REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR szt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt."

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków trwałych załącznik nr 3 - wzór oferty załącznik nr 4 - wzór protokołu zdawczo odbiorczego 1. Regulamin określa tryb przygotowywania organizacji i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż środków trwałych będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o. ul. Lubelska 54, tj. 10 szt. Autobusów JELCZ PR. 2. Przetarg ogłasza Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów, Rzeszów, ul. Lubelska Przetarg ma charakter publiczny i jest prowadzony w formie pisemnego przetargu. 4. Osobami uprawnionymi przez Sprzedającego do porozumiewania się z Oferentami są: a) w zakresie zagadnień proceduralnych: Leszek Czajkowski tel: (17 ) b) w zakresie zagadnień merytorycznych: Zdzisław Kokoszka tel.: (17) Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu (załącznik nr 1 do regulaminu) na stronie internetowej MPK: w zakładce przetargi oraz zamieszczeniu ogłoszenia prasowego. 6. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż środków trwałych będących własnością MPK Rzeszów, opisanych w załączniku nr 2 do Regulaminu. Cena wywoławcza wynosi 9000 zł brutto za sztukę 7. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do wyznaczonego terminu tj. do dnia r. do godz. 9:00 złożą pisemną ofertę (załącznik nr 3 do Regulaminu) w siedzibie Sprzedającego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów, ul. Lubelska 54, Rzeszów, Sekretariat Dyrekcji Ip. 9. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Kwotę wadium należy wpłacić w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Rzeszów lub gotówką w kasie MPK Rzeszów Sp. z o.o. w terminie do dnia r. do godziny 900. Termin do wniesienia wadium będzie uważany, za zachowany, jeżeli przed jego upływem, kwota wadium zostanie uznany rachunek bankowy MPK - Rzeszów Sp. z o.o. lub kwota wadium zostanie wpłacona do kasy MPK Rzeszów Sp. z o.o. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza od zawarcia umowy w terminie 14 dni wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie. 11. Oferent ponosi wszelkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu. 12. Przetarg przeprowadza co najmniej trzy osobowa komisja przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego-Rzeszów Sp. z o.o.. Pracami Komisji kieruje przewodniczący komisji przetargowej. 13. Kopertę z pisemną ofertą należy oznakować w następujący sposób: OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ. 10 szt. autobusów JELCZ PR Nie otwierać przed dniem r. godz. 10:00

2 (oraz będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie). 14. Oferty złożone po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia i odsyła na adres podany na kopercie. 15. Komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o: - informacje o złożonych ofertach; - wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez Oferentów; - ofertach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, wraz z uzasadnieniem; - cenie zaproponowanej w ofertach, wybór najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo informacje o braku wyboru oferty; - uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję przetargową; - imionach i nazwiskach członków komisji przetargowej; - dacie sporządzenia protokołu; 16. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w jednym egzemplarzu, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. 17. Przetarg jest ważny, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu. 18. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 19. Część jawna: Cześć jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów, a. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując Oferentom informacje o przedmiocie przetargu, cenie minimalnej/wywoławczej przedmiotu sprzedaży, skutkach uchylenia się od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego (załącznik nr 4 do Regulaminu) i umowy, możliwościach odwołania przetargu bez podania przyczyn, możliwościach dodatkowego przetargu ustnego między oferentami, którzy złożyli dwie różnorzędne, najwyższe ceny. b. Komisja przetargowa podaje ilość ofert, dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu ogłoszenia wyników. c. Komisja przetargowa bierze pod uwagę wysokość zaoferowanych cen. 20. Część niejawna W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich albo stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. 21. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla tych oferentów. Komisja zawiadamia tych oferentów o dodatkowym przetargu w formie ustnej oraz daje możliwość zapoznania się z treścią równorzędnych ofert. 22. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie swoje oferty cenowe na kupno środka trwałego powyżej najwyższych cen zamieszczonych w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie będzie dalszych postąpień. Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 23. Dodatkowy przetarg ustny jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny ustalonej w ofertach równorzędnych. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko, albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 24. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia wszystkich na piśmie którzy złożyli oferty oraz na stronie internetowej o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 25. Jeżeli oferent, który wygrał przetarg odmówi zakupu przedmiotowego środka trwałego lub nie dopełni formalności uprawniających do zakupu, wtedy komisja przetargowa, wybiera kolejnego oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę spośród pozostałych ofert. Z osobą która poda najwyższą cenę zostanie podpisania umowa w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyniku. 26. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy z uczestnikiem przetargu, którego oferta została wybrana i zaksięgowaniu wpłaty ceny na koncie MPK Rzeszów Sp. z o.o.. Oferent zobowiązany jest do zapłaty w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (lub faktury VAT), kwoty

3 należnej za przedmiot przetargu pomniejszanej o wysokość wadium. 27. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 28. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MPK Rzeszów Sp. z o.o W zakresie spraw nie unormowanych w treści tego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). 30.Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyn. Rzeszów, dnia. Zatwierdzam:

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR OGŁOSZENIA O PRZETARGU Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia o treści: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż 10 sztuk autobusów marki Jelcz PR. Cena wywoławcza zł brutto, za szt. Przetarg odbędzie się w dniu r. o godz. 10:00 Termin wpłaty wadium i składania ofert upływa w dniu r. o godz. 9:00 Formularz ofertowy dostępny jest na stronie w zakładce przetargi. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

5 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 483, nr rej. RZ km km

6 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 504, nr rej. RZ km km

7 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 547, nr rej. RZ km km

8 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 565, nr rej. RZ km km

9 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 576, nr rej. RZ km km

10 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 577, nr rej. RZ km km

11 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 589, nr rej. RZ km km

12 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 593, nr rej. RZ km km

13 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 600, nr rej. RZ km km

14 Parametry techniczne autobusu Jelcz PR M, nr boczny 609, nr rej. RZ km km

15 Załącznik NR 3: DO REGULAMINU-WZÓR OFERTY OFERTA W przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż środka trwałego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o., ul. Lubelska 54, Rzeszów Ja niżej podpisany składam ofertę na zakup środka trwałego tj. autobusu Jelcz PR, w pisemnym ofertowym przetargu nieograniczonym w niżej określonym zakresie przedmiotowym i cenowym: Lp Nazwa środka trwałego/nr boczny Nr rejestracyjny Cena wywoławcza ( brutto) Wadium ( brutto) 1 Jelcz PR /... RZ zł 900 zł Cena oferty ( brutto) * w kolumnie cena oferty, należy wpisać proponowaną cenę zakupu. Imię i Nazwisko/nazwa firmy... miejscowość, kod, ulica... NIP: Regon: Telefon :

16 Załącznik NR 4: DO REGULAMINU-WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO-ODBIORCZEGO PROTOKÓŁ WYDANIA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY AUTOBUSU MARKI JELCZ PR: NR. REJESTRACYJNYM. NR. BOCZNY Wydanie przedmiotu umowy tj: autobusu marki Jelcz PR nastąpiło dnia.. o godzinie.. SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku ZARZĄDZENIE NR 53 /2013 Dyrektora KPSS w Gdańsku z dnia 28.08.2013 roku w sprawie ogłoszenia aukcji ( licytacji ustnej ) na sprzedaż samochodu osobowego marki POLONEZ CARO Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr Or.0050.16.2014 Wójta Gminy Godziszów z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacji ) pojazdu stanowiącego własność Gminy Godziszów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów

Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów 1 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim Spółka Akcyjna ul. Pelplińska 21 83-200 Starogard Gdański Znak Sprawy: PKS-ZM/08/2011 Przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.:

1. nieruchomości objęte księgą wieczystą JG1J/00030962/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tj.: Regulamin II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Rejtana oraz na sprzedaż 100 % udziałów w spółce Hydromet Sp. z o.o. z siedzibą w Kowarach Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o.

Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży środków transportu będących własnością Spółki TK Telekom sp. z o.o. Nr postępowania: Przedmiot postępowania: Sprzedaż środków transportu DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo