(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

2 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) i zawiera informacje o: 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2) posiadaniu innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; 3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1) i 2) od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Zielona Góra realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Miasta jest określone przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 2

3 Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się: 1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy; b) środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; c) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje); 2) wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki; 3) należności długoterminowe w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek; 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; 5) mienie zlikwidowanych jednostek. Do aktywów obrotowych zalicza się w szczególności: 1) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 3

4 2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 3) krótkoterminowe aktywa finansowe rozumie się przez to aktywa pieniężne (aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz i inne), oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne; 4) rozliczenia międzyokresowe część aktywów jednostki, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta. Dane liczbowe według stanu na dzień r. oraz na dzień r. zostały przedstawione w tabelach, sporządzonych na podstawie bilansów jednostek organizacyjnych Miasta. Niniejsze opracowanie zawiera także informacje o wybranych składnikach majątku według stanu na r. wraz z porównaniem do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 4

5 2. Informacja ilościowa o składnikach mienia komunalnego 2.1 Stan ilościowy wybranych składników mienia przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 1 Powierzchnia gminy ha w tym mienie komunalne Miasta Zielona Góra ha Długość sieci wodociągowej - rozdzielczej km 0,5 0 3 Długość sieci kanalizacyjnej - ogólnospławnej km 0,8 0 4 Oczyszczalnia ścieków szt Targowiska działające na terenach komunalnych szt Wysypiska śmieci zorganizowane szt Długość dróg: a) gminnych km 153,51 10,76 b) powiatowych km 50,98-1,46 c) wojewódzkich km 18,18-0,54 d) krajowych km 5,46-0,34 8 Spółki z udziałem kapitału gminy szt. 8 0 w tym ze 100% udziałem gminy szt Parki i lasy komunalne ha 615,8-0,3 10 Cmentarze komunalne: a) ilość szt. 4 0 b) liczba miejsc grzebalnych szt Szalety komunalne szt Miejskie kotłownie osiedlowe szt Komunalne zbiorniki wodne szt Komunalne place zabaw szt. 57 (1) 15 Podmioty lecznicze, w tym: szt. 2 0 a) Hospicjum miejsce 15 0 b) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym: a) Żłobki: miejsce ilość żłobków szt W latach ubiegłych nie wykazywano. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 5

6 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego - liczba dzieci (ilość miejsc w żłobkach) miejsce b) Przedszkola: - ilość przedszkoli szt liczba dzieci (ilość miejsc w przedszkolach) miejsce c) Szkoły podstawowe: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce d) Gimnazja: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce e) Szkoły ponadgimnazjalne: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce f) Zespoły szkół, składające się z przedszkola i szkoły podstawowej: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce g) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 0-26 h) Zespoły szkół, składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce i) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej : - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce Inne placówki oświatowe, w tym: szt. 7 0 a) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szt. 1 0 b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna szt. 1 0 c) Bursa i internaty szt. 3 0 d) e) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza szt. 1 0 szt. 1 0 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 6

7 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 18 Liczba bibliotek: filie szt Liczba domów i ośrodków kultury Zielonogórski Ośrodek Kultury Amfiteatr Inne placówki kulturalne - Biuro Wystaw Artystycznych szt. 1 0 szt Miejskie placówki pomocy społecznej, w tym: szt. 7-1 a) Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Dziennego Pobytu miejsce Ośrodek Terapii Zajęciowej miejsce 24 0 b) Noclegownia dla Bezdomnych Osób miejsce c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 2 miejsce 50 0 d) Dom Pomocy Społecznej miejsce 68 0 e) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów miejsce f) Pogotowie Opiekuńcze miejsce 50 0 g) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 3 - porady szt kwalifikacje na rodziny zastępcze i adopcyjne szt. 0 0 h) Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie kursów osoba Izba Wytrzeźwień: szt. 1 0 ilość miejsc miejsce Miejskie urządzenia sportowe: a) boiska piłkarskie, w tym: szt b) - trawiaste szt ze sztuczną nawierzchnią szt. 9 1 wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, w tym: szt nawierzchnia trawiasta szt nawierzchnia poliuretanowa szt Stan na r. wynosił 50 miejsc. 3 Nie dotyczy, gdyż z dniem r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)) stał się jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Lubuskiego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 7

8 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego c) boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej szt. 8 (4) d) korty tenisowe szt e) hale sportowe, w tym: szt widowiskowo-sportowe szt akrobatyczne szt lekkoatletyczno-tenisowe szt wielofunkcyjne szt. 2 0 f) sale sportowe przyszkolne, w tym: szt sale sportowe szt boiska zadaszone szt. 2 2 g) stadiony szt lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem trawiastym szt żużlowy szt. 1 0 h) baseny i kryte pływalnie, w tym: szt basen rekreacyjno-sportowy szt basen pływacki szt pływalnie przyszkolne szt. 3 0 i) kąpielisko i zalew wodny szt. 1 0 j) obiekty sportów zimowych, w tym: szt sztuczne lodowiska sezonowe szt górka narciarska z wyciągiem orczykowym szt. 1 0 k) tor speedrowerowy szt. 1 0 l) teren rekreacyjny SKATE PARK 5 szt. 3 0 ł) bieżnie o nawierzchni sztucznej czterotorowe szt Ilościowe składniki mienia komunalnego wykazują zmiany w porównaniu do stanu na r., a mianowicie: 1) w pkt 1 Powierzchnia mienia komunalnego Zmniejszenie powierzchni mienia komunalnego Miasta Zielona Góra nastąpiło w wyniku prowadzonego obrotu nieruchomościami, tzn. sprzedażą nieruchomości gminnych; 4 W latach ubiegłych nie wykazywano. 5 Stan na r. wynosił 3 szt. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 8

9 2) w pkt 5 Targowiska działające na terenach komunalnych Zmniejszenie ilości targowisk jest efektem rozwiązania umowy dzierżawy gruntu z PUPH KONFIN sp. z o.o. na grunt położony przy ul. Kupieckiej i Zamkowej; 3) w pkt 7 Długość dróg Różnice w długościach dróg publicznych wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji dróg w 2012 roku. Budowa dróg: ul. Wierzbowej, ul. T. Sobkowiaka, ul. Bananowej polegała na zmianie ich nawierzchni; 4) w pkt 9 Parki i lasy komunalne Powierzchnia uległa zmniejszeniu z powodu zbycia gruntów; 5) w pkt 14 Komunalne place zabaw Pozycja dotyczy ogólnodostępnych placów zabaw w Zielonej Górze, utrzymywanych ze środków finansowych budżetu Miasta; 6) w pkt 15 Podmioty lecznicze Zwiększenie liczby miejsc nastąpiło w wyniku wzrostu limitów zawartych w kontrakcie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) w pkt 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze Zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolach jest rezultatem przyjęcia mniejszej liczby wychowanków przez te placówki; Zmniejszenie liczby uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych jest wynikiem wkroczenia roczników niżu demograficznego w edukację na tych poziomach; Zmniejszenie liczby uczniów zespołów szkół składających się z przedszkola i szkoły podstawowej może wynikać z wielu aspektów, m. in. zmiana miejsca zamieszkania, konkurencyjność i dostępność placówek niepublicznych zwłaszcza na etapie wychowania przedszkolnego; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum jest efektem zaniechania naboru do Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również zespołów szkół składających się z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej mogło wynikać z wielu przyczyn, jak zmiana miejsca zamieszkania, wybór innej jednostki oświatowej; 8) w pkt 21 Miejskie placówki pomocy społecznej Spadek liczby przeszkolonych osób w Centrum Integracji Społecznej jest wynikiem zmniejszenia ilości prowadzonych kursów, ze względu na ograniczone środki finansowe. W 2012 roku szkolenia odbywały się w cyklu 6-cio miesięcznym, zgodnie z programem. Ukończenie szkolenia Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 9

10 było potwierdzone zaświadczeniem. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do podjęcia pracy w określonych specjalnościach: opiekun małego dziecka, pracownik magazynowobudowlany, kasjer-sprzedawca, pracownik hali. Szkolenia prowadzono bez dofinansowania ze środków unijnych; 9) w pkt 23 Miejskie urządzenia sportowe Zwiększenie liczby boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią i wielofunkcyjnych boisk z nawierzchnią poliuretanową jest efektem oddania do użytku boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, wykonanych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym na Kaczym dole dofinansowanego przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwa S.A.; W tabeli ujęto pozycję dotyczącą ogólnodostępnych boisk do koszykówki o nawierzchni betonowej; Zwiększenie ilości kortów tenisowych nastąpiło w wyniku przejęcia czterech kortów tenisowych zlokalizowanych przy ul. S. Wyspiańskiego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (protokołem z dnia 06 lipca 2012 roku), które były w gestii Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na podstawie użyczenia; Różnica w sposobie przedstawienia danych dotyczących sal sportowych przyszkolnych jest efektem wydzielenia boisk zadaszonych (namiotowych) przy Gimnazjum nr 2 i Zespole Edukacyjnym nr Informacja o budynkach i mieszkaniach komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje i zarządza budynkami i lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami. Dane liczbowe według stanu na dzień r. w porównaniu ze stanem poprzednim przedstawia tabela poniżej: Razem Rodzaj własności Ilość budynków mieszkalnych ilość mieszkalne pow. użytk. (tys. m 2 ) LOKALE ilość użytkowe pow. użytk. (tys. m 2 ) ilość GARAŻE pow. użytk. (tys. m 2 ) , , , , , ,42 (%) 93,35 95,93 95,49 102,45 104,07 98,01 97,95 Własność GMINY 100% Współwłasność GMINY , , , , , ,14 (%) 105,69 98,22 97,50 127,27 112,67 94,54 94, , , , , , ,28 (%) 89,74 95,25 94,89 91,83 87,92 133,33 135,71 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 10

11 W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpiła zmiana z 211 do 223 ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących własnością gminy w 100% w wyniku: 1) ujęcia do stanu 3 sztuk budynków przeznaczonych do rozbiórki (w poprzednich latach budynki przeznaczone do rozbiórki nie były ujmowane w ogólnej ilości budynków komunalnych). W 2012 roku ze względu na ponoszone koszty, zakład wprowadził do ogólnej ilości te budynki, na które ponosi koszty; 2) zakwalifikowania 12 sztuk (budynków) oficyn znajdujących się na nieruchomościach jako odrębnych budynków mieszkalnych (oficyna posiada ten sam kod nieruchomości co budynek główny, ale jest odrębnym obiektem); 3) sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w 3 budynkach stanowiących 100% własność gminy spowodowała, że zmniejszyła się o 3 sztuki liczba budynków będących w 100% własnością gminy, natomiast o 3 sztuki wzrosła automatycznie liczba budynków współwłasność gminy. W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpił spadek ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących współwłasnością gminy z 721 do 647. Spadek jest efektem przekazania budynków w zarząd innemu podmiotowi przez wspólnoty. Spadek ogólnej liczby lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z w 2011 roku do sztuk w 2012 roku spowodowany jest sprzedażą ich najemcom. Spadek następuje zarówno w budynkach gminy (tam powstały wspólnoty mieszkaniowe), jak i we współwłasności. Wzrost liczby lokali użytkowych w budynkach komunalnych w 2012 roku ze 110 do 140 sztuk nastąpił w wyniku przekształcenia budynków dotychczas wykorzystywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na cele związane z prowadzoną działalnością w lokale użytkowe przeznaczone pod najem. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 11

12 3. Udziały Miasta w spółkach 3.1 Ilość i wartość udziałów w spółkach w porównaniu do okresu poprzedniego przedstawia tabela: Lp. Nazwa spółki Stan na Różnica do okresu poprzedniego ( ) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o Centrum Biznesu sp. z o.o Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o , , Aquarena Zielona Góra S.A. w likwidacji 49, Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Zieleni sp. z o.o. w likwidacji Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1, Jak wynika z powyższych danych, w dwóch przypadkach udziały Miasta zmieniły się w stosunku do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 12

13 Do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na poczet udziałów przekazano tytułem aportu rzeczowego: 1) lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 25/7 o wartości zł uchwała nr 14/2012 ZW z r.; 2) nieruchomość gruntowa, niezabudowana przy ul. Anny Jagiellonki o wartości zł uchwała nr 15/2012 ZW z r.; 3) nieruchomość gruntowa, zabudowana przy ul. Jaskółczej o wartości zł uchwała nr 17/2012 ZW z r. Nie cała suma powiększyła kapitał zakładowy spółki w 2012 roku. Według stanu na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił zł. Udziały w kwocie zł dotyczą przekazanej aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2012 roku nieruchomości przy ul. Jaskółczej. Postanowieniem sądu z dnia 09 stycznia 2013 roku podwyższyły kapitał podstawowy Spółki do zł. Do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przekazano na poczet udziałów majątek o wartości zł, w tym zł gotówką na uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną, oraz tytułem aportu rzeczowego działki: przy ul. A. Nobla o wartości zł, ul. Waniliowej zł, ul. Kąpielowej zł. Według stanu na dzień r. całkowity kapitał Spółki wynosił zł, w tym zł, tj. 73,07% obejmowało Miasto Zielona Góra. Spółka Aquarena Zielona Góra S.A. została postawiona w stan likwidacji na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.2 Dochody z tytułu udziału w spółkach Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. zgodnie z 2 Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. z dnia r., Miasto otrzymało dywidendę w wysokości zł z tytułu posiadania akcji w spółce, tj. o zł więcej niż w 2011 roku. 4. Wartość majątku według stanu na dzień r. 4.1 Wartość brutto majątku ogółem Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (3-2) Dynamika (3/2 * 100) Struktura % OGÓŁEM , , ,43 102,12 100,00 w tym Urząd Miasta , , ,66 96,06 67,77 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 13

14 4.2 Wartość netto majątku ogółem Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Rzeczowy majątek trwały , , ,98 95,20 85,47 2 Wartości niematerialne i prawne , , ,54 136,25 0,03 3 Należności długoterminowe , , ,97 226,70 0,39 4 Długoterminowe aktywa finansowe , , ,00 100,80 7,66 5 Mienie zlikwidowanych jednostek , ,74 0,00 100,00 2,20 6 Majątek obrotowy , , ,64 98,41 4,26 OGÓŁEM , , ,11 96,07 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 14

15 mln zł WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU , , Stan na r. Stan na r. Wartości niematerialne i prawne ,09 0,03% Należności długoterminowe ,32 0,39% Długoterminowe aktywa finansowe ,00 7,66% Rzeczowy majątek trwały ,45 85,47% Mienie zlikwidowanych jednostek ,74 2,20% Majątek obrotowy ,81 4,26% Majątek obrotowy 81,95 83,28 Mienie zlikwidowanych jednostek 42,31 42,31 Długoterminowe aktywa finansowe 147,38 146,21 Stan na r. Stan na r. Należności długoterminowe 7,52 3,32 Wartości niematerialne i prawne 0,50 0,37 Rzeczowy majątek trwały 1 645, ,35 mln zł Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 15

16 4.3 Struktura rzeczowego majątku trwałego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Grunty , , ,78 91,66 59,17 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,10 105,83 36,15 3 Urządzenia techniczne i maszyny , , ,27 102,97 1,06 4 Środki transportu , , ,54 79,82 0,63 5 Inne środki trwałe , , ,28 104,23 0,26 6 Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji , , ,31 63,95 2,72 OGÓŁEM , , ,98 95,20 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 16

17 Środki transportu 0,63% Urządzenia techniczne i maszyny 1,06% Inne środki trwałe 0,26% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji 2,72% Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36,15% Grunty 59,17% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji Inne środki trwałe Środki transportu Stan na r. Stan na r. Urządzenia techniczne i maszyny Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grunty Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 17

18 4.4 Struktura majątku obrotowego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Zapasy w tym m. in. : , , ,68 92,36 2,00 1 materiały , , ,13 90,66 1,87 towary , , ,45 128,73 0,12 Należności krótkoterminowe w tym m. in. : należności z tytułu dostaw i usług , , ,23 99,43 68, , , ,00 95,56 24,53 2 należności od budżetów , , ,57 105,80 2,59 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 915, ,73 648,63 170,88 0,00 pozostałe należności , , ,57 101,47 41,71 Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym m. in. : , , ,58 96,25 28,74 3 środki pieniężne w kasie , , ,21 103,14 0,14 środki pieniężne w banku , , ,10 94,17 27,87 inne środki (weksle, czeki) , , ,98 88,77 0,10 4 Rozliczenia międzyokresowe , , ,85 116,66 0,44 OGÓŁEM , , ,64 98,41 100,00 Krótkoterminowe Aktywa finansowe 28,74 Rozliczenia międzyokresowe 0,44% Zapasy 2,00% Należności krótkoterminowe 68,83% Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 18

19 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.1 Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia (ha) Udział w pow. ogólnej (%) Lp. Właściciele lub posiadacze Grunty prywatne ,2% 14,0% 2 Grunty Skarbu Państwa ,2% 46,1% 3 Grunty gminy, powiatu, województwa ,3% 34,2% 4 Grunty kościołów i związków wyznaniowych ,3% 0,3% 5 Grunty osób prawnych ,1% 5,4% OGÓŁEM ,0% 100,0% W okresie od r. do r. powierzchnia gruntów: - prywatnych zwiększyła się o 49 ha, - Skarbu Państwa zmniejszyła się o 5 ha, - gminy, powiatu i województwa zmniejszyła się o 3 ha, - osób prawnych zmniejszyła się o 41 ha. Z powyższego wynika, że w okresie od r. do r. powierzchnia gruntów osób prywatnych zwiększyła się o 49 ha, dokładnie o tyle, o ile łącznie zmniejszyła się powierzchnia innych właścicieli. W minionym roku osoby fizyczne nabywały grunty od innych osób fizycznych, ale też od innych podmiotów, takich jak Skarb Państwa, gmina (powiat, województwo) czy osoby prawne, częściej niż odwrotnie tj. Skarb Państwa, gmina i osoby prawne nie nabywały gruntów (lub bardzo mało) od osób fizycznych. Stąd zwiększyła się powierzchnia łączna gruntów będących własnością prywatną. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 19

20 5.2 Grunty komunalne w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych Miasta Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Grunty komunalne z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste 433 RAZEM Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Zielona Góra 14 OGÓŁEM W użytkowanie wieczyste oddane jest 433 ha gruntów, tj. o 3 ha mniej niż na dzień r. Zmniejszenie powierzchni gruntów jest następstwem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd według stanu na dzień r. wynosi 165,07 ha, a jednostkom organizacyjnym Miasta oddane jest ok. 139,64 ha gruntów, tj. o 3,22 ha więcej niż na dzień r. W 2012 roku oddano w trwały zarząd następujące grunty: - działkę nr 25 obręb 16 ul. S. Wyspiańskiego o powierzchni m 2 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - działki nr 387/3 obręb 25 ul. Francuska o powierzchni 662 m 2, nr 389/2 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 387/7 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 389/1 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2 dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera, - działki nr 196/6 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości 13 o powierzchni 628 m 2, nr 197/13 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości o powierzchni 49 m 2, nr 18 obręb 30 ul. Długa 13 o powierzchni m 2, nr 15/22 obręb 30 ul. Długa o powierzchni 314 m 2, nr 84/2 obręb 31 ul. H. Sienkiewicza 8a (działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statucie miejskim, której właścicielem jest Skarb Państwa) o powierzchni m 2 na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra. W 2012 roku wygaszono trwały zarząd na następujące grunty: - działkę nr 9/103 obręb 13 ul. Urszuli o powierzchni 432 m 2 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 20

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1997 I. INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA. na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA. na dzień 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA na dzień 31 grudnia 2015 r. 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ R. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY KROTOSZYN NA DZIEŃ 31.12.2015 R. I. Wstęp Poniższą informację stanowiącą element wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na rok 2015 przygotowano

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 8.03.2017 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r.

Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia 11/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 22 marca 2013 r. Informacja o stanie mienia Gminy Pęcław na dzień 31 grudnia 2012r. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawieart. 33 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014

Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 Zarządzenie Nr 43/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia trybu sporządzenia Informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2005 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r.

1 Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Gubina. z dnia 30 marca 2011 r. 1 Załącznik do zarządzenia nr 78.2010 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 marca 2011 r. IINFORMACJJA O STANIIE MIIENIIA KOMUNALNEGO GMIINY GUBIIN O STATUSIIE MIIEJJSKIIM STAN NA DZIEŃ R. GUBIN 29 MARZEC

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WYSZKÓW ZA ROK 2016. Poniższą informację - stanowiącą element sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyszków za rok 2016 - przygotowano na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r.

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego. na dzień 30 września 2007r. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowosądeckiego na dzień 30 września 2007r. Nowy Sącz, 12 listopada 2007roku Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011 1.Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,użytkowaniu wieczystym. Zestawienie zbiorcze:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach

01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 01. Zbiorcze zestawienie majątku Gminy 02. Grunty Gminne 03. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Gminy 04. Udziały Gminy w innych podmiotach 05. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK 2 3 I FORMACJA DODATKOWA DO SKO SOLIDOWA EGO BILA SU GMI Y SULIKÓW ZA 2008 ROK I. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo