Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp do I wydania Wprowadzenie... 21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp do I wydania... 19. Wprowadzenie... 21"

Transkrypt

1 Wykaz skrótów Wstęp do I wydania Wprowadzenie Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. [Krąg podmiotów uprawnionych] Art. 3. [Rodzaje świadczeń] Art. 4. [Definicje] Art. 5. [Zasady ustalania stażu ubezpieczeniowego] Art. 6. [Okresy składkowe] Art. 7. [Okresy nieskładkowe] Art. 8. [Okresy zagraniczne] Art. 9. [Zaliczanie okresów zatrudnienia w dawnych granicach RP].. 65 Art. 10. [Inne okresy] Art. 10a. [Wliczanie okresów pobierania renty] Art. 11. [Zbieg okresów] Art. 15. [Sposób ustalania podstawy wymiaru] Art. 16. [Sposób ustalania 10-letniego okresu] Art. 18. [Podstawa przy okresach zagranicznych] Art. 19. [Kwota bazowa] Art. 19a. [Okres obowiązywania kwoty bazowej] Art. 21. [Podstawa przy zamianie renty na emeryturę] Art. 22. [Delegacja ustawowa] Art. 23 [Emerytura w najniższej wysokości] Art. 24. [Emerytura z tzw. I filaru]

2 Art. 24a. [Emerytura z urzędu ] Art. 25. [Waloryzacja składek] Art. 25a. [Ostatnia waloryzacja składek] Art. 26. [Formuła wymiaru emerytury w systemie zdefiniowanej składki] Art. 26a. [Wzrost emerytury z tytułu ubezpieczenia rolniczego] Art. 27. [Warunki nabycia prawa] Art. 27a. [Emerytura z urzędu Art. 28. [Emerytura przy niepełnym stażu] Art. 29. [Emerytura wcześniejsza] Art. 30. [Wcześniejsze emerytury na podstawie odrębnych przepisów]. 112 Art. 31. [Wcześniejsza emerytura w razie wypadku przy pracy] Art. 32. [Emerytura w niższym wieku] Art. 33. [Twórcy i artyści] Art. 39. [Obniżenie wieku dla górników] Art. 40. [Prawo do emerytury kolejowej] Art. 41. [Staż pracy na kolei] Art. 42. [Pojęcie pracownika kolejowego] Art. 43. [Okresy zatrudnienia na kolei] Art. 44. [Okresy równorzędne Art. 45. [Okresy zaliczalne] Art. 46. [Zachowanie prawa] Art. 47. [Odesłanie do Karty Nauczyciela] Art. 50 [Emerytura kolejowa] Art. 50a. [Emerytura górnicza ze względu na wiek] Art. 50b. [Uwzględniane okresy] Art. 50c. [Katalog prac górniczych i prac równorzędnych] Art. 50d. [Przeliczniki stażu do prawa] Art. 50e. [Emerytura górnicza bez względu na wiek] Art. 50f. [Sposób rozliczania] Art. 51. [Przeliczniki stażu do wymiaru emerytury górniczej] Art. 52. [Przeliczniki pracy górniczej do wymiaru innych emerytur] Art. 53. [Formuła wymiaru emerytury] Art. 54. [Brak gwarancji wysokości emerytury] Art. 54a. [Zachowanie wyższej kwoty świadczenia przy zamianie renty na emeryturę] Art. 55. [Możliwość zamiany formuły] Art. 56. [Wymiar przy uwzględnianiu okresów rolniczych] Art. 75. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 77. [Przesłanki przyznania zasiłku pogrzebowego] Art. 78. [Podmioty uprawnione do zasiłku pogrzebowego] Art. 79. [Ograniczenie kwoty zasiłku pogrzebowego] Art. 80. [Wysokość zasiłku]

3 Art. 81 [Wygaśnięcie prawa do zasiłku pogrzebowego] Art. 82. [Emerytura w szczególnym trybie] Art. 83. [Świadczenie w drodze wyjątku] Art. 84. [Finansowanie z budżetu] Art. 85. [Najniższa emerytura i renta] Art. 86. [Ograniczenie wysokości świadczeń] Art. 87. [Minimalna kwota emerytury z I i II filaru] Art. 88. [Zasady rewaloryzacji] Art. 89. [Wskaźniki] Art. 93. [Automatyczna waloryzacja] Art. 94. [Obowiązek publikacji wskaźników] Art. 95. [Zbieg prawa do emerytury] Art. 96. [Zbieg ze świadczeniami z odrębnych ustaw] Art. 97. [Gwarancja wysokości] Art. 98. [Zasady wypłaty świadczeń w zbiegu] Art [Powstanie prawa] Art [Ustanie prawa Art [Zawieszenie prawa do świadczeń] Art. 103a. [Konieczność rozwiązania stosunku pracy] Art [Osiąganie przychodu] Art [Delegacja do wydawania rozporządzeń] Art [Ponowne ustalenie wysokości emerytury] Art [Możliwość przeliczania emerytury] Art [Warunki ustalenia nowej podstawy] Art [Ustalenie nowego wskaźnika (Wwpw)] Art [Doliczanie nowych okresów] Art [Terminy składania wniosków o doliczenie] Art [Ponowne ustalenie prawa do świadczeń] Art [Organy właściwe do wydania decyzji] Art [Wszczęcie postępowania] Art. 116a. [Powiązanie wniosków] Art [Dowody] Art [Termin wydania decyzji] Art [Świadczenia zaliczkowe] Art [Zwolnienie od opłat] Art [Obowiązek udzielania pomocy organom rentowym] Art [Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego] Art [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodu] Art [Poświadczenie życia] Art. 128a. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzeń] Art [Data ustalenia prawa] Art [Zasady wypłacania świadczeń] Art [Miejsce wypłaty]

4 Art [Data realizacji ponownie ustalonego prawa Art [Wstrzymanie wypłaty] Art [Wznowienie wypłat] Art [Uprawnienia członków rodziny w razie śmierci ubezpieczonego] Art. 136a. [Świadczenie za niepełny miesiąc] Art. 136b. [Wypłata świadczeń opiekunowi faktycznemu] Art [Obowiązek zwrotu świadczenia] Art. 138a. [Odpowiedzialność banków] Art [Katalog możliwych potrąceń Art [Granice potrąceń] Art [Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń] Art [Odesłanie do procedur dotyczących egzekucji] Art [Możliwość potrącenia wyrównawczego] Art. 143a. [Zwrot opłat w razie śmierci ubezpieczonego] Art [Egzekucja przeciwko osobom trzecim] Art [Kapitał początkowy] Art [Ustalanie kapitału początkowego] Art [Konieczność przekazania dokumentacji] Art [Podstawa wymiaru w 1999 r.] Art [Kwota bazowa do wyliczenia kapitału początkowego] Art [Odliczanie składki od przychodu] Art [Dodatkowa waloryzacja] Art [Zachowanie prawa do dotychczasowych świadczeń] Art [Składanie wniosków bezpośrednio w organie rentowym] Art [Emerytura mieszana ] Art. 183a. [Wyłączenie emerytury mieszanej ] Art [Prawo do emerytury w niższym wieku] Art [Przeliczanie kapitału początkowego] Art [Przepisy intertemporalne] Art [Wskazanie osób uprawnionych do odbioru świadczenia] Art [Przepisy dostosowawcze] Art [Zachowanie ciągłości ustaw] Art [Czasowe zachowanie przepisów wykonawczych] Art. 194a. [Przeliczanie kwoty bazowej] Art. 194b. [Dopłata do najniższych emerytur i rent] Art [Wejście w życie] Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. Nr 228, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Zasada równości]

5 Art. 3. [Słownik pojęć] Art. 4. [Zakres podmiotowy ustawy] Art. 5. [Związek z emeryturą powszechną] Art. 6. [Odesłanie] Art. 7. [Rodzaje emerytur kapitałowych] Art. 8. [Prawo do okresowej emerytury kapitałowej] Art. 9. [Wygaśnięcie prawa] Art. 10. [Prawo do dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 11. [Przekazanie środków do Funduszu Emerytalnego] Art. 12. [Ustalanie prawa na wniosek Art. 13. [Ustalanie prawa z urzędu] Art. 14. [Tryb ustalania prawa do emerytury okresowej] Art. 15. [Nieustalenie prawa] Art. 16. [Upoważnienie do wydania rozporządzeń] Art. 17. [Ustalenie prawa do emerytury dożywotniej] Art. 18. [Nieustalenie prawa do emerytury dożywotniej] Art. 19. [Upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych] Art. 20. [Wskazanie osoby uposażonej] Art. 21. [Obowiązki zakładów emerytalnych wobec ZUS] Art. 22. [Rola odrębnego rachunku bankowego ZUS] Art. 23. [Bank upoważniony do obsługi rachunków] Art. 24. [Sposób ustalania wysokości okresowej emerytury kapitałowej] 367 Art. 25. [Ponowne ustalenie kwoty okresowej emerytury kapitałowej] Art. 26. [Waloryzacja okresowej emerytury kapitałowej] Art. 27. [Sposób ustalania wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 28. [Ponowne ustalenie wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej] Art. 29. [Ustalanie kwoty wypłaty gwarantowanej] Art. 30. [Wypłata emerytur kapitałowych przez ZUS] Art. 30a. [Wyczerpanie środków na rachunku w OFE] Art. 44. [Obowiązek OFE przekazywania pełnomocnictw ZUS] Art. 46. [Data wejścia ustawy w życie] Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Słownik pojęć] Art. 3. [Kryteria pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze] Art. 4. [Warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej]

6 Art. 5. [Praca na statkach powietrznych] Art. 6. [Praca w portach morskich] Art. 7. [Praca w hutnictwie] Art. 8. [Praca na morzu i przy azbeście] Art. 9. [Maszyniści pojazdów trakcyjnych] Art. 10. [Ekipy ratownictwa górskiego] Art. 11. [Prace górnicze] Art. 12. [Wyłączenie okresów niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa] Art. 13. [Prawo do emerytury pomostowej dla służb mundurowych] Art. 14. [Formuła wymiaru i przeliczania emerytury pomostowej] Art. 15. [Data nabycia prawa] Art. 16. [Ustanie prawa do emerytury pomostowej] Art. 17. [Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej] Art. 18. [Renta rodzinna] Art. 19. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 20. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 21. [Prawo do rekompensaty] Art. 22. [Formuła wyliczania rekompensaty] Art. 23. [Wypłata rekompensaty] Art. 24. [Wniosek jako podstawa wszczęcia postępowania] Art. 25. [Organ rentowy właściwy do wydania decyzji] Art. 26. [Wypłacanie emerytury pomostowej] Art. 27. [Zbieg prawa do emerytury pomostowej z innym świadczeniem] Art. 28. [Stosowanie przepisów innych ustaw] Art. 29. [Fundusz Emerytur Pomostowych] Art. 30. [Przychody Funduszu] Art. 31. [Gwarancja budżetu państwa] Art. 32. [Wypłaty z Funduszu] Art. 33. [Rola Zarządu ZUS] Art. 34. [Możliwość lokowania środków Funduszu] Art. 35. [Krąg pracowników objętych składką] Art. 36. [Składka na emerytury pomostowe] Art. 37. [Obowiązki płatnika] Art. 38. [Obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych]. 423 Art. 39. [Zgłoszenie korygujące] Art. 40. [Sankcje za nieterminowe opłacanie składek] Art. 49. [Prawo do emerytury pomostowej mimo niespełnienia warunków] Art. 57. [Wejście w życie]

7 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy] Art. 86. [Prawo nauczyciela do emerytury na zasadach ogólnych] Art. 87. [Prawo do odprawy emerytalnej] Art. 88. [Przesłanki nabycia prawa do emerytury nauczycielskiej] Art. 90. [Dodatek za tajne nauczanie] Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. Nr 97, poz. 800 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] Art. 2. [Słownik pojęć stosowanych przez ustawę] Art. 3. [Krąg osób uprawnionych do świadczenia] Art. 4. [Warunki nabycia prawa] Art. 5. [Formuła wymiaru świadczenia] Art. 6. [Źródło finansowania] Art. 7. [Nabycie prawa] Art. 8. [Ustanie prawa] Art. 9. [Zawieszenie prawa] Art. 10. [Śmierć nauczyciela przed ustaleniem prawa do świadczenia]. 464 Art. 11. [Dodatek pielęgnacyjny] Art. 12. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 13. [Finansowanie z budżetu państwa] Art. 14. [Konieczność złożenia wniosku] Art. 15. [Wydawanie decyzji] Art. 16. [Okresy i terminy dokonywania wypłat] Art. 17. [Zbieg świadczeń z różnych tytułów] Art. 18. [Przepisy uzupełniające stosowanie ustawy] Art. 30. [Wejście w życie] Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Podmioty realizujące ubezpieczenie rolników] Art. 3. [Ubezpieczenie z ustawy i na wniosek] Art. 5. [Małżonek rolnika] Art. 5a. [Prowadzenie przez rolnika pozarolniczej działalności] Art. 6. [Słownik] Art. 16. [Ubezpieczenie obowiązkowe lub na wniosek] Art. 18. [Zakres świadczeń]

8 Art. 19. [Warunki nabycia prawa do emerytury] Art. 20. [Staż ubezpieczeniowy] Art. 21a. [Zasady liczenia stażu] Art. 22. [Zamiana renty na emeryturę] Art. 24. [Dwuczęściowa struktura emerytury rolniczej] Art. 25. [Formuła ustalania części składkowej] Art. 26. [Część uzupełniająca emerytury] Art. 27. [Dodatki do emerytury rolniczej] Art. 28. [Zawieszenie prawa do emerytury] Art. 33. [Zbieg prawa do emerytury] Art. 34. [Zawieszenie prawa do emerytury rolniczej] Art. 44. [Ustalanie prawa do świadczeń] Art. 48. [Waloryzacja świadczeń rolniczych] Art. 49. [Doręczanie świadczeń] Art. 50. [Potrącenia z emerytury rolniczej] Art. 51. [Tryb egzekucji] Art. 52. [Odesłanie do ustaw systemu powszechnego] Ustawa z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ((tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Katalog świadczeń] Art. 3. [Słownik ustawy] Art. 4. [Okresy służby jako okresy składkowe] Art. 5. [Uposażenie jako podstawa wymiaru] Art. 6. [Waloryzacja świadczeń] Art. 6a. [Tryb przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne] Art. 7. [Zbieg emerytury wojskowej z prawem do innej emerytury] Art. 8. [Świadczenia w drodze wyjątku] Art. 9. [Zbieg ze świadczeniem zagranicznym] Art. 10. [Pozbawienie prawa do emerytury] Art. 11. [Odesłanie do innych przepisów] Art. 12. [Nabycie prawa do emerytury] Art. 12a. [Okres urlopu wychowawczego] Art. 13. [Okresy równorzędne] Art. 14. [Okresy doliczane do wysługi] Art. 15. [Wymiar emerytury w razie pozostawania w służbie przed 2 stycznia 1999 r.] Art. 15a. [Formuła wymiaru dla żołnierzy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.]

9 Art. 15b. [Obniżenie emerytury członkom WRON] Art. 15c. [Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych] Art. 16. [Doliczanie niektórych okresów pozbawienia wolności] Art. 17. [Zbieg tytułów do zwiększenia emerytury] Art. 18. [Minimalne i maksymalne wysokości emerytury] Art. 25. [Dodatki do emerytury] Art. 26. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 31. [Tryb ustalania nabycia prawa] Art. 31a. [Doręczanie decyzji] Art. 32. [Ponowne ustalenie prawa do emerytury] Art. 32a. [Ponowne powołanie do służby] Art. 32b. [Ustalanie nowej podstawy] Art. 32c. [Doliczanie okresów ponownej służby] Art. 33. [Uprawnienia organu emerytalnego] Art. 34. [Możliwość dochodzenia odszkodowania] Art. 35. [Obowiązki innych podmiotów] Art. 36. [Zwolnienie od opłat] Art. 37. [Delegacja ustawowa] Art. 38. [Ustanie prawa] Art. 39a. [Zbieg emerytury z uposażeniem] Art. 39b. [Zawieszenie emerytury na wniosek emeryta] Art. 40. [Zbieg emerytury z zarobkiem] Art. 40a. [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodów] Art. 40b. [Roczne rozliczenie] Art. 41. [Wniosek o wypłatę emerytury] Art. 42. [Zbieg świadczeń z ustawy] Art. 43. [Sposób wypłaty świadczeń] Art. 44. [Wstrzymanie wypłaty] Art. 45. [Wznowienie wypłaty] Art. 46. [Śmierć osoby uprawnionej] Art. 48. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia] Art. 48a. [Obowiązek naliczania odsetek] Art. 49. [Odesłanie do ustawy emerytalnej w kwestii potrąceń] Art. 50. [Odesłanie do ustawy emerytalnej w kwestii egzekucji ze świadczeń] Art. 54. [Gwarancja najniższej emerytury] Art. 57. [Przekazywanie świadczeń za granicę] Art. 58. [Przejściowe zachowanie przepisów wykonawczych] Art. 59. [Uchylenie poprzedniej ustawy] Art. 60. [Wejście w życie]

10 Ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) (wyciąg) Art. 1. [Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy] Art. 2. [Katalog świadczeń] Art. 3. [Słownik pojęć] Art. 4. [Okresy służby jako okresy składkowe] Art. 5. [Podstawa wymiaru emerytury] Art. 6. [Waloryzacja świadczeń] Art. 7. [Zbieg ze świadczeniami z innych ustaw] Art. 8. [Świadczenia w drodze wyjątku] Art. 9. [Zbieg ze świadczeniami zagranicznymi] Art. 10. [Pozbawienie prawa do emerytury] Art. 10a. [Przekazywanie składki do ZUS] Art. 11. [Generalne odesłanie do innych ustaw] Art. 12. [Prawo do emerytury policyjnej] Art. 13. [Okresy równorzędne ze służbą] Art. 13a. [Informacje o przebiegu służby] Art. 14. [Okresy doliczane do wysługi do wymiaru ] Art. 15. [Formuła wymiaru emerytury dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r.] Art. 15a. [Wymiar emerytury dla funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r.] Art. 15b. [Wymiar emerytury dla funkcjonariuszy pełniących służbę w latach ] Art. 16. [Uwzględnienie okresów sprzed służby] Art. 17. [Zbieg tytułów do zwiększenia emerytury] Art. 18. [Minimalna i maksymalna kwota emerytury] Art. 25. [Dodatek pielęgnacyjny dla sierot zupełnych] Art. 26. [Zasiłek pogrzebowy] Art. 32. [Tryb wydawania decyzji] Art. 32a. [Doręczanie decyzji] Art. 33. [Ujawnienie nowych dowodów i okoliczności] Art. 33a. [Ponowne ustalenie wysokości emerytury] Art. 33b. [Ustalenie nowej podstawy wymiaru emerytury] Art. 33c. [Doliczanie nowych okresów służby] Art. 34. [Uprawnienia organu emerytalnego]

11 Art. 35. [Sankcja za nienależyte wykonanie obowiązków przez organ emerytalny] Art. 36. [Obowiązek informowania] Art. 37. [Zwolnienie z opłat] Art. 38. [Delegacja ustawowa] Art. 39. [Ustanie prawa] Art. 40a. [Zbieg emerytury z uposażeniem] Art. 40b. [Zawieszenie prawa na wniosek] Art. 41. [Łączenie emerytury z zarobkiem] Art. 41a. [Obowiązek powiadomienia o osiąganiu przychodu] Art. 41b. [Roczne rozliczenie przychodów] Art. 42. [Wypłata emerytury] Art. 43. [Zbieg świadczeń z ustawy] Art. 44. [Sposób przekazywania świadczeń] Art. 45. [Wstrzymanie wypłaty emerytury] Art. 46. [Wznowienie wypłaty emerytury] Art. 47. [Śmierć osoby uprawnionej] Art. 49. [Obowiązek zwrotu nienależnie pobranej emerytury] Art. 49a. [Obowiązek naliczenia odsetek] Art. 50. [Potrącenia ze świadczeń] Art. 51. [Egzekucja ze świadczeń] Art. 63. [Przekazywanie emerytury za granicę] Art. 65. [Utrata mocy przez poprzednią ustawę] Art. 66. [Wejście ustawy w życie] Aneks Skorowidz przedmiotowy

Ustawa o emeryturach i rentach SPIS TREŚCI

Ustawa o emeryturach i rentach SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI ł. Wstęp 7 2. Kogo obejmuje ustawa? 12 3. Zakres świadczeń przewidzianych ustawą 16 4. Podstawa wymiaru świadczeń 16 5. Okresy uwzględniane do uprawnień emerytalno-rentowych... 25 5.1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r.

USTAWA. z dnia 15 stycznia 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 188, 366. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

Bardziej szczegółowo

Symbole emerytury wcześniejszej

Symbole emerytury wcześniejszej Podstawa prawna: ustawa o emeryturach i rentach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 153, poz. 1227, ze zm.) Ustawa z 11.5.2012r. o zmianie ustawy o emeryturach

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Grażyna Polkowska-Nowak Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Zagozda Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2012 r. poz. 664. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r.

Ustawa. z dnia. r. Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. Projekt 30.03.2012 r. Ustawa z dnia. r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA I KONSTRUKCJE PRAWNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

POJĘCIA I KONSTRUKCJE PRAWNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO POJĘCIA I KONSTRUKCJE PRAWNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Ubezpieczenia społeczne jako metoda realizacji idei zabezpieczenia społecznego 1. Klasyczne metody realizacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz

Ubezpieczenie emerytalne. dr Ariel Przybyłowicz Ubezpieczenie emerytalne dr Ariel Przybyłowicz Ryzyko emerytalne Ochrona sytuacji ochrony zarobków z powodu zrealizowania prawa do zaprzestania działalności zarobkowej w związku z biologicznym (naturalnym)

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r.

EMERYTURY POMOSTOWE. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. EMERYTURY POMOSTOWE EMERYTURY POMOSTOWE Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r.o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 weszła w życie od dnia 1 stycznia 2009r. Ustawa o emeryturach pomostowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego 1. Preindustrialne formy zabezpieczenia społecznego 2. Idea zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla

Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla EMERYTURY POMOSTOWE Zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS emerytury pomostowe zostaną ustanowione dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA. z dnia 11 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 664 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r. Poz. 1682 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego 1. Preindustrialne formy zabezpieczenia społecznego 2. Idea zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 7 stycznia 2015 r. U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Prezydium KK

Sekretariat Prezydium KK Sekretariat Prezydium KK Od: Jolanta Mordasiewicz [Jolanta.Mordasiewicz@mpips.gov.pl] Wysłano: 14 lutego 2012 15:11 Do: przewodn@solidarnosc.org.pl; guz@opzz.org.pl; Biuro@fzz.org.pl Temat: projekt dot.

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1)

U S T A W A. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) U S T A W A Projekt z dnia 17 marca 2014 r. z dnia... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a

Ustawa. z dnia. 1) w dziale II po rozdziale 1 dodaje się rozdziały 1a i 1b w brzmieniu: Rozdział 1a Projekt 10.01.2012 wersja ostateczna Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku

Nowe zasady emerytalne dla policjantów przyjętych od dnia 1 stycznia 2013 roku USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Dz.U.2014.567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r.) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób Projekt z dnia 16 października 2015 r. U S T A W A z d n ia... o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemery talne, zasiłki przedemerytalne,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej

Informacja w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/informacj/archiwum/3467,informacja-w-sprawie-zasad-i-trybu-przyznawania-oraz-wypla ty-renty-socjalnej.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego 2016, 11:48 Informacja w

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 38 USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r.

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA. z dnia 16 listopada 2016 r. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637

Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 637 USTAWA z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA projekt z dnia 24 października 2016 r. z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567)

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) 1) Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 567) Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a p r a w n a

I n f o r m a c j a p r a w n a Warszawa, 25.02.2010 r. I n f o r m a c j a p r a w n a Przedmiot informacji: Emerytury pomostowe i rekompensaty na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237 poz.1656),

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia...2007 r. o emeryturach pomostowych 1)

USTAWA. z dnia...2007 r. o emeryturach pomostowych 1) Projekt z dnia 27 kwietnia 2007 r. USTAWA z dnia...2007 r. o emeryturach pomostowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów. Dz.U.2014.567 z dnia 2014.04.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 28 sierpnia 2014 r. U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. Druk nr 959 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 567 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1) Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część II świadczenia Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia Filarowa konstrukcja ubezpieczeń społecznych model klasyczny : I filar - z budżetu państwa II filar ze składki pracodawców

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

USTAWA. z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny. dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uprzywilejowane systemy emerytalne aspekt społeczno-ekonomiczny dr Damian Walczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie przywilejów emerytalnych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r.

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Od 1 marca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy w ramach waloryzacji wypłacane emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OKRESACH SKŁADKOWYCH I NIESKŁADKOWYCH

INFORMACJA O OKRESACH SKŁADKOWYCH I NIESKŁADKOWYCH INFORMACJA O OKRESACH SKŁADKOWYCH I NIESKŁADKOWYCH Instrukcja wypełniania Dołącz ten formularz do wniosku o: emeryturę, emeryturę pomostową, emeryturę częściową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 17:44 Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lutego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 162 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości

SPIS TREŚCI. II. Warunki nabywania prawa do emerytury z FUS (emerytury z I filaru) i ustalanie jej wysokości Zasady nabywania prawa do emerytury z I i II filaru przez ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., będących członkami otwartego funduszu emerytalnego oraz rent rodzinnych po tych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656; z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656; z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656; z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016; z 2012 r. poz. 637

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 1440 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA z dnia... 2010 r. Projekt 3.09.2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462)

o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk nr 1462) Druk nr 1793 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI Kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o poselskim projekcie ustawy o nauczycielskich

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-7-07 Druk nr 1348 Warszawa, 24 stycznia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015

Projekt planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2015 Część A Lp. Treść 1 2 3 4 5 I. Zadania wynikające z ustaw 188 974 975 197 044 213 104,3 1. Emerytury 122 963 752 128 293 331 104,3 2. Renty 40 771

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2008 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania okresów służby i pracy do wysługi lat uwzględnianej

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2008.228.1507 ze zm.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2008.228.1507 ze zm.) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2008.228.1507 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) rodzaje świadczeń pieniężnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r.

USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 102, poz. 852. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2008.228.1507 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 01.02.2009 r.) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst ujednolicony Stan prawny na 1 lutego 2009 r.)

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o emeryturach pomostowych 1)

USTAWA. z dnia r. o emeryturach pomostowych 1) Projekt z dnia 13 maja 2008 r. USTAWA z dnia...2008 r. o emeryturach pomostowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do emerytur dla niektórych ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 maja 2015 r.

Warszawa, 28 maja 2015 r. Warszawa, 28 maja 2015 r. Opinia do ustawy o ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 911) I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia 2) Imię Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego : Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo