ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA ZAJĘĆ WYKŁADOWYCH TEMAT 1 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (15h). 1. WPROWADZENIE W ŚWIAT BIZNESU I W GOSPODARKĘ OPARTĄ NA WIEDZY Globalna gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy, istota konkurowania we współczesnej gospodarce. Przygotowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej. 2. PODSTAWY PRAWNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej; status przedsiębiorcy; przedsiębiorca a przedsiębiorstwo. 3. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną: procedura założenia; prawa i obowiązki przedsiębiorcy; odpowiedzialność przedsiębiorcy. Spółka cywilna: procedura zawiązania spółki cywilnej; elementy umowy spółki cywilnej; prawa i obowiązki wspólników; odpowiedzialność za zobowiązania spółki; Spółki handlowe: o osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna) o kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) o procedury dot. zakładania i funkcjonowanie spółki: elementy konstrukcyjne umowy spółki, forma zawarcia umowy; prawa i obowiązki wspólników; organy spółek; prokura; odpowiedzialność za zobowiązania spółki; łączenie, podział i przekształcanie spółek. o wybrane zagadnienia upadłości przedsiębiorców; 4. ELEMENTY PRAWA PRACY Rodzaje umów o pracę; elementy obligatoryjne umów o pracę; prawa i obowiązki pracownika; prawa i obowiązki pracodawcy; odpowiedzialność materialna i dyscyplinarna pracownika; umowy o zakaz konkurencji i zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa; rozwiązanie umowy o pracę (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron). 5. OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podatek od towarów i usług; podatek dochodowy od osób prawnych; podatek dochodowy od osób fizycznych; należności z tytułu ubezpieczeń społecznych. 6. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE I RACHUNKOWE Zasady rachunkowości; obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi; oferta i zawarcie umowy; odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań; zagadnienie kar umownych; odpowiedzialność za szkodę; 7. ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW ZAJĘCIA WARSZTATOWE Dyskusja okrągłego stołu nad przykładami zaprezentowanymi przez prowadzącego, w tym: wybrane umowy w obrocie gospodarczym; wybrane zagadnienia prawa karnego przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi gospodarczemu. TEMAT 2 ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ (25h). 1. UWAGI OGÓLNE-WYBRANE PROBLEMY Z ZAKRESU ZARZADZANIA INNOWACYJNĄ FIRMĄ Próba zdefiniowania biznesowego sukcesu O wiedzy, kapitale intelektualnym i sposobie gospodarowania tymi atutami

2 Wprowadzanie zmian w firmie, budowa jej konkurencyjności Autorytet, liderowanie i partnerstwo w biznesie Wybitni specjaliści w firmie, inteligentna firma, przedsiębiorstwo przyszłości 2. PODSTAWY FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI FIRMY KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI o Kapitał materialny i niematerialny o Gospodarowanie kapitałem firmowym, ograniczenia o Pozyskiwanie kapitału przez generowanie nowych udziałów i akcji lub zwiększenie ich wartości, fuzje z innymi firmami itp. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY KREDYTAMI BANKOWYMI o Kredyty inwestycyjne (w tym kredyty na zakup samochodów), o Kredyty obrotowe (kredyt nieodnawialny wypłacany jednorazowo, linia kredytowa, linia kredytowa odnawialna, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt pod zastaw należności, kredyt dyskontowy o Wymagania stawiane przez banki przy wnioskach o kredyt, zabezpieczenia spłaty kredytu INNE SPOSOBY WSPOMAGANIA DZIAŁALNOŚCI FIRM o Lesing (operacyjny i finansowy) o Faktoring o Forfaiting o Franchising 3. FINANSOWANIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Fundusze Venture Capital Business Angel Środki z Funduszu pracy Fundusze Europejskie 4. CHARAKTERYSTYKA SPOSOBÓW WSPARCIA FIRM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) o Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna o Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących o Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty o Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka o Priorytet V Dobre rządzenie o Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich o Priorytet VII Promocja integracji społecznej o Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki o Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach o Priorytet X Pomoc techniczna Program: Program Kapitał Ludzki Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA (POIG) o Priorytet I -Badania i rozwój nowoczesnych technologii o Priorytet II -Infrastruktura sfery B+R o Priorytet III -Kapitał dla innowacji o Priorytet IV -Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia o Priorytet V -Dyfuzja innowacji o Priorytet VI -Polska gospodarka na rynku międzynarodowym o Priorytet VII -Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji o Priorytet VIII -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki o Priorytet IX -Pomoc techniczna REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA (RPO)

3 5. ŚRODKI NA BADANIA NAUKOWE I EDUKACYJNE 7 Program Ramowy Sokrates Erasmus Comenius Leonardo da Vinci 6. INNE RODZAJE PROJEKTÓW (informacje uzupełniające, dodatkowe) FINANSOWANYCH Z INNYCH FUNDUSZ Lingua Minerva Grundtvig Mlodzież w działaniu Eurydice Eurodesk Leonardo da Vinci 7. PROGRAMY WSPIERANE PRZEZ FUNDACJE Program Młode Drogi w Europie, Fundacja Im. Roberta Boscha Projekty Polsko-Niemieckie, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej Dotacje z Fundacji Kronenberga Fundacja Batorego Programy Ministra Kultury Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 8. PRÓBA PODSUMOWANIA-CZYLI JAKĄ STRATEGIĘ ROZWOJOWĄ PRZYJĄĆ I JAK JĄ SFINANSOWAĆ. TEMAT 3 TWORZENIE BIZNES PLANU (20h). 1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ BIZNES PLANU-PODSTAWOWE POJĘCIA Cele i zadania przygotowywania biznes planu Podstawowe zasady przygotowywania biznes planu, struktura biznes planu Elementy biznes planu: opis produktu lub usługi, opis bliskiego otoczenia biznesowego firmy, analiza otoczenia makroekonomicznego, społeczno-kulturowego i prawno-politycznego firmy, marketing i sprzedaż, cena, dystrybucja, promocja, system biznesowo-organizacyjny, lokalizacja, założenia organizacyjne i plan zatrudnienia, inwestycje, harmonogram działań, możliwości i zagrożenia, ocena ryzyka 2. BIZNES PLAN CZĘŚĆ FINANSOWA 2.1. PLAN FINANSOWY Założenia planu finansowego Podstawowe sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu), informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Ocena ekonomiczno-finansowa: analiza finansowa, analiza efektywności inwestycyjnej, analiza progu rentowności, analiza wrażliwości zysku, analiza ryzyka PLAN INWESTYCYJNY 2.3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wewnętrzne źródła finansowania: zysk, odpisy amortyzacyjne, sprzedaż majątku, przyspieszenie obrotu kapitału. Obce źródła finansowania: kredyt i pożyczka, dłużne papiery wartościowe, leasing, faktoring, subwencje, dotacje i fundusze pomocowe.

4 Zewnętrzne źródła finansowania: wzrost udziałów, dopłaty wspólników lub akcjonariuszy, emisja akcji, venture capital. Selekcja źródeł finansowania kryteria wyboru 3. ZAJĘCIA WARSZTATOWE Analiza przypadku Przygotowanie biznes planu przez każdego z uczestników szkolenia TEMAT4. KOMERCJALIZACJA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW (25h). 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Elementy prawa własności intelektualnej Wynalazek: twórca wynalazku; wynalazek pracowniczy; prawo do uzyskania patentu; pierwszeństwo do uzyskania patentu Patent badanie zdolności patentowej: nowość wynalazku; poziom wynalazczy; przemysłowe stosowanie; ograniczenia zdolności patentowej; uprawnienia wynikające z patentu 2. ZGŁOSZENIE WYNALAZKU I PROCEDURA ROZPATRYWANIA ZGŁOSZENIA Obrót patentami i prawami do nich: przeniesienie prawa pierwszeństwa do patentu; przeniesienie prawa do patentu; umowy licencyjne; licencja przymusowa; elementy konstrukcyjne, umów związanych z obrotem patentami i prawami do nich; wycena patentu. 3. KOMERCJALIZACJA WIEDZY, WYNALAZKÓW Sposoby gospodarowania wiedzą; zarządzanie innowacyjnymi produktami; opodatkowanie własności intelektualnej; tworzenie firm spin-off. 4. RYNKOWY OBRÓT WIEDZĄ Wycena wartości intelektualnych; transfer własności intelektualnych, 5. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Uwarunkowania prawne, modele komercjalizacji wiedzy na uczelniach, etapy procesu komercjalizacji, alians strategiczny, joint-venture. 6. SPÓLKI SPIN-OFF Typy spółek, uregulowania prawne państwowe i uczelniane. 7. ANALIZA PRZYPADKÓW (SPÓŁKI SPIN-OFF) ZAJĘCIA WARSZTATOWE Zaprezentowane będą tu wybrane przypadki ilustrujące umowy dot. różnych rodzajów komercjalizacji wiedzy powstałej na uczelniach. Temat 5. PROMOCJA FIRMY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU (15h). 1. WPROWADZENIE - PODSTAWY KOMUNIKACJI Istota i znaczenie komunikacji w życiu człowieka, cechy osoby komunikatywnej, wymagania dotyczące sposobów komunikowania się, sztuka negocjacji w biznesie. 2. INFORMACJA W BIZNESIE Rola informacji w biznesie, praca z informacjami w firmie (pozyskiwanie, przetwarzanie, wytwarzanie, ochrona, przechowywanie informacji i udostępnianie jej), ogólne uwagi dot. marketingu firmowego 3. INTERNET, OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI MARKETINGU W SIECI Internet w społeczeństwie informacyjnym-podstawowe możliwości internetu, omówienie obszarów działalności gospodarczej ze znaczącą rolą internetu.

5 Zagrożenia w sieci internetowej, zapewnienie sobie bezpieczeństwa w sieci. Omówienie działań możliwych do zrealizowania w sieci internetowej przeglądanie stron internetowych, poczta elektroniczna ( ), komunikacja w czasie rzeczywistym (chat, komunikatory internetowe), wymiana plików (FTP, p2p), internetowe radio/telewizja, internetowe: biblioteki, czasopisma, książki, internetowe fora dyskusyjne, pamiętniki (blogi), e-marketing, e-business, e-banking, e-learning, internetowe społeczności. Formy komunikowania się w czasie rzeczywistym komunikatory internetowe, czaty, fora dyskusyjne, protokół FTP. 4. PROMOCJA FIRMY W INTERNECIE Planowanie, budowa i utrzymywanie stron internetowych, niezbędne cechy firmowej strony internetowej, jej struktura, nawigacja, grafika, multimedia, sklep internetowy. Wybór domeny i firmy hostingowej, adresu owego. Formy i główne sposoby realizacji marketingu internetowego, mass-mailing, reklama w internecie. Internauta jako potencjalny klient, zasady segmentacji rynku, wybór strategii marketingu internetowego. 5. KONCEPCJA PROMOCJI FIRMY W INTERNECIE Pozycjonowanie firmowej strony internetowej Promocja poprzez (mailing, newslettery) Zamieszczenie informacji o firmie w katalogach stron internetowych Katalogi stron internetowych Marketing wirusowy Programy partnerskie Reklama bannerowa Reklamę kontekstową i linki sponsorowane 6. MARKETING MAILOWY Rola i zadania marketingu, reguły poprawności (skuteczności) w mailach reklamowych Tworzenie list adresowych i reguły ich wykorzystywania Newsletter 7. ANALIZA PRZYPADKÓW - ZAJĘCIA WARSZTATOWE Praktyczna prezentacja przykładowych rozwiązań związanych z promocją firmy w internecie. Analiza wybranych przypadków. Autorami zawartości tematycznej programu szkoleniowego i wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści, posiadający duże doświadczenie krajowe i zagraniczne w kierowaniu działalnością biznesową, autorzy licznych publikacji i wydawnictw książkowych omawiających problemy występujące w gospodarce.

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA

PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA PROGRAM SZKOLENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚD AKADEMICKA Wrocław, 2010 Realizacja: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur sp. z o.o. w partnerstwie z krajową siecią naukową KBN LFPPI o. Wrocław Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Hasło: 10 lat przedsiębiorczości bez granic www.kongresmsp.eu 22 września Rejestracja 10.30-11.30 Konferencja prasowa 12.00-12.10 Otwarcie i powitanie gości 12.10-12.30 Wystąpienia otwierające 12.30-14.30

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo