SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1"

Transkrypt

1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb COMPIT ul. Wielkoborska 77a, Czêstochowa, tel./fax Str. 1

2 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA UWAGA! - Przed zainstalowaniem regulatora nale y starannie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, oraz zapoznaæ siê z warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie, u ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê gwarancji. - Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy od³¹czonym napiêciu zasilania: - w regulatorach RAPID przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania z gniazdka - w pozosta³ych przy odciêtym napiêciu zasilania i upewnieniu siê, e na zaciskach regulatora nie wystêpuje napiêcie niebezpieczne. - Prace przy³¹czeniowe i monta powinny byæ wykonane wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami. - Nie wolno instalowaæ i u ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹ mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko pora enia pr¹dem. - Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do stosowanych obci¹ eñ - Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy napiêcie zasilaj¹ce regulator spe³nia wszelkie wymogi. - Wszelkich napraw regulatorów mo e dokonywaæ wy³¹cznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez osobê nieupowa nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê gwarancji. - Regulator nie jest elementem bezpieczeñstwa! W uk³adach, w których zachodzi ryzyko wyst¹pienia szkód w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowaæ dodatkowe zabezpieczenia posiadaj¹ce odpowiednie atesty. W uk³adach, które nie mog¹ byæ wy³¹czone, uk³ad sterowania musi byæ skonstruowany w sposób umo liwiaj¹cy jego pracê bez regulatora. Wszystkie deklaracje dostêpne s¹ na stronie Pozbywanie siê urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (dotyczy tylko gospodarstw domowych) Symbol kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy COMPIT lub do³¹czanych instrukcjach obs³ugi, informuje, e nie wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami zu ytych lub niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Urz¹dzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji, powtórnego u ycia lub odzysku podzespo³ów, nale y przekazaæ do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie bezp³atnie przyjête. Produkt mo na przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urz¹dzenia. Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikn¹æ negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie cz³owieka. Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro ona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami. Str. 2

3 1. WSTÊP SolarComp 911 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania prac¹ uk³adu solarnego. Podstawowe cechy regulatora: 1. Sterowanie pomp¹ w sposób p³ynny - regulator steruje p³ynnie pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia mo e byæ odzyskiwana z kolektora s³onecznego nawet przy niesprzyjaj¹cych warunkach pogodowych). 2. Funkcje zabezpieczaj¹ce - regulator jest wyposa ony w algorytmy chroni¹ce kolektor i zasobnik. Daje to mo liwoœæ zabezpieczenia uk³adu przed przegrzaniem kolektora (a co za tym idzie zatrzymania ³adowania zasobnika) lub przegrzaniem zasobnika. 3. Zrzut ciep³a poprzez kolektor regulator mo na prze³¹czyæ w specjalny TRYB URLOPOWY pozwalaj¹cy pozbyæ siê nadmiaru ciep³a z zasobnika jeœli ciep³a woda nie bêdzie wykorzystywana. 4. Specjalizowany wyœwietlacz graficzny - zastosowanie wyœwietlacza specjalizowanego w znaczny sposób u³atwia obs³ugê regulatora. Pozwala w prosty sposób ustaliæ, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie s¹ parametry uk³adu. 5. Sterowanie rozbudowanymi uk³adami - dziêki dodatkowym wyjœciom regulator T-Sol mo e sterowaæ rozbudowanymi uk³adami. Schemat pracy realizowany przez regulator jest wybierany przez u ytkownika. Regulator obs³uguje nastêpuj¹ce schematy: T1 P1 T2 Schemat 1 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z jednym czujnikiem zasobnika. T1 T3 P1 T2 Schemat 2 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z dwoma czujnikami zasobnika. Str. 3

4 T1 T3 G2 P1 T2 Schemat 3 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i dogrzewanie zasobnika grza³k¹. T1 P2 T3 P1 T2 Schemat 4 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i zrzut nadmiaru ciep³a. T1 T3 P2 P1 T2 T4 Schemat 5 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i przepompowywanie ciep³a do drugiego zbiornika (na zasadzie ró nicy temperatur). Str. 4

5 2 OPIS PANELU CZO OWEGO Specjalizowany wyœwietlacz LCD 2. Klawisz MAN - wejœcie w tryb pracy rêcznej 3. Klawisz EDIT - - prze³¹czanie pomiêdzy trybem edycji parametru i trybem przegl¹dania listy parametrów - uruchomienie trybu zrzutu ciep³a ze zbiornika (tryb urlopowy) - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika 4. Klawisz strza³ki do góry - poruszanie siê do góry po liœcie parametrów / w trybie edycji zwiêkszanie wartoœci parametru 5. Klawisz strza³ki w dó³ - poruszanie siê w dó³ po liœcie parametrów / w trybie edycji zmniejszanie wartoœci parametru Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny regulatora SolarComp 911 Str. 5

6 Wyœwietlane komunikaty: 1. Wykrzyknik oznacza wyst¹pienie stanu awaryjnego - patrz rozdzia³ STANY AWARYJNE 2. Strza³ka skierowana w górê przy symbolu czujnika kolektora: migaj¹ca oznacza przekroczenie przez temperaturê kolektora wartoœci maksymalnej (parametr ) - miga na zmianê ze strza³k¹ 3 œwiec¹ca ci¹gle oznacza przekroczenie przez temperaturê kolektora temperatury bezwzglêdnego wy³¹czenia (parametr ) 3. Strza³ka skierowana do do³u przy symbolu czujnika kolektora: migaj¹ca oznacza spadek temperatury kolektora poni ej wartoœci minimalnej (parametr ) œwiec¹ca ci¹gle oznacza uszkodzenie czujnika T3 4. Strza³ka skierowana do góry przy symbolu czujnika zasobnika: miganie oznacza przekroczenie przez zasobnik poziomu wy³¹czenia (parametr ) 5. Strza³ka skierowana do góry: miganie oznacza przekroczenie przez zasobnik 2 poziomu wy³¹czenia (parametr ) - tylko schemat pracy nr 4 6. Strza³ka skierowana do do³u: œwieci ci¹gle razem ze strza³k¹ nr 5 jeœli nast¹pi uszkodzenie czujnika T4 7. Uruchomiony zosta³ specjalny tryb zrzutu ciep³a z zasobnika poprzez kolektor (tryb URLOP) - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika str. 11 UWAGA: migaj¹ce jednoczeœnie strza³ki 2, 3 i 4 oznaczaj¹ uszkodzenie czujnika T1 lub T2. Str. 6

7 3 PODSTAWOWA OBS UGA REGULATORA 3.1 ODCZYTY PODSTAWOWE Po uruchomieniu regulatora na wyœwietlaczu mo na odczytaæ aktualny schemat pracy oraz zmierzon¹ temperaturê kolektora. Klawiszami ze strza³kami mo emy przegl¹daæ odczytane temperatury oraz parametry pracy regulatora. Lista odczytywanych temperatur jest nastêpuj¹ca: - odczyt temperatury kolektora T1, miga symbol czujnika przy kolektorze - odczyt temperatury dolnej zasobnika T2, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku - odczyt temperatury górnej zasobnika T3, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku. Jeœli regulator pracuje w schemacie nr 1 i nie ma górnego czujnika zasobnika, to zamiast wartoœci temperatury wyœwietlane s¹ 3 poziome kreski ( --- ) - odczyt ró nicy temperatur T1 - T2 (pomiêdzy kolektorem a do³em zbiornika) - odczyt temperatury T4 (drugiego zasobnika). Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 - odczyt ró nicy temperatur T3 - T4 (pomiêdzy gór¹ zbiornika podstawowego a zbiornikiem, do którego jest przepompowywane ciep³o) Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 - czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik - wersja oprogramowania Wyœwietlane symbole: Err - b³¹d odczytu temperatury wyst¹pi³ stan awaryjny - patrz rozdzia³ STANY AWARYJNE str. 12 wszystkie odczyty temperatur i parametry pracy s¹ w normie aktywny tryb urlopowy - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika str. 11 Str. 7

8 3.2 NASTAWY PODSTAWOWE Aby zmieniæ parametry pracy regulatora nale y: 1. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do kodu - pojawi siê napis KOD na wyœwietlaczu 2. Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD bêdzie miga³ 3. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ wartoœæ Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD przestanie migaæ 5. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do parametru, który chcemy zmieniæ 6. Nacisn¹æ klawisz? - nazwa przestawianego parametru zacznie migaæ 7. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ ¹dan¹ wartoœæ Liczba i rodzaj parametrów dostêpnych dla u ytkownika zale y od wybranego schematu pracy. 3.3 SCHEMATY PRACY SCHEMAT PRACY nr 1 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z jednym czujnikiem zasobnika. T1 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 1. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T2 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Str. 8 Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony.

9 SCHEMAT PRACY nr 2 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z dwoma czujnikami zasobnika. T1 T3 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 2. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 9

10 SCHEMAT PRACY nr 3 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i dogrzewanie zasobnika grza³k¹. T1 T3 Grza³ka P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 3. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Dogrzewanie zasobnika - praca grza³ki: Regulator umo liwia uruchomienie dodatkowego Ÿród³a ciep³a (grza³ki) do podgrzania CWU. Grza³ka (lub inne Ÿród³o ciep³a) jest za³¹czana, jeœli temperatura T3 spadnie poni ej wartoœci - 1 C, wy³¹cza sie, jeœli T3 przekroczy wartoœæ + 1 C. Ta funkcja zapewnia minimaln¹ u yteczn¹ temperaturê CWU, bez wzglêdu na iloœæ energii dostarczanej przez uk³ad solarny. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to praca grza³ki zostanie zablokowana. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Parametr okreœlaj¹cy, do jakiej temperatury zasobnika ma byæ za³¹czona grza³ka. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 10

11 SCHEMAT PRACY nr 4 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i zrzut nadmiaru ciep³a. T1 P2 T3 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 4. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatu pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Zrzut ciep³a: Jeœli temperatura T3 przekroczy wartoœæ to regulator uruchamia pompê P2 aby pozbyæ siê nadmiaru ciep³a (œwieci symbol pompy). Zrzut ciep³a wy³¹cza sie, jeœli T3 spadnie poni ej wartoœci. Ta funkcja pozwala utrzymaæ temperaturê CWU na bezpiecznym poziomie. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to zrzut ciep³a bêdzie dalej pracowa³ bez zmian. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Przekroczenie tej temperatury przez zasobnik (T3) powoduje uruchomienie zrzutu ciep³a. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 11

12 SCHEMAT PRACY nr 5 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i przepompowywanie ciep³a do drugiego zbiornika (na zasadzie ró nicy temperatur). T1 T3 P2 P1 T2 T4 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 5. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatu pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Przepompowywanie ciep³a do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P2: Przepompowywanie ciep³a pomp¹ P2 jest uruchamiane jeœli ró nica temperatur T3-T4 jest mniejsza od parametru i temperatura T4 zbiornika 2 jest ni sza od parametru. Wy³¹czenie pompy P2 nastêpuje po spadku ró nicy temperatur poni ej poziomu ustawionego w parametrze lub gdy temperatura zasobnika dodatkowego przekroczy wartoœæ parametru. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to przepompowywanie ciep³a bêdzie dalej pracowa³o bez zmian. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Przekroczenie tej temperatury przez zasobnik (T3) powoduje uruchomienie zrzutu ciep³a. Ró nica T3-T4, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa P2. Jeœli ró nica T3-T4 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa P2. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 12

13 3.4 PRACA RÊCZNA Aby uruchomiæ pracê rêczn¹ nale y ustawiæ kod na 105 a nastêpnie nacisn¹æ klawisz START. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis MAN. Klawiszami i mo na zieniaæ prêdkoœæ obrotow¹ pompy P1. Ponowne naciœniêcie klawisza START koñczy pracê rêczn¹. 3.5 TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika Ten tryb s³u y do ch³odzenia zasobnika, jeœli nie ma rozbioru ciep³ej wody (np. dom stoi pusty) i jest on aktywowany przez u ytkownika. Pozwala to unikn¹æ nadmiernego skumulowania ciep³a i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. Wych³odzenie zasobnika nastêpuje w okresach, gdy nie ma s³oñca (póÿnym wieczorem i w nocy). Jeœli temperatura na kolektorze T1 spadnie poni ej temperatury zasobnika T2 o 2 C to zostaje za³¹czona pompa obiegowa P1 i w ten sposób ciep³o skumulowane w zasobniku jest wypromieniowywane poprzez kolektor. Wych³adzanie zbiornika bdzie zatrzymane jeœli jego temperatura spadnie poni ej 10 C Jeœli temperatura na kolektorze wzroœnie powy ej temperatury zasobnika to pompa P1 zostaje wy³¹czona. Jeœli TRYB URLOPOWY zostanie w³¹czony przy pracy regulatora w schemacie 2 (praca z grza³k¹) to zostanie rónie zablokowana praca grza³ki. Aby za³¹czyæ tryb urlopowy nale y przejœæ do odczytu temperatury kolektora i przez trzy sekundy przytrzymaæ klawisz EDIT. Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest symbol: Aby wy³¹czyæ tryb urlopowy nale y przejœæ do odczytu temperatury kolektora i przez trzy sekundy przytrzymaæ klawisz EDIT i regulator powróci do normalnej pracy. 3.6 STANY AWARYJNE Jeœli wyst¹pi jakikolwiek stan awaryjne regulator wyœwietla migaj¹c¹ ikonê oraz dodatkowe symbole, pozwalaj¹ce jednoznacznie zidentyfikowaæ problem. Regulator rozpoznaje nastêpuj¹ce stany awaryjne: 1. Wych³odzenie kolektora - temperatura kolektora spad³a poni ej wartoœci minimalnej. Na wyœwietlaczu miga symbol strza³ki w dó³ przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 2. Zbyt wysoka temperatura kolektora - temperatura kolektora wzros³a powy ej wartoœci maksymalnej. Na wyœwietlaczu miga symbol strza³ki w górê przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje za³¹czona aby obni yæ temperaturê na kolektorze. 3. Przegrzanie kolektora - temperatura kolektora przekroczy³a wartoœæ bezwzglêdnego wy³¹czenia. Na wyœwietlaczu migaj¹ na zmianê strza³ki dó³ i góra przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 4. Uszkodzenie czujnika T1 (kolektora) - na wyœwietlaczu migaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku kolektora (nr 2 i 3) i strza³ka przy zasobniku (nr 4). Pompa P1 zostaje wy³¹czona. Zamiast Str. 13

14 temperatury wyœwietlany jest napis Err. 5. Uszkodzenie czujnika T2 (zasobnika) - na wyœwietlaczu migaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku kolektora (nr 2 i 3) i strza³ka przy zasobniku (nr 4). Pompa P1 zostaje wy³¹czona. Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 6. Uszkodzenie czujnika T3 (zasobnika) - tylko w schematach nr 2, 3 i 4. Na wyœwietlaczu za³¹czona zostaje strza³ka góra przy górnym czujniku zasobnika. Pompa P1 zostaje wy³¹czona, nie pracuje tak e wyjœcie P2 (grza³ka lub pompa). Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 7. Uszkodzenie czujnika T4 (zasobnika 2) - na wyœwietlaczu za³¹czone zostaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku zasobnika drugiego. Pompa P2 zostaje wy³¹czona (przepompowywanie ciep³a). Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 8. Przegrzanie zasobnika - temperatura zasobnika przekroczy³a wartoœæ bezwzglêdnego wy³¹czenia. Na wyœwietlaczu miga strza³ka góra przy górnym czujniku zasobnika. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 4 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW REGULATORA - OBS UGA ZAAWANSOWANA: Aby zmieniæ parametry pracy regulatora nale y: 1. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do kodu - pojawi siê napis KOD na wyœwietlaczu 2. Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD bêdzie miga³ 3. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ wartoœæ Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD przestanie migaæ 5. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do parametru, który chcemy zmieniæ 6. Nacisn¹æ klawisz? - nazwa przestawianego parametru zacznie migaæ 7. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ ¹dan¹ wartoœæ Liczba i rodzaj parametrów dostêpnych dla u ytkownika zale y od wybranego schematu pracy. Str. 14 odczyt temperatury kolektora T1, miga symbol czujnika przy kolektorze odczyt temperatury dolnej zasobnika T2, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku odczyt temperatury górnej zasobnika T3, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku. Jeœli regulator pracuje w schemacie nr 1 i nie ma górnego czujnika zasobnika, to zamiast wartoœci temperatury wyœwietlane s¹ 3 poziome kreski ( --- ) odczyt ró nicy temperatur T1 - T2 (pomiêdzy kolektorem a do³em zbiornika)

15 odczyt temperatury T4 (drugiego zasobnika). Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 odczyt ró nicy temperatur T3 - T4 (pomiêdzy gór¹ zbiornika podstawowego a zbiornikiem, do którego jest przepompowywane ciep³o) Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 Kod dostêpu do parametrów. Aby edytowaæ parametry u ytkownika nale y ustawiæ 99. Aby przejœæ do pracy rêcznej nale y ustawiæ kod 105. PARAMETRY PRACY REGULATORA - u ytkownika Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê (Zakres nastaw C, krok 1 C). Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Schemat 1: nie wystêpuje Schemat 2: temperatura T3 zasobnika, poni ej której za³¹cza siê grza³ka Schemat 3: temperatura T3 zasobnika, powy ej której za³¹cza zrzut ciep³a Schemat 4: temperatura T4 zasobnika 2, powy ej której wy³¹cza siê prze³adowywanie ciep³a (Zakres nastaw C, krok 1 C) Tylko Schemat 4: Ró nica T3-T4, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa P2 (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Tylko Schemat 4: Jeœli ró nica T3-T4 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa P2 (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 15

16 PARAMETRY PRACY REGULATORA - Parametry serwisowe Obroty minimalne pompy P1. Parametr powinien byæ dobrany w taki sposób, aby zapewniæ stabiln¹ pracê pompy (Zakres nastaw %, krok 1%). Maksymalna temperatura T1, po przekroczeniu której nastêpuje bezwzglêdne za³¹czenie pompy. Funkcja ta zabezpiecza kolektor przed przegrzaniem. Ustawienie na zero blokuje t¹ funkcjê (Zakres nastaw C, krok 1 C). Ochrona kolektora ma wy szy priorytet od ochrony zasobnika. Maksymalna temperatura T1, po przekroczeniu której nastêpuje wy³¹czenie ca³ego uk³adu (Zakres nastaw C, krok 1 C). Minimalna temperatura kolektora T1. Jeœli jego temperatura spadnie poni ej tej wartoœci to nast¹pi wy³¹czenie ³adowania zasobnika (Zakres nastaw C, krok 1 C). Maksymalna temperatura zasobnika, po przekroczeniu której nastêpuje bezwzglêdne wy³¹czenie ³adowania (Zakres nastaw C, krok 1 C). Kalibracja wskazañ czujnika T1 (Zakres nastaw -9,9..9,9 C, krok 0,1 C). Kalibracja wskazañ czujnika T1 (Zakres nastaw -9,9..9,9 C, krok 0,1 C). Wybór schematu pracy regulatora. Skumulowany czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik. Aby skasowaæ licznik nale y ustawiæ kod 77 i jednoczeœnie nacisn¹æ klawisze + i - Wersja oprogramowania regulatora. Str. 16

17 5 MONTA I URUCHOMIENIE REGULATORA: 5.1 MONTA MECHANICZNY REGULATORA UWAGA!: Wszystkie pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonywane przy od³¹czonym zasilaniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami! 1. Regulator powiesiæ na ko³ku rozporowym (na otworze na tylnej czêœci obudowy). 2. Zdj¹æ klapkê os³onow¹ z³¹cz i przymocowaæ regulator dodatkowymi ko³kami do œciany. 3. Pod³¹czyæ czujnik temperatury kolektora do zacisków 1,2. Koñcówkê pomiarow¹ umieœciæ w miejscu pomiaru temperatury w kolektorze. 4. Pod³¹czyæ czujniki zasobników do odpowiednich zacisków wed³ug schematu. Koñcówki pomiarowe umieœciæ w odpowiednich miejscach pomiaru temperatury. 5. Nale y zadbaæ o dobry kontakt cieplny pomiêdzy czujnikiem a os³on¹ czujnika. W razie potrzeby u yæ pasty przewodz¹cej ciep³o. 6. Pod³¹czyæ pompê P1 do zacisków 15,16 w/g za³¹czonego schematu. 7. Pod³¹czyæ pompê P2 lub grza³kê do zacisków 13,14 w/g za³¹czonego schematu. 8. Przewód zasilaj¹cy przy³¹czyæ do zacisków 9, Po³¹czyæ ze sob¹ przewody uziemiaj¹ce wykorzystuj¹c doln¹ listwê pod³¹czeniow¹ w regulatorze 10. Za³o yæ pokrywê regulatora Rys. Widok pogl¹dowy regulatora SolarComp 911 Str. 17

18 5.2 POD CZENIA ELEKTRYCZNE UWAGA!: Wszystkie pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonywane przy od³¹czonym zasilaniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami! Rys. Schemat pod³¹czenia elementów wykonawczych do regulatora P V ~ T1 - kolektor T2 zasobnik dó³ T3 zasobnik góra T4 zasobnik 2 Pompa P2 / grza³ka Pompa P1 WEJŒCIA: 1, 2 - Czujnik T1 - temperatura kolektora s³onecznego 3, 4 - Czujnik T2 - temperatura dolna w zasobniku podstawowym 5, 6 - Czujnik T3 - temperatura górna w zasobniku podstawowym 7, 8 - Czujnik T4 - temperatura zasobnika dodatkowego (w uk³adzie z przepompowywaniem ciep³a) WYJŒCIA: 9, 10 - zasilanie 230 V~ 50Hz +5/-10% 11, 12 - NC 13, 14 -wyjœcie pompy P2 lub grza³ki 15, 16 - wejœcie pompy P1 ³aduj¹cej zasobnik Str. 18

19 5.3 POD ACZENIE CZUJNIKÓW Regulator SolarComp 911 wspó³pracuje z czterema czujnikami: - czujnik T1 kolektora T1301. Do regulatora mo na go pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. Nale y pamiêtaæ, e rezystancja pod³¹czenia wynosz¹ca 3,9 ohma powoduje b³¹d w odczycie o 1 C. - czujniki T2 i T3 zasobnika typu T1001. Do regulatora mo na je pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. - czujnik T4 zasobnika dodatkowego typu T1001. Do regulatora mo na go pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami czujników a równolegle biegn¹cymi przewodami sieci elektrycznej wynosi 30 cm. Mniejsza odleg³oœæ mo e powodowaæ brak stabilnoœci odczytów temperatur. Przyk³adowe wartoœci rezystancji dla ró nych temperatur dla czujnika typu T1001 i T1301: Temp. [ C] Rezystancja [Ω] Temp. [ C] Rezystancja [Ω] , , , , , , , , , , , , , ,9 Str. 19

20 WEJŒCIA - Czujnik kolektora - czujnik T1301, zakres pomiarowy -40 do 200 C, maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o enia badañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m. - Czujniki zasobnika podstawowego i zasobnika 2 - czujnik T1001, zakres pomiarowy od 0 do 100 C, maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o enia badañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m. WYJŒCIA - Pompa P1 - triak, wyjœcie napiêciowe 230 V~, obci¹ alnoœæ rezystancyjnie 0,6A/230V; obci¹ alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V; - Pompa P2 / grza³ka - przekaÿnik, wyjœcie napiêciowe 230 V~, obci¹ alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹ alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8) 1A/230V; ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA: 1. Regulator SolarComp szt. 2. Czujnik T1 kolektora T szt. 3. Czujniki zasobnika T szt. 4. Ko³ki monta owe - 2 szt. 5. Komplet zaœlepek i uchwytów do kabli. 6. Instrukcja obs³ugi. 7. Karta gwarancyjna. UWAGA: Czujniki T3 oraz T4 s¹ opcjonalne i nie wchodz¹ w sk³ad zestawu. Str. 20

21 Str. 21

22 UWAGA: Parametry u ytkownika (z symbolem edytowaæ po ustawieniu kodu 99. przy nazwie) mo na Po ustawieniu kodu 199 mo na ustawiæ parametry serwisowe. KODY SERWISOWE NIE POWINNY BYÆ UDOSTÊPNIANE U YTKOWNIKOWI! Str. 22

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A

INSTRUKCJA OBS UGI. System kontroli do DL918 TML4502CB-A INSTRUKCJA OBS UGI System kontroli do DL918 TML4502CB-A Dostawc¹ urz¹dzenia jest Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 ódÿ jako przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD

MES-211 IMPORTER: DSV ; 8; 81-350 GD MES-211 IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE Przed uruchomieniem lub ustawianiem tego produktu Proszê przeczytaæ ten podrêcznik u ytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo