Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika"

Transkrypt

1 Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import java.awt.graphics; public class PierwszyAplet extends Applet public void paint(graphics g) g.drawstring("to jest pierwszy aplet",30,30); 2 1

2 Uruchamianie apletu <HTML> <HEAD> <TITLE>To jest tytuł strony </TITLE> </HEAD> <BODY> <APPLET CODE="PierwszyAplet.class WIDTH=150 HEIGHT=100> </APPLET> </BODY> </HTML> 3 Podstawowe metody apletu init - w chwili inicjalizacji start - wyświetlenie strony stop - minimalizacja strony destroy - usunięcie apletu z pamięci (poprzedzone realizacją metody stop) paint - gdy zachodzi potrzeba ponownego przerysowania powierzchni apletu 4 2

3 Komponenty AWT - struktura 5 Komponenty AWT 6 3

4 Tworzenie komponentów (na przykładzie przycisków i etykiet) import java.awt.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2, p3; Label et1 = new Label("To jest pierwsza etykieta"); Label et2; 7... public void init() p2 = new Button("Polecenie 2"); p3 = new Button(); p3.setlabel("polecenie 3"); p3.setenabled(false); et2 = new Label(); et2.settext("to jest druga etykieta"); add(et1); add(et2); add(p1); add(p2); add(p3); 8 4

5 ... 9 Obsługa zdarzeń Elementy uczestniczące w procesie obsługi zdarzeń: uŝytkownik programu - który wykonuje pewną akcję element interfejsu, którego dotyczyło zdarzenie (np. przycisk lub pole tekstowe) obiekt reprezentujący zdarzenie interfejs definiujący nagłówek metody obsługującej zdarzenie, klasa implementująca interfejs 10 5

6 Obsługa zdarzenia kliknięcie myszką na przycisku W interfejsie ActionListener zdefiniowany jest nagłówek metody: public void actionperformed(actionevent e) uruchamianej jako odpowiedź na zdarzenie polegające na kliknięciu na przycisku. 11 Obsługa kliknięcia przykład 1 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Label etykieta = new Label("Zaden przycisk nie zostal wcisniety!!"); 12 6

7 ... public void init() p1.addactionlistener(new Obsluga1()); p2.addactionlistener(new Obsluga2()); add(p1); add(p2); add(etykieta); class Obsluga1 implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) etykieta.settext("przycisk 1"); class Obsluga2 implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) etykieta.settext("przycisk 2");

8 Przykład 2 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class ObslugaZdarzen extends Applet implements ActionListener Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Label etykieta = new Label("Zaden przycisk nie zostal wcisniety!!"); public void init() p1.addactionlistener(this); p2.addactionlistener(this); add(p1); add(p2); add(etykieta); public void actionperformed(actionevent e) if (e.getsource() == p1) etykieta.settext("przycisk 1"); else etykieta.settext("przycisk 2"); 16 8

9 Interfejs FocusListener public void focusgained(focusevent e) public void focuslost(focusevent e) 17 Przykład 3 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import java.applet.applet; public class Przyciski extends Applet Button p1 = new Button("Polecenie 1"); Button p2 = new Button("Polecenie 2"); Button p3 = new Button("Polecenie 3"); Label etykietaklik = new Label(); Label etykietaskupiony = new Label(); 18 9

10 ... public void init() add(etykietaklik); add(etykietaskupiony); p1.addactionlistener(new Klikniecie()); p2.addactionlistener(new Klikniecie()); p3.addactionlistener(new Klikniecie()); p1.addfocuslistener(new Skupiony()); p2.addfocuslistener(new Skupiony()); p3.addfocuslistener(new Skupiony()); add(p1); add(p2); add(p3); class Klikniecie implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaklik.settext("wcisnieto przycisk: " + przycisk.getlabel()); validate(); 20 10

11 ... class Skupiony implements FocusListener public void focusgained(focusevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaskupiony.settext("elementem skupionym jest: " + przycisk.getlabel()); validate(); public void focuslost(focusevent e) Button przycisk = (Button) e.getsource(); etykietaskupiony.settext("elementem skupionym nie jest: " + przycisk.getlabel()); validate(); 21 Rozmieszczenie elementów Layout Manager - klasa odpowiedzialna za rozmieszczenie elementów w oknie 22 11

12 FlowLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new FlowLayout()); add(new Button("Jeden")); add(new Button("Dwa")); add(new Button("Sto siedemdziesiat osiem")); 23 FlowLayout Manager Konstruktory public FlowLayout() public FlowLayout(int alignment) public FlowLayout(int alignment, int horizontalgap, int verticalgap) Uwagi: Dopuszczalne wartości dla parametru alignment to: FlowLayout.LEFT, FlowLayout.RIGHT, oraz FlowLayout.CENTER Domyślne wartości dla horizontalgap i verticalgap wynoszą

13 GridLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new GridLayout(2,2)); add(new Button("Jeden")); add(new Button("Dwa")); add(new Button("Sto siedemdziesiat osiem")); 25 GridLayout Manager Konstruktory public GridLayout(int rows, int columns) public GridLayout(int rows, int columns, int horizontalgap, int verticalgap) GridLayout(0,2) dwie kolumny, niesprecyzowana liczba wierszy 26 13

14 BorderLayout Manager import java.awt.*; import java.applet.applet; public class Rozmieszczenie extends Applet public void init() setlayout(new BorderLayout()); add("north",new Button("Jeden")); add("west",new Button("Dwa")); add("center",new Button("Trzy")); add("east",new Button("Cztery")); add("south",new Button("Piec")); 27 BorderLayout Manager Konstruktory: public BorderLayout() public BorderLayout(int horizontalgap, int verticalgap) 28 14

15 Łączenie paneli 29 Łączenie paneli import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; public class LaczeniePaneli extends Applet implements ActionListener TextField poleimie, polenazwisko, poleulica, polemiasto, poletelefon; Button akceptacja, rezygnacja; TextArea oknoedycyjne; final static String OK = "Akceptacja"; final static String CANCEL = "Rezygnacja"; 30 15

16 Łączenie paneli public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(5,1)); opisy.add(new Label("Imie")); opisy.add(new Label("Nazwisko")); opisy.add(new Label("Ulica")); opisy.add(new Label("Miasto")); opisy.add(new Label("Telefon")); Panel edycja = new Panel(); edycja.setlayout(new GridLayout(5,1,0,10)); edycja.add(poleimie = new TextField(30)); edycja.add(polenazwisko = new TextField(30)); edycja.add(poleulica = new TextField(40)); edycja.add(polemiasto = new TextField(20)); edycja.add(poletelefon = new TextField(15)); 31 Łączenie paneli Panel przyciski = new Panel(); przyciski.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10)); akceptacja = new Button("Wyslij"); akceptacja.addactionlistener(this); akceptacja.setactioncommand(ok); przyciski.add(akceptacja); rezygnacja = new Button("Anuluj"); rezygnacja.addactionlistener(this); rezygnacja.setactioncommand(cancel); przyciski.add(rezygnacja); Panel komunikat = new Panel(); komunikat.setlayout(new BorderLayout()); komunikat.add("north",new Label("Adres klienta:")); oknoedycyjne = new TextArea(6,30); oknoedycyjne.seteditable(false); komunikat.add("center",oknoedycyjne); 32 16

17 Łączenie paneli Panel tytul = new Panel(); tytul.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,15,15)); tytul.setforeground(color.red); tytul.setfont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,24)); tytul.add(new Label("SKLEP INTERNETOWY")); add("west",opisy); add("north",tytul); add("center",edycja); add("east",komunikat); add("south",przyciski); 33 Łączenie paneli public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); String nl = "\n"; if (polecenie.equals(ok)) oknoedycyjne.settext(null); oknoedycyjne.append("dane klienta: \n\n"); oknoedycyjne.append(poleimie.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(polenazwisko.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(poleulica.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(polemiasto.gettext() + nl); oknoedycyjne.append(poletelefon.gettext() + nl); 34 17

18 Łączenie paneli else poleimie.settext(null); polenazwisko.settext(null); poleulica.settext(null); polemiasto.settext(null); poletelefon.settext(null); oknoedycyjne.settext(null); 35 Obsługa wierszy edycyjnych Intrefejs TextListener: public void textvaluechanged(textevent e) interfejs KeyListener public void keytyped(keyevent e) public void keypressed(keyevent e) public void keyreleased(keyevent e) 36 18

19 Obsługa wierszy edycyjnych 37 Obsługa wierszy edycyjnych import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; import java.awt.event.textlistener; import java.awt.event.textevent; import java.awt.event.keylistener; import java.awt.event.keyevent; public class WierszEdycyjny extends Applet implements ActionListener, TextListener,KeyListener Label info; TextField wiersz; final static String KASUJ_TEKST = "KasujTekst"; final static String KASUJ_INFO = "KasujInfo"; 38 19

20 Obsługa wierszy edycyjnych public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel wyswietlacz = new Panel(); wyswietlacz.setlayout(new GridLayout(2,1,15,15)); info = new Label(); wyswietlacz.add(info); wiersz = new TextField(20); wiersz.addkeylistener(this); wiersz.addtextlistener(this); wyswietlacz.add(wiersz); 39 Obsługa wierszy edycyjnych Panel przyciski = new Panel(); Button p; p = new Button(" Kasuj tekst "); p.addactionlistener(this); p.setactioncommand(kasuj_tekst); przyciski.add(p); p = new Button(" Kasuj info "); p.addactionlistener(this); p.setactioncommand(kasuj_info); przyciski.add(p); add("north",wyswietlacz); add("south",przyciski); 40 20

21 Obsługa wierszy edycyjnych public void textvaluechanged(textevent e) info.settext(info.gettext() + "change "); public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); String nl = "\n"; if (polecenie.equals(kasuj_tekst)) wiersz.settext(""); if (polecenie.equals(kasuj_info)) info.settext(""); wiersz.requestfocus(); 41 Obsługa wierszy edycyjnych public void keytyped(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "T "); public void keypressed(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "P "); if (e.getkeychar() == KeyEvent.VK_SPACE) e.consume(); public void keyreleased(keyevent e) info.settext(info.gettext() + "R "); 42 21

22 Obsługa list interfejs ItemListener: public void itemstatechanged(itemevent e) 43 Obsługa list import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; import java.awt.event.itemlistener; import java.awt.event.itemevent; public class Lista extends Applet implements ActionListener, ItemListener List lista; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); 44 22

23 Obsługa list public void init() lista = new List(8); lista.add("aaa"); lista.add("bbb"); lista.add("ccc"); lista.add("xxx",0); lista.remove(3); lista.remove("bbb"); lista.addactionlistener(this); lista.additemlistener(this); add(lista); add(opis1); add(opis2); 45 Obsługa list public void actionperformed(actionevent e) //dwukrotne klikniecie String polecenie = e.getactioncommand(); opis1.settext("dwukrotne klikniecie: " + polecenie + " " + lista.getselectedindex()); validate(); public void itemstatechanged(itemevent e) opis2.settext("klikniecie: " + lista.getselectedindex()); validate(); 46 23

24 Obsługa pól wyboru 47 Obsługa pól wyboru import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.itemlistener; import java.awt.event.itemevent; public class PolaWyboru extends Applet Checkbox wybor1, wybor2, wybor3, wybor4, wybor5, wybor6; CheckboxGroup grupa; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); ObslugaParametrow obsparam = new ObslugaParametrow(); ObslugaOpcji obsopcji = new ObslugaOpcji(); 48 24

25 Obsługa pól wyboru public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(2,0)); opisy.add(opis1); opisy.add(opis2); Panel parametry = new Panel(); parametry.setlayout(new GridLayout(0,1)); wybor1 = new Checkbox("Parametr 1"); wybor1.setname("par01"); wybor1.additemlistener(obsparam); 49 Obsługa pól wyboru wybor2 = new Checkbox(); wybor2.setlabel("parametr 2"); wybor2.setstate(true); wybor2.setname("par02"); wybor2.additemlistener(obsparam); wybor3 = new Checkbox("Parametr 3",true); wybor3.setname("par03"); wybor3.additemlistener(obsparam); parametry.add(wybor1); parametry.add(wybor2); parametry.add(wybor3); 50 25

26 Obsługa pól wyboru Panel opcje = new Panel(); opcje.setlayout(new GridLayout(0,1)); grupa = new CheckboxGroup(); wybor4 = new Checkbox("Opcja 1",false,grupa); wybor4.setname("opcja01"); wybor4.additemlistener(obsopcji); wybor5 = new Checkbox("Opcja 2",true,grupa); wybor5.setname("opcja02"); wybor5.additemlistener(obsopcji); wybor6 = new Checkbox("opcja 3",false,grupa); wybor6.setname("opcja03"); wybor6.additemlistener(obsopcji); opcje.add(wybor4); opcje.add(wybor5); opcje.add(wybor6); 51 Obsługa pól wyboru Panel polawyboru = new Panel(); polawyboru.setlayout( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER,10,10)); polawyboru.add(parametry); polawyboru.add(opcje); add("north",opisy); add("center",polawyboru); 52 26

27 Obsługa pól wyboru class ObslugaParametrow implements ItemListener public void itemstatechanged(itemevent e) StringBuffer sb = new StringBuffer(); Checkbox wsk = (Checkbox) e.getsource(); if (wsk.getstate()) sb.append("włączono: " + wsk.getname() + ""); else sb.append("wyłączono: " + wsk.getname() + ""); 53 Obsługa pól wyboru sb.append("ustawione parametry to: ["); if (wybor1.getstate()) sb.append(wybor1.getname() + " "); if (wybor2.getstate()) sb.append(wybor2.getname() + " "); if (wybor3.getstate()) sb.append(wybor3.getname() + " "); sb.append("]"); opis1.settext(sb.tostring()); validate(); 54 27

28 Obsługa pól wyboru "); class ObslugaOpcji implements ItemListener public void itemstatechanged(itemevent e) StringBuffer sb = new StringBuffer(); Checkbox wsk = (Checkbox) e.getsource(); if (wsk.getstate()) sb.append("włączono: " + wsk.getname() + " opis2.settext(sb.tostring()); validate(); 55 Obsługa suwaków Interfejs AdjustmentListener: public void adjustmentvaluechanged(adjustmentevent e) 56 28

29 Obsługa suwaków import java.awt.*; import java.applet.applet; import java.awt.event.adjustmentlistener; import java.awt.event.adjustmentevent; import java.awt.event.actionlistener; import java.awt.event.actionevent; public class Pasek extends Applet Scrollbar suwak; Label opis1 = new Label(); Label opis2 = new Label(); ObslugaPrzyciskow obsprzyciskow = new ObslugaPrzyciskow(); 57 Obsługa suwaków public void init() setlayout(new BorderLayout()); Panel opisy = new Panel(); opisy.setlayout(new GridLayout(2,0)); opisy.add(opis1); opisy.add(opis2); suwak = new Scrollbar(Scrollbar.HORIZONTAL,0,10,0,100); suwak.addadjustmentlistener(new ObslugaSuwaka()); /* konstruktor - jeden z kilku!!! public Scrollbar(int orientation, int value,int visible, int minimum, int maximum) */ 58 29

30 Obsługa suwaków Panel przyciski = new Panel(); przyciski.setlayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER)); Button p; p = new Button("Początek"); p.setactioncommand("pocz"); p.addactionlistener(obsprzyciskow); przyciski.add(p); p = new Button("Koniec"); p.setactioncommand("kon"); p.addactionlistener(obsprzyciskow); przyciski.add(p); add("north",opisy); add("center",suwak); add("south",przyciski); 59 Obsługa suwaków class ObslugaSuwaka implements AdjustmentListener public void adjustmentvaluechanged(adjustmentevent e) switch (e.getadjustmenttype()) case AdjustmentEvent.UNIT_INCREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zwiększenie jednostkowe"); break; case AdjustmentEvent.UNIT_DECREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zmniejszenie jednostkowe"); break; case AdjustmentEvent.BLOCK_INCREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zwiększenie blokowe"); break; 60 30

31 Obsługa suwaków blokowe"); suwaka"); case AdjustmentEvent.BLOCK_DECREMENT: opis1.settext("zdarzenie: zmniejszenie break; case AdjustmentEvent.TRACK: opis1.settext("zdarzenie: przesunięcie break; default: opis1.settext("zdarzenie:????"); opis2.settext("wartość: " + e.getvalue()); validate(); 61 Obsługa suwaków class ObslugaPrzyciskow implements ActionListener public void actionperformed(actionevent e) String polecenie = e.getactioncommand(); if (polecenie.equals("pocz")) suwak.setvalue(0); opis1.settext("przycisk: Początek"); opis2.settext("wartość: " + suwak.getvalue()); if (polecenie.equals("kon")) suwak.setvalue(100); opis1.settext("przycisk: Koniec"); opis2.settext("wartość: " + suwak.getvalue()); 62 31

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Paweł Kmiecik, III INF WSKSiM 1 Wstęp Java to narzędzie umożliwiające pisanie aplikacji na przeróżne platformy

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android

Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Materiały dydaktyczne w ramach projektu Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android Zagadnienia podstawowe dr inż. Robert Arsoba Robert.Arsoba@ie.tu.koszalin.pl Koszalin 2011 Wersja 1.0 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Programowanie na komórki

Programowanie na komórki Programowanie na komórki J2ME, MIDP 2.0 Adam Sawicki http://regedit.gamedev.pl/ sawickiap@poczta.onet.pl Grudzień 2007 W prezentacji wykorzystane są fragmenty dokumentacji MIDP 2.1 firmy Sun. Programowanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe

Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe Oracle Report Builder Materiały szkoleniowe 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Wprowadzenie do Oracle Reports... 4 Tworzenie prostych raportów za pomocą kreatora... 6 Elementy raportu...7 Ręczne

Bardziej szczegółowo

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w

Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w Lab6. Dwie tabele powiązane relacją jeden do wiele do jednej tabeli (porównaj laboratorium 3, laboratorium 5) Baza danych Sample: tabela Customer w relacji jeden do wiele do tabeli PURCHASE_ORDER oraz

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo