SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1"

Transkrypt

1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb COMPIT ul. Wielkoborska 77a, Czêstochowa, tel./fax Str. 1

2 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA UWAGA! - Przed zainstalowaniem regulatora nale y starannie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, oraz zapoznaæ siê z warunkami gwarancji. Nieprawid³owe zamontowanie, u ywanie i obs³uga regulatora powoduje utratê gwarancji. - Wszelkie prace przy³¹czeniowe mog¹ siê odbywaæ tylko przy od³¹czonym napiêciu zasilania: - w regulatorach RAPID przy wyjêtej wtyczce kabla zasilania z gniazdka - w pozosta³ych przy odciêtym napiêciu zasilania i upewnieniu siê, e na zaciskach regulatora nie wystêpuje napiêcie niebezpieczne. - Prace przy³¹czeniowe i monta powinny byæ wykonane wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami. - Nie wolno instalowaæ i u ytkowaæ regulatora z uszkodzon¹ mechanicznie obudow¹. Wystêpuje ryzyko pora enia pr¹dem. - Instalacja, w której pracuje regulator COMPIT powinna byæ zabezpieczona bezpiecznikami odpowiednimi do stosowanych obci¹ eñ - Przed pierwszym uruchomieniem sprawdziæ czy pod³¹czenia s¹ zgodne z instrukcj¹ obs³ugi, oraz czy napiêcie zasilaj¹ce regulator spe³nia wszelkie wymogi. - Wszelkich napraw regulatorów mo e dokonywaæ wy³¹cznie serwis producenta. Dokonywanie naprawy regulatora przez osobê nieupowa nion¹ przez firmê COMPIT powoduje utratê gwarancji. - Regulator nie jest elementem bezpieczeñstwa! W uk³adach, w których zachodzi ryzyko wyst¹pienia szkód w wyniku awarii automatyki, trzeba stosowaæ dodatkowe zabezpieczenia posiadaj¹ce odpowiednie atesty. W uk³adach, które nie mog¹ byæ wy³¹czone, uk³ad sterowania musi byæ skonstruowany w sposób umo liwiaj¹cy jego pracê bez regulatora. Wszystkie deklaracje dostêpne s¹ na stronie Pozbywanie siê urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (dotyczy tylko gospodarstw domowych) Symbol kosza, który jest umieszczany na wyrobach firmy COMPIT lub do³¹czanych instrukcjach obs³ugi, informuje, e nie wolno wyrzucaæ wraz z innymi odpadami zu ytych lub niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych. Urz¹dzenie tak oznaczone a przeznaczone do utylizacji, powtórnego u ycia lub odzysku podzespo³ów, nale y przekazaæ do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie bezp³atnie przyjête. Produkt mo na przekazaæ lokalnemu dystrybutorowi przy zakupie nowego urz¹dzenia. Prawid³owo przeprowadzona operacja utylizacji pozwala unikn¹æ negatywnego wp³ywu na œrodowisko naturalne lub zdrowie cz³owieka. Nieprawid³owe sk³adowanie lub utylizacja zagro ona jest karami, przewidzianymi odpowiednimi przepisami. Str. 2

3 1. WSTÊP SolarComp 911 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania prac¹ uk³adu solarnego. Podstawowe cechy regulatora: 1. Sterowanie pomp¹ w sposób p³ynny - regulator steruje p³ynnie pomp¹ ³aduj¹c¹ zasobnik, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie energii solarnej (energia mo e byæ odzyskiwana z kolektora s³onecznego nawet przy niesprzyjaj¹cych warunkach pogodowych). 2. Funkcje zabezpieczaj¹ce - regulator jest wyposa ony w algorytmy chroni¹ce kolektor i zasobnik. Daje to mo liwoœæ zabezpieczenia uk³adu przed przegrzaniem kolektora (a co za tym idzie zatrzymania ³adowania zasobnika) lub przegrzaniem zasobnika. 3. Zrzut ciep³a poprzez kolektor regulator mo na prze³¹czyæ w specjalny TRYB URLOPOWY pozwalaj¹cy pozbyæ siê nadmiaru ciep³a z zasobnika jeœli ciep³a woda nie bêdzie wykorzystywana. 4. Specjalizowany wyœwietlacz graficzny - zastosowanie wyœwietlacza specjalizowanego w znaczny sposób u³atwia obs³ugê regulatora. Pozwala w prosty sposób ustaliæ, który schemat pracy jest realizowany oraz jakie s¹ parametry uk³adu. 5. Sterowanie rozbudowanymi uk³adami - dziêki dodatkowym wyjœciom regulator T-Sol mo e sterowaæ rozbudowanymi uk³adami. Schemat pracy realizowany przez regulator jest wybierany przez u ytkownika. Regulator obs³uguje nastêpuj¹ce schematy: T1 P1 T2 Schemat 1 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z jednym czujnikiem zasobnika. T1 T3 P1 T2 Schemat 2 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z dwoma czujnikami zasobnika. Str. 3

4 T1 T3 G2 P1 T2 Schemat 3 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i dogrzewanie zasobnika grza³k¹. T1 P2 T3 P1 T2 Schemat 4 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i zrzut nadmiaru ciep³a. T1 T3 P2 P1 T2 T4 Schemat 5 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i przepompowywanie ciep³a do drugiego zbiornika (na zasadzie ró nicy temperatur). Str. 4

5 2 OPIS PANELU CZO OWEGO Specjalizowany wyœwietlacz LCD 2. Klawisz MAN - wejœcie w tryb pracy rêcznej 3. Klawisz EDIT - - prze³¹czanie pomiêdzy trybem edycji parametru i trybem przegl¹dania listy parametrów - uruchomienie trybu zrzutu ciep³a ze zbiornika (tryb urlopowy) - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika 4. Klawisz strza³ki do góry - poruszanie siê do góry po liœcie parametrów / w trybie edycji zwiêkszanie wartoœci parametru 5. Klawisz strza³ki w dó³ - poruszanie siê w dó³ po liœcie parametrów / w trybie edycji zmniejszanie wartoœci parametru Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny regulatora SolarComp 911 Str. 5

6 Wyœwietlane komunikaty: 1. Wykrzyknik oznacza wyst¹pienie stanu awaryjnego - patrz rozdzia³ STANY AWARYJNE 2. Strza³ka skierowana w górê przy symbolu czujnika kolektora: migaj¹ca oznacza przekroczenie przez temperaturê kolektora wartoœci maksymalnej (parametr ) - miga na zmianê ze strza³k¹ 3 œwiec¹ca ci¹gle oznacza przekroczenie przez temperaturê kolektora temperatury bezwzglêdnego wy³¹czenia (parametr ) 3. Strza³ka skierowana do do³u przy symbolu czujnika kolektora: migaj¹ca oznacza spadek temperatury kolektora poni ej wartoœci minimalnej (parametr ) œwiec¹ca ci¹gle oznacza uszkodzenie czujnika T3 4. Strza³ka skierowana do góry przy symbolu czujnika zasobnika: miganie oznacza przekroczenie przez zasobnik poziomu wy³¹czenia (parametr ) 5. Strza³ka skierowana do góry: miganie oznacza przekroczenie przez zasobnik 2 poziomu wy³¹czenia (parametr ) - tylko schemat pracy nr 4 6. Strza³ka skierowana do do³u: œwieci ci¹gle razem ze strza³k¹ nr 5 jeœli nast¹pi uszkodzenie czujnika T4 7. Uruchomiony zosta³ specjalny tryb zrzutu ciep³a z zasobnika poprzez kolektor (tryb URLOP) - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika str. 11 UWAGA: migaj¹ce jednoczeœnie strza³ki 2, 3 i 4 oznaczaj¹ uszkodzenie czujnika T1 lub T2. Str. 6

7 3 PODSTAWOWA OBS UGA REGULATORA 3.1 ODCZYTY PODSTAWOWE Po uruchomieniu regulatora na wyœwietlaczu mo na odczytaæ aktualny schemat pracy oraz zmierzon¹ temperaturê kolektora. Klawiszami ze strza³kami mo emy przegl¹daæ odczytane temperatury oraz parametry pracy regulatora. Lista odczytywanych temperatur jest nastêpuj¹ca: - odczyt temperatury kolektora T1, miga symbol czujnika przy kolektorze - odczyt temperatury dolnej zasobnika T2, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku - odczyt temperatury górnej zasobnika T3, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku. Jeœli regulator pracuje w schemacie nr 1 i nie ma górnego czujnika zasobnika, to zamiast wartoœci temperatury wyœwietlane s¹ 3 poziome kreski ( --- ) - odczyt ró nicy temperatur T1 - T2 (pomiêdzy kolektorem a do³em zbiornika) - odczyt temperatury T4 (drugiego zasobnika). Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 - odczyt ró nicy temperatur T3 - T4 (pomiêdzy gór¹ zbiornika podstawowego a zbiornikiem, do którego jest przepompowywane ciep³o) Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 - czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik - wersja oprogramowania Wyœwietlane symbole: Err - b³¹d odczytu temperatury wyst¹pi³ stan awaryjny - patrz rozdzia³ STANY AWARYJNE str. 12 wszystkie odczyty temperatur i parametry pracy s¹ w normie aktywny tryb urlopowy - patrz TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika str. 11 Str. 7

8 3.2 NASTAWY PODSTAWOWE Aby zmieniæ parametry pracy regulatora nale y: 1. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do kodu - pojawi siê napis KOD na wyœwietlaczu 2. Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD bêdzie miga³ 3. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ wartoœæ Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD przestanie migaæ 5. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do parametru, który chcemy zmieniæ 6. Nacisn¹æ klawisz? - nazwa przestawianego parametru zacznie migaæ 7. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ ¹dan¹ wartoœæ Liczba i rodzaj parametrów dostêpnych dla u ytkownika zale y od wybranego schematu pracy. 3.3 SCHEMATY PRACY SCHEMAT PRACY nr 1 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z jednym czujnikiem zasobnika. T1 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 1. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T2 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Str. 8 Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony.

9 SCHEMAT PRACY nr 2 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego. W tym schemacie regulator pracuje z dwoma czujnikami zasobnika. T1 T3 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 2. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 9

10 SCHEMAT PRACY nr 3 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i dogrzewanie zasobnika grza³k¹. T1 T3 Grza³ka P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 3. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Dogrzewanie zasobnika - praca grza³ki: Regulator umo liwia uruchomienie dodatkowego Ÿród³a ciep³a (grza³ki) do podgrzania CWU. Grza³ka (lub inne Ÿród³o ciep³a) jest za³¹czana, jeœli temperatura T3 spadnie poni ej wartoœci - 1 C, wy³¹cza sie, jeœli T3 przekroczy wartoœæ + 1 C. Ta funkcja zapewnia minimaln¹ u yteczn¹ temperaturê CWU, bez wzglêdu na iloœæ energii dostarczanej przez uk³ad solarny. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to praca grza³ki zostanie zablokowana. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Parametr okreœlaj¹cy, do jakiej temperatury zasobnika ma byæ za³¹czona grza³ka. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 10

11 SCHEMAT PRACY nr 4 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i zrzut nadmiaru ciep³a. T1 P2 T3 P1 T2 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 4. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatu pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Zrzut ciep³a: Jeœli temperatura T3 przekroczy wartoœæ to regulator uruchamia pompê P2 aby pozbyæ siê nadmiaru ciep³a (œwieci symbol pompy). Zrzut ciep³a wy³¹cza sie, jeœli T3 spadnie poni ej wartoœci. Ta funkcja pozwala utrzymaæ temperaturê CWU na bezpiecznym poziomie. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to zrzut ciep³a bêdzie dalej pracowa³ bez zmian. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Przekroczenie tej temperatury przez zasobnik (T3) powoduje uruchomienie zrzutu ciep³a. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 11

12 SCHEMAT PRACY nr 5 - ³adowanie zasobnika z kolektora s³onecznego i przepompowywanie ciep³a do drugiego zbiornika (na zasadzie ró nicy temperatur). T1 T3 P2 P1 T2 T4 Schemat wyœwietlany przez regulator przy pracy ze schematem 5. Jeœli ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru to regulator za³¹cza pompê ³aduj¹c¹ zasobnik (œwieci symbol pompy) z maksymalnymi obrotami. Jeœli ró nica temperatur spadnie poni ej tego parametru, to regulator zacznie zmniejszaæ obroty pompy. Jeœli pomimo obni onych obrotów ró nica T1-T2 spadnie poni ej parametru to pompa zostaje wy³¹czona. Mo e siê za³¹czyæ ponownie dopiero gdy ró nica temperatur pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) wzroœnie powy ej parametru. adowanie zasobnika koñczy siê, jeœli temperatura T3 w zasobniku przekroczy wartoœæ parametru - nawet jeœli ró nica temperatu pomiêdzy kolektorem a zasobnikiem (T1-T2) jest na tyle du a, aby pompa dalej pracowa³a. Przepompowywanie ciep³a do zbiornika zapasowego (bufora). Praca pompy P2: Przepompowywanie ciep³a pomp¹ P2 jest uruchamiane jeœli ró nica temperatur T3-T4 jest mniejsza od parametru i temperatura T4 zbiornika 2 jest ni sza od parametru. Wy³¹czenie pompy P2 nastêpuje po spadku ró nicy temperatur poni ej poziomu ustawionego w parametrze lub gdy temperatura zasobnika dodatkowego przekroczy wartoœæ parametru. UWAGA: Jeœli zostanie w tym schemacie w³¹czony TRYB URLOPOWY, to przepompowywanie ciep³a bêdzie dalej pracowa³o bez zmian. Parametry regulatora Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê. Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik. Przekroczenie tej temperatury przez zasobnik (T3) powoduje uruchomienie zrzutu ciep³a. Ró nica T3-T4, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa P2. Jeœli ró nica T3-T4 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa P2. Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 12

13 3.4 PRACA RÊCZNA Aby uruchomiæ pracê rêczn¹ nale y ustawiæ kod na 105 a nastêpnie nacisn¹æ klawisz START. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis MAN. Klawiszami i mo na zieniaæ prêdkoœæ obrotow¹ pompy P1. Ponowne naciœniêcie klawisza START koñczy pracê rêczn¹. 3.5 TRYB URLOPOWY - zrzut ciep³a z zasobnika Ten tryb s³u y do ch³odzenia zasobnika, jeœli nie ma rozbioru ciep³ej wody (np. dom stoi pusty) i jest on aktywowany przez u ytkownika. Pozwala to unikn¹æ nadmiernego skumulowania ciep³a i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. Wych³odzenie zasobnika nastêpuje w okresach, gdy nie ma s³oñca (póÿnym wieczorem i w nocy). Jeœli temperatura na kolektorze T1 spadnie poni ej temperatury zasobnika T2 o 2 C to zostaje za³¹czona pompa obiegowa P1 i w ten sposób ciep³o skumulowane w zasobniku jest wypromieniowywane poprzez kolektor. Wych³adzanie zbiornika bdzie zatrzymane jeœli jego temperatura spadnie poni ej 10 C Jeœli temperatura na kolektorze wzroœnie powy ej temperatury zasobnika to pompa P1 zostaje wy³¹czona. Jeœli TRYB URLOPOWY zostanie w³¹czony przy pracy regulatora w schemacie 2 (praca z grza³k¹) to zostanie rónie zablokowana praca grza³ki. Aby za³¹czyæ tryb urlopowy nale y przejœæ do odczytu temperatury kolektora i przez trzy sekundy przytrzymaæ klawisz EDIT. Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest symbol: Aby wy³¹czyæ tryb urlopowy nale y przejœæ do odczytu temperatury kolektora i przez trzy sekundy przytrzymaæ klawisz EDIT i regulator powróci do normalnej pracy. 3.6 STANY AWARYJNE Jeœli wyst¹pi jakikolwiek stan awaryjne regulator wyœwietla migaj¹c¹ ikonê oraz dodatkowe symbole, pozwalaj¹ce jednoznacznie zidentyfikowaæ problem. Regulator rozpoznaje nastêpuj¹ce stany awaryjne: 1. Wych³odzenie kolektora - temperatura kolektora spad³a poni ej wartoœci minimalnej. Na wyœwietlaczu miga symbol strza³ki w dó³ przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 2. Zbyt wysoka temperatura kolektora - temperatura kolektora wzros³a powy ej wartoœci maksymalnej. Na wyœwietlaczu miga symbol strza³ki w górê przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje za³¹czona aby obni yæ temperaturê na kolektorze. 3. Przegrzanie kolektora - temperatura kolektora przekroczy³a wartoœæ bezwzglêdnego wy³¹czenia. Na wyœwietlaczu migaj¹ na zmianê strza³ki dó³ i góra przy czujniku kolektora. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 4. Uszkodzenie czujnika T1 (kolektora) - na wyœwietlaczu migaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku kolektora (nr 2 i 3) i strza³ka przy zasobniku (nr 4). Pompa P1 zostaje wy³¹czona. Zamiast Str. 13

14 temperatury wyœwietlany jest napis Err. 5. Uszkodzenie czujnika T2 (zasobnika) - na wyœwietlaczu migaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku kolektora (nr 2 i 3) i strza³ka przy zasobniku (nr 4). Pompa P1 zostaje wy³¹czona. Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 6. Uszkodzenie czujnika T3 (zasobnika) - tylko w schematach nr 2, 3 i 4. Na wyœwietlaczu za³¹czona zostaje strza³ka góra przy górnym czujniku zasobnika. Pompa P1 zostaje wy³¹czona, nie pracuje tak e wyjœcie P2 (grza³ka lub pompa). Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 7. Uszkodzenie czujnika T4 (zasobnika 2) - na wyœwietlaczu za³¹czone zostaj¹ strza³ki góra i dó³ przy czujniku zasobnika drugiego. Pompa P2 zostaje wy³¹czona (przepompowywanie ciep³a). Zamiast temperatury wyœwietlany jest napis Err. 8. Przegrzanie zasobnika - temperatura zasobnika przekroczy³a wartoœæ bezwzglêdnego wy³¹czenia. Na wyœwietlaczu miga strza³ka góra przy górnym czujniku zasobnika. Pompa P1 zostaje wy³¹czona. 4 PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW REGULATORA - OBS UGA ZAAWANSOWANA: Aby zmieniæ parametry pracy regulatora nale y: 1. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do kodu - pojawi siê napis KOD na wyœwietlaczu 2. Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD bêdzie miga³ 3. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ wartoœæ Nacisn¹æ klawisz? - napis KOD przestanie migaæ 5. Klawiszami strza³ek góra/dó³ przejœæ do parametru, który chcemy zmieniæ 6. Nacisn¹æ klawisz? - nazwa przestawianego parametru zacznie migaæ 7. Klawiszami góra/dó³ ustawiæ ¹dan¹ wartoœæ Liczba i rodzaj parametrów dostêpnych dla u ytkownika zale y od wybranego schematu pracy. Str. 14 odczyt temperatury kolektora T1, miga symbol czujnika przy kolektorze odczyt temperatury dolnej zasobnika T2, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku odczyt temperatury górnej zasobnika T3, miga odpowiedni symbol czujnika w zasobniku. Jeœli regulator pracuje w schemacie nr 1 i nie ma górnego czujnika zasobnika, to zamiast wartoœci temperatury wyœwietlane s¹ 3 poziome kreski ( --- ) odczyt ró nicy temperatur T1 - T2 (pomiêdzy kolektorem a do³em zbiornika)

15 odczyt temperatury T4 (drugiego zasobnika). Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 odczyt ró nicy temperatur T3 - T4 (pomiêdzy gór¹ zbiornika podstawowego a zbiornikiem, do którego jest przepompowywane ciep³o) Widoczny tylko przy pracy w schemacie nr 4 Kod dostêpu do parametrów. Aby edytowaæ parametry u ytkownika nale y ustawiæ 99. Aby przejœæ do pracy rêcznej nale y ustawiæ kod 105. PARAMETRY PRACY REGULATORA - u ytkownika Temperatura zadana zasobnika CWU. Jeœli temperatura zasobnika (T2 lub T3) przekroczy t¹ wartoœæ to ³adowanie koñczy siê (Zakres nastaw C, krok 1 C). Ró nica T1-T2, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Jeœli ró nica T1-T2 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa ³aduj¹ca zasobnik (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Schemat 1: nie wystêpuje Schemat 2: temperatura T3 zasobnika, poni ej której za³¹cza siê grza³ka Schemat 3: temperatura T3 zasobnika, powy ej której za³¹cza zrzut ciep³a Schemat 4: temperatura T4 zasobnika 2, powy ej której wy³¹cza siê prze³adowywanie ciep³a (Zakres nastaw C, krok 1 C) Tylko Schemat 4: Ró nica T3-T4, po przekroczeniu której za³¹czy siê pompa P2 (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Tylko Schemat 4: Jeœli ró nica T3-T4 spadnie poni ej tej wartoœci to wy³¹czy siê pompa P2 (Zakres nastaw C, krok 0,2 C). Zezwolenie na pracê alarmu dÿwiêkowego. 0 - sygna³ akustyczny wy³¹czony, 1 - za³¹czony. Str. 15

16 PARAMETRY PRACY REGULATORA - Parametry serwisowe Obroty minimalne pompy P1. Parametr powinien byæ dobrany w taki sposób, aby zapewniæ stabiln¹ pracê pompy (Zakres nastaw %, krok 1%). Maksymalna temperatura T1, po przekroczeniu której nastêpuje bezwzglêdne za³¹czenie pompy. Funkcja ta zabezpiecza kolektor przed przegrzaniem. Ustawienie na zero blokuje t¹ funkcjê (Zakres nastaw C, krok 1 C). Ochrona kolektora ma wy szy priorytet od ochrony zasobnika. Maksymalna temperatura T1, po przekroczeniu której nastêpuje wy³¹czenie ca³ego uk³adu (Zakres nastaw C, krok 1 C). Minimalna temperatura kolektora T1. Jeœli jego temperatura spadnie poni ej tej wartoœci to nast¹pi wy³¹czenie ³adowania zasobnika (Zakres nastaw C, krok 1 C). Maksymalna temperatura zasobnika, po przekroczeniu której nastêpuje bezwzglêdne wy³¹czenie ³adowania (Zakres nastaw C, krok 1 C). Kalibracja wskazañ czujnika T1 (Zakres nastaw -9,9..9,9 C, krok 0,1 C). Kalibracja wskazañ czujnika T1 (Zakres nastaw -9,9..9,9 C, krok 0,1 C). Wybór schematu pracy regulatora. Skumulowany czas pracy pompy ³aduj¹cej zasobnik. Aby skasowaæ licznik nale y ustawiæ kod 77 i jednoczeœnie nacisn¹æ klawisze + i - Wersja oprogramowania regulatora. Str. 16

17 5 MONTA I URUCHOMIENIE REGULATORA: 5.1 MONTA MECHANICZNY REGULATORA UWAGA!: Wszystkie pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonywane przy od³¹czonym zasilaniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami! 1. Regulator powiesiæ na ko³ku rozporowym (na otworze na tylnej czêœci obudowy). 2. Zdj¹æ klapkê os³onow¹ z³¹cz i przymocowaæ regulator dodatkowymi ko³kami do œciany. 3. Pod³¹czyæ czujnik temperatury kolektora do zacisków 1,2. Koñcówkê pomiarow¹ umieœciæ w miejscu pomiaru temperatury w kolektorze. 4. Pod³¹czyæ czujniki zasobników do odpowiednich zacisków wed³ug schematu. Koñcówki pomiarowe umieœciæ w odpowiednich miejscach pomiaru temperatury. 5. Nale y zadbaæ o dobry kontakt cieplny pomiêdzy czujnikiem a os³on¹ czujnika. W razie potrzeby u yæ pasty przewodz¹cej ciep³o. 6. Pod³¹czyæ pompê P1 do zacisków 15,16 w/g za³¹czonego schematu. 7. Pod³¹czyæ pompê P2 lub grza³kê do zacisków 13,14 w/g za³¹czonego schematu. 8. Przewód zasilaj¹cy przy³¹czyæ do zacisków 9, Po³¹czyæ ze sob¹ przewody uziemiaj¹ce wykorzystuj¹c doln¹ listwê pod³¹czeniow¹ w regulatorze 10. Za³o yæ pokrywê regulatora Rys. Widok pogl¹dowy regulatora SolarComp 911 Str. 17

18 5.2 POD CZENIA ELEKTRYCZNE UWAGA!: Wszystkie pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonywane przy od³¹czonym zasilaniu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami! Rys. Schemat pod³¹czenia elementów wykonawczych do regulatora P V ~ T1 - kolektor T2 zasobnik dó³ T3 zasobnik góra T4 zasobnik 2 Pompa P2 / grza³ka Pompa P1 WEJŒCIA: 1, 2 - Czujnik T1 - temperatura kolektora s³onecznego 3, 4 - Czujnik T2 - temperatura dolna w zasobniku podstawowym 5, 6 - Czujnik T3 - temperatura górna w zasobniku podstawowym 7, 8 - Czujnik T4 - temperatura zasobnika dodatkowego (w uk³adzie z przepompowywaniem ciep³a) WYJŒCIA: 9, 10 - zasilanie 230 V~ 50Hz +5/-10% 11, 12 - NC 13, 14 -wyjœcie pompy P2 lub grza³ki 15, 16 - wejœcie pompy P1 ³aduj¹cej zasobnik Str. 18

19 5.3 POD ACZENIE CZUJNIKÓW Regulator SolarComp 911 wspó³pracuje z czterema czujnikami: - czujnik T1 kolektora T1301. Do regulatora mo na go pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. Nale y pamiêtaæ, e rezystancja pod³¹czenia wynosz¹ca 3,9 ohma powoduje b³¹d w odczycie o 1 C. - czujniki T2 i T3 zasobnika typu T1001. Do regulatora mo na je pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. - czujnik T4 zasobnika dodatkowego typu T1001. Do regulatora mo na go pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu o maksymalnej d³ugoœci 30 metrów i przekroju od 0,5 mm 2 do 1,5 mm 2. Minimalna odleg³oœæ pomiêdzy przewodami czujników a równolegle biegn¹cymi przewodami sieci elektrycznej wynosi 30 cm. Mniejsza odleg³oœæ mo e powodowaæ brak stabilnoœci odczytów temperatur. Przyk³adowe wartoœci rezystancji dla ró nych temperatur dla czujnika typu T1001 i T1301: Temp. [ C] Rezystancja [Ω] Temp. [ C] Rezystancja [Ω] , , , , , , , , , , , , , ,9 Str. 19

20 WEJŒCIA - Czujnik kolektora - czujnik T1301, zakres pomiarowy -40 do 200 C, maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o enia badañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m. - Czujniki zasobnika podstawowego i zasobnika 2 - czujnik T1001, zakres pomiarowy od 0 do 100 C, maksymalna d³ugoœæ linii spe³niaj¹ca za³o enia badañ na kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹: 30m. WYJŒCIA - Pompa P1 - triak, wyjœcie napiêciowe 230 V~, obci¹ alnoœæ rezystancyjnie 0,6A/230V; obci¹ alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8) 0,6A/230V; - Pompa P2 / grza³ka - przekaÿnik, wyjœcie napiêciowe 230 V~, obci¹ alnoœæ rezystancyjnie 2A/230V; obci¹ alnoœæ indukcyjnie (cos=0,8) 1A/230V; ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA: 1. Regulator SolarComp szt. 2. Czujnik T1 kolektora T szt. 3. Czujniki zasobnika T szt. 4. Ko³ki monta owe - 2 szt. 5. Komplet zaœlepek i uchwytów do kabli. 6. Instrukcja obs³ugi. 7. Karta gwarancyjna. UWAGA: Czujniki T3 oraz T4 s¹ opcjonalne i nie wchodz¹ w sk³ad zestawu. Str. 20

21 Str. 21

22 UWAGA: Parametry u ytkownika (z symbolem edytowaæ po ustawieniu kodu 99. przy nazwie) mo na Po ustawieniu kodu 199 mo na ustawiæ parametry serwisowe. KODY SERWISOWE NIE POWINNY BYÆ UDOSTÊPNIANE U YTKOWNIKOWI! Str. 22

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000

R315.05. Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 1 x Pt1000 Instrukcja obs³ugi R315.05 wersje u10 do u19 REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO * algorytm krokowy PI Typ czujnika: 1 x Pt1000 Wyjœcia: 3 x przekaÿnik Zakres pomiarowy: 0..+120 C Rozdzielczoœæ: do 100 C:0,1,

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji

SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji SolarComp 912 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji regulatora u5.x, wydanie 3, marzec 2014 Pb Wstęp Regulator SolarComp 912 jest zaawansowanym regulatorem do sterowania

Bardziej szczegółowo

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u.

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u. Program 4.2. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kot³a c.o., za³¹czania pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP 911 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji do wersji u6.x, wydanie 2, kwiecień 2011

SOLARCOMP 911 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO. Instrukcja obsługi i instalacji do wersji u6.x, wydanie 2, kwiecień 2011 SOLARCOMP 911 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji do wersji u6.x, wydanie 2, kwiecień 2011 Pb Zasady bezpieczeństwa Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

R Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO Z POMIAREM TEMPERATURY POMIESZCZENIA * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 2 x Pt1000

R Instrukcja obs³ugi. REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO Z POMIAREM TEMPERATURY POMIESZCZENIA * algorytm krokowy PI. Typ czujnika: 2 x Pt1000 Instrukcja obs³ugi R315.07 wersje u10 do u19 REGULATOR PI* ZAWORU TRÓJSTAWNEGO Z POMIAREM TEMPERATURY POMIESZCZENIA * algorytm krokowy PI Typ czujnika: 2 x Pt1000 Wyjœcia: 3 x przekaÿnik Zakres pomiarowy:

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO INSTRUKCJA OBSŁUGI ST 631 PIROMETR DUO SENTRY OPTRONICS Co., LTD., TAIWAN -2- Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...4 2. SPECYFIKACJA...5 2.1. Cechy konstrukcyjne i użytkowe...5 2.2. Dane techniczne...5

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o.

M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. EKOSter 200 przeznaczony jest do sterowania nadmuchem w kot³ach c.o. oraz za³¹czania pompy obiegowej w instalacjach

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p ELEKTRA DIGI2 oraz ELEKTRA DIGI2p zapewni¹ u ytkownikowi komfort i oszczêdnoœæ energii. Umo liwiaj¹ zaprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO

SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO SOLARCOMP S1 STEROWNIK KOLEKTORA SŁONECZNEGO Instrukcja obsługi i instalacji program u09, wydanie 4, wrzesień 2014 Pb Wstęp SOLARCOMP S1 jest przeznaczony do sterowania pracą układu solarnego. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika

Modu³ SPIDER GSM. producent ELEKTRO-MIZ. Instrukcja U ytkownika Modu³ SPIDER GSM producent ELEKTRO-MIZ Instrukcja U ytkownika Opis funkcjonalny: Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. U ytkownik mo e poprzez wys³anie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy ST2

Regulator pokojowy ST2 Kunda, Regulator pokojowy ST2 Skrócona instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 11.2008. 1. Do czego służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION LEVELAUTOMATIC EVOLUTION Instrukcja obsługi dolewki akwarystycznej Przed przystąpieniem do użytkowania, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podłączenie 3. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów.

Radiowy miernik opadów Nr art. 640227. Przekaz danych następuje na częstotliwości 433 MHz, bez konieczności instalowania przewodów. Radiowy miernik opadów Nr art. 640227 Wprowadzenie Miernik opadów dysponuje następującymi funkcjami: - dzienną ilością opadów i łączną ilością opadów; - pamięcią wartości opadów dla maks. 9 dni; - alarmem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

Woltomierz VS4. z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. str. 1. W³aœciwoœci:

Woltomierz VS4. z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. str. 1. W³aœciwoœci: 01-912 Warszawa ul. Wolumen 6 m.43 tel. (22)-245-09-62 e-mail: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Woltomierz VS4 z wyjœciem sterowanym napiêciem, alarmem i pomiarem temperatury. 20.5mm 62mm 49.5mm W³aœciwoœci:

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD INSTRUKCJA OBS UGI IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI 1. Upewnij siê, e wszystkie

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp

WAGA SPEDYCYJNA. model: FCS kg. W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp WAGA SPEDYCYJNA model: FCS - 150 kg W/instr_obslPSwagaFCS060306pspm4zp Spis treœci Cechy urz¹dzenia......................... 1 Zasady bezpieczeñstwa pracy............... 1 Opis urz¹dzenia..........................

Bardziej szczegółowo