WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWEJ SYMULACJI PRZEPŁYWU PŁYNÓW W OPRACOWANIU WYNIKÓW EKSPERYMENTÓW RADIOZNACZNIKOWYCH Jacek Palige, Andrzej Dobrowolski, Andrzej G. Chmielewski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa Abstract APPLICATION OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS TECHNIQUE FOR RADIOTRACER EXPERIMENTS DATA TREATMENT For the pilot plant for flue gas desulfurization and denitrification with e-beam technology application the gas flow structure investigations were carried out. Paralelly to radiotracer experiments study using computational fluid dynamics (CFD) were performed. Comparison of the results obtained during both methods application are discussed. 1. WSTĘP W praktyce badawczej i przemysłowej mamy do czynienia z procesami jedno- lub wielofazowymi zachodzącymi w aparatach wytwórczych jedno- lub wiciowejściowych, bądź jedno- lub wielowyjściowych. Zaliczyć do nich można wysokotemperaturowe procesy metalurgiczne, procesy wysokociśnieniowe, rozdzielcze oraz procesy zachodzące w reaktorach chemicznych. Jedną z podstawowych charakterystyk opisujących procesy zachodzące w tego typu aparatach jest funkcja E(t) rozkładu czasów przebywania (RCP) [1]. Funkcja ta opisuje prawdopodobieństwo, z jakim materiał wchodzący do układu w chwili?=0 opuszcza go w przedziale czasu (t,t+dt). Jedną z metod pozwalających na doświadczalne wyznaczenie funkcji E(t) jest metoda znacznikowa, w tym radioznacznikowa. Teoria metody radioznacznikowej oraz metodyka badań radioznacznikowych (dobór znacznika, systemy detekcji promieniowania, standardowe procedury obróbki danych itp.) zostały szczegółowo przedstawione w licznych publikacjach i raportach oraz monografiach [2, 3]. Doświadczalne wyznaczenie funkcji E(t) pozwala, drogą analizy matematycznej jej kształtu oraz parametrów statystycznych, na określenie: prędkości średniej przepływu materiału w badanym aparacie; intensywności procesów mieszania zachodzących w reaktorach; występowania w badanym aparacie stref stagnacji przepływu lub uprzywilejowanych strumieni przepływu materiału bezpośrednio z wejścia na jego wyjście. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest uzyskanie na podstawie wyznaczonej funkcji E(t) informacji dotyczących procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w badanym aparacie lub urządzeniu. Zagadnienie 498

2 to jest ściśle związane z identyfikacją i optymalizacją procesów. Na podstawie wiedzy teoretycznej i doświadczalnej o badanym procesie opracowywane są, zazwyczaj wieloparametrowe, modele matematyczne procesu, które następnie porównywane są z danymi doświadczalnymi. Sygnał wyjściowy modelu porównywany jest z doświadczalną krzywą E(t). Standardowe procedury optymalizacyjne Hooka-Jeevsa, sympleksu, Marquarda i inne pozwalają na wybór modelu najlepiej opisującego proces i optymalizację parametrów modelu. Opracowane są biblioteki modeli stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej do opisu procesów (kaskady mieszalników idealnych, przepływy z dyspersją poosiową, układy połączone szeregowo lub równolegle z występującą wymianą masy, przepływem zwrotnym, recyrkulacją itp.) oraz programy numeryczne optymalizacji parametrów modeli [4]. Rozwój techniki komputerowej pozwolił na szerokie zastosowanie obliczeń numerycznych do modelowania struktury przepływów w urządzeniach i aparatach przemyslov vch. Opracowano specjalne oprogramowanie (FLUENT, Fidap, Polyflow itp.) pozwalające na realizację obliczeń najczęściej spotykanych w praktyce przypadków - przepływy laminarne, turbulentne, wielofazowe. W ostatnich latach rozwinęła się nowa dziedzina - komputerowa symulacja przepływu płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD) znajdująca coraz szersze zastosowanie w pracach badawczych i projektowych. Metoda radioznacznikowa może być stosowana jako jedna z technik weryfikacji doświadczalnej wyników uzyskiwanych metodami CFD [5]. Procesy zachodzące w aparatach przemysłowych (wymiana masy, wymiana ciepła, przepływy materiału i in.) zazwyczaj są procesami o parametrach rozłożonych i ich opis matematyczny sprowadza się do układu równań różniczkowych cząstkowych z odpowiednimi warunkami brzegowymi i początkowymi. Numeryczne rozwiązanie tego układu równań metodami różnic skończonych lub elementów skończonych pozwala na wyznaczenie punktowych (różniczkowych) charakterystyk opisujących przepływ. Na podstawie lokalnych wartości prędkości wyznaczane jest pole prędkości w objętości aparatu, linie prądu i inne charakterystyki. Zastosowanie techniki wyznaczania stochastycznych trajektorii cząstek płynu (Discrete Random Walk - DRW) pozwala drogą symulacji numerycznej trajektorii wielkiej ilości cząstek - rzędu l O określić rozkłady czasów przebywania materiału w różnych przekrojach aparatu w zależności od sposobu i miejsca dozowania znacznika. Metody znacznikowe, w odróżnieniu od metod CFD wyznaczają globalne charakterystyki przepływu, opisujące aparat jako całość. Można zazwyczaj zaproponować kilka modeli fizycznych, których odpowiedzi będą w dobrej zgodności z doświadczalną funkcją E(t). Wybór prawidło- 499

3 wego modelu może być ułatwiony w przypadku posiadania opisu przepływu uzyskanego metodą CFD. Odwrotnie, uzyskana metodą CFD struktura przepływu obarczona jest błędem związanym z zastosowaną metodą obliczeniową oraz niepełnością opisu realnych zjawisk zachodzących w aparacie przez układ równań różniczkowych (pominięcie pewnych zależności, przyjęcie określonych założeń itp.). Metoda radioznacznikowa pozwala na weryfikację wyniku uzyskanego metodą CFD. 2. BADANIA PRZEMYSŁOWE. WYNIKI POMIARÓW Z wykorzystaniem metody radioznacznikowej (znacznik - gazowy bromek metylu znakowany Br) przeprowadzono przemysłowe badania dynamiki przepływu gazów spalinowych w doświadczalnej instalacji radiacyjnego oczyszczania gazów od 862 i NO X [6]. Schemat instalacji przedstawiono na rys. 1. Podstawowe parametry przepływu gazów w trakcie pomiarów przedstawiono w tabeli. Na podstawie doświadczalnych krzywych E(t) określono średnie czasy przebywania T s oraz obliczono teoretyczne czasy przebywania T=V/q (1) gdzie: V- objętość instalacji między przekrojami B i D równa 16,9 m 3, q - przepływ gazu [m 3 /s]. Z zależności d=l-t/t (2) wyznaczono udział objętości instalacji ze stagnacją przepływu (tzw. przestrzeń martwa). wlot spalin 3.5! dozowanie znacznika Rys. 1. Schemat instalacji do radiacyjnego oczyszczania spalin: Al, A2 - akceleratory; A, B, C, D, E - detektory. Wymiary podano w [m]. 500

4 Tabela. Parametry przepływu spalin. Numer eksperymentu Temperatura [ K] Przepływ [Nm 3 /godz.] Przepływ rzeczywisty [m 3 /s] 1,83 3,61 5,43 Gęstość [kg/m 3 ] 1,04 1,04 0,99 Lepkość [Pa-s] 1,938 1,936 1,983 Liczba Reynoldsa Uzyskane wartości d dla eksperymentów nr 2, 3 i 4 pozwoliły na obliczenie objętości stref martwych, które wynosiły odpowiednio 3,2; l oraz 0,4 m 3. Na podstawie pomiarów radioznacznikowych niemożliwa była jednak lokalizacja tych stref w objętości instalacji. Wykorzystując program numeryczny FLUENT rozwiązano odpowiedni dla danego zagadnienia układ równań różniczkowych Navier-Stokesa i ciągłości opisujących turbulentny przepływ gazu w urządzeniu. Wykorzystano metodę skończonej objętości ze zmienną siatką (mniejszy wymiar siatki przy ścianach komory napromieniowania). Rys. 2. Obliczone pole prędkości dla eksperymentu nr 3. Ze względu na osiową symetrię przepływu przy wyłączonych akceleratorach elektronów mamy do czynienia z zagadnieniem dwuwymiarowym (2D). Dla wszystkich eksperymentów uzyskano podobne rozkłady linii prądu oraz pola prędkości. Przykładowo na rys. 2 i 3 przedstawiono pole prędkości obliczone dla eksperymentu nr 3 oraz rozkład linii prądu. Ze względu na symetrię przedstawiono jedynie charakter przepływu w górnej połowie komory napromieniowania. Charakter rozkładu linii prądu potwierdza występowanie w narożach komory napromieniowania obszaru z zamkniętymi, opisującymi wewnętrzną cyrkulację gazu, liniami prądu. Obliczenia potwierdziły również stopień udziału tych objętości w ogólnej objętości instalacji. Rys. 3. Obliczone rozkłady linii prądu dla eksperymentu nr

5 W przypadku przepływu gazu z włączonymi akceleratorami (źródła ciepła) rozpatrywane zagadnienie staje się trzywymiarowe (3D) i niesymetryczne, co znacznie utrudnia i rozszerza obliczenia numeryczne, jednak pozwala na uzyskanie pełniejszej wiedzy o badanej instalacji. Aktualnie trwają przygotowania do przeprowadzenia obliczeń dla przypadku akceleratorów włączonych. Autorzy mają nadzieję na wyjaśnienie wpływu pracy akceleratorów na warunki mieszania gazu w obszarach podakceleratorowych. Pomiary radioznacznikowe wskazują na zanik objętości martwych w tym przypadku. LITERATURA [1]. Danckwerts P.V.: Continuous flow systems. Chem. Eng. Sci., 2, l, 1-13(1953). [2]. Iller E.: Badania znacznikowe w inżynierii procesowej. WNT, Warszawa [3]. Thyn J., Żytny R., Kluson J., Cechak Y.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. CVUT, Praha [4]. Żytny R., Thyn J.: Residence Time Distribution Software Analysis. IAEA, Vienna [5]. Consultants Meeting, IAEA, Vienna, i [6]. Chmielewski A.G., Palige J., Dobrowolski A., Owczarczyk A., Rożen A.: Application of RTD and CFD for flue gas irradiation reactor investigation. Recent Progres en Genie des Procedes, 15, 79, (2001). 502

6 XI. DETEKTORY I APARATURA POMIAROWA

7

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW

SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE TORQUE POWER TRANSFER IN ASPECT OF HEAT FLOW Mikołaj SPADŁO, Jan SZCZEPANIAK Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 3, 60-963 Poznań e-mail: office@pimr.poznan.pl SIMULATION STUDY OF VIRTUAL MODEL OF CENTRIFUGAL CLUTCH WITH ADJUSTABLE

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego

Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora słonecznego PAK vol. 58, nr 10/2012 1 Paweł OBSTAWSKI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO, WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa Wyznaczanie właściwości dynamicznych płaskiego kolektora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH Dr hab. inż. Henryk CZARNECKI, prof. PCz Instytut Marketingu Politechnika Częstochowska DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.223 ANALIZA PROCESÓW TRIBOLOGICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową

Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości metodą obrazową Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska mgr inż. Grzegorz Głomb Analiza przepływu w sztucznych narządach układu krążenia z wykorzystaniem pomiarów prędkości

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 2 (189) GDYNIA 2012 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof.

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE

MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA W SILNIKU Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZY UŻYCIU ŚRODOWISKA AVL FIRE I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 2(143) T.1 S. 113-121 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODELOWANIE WTRYSKU PALIWA DO KOMORY SPALANIA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Piotr DOERFFER, Prof. dr hab. inż., ZAKŁAD PRZEPŁYWÓW TRANSONICZNYCH I METOD NUMERYCZNYCH ul. Fiszera 14 80-952 Gdańsk tel.:

Bardziej szczegółowo

EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA SKAŻENIA POWIETRZA WYSTĘPUJĄCE NA POLU WZLOTÓW ŚMIGŁOWCÓW WYWOŁANE PRACĄ SILNIKÓW TURBINOWYCH

EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA SKAŻENIA POWIETRZA WYSTĘPUJĄCE NA POLU WZLOTÓW ŚMIGŁOWCÓW WYWOŁANE PRACĄ SILNIKÓW TURBINOWYCH Journal of KONES Internal Combustion Engines 2003, vol. 10, 3-4 EXHAUST POLLUTANT IN HELICOPTER S TAKE-OFF AREA Krzysztof Brzozowski, Akademia Techniczno-Humanistyczna, 43-309 Bielsko-Biała ul. Willowa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka

Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka Modelowanie pracy sztucznej komory serca oraz układu krążenia człowieka Alicja Siewnicka, Bartłomiej Fajdek, Krzysztof Janiszowski Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki, Instytut Automatyki

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. 1 No. 3/2010 Redaktor numeru: Prof. dr hab. inŝ. Kazimierz FURMANIK Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012

ISSN 2080-5632 METROLOGIA. Biuletyn Głównego Urzędu Miar. Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 ISSN 2080-5632 METROLOGIA Biuletyn Głównego Urzędu Miar Nr 2 vol. 7 czerwiec 2012 W bieżącym numerze: Wystąpienie Pani Prezes Janiny Marii Popowskiej w dniu obchodów Światowego Dnia Metrologii 18 maja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX

METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 896-77X METODA DETEKCJI WYCIEKÓW W SIECIACH WODOCIĄGOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MODELI NLARX Piotr Przystałka Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska e-mail:

Bardziej szczegółowo

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B

Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Poszukiwania efektów nowej fizyki w rozpadach mezonów B Andrzej Bożek Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego Kraków, maj 2013 r. rozprawa habilitacyjna Praca ta była wspierana przez

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Teoretycznej Sebastian Szkoda Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Opiekun: dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr. 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe MES konstrukcji pompy zębatej do transportu cieczy nienewtonowskich

Badania wytrzymałościowe MES konstrukcji pompy zębatej do transportu cieczy nienewtonowskich ARTYKUŁ NAUKOWY RECENZOWANY.pl BIEŃCZAK Agata, MARCINKIEWICZ Jacek, SZCZEPANIAK Jan Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starołęcka 31, 60 963 Poznań Streszczenie lin Badania wytrzymałościowe MES

Bardziej szczegółowo