OBUDOWA NAS INSTRUKCJA INSTALACJI. Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBUDOWA NAS INSTRUKCJA INSTALACJI. Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl"

Transkrypt

1 OBUDOWA NAS INSTRUKCJA INSTALACJI Pełna oferta Intellinet Network Solutions dostępna na stronie:

2 Uwaga! Nie moŝna jednocześnie uzyskać dostępu do zasobów poprzez USB i interfejs sieciowy. Dostęp dla USB ma wyŝszy priorytet, dlatego teŝ przy jednoczesnym podpięciu obu łącz moŝe się pojawić problem z dostępem poprzez interfejs sieciowy. NaleŜy wtedy wyłączyć urządzenie, odpiąć kabel USB i ponownie włączyć zasilanie. Recycling Zagadnienia ochrony środowiska są dla naszej firmy bardzo waŝne. Unia Europejska (UE) opracowała dyrektywę WEEE (on Waste Electrical and Electronic Equipment o zuŝytym sprzęcie elektronicznym), aby zapewnić wdroŝenie jednolitych systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych w całej Unii Europejskiej. Intellinet Network Solutions przestrzega postanowień dyrektywy WEEE oraz ustawodawstwa obowiązującego w Polsce. Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, Ŝe produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem uŝytkownika jest przekazanie zuŝytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobna zbiórka oraz recykling zuŝytego sprzętu pomogą w ochronie zasobów naturalnych i zapewnią ponowne wprowadzenie go do obiegu w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o tym, gdzie moŝna przekazać zuŝyty sprzęt do recyklingu, naleŝy się skontaktować z urzędem miasta, zakładem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Intellinet Network Solutions finansuje przetwarzanie i recykling odpadów zwracanych w wyznaczonych punktach zbiórki. Wsparcie techniczne W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, prosimy skorzystać z sekcji Pomoc na stronie: 13

3 Zakładka Disk Utility Dziękujemy za zakup produktów Intellinet Network Solutions. Intellinet Network Solutions to stale aktualizowana, pełna linia aktywnych komponentów sieciowych, o najwyŝszym poziomie technologicznym, uznana w wielu krajach ze względu na swą niezawodność, objęta wieczystą gwarancją producenta. Starając się spełniać zróŝnicowane potrzeby naszych klientów, umieściliśmy w ofercie produkty, począwszy od prostych kart i przełączników 10/100 Mb/s, aŝ do zarządzalnych przełączników gigabitowych oraz sieciowych rozwiązań bezprzewodowych 108Mb/s. Intellinet Network Solutions - OŜywiamy komputery! Zapraszamy więc do dalszych zakupów!!! Ogólna charakterystyka Format Disk jeśli nasz dysk twardy nie jest jeszcze sformatowany (nowy dysk) lub jest sformatowany w innym systemie plików niŝ FAT32, naleŝy uŝyć polecenia Format, aby sformatować dysk. Uwaga! Nie będziemy mogli udostępniać plików, dopóki nie sformatujemy dysku twardego. Kieszeń sieciowa współpracuje z dyskami sformatowanymi jedynie w systemie FAT32 (aby umoŝliwić wymianę plików pomiędzy wszystkimi platformami Windows). System Fat32 NIE obsługuje plików większych niŝ 4GB. Sleep Time ustawiamy okres bezczynności dysku twardego (w minutach), po którym przechodzi on w stan uśpienia. Wstawienie wartości 0 wyłącza funkcję Sleep. Scan Disk funkcja umoŝliwia wykonanie sprawdzenia poprawności systemu plików naszego dysku twardego. W razie wykrycia problemów odpowiednie komunikaty pojawią się w ramce poniŝej. Zaleca się cykliczne wykonywanie tej czynności ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed utratą danych. Złącze USB Kieszeń sieciowa posiada, oprócz interfejsu Ethernet, standardowe złącze USB umoŝliwiające korzystanie z niej jak tradycyjnej obudowy USB. 12 Szybka i prosta instalacja dodatkowego, sieciowego urządzenia magazynującego lub zapisującego dane Współdzielenie zasobów dla systemów Windows Pozwala na zamontowanie dysku IDE (o pojemności do 400 GB, urządzeń tych nie ma w komplecie) Port Hi-Speed USB 2.0 pozwala na wykorzystanie urządzenia jako obudowy zewnętrznej USB Wbudowany serwer DHCP, FTP oraz serwer Samba Prosta konfiguracja z poziomu przeglądarki internetowej Gwarancja "Lifetime Warranty" Specyfikacja techniczna Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u USB: 2.0/1.1 Porty sieciowe: 1 x RJ45 10/100 Porty USB: 1 x Hi-Speed USB 2.0 Obsługa serwera FTP dla 8 klientów Obsługa Samba dla 8 klientów Przepustowość: 32 Mb/s Zasilanie: zasilacz liniowy 12 V DC, 2 A Wymiary: 34 x 118 x 230 mm Waga: 0,94 kg Temperatura pracy: 0-70 C Temperatura przechowywania: C Wilgotność: 5-95% RH Wymagania systemowe: maksymalna pojemność dysku twardego: 400 GB; Windows 98SE/Me/NT4.0/2000/XP/MacOS; Okablowanie sieciowe: Cat5 Tryb pracy jako kieszeń zewnętrzna USB - obsługa systemów: Windows 98SE/Me/2000/XP/MacOS 1

4 Zawartość opakowania Obudowa NAS Zewnętrzny zasilacz Kabel Hi-Speed USB 2.0 Patch kabel Instrukcja uŝytkownika Płyta CD instalacyjna Podłączenie urządzenia Przed uruchomieniem urządzenia, naleŝy zamontować w obudowie odpowiedni dysk twardy 3,5 w standardzie IDE. Aby skonfigurować obudowę musimy podłączyć ją bezpośrednio do karty sieciowej komputera poprzez interfejs Ethernet obudowy, bądź od razu do naszej sieci lokalnej LAN. 1. Podłączenie do karty sieciowej komputera Domyślnym adresem IP obudowy jest Aby nawiązać połączenie naleŝy skonfigurować ustawienia karty sieciowej komputera tak, aby oba urządzenia działały w tej samej podsieci, czyli ustawić adres IP: X (gdzie X jest róŝny od 1) oraz maskę podsieci MoŜemy wybrać opcję Uzyskaj adres IP automatycznie, gdyŝ obudowa posiada domyślnie włączony serwer DHCP, który automatycznie przydzieli odpowiedni adres IP naszej karcie sieciowej. Aby zmienić ustawienia karty sieciowej: - wybieramy Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe - klikamy lewym przyciskiem na Połączenie lokalne i wybieramy z listy Właściwości - klikamy na Protokół Internetowy TCP/IP i następnie klikamy właściwości: dostępne na tej liście to wszystkie katalogi, które znajdują się w tabeli Folder List w zakładce SMB Server. - Aby zapisać ustawienia klikamy Apply. MoŜemy definiować konkretnych uŝytkowników naszego serwera FTP, z ustalonymi indywidualnie: nazwą uŝytkownika (user name), hasłem (password), prawem dostępu odczyt lub odczyt i zapis ( RO, RW ) oraz konkretnymi katalogami, które mają być dostępne dla danego uŝytkownika. NaleŜy pamięta jednak, iŝ definiowanie konkretnych uŝytkowników ma sens jedynie, jeśli w polu Allow anonymous zaznaczymy Disable, czyli wyłączymy dostęp do serwera FTP dla anonimowego uŝytkownika. UŜytkowników definiujemy w następujący sposób: - W tabelce Account List klikamy Add ; - Definiujemy nazwę uŝytkownika (maksymalnie 12 znaków) i klikamy add. - UŜytkownik pojawi się na liście. Aby zmodyfikować dalsze ustawienia podświetlamy klikając na uŝytkownika i klikamy modify. - Definiujemy hasło oraz prawa dostępu - Wybieramy z listy Folder List foldery, które mają być dostępne dla naszego uŝytkownika i strzałką przenosimy je do listy Sharing List - Aby zatwierdzić ustawienia klikamy Modify, a następnie Back, aby powrócić do listy uŝytkowników. Uwaga! Jeśli do listy dostępnych dla uŝytkownika folderów dodamy folder, który w zakładce SMB Server zdefiniowaliśmy jako folder zabezpieczony hasłem, nasz uŝytkownik nie będzie mógł się w ogóle zalogować na serwer FTP, gdyŝ nastąpi konflikt hasła dostępu do folderu oraz hasła danego uŝytkownika. 2 11

5 Aby nasze foldery były widoczne w zasobie sieciowym, musimy je dodać do listy współdzielonych folderów (sharing list). Aby dodać folder do listy klikamy na wybrany folder a następnie klikamy strzałkę wskazującą w prawą stronę. Folder powinien pojawić się na liście w okienku Sahring List. W podobny sposób usuwamy folder z listy. Dla kaŝdego folderu znajdującego się na liście zasobów współdzielonych moŝemy utworzyć hasło dostępowe. W tym celu klikamy na wybrany folder, a następnie klikamy przycisk Password i definiujemy hasło. Zakładka FTP Server - konfigurujemy odpowiednio parametry sieciowe karty i klikamy OK. Obudowa sieciowa posiada obsługę serwera FTP. Protokół FTP umoŝliwia nam udostępnianie wybranych zasobów nie tylko w sieci lokalnej ale takŝe w internecie. Aby uruchomić serwer FTP naleŝy w polu FTP Status zaznaczyć opcję Enable oraz zdefiniować numer portu, na którym ma działać serwer (domyślnie port tej usługi to 21). Po wpisaniu parametrów klikamy Apply. W polu Allow anonymous definiujemy: - czy dostęp do serwera ma mieć kaŝdy uŝytkownik (wybieramy Enable ), czy tylko zdefiniowani przez nas uŝytkownicy (wybieramy Disable ). - Prawa dostępu: tylko odczyt ( Read only ) lub odczyt i zapis ( Read/Write ). - Domyślny katalog, który będzie dostępny po zalogowaniu się na serwer FTP definiujemy w polu Home Directory wybierając z listy. Katalogi 10 - klikamy jeszcze raz OK. aby zatwierdzić 3

6 W tym celu: - wyłącz zasilanie - otwórz obudowę i wysuń szufladkę - wciśnij przycisk reset, który znajduje się na płytce drukowanej - trzymając cały czas przycisk reset, włącz zasilanie - przytrzymaj przycisk przez około 10 sekund Po ponownym podłączeniu urządzenia, powinno ono być zresetowane do ustawień domyślnych. Jeśli reset się nie powiódł, powtórz czynność aŝ do uzyskania poŝądanego efektu. Uwaga: Resetowanie do ustawień fabrycznych NIE usuwa danych zapisanych na dysku twardym, którego uŝywamy razem z obudową. Zakładka SMB Server 2. Podłączenie obudowy bezpośrednio do sieci lokalnej LAN Obudowę moŝemy wpiąć bezpośrednio do naszej sieci lokalnej. Jeśli w naszym LAN-ie jest włączony serwer DHCP (np. w routerze), automatycznie zostaną przydzielone ustawienia sieciowe dla naszego urządzenia i będzie ono dostępne w sieci pod adresem Jeśli nie posiadamy serwera DHCP w naszej sieci, postępujemy podobnie jak w punkcie 1. Konfiguracja panel administracyjny Aby zalogować się do panela administracyjnego obudowy, naleŝy uruchomić przeglądarkę www (np. Internet Explorer) i wpisać adres: MoŜemy posłuŝyć się równieŝ adresem IP obudowy, np.: W przypadku jeśli nasze urządzenie uzyskało adres IP automatycznie z serwera DHCP, moŝemy go sprawdzić na liście aktywnych klientów serwera DHCP. 4 Kieszeń sieciowa NAS obsługuje protokół SMB, co oznacza, Ŝe zasoby widziane są w otoczeniu sieciowym podobnie, jak kaŝda stacja robocza. W tej zakładce moŝemy organizować przestrzeń dyskową naszego zasobu sieciowego poprzez tworzenie folderów i w razie potrzeby nadawanie im praw dostępu zakładanie haseł. Tworzenie folderów Aby utworzyć foder klikamy Create w okienku Folder List. Następnie wpisujemy nazwę folderu i potwierdzamy OK.. Aby zmienić nazwę folderu uŝywamy polecenia Rename, aby usunąć folder wybieramy Delete. 9

7 - Automatic IP: automatyczne uzyskiwanie adresu IP z serwera DHCP - Static IP: jeśli w naszej sieci nie jest aktywny Ŝaden serwer DHCP naleŝy ręcznie skonfigurować parametry sieciowe (adres IP, maskę podsieci, bramę, serwery DNS). NaleŜy pamiętać, aby zatwierdzić nasze ustawienia klikając Apply. Zakładka Maintenance Domyślne parametry logowania to: Nazwa uŝytkownika: admin Hasło: admin W dalszej konfiguracji moŝemy zmienić hasło, natomiast nazwa uŝytkownika nie moŝe być zmieniona i zawsze pozostaje wartość admin. Firmware upload: jeśli dostępny jest nowszy firmware do urządzenia, moŝemy go wgrać. W tym celu naleŝy pobrać plik firmware u na dysk lokalny komputera, którego proces upgrade u będziemy przeprowadzali. Następnie klikamy Przeglądaj i wskazujemy ścieŝkę dostępu do pliku. Klikamy Upload, aby załadować nowy firmware. Po zakończeniu procesu naleŝy zrestartować urządzenie, klikając Reboot. System reboot: restartowanie urządzenia (np.: po dokonaniu aktualizacji firmware u). Po dokonaniu restartu naleŝy odczekać około minutę przed ponownym zalogowaniem się. Factory dafaults: poprzez kliknięcie Reset przywracamy domyślne ustawienia urządzenia (hasło, ustawienia sieciowe itp.). Reset do ustawień fabrycznych NIE przywróci pierwotnej wersji firmware u jeśli została ona zastąpiona inną. Fizyczny reset do ustawień domyślnych: jeśli zapomnieliśmy hasła i nie moŝemy się zalogować do urządzenia, mamy moŝliwość wykonania fizycznego resetu do ustawień domyślnych. 8 Uwaga: Jeśli mamy w naszej sieci podłączoną jednocześnie więcej niŝ jedną obudowę NAS, musimy dokonać odpowiedniego wyróŝnienia urządzenia, na które chcemy się zalogować, gdy korzystamy z logowania poprzez nazwę domenową W tym celu wpisujemy adres gdzie XXXX to ostatnie 4 znaki adresu MAC interfejsu sieciowego obudowy. Jeśli nasz adres MAC jest następujący: 00-0e-2e-89-f8-54, to wpisujemy: Adres MAC moŝemy odczytać z naklejki umieszczonej wewnątrz obudowy, na płytce tuŝ pod wyłącznikiem zasilania. Jest tam podane 6 ostatnich znaków adresu MAC w następującym formacie: XX:XX:XX. MAC adres moŝemy teŝ sprawdzić na liście aktywnych klientów DHCP w naszym routerze, jeśli oczywiście nasza obudowa jest ustawiona na dynamiczne pozyskiwanie adresu IP i posiadamy w sieci lokalnej aktywny serwer DHCP. 5

8 Uwaga: Obudowa obsługuje dyski w formacie plików FAT32. Jeśli zamontowałeś nowy dysk lub dysk sformatowany w innym systemie plików, dysk nie będzie działał. Aby sformatować taki dysk w systemie plików FAT32, przechodzimy do zakładki Disk Utility i klikamy Format. Zakładka Status W zakładce status mamy 3 grupy informacji: informacje systemowe urządzenia, parametry sieciowe oraz informacje na temat zamontowanego HDD i dostępnej przestrzeni dyskowej. internetu ustawiamy parametr SNTP na Auto oraz wybieramy z listy odpowiednią strefę czasową. NaleŜy pamiętać, iŝ aby uwzględniane były zmiany czasu zimowy/letni zaznaczyć teŝ musimy opcję Daylight Saving Time. Language zmiana języka interfejsu administratora. Firmware version wersja aktualnie wgranego firmware u urządzenia. IP Address aktualny adres IP urządzenia DHCP server Enable -włączony, Disable -wyłączony. NaleŜy pamiętać, iŝ w sieci lokalnej moŝe działać tylko jeden serwer DHCP. Disk ID model i seria dysku, oznaczenia producenta Free size wolna przestrzeń dyskowa Total size całkowity rozmiar dysku Zakładka IP Config Host name / Group name nazwa urządzenia, pod którą jest ono widziane w otoczeniu sieciowym i poprzez którą logujemy się w przeglądarce www 4 ostatnie znaki po myślniku, to 4 ostanie znaki adresu MAC urządzenia / nazwa grupy roboczej, w której urządzenie będzie dostępne w sieci lokalnej. Aby zmienić te parametry klikamy Change, wpisujemy wymagane wartości i zatwierdzamy klikając OK. Administrator klikamy Change aby zmienić hasło administratora. Nazwa uŝytkownika nie moŝe być zmieniona zawsze jest admin. Date / Time zmiana ustawień daty i zegara. Mamy do wyboru ustawienie ręczne, bądź aktualizację ustawień z serwera (przez internet). Aby ustawić aktualizację czasu z 6 W tej zakładce definiujemy parametry sieciowe urządzenia: 7

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162

Instrukcja obsługi. NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 Instrukcja obsługi NetShare ME-740AN P/N:X210-0162 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYTYCZNYMI FCC (FEDERALNA KOMISJA ŁĄCZNOŚCI) Ten produkt został przetestowany i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl

Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage Instrukcja użytkownika www.humanmedia.pl Obudowa dysku sieciowego ULS 3585 NAS Storage www.humanmedia.pl Wersja 1.1 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2008 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez zgody firmy Human

Bardziej szczegółowo

USB/NAS Storage Server

USB/NAS Storage Server Obudowa dysku sieciowego ULS 3282 USB/NAS Storage Server www.humanmedia.pl Wersja 1.1 02.2010 All rights reserved Human Media Poland Copyright 2010 Powielanie oraz kopiowanie fragmentów lub całości, bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039

PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 PRINT SERWER DO DRUKAREK WIELOFUNKCYJNYCH Hi-Speed USB 2.0 509039 INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Pełna oferta aktywnych komponentów sieciowych Intellinet Network Solutions dostępna na stronie: www.intellinet-network.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi obudowy. Welland ME-747AN-S

Instrukcja obsługi obudowy. Welland ME-747AN-S Instrukcja obsługi obudowy Welland ME-747AN-S Poznań 2009 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 4 2. Minimalne wymagania sprzętowe... 4 3. Przegląd Produktu... 5 3.1 Zawartość opakowania... 5 3.2 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2)

SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym. Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) SquareOne Personal Server SQ201 z bezprzewodowym routerem szerokopasmowym Instrukcja obsługi (Wersja 1.2) Prawa autorskie Prawa autorskie 2007 ITian Corporation wszelkie prawa zastrzeŝone. Square One jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps

GXR-300. Podręcznik Użytkownika WIRELESS G. Router bezprzewodowy. Polish 04/2009 ps GXR-300 Podręcznik Użytkownika Router bezprzewodowy WIRELESS G Polish 04/2009 ps Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Wprowadzenie... 6 3.1. Zawartość opakowania... 6

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo