ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zawodowiec informatyczny fachowiec" KSI: KSI POKL /11.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZEZNANIE CENOWE. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "Zawodowiec informatyczny fachowiec" KSI: KSI POKL.09.04.00-28-113/11."

Transkrypt

1 Rewizja.Net Marcin Kopczyński NIP , Regon Elbląg, dn r. ROZEZNANIE CENOWE Agencja interaktywna Rewizja.Net zaprasza do udziału w postępowaniu: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa szkoleniowa w ramach projektu "" KSI: KSI POKL / ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia obejmuje usługę przeprowadzenia niezależnych szkoleń przedmiotowych: a. Systemy operacyjne i sieci komputerowe (stacjonarne 25h) w terminie oraz , b. Programowanie strukturalne i obiektowe (stacjonarne 25h) w terminie oraz , c. Oprogramowanie biurowe (stacjonarne 25h) w terminie oraz , d. Multimedia i grafika komputerowa (stacjonarne 25h) w terminie oraz , e. Systemy CAD/CAM-Catia (stacjonarne 25h) w terminie oraz , f. Zajęcia z platformy Moodle a (stacjonarne 5h i e-learning 15h x5 grup łącznie 100h) w terminie g. Zajęcia wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (e-learning 5h x5 grup - łącznie 25h) w terminie ) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu "" KSI POKL /11 współfinansowanego w ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jednostkowe szkolenia wymienione w punkcie ) O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a. Systemy operacyjne i sieci komputerowe (stacjonarne 25h): ii. kwalifikacje do nauczania w zawodzie technik informatyk, iii. znajomość systemu MikroTik potwierdzone certyfikatami MTCNA, MTCWE, MTCTCE. b. Programowanie strukturalne i obiektowe (stacjonarne 25h): ii. doświadczenie w nauczaniu studentów i nauczycieli programowania strukturalnego (C, Pascal) i obiektowego (Java). c. Oprogramowanie biurowe (stacjonarne 25h): ii. doświadczenie w nauczaniu z zakresu pakietu MS Office. d. Multimedia i grafika komputerowa (stacjonarne 25h): ii. kwalifikacje do nauczania w zawodzie grafik komputerowy, iii. znajomość aplikacji multimedialnych: 3ds Max, PhotoShop. e. Systemy CAD/CAM-Catia (stacjonarne 25h):

2 ii. kwalifikacje do nauczania w zawodzie technik informatyk lub technik mechanik, iii. znajomość systemu AutoCad potwierdzone certyfikatami. f. Zajęcia z platformy Moodle a (stacjonarne 5h i e-learning 15h x5 grup łącznie 100h): ii. kwalifikacje do nauczania w zawodzie technik informatyk, iii. znajomość platformy Moodla potwierdzona ukończeniem studiów podyplomowych w zakresie kształcenia na odległość, iv. doświadczenie w wykorzystaniu platformy Moodla w pracy z uczniami. g. Zajęcia wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (e-learning 5h x5 grup - łącznie 25h): ii. znajomość platformy Moodla, iii. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami przedmiotów zawodowych z tematyki wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminu zawodowego). Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków będzie dokonywana na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów opisanych w punkcie 9) na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. 4. TERMIN REALIZACJI Usługa wykonywana będzie od listopada 2012 do dnia marca 2013 roku zgodnie z datami wymienionymi w punkcie MIEJSCE REALIZACJI Miejsce przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych: Elbląg. Oprogramowanie do zajęć e-learningowych: Moodle. 6. ZASADY I TERMIN PŁATNOŚCI 1) Rozliczenie za wykonaną i odebraną usługę odbędzie się etapami na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu, po wykonaniu usługi. 2) Termin zapłaty rachunku Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu rachunku. 7. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług). 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 3) Kryterium wyboru: cena 100% 4) W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 1 Cena zamówienia wartość pkt. kryterium CENA = (cena najniższa / cena danego Wykonawcy) x C (gdzie C=100 punktów) 100%

3 ZAWARTOŚĆ OFERTY 1) Formularz oferty wg załączonego wzoru (Załącznik Nr 1), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli. 2) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 3. należy przedłożyć: a. życiorys (Wykonawca może do życiorysu dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia i wykształcenia, np. kserokopie świadectw, dyplomów, certyfikatów) 8. UWAGI: 1) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 16:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie zamawiającego. 2) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie warunków zamówienia jest: Kierownik Projektu- Marcin Kopczyński Tel / 9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1) Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną w terminie do dnia 31 października 2012r. do godziny 12:00 na adres: Rewizja.Net Marcin Kopczyński 2) Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. 3) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

4 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA Nazwa Wykonawcy/ów... Załącznik Nr 1 Adres Nr telefonu Nr faksu Adres Osoba uprawniona do kontaktów (imię i nazwisko) ZAMAWIAJĄCY Rewizja.Net Marcin Kopczyński NIP , Regon Nawiązując do rozeznania cenowego z dn r. na: Usługa szkoleniowa w ramach projektu "" KSI: KSI POKL / Oferujemy wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia: Lp. Przedmiot Cena brutto PLN 1 2 Usługa szkoleniowa - Systemy operacyjne i sieci komputerowe (stacjonarne 25h) Programowanie strukturalne i obiektowe (stacjonarne 25h) 3 Oprogramowanie biurowe (stacjonarne 25h) 4 Multimedia i grafika komputerowa (stacjonarne 25h) 5 Systemy CAD/CAM-Catia (stacjonarne 25h): 6 7 Zajęcia z platformy Moodle a (stacjonarne 5h i e-learning 15h x5grup łącznie 100h) Zajęcia wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych (e-learning 5 grup po 5h łącznie 25h) zgodnie z warunkami zawartymi w Rozeznaniu cenowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty. 2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w przedmiotowym rozeznaniu cenowym. 4. W/w usługi wykonamy zgodnie z terminarzem wykazanym w rozeznaniu o cenę. 5. Oświadczamy, że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5 6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Rozeznaniu cenowym przez Zamawiającego. 7. Załącznikami do niniejszej oferty są: (1)... (2)... Pieczątka firmowa... (upełnomocniony przedstawiciel)... (nazwa firmy)... adres dnia...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Intergraph Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa Tel.: 22 495 88 00 Fax: 22 495 88 01 http://www.intergraph.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo