CZY MIESZKAŃCY MOGĄ BYĆ KOPRODUCENTAMI USŁUG PUBLICZNYCH?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY MIESZKAŃCY MOGĄ BYĆ KOPRODUCENTAMI USŁUG PUBLICZNYCH?"

Transkrypt

1 CZY MIESZKAŃCY MOGĄ BYĆ KOPRODUCENTAMI USŁUG PUBLICZNYCH? Ewa Stokłuska Kraków, r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Specyfika sektora usług publicznych Często zajmuje się kwestiami, co do których: ludzie mają silne i często sprzeczne poglądy dotyczące tego, jak powinno się tymi kwestiami zająć wkład własny obywateli jest decydującym czynnikiem w sukcesie bądź porażce usługi mają tak wiele powiązanych przyczyn, że trudno by jeden rodzaj usługi był w stanie je rozwiązać Usługi publiczne są kontrowersyjne ponieważ postrzegane symbolizują wzajemne zaangażowanie w sprawy najważniejsze dla obywateli. Wyłączanie ludzi z wpływu na sposób organizacji usługi, może podważyć prawomocność stosowanych rozwiązań.

3 Specyfika sektora usług publicznych (2) Przejście od lokalnej kontroli sektora usług w stronę scentralizowanych systemów Instytucjonalny dystans pomiędzy dostarczycielami i odbiorcami usług Niewykorzystanie zasobów tkwiących w samych obywatelach, np. jeśli chodzi o dodatkowe formy wsparcia, motywację do samorealizacji pewnych działań Tendencja do uzależniania się od zewnętrznych źródeł świadczeń, brak zachęty do kreatywności i samowystarczalności

4 Specyfika sektora usług publicznych (3) Usługi publiczne stały się tak sprawne w dostarczaniu usług do ludzi, że nie radzą sobie w dostarczaniu ich wraz z ludźmi. Wyzwaniem jest stworzenie usług publicznych, w ramach których urzędnicy i obywatele mogą współpracować.

5 Wyzwania globalne Kryzys gospodarczy i cięcia w obszarze usług publicznych Wzrost oczekiwań wobec usług publicznych Niedostatki rozwiązań wniesionych z sektora prywatnego są dobra, których nie dostarczy nam w satysfakcjonującej ilości i jakości rynek Starzenie się społeczeństw i inne nowe wyzwania społeczne -> m.in. wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze

6 Wyzwania dla sektora usług publicznych Coraz większe skomplikowanie sektora UP ryzyko wzrostu kosztów oceny potrzeb i planowania dostarczania usług bez gwarancji, że usługi będą spełniać potrzeby odbiorców Angażowanie ludzi w proces ustalania, jaki rodzaj wsparcia może być dla nich najlepszy i skąd miałoby ono pochodzić, staje się coraz ważniejszym elementem zapewniającym to, że owoce pracy instytucji publicznych będą trafiać do tych, którym te instytucje służą. Partycypacja w obszarze usług publicznych

7 KOPRODUKCJA

8 Założenia Potrzeby ludzi są skuteczniej spełniane, gdy oni sami są zaangażowani, we współpracy z profesjonalistami w dziedzinie świadczenia usług, w dążenie do zaspokojenia owych potrzeb. Odbiorcy często odgrywają kluczową role w procesie rozwiązywania problemów. Aktorami w tym podejściu są sami beneficjenci usług, ich rodziny, grupy społeczne, do których należą, lokalni przedsiębiorcy współpracujący z profesjonalnymi dostawcami usług, w tym instytucjami zarządzającymi poszczególnymi działami usług publicznych.

9 Koprodukcja to Próba odpowiedzi na wyzwanie budowania społeczeństwa bardziej samowystarczalnego, a mniej zależnego od instytucji państwowych w zakresie budowania jakości życia Praca na rzecz połączenia potencjału i zasobów samych osób, które są użytkownikami końcowymi usług Współudział w projektowaniu i decydowaniu o ostatecznym kształcie usług, w tym bezpośrednie zaangażowanie w ich świadczenie Pole do innowacji i racjonalnego wykorzystania zasobów lokalnych Odwołanie do mechanizmów tzw. core economy, opartej na relacjach wzajemności i poczuciu zobowiązania, odnoszącej się m.in. do relacji wymiany świadczonych w ramach rozmaitych struktur społecznych, np. w rodzinie, pomiędzy sąsiadami

10 Definicja koprodukcji Dostarczanie usług publicznych w partnerskiej i wzajemnościowej relacji w gronie profesjonalistów, odbiorców usług, ich rodzin i sąsiadów(new economics foundation) Współdziałanie sektora publicznego i obywateli w lepszym wykorzystywaniu wzajemnych zasobów na rzecz lepszych rezultatów i wzrostu skuteczności usług (Governance International) Dostarczanie usług publicznych w partnerskiej i wzajemnościowej relacji pomiędzy profesjonalistami, użytkownikami usług i ich bliskimi, co sprawia że same usługi i zaangażowani w nie aktorzy stają się skuteczniejszymi motorami zmiany społecznej(nesta)

11 This is not about consultation or participation except in the broadest sense. The point is not to consult more, or involve people more in decisions; it is to encourage them to use the human skills and experience they have to help deliver public or voluntary services. It is, according to Elizabeth Hoodless at Community Service Volunteers, about broadening and deepening public services so that they are no longer the preserve of professionals or commissioners, but a shared responsibility, both building and using a multi-faceted network of mutual suport. new economics foundation (2008) Co-production: A manifesto for growing the core economy

12 Zasady Zakorzenienie we wspólnocie - geograficznej, grupowej, rodzinnej, interesu i wpływ wspólnoty na egzekwowanie odpowiedzialności od członków. Samoorganizacja nieformalna lub strukturyzowana, np. przez organizację społeczną zakorzenioną w danej społeczności. Wybór usług z potencjałem do angażowania usługobiorców Możliwe formy: - spółdzielnie (np. Taff Housing w Cardiff) - stowarzyszenia (np. szkoły społecznościowe) - środowiskowe sieci wsparcia, np. dla skazanych, wychodzących z uzależnień (np. Shared Lives, Expert Patients) * banki czasu * długofalowy wolontariat

13 Jak to może wyglądać Dodatkowe formy usług: - coaching i doradztwo - wsparcie innych w podobnej sytuacji (peer support) - nauka zarządzania sobą i dbania o siebie Interwencja w kulturę świadczenia usług publicznych: wpisanie w sposób zarządzania usługami możliwości bycia wysłuchanym, zarówno dla usługobiorców i usługodawców -> wzajemny wpływ na zmianę perspektywy

14 Przykłady Wielka Brytania: kooperatywy świadczące opiekę nad dziećmi, społecznościowe usługi zdrowotne, social housing i mieszkalnictwo spółdzielcze Dania: spółdzielcze przedsiębiorstwa wytwórstwa energii Szwecja: kooperatywy przedszkolne (np. zakładane w gronie współpracowników) Japonia: kooperatywy medyczne US: youth jury system sądowniczo-wychowawczy dla młodzieży

15 There are 124 medical cooperatives in Japan. Saitami medical cooperative with 46,000 members, a hospital, 3 health clinics and a dental clinic with a turnover of $3,000,000. They place great emphasis on healthy living and preventive health measures within a very participative user oriented environment, for example, selfassessment equipment in hospital waiting area where members can check weight and blood pressure as well as Han groups (study circles) for health promotion.

16 Wyzwania koprodukcji Dodatkowe wymagania wobec świadczeniobiorców, którzy polegają na usługach, ALE: stawia ich w pozycji aktywnych aktorów a nie biernych odbiorców Konieczność umiejętnego zarządzania obciążeniami poszczególnych osób zaangażowanych w taki proces Ryzyko wykorzystania modelu do faktycznego wycofywania się państwa z istotnych obszarów usług i rozmycia odpowiedzialności za jakość usług (koprodukcja vs. samoświadczenie) Zróżnicowanie tych samych usług dla odbiorców w różnych społecznościach odejście od pełnego uniwersalizmu

17 Wyzwania Przekracza standardowe granice instytucjonalnych rozwiązań w zakresie dostarczania usług m.in. wymaga większej elastyczności Wymaga przeorientowania zlecania usług w kierunku nastawienia na rezultaty, a nie jedynie wskaźniki liczbowe Wypracowanie skutecznych sposobów pomiaru rezultatów działań Problem skalowalności rozwiązań -> raczej powtarzalność podejścia do mobilizacji zaangażowania niż odwzorowywania modelu realizowania usługi Rezygnacja z części władzy i kontroli po stronie profesjonalnych dostawców usług/instytucji

18 Efekty Skuteczniejsze wykorzystanie ograniczonych zasobów Rozbudowa sieci wsparcia i kapitału społecznego Zakorzenienie instytucji w społeczności Zachęta do działań samopomocowych Większe zaangażowanie pracowników Uzmysłowienie sobie potencjalnych zysków z osobistego zaangażowania, może zachęcać do poświęcania swojego czasu na rzecz rozwoju usług Związki pomiędzy etosem wspólnotowym a produktywnością Podniesienie zadowolenia z jakości usług

19 Co może zrobić samorząd Wytypować usługi, które mogłyby najbardziej zyskać na szerszym zaangażowaniu obywateli Opracować narzędzia dające mieszkańcom i pracownikom sektora usług wpływ na kształt tych usług, m.in. poprzez współdecydowanie o wydatkowaniu środków, szczegółowych formach realizacji usługi, wyznaczenie obszarów realizacji części usługi w formie osobistego zaangażowania na rzecz innych członków społeczności Zachęcać do budowy partnerstw międzysektorowych, np. w ramach konkursów ofert na realizację zadań publicznych Zmieniać kulturę organizacyjną podległych sobie instytucji w stronę większego otwarcia na głos i zaangażowanie usługobiorców

20 Dziękuję za uwagę. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki

Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dobre praktyki Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Andrzej Juros, Arkadiusz Biały Partnerstwo w praktyce przedsiębiorstw ekonomii społecznej Dobre praktyki Lublin 2011 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08

Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań 04/S/0010/08 Badania statutowe 2008-2009 Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych Raport z badań Kierownik badania: Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Integracji Społecznej

Biuletyn Integracji Społecznej Biuletyn Integracji Społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Nr (1 )/2012 Egzemplarz bezpłatny www.projektrops.wzp.pl Konferencja dotycząca planu działań na rzecz ekonomii społecznej Police, 26 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ

PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ Maria Rogaczewska PARTYCYPACYJNE TWORZENIE LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW przygotowany w ramach projektu debat prezydenckich Ważne Sprawy Polskich Rodzin Poradnik opracowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta

Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Barbara Bobińska Uniwersytet Szczeciński Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji otwartych na klienta Streszczenie Transformacja systemu społeczno gospodarczego, procesy globalizacji oraz integracji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie

Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim.

Bardziej szczegółowo

1. Dlaczego ten projekt jest taki ważny. Jan Jakub Wygnański

1. Dlaczego ten projekt jest taki ważny. Jan Jakub Wygnański 1. Dlaczego ten projekt jest taki ważny Jan Jakub Wygnański Zacznę prowokacyjnie od czegoś w rodzaju przechwałki. Otóż chcę stwierdzić, że przedsięwzięcie, którego częścią jest niniejsza publikacja, jest

Bardziej szczegółowo