie paneli Panel przyciski = new Panel(); przyciski.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10)); akceptacja = new Button("Wyslij"); akceptacja.addactionlistener(this); akceptacja.setactioncommand(ok); przyciski.add(akceptacja); rezygnacja = new Button("Anuluj"); rezygnacja.addactionlistener(this); rezygnacja.setactioncommand(cancel); przyciski.add(rezygnacja); Panel komunikat = new Panel(); komunikat.setlayout(new BorderLayout()); komunikat.add("north",new Label("Adres klienta:")); oknoedycyjne = new TextArea(6,30); oknoedycyjne.seteditable(false); komunikat.add("center",oknoedycyjne); 32 16

17 Łączenie paneli Panel tytul = new Panel(); tytul.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,15,15)); tytul.setforeground(color.red); tytul.setfont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,24)); tytul.add(new Label("SKLEP INTERNETOWY")); add("west",opisy); add("north",tytul); add("center",edycja); add("east",komunikat); add("south",przyciski); 33 Łączenie paneli public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); String nl = "\n"; if (polecenie.equals(ok)) oknoedycyjne.settext(null); oknoedycyjne.append("dane klienta: \n\n"); oknoedycyjne.append(poleimie.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(polenazwisko.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(poleulica.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(polemiasto.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(poletelefon.gettext() + nl); 34 17

18 Łączenie paneli else poleimie.settext(null); polenazwisko.settext(null); poleulica.settext(null); polemiasto.settext(null); poletelefon.settext(null); oknoedycyjne.settext(null); 35 Obsługa wierszy edycyjnych Intrefejs TextListener: public void textvaluechanged(textevent e) interfejs KeyListener public void keytyped(keyevent e) public void keypressed(keyevent e) public void keyreleased(keyevent e) 36 18

19 Obsługa wierszy edycyjnych 37 Obsługa wierszy edycyjnych import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; import java.awt.event.textlistener; import java.awt.event.textevent; import java.awt.event.keylistener; import java.awt.event.keyevent; public class WierszEdycyjny extends Applet implements ActionListener, TextListener,KeyListener Label info; TextField wiersz; final static String KASUJ_TEKST = "KasujTekst"; final static String KASUJ_INFO = "KasujInfo"; 38 19

20 Obsługa wierszy edycyjnych public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel wyswietlacz = new Panel(); wyswietlacz.setlayout(new GridLayout(2,1,15,15)); info = new Label(); wyswietlacz.add(info); wiersz = new TextField(20); wiersz.addkeylistener(this); wiersz.addtextlistener(this); wyswietlacz.add(wiersz); 39 Obsługa wierszy edycyjnych Panel przyciski = new Panel(); Button p; p = new Button(" Kasuj tekst "); p.addactionlistener(this); p.setactioncommand(kasuj_tekst); przyciski.add(p); p = new Button(" Kasuj info "); p.addactionlistener(this); p.setactioncommand(kasuj_info); przyciski.add(p); add("north",wyswietlacz); add("south",przyciski); 40 20

21 Obsługa wierszy edycyjnych public void textvaluechanged(textevent e) info.settext(info.gettext() + "change "); public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); String nl = "\n"; if (polecenie.equals(kasuj_tekst)) wiersz.settext(""); if (polecenie.equals(kasuj_info)) info.settext(""); wiersz.requestfocus(); 41 Obsługa wierszy edycyjnych public void keytyped(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "T "); public void keypressed(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "P "); if (e.getkeychar() == KeyEvent.VK_SPACE) e.consume(); public void keyreleased(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "R "); 42 21

22 Obsługa list interfejs ItemListener: public void itemstatechanged(itemevent e) 43 Obsługa list import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; import java.awt.event.itemlistener; import java.awt.event.itemevent; public class Lista extends Applet implements ActionListener, ItemListener List lista; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); 44 22

23 Obsługa list public void init() lista = new List(8); lista.add("aaa"); lista.add("bbb"); lista.add("ccc"); lista.add("xxx",0); lista.remove(3); lista.remove("bbb"); lista.addactionlistener(this); lista.additemlistener(this); add(lista); add(opis1); add(opis2); 45 Obsługa list public void actionperformed(actionevent e) //dwukrotne klikniecie String polecenie = e.getactioncommand(); opis1.settext("dwukrotne klikniecie: " + polecenie + " " + lista.getselectedindex()); validate(); public void itemstatechanged(itemevent e) opis2.settext("klikniecie: " + lista.getselectedindex()); validate(); 46 23

24 Obsługa pól wyboru 47 Obsługa pól wyboru import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.itemlistener; import java.awt.event.itemevent; public class PolaWyboru extends Applet Checkbox wybor1, wybor2, wybor3, wybor4, wybor5, wybor6; CheckboxGroup grupa; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); ObslugaParametrow obsparam = new ObslugaParametrow(); ObslugaOpcji obsopcji = new ObslugaOpcji(); 48 24

25 Obsługa pól wyboru public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(2,0)); opisy.add(opis1); opisy.add(opis2); Panel parametry = new Panel(); parametry.setlayout(new GridLayout(0,1)); wybor1 = new Checkbox("Parametr 1"); wybor1.setname("par01"); wybor1.additemlistener(obsparam); 49 Obsługa pól wyboru wybor2 = new Checkbox(); wybor2.setlabel("parametr 2"); wybor2.setstate(true); wybor2.setname("par02"); wybor2.additemlistener(obsparam); wybor3 = new Checkbox("Parametr 3",true); wybor3.setname("par03"); wybor3.additemlistener(obsparam); parametry.add(wybor1); parametry.add(wybor2); parametry.add(wybor3); 50 25

26 Obsługa pól wyboru Panel opcje = new Panel(); opcje.setlayout(new GridLayout(0,1)); grupa = new CheckboxGroup(); wybor4 = new Checkbox("Opcja 1",false,grupa); wybor4.setname("opcja01"); wybor4.additemlistener(obsopcji); wybor5 = new Checkbox("Opcja 2",true,grupa); wybor5.setname("opcja02"); wybor5.additemlistener(obsopcji); wybor6 = new Checkbox("opcja 3",false,grupa); wybor6.setname("opcja03"); wybor6.additemlistener(obsopcji); opcje.add(wybor4); opcje.add(wybor5); opcje.add(wybor6); 51 Obsługa pól wyboru Panel polawyboru = new Panel(); polawyboru.setlayout( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10)); polawyboru.add(parametry); polawyboru.add(opcje); add("north",opisy); add("center",polawyboru); 52 26

27 Obsługa pól wyboru class ObslugaParametrow implements ItemListener public void itemstatechanged(itemevent e) StringBuffer sb = new StringBuffer(); Checkbox wsk = (Checkbox) e.getsource(); if (wsk.getstate()) sb.append("włączono: " + wsk.getname() + ""); else sb.append("wyłączono: " + wsk.getname() + ""); 53 Obsługa pól wyboru sb.append("ustawione parametry to: ["); if (wybor1.getstate()) sb.append(wybor1.getname() + " "); if (wybor2.getstate()) sb.append(wybor2.getname() + " "); if (wybor3.getstate()) sb.append(wybor3.getname() + " "); sb.append("]"); opis1.settext(sb.tostring()); validate(); 54 27

28 Obsługa pól wyboru "); class ObslugaOpcji implements ItemListener public void itemstatechanged(itemevent e) StringBuffer sb = new StringBuffer(); Checkbox wsk = (Checkbox) e.getsource(); if (wsk.getstate()) sb.append("włączono: " + wsk.getname() + " opis2.settext(sb.tostring()); validate(); 55 Obsługa suwaków Interfejs AdjustmentListener: public void adjustmentvaluechanged(adjustmentevent e) 56 28

29 Obsługa suwaków import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.adjustmentlistener; import java.awt.event.adjustmentevent; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; public class Pasek extends Applet Scrollbar suwak; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); ObslugaPrzyciskow obsprzyciskow = new ObslugaPrzyciskow(); 57 Obsługa suwaków public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(2,0)); opisy.add(opis1); opisy.add(opis2); suwak = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,10,0,100); suwak.addadjustmentlistener(new ObslugaSuwaka()); /* konstruktor - jeden z kilku!!! public Scrollbar(int orientation, int value,int visible, int minimum, int maximum) */ 58 29

30 Obsługa suwaków Panel przyciski = new Panel(); przyciski.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); Button p; p = new Button("Początek"); p.setactioncommand("pocz"); p.addactionlistener(obsprzyciskow); przyciski.add(p); p = new Button("Koniec"); p.setactioncommand("kon"); p.addactionlistener(obsprzyciskow); przyciski.add(p); add("north",opisy); add("center",suwak); add("south",przyciski); 59 Obsługa suwaków class ObslugaSuwaka implements AdjustmentListener public void adjustmentvaluechanged(adjustmentevent e) switch (e.getadjustmenttype()) case AdjustmentEvent.UNIT_INCREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zwiększenie jednostkowe"); break; case AdjustmentEvent.UNIT_DECREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zmniejszenie jednostkowe"); break; case AdjustmentEvent.BLOCK_INCREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zwiększenie blokowe"); break; 60 30

31 Obsługa suwaków blokowe"); suwaka"); case AdjustmentEvent.BLOCK_DECREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zmniejszenie break; case AdjustmentEvent.TRACK: opis1.settext("zdarzenie: przesunięcie break; default: opis1.settext("zdarzenie:????"); opis2.settext("wartość: " + e.getvalue()); validate(); 61 Obsługa suwaków class ObslugaPrzyciskow implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); if (polecenie.equals("pocz")) suwak.setvalue(0); opis1.settext("przycisk: Początek"); opis2.settext("wartość: " + suwak.getvalue()); if (polecenie.equals("kon")) suwak.setvalue(100); opis1.settext("przycisk: Koniec"); opis2.settext("wartość: " + suwak.getvalue()); 62 31

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com

Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com GUI-Swing Wstęp do tworzenia prostych aplikacji z interfejsem graficznym (GUI) przy pomocy Swing, rysowanie prostych

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 4. Wojciech Macyna. 23 marca 2016 Wykład 4 23 marca 2016 Graficzny interfejs użytkownika - GUI W Javie możemy skorzystać z dwóch bibliotek do tworzenia graficznych interfejsów: AWT (Abstract Windowing Toolkit) podstawowa biblioteka będaca

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika

Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Programowanie obiektowe Programowanie graficznych interfejsów użytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Programowanie

Bardziej szczegółowo

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

SWING. dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com

SWING. dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com SWING dr Jarosław Skaruz http://jareks.ii.uph.edu.pl jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Przykład aplikacji z GUI Zarządcy układu Obsługa zdarzeń Komponenty GUI Wprowadzenie obiektowy paradygmat do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wykład 4_1. Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy.

Wykład 4_1. Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Wykład 4_1 Interaktywne aplety obsługa zdarzeń, uruchamianie apletu przez przeglądarkę lub maszynę wirtualną Javy. Przykład 1 a) Program ProstyAplet2.class uruchomiony jako aplet w przeglądarce (appletviewer)

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 6. Wojciech Macyna. 7 kwietnia 2016

Kurs programowania. Wykład 6. Wojciech Macyna. 7 kwietnia 2016 Wykład 6 7 kwietnia 2016 Klasa java.applet.applet Aplety w języku Java Aplety sa specyficznymi programami które moga być wyświetlane w oknach większości przegladarek internetowych. Klasa Applet rozszerza

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 1: Wstęp do grafiki UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 1: Wstęp do grafiki ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 5, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 5, część 1 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do grafiki w Javie 2. Budowa GUI: komponenty, kontenery i układanie komponentów 3. Budowa GUI: obsługa

Bardziej szczegółowo

Java - interfejs graficzny

Java - interfejs graficzny Java - interfejs graficzny Pakiet Swing Pakiet Swing przygotował: pawel@kasprowski.pl Czym jest Swing? Rozszerzenie AWT (Abstract Windows Toolkit) do tworzenia GUI (Graphical User Interface) w Javie import

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. programowanie GUI. (AWT i Swing) [1]

Programowanie Multimediów. Programowanie Multimediów JAVA. programowanie GUI. (AWT i Swing) [1] [1] JAVA programowanie GUI (AWT i Swing) [2] Wprowadzenie Pierwotnym GUI dla Javy był AWT (Abstract Window Toolkit) wg legendy powstał w miesiąc... Swing dodano dopiero w wersji Javy 1.2 (przełom 1997/98)

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Graphic User Interfaces pakiet Swing

Graphic User Interfaces pakiet Swing Graphic User Interfaces pakiet Swing Streszczenie Celem wykładu jest zaprezentowanie podstaw tworzenia graficznych interfejsów przy użyciu pakietu Swing. Czas wykładu 90 minut. Można śmiało stwierdzić,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe roz wiązanie:

Przykładowe roz wiązanie: Napisz program (JApplet), który zawiera pole tekstowe (JTextField) oraz przycisk (JButton). Każde wciśnięcie przycisku wydłuża napis w polu tekstowym o pewien znak (indeks). Wciśnięcia przycisku obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji.

JAVA. Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym. apletów oraz samodzielnych aplikacji. JAVA Java jest wszechstronnym językiem programowania, zorientowanym obiektowo, dostarczającym możliwość uruchamiania apletów oraz samodzielnych aplikacji. Java nie jest typowym kompilatorem. Źródłowy kod

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uruchamianie apletów wg

Bezpieczne uruchamianie apletów wg Bezpieczne uruchamianie apletów wg http://java.sun.com/docs/books/tutorial/security1.2/ Zabezpieczenia przed uruchamianiem apletów na pisanych przez nieznanych autorów 1) ograniczenie możliwości odczytywania,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (2/3) [1]

Programowanie Multimediów JAVA. wprowadzenie do programowania (2/3) [1] JAVA wprowadzenie do programowania (2/3) [1] [2] Programowanie Multimediów [3] Aplikacja klasa posiadająca metodę główną: public static void main ( String args [ ] ) { // opis metody } Tablica argumentów

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT)

Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT) Programowanie w Javie Wykład 6 Okienka w Javie (AWT) Płock 2014/2015 Wprowadzenie do AWT AWT Abstract Window Toolkit, wykorzystywany do budowy graficznych interfejsów użytkownika w Javie AWT do obsługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie

Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie Rozdział 5 Aplety, grafika w Javie 5.1 Aplety 5.2 Grafika w Javie 5.2.1 Komponenty 5.2.2 Kontenery 5.2.3 Rozkłady 5.2.4 Zdarzenia 5.1 Aplety Aplet jest programem komputerowym, stworzonym w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator

Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Aplikacja wielowątkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) Wątek 0 Komponent serwera Wątek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) Wątek 1 Komponent serwera Wątek pochodny 3.2 Host 4 Serwer Wątek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016

Kurs programowania. Wykład 5. Wojciech Macyna. 31 marzec 2016 Wykład 5 31 marzec 2016 Klasa java.awt.panel Klasa Panel jest równocześnie komponentem (czyli może być wstawiana tam gdzie i inne komponenty) i kontenerem (można do niej wstawiać inne komponenty). Panel

Bardziej szczegółowo

Bartosz Jachnik - Kino

Bartosz Jachnik - Kino Bartosz Jachnik - Kino I. Opis bazy Prezentowana baza danych stworzona została na potrzeby prowadzenia kina. Zawiera ona 8 tabel, które opisują filmy grane w danym okresie w kinie, wraz ze szczegółowym

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator

Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Aplikacja wielow tkowa prosty komunikator Klient 0 (host 1) W tek 0 Komponent serwera W tek pochodny 3.1 Klient 1 (host 2) W tek 1 Komponent serwera W tek pochodny 3.2 Host 4 Serwer W tek 3 Klient 2 (host

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 Budowa aplikacji MIDP utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.midlet Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody: startapp() inicjalizacja

Bardziej szczegółowo

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe.

SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. SWING ZAGADNIENIA: wprowadzenie, kontenery I komponenty, LayoutManager, komponenty tekstowe. MATERIAŁY: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/ http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/ JĘZYK JAVA,

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Ekonometria Programowanie komputerów Ćwiczenia Tworzenie aplikacji wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing.

Informatyka i Ekonometria Programowanie komputerów Ćwiczenia Tworzenie aplikacji wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing. Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Programowanie komputerów Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika - Swing. Biblioteka SWING podstawowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1

Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5. Programowanie komponentowe 1 Wstęp - Prosta aplikacja internetowa w technologii Java EE 5 Programowanie komponentowe 1 Przykład 1- Wykonanie prostej aplikacji internetowej w technologii JavaEE w środowisku Netbeans 5.5 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java

Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java Programowanie komputerów Wykład 6: Aplety Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Główne cechy apletów Aplet to obiekt Javy - wyposażony w graficzny interfejs i osadzony w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 3: Tekst, czcionki, kolory UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 3: Tekst, czcionki, kolory

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit)

Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Rysowanie prostych obiektów graficznych przy użyciu biblioteki AWT (Abstract Window Toolkit) Biblioteka Abstrakcyjnych Narzędzi Okienkowych AWT (Abstract Window Toolkit) jako historycznie pierwsza w JDK

Bardziej szczegółowo

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle

Pętle while, for, do while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Pętle while, for, while, instrukcje break, continue, switch 1. Pętle Przykład 1 - Pętla while public class lab4_3 public static void main(string[] args) char ch = 'a'; String s, wynik=""; while ( ch!=

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android. Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android. Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout Ćwiczenie 7 Wykorzystanie układu LinearLayout Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z zasadami użycia układu graficznego LinearLayout oraz wykształcenie umiejętności zastosowania

Bardziej szczegółowo

Java Platform Micro Edition

Java Platform Micro Edition Java Platform Micro Edition Instalacja środowiska programistycznego Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 for Windows z lokalizacji http://www.oracle.com/technetwork/java/javame/downloads/sdk30-jsp-139759.html

Bardziej szczegółowo

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security Języki i Techniki Programowania II Wykład 13 TRaX, Applety, Java Security XPath javax.xml.xpath XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance() (DEFAULT_OBJECT_MODEL_URI) XPath xp = factory.newxpath()

Bardziej szczegółowo

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run().

Wątki. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread. Nadpisanie metody run(). Wątki Streszczenie Celem wykładu jest wprowadzenie do obsługi wątków w Javie. Czas wykładu 45 minut. Definiowanie wątków jako klas potomnych Thread Nadpisanie metody run(). class Watek extends Thread public

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ

STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH STWORZENIE PRZYKŁADOWEJ APLIKACJI MOBILNEJ W J2ME I. Temat ćwiczenia II. Wymagania Wykonanie poprzedniego ćwiczenia III. Ćwiczenie 1. Stworzenie aplikacji Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 2 Wykorzystanie plików graficznych w MIDlet ach utworzenie obiektu klasy Image (statyczna metoda createimage()) utworzenie obiektu klasy ImageItem dodanie utworzonego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne na platformach mobilnych

Systemy operacyjne na platformach mobilnych Systemy operacyjne na platformach mobilnych Wykład 3 Grzegorz Jabłoński, Piotr Perek Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Zagadnienia wykładu Menu opcji ListActivity własny widok własny adapter

Bardziej szczegółowo

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI

Aplikacje w Javie wykład 12 Programowanie GUI Aplikacje w Javie wykład 12 1 Programowanie GUI Treści prezentowane w wykładzie zostały oparte o: Barteczko, JAVA Programowanie praktyczne od podstaw, PWN, 2014 http://docs.oracle.com/javase/8/docs/ C.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA

Ćwiczenie 1. Przygotowanie środowiska JAVA Ćwiczenie 1 Przygotowanie środowiska JAVA 1. Wprowadzenie teoretyczne Instalacja JDK (Java Development Kit) NaleŜy pobrać z java.sun.com środowisko i zainstalować je. Następnie naleŝy skonfigurować środowisko.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia

Kalkulator. Programowanie komputerów. Kalkulator możliwe udoskonalenia. Kalkulator. Kalkulator. Kalkulator możliwe udoskonalenia Programowanie komputerów Relatywnie prosty interfejs użytkownika Złożony algorytm. Elementy obowiązkowe (2,) Klawisze: numeryczne..9, znak dziesiętny (","), operacje arytmetyczne, -, *, /, wynik () oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Język obiektowy o składni podobnej do C++ Zarządzanie pamięcią niepotrzebne obiekty automatycznie usuwane

Język obiektowy o składni podobnej do C++ Zarządzanie pamięcią niepotrzebne obiekty automatycznie usuwane 1 Java Java Język obiektowy o składni podobnej do C++ Niezależny od platformy (w zasadzie) maszyna wirtualna Zarządzanie pamięcią niepotrzebne obiekty automatycznie usuwane Program jest zbiorem klas nie

Bardziej szczegółowo

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika

Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Programowanie obiektowe The Java Tutorials http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ui/index.html Programowanie graficznych interfejsów uŝytkownika Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki

Bardziej szczegółowo

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 2: Graphics

Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium. Część 2: Graphics UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI Opracował: mgr inż. Przemysław Pardel, dr hab. Bogdan Kwolek v1.01 2010 Grafika i komunikacja człowiek komputer Laboratorium Część 2: Graphics ZAGADNIENIA DO

Bardziej szczegółowo

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1. Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych)

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 05.05.2014 WYKŁAD 11 GUI w Swing cz. 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług

Tworzenie i wykorzystanie usług Strona 1 Co to jest usługa w systemie Android? Usługi HTTP Obsługa wywołania HTTP GET Obsługa wywołania HTTP POST Obsługa wieloczęściowego wywołania HTTP POST Usługi lokalne Usługi zdalne Tworzenie usługi

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie projektu Katalog typu Java Class Library do przechowywania obiektowego modelu danych projekt należy do warstwy biznesowej

1. Zakładanie projektu Katalog typu Java Class Library do przechowywania obiektowego modelu danych projekt należy do warstwy biznesowej Przekształcanie aplikacji internetowej typu JSF wygenerowanej na podstawie bazy danych do aplikacji typu EE zawierającej dodatkowo klienta typu Enterprise. Zofia Kruczkiewicz 1. Zakładanie projektu Katalog

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Przykładowe roz wiązanie:

Przykładowe roz wiązanie: Napisz program (JApplet), który zawiera pole tekstowe (JTextField) oraz przycisk (JButton). Każde wciśnięcie przycisku wydłuża napis w polu tekstowym o pewien znak (indeks). Wciśnięcia przycisku obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Współbieżność w środowisku Java

Współbieżność w środowisku Java Współbieżność w środowisku Java Wątki i ich synchronizacja Zagadnienia Tworzenie wątków Stany wątków i ich zmiana Demony Synchronizacja wątków wzajemne wykluczanie oczekiwanie na zmiennych warunkowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bibliotek standardowych

Korzystanie z bibliotek standardowych Korzystanie z bibliotek standardowych Java posiada bogatą bibliotekę standardowych pakietów, i tak do podstawowych naleŝą: java.lang - jest, podstawowym pakietem języka Java, domyślnie importowanym dla

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

/** Program demonstrujący działanie klasy GregorianCalendar import java.util.*; public class TestKalendarza // zbuduj d i zainicjalizuj z aktualną datą GregorianCalendar d = new GregorianCalendar(); int

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Paweł Kmiecik, III INF WSKSiM 1 Wstęp Java to narzędzie umożliwiające pisanie aplikacji na przeróżne platformy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium

Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Projektowanie aplikacji internetowych laboratorium Programowanie w języku Java Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne NetBeans 7 (zrzuty ekranów pochodzą z wersji

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium Serwlety Celem ćwiczenia jest przygotowanie kilku prostych serwletów ilustrujących możliwości tej technologii. Poszczególne ćwiczenia prezentują sposób przygotowania środowiska,

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Obsługa SMS i telefonii

Obsługa SMS i telefonii Strona 1 Interfejsy API telefonii Wysyłanie wiadomości SMS Odbieranie wiadomości SMS Symulowanie nadchodzących wiadomości SMS Obsługa skrzynki wiadomości SMS Wysyłanie wiadomości e-mail Monitorowanie połączeń

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Java biblioteka Swing

Java biblioteka Swing Java biblioteka Swing Podstawowe klasy Klasa JComponent Klasa JFrame Klasa JFrame Klasa bazowa dla okien Ważne właściwości: settitle ( ) setdefaultcloseoperation ( ) setsize ( ), setlocation ( ) setlayout

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine("

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 3 Wykorzystanie klasy List do tworzenie menu Klasa List - tworzenie list wyboru (EXCLUSIVE, MULTIPLE, IMPLICIT) Dodatkowe możliwości (dodatkowe komendy, pliki

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane Systemy Decyzyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Zaawansowane Systemy Decyzyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Zaawansowane Systemy Decyzyjne Laboratorium prowadzący: Andrzej Czajkowski 1 Dostęp do Bazy Danych. 1 Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do JUNG. Omówione elementy wykorzystane w Edge Color Project

Wstęp do JUNG. Omówione elementy wykorzystane w Edge Color Project JUNG Java Universal Network/Graph Framework JUNG jest to biblioteka służąca do modelowania, analizy i wizualizacji danych reprezentowanych w postaci grafów lub sieci. Architektura JUNGa wspiera różnorodność

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz

Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Wykład 4 Delegat (delegate), właściwości indeksowane, zdarzenie (event) Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Delegaty wiązane, właściwości indeksowane 2. Delegaty niewiązane 3. Nowa wersja kalkulatora, delegaty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL

Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Wykorzystywanie parsera DOM w programach Java i PL/SQL Maciej Zakrzewicz mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Parser DOM Aplikacja DOM API Parser DOM Dokument XML Drzewo DOM Parser

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7. Matlab formularze, komponenty

Ćwiczenie 7. Matlab formularze, komponenty 7. Matlab formularze, komponenty Tworzenie interfejsu komponentowego GUI (Graphic User Interface) Wpisujemy w Command Window: guide Otrzymujemy okienko z możliwościami tworzenia nowego formularza (lub

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

W kodzie modułu Unit1 zdefiniuj dwie metody - składowe komponentu formatki TForm1:

W kodzie modułu Unit1 zdefiniuj dwie metody - składowe komponentu formatki TForm1: Przedmiot: Programowanie usług internetowych - Delphi Przygotował: K. Strzałkowski Rok V. Semestr IX. Wydział ZiMK Ćwiczenie 1 Generowanie plików HTML 1. Przygotowanie aplikacji generującej prostą stronę.

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence.

E:\DYDAKTYKA\ZAI\ZWWW\Laboratoria\L07\Java Persistence.doc 2011-lis-24, 17:0 Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Zaawansowane aplikacje internetowe Laboratorium Java Persistence. Adaptacja rozwiązania dla środowiska NetBeans 7.0.1: Łukasz Przytuła, opracowanie materiałów: Andrzej Dawidowicz Do wykonania ćwiczeń potrzebne

Bardziej szczegółowo

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl.

Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Integracja frameworku Wicket z serwisem Platnosci.pl. Paweł Wąsowski, 157702 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument powstał w trakcie realizacji projektu SzukamNeta.pl. Dokument zawiera praktyczne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo