ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 13 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy ul. POW 3/5 p. D113, Łódź NIP: , na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 2013r. Prawo zamówień publicznych (t.j. poz. 907 z późn. zm.). zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie gry strategicznej. Usługa obejmuje trzy części: I część: przygotowania studentów do gry strategicznej symulującej działanie przedsiębiorstwa w postaci warsztatów przygotowawczych. II część: przygotowania i przeprowadzenia gry strategicznej dla studentów uczestników projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, III część: przygotowanie raportu z gry Działania adresowane są do studentów uczestników projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik Warsztaty przygotowujące do gry zaplanowano w 4 grupach (2 grupy dla studentów III roku I stopnia i 2 grupy dla studentów II roku II stopnia jedna grupa będzie miała zapewnionego tłumacza symultanicznego). Program warsztatów i gry strategicznej będzie realizowany w semestrze letnim 2014/15 od daty podpisania umowy do r. Na realizację programu należy zaplanować 16 tygodni. 2. Zajęcia będą odbywały się na terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego według terminów i podziałów na grupy podane w załączniku Zamawiający zapewni udział studentów na zajęciach w wyznaczonych terminach. 4. Wykonawca przygotowuje i pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem warsztatów i gry symulacyjnej. 5. Do przeprowadzania warsztatów i gry niezbędna jest znajomość oprogramowania Xpertis oraz Lotus Notes. 6. Zamawiający dysponuje ww. oprogramowaniem zainstalowanym w pracowniach komputerowych zarezerwowanych na zajęcia. 7. Termin realizacji zamówienia: od do Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 9. Kryterium oceny cena 100%, 10. Wykonawca przy podpisywaniu umowy powinien złożyć następujące dokumenty: - oświadczenie potwierdzające realizację zadań z podobnego zakresu (np. przygotowanie i prowadzenie gry strategicznej),

2 - oświadczenie o zapewnieniu kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia warsztatów i gry, posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub informatycznych, umiejętności posługiwania się w obszarach Logistyki, Personelu i Controlingu - oświadczenie o niezaleganiu z opłatami składek ZUS i podatków w Urzędzie Skarbowym 11. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie na podstawie protokołu odbioru usługi i wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 12. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2015 r. na załączonym do zapytania Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania i dostarczyć do biura projektu lub przesłać na adres projektu 13. osoba do kontaktu: mgr Agata Wieczorek W załączeniu: 1. Szczegółowy zakres prac zał. nr 1 2. Formularz oferty zał. nr 2 Podpis Zamawiającego: Prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki Kierownik Projektu Załącznik 1

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje przygotowanie studentów do gry strategicznej i przeprowadzenie gry strategicznej symulującej działania przedsiębiorstwa. Warsztaty są podzielone na 4 etapy w obszarze Lotus, Personel, Logistyka o Controling. Studenci wykorzystując oprogramowanie Xpertis oraz Program pocztowy Lotus, Komunikatory, oprogramowanie na wirtualnych serwerach w modelu cloud computing będą prowadzili wirtualne firmy. Do zapewnienia prawidłowego procesu przygotowania do gry i prowadzenia wirtualnych firm potrzebne jest zasilanie danymi. Do każdego obszaru studenci otrzymają materiały dydaktyczne. Do poprowadzenia gry niezbędne jest przygotowania arkusza decyzyjnego. Do realizacji usługi niezbędne jest wynajęcie wirtualnego serwera w DC w okresie od roku do r., instalacja klienta LN na stacjach roboczych oraz instalacja Lotusa na serwerze. Etapy w I części tj. etap 2,3 i 4 wymaga zasilania systemu danymi aby sprawnie funkcjonowały wirtualne firmy studentów. Część 2 wymaga zaangażowanie trenerów głównych i wspomagających. Część I przygotowanie do gry: Etap 1. Lotus, organizacja obiegu informacji, baza danych, CRM, komunikator: 16 godz./grupę zajęcia dla jednej grupy są zaplanowane w bloku 4 godzinnym Etap 2. Obszar logistyka 8 godz./grupę - zajęcia dla jednej grupy są zaplanowane w bloku 4 godzinnym Etap 3. Obszar personel 8 godz./grupę zajęcia dla jednej grupy są zaplanowane w bloku 4 godzinnym Etap 4. Obszar controling 8 godz./grupę zajęcia dla jednej grupy są zaplanowane w bloku 4 godzinnym Część 2. Gra strategiczna Polega na opracowaniu arkusza decyzyjnego i przeprowadzeniu gry w 3 sesjach po 4 godz./grupę

4 Część III Przegotowanie raportu z gry. Raport powinien podsumowywać prace studentów z uwzględnieniem ich kompetencji. Po przeprowadzeniu programu warsztatów i gry strategicznej studenci powinni podnieść swoje kompetencje: interpersonalne, z zakresu przedsiębiorczości i analityczne.

5 Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Łódź, dnia 2015r. Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki, Kierownik Projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ do potrzeb rynku pracy ul. POW 3/5 p. D113, Łódź NIP: Opis przedmiotu zamówienia: I część: przygotowania studentów do gry strategicznej symulującej działanie przedsiębiorstwa w postaci warsztatów przygotowawczych. II część: przygotowania i przeprowadzenia gry strategicznej dla studentów uczestników projektu Wiedza, Kompetencje i Zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, III część: przygotowanie raportu z gry na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 2013 r.. Prawo zamówień publicznych (t.j. poz. 907 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zapytania został określony w Załączniku 1. Warunki płatności: wynagrodzenie będzie na podstawie protokołu odbioru usługi i wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu Oferty należy dostarczyć do biura projektu lub przesłać na adres projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego2015 r. Nazwa i adres Wykonawcy 1. Imię i nazwisko:.., 2. adres:....., 3. NIP:., Tel.: Fax.:..., 4. Nr rachunku bankowego..., 5. Adres na który Zamawiający prześle informację o wyborze najkorzystniejszej oferty:

6 Wykonawca zobowiązuje się: a. zapewnić kadrę posiadająceą niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia warsztatów i gry, posiadającej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub informatycznych, umiejętności posługiwania się w obszarach Logistyki, Personelu i Controlingu; b. do opracowania arkusza decyzyjnego i przeprowadzenia gry strategicznej c. zapewnić niezbędne oznakowane, zgodnie z zasadami dla POKL, niezbędne materiały w formie elektronicznej dla studentów do zajęć (m.in. prezentacje).; d. realizować program warsztatów i gry strategicznej w terminach ustalonych z Zamawiającym i zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem prac; e. przeprowadzić ankietę ewaluacyjną wśród studentów uczestników warsztatów i gry strategicznej dostarczonej przez Zamawiającego f. dostarczyć Zamawiającemu komplet list obecności studentów z warsztatów i gry; g. przeprowadzić zajęcia na terenie Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ; h. do przegotowania raportu z gry. Raport powinien podsumowywać prace studentów z uwzględnieniem ich kompetencji. Po przeprowadzeniu programu warsztatów i gry strategicznej studenci powinni podnieść swoje kompetencje: interpersonalne, z zakresu przedsiębiorczości i analityczne; i. do wynajęcia wirtualnego serwera w DC w okresie od roku do r., j. do instalacja klienta LN na stacjach roboczych oraz instalacji Lotusa na serwerze; k. do zasilania systemu danymi w etapach 2,3 i 4 aby sprawnie funkcjonowały wirtualne firmy studentów. Szczegółowy harmonogram I część przygotowanie do gry - warsztaty Dla studentów I stopnia kierunków: Ekonomia, Ekobiznes, Ekonomia w języku angielskim, Gospodarka przestrzenna, Logistyka Wtorek ( E107 grupa C: Ekonomia + wtorków) Ekobiznes + Ekonomia w języku angielskim E108 grupa D: Gospodarka przestrzenna + Logistyka Dla studentów II stopnia kierunków: Ekonomia, Ekobiznes, Gospodarka przestrzenna, Logistyka Wtorek (10 wtorków) do E207 grupa 1: Ekonomia + Ekobiznes + Logistyka do F118 grupa 2: Gospodarka przestrzenna

7 II część gra strategiczna Dla studentów I stopnia kierunków: Ekonomia, Ekobiznes, Ekonomia w języku angielskim, Gospodarka przestrzenna, Logistyka Wtorek ( E107 Grupa A: Ekobiznes + Ekonomia w wtorków) języku angielskim E108 Grupa B: Ekonomia E207 Grupa C: Gospodarka przestrzenna F118 Grupa D: Logistyka Dla studentów II stopnia kierunków: Ekonomia, Ekobiznes, Gospodarka przestrzenna, Logistyka Wtorek (6 wtorków) do E107 Grupa 1: Ekonomia + Ekobiznes do E108 Grupa 2: Ekonomia + Logistyka do E207 Grupa 3: Gospodarka przestrzenna do F118 Grupa 4: Gospodarka przestrzenna Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Lp. Cena jednostkowa brutto za godz. w PLN Liczba godzin Wartość ogółem brutto w PLN Część I Warsztaty do gry Etap 1. (16 godz./grupę x 4 grupy) 64 godz. x..pln Część I Instalacja Lotusa na serwerze 3. Część I Instalacja klienta LN na stacjach roboczych 8 godz. x..pln 16 godz. x PLN.. 4. Część I Wynajęcie. PLN/m-c x 5 miesięcy

8 wirtualnego serwera w DC. 5 Część I Wynagrodzenie trenerów etap 2,3 i 4 8 godz./etap/grupę 6 Część I Zasilanie systemu danymi do etapów 2,3 i 4 (32 godz./etap) 7 Część II Opracowanie 1 arkusza do gry decyzyjnej (48 godz.) 8 Część II Wynagrodzenie trenerów głównych do prowadzenia gry: 3 sesje po 4 godz./grupęx8 grup 9 Część II Wynagrodzenie trenerów wspomagających do prowadzenia gry: 3 sesje po 4 godz./grupęx8 grup 10 Część III Koszt przygotowania raportu z gry 8 godz.x 3 etapyx 4 grupy = 96 godz.x PLN 32 godz. x 3 etapy= 96 godz x..pln 48 godz. x PLN 96 godz. x PLN 96 godz. x PLN 1 szt. x..pln.... RAZEM Słownie: W cenę wliczone są materiały dla studentów.

9 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. (pieczęć i podpis Wykonawcy)