Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do I wydania Wprowadzenie... 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp do I wydania Wprowadzenie Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. [Krąg podmiotów uprawnionych] Art. 3. [Rodzaje świadczeń] Art. 4. [Definicje] Art. 5. [Zasady ustalania stażu ubezpieczeniowego] Art. 6. [Okresy składkowe] Art. 7. [Okresy nieskładkowe] Art. 8. [Okresy zagraniczne] Art. 9. [Zaliczanie okresów zatrudnienia w dawnych granicach RP].. 65 Art. 10. [Inne okresy] Art. 10a. [Wliczanie okresów pobierania renty] Art. 11. [Zbieg okresów] Art. 15. [Sposób ustalania podstawy wymiaru] Art. 16. [Sposób ustalania 10-letniego okresu] Art. 18. [Podstawa przy okresach zagranicznych] Art. 19. [Kwota bazowa] Art. 19a. [Okres obowiązywania kwoty bazowej] Art. 21. [Podstawa przy zamianie renty na emeryturę] Art. 22. [Delegacja ustawowa] Art. 23 [Emerytura w najniższej wysokości] Art. 24. [Emerytura z tzw. I filaru]

2 Art. 24a. [Emerytura z urzędu ] Art. 25. [Waloryzacja składek] Art. 25a. [Ostatnia waloryzacja składek] Art. 26. [Formuła wymiaru emerytury w systemie zdefiniowanej składki] Art. 26a. [Wzrost emerytury z tytułu ubezpieczenia rolniczego] Art. 27. [Warunki nabycia prawa] Art. 27a. [Emerytura z urzędu Art. 28. [Emerytura przy niepełnym stażu] Art. 29. [Emerytura wcześniejsza] Art. 30. [Wcześniejsze emerytury na podstawie odrębnych przepisów]. 112 Art. 31. [Wcześniejsza emerytura w razie wypadku przy pracy] Art. 32. [Emerytura w niższym wieku] Art. 33. [Twórcy i artyści] Art. 39. [Obniżenie wieku dla górników] Art. 40. [Prawo do emerytury kolejowej] Art. 41. [Staż pracy na kolei] Art. 42. [Pojęcie pracownika kolejowego] Art. 43. [Okresy zatrudnienia na kolei] Art. 44. [Okresy równorzędne Art. 45. [Okresy zaliczalne] Art. 46. [Zachowanie prawa] Art. 47. [Odesłanie do Karty Nauczyciela] Art. 50 [Emerytura kolejowa] Art. 50a. [Emerytura górnicza ze względu na wiek] Art. 50b. [Uwzględniane okresy] Art. 50c. [Katalog prac górniczych i prac równorzędnych] Art. 50d. [Przeliczniki stażu do prawa] Art. 50e. [Emerytura górnicza bez względu na wiek] Art. 50f. [Sposób rozliczania] Art. 51. [Przeliczniki stażu do wymiaru emerytury górniczej] Art. 52. [Przeliczniki pracy górniczej do wymiaru innych emerytur] Art. 53. [Formuła wymiaru emerytury] Art. 54. [Brak gwarancji wysokości emerytury] Art. 54a. [Zachowanie wyższej kwoty świadczenia przy zamianie renty na emeryturę] Art. 55. [Możliwość zamiany formuły] Art. 56. [Wymiar przy uwzględnianiu okresów rolniczych] Art. 75. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 77. [Przesłanki przyznania zasiłku pogrzebowego] Art. 78. [Podmioty uprawnione do zasiłku pogrzebowego] Art. 79. [Ograniczenie kwoty zasiłku pogrzebowego] Art. 80. [Wysokość zasiłku]

3 Art. 81 [Wygaśnięcie prawa do zasiłku pogrzebowego] Art. 82. [Emerytura w szczególnym trybie] Art. 83. [Świadczenie w drodze wyjątku] Art. 84. [Finansowanie z budżetu] Art. 85. [Najniższa emerytura i renta] Art. 86. [Ograniczenie wysokości świadczeń] Art. 87. [Minimalna kwota emerytury z I i II filaru] Art. 88. [Zasady rewaloryzacji] Art. 89. [Wskaźniki] Art. 93. [Automatyczna waloryzacja] Art. 94. [Obowiązek publikacji wskaźników] Art. 95. [Zbieg prawa do emerytury] Art. 96. [Zbieg ze świadczeniami z odrębnych ustaw] Art. 97. [Gwarancja wysokości] Art. 98. [Zasady wypłaty świadczeń w zbiegu] Art [Powstanie prawa] Art [Ustanie prawa Art [Zawieszenie prawa do świadczeń] Art. 103a. [Konieczność rozwiązania stosunku pracy] Art [Osiąganie przychodu] Art [Delegacja do wydawania rozporządzeń] Art [Ponowne ustalenie wysokości emerytury] Art [Możliwość przeliczania emerytury] Art [Warunki ustalenia nowej podstawy] Art [Ustalenie nowego wskaźnika (Wwpw)] Art [Doliczanie nowych okresów] Art [Terminy składania wniosków o doliczenie] Art [Ponowne ustalenie prawa do świadczeń] Art [Organy właściwe do wydania decyzji] Art [Wszczęcie postępowania] Art. 116a. [Powiązanie wniosków] Art [Dowody] Art [Termin wydania decyzji] Art [Świadczenia zaliczkowe] Art [Zwolnienie od opłat] Art [Obowiązek udzielania pomocy organom rentowym] Art [Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodu] Art [Poświadczenie życia] Art. 128a. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzeń] Art [Data ustalenia prawa] Art [Zasady wypłacania świadczeń] Art [Miejsce wypłaty]

4 Art [Data realizacji ponownie ustalonego prawa Art [Wstrzymanie wypłaty] Art [Wznowienie wypłat] Art [Uprawnienia członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego] Art. 136a. [Świadczenie za niepełny miesiąc] Art. 136b. [Wypłata świadczeń opiekunowi faktycznemu] Art [Obowiązek zwrotu świadczenia] Art. 138a. [Odpowiedzialność banków] Art [Katalog możliwych potrąceń Art [Granice potrąceń] Art [Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń] Art [Odesłanie do procedur dotyczących egzekucji] Art [Możliwość potrącenia wyrównawczego] Art. 143a. [Zwrot opłat w razie śmierci ubezpieczonego] Art [Egzekucja przeciwko osobom trzecim] Art [Kapitał początkowy] Art [Ustalanie kapitału początkowego] Art [Konieczność przekazania dokumentacji] Art [Podstawa wymiaru w 1999 r.] Art [Kwota bazowa do wyliczenia kapitału początkowego] Art [Odliczanie składki od przychodu] Art [Dodatkowa waloryzacja] Art [Zachowanie prawa do dotychczasowych świadczeń] Art [Składanie wniosków bezpośrednio w organie rentowym] Art [Emerytura mieszana ] Art. 183a. [Wyłączenie emerytury mieszanej ] Art [Prawo do emerytury w niższym wieku] Art [Przeliczanie kapitału początkowego] Art [Przepisy intertemporalne] Art [Wskazanie osób uprawnionych do odbioru świadczenia] Art [Przepisy dostosowawcze] Art [Zachowanie ciągłości ustaw] Art [Czasowe zachowanie przepisów wykonawczych] Art. 194a. [Przeliczanie kwoty bazowej] Art. 194b. [Dopłata do najniższych emerytur i rent] Art [Wejście w życie] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Zasada równości]

5 Art. 3. [Słownik pojęć] Art. 4. [Zakres podmiotowy ustawy] Art. 5. [Związek z emeryturą powszechną] Art. 6. [Odesłanie] Art. 7. [Rodzaje emerytur kapitałowych] Art. 8. [Prawo do okresowej emerytury kapitałowej] Art. 9. [Wygaśnięcie prawa] Art. 10. [Prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 11. [Przekazanie środków do Funduszu Emerytalnego] Art. 12. [Ustalanie prawa na wniosek Art. 13. [Ustalanie prawa z urzędu] Art. 14. [Tryb ustalania prawa do emerytury okresowej] Art. 15. [Nieustalenie prawa] Art. 16. [Upoważnienie do wydania rozporządzeń] Art. 17. [Ustalenie prawa do emerytury dożywotniej] Art. 18. [Nieustalenie prawa do emerytury dożywotniej] Art. 19. [Upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych] Art. 20. [Wskazanie osoby uposażonej] Art. 21. [Obowiązki zakładów emerytalnych wobec ZUS] Art. 22. [Rola odrębnego rachunku bankowego ZUS] Art. 23. [Bank upoważniony do obsługi rachunków] Art. 24. [Sposób ustalania wysokości okresowej emerytury kapitałowej] 367 Art. 25. [Ponowne ustalenie kwoty okresowej emerytury kapitałowej] Art. 26. [Waloryzacja okresowej emerytury kapitałowej] Art. 27. [Sposób ustalania wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 28. [Ponowne ustalenie wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 29. [Ustalanie kwoty wypłaty gwarantowanej] Art. 30. [Wypłata emerytur kapitałowych przez ZUS] Art. 30a. [Wyczerpanie środków na rachunku w OFE] Art. 44. [Obowiązek OFE przekazywania pełnomocnictw ZUS] Art. 46. [Data wejścia ustawy w życie] Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Słownik pojęć] Art. 3. [Kryteria pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze] Art. 4. [Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej]

6 Art. 5. [Praca na statkach powietrznych] Art. 6. [Praca w portach morskich] Art. 7. [Praca w hutnictwie] Art. 8. [Praca na morzu i przy azbeście] Art. 9. [Maszyniści pojazdów trakcyjnych] Art. 10. [Ekipy ratownictwa górskiego] Art. 11. [Prace górnicze] Art. 12. [Wyłączenie okresów niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa] Art. 13. [Prawo do emerytury pomostowej dla służb mundurowych] Art. 14. [Formuła wymiaru i przeliczania emerytury pomostowej] Art. 15. [Data nabycia prawa] Art. 16. [Ustanie prawa do emerytury pomostowej] Art. 17. [Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej] Art. 18. [Renta rodzinna] Art. 19. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 20. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 21. [Prawo do rekompensaty] Art. 22. [Formuła wyliczania rekompensaty] Art. 23. [Wypłata rekompensaty] Art. 24. [Wniosek jako podstawa wszczęcia postępowania] Art. 25. [Organ rentowy właściwy do wydania decyzji] Art. 26. [Wypłacanie emerytury pomostowej] Art. 27. [Zbieg prawa do emerytury pomostowej z innym świadczeniem] Art. 28. [Stosowanie przepisów innych ustaw] Art. 29. [Fundusz Emerytur Pomostowych] Art. 30. [Przychody Funduszu] Art. 31. [Gwarancja budżetu państwa] Art. 32. [Wypłaty z Funduszu] Art. 33. [Rola Zarządu ZUS] Art. 34. [Możliwość lokowania środków Funduszu] Art. 35. [Krąg pracowników objętych składką] Art. 36. [Składka na emerytury pomostowe] Art. 37. [Obowiązki płatnika] Art. 38. [Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]. 423 Art. 39. [Zgłoszenie korygujące] Art. 40. [Sankcje za nieterminowe opłacanie składek] Art. 49. [Prawo do emerytury pomostowej mimo niespełnienia warunków] Art. 57. [Wejście w życie]

7 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy] Art. 86. [Prawo nauczyciela do emerytury na zasadach ogólnych] Art. 87. [Prawo do odprawy emerytalnej] Art. 88. [Przesłanki nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej] Art. 90. [Dodatek za tajne nauczanie] Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] Art. 2. [Słownik pojęć stosowanych przez ustawę] Art. 3. [Krąg osób uprawnionych do świadczenia] Art. 4. [Warunki nabycia prawa] Art. 5. [Formuła wymiaru świadczenia] Art. 6. [Źródło finansowania] Art. 7. [Nabycie prawa] Art. 8. [Ustanie prawa] Art. 9. [Zawieszenie prawa] Art. 10. [Śmierć nauczyciela przed ustaleniem prawa do świadczenia]. 464 Art. 11. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 12. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 13. [Finansowanie z budżetu państwa] Art. 14. [Konieczność złożenia wniosku] Art. 15. [Wydawanie decyzji] Art. 16. [Okresy i terminy dokonywania wypłat] Art. 17. [Zbieg świadczeń z różnych tytułów] Art. 18. [Przepisy uzupełniające stosowanie ustawy] Art. 30. [Wejście w życie] Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Podmioty realizujące ubezpieczenie rolników] Art. 3. [Ubezpieczenie z ustawy i na wniosek] Art. 5. [Małżonek rolnika] Art. 5a. [Prowadzenie przez rolnika pozarolniczej działalności] Art. 6. [Słownik] Art. 16. [Ubezpieczenie obowiązkowe lub na wniosek] Art. 18. [Zakres świadczeń]

8 Art. 19. [Warunki nabycia prawa do emerytury] Art. 20. [Staż ubezpieczeniowy] Art. 21a. [Zasady liczenia stażu] Art. 22. [Zamiana renty na emeryturę] Art. 24. [Dwuczęściowa struktura emerytury rolniczej] Art. 25. [Formuła ustalania części składkowej] Art. 26. [Część uzupełniająca emerytury] Art. 27. [Dodatki do emerytury rolniczej] Art. 28. [Zawieszenie prawa do emerytury] Art. 33. [Zbieg prawa do emerytury] Art. 34. [Zawieszenie prawa do emerytury rolniczej] Art. 44. [Ustalanie prawa do świadczeń] Art. 48. [Waloryzacja świadczeń rolniczych] Art. 49. [Doręczanie świadczeń] Art. 50. [Potrącenia z emerytury rolniczej] Art. 51. [Tryb egzekucji] Art. 52. [Odesłanie do ustaw systemu powszechnego] Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ((tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Katalog świadczeń] Art. 3. [Słownik ustawy] Art. 4. [Okresy służby jako okresy składkowe] Art. 5. [Uposażenie jako podstawa wymiaru] Art. 6. [Waloryzacja świadczeń] Art. 6a. [Tryb przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne] Art. 7. [Zbieg emerytury wojskowej z prawem do innej emerytury] Art. 8. [Świadczenia w drodze wyjątku] Art. 9. [Zbieg ze świadczeniem zagranicznym] Art. 10. [Pozbawienie prawa do emerytury] Art. 11. [Odesłanie do innych przepisów] Art. 12. [Nabycie prawa do emerytury] Art. 12a. [Okres urlopu wychowawczego] Art. 13. [Okresy równorzędne] Art. 14. [Okresy doliczane do wysługi] Art. 15. [Wymiar emerytury w razie pozostawania w służbie przed 2 stycznia 1999 r.] Art. 15a. [Formuła wymiaru dla żołnierzy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.]

9 Art. 15b. [Obniżenie emerytury członkom WRON] Art. 15c. [Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych] Art. 16. [Doliczanie niektórych okresów pozbawienia wolności] Art. 17. [Zbieg tytułów do zwiększenia emerytury] Art. 18. [Minimalne i maksymalne wysokości emerytury] Art. 25. [Dodatki do emerytury] Art. 26. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 31. [Tryb ustalania nabycia prawa] Art. 31a. [Doręczanie decyzji] Art. 32. [Ponowne ustalenie prawa do emerytury] Art. 32a. [Ponowne powołanie do służby] Art. 32b. [Ustalanie nowej podstawy] Art. 32c. [Doliczanie okresów ponownej służby] Art. 33. [Uprawnienia organu emerytalnego] Art. 34. [Możliwość dochodzenia odszkodowania] Art. 35. [Obowiązki innych podmiotów] Art. 36. [Zwolnienie od opłat] Art. 37. [Delegacja ustawowa] Art. 38. [Ustanie prawa] Art. 39a. [Zbieg emerytury z uposażeniem] Art. 39b. [Zawieszenie emerytury na wniosek emeryta] Art. 40. [Zbieg emerytury z zarobkiem] Art. 40a. [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodów] Art. 40b. [Roczne rozliczenie] Art. 41. [Wniosek o wypłatę emerytury] Art. 42. [Zbieg świadczeń z ustawy] Art. 43. [Sposób wypłaty świadczeń] Art. 44. [Wstrzymanie wypłaty] Art. 45. [Wznowienie wypłaty] Art. 46. [Śmierć osoby uprawnionej] Art. 48. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] Art. 48a. [Obowiązek naliczania odsetek] Art. 49. [Odesłanie do ustawy emerytalnej w kwestii potrąceń] Art. 50. [Odesłanie do ustawy emerytalnej w kwestii egzekucji ze świadczeń] Art. 54. [Gwarancja najniższej emerytury] Art. 57. [Przekazywanie świadczeń za granicę] Art. 58. [Przejściowe zachowanie przepisów wykonawczych] Art. 59. [Uchylenie poprzedniej ustawy] Art. 60. [Wejście w życie]

10 Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Katalog świadczeń] Art. 3. [Słownik pojęć] Art. 4. [Okresy służby jako okresy składkowe] Art. 5. [Podstawa wymiaru emerytury] Art. 6. [Waloryzacja świadczeń] Art. 7. [Zbieg ze świadczeniami z innych ustaw] Art. 8. [Świadczenia w drodze wyjątku] Art. 9. [Zbieg ze świadczeniami zagranicznymi] Art. 10. [Pozbawienie prawa do emerytury] Art. 10a. [Przekazywanie składki do ZUS] Art. 11. [Generalne odesłanie do innych ustaw] Art. 12. [Prawo do emerytury policyjnej] Art. 13. [Okresy równorzędne ze służbą] Art. 13a. [Informacje o przebiegu służby] Art. 14. [Okresy doliczane do wysługi do wymiaru ] Art. 15. [Formuła wymiaru emerytury dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r.] Art. 15a. [Wymiar emerytury dla funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.] Art. 15b. [Wymiar emerytury dla funkcjonariuszy pełniących służbę w latach ] Art. 16. [Uwzględnienie okresów sprzed służby] Art. 17. [Zbieg tytułów do zwiększenia emerytury] Art. 18. [Minimalna i maksymalna kwota emerytury] Art. 25. [Dodatek pielęgnacyjny dla sierot zupełnych] Art. 26. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 32. [Tryb wydawania decyzji] Art. 32a. [Doręczanie decyzji] Art. 33. [Ujawnienie nowych dowodów i okoliczności] Art. 33a. [Ponowne ustalenie wysokości emerytury] Art. 33b. [Ustalenie nowej podstawy wymiaru emerytury] Art. 33c. [Doliczanie nowych okresów służby] Art. 34. [Uprawnienia organu emerytalnego]

11 Art. 35. [Sankcja za nienależyte wykonanie obowiązków przez organ emerytalny] Art. 36. [Obowiązek informowania] Art. 37. [Zwolnienie z opłat] Art. 38. [Delegacja ustawowa] Art. 39. [Ustanie prawa] Art. 40a. [Zbieg emerytury z uposażeniem] Art. 40b. [Zawieszenie prawa na wniosek] Art. 41. [Łączenie emerytury z zarobkiem] Art. 41a. [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodu] Art. 41b. [Roczne rozliczenie przychodów] Art. 42. [Wypłata emerytury] Art. 43. [Zbieg świadczeń z ustawy] Art. 44. [Sposób przekazywania świadczeń] Art. 45. [Wstrzymanie wypłaty emerytury] Art. 46. [Wznowienie wypłaty emerytury] Art. 47. [Śmierć osoby uprawnionej] Art. 49. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej emerytury] Art. 49a. [Obowiązek naliczenia odsetek] Art. 50. [Potrącenia ze świadczeń] Art. 51. [Egzekucja ze świadczeń] Art. 63. [Przekazywanie emerytury za granicę] Art. 65. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę] Art. 66. [Wejście ustawy w życie] Aneks Skorowidz przedmiotowy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA. z dnia 17 grudnia 1998 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/129 Dz.U. 1998 Nr 162 poz. 1118 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734, z 2014 r. poz. 496, 567, 683, 684, 1682, z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1442 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W POLSCE Warszawa 2012 Opracowanie Anna Siporska Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1456 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ...

WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza ... WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek (dd/mm/rrrr):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

System ubezpieczeń społecznych

System ubezpieczeń społecznych System ubezpieczeń społecznych Dr Karolina Stopka 1system Zabezpieczenie społeczne Zabezpieczenie społeczne jako: idea, instytucja stanowiąca kolejną fazę rozwojową, istniejący stan rzeczy. 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo