Korporacje transnarodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korporacje transnarodowe"

Transkrypt

1 Korporacje transnarodowe

2 KORPORACJA - definicja według P. Dickensa: organizacja, która koordynuje działalność produkcyjno-handlową (różnych jednostek, w różnych krajach) z jednego ośrodka podejmującego strategiczne decyzje UNCTAD (źródło danych statystycznych): jest spółką posiadającą bądź nie posiadającą osobowości prawnej, która składa się z macierzystych korporacji oraz ich zagranicznych spółek córek (ang. foreign affiliates)

3 BIZ greenfield tworzenie oddziałów (branches) firmy macierzystej tworzenie przedsiębiorstw siostrzanych stowarzyszonych (affiliates) przejmowanie przedsiębiorstwa zagranicznego (już istniejącego) i sprawowanie nad nim pełnej kontroli, a także fuzje przedsiębiorstw

4 Struktura korporacji transnarodowej Przedsiębiorstwo macierzyste: kontroluje aktywa przedsiębiorstw zagranicznych. Filia zagraniczna: podmiot mający swą siedzibę w kraju innym niż przedsiębiorstwo macierzyste, w stosunku do którego inwestor zachowuje prawo uczestniczenia w zarządzaniu.

5 Formy organizacyjne filii zagranicznych Przedsiębiorstwo zależne (subsidiaries) - inwestor zagraniczny posiada pow. 50% udziałów uprawniających do głosowania Przedsiębiorstwo siostrzane (affiliates) - inwestor zagraniczny posiada od 10 do 50% udziałów uprawniających do głosowania Oddział (branches) nie posiada osobowości prawnej w kraju lokaty, jest to podmiot w pełni zależny od inwestora zagranicznego posiadają osobowość prawną w kraju lokaty

6 Korporacja międzynarodowa?

7 Struktura KMN przykład Ericsson'a

8 Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa w układzie fazowym wg H. G. Meissnera 100% Kapitał i management w kraju Eksport Przekazanie licencji Franchising Joint venture Filia zagraniczna Zakład produkcyjny Spółka córka Kapitał i management za granicą 100%

9 Franczyza (ang. franchising) System sprzedaży towarów, usług poprzez udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy: franczyzodawca (ang. franchisor) nazwa handlowa znak towarowy metoda prowadzenia działalności gospodarczej, wiedza techniczna, system postępowania inne prawa własności intelektualnej franczyzobiorca (ang. franchisee) obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją bezpośrednie lub pośrednieświadczenia finansowe na koniec 2006 roku w Polsce 20,6 tys (PROFIT)

10 Joint Venture Przedsiębiorstwo z udziałem kapitału zagranicznego wspólne przedsięwzięcie rodzaj przedsiębiorstwa (spółki z o.o. lub akcyjnej). Wspólny wkład i podział zysków bądź strat Dla konkretnego celu bądź dłuższej współpracy Celem jest często chęć wejścia na rynek zagraniczny Rynek ropy i gazu ziemnego trzyletnie zwolnienie z podatku dochodowego

11 Alianse strategiczne jest umową zakładającą współpracę dwóch lub więcej firm Formalne Nieformalne RODZAJE AS: Umowy o realizacji wspólnego projektu Umowy o wyposażaniu i wytwarzaniu (OEM) Umowy licencyjne Franchising Joint Ventures Udziały kapitałowe Wymiana udziałów 5 spostrzeżeń McKinsley & Co. Inc Alianse są bardziej skuteczne wówczas gdy chodzi o wejście do zbliżonych (powiązanych) biznesów lub na nowe rynki geograficzne. Rzadko sprawdzają się alianse między korporacjami silną i słabą (nieudana próba pomiędzy GM a Fiatem). Skuteczne alianse charakteryzuje zdolność do wychodzenia poza początkowe cele i oczekiwania partnerów. Większe są szanse powodzenia tych aliansów, w których istnieje równy podział własności. Choć w ostateczności liczy się struktura własności, lecz posiadanie możliwości zarządzania. Większość aliansów (ponad trzy czwarte) aliansów kończyła swoje istnienie poprzez nabycie jednego z partnerów przez centralę drugiego.

12 Fuzje i przejęcia Fuzja - Mergers łączenie się niezależnych przedsiębiorstw, które dzielą się swoimi zasobami dla osiągnięcia wspólnych celów. W wyniku połączenia powstaje nowe przedsiębiorstwo. fuzja pozioma łączenie się spółek podobnego rodzaju fuzja pionowa łączenie się spółek będących w relacji klientdostawca fuzja tworząca konglomerat połączenie przedsiębiorstw z różnych branż w celu utworzenia wielobranżowego k. Przejęcie Acqusitions lub Takeover jest to nabycie takiej liczby akcji jednego przedsiębiorstwa przez drugie, która daje możliwość kontrolowania. przejęcie przyjazne przejęcie wrogie W odróżnieniu od fuzji, po przejęciu nadal istnieją obydwa podmioty gospodarcze

13 Przykładowe przejęcia w sektorze IT w 2006 roku: Microsoft 14 firm, w tym Whale Communications za 75 milionów dolarów, Oracle i KPN 13 firm, IBM 12 firm, Alcatel zakupił Lucent za ponad 11 miliardów dolarów, Cisco przejął firmę Scientific-Atlanta za 5,3 miliarda dolarów, HP zakup Mercuty Interactive za 4,5 miliarda USD, Google 7 firm, w tym serwis YouTube. pozyskanie technologii pozyskanie pracowników (support) Publikacje warte polecenia: C. Zając, Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, W. Frąckowiak, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.

14 GDP/Revenue $ millions 1 United States 11,667,515 2 Japan 4,623, Indonesia 257,641 3 Germany 2,714, Saudi Arabia 250,557 4 United Kingdom 2,140, Norway 250, France Italy China Spain Canada India Korea, Rep. Mexico Australia Brazil Russian Federation Netherlands Switzerland Belgium Sweden Turkey Austria Wal-Mart Stores BP Exxon Mobil Royal Dutch/Shell Group 2,002,582 1,672,302 1,649, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Denmark Poland South Africa Greece General Motors Finland Ireland DaimlerChrysler Toyota Motor Ford Motor Portugal Thailand Hong Kong, China Iran, Islamic Rep. General Electric Total Argentina Chevron ConocoPhillips AXA Allianz Malaysia 243, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,776

15 Miejsce korporacji w roku Nazwa korporacji Kraj/Siedziba Przychód w roku 2002 Kraje o porównywalnym dochodzie PNB w miliardach USD 1 12 WalMart USA Austria ExxonMobil USA Turcja General Motors USA Dania BP Wielka Brytania Norwegia Ford Motor USA Polska /30 Dailmler-Chrysler USA, Niemcy Arabia saudyjska Royal Dutch/Shell Wielka Brytania Finlandia General Electric USA RPA Toyota Japonia Grecja Citigroup USA Tajlandia Mitsubishi Japonia Indonezja Mitsui&Co. Japonia Portugalia ChevronTexaco USA 99.6 Iran TotalFinaElf Francja 94.3 Wenezuela Nippon Telegraph Japonia 93.4 Izrael Itochu Japonia 91.1 Singapur Allianz Niemcy 85.9 Egipt IBM USA 85.8 Kolumbia ING Group Holandia 82.9 Irlandia Volkswagen A.G. Niemcy 79.2 Filipiny 78.7

16 Indeks transnacjonalizacji Wykorzystywany do oceny stopnia umiędzynarodowienia korporacji. Średnia wskaźników: udziału aktywów zaangażowanych za granicą w ogólnej wartości aktywów, udziału zagranicznej sprzedaży w łącznej sprzedaży, udziału zagranicznego zatrudnienia w całkowitym zatrudnieniu korporacji.

17 Firmy z mniejszych krajów są bardziej zinternacjonalizowane!!!

18 Motywy zaangażowania międzynarodowego

19 Struktura podmiotowa firm w Europie w 2006 r. Razem działa ok mln firm 92% to mikroprzedsiębiorstwa (0-9) 7% to firmy małe (10-49) 1% to firmy średnie (5-249) 0.2% to firmy duże (250+) Firma w Europie zatrudnia średnio 7 osób

20 TEORIE

21 Tradycyjne podejście Koncentracja na działalności wielkich korporacji międzynarodowych i ich roli w gospodarce światowej Firma rozwija się najpierw na rynku krajowym i już jako dojrzała podejmuje próby ekspansji międzynarodowej (eksport, produkcja, licencje, itp.)

22 Teoria zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) Eklektyczna teoria J.H. Dunninga (paradygmat OLI) ukoronowaniem dorobku teoretycznego (O) Ownership advantages (L) Location advantages (I) Internalization advantages

23 O - Ownership wielkość i pozycję przedsiębiorstwa, możliwość dywersyfikacji produkcji i specjalizacji, wyposażenie przedsiębiorstwa w zasoby materialne (tzw. przewagi statyczne), ewentualnie posiadana pozycja monopolistyczna, patenty w zakresie technologii produkcji i organizacji, innowacje produktowe i procesowe, znaczne wydatki na badania i rozwój, posiadany know-how i marka handlowa, sprawny system organizacji i marketingu, wysoki poziom wyszkolenia pracowników, tzw. przewagi dynamiczne

24 L - Location ceny czynników produkcji, ich jakość i wydajność, wielkość (i chłonność) rynków zbytu i rynków czynników produkcji, koszty transportu i komunikacji, rządowa polityka handlowa, zwłaszcza w odniesieniu do importu, polityka tworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego (ulgi fiskalne i inne bodźce finansowe, specjalne strefy ekonomiczne, programy pomocowe) infrastruktura (transportowa, telekomunikacyjna, informacyjna, prawna), bliskość kulturowa i psychiczna (język, uwarunkowania społeczne, zwyczaje handlowe), istnienie wyspecjalizowanych branżowych skupisk działalności badawczej i produkcyjnej (aglomeracje, klastry).

25 I - Internalization uniknięcie kosztów prawnej ochrony patentowej, większa swoboda w polityce cenowej poprzez możliwość wykorzystania cen transferowych, uniknięcie bądź wykorzystanie interwencjonizmu państwowego (cła, kontyngenty, różnice stawek podatkowych, bodźce dla inwestorów), kontrola źródeł podaży oraz warunków sprzedaży zasobów (włącznie z wiedzą techniczną), kontrola rynków zbytu, wzajemne subsydiowanie między filiami jako realizacja strategii konkurencyjnej możliwość, w związku z tym zachowania najwyższej jakości oferowanych produktów.

26

27

28 Istota teorii eklektycznej J.H. Dunninga Kierunki i formy ekspansji międzynarodowej są wypadkową: Źródeł zmonopolizowanej przewagi konkurencyjnej firmy Atrakcyjności lokalizacyjnej poszczególnych krajów i regionów Korzyści internalizacji

29 Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Można wyróżnić cztery podstawowe cele podjęcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych: poszukiwanie rynku (market seeking) związane z chęcią zdobycia nowych rynków zbytu, poszukiwanie zasobów (resource seeking) motywowane chęcią wykorzystania tańszych bądź lepszych zasobów naturalnych i surowców. poszukiwanie efektywności (efficiency seeking) podejmowane celem osiągnięcia niższych kosztów produkcji poszukiwanie aktywów strategicznych (strategic asset seeking) nastawione na wzmocnienie posiadanych przewag własnościowych. Według: J. H. Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, April 2000, vol 9, s.164

30

31 Rola wielkich korporacji transnarodowych 500 największych koncernów kontroluje Około połowy handlu światowego Ponad 90 % wartości zagranicznych inwestycji bezpośrednich Około 80% wydatków na B+R Przeogromny wpływ na kształtowanie nowoczesnych systemów zarządzania i organizacji działalności gospodarczej Wpływy polityczne? Zorganizowana, planowa działalność w oparciu o posiadany potencjał

32

33 Klub Rzymski Raporty Klubu, przekładane na wiele języków (także pol.), przygotowywane przez zespoły wybitnych uczonych, wywoływały ogólnoświatową dyskusję. Pierwszy raport pt. Granice wzrostu (1972) zawierał pesymistyczną prognozę losów ludzkości: zakładając dalszy szybki wzrost liczby ludzi, zużywanie zasobów i zanieczyszczenieśrodowiska, przewidywał totalną katastrofę. Aby jej uniknąć, należy zahamować przyrost naturalny i zatrzymać rozwój gospodarczy.

34

35

36

37

38

39

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Michał Młody Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011

Międzynarodowe. Stosunki Gospodarcze. Międzynarodowe. przepływy kapitału. mgr Arkadiusz Marchewka. Szczecin, listopad 2011 mgr Arkadiusz Marchewka Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego WZIEU Szczecin, listopad 2011 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Międzynarodowe przepływy kapitału Czym są międzynarodowe przepływy

Bardziej szczegółowo

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N A O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U S T A N I S Ł A W U M I

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2005 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, grudzień 2006 r. SYNTEZA... 2 1. Rola i znaczenie firm z udziałem

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Bartłomiej Kościółek BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE - ROLA I WPŁYW NA GOSPODARKĘ KRAJU PRZYJMUJĄCEGO Nowy Sącz 1998 Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Agnieszka Kłysik-Uryszek * Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Wstęp Zachodzące w ostatnich latach intensywne procesy globalizacji, regionalizacji i liberalizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku

Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku Pod redakcją Hanny Treder i Przemysława Kulawczuka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Marketing eksportowy małych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH

AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ZA GRANICĄ W POSTACI INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH RAPORT Z BADANIA Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 2 Issue 1 (2011) 23-28 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl MIEJSCE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK

Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i potencjał ich finansowania przez instrumenty TFI BGK Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Metodyka badania bezpośrednich inwestycji zagranicznych 4 2.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA JAPOŃSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

EWOLUCJA JAPOŃSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Rafał Wilczopolski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej rafal.wilczopolski@wp.pl EWOLUCJA JAPOŃSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Wprowadzenie Od kilku dekad można

Bardziej szczegółowo

Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Grzegorz Górniewicz Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce

R A P O R T. Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE 2014 1 Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców C R A P O R T Korzyści wynikające z konsolidacji sektora technologii wydobycia węgla w Polsce spis treści Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE WEDŁUG STANU NA KONIEC 2004 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ EKONOMICZNYCH Warszawa, czerwiec 2005 r. 1 SPIS TREŚCI SYNTEZA...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów. Grażyna Ancyparowicz GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Statystyki Finansów Materiał na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009 r. Grażyna Ancyparowicz WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA WZROST POLSKIEJ GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach

Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach Przegląd Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rzecz rozwoju: maksymalizacja korzyści przy minimalnych kosztach Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 7

Zeszyty naukowe nr 7 Zeszyty naukowe nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2008 Krystyna Przybylska Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Magdalena Stawicka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Instytut Ekonomii IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYKŁADEM AKTYWNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA RYNKACH

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 15 (XXX) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2015 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH

ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH 29 3 ROZWÓJ I DECYZJE STRATEGICZNE DUŻYCH FIRM PRODUKCYJNYCH Agnieszka Zakrzewska - Bielawska Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 3.1. Wstęp Przedsiębiorstwo może przetrwać w długim okresie i realizować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo