(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

2 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) i zawiera informacje o: 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2) posiadaniu innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; 3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1) i 2) od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Zielona Góra realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Miasta jest określone przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 2

3 Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się: 1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy; b) środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; c) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje); 2) wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki; 3) należności długoterminowe w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek; 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; 5) mienie zlikwidowanych jednostek. Do aktywów obrotowych zalicza się w szczególności: 1) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 3

4 2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 3) krótkoterminowe aktywa finansowe rozumie się przez to aktywa pieniężne (aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz i inne), oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne; 4) rozliczenia międzyokresowe część aktywów jednostki, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta. Dane liczbowe według stanu na dzień r. oraz na dzień r. zostały przedstawione w tabelach, sporządzonych na podstawie bilansów jednostek organizacyjnych Miasta. Niniejsze opracowanie zawiera także informacje o wybranych składnikach majątku według stanu na r. wraz z porównaniem do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 4

5 2. Informacja ilościowa o składnikach mienia komunalnego 2.1 Stan ilościowy wybranych składników mienia przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 1 Powierzchnia gminy ha w tym mienie komunalne Miasta Zielona Góra ha Długość sieci wodociągowej - rozdzielczej km 0,5 0 3 Długość sieci kanalizacyjnej - ogólnospławnej km 0,8 0 4 Oczyszczalnia ścieków szt Targowiska działające na terenach komunalnych szt Wysypiska śmieci zorganizowane szt Długość dróg: a) gminnych km 153,51 10,76 b) powiatowych km 50,98-1,46 c) wojewódzkich km 18,18-0,54 d) krajowych km 5,46-0,34 8 Spółki z udziałem kapitału gminy szt. 8 0 w tym ze 100% udziałem gminy szt Parki i lasy komunalne ha 615,8-0,3 10 Cmentarze komunalne: a) ilość szt. 4 0 b) liczba miejsc grzebalnych szt Szalety komunalne szt Miejskie kotłownie osiedlowe szt Komunalne zbiorniki wodne szt Komunalne place zabaw szt. 57 (1) 15 Podmioty lecznicze, w tym: szt. 2 0 a) Hospicjum miejsce 15 0 b) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym: a) Żłobki: miejsce ilość żłobków szt W latach ubiegłych nie wykazywano. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 5

6 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego - liczba dzieci (ilość miejsc w żłobkach) miejsce b) Przedszkola: - ilość przedszkoli szt liczba dzieci (ilość miejsc w przedszkolach) miejsce c) Szkoły podstawowe: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce d) Gimnazja: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce e) Szkoły ponadgimnazjalne: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce f) Zespoły szkół, składające się z przedszkola i szkoły podstawowej: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce g) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 0-26 h) Zespoły szkół, składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce i) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej : - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce Inne placówki oświatowe, w tym: szt. 7 0 a) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szt. 1 0 b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna szt. 1 0 c) Bursa i internaty szt. 3 0 d) e) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza szt. 1 0 szt. 1 0 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 6

7 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 18 Liczba bibliotek: filie szt Liczba domów i ośrodków kultury Zielonogórski Ośrodek Kultury Amfiteatr Inne placówki kulturalne - Biuro Wystaw Artystycznych szt. 1 0 szt Miejskie placówki pomocy społecznej, w tym: szt. 7-1 a) Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Dziennego Pobytu miejsce Ośrodek Terapii Zajęciowej miejsce 24 0 b) Noclegownia dla Bezdomnych Osób miejsce c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 2 miejsce 50 0 d) Dom Pomocy Społecznej miejsce 68 0 e) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów miejsce f) Pogotowie Opiekuńcze miejsce 50 0 g) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 3 - porady szt kwalifikacje na rodziny zastępcze i adopcyjne szt. 0 0 h) Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie kursów osoba Izba Wytrzeźwień: szt. 1 0 ilość miejsc miejsce Miejskie urządzenia sportowe: a) boiska piłkarskie, w tym: szt b) - trawiaste szt ze sztuczną nawierzchnią szt. 9 1 wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, w tym: szt nawierzchnia trawiasta szt nawierzchnia poliuretanowa szt Stan na r. wynosił 50 miejsc. 3 Nie dotyczy, gdyż z dniem r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)) stał się jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Lubuskiego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 7

8 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego c) boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej szt. 8 (4) d) korty tenisowe szt e) hale sportowe, w tym: szt widowiskowo-sportowe szt akrobatyczne szt lekkoatletyczno-tenisowe szt wielofunkcyjne szt. 2 0 f) sale sportowe przyszkolne, w tym: szt sale sportowe szt boiska zadaszone szt. 2 2 g) stadiony szt lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem trawiastym szt żużlowy szt. 1 0 h) baseny i kryte pływalnie, w tym: szt basen rekreacyjno-sportowy szt basen pływacki szt pływalnie przyszkolne szt. 3 0 i) kąpielisko i zalew wodny szt. 1 0 j) obiekty sportów zimowych, w tym: szt sztuczne lodowiska sezonowe szt górka narciarska z wyciągiem orczykowym szt. 1 0 k) tor speedrowerowy szt. 1 0 l) teren rekreacyjny SKATE PARK 5 szt. 3 0 ł) bieżnie o nawierzchni sztucznej czterotorowe szt Ilościowe składniki mienia komunalnego wykazują zmiany w porównaniu do stanu na r., a mianowicie: 1) w pkt 1 Powierzchnia mienia komunalnego Zmniejszenie powierzchni mienia komunalnego Miasta Zielona Góra nastąpiło w wyniku prowadzonego obrotu nieruchomościami, tzn. sprzedażą nieruchomości gminnych; 4 W latach ubiegłych nie wykazywano. 5 Stan na r. wynosił 3 szt. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 8

9 2) w pkt 5 Targowiska działające na terenach komunalnych Zmniejszenie ilości targowisk jest efektem rozwiązania umowy dzierżawy gruntu z PUPH KONFIN sp. z o.o. na grunt położony przy ul. Kupieckiej i Zamkowej; 3) w pkt 7 Długość dróg Różnice w długościach dróg publicznych wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji dróg w 2012 roku. Budowa dróg: ul. Wierzbowej, ul. T. Sobkowiaka, ul. Bananowej polegała na zmianie ich nawierzchni; 4) w pkt 9 Parki i lasy komunalne Powierzchnia uległa zmniejszeniu z powodu zbycia gruntów; 5) w pkt 14 Komunalne place zabaw Pozycja dotyczy ogólnodostępnych placów zabaw w Zielonej Górze, utrzymywanych ze środków finansowych budżetu Miasta; 6) w pkt 15 Podmioty lecznicze Zwiększenie liczby miejsc nastąpiło w wyniku wzrostu limitów zawartych w kontrakcie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) w pkt 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze Zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolach jest rezultatem przyjęcia mniejszej liczby wychowanków przez te placówki; Zmniejszenie liczby uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych jest wynikiem wkroczenia roczników niżu demograficznego w edukację na tych poziomach; Zmniejszenie liczby uczniów zespołów szkół składających się z przedszkola i szkoły podstawowej może wynikać z wielu aspektów, m. in. zmiana miejsca zamieszkania, konkurencyjność i dostępność placówek niepublicznych zwłaszcza na etapie wychowania przedszkolnego; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum jest efektem zaniechania naboru do Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również zespołów szkół składających się z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej mogło wynikać z wielu przyczyn, jak zmiana miejsca zamieszkania, wybór innej jednostki oświatowej; 8) w pkt 21 Miejskie placówki pomocy społecznej Spadek liczby przeszkolonych osób w Centrum Integracji Społecznej jest wynikiem zmniejszenia ilości prowadzonych kursów, ze względu na ograniczone środki finansowe. W 2012 roku szkolenia odbywały się w cyklu 6-cio miesięcznym, zgodnie z programem. Ukończenie szkolenia Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 9

10 było potwierdzone zaświadczeniem. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do podjęcia pracy w określonych specjalnościach: opiekun małego dziecka, pracownik magazynowobudowlany, kasjer-sprzedawca, pracownik hali. Szkolenia prowadzono bez dofinansowania ze środków unijnych; 9) w pkt 23 Miejskie urządzenia sportowe Zwiększenie liczby boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią i wielofunkcyjnych boisk z nawierzchnią poliuretanową jest efektem oddania do użytku boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, wykonanych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym na Kaczym dole dofinansowanego przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwa S.A.; W tabeli ujęto pozycję dotyczącą ogólnodostępnych boisk do koszykówki o nawierzchni betonowej; Zwiększenie ilości kortów tenisowych nastąpiło w wyniku przejęcia czterech kortów tenisowych zlokalizowanych przy ul. S. Wyspiańskiego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (protokołem z dnia 06 lipca 2012 roku), które były w gestii Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na podstawie użyczenia; Różnica w sposobie przedstawienia danych dotyczących sal sportowych przyszkolnych jest efektem wydzielenia boisk zadaszonych (namiotowych) przy Gimnazjum nr 2 i Zespole Edukacyjnym nr Informacja o budynkach i mieszkaniach komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje i zarządza budynkami i lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami. Dane liczbowe według stanu na dzień r. w porównaniu ze stanem poprzednim przedstawia tabela poniżej: Razem Rodzaj własności Ilość budynków mieszkalnych ilość mieszkalne pow. użytk. (tys. m 2 ) LOKALE ilość użytkowe pow. użytk. (tys. m 2 ) ilość GARAŻE pow. użytk. (tys. m 2 ) , , , , , ,42 (%) 93,35 95,93 95,49 102,45 104,07 98,01 97,95 Własność GMINY 100% Współwłasność GMINY , , , , , ,14 (%) 105,69 98,22 97,50 127,27 112,67 94,54 94, , , , , , ,28 (%) 89,74 95,25 94,89 91,83 87,92 133,33 135,71 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 10

11 W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpiła zmiana z 211 do 223 ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących własnością gminy w 100% w wyniku: 1) ujęcia do stanu 3 sztuk budynków przeznaczonych do rozbiórki (w poprzednich latach budynki przeznaczone do rozbiórki nie były ujmowane w ogólnej ilości budynków komunalnych). W 2012 roku ze względu na ponoszone koszty, zakład wprowadził do ogólnej ilości te budynki, na które ponosi koszty; 2) zakwalifikowania 12 sztuk (budynków) oficyn znajdujących się na nieruchomościach jako odrębnych budynków mieszkalnych (oficyna posiada ten sam kod nieruchomości co budynek główny, ale jest odrębnym obiektem); 3) sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w 3 budynkach stanowiących 100% własność gminy spowodowała, że zmniejszyła się o 3 sztuki liczba budynków będących w 100% własnością gminy, natomiast o 3 sztuki wzrosła automatycznie liczba budynków współwłasność gminy. W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpił spadek ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących współwłasnością gminy z 721 do 647. Spadek jest efektem przekazania budynków w zarząd innemu podmiotowi przez wspólnoty. Spadek ogólnej liczby lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z w 2011 roku do sztuk w 2012 roku spowodowany jest sprzedażą ich najemcom. Spadek następuje zarówno w budynkach gminy (tam powstały wspólnoty mieszkaniowe), jak i we współwłasności. Wzrost liczby lokali użytkowych w budynkach komunalnych w 2012 roku ze 110 do 140 sztuk nastąpił w wyniku przekształcenia budynków dotychczas wykorzystywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na cele związane z prowadzoną działalnością w lokale użytkowe przeznaczone pod najem. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 11

12 3. Udziały Miasta w spółkach 3.1 Ilość i wartość udziałów w spółkach w porównaniu do okresu poprzedniego przedstawia tabela: Lp. Nazwa spółki Stan na Różnica do okresu poprzedniego ( ) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o Centrum Biznesu sp. z o.o Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o , , Aquarena Zielona Góra S.A. w likwidacji 49, Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Zieleni sp. z o.o. w likwidacji Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1, Jak wynika z powyższych danych, w dwóch przypadkach udziały Miasta zmieniły się w stosunku do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 12

13 Do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na poczet udziałów przekazano tytułem aportu rzeczowego: 1) lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 25/7 o wartości zł uchwała nr 14/2012 ZW z r.; 2) nieruchomość gruntowa, niezabudowana przy ul. Anny Jagiellonki o wartości zł uchwała nr 15/2012 ZW z r.; 3) nieruchomość gruntowa, zabudowana przy ul. Jaskółczej o wartości zł uchwała nr 17/2012 ZW z r. Nie cała suma powiększyła kapitał zakładowy spółki w 2012 roku. Według stanu na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił zł. Udziały w kwocie zł dotyczą przekazanej aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2012 roku nieruchomości przy ul. Jaskółczej. Postanowieniem sądu z dnia 09 stycznia 2013 roku podwyższyły kapitał podstawowy Spółki do zł. Do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przekazano na poczet udziałów majątek o wartości zł, w tym zł gotówką na uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną, oraz tytułem aportu rzeczowego działki: przy ul. A. Nobla o wartości zł, ul. Waniliowej zł, ul. Kąpielowej zł. Według stanu na dzień r. całkowity kapitał Spółki wynosił zł, w tym zł, tj. 73,07% obejmowało Miasto Zielona Góra. Spółka Aquarena Zielona Góra S.A. została postawiona w stan likwidacji na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.2 Dochody z tytułu udziału w spółkach Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. zgodnie z 2 Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. z dnia r., Miasto otrzymało dywidendę w wysokości zł z tytułu posiadania akcji w spółce, tj. o zł więcej niż w 2011 roku. 4. Wartość majątku według stanu na dzień r. 4.1 Wartość brutto majątku ogółem Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (3-2) Dynamika (3/2 * 100) Struktura % OGÓŁEM , , ,43 102,12 100,00 w tym Urząd Miasta , , ,66 96,06 67,77 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 13

14 4.2 Wartość netto majątku ogółem Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Rzeczowy majątek trwały , , ,98 95,20 85,47 2 Wartości niematerialne i prawne , , ,54 136,25 0,03 3 Należności długoterminowe , , ,97 226,70 0,39 4 Długoterminowe aktywa finansowe , , ,00 100,80 7,66 5 Mienie zlikwidowanych jednostek , ,74 0,00 100,00 2,20 6 Majątek obrotowy , , ,64 98,41 4,26 OGÓŁEM , , ,11 96,07 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 14

15 mln zł WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU , , Stan na r. Stan na r. Wartości niematerialne i prawne ,09 0,03% Należności długoterminowe ,32 0,39% Długoterminowe aktywa finansowe ,00 7,66% Rzeczowy majątek trwały ,45 85,47% Mienie zlikwidowanych jednostek ,74 2,20% Majątek obrotowy ,81 4,26% Majątek obrotowy 81,95 83,28 Mienie zlikwidowanych jednostek 42,31 42,31 Długoterminowe aktywa finansowe 147,38 146,21 Stan na r. Stan na r. Należności długoterminowe 7,52 3,32 Wartości niematerialne i prawne 0,50 0,37 Rzeczowy majątek trwały 1 645, ,35 mln zł Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 15

16 4.3 Struktura rzeczowego majątku trwałego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Grunty , , ,78 91,66 59,17 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,10 105,83 36,15 3 Urządzenia techniczne i maszyny , , ,27 102,97 1,06 4 Środki transportu , , ,54 79,82 0,63 5 Inne środki trwałe , , ,28 104,23 0,26 6 Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji , , ,31 63,95 2,72 OGÓŁEM , , ,98 95,20 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 16

17 Środki transportu 0,63% Urządzenia techniczne i maszyny 1,06% Inne środki trwałe 0,26% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji 2,72% Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36,15% Grunty 59,17% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji Inne środki trwałe Środki transportu Stan na r. Stan na r. Urządzenia techniczne i maszyny Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grunty Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 17

18 4.4 Struktura majątku obrotowego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Zapasy w tym m. in. : , , ,68 92,36 2,00 1 materiały , , ,13 90,66 1,87 towary , , ,45 128,73 0,12 Należności krótkoterminowe w tym m. in. : należności z tytułu dostaw i usług , , ,23 99,43 68, , , ,00 95,56 24,53 2 należności od budżetów , , ,57 105,80 2,59 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 915, ,73 648,63 170,88 0,00 pozostałe należności , , ,57 101,47 41,71 Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym m. in. : , , ,58 96,25 28,74 3 środki pieniężne w kasie , , ,21 103,14 0,14 środki pieniężne w banku , , ,10 94,17 27,87 inne środki (weksle, czeki) , , ,98 88,77 0,10 4 Rozliczenia międzyokresowe , , ,85 116,66 0,44 OGÓŁEM , , ,64 98,41 100,00 Krótkoterminowe Aktywa finansowe 28,74 Rozliczenia międzyokresowe 0,44% Zapasy 2,00% Należności krótkoterminowe 68,83% Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 18

19 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.1 Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia (ha) Udział w pow. ogólnej (%) Lp. Właściciele lub posiadacze Grunty prywatne ,2% 14,0% 2 Grunty Skarbu Państwa ,2% 46,1% 3 Grunty gminy, powiatu, województwa ,3% 34,2% 4 Grunty kościołów i związków wyznaniowych ,3% 0,3% 5 Grunty osób prawnych ,1% 5,4% OGÓŁEM ,0% 100,0% W okresie od r. do r. powierzchnia gruntów: - prywatnych zwiększyła się o 49 ha, - Skarbu Państwa zmniejszyła się o 5 ha, - gminy, powiatu i województwa zmniejszyła się o 3 ha, - osób prawnych zmniejszyła się o 41 ha. Z powyższego wynika, że w okresie od r. do r. powierzchnia gruntów osób prywatnych zwiększyła się o 49 ha, dokładnie o tyle, o ile łącznie zmniejszyła się powierzchnia innych właścicieli. W minionym roku osoby fizyczne nabywały grunty od innych osób fizycznych, ale też od innych podmiotów, takich jak Skarb Państwa, gmina (powiat, województwo) czy osoby prawne, częściej niż odwrotnie tj. Skarb Państwa, gmina i osoby prawne nie nabywały gruntów (lub bardzo mało) od osób fizycznych. Stąd zwiększyła się powierzchnia łączna gruntów będących własnością prywatną. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 19

20 5.2 Grunty komunalne w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych Miasta Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Grunty komunalne z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste 433 RAZEM Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Zielona Góra 14 OGÓŁEM W użytkowanie wieczyste oddane jest 433 ha gruntów, tj. o 3 ha mniej niż na dzień r. Zmniejszenie powierzchni gruntów jest następstwem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd według stanu na dzień r. wynosi 165,07 ha, a jednostkom organizacyjnym Miasta oddane jest ok. 139,64 ha gruntów, tj. o 3,22 ha więcej niż na dzień r. W 2012 roku oddano w trwały zarząd następujące grunty: - działkę nr 25 obręb 16 ul. S. Wyspiańskiego o powierzchni m 2 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - działki nr 387/3 obręb 25 ul. Francuska o powierzchni 662 m 2, nr 389/2 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 387/7 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 389/1 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2 dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera, - działki nr 196/6 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości 13 o powierzchni 628 m 2, nr 197/13 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości o powierzchni 49 m 2, nr 18 obręb 30 ul. Długa 13 o powierzchni m 2, nr 15/22 obręb 30 ul. Długa o powierzchni 314 m 2, nr 84/2 obręb 31 ul. H. Sienkiewicza 8a (działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statucie miejskim, której właścicielem jest Skarb Państwa) o powierzchni m 2 na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra. W 2012 roku wygaszono trwały zarząd na następujące grunty: - działkę nr 9/103 obręb 13 ul. Urszuli o powierzchni 432 m 2 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 20

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Miasto Kostrzyn nad Odrą

Miasto Kostrzyn nad Odrą BURMISTRZ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Miasto Kostrzyn nad Odrą wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r. Kostrzyn nad Odrą marzec 2011 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych

Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych Informacje pomocne do prawidłowego wypełnienia oświadczeń majątkowych składanych przez radnych i pracowników samorządowych W oświadczeniach majątkowych składanych za cały rok, należy wykazać stan we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo