(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)"

Transkrypt

1 INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

2 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) i zawiera informacje o: 1) przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności; 2) posiadaniu innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach; 3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1) i 2) od dnia złożenia poprzedniej informacji; 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania; 5) zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Zielona Góra realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.). Gospodarowanie majątkiem Miasta jest określone przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 43 ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Pod pojęciem mienia w ujęciu ekonomicznym należy rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 2

3 Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się: 1) rzeczowe aktywa trwałe, w tym: a) środki trwałe rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, - ulepszenia w obcych środkach trwałych, - inwentarz żywy; b) środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego; c) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje); 2) wartości niematerialne i prawne rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki; 3) należności długoterminowe w tym należności od jednostek powiązanych i pozostałych jednostek; 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe; 5) mienie zlikwidowanych jednostek. Do aktywów obrotowych zalicza się w szczególności: 1) zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) rozumie się przez to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym; Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 3

4 2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego; 3) krótkoterminowe aktywa finansowe rozumie się przez to aktywa pieniężne (aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz i inne), oraz instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne; 4) rozliczenia międzyokresowe część aktywów jednostki, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Informacje o wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Miasta. Dane liczbowe według stanu na dzień r. oraz na dzień r. zostały przedstawione w tabelach, sporządzonych na podstawie bilansów jednostek organizacyjnych Miasta. Niniejsze opracowanie zawiera także informacje o wybranych składnikach majątku według stanu na r. wraz z porównaniem do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 4

5 2. Informacja ilościowa o składnikach mienia komunalnego 2.1 Stan ilościowy wybranych składników mienia przedstawia poniższa tabela: Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 1 Powierzchnia gminy ha w tym mienie komunalne Miasta Zielona Góra ha Długość sieci wodociągowej - rozdzielczej km 0,5 0 3 Długość sieci kanalizacyjnej - ogólnospławnej km 0,8 0 4 Oczyszczalnia ścieków szt Targowiska działające na terenach komunalnych szt Wysypiska śmieci zorganizowane szt Długość dróg: a) gminnych km 153,51 10,76 b) powiatowych km 50,98-1,46 c) wojewódzkich km 18,18-0,54 d) krajowych km 5,46-0,34 8 Spółki z udziałem kapitału gminy szt. 8 0 w tym ze 100% udziałem gminy szt Parki i lasy komunalne ha 615,8-0,3 10 Cmentarze komunalne: a) ilość szt. 4 0 b) liczba miejsc grzebalnych szt Szalety komunalne szt Miejskie kotłownie osiedlowe szt Komunalne zbiorniki wodne szt Komunalne place zabaw szt. 57 (1) 15 Podmioty lecznicze, w tym: szt. 2 0 a) Hospicjum miejsce 15 0 b) Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze, w tym: a) Żłobki: miejsce ilość żłobków szt W latach ubiegłych nie wykazywano. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 5

6 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego - liczba dzieci (ilość miejsc w żłobkach) miejsce b) Przedszkola: - ilość przedszkoli szt liczba dzieci (ilość miejsc w przedszkolach) miejsce c) Szkoły podstawowe: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce d) Gimnazja: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce e) Szkoły ponadgimnazjalne: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce f) Zespoły szkół, składające się z przedszkola i szkoły podstawowej: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce g) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce 0-26 h) Zespoły szkół, składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum: - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce i) Zespoły szkół, składające się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej : - ilość szkół szt liczba uczniów (ilość miejsc w szkołach) miejsce Inne placówki oświatowe, w tym: szt. 7 0 a) Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego szt. 1 0 b) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna szt. 1 0 c) Bursa i internaty szt. 3 0 d) e) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza szt. 1 0 szt. 1 0 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 6

7 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego 18 Liczba bibliotek: filie szt Liczba domów i ośrodków kultury Zielonogórski Ośrodek Kultury Amfiteatr Inne placówki kulturalne - Biuro Wystaw Artystycznych szt. 1 0 szt Miejskie placówki pomocy społecznej, w tym: szt. 7-1 a) Centrum Usług Opiekuńczych - Dom Dziennego Pobytu miejsce Ośrodek Terapii Zajęciowej miejsce 24 0 b) Noclegownia dla Bezdomnych Osób miejsce c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy 2 miejsce 50 0 d) Dom Pomocy Społecznej miejsce 68 0 e) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów miejsce f) Pogotowie Opiekuńcze miejsce 50 0 g) Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 3 - porady szt kwalifikacje na rodziny zastępcze i adopcyjne szt. 0 0 h) Centrum Integracji Społecznej - prowadzenie kursów osoba Izba Wytrzeźwień: szt. 1 0 ilość miejsc miejsce Miejskie urządzenia sportowe: a) boiska piłkarskie, w tym: szt b) - trawiaste szt ze sztuczną nawierzchnią szt. 9 1 wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, w tym: szt nawierzchnia trawiasta szt nawierzchnia poliuretanowa szt Stan na r. wynosił 50 miejsc. 3 Nie dotyczy, gdyż z dniem r. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy (na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887)) stał się jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Lubuskiego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 7

8 Lp. Wyszczególnienie jedn. miary Stan na dzień Różnica do okresu poprzedniego c) boiska do koszykówki o nawierzchni betonowej szt. 8 (4) d) korty tenisowe szt e) hale sportowe, w tym: szt widowiskowo-sportowe szt akrobatyczne szt lekkoatletyczno-tenisowe szt wielofunkcyjne szt. 2 0 f) sale sportowe przyszkolne, w tym: szt sale sportowe szt boiska zadaszone szt. 2 2 g) stadiony szt lekkoatletyczny z bieżnią i boiskiem trawiastym szt żużlowy szt. 1 0 h) baseny i kryte pływalnie, w tym: szt basen rekreacyjno-sportowy szt basen pływacki szt pływalnie przyszkolne szt. 3 0 i) kąpielisko i zalew wodny szt. 1 0 j) obiekty sportów zimowych, w tym: szt sztuczne lodowiska sezonowe szt górka narciarska z wyciągiem orczykowym szt. 1 0 k) tor speedrowerowy szt. 1 0 l) teren rekreacyjny SKATE PARK 5 szt. 3 0 ł) bieżnie o nawierzchni sztucznej czterotorowe szt Ilościowe składniki mienia komunalnego wykazują zmiany w porównaniu do stanu na r., a mianowicie: 1) w pkt 1 Powierzchnia mienia komunalnego Zmniejszenie powierzchni mienia komunalnego Miasta Zielona Góra nastąpiło w wyniku prowadzonego obrotu nieruchomościami, tzn. sprzedażą nieruchomości gminnych; 4 W latach ubiegłych nie wykazywano. 5 Stan na r. wynosił 3 szt. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 8

9 2) w pkt 5 Targowiska działające na terenach komunalnych Zmniejszenie ilości targowisk jest efektem rozwiązania umowy dzierżawy gruntu z PUPH KONFIN sp. z o.o. na grunt położony przy ul. Kupieckiej i Zamkowej; 3) w pkt 7 Długość dróg Różnice w długościach dróg publicznych wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji dróg w 2012 roku. Budowa dróg: ul. Wierzbowej, ul. T. Sobkowiaka, ul. Bananowej polegała na zmianie ich nawierzchni; 4) w pkt 9 Parki i lasy komunalne Powierzchnia uległa zmniejszeniu z powodu zbycia gruntów; 5) w pkt 14 Komunalne place zabaw Pozycja dotyczy ogólnodostępnych placów zabaw w Zielonej Górze, utrzymywanych ze środków finansowych budżetu Miasta; 6) w pkt 15 Podmioty lecznicze Zwiększenie liczby miejsc nastąpiło w wyniku wzrostu limitów zawartych w kontrakcie z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia; 7) w pkt 16 Miejskie placówki oświatowe i opiekuńcze Zmniejszenie liczby dzieci w przedszkolach jest rezultatem przyjęcia mniejszej liczby wychowanków przez te placówki; Zmniejszenie liczby uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych jest wynikiem wkroczenia roczników niżu demograficznego w edukację na tych poziomach; Zmniejszenie liczby uczniów zespołów szkół składających się z przedszkola i szkoły podstawowej może wynikać z wielu aspektów, m. in. zmiana miejsca zamieszkania, konkurencyjność i dostępność placówek niepublicznych zwłaszcza na etapie wychowania przedszkolnego; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się ze szkoły podstawowej i gimnazjum jest efektem zaniechania naboru do Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116; Zmniejszenie liczby uczniów zespołu szkół składającego się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, jak również zespołów szkół składających się z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej mogło wynikać z wielu przyczyn, jak zmiana miejsca zamieszkania, wybór innej jednostki oświatowej; 8) w pkt 21 Miejskie placówki pomocy społecznej Spadek liczby przeszkolonych osób w Centrum Integracji Społecznej jest wynikiem zmniejszenia ilości prowadzonych kursów, ze względu na ograniczone środki finansowe. W 2012 roku szkolenia odbywały się w cyklu 6-cio miesięcznym, zgodnie z programem. Ukończenie szkolenia Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 9

10 było potwierdzone zaświadczeniem. Celem szkolenia było przygotowanie kursantów do podjęcia pracy w określonych specjalnościach: opiekun małego dziecka, pracownik magazynowobudowlany, kasjer-sprzedawca, pracownik hali. Szkolenia prowadzono bez dofinansowania ze środków unijnych; 9) w pkt 23 Miejskie urządzenia sportowe Zwiększenie liczby boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią i wielofunkcyjnych boisk z nawierzchnią poliuretanową jest efektem oddania do użytku boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, wykonanych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012, dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także wykonania nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym na Kaczym dole dofinansowanego przez Polskie Górnictwo Nafty i Gazownictwa S.A.; W tabeli ujęto pozycję dotyczącą ogólnodostępnych boisk do koszykówki o nawierzchni betonowej; Zwiększenie ilości kortów tenisowych nastąpiło w wyniku przejęcia czterech kortów tenisowych zlokalizowanych przy ul. S. Wyspiańskiego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (protokołem z dnia 06 lipca 2012 roku), które były w gestii Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Zielonej Górze na podstawie użyczenia; Różnica w sposobie przedstawienia danych dotyczących sal sportowych przyszkolnych jest efektem wydzielenia boisk zadaszonych (namiotowych) przy Gimnazjum nr 2 i Zespole Edukacyjnym nr Informacja o budynkach i mieszkaniach komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje i zarządza budynkami i lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz garażami. Dane liczbowe według stanu na dzień r. w porównaniu ze stanem poprzednim przedstawia tabela poniżej: Razem Rodzaj własności Ilość budynków mieszkalnych ilość mieszkalne pow. użytk. (tys. m 2 ) LOKALE ilość użytkowe pow. użytk. (tys. m 2 ) ilość GARAŻE pow. użytk. (tys. m 2 ) , , , , , ,42 (%) 93,35 95,93 95,49 102,45 104,07 98,01 97,95 Własność GMINY 100% Współwłasność GMINY , , , , , ,14 (%) 105,69 98,22 97,50 127,27 112,67 94,54 94, , , , , , ,28 (%) 89,74 95,25 94,89 91,83 87,92 133,33 135,71 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 10

11 W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpiła zmiana z 211 do 223 ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących własnością gminy w 100% w wyniku: 1) ujęcia do stanu 3 sztuk budynków przeznaczonych do rozbiórki (w poprzednich latach budynki przeznaczone do rozbiórki nie były ujmowane w ogólnej ilości budynków komunalnych). W 2012 roku ze względu na ponoszone koszty, zakład wprowadził do ogólnej ilości te budynki, na które ponosi koszty; 2) zakwalifikowania 12 sztuk (budynków) oficyn znajdujących się na nieruchomościach jako odrębnych budynków mieszkalnych (oficyna posiada ten sam kod nieruchomości co budynek główny, ale jest odrębnym obiektem); 3) sprzedaży 3 lokali mieszkalnych. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w 3 budynkach stanowiących 100% własność gminy spowodowała, że zmniejszyła się o 3 sztuki liczba budynków będących w 100% własnością gminy, natomiast o 3 sztuki wzrosła automatycznie liczba budynków współwłasność gminy. W 2012 roku w porównaniu do 2011 roku nastąpił spadek ilości budynków mieszkalnych komunalnych będących współwłasnością gminy z 721 do 647. Spadek jest efektem przekazania budynków w zarząd innemu podmiotowi przez wspólnoty. Spadek ogólnej liczby lokali mieszkalnych będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z w 2011 roku do sztuk w 2012 roku spowodowany jest sprzedażą ich najemcom. Spadek następuje zarówno w budynkach gminy (tam powstały wspólnoty mieszkaniowe), jak i we współwłasności. Wzrost liczby lokali użytkowych w budynkach komunalnych w 2012 roku ze 110 do 140 sztuk nastąpił w wyniku przekształcenia budynków dotychczas wykorzystywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na cele związane z prowadzoną działalnością w lokale użytkowe przeznaczone pod najem. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 11

12 3. Udziały Miasta w spółkach 3.1 Ilość i wartość udziałów w spółkach w porównaniu do okresu poprzedniego przedstawia tabela: Lp. Nazwa spółki Stan na Różnica do okresu poprzedniego ( ) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Udziały Miasta (%) Wartość udziałów Miasta (zł) Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o Centrum Biznesu sp. z o.o Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o , , Aquarena Zielona Góra S.A. w likwidacji 49, Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Zieleni sp. z o.o. w likwidacji Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. 1, Jak wynika z powyższych danych, w dwóch przypadkach udziały Miasta zmieniły się w stosunku do okresu poprzedniego. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 12

13 Do spółki Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego na poczet udziałów przekazano tytułem aportu rzeczowego: 1) lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego 25/7 o wartości zł uchwała nr 14/2012 ZW z r.; 2) nieruchomość gruntowa, niezabudowana przy ul. Anny Jagiellonki o wartości zł uchwała nr 15/2012 ZW z r.; 3) nieruchomość gruntowa, zabudowana przy ul. Jaskółczej o wartości zł uchwała nr 17/2012 ZW z r. Nie cała suma powiększyła kapitał zakładowy spółki w 2012 roku. Według stanu na dzień r. kapitał zakładowy Spółki wynosił zł. Udziały w kwocie zł dotyczą przekazanej aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2012 roku nieruchomości przy ul. Jaskółczej. Postanowieniem sądu z dnia 09 stycznia 2013 roku podwyższyły kapitał podstawowy Spółki do zł. Do spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przekazano na poczet udziałów majątek o wartości zł, w tym zł gotówką na uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. w sieci: wodną, sanitarną i teleinformatyczną, oraz tytułem aportu rzeczowego działki: przy ul. A. Nobla o wartości zł, ul. Waniliowej zł, ul. Kąpielowej zł. Według stanu na dzień r. całkowity kapitał Spółki wynosił zł, w tym zł, tj. 73,07% obejmowało Miasto Zielona Góra. Spółka Aquarena Zielona Góra S.A. została postawiona w stan likwidacji na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.2 Dochody z tytułu udziału w spółkach Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. zgodnie z 2 Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. z dnia r., Miasto otrzymało dywidendę w wysokości zł z tytułu posiadania akcji w spółce, tj. o zł więcej niż w 2011 roku. 4. Wartość majątku według stanu na dzień r. 4.1 Wartość brutto majątku ogółem Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (3-2) Dynamika (3/2 * 100) Struktura % OGÓŁEM , , ,43 102,12 100,00 w tym Urząd Miasta , , ,66 96,06 67,77 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 13

14 4.2 Wartość netto majątku ogółem Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Rzeczowy majątek trwały , , ,98 95,20 85,47 2 Wartości niematerialne i prawne , , ,54 136,25 0,03 3 Należności długoterminowe , , ,97 226,70 0,39 4 Długoterminowe aktywa finansowe , , ,00 100,80 7,66 5 Mienie zlikwidowanych jednostek , ,74 0,00 100,00 2,20 6 Majątek obrotowy , , ,64 98,41 4,26 OGÓŁEM , , ,11 96,07 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 14

15 mln zł WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU , , Stan na r. Stan na r. Wartości niematerialne i prawne ,09 0,03% Należności długoterminowe ,32 0,39% Długoterminowe aktywa finansowe ,00 7,66% Rzeczowy majątek trwały ,45 85,47% Mienie zlikwidowanych jednostek ,74 2,20% Majątek obrotowy ,81 4,26% Majątek obrotowy 81,95 83,28 Mienie zlikwidowanych jednostek 42,31 42,31 Długoterminowe aktywa finansowe 147,38 146,21 Stan na r. Stan na r. Należności długoterminowe 7,52 3,32 Wartości niematerialne i prawne 0,50 0,37 Rzeczowy majątek trwały 1 645, ,35 mln zł Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 15

16 4.3 Struktura rzeczowego majątku trwałego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Grunty , , ,78 91,66 59,17 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,10 105,83 36,15 3 Urządzenia techniczne i maszyny , , ,27 102,97 1,06 4 Środki transportu , , ,54 79,82 0,63 5 Inne środki trwałe , , ,28 104,23 0,26 6 Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji , , ,31 63,95 2,72 OGÓŁEM , , ,98 95,20 100,00 Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 16

17 Środki transportu 0,63% Urządzenia techniczne i maszyny 1,06% Inne środki trwałe 0,26% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji 2,72% Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 36,15% Grunty 59,17% Środki trwałe w budowie i środki przekazane na poczet inwestycji Inne środki trwałe Środki transportu Stan na r. Stan na r. Urządzenia techniczne i maszyny Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grunty Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 17

18 4.4 Struktura majątku obrotowego netto Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Zmiana wartości (4-3) Dynamika (4/3 * 100) Struktura % Zapasy w tym m. in. : , , ,68 92,36 2,00 1 materiały , , ,13 90,66 1,87 towary , , ,45 128,73 0,12 Należności krótkoterminowe w tym m. in. : należności z tytułu dostaw i usług , , ,23 99,43 68, , , ,00 95,56 24,53 2 należności od budżetów , , ,57 105,80 2,59 należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 915, ,73 648,63 170,88 0,00 pozostałe należności , , ,57 101,47 41,71 Krótkoterminowe aktywa finansowe w tym m. in. : , , ,58 96,25 28,74 3 środki pieniężne w kasie , , ,21 103,14 0,14 środki pieniężne w banku , , ,10 94,17 27,87 inne środki (weksle, czeki) , , ,98 88,77 0,10 4 Rozliczenia międzyokresowe , , ,85 116,66 0,44 OGÓŁEM , , ,64 98,41 100,00 Krótkoterminowe Aktywa finansowe 28,74 Rozliczenia międzyokresowe 0,44% Zapasy 2,00% Należności krótkoterminowe 68,83% Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 18

19 5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.1 Powierzchnia gruntów w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia (ha) Udział w pow. ogólnej (%) Lp. Właściciele lub posiadacze Grunty prywatne ,2% 14,0% 2 Grunty Skarbu Państwa ,2% 46,1% 3 Grunty gminy, powiatu, województwa ,3% 34,2% 4 Grunty kościołów i związków wyznaniowych ,3% 0,3% 5 Grunty osób prawnych ,1% 5,4% OGÓŁEM ,0% 100,0% W okresie od r. do r. powierzchnia gruntów: - prywatnych zwiększyła się o 49 ha, - Skarbu Państwa zmniejszyła się o 5 ha, - gminy, powiatu i województwa zmniejszyła się o 3 ha, - osób prawnych zmniejszyła się o 41 ha. Z powyższego wynika, że w okresie od r. do r. powierzchnia gruntów osób prywatnych zwiększyła się o 49 ha, dokładnie o tyle, o ile łącznie zmniejszyła się powierzchnia innych właścicieli. W minionym roku osoby fizyczne nabywały grunty od innych osób fizycznych, ale też od innych podmiotów, takich jak Skarb Państwa, gmina (powiat, województwo) czy osoby prawne, częściej niż odwrotnie tj. Skarb Państwa, gmina i osoby prawne nie nabywały gruntów (lub bardzo mało) od osób fizycznych. Stąd zwiększyła się powierzchnia łączna gruntów będących własnością prywatną. Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 19

20 5.2 Grunty komunalne w granicach administracyjnych Miasta Powierzchnia gruntów komunalnych w granicach administracyjnych Miasta Lp. Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) Grunty komunalne z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste Grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste 433 RAZEM Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Zielona Góra 14 OGÓŁEM W użytkowanie wieczyste oddane jest 433 ha gruntów, tj. o 3 ha mniej niż na dzień r. Zmniejszenie powierzchni gruntów jest następstwem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności Łączna powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd według stanu na dzień r. wynosi 165,07 ha, a jednostkom organizacyjnym Miasta oddane jest ok. 139,64 ha gruntów, tj. o 3,22 ha więcej niż na dzień r. W 2012 roku oddano w trwały zarząd następujące grunty: - działkę nr 25 obręb 16 ul. S. Wyspiańskiego o powierzchni m 2 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - działki nr 387/3 obręb 25 ul. Francuska o powierzchni 662 m 2, nr 389/2 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 387/7 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2, nr 389/1 obręb 25 ul. X. Dunikowskiego o powierzchni m 2 dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera, - działki nr 196/6 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości 13 o powierzchni 628 m 2, nr 197/13 obręb 18 ul. Aleja Niepodległości o powierzchni 49 m 2, nr 18 obręb 30 ul. Długa 13 o powierzchni m 2, nr 15/22 obręb 30 ul. Długa o powierzchni 314 m 2, nr 84/2 obręb 31 ul. H. Sienkiewicza 8a (działka będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Zielona Góra o statucie miejskim, której właścicielem jest Skarb Państwa) o powierzchni m 2 na rzecz Urzędu Miasta Zielona Góra. W 2012 roku wygaszono trwały zarząd na następujące grunty: - działkę nr 9/103 obręb 13 ul. Urszuli o powierzchni 432 m 2 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra według stanu na r. 20

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXXIV 257/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 27 lutego 1997 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA ROK 1997 I. INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA. na dzień 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA. na dzień 31 grudnia 2015 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA na dzień 31 grudnia 2015 r. 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia r Słupsk Urząd Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa 3 Słupsk, dnia 29.02.2016 r. 76-200 Słupsk INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA SŁUPSKA za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Informację o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym. Informacje wstępne Miasto Luboń prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK 2 3 I FORMACJA DODATKOWA DO SKO SOLIDOWA EGO BILA SU GMI Y SULIKÓW ZA 2008 ROK I. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014. 1. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy Gminy Wyszków i sporządzone zostało za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ I Informacja dodatkowa za 2012 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Bilans firmy turystycznej*

Bilans firmy turystycznej* Bilans firmy turystycznej* Marcin Kowalewski Wykład * Wykład został przygotowany w oparciu o B. Gierusz Podręcznik samodzielnej nauki księgowania ODDK Gdańsk 2004 Bilans to dwustronne zestawienie wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2015 roku. Na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + )

Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku 2009 koniec roku 2010 ( + ) Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łagiewniki - 1 - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminie Łagiewniki do niżej wymienionego stanu mienia komunalnego przysługuje prawo własności (art. 180

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo