REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia przetargu pisemnego dotyczącego zbycia majątku ruchomego w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO model Nubira 1.6. o numerze rejestracyjnym: WZD 333T, stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, zgodnie z: 1. Zarządzeniem Nr 3553/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy. 2. Pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr GP-IX z dnia r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy zatwierdza Regulamin przetargu, cenę wywoławczą brutto, wysokość wadium, wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonuje inne czynności wynikające z niniejszego Regulaminu. 2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, zwanego dalej Ośrodkiem, wykonuje komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Ośrodka. 3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego służbowego: marki DAEWOO-FSO, model Nubira 1.6., numer rejestracyjny WZD 333T Przetarg na zbycie ruchomości odbędzie się w formie przetargu pisemnego (składanie ofert). 2. Przed ogłoszeniem przetargu ustala się, w oparciu o wycenę dokonaną przez certyfikowanego rzeczoznawcę, cenę brutto oszacowania pojazdu przy uwzględnieniu jego wartości rynkowej. 3. Cena oszacowania nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa pojazdu. Jeżeli wartości rynkowej pojazdu nie można ustalić, to cena oszacowania nie może być niższa od początkowej wartości księgowej brutto pojazdu, uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych. 4. Kwota wywoławcza nie może być niższa niż cena oszacowana. 5. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza brutto, z zastrzeżeniem 9 i 16 ust Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, zwana dalej Komisją w składzie 3 5 osobowym, powołana przez Dyrektora Ośrodka. 1

2 2. W skład Komisji wchodzą przewodniczący i w miarę potrzeby zastępca przewodniczącego oraz członkowie. Przewodniczący Komisji (lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego) kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Powołana Komisja przetargowa zobowiązana jest do: 1) wyceny zbywalnej ruchomości w oparciu o wycenę dokonaną przez certyfikowanych rzeczoznawców, cenę oszacowania pojazdu przy uwzględnieniu jego wartości rynkowej, 2) ogłoszenia przetargu, 3) przeprowadzenie przetargu, w tym: - ocena złożonych ofert i wystąpienie do Dyrektora Ośrodka o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, - wykonanie innych czynności wynikających z niniejszego Regulaminu, 4) ogłoszenia wyniku przetargu Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz w siedzibie Ośrodka. Ogłoszenie o przetargu może być również zamieszczone w innych miejscach przeznaczonych do ogłoszeń, np. w prasie o zasięgu lokalnym i na stronie internetowej Ośrodka 2. Ogłoszenie o przetargu powinno nastąpić co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert. 6 Do wyłączenia osób wykonujących czynności w przetargu stosuje się odpowiednio art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uiściły wadium we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz te, które spełniają warunki przetargu określone w ogłoszeniu o przetargu i wynikające z Regulaminu przetargu. 2. Wadium nie może być niższe niż 10 % ceny wywoławczej pojazdu podlegającego zbyciu. 3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Ośrodka : Wadium zwraca się wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu przetargu, z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust Ośrodek zwraca wadium na rachunek bankowy oferenta wskazany w ofercie. 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny brutto nabycia ruchomości Z przeprowadzonego przetargu Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać następujące informacje: 1) termin i miejsce przetargu, 2) oznaczenie ruchomości stanowiącej przedmiot przetargu oraz jej ceny wywoławczej, 3) uczestników przetargu (dane oferentów), 4) informację o odrzuconych ofertach wraz uzasadnieniem, 2

3 5) najwyższą cenę zaoferowaną za pojazd, 6) informacje o złożonych ofertach (wymogi formalne) wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich, 7) w przypadku unieważnienia przetargu określenie powodu lub powód nie wyłonienia zwycięzców, 8) ewentualne wnioski Komisji przetargowej, 9) imię i nazwisko oraz adres lub nazwa (firma) nabywcy ruchomości, 10) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji oraz przygotowuje inne dokumenty w celu rozstrzygnięcia przetargu. 2. Komisja dokonuje wyboru oferty z najwyższą ceną. 3. Protokół podpisują przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji. 4. Oferty oraz inne dokumenty składane przez uczestników przetargu stanowią załączniki do protokołu Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, może zostać, po upływie 7 dni roboczych licząc od dnia zakończenia pierwszego przetargu, zorganizowany drugi przetarg, w którym cena brutto ustalona w pierwszym przetargu jako cena wywoławcza zostanie obniżona przez Dyrektora Ośrodka, nie więcej jednak niż o 50%. Wysokość obniżenia ustala Dyrektor Ośrodka, wyznaczając jednocześnie nowy termin drugiego przetargu. 2. Jeżeli sprzedaż ruchomości w drugim przetargu nie dojdzie do skutku, ruchomość może być sprzedana, bez przeprowadzenia kolejnego przetargu, na rzecz osoby wyłonionej w drodze negocjacji bez ogłoszeń, która zaoferuje najwyższą cenę brutto. 10 Komisja przetargowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny w trybie określonym w 5 ust.1. PRZETARG PISEMNY 11 Ogłoszenie o przetargu pisemnym musi zawierać co najmniej: 1) cenę wywoławczą brutto pojazdu, oraz oznaczenie ruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, 2) termin i miejsce składania ofert, 3) nazwę i siedzibę organizatora przetargu, 4) informację o wymogach, jakie powinny spełniać oferty, o których mowa w 12, 5) czas i miejsce przetargu, 6) wysokość wadium, termin i sposób jego wpłacenia, 7) informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, o których mowa w 16 ust. 4, 8) informację o możliwości zapoznania się z Regulaminem przetargu Oferty są składane w języku polskim w formie pisemnej. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Oferta musi zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu, gdy jest osobą fizyczną, 2) imię, nazwisko, nazwę, adres prowadzenia działalności, numer NIP, REGON, gdy uczestnik przetargu jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 3

4 3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy uczestnik przetargu jest osobą prawną, bądź jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, ale mającą zdolność prawną, 4) datę sporządzenia oferty, 5) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, 6) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przeznaczonego do zbycia przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 7) oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty, 8) dowód wpłacenia wadium, 10) numer telefonu kontaktowego, 11) podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty. 5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Na kopercie muszą być: imię i nazwisko / nazwa i adres oferenta. 7. Oferta zostanie odrzucona w przypadku: 1) złożenia oferty po wyznaczonym terminie w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, 2) gdy nie zawiera ceny, danych i dokumentów, o których mowa w 12 lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 8) Oferty należy składać w zamkniętej, parafowanej lub ostemplowanej kopercie w miejscu zaklejenia, w siedzibie Ośrodka przy ul. Św. Wincentego 87, Warszawa, sekretariat, I piętro, pokój nr 24 w godzinach od poniedziałku do piątku w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego. 9) W przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową, za termin złożenia oferty uznana będzie data i godzina przyjęcia przesyłki przez Ośrodek Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 2. Obecność oferenta podczas otwarcia ofert nie jest obowiązkowa Przetarg składa się z części jawnej (oceny formalnej ofert) i niejawnej (oceny merytorycznej ofert). 2. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji przekazując uczestnikom przetargu informacje dotyczące: 1) przedmiotu przetargu, 2) cenie wywoławczej pojazdu, 3) wpłaceniu wadium przez oferentów, 4) nazwę lub imię i nazwisko oferenta wraz z ceną ofertową. 3. Część jawna odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Komisja podejmuje następujące czynności: 1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu, 2) ustala liczbę złożonych ofert, które wpłynęły i sprawdza, czy zostały wpłacone wadia, 3) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu, 4) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 5) informuje uczestników przetargu o terminie i miejscu części niejawnej przetargu. 4

5 4. Komisja nie zakwalifikuje oferty do części niejawnej i ją odrzuci, jeżeli: 1) nie odpowiada warunkom przetargu, 2) została złożona po wyznaczonym terminie, 3) nie zawiera danych wymienionych w 12 ust. 2, 4) oferta jest nieczytelna W części niejawnej Komisja analizuje nieodrzucone oferty i wybiera spośród nich ofertę najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najwyższa cena spośród złożonych ofert. 3. W razie złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. 4. Dyrektor Ośrodka, na wniosek przewodniczącego Komisji przetargowej, zawiadamia oferentów, o których mowa w ust. 3, o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. Dodatkowy przetarg może odbyć się w tym samym dniu, w którym odbył się przetarg pisemny. 5. Dyrektor Ośrodka, na wniosek Przewodniczącego Komisji przetargowej, zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników przetargu o wynikach przetargu w terminie 3 dni roboczych od jego zakończenia. 6. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie złożył oferty odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej brutto, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym. ZAWARCIE UMOWY Dyrektor Ośrodka, na wniosek Przewodniczącego Komisji przetargowej, zawiadamia oferenta, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie zawarcia umowy z zachowaniem terminu określonego w ust. 3 oraz o skutkach uchylenia się od jej zawarcia, o których mowa w ust Zbycie ruchomości następuje z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Zawarcie pisemnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu i jego zakończenia. Cena z tytułu sprzedaży ruchomości powinna zostać zapłacona przez nabywcę ( pomniejszona o różnicę kwoty wadium) przed podpisaniem umowy przelewem na rachunek bankowy Ośrodka: Przystępując do zawarcia umowy zakupu pojazdu, zwycięzca przetargu zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty ceny brutto nabycia pojazdu. 4. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny, w terminie wskazanym przez Ośrodek, Ośrodek może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Ośrodek ma prawo wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 5. Zawarcie umowy między Ośrodkiem a osobą wyłonioną w drodze przetargu nastąpi niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności po spełnieniu niżej wymienionych warunków: 1) po zapłaceniu przez nabywcę należności z tytułu nabycia nieruchomości w sposób określony w ust. 3, 2) po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), 5

6 3) zawarcie umowy następuje w dniu roboczym w godzinach pracy Ośrodka, 4) warunkiem wydania samochodu nabywcy jest złożenie przez niego w Ośrodku przy odbiorze zakupionego samochodu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 5) po spełnieniu przesłanek ust. 5 podpunkt 1, 2, 3 i 4 oraz po pokwitowaniu odbioru pojazdu nastąpi wydanie pojazdu nabywcy wyłonionemu w drodze przetargu. 6) nabywca zobowiązany jest do odebrania pojazdu w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte pojazdu. 2. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ma prawo zapoznać się z Regulaminem przetargu. 3. Każdy uczestnik przetargu (oferent) ponosi koszty swojego udziału w przetargu. 4. Przetarg nie jest organizowany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 5. W zakresie spraw, których rozwiązanie nie jest możliwe przy zastosowaniu Regulaminu, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 6. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora przetargu. 7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zainteresowanymi zakupem przedmiotu przetargu jest Dariusz Bonikowski, tel Załączniki: 1. Wzór oferty- załącznik nr 1 2. Wzór wypowiedzenia umowy ubezpieczenia załącznik nr 2 3. Wzór zawiadomienia o wyborze oferty- załącznik nr Wzór protokołu wydania przedmiotu sprzedaży- załącznik nr 4 6

7 Załącznik Nr 1 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubia 1.6. stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Dane oferenta : Warszawa, dnia roku OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU DAEWOO FSO Nubira 1.6. oferowanego w Przetargu pisemnym organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 1) imię i nazwisko/nazwa oferenta ) adres / siedziba oferenta ) telefon kontaktowy... 4) NIP 5) REGON... 6) Oferowana cena brutto: zł (słownie:....) 7) Sposób zapłaty : przelew bankowy. 8) Wysokość wpłaconego wadium : ) Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wpłaconego w pieniądzu wadium:... Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przetargu, a w szczególności z warunkami postępowania dotyczącego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego marki DAEWOO FSO Nubia 1.6. o numerze rejestracyjnym WZD 333T będącym własnością Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i przyjmuję te warunki bez zastrzeżeń. Zapoznałem się ze stanem technicznym / świadomie rezygnuję z oględzin stanu technicznego i znane są mi skutki z tego wynikające (niepotrzebne skreślić). Oświadczam, że nie będę wnosił zastrzeżeń do stanu technicznego pojazdu. W załączeniu przekazuję oryginał / kserokopię (niepotrzebne skreślić) dowodu wpłaty wadium. Akceptuję warunki udziału w ww. postępowaniu przetargowym. data, podpis oferenta 7

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubira 1.6. stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miejscowość, data Imię, nazwisko/nazwa( Firma) Kupującego Adres Wypowiedzenie umowy Ubezpieczenia W związku z zakupem pojazdu Marki. Nr rejestracyjny. ( umowa sprzedaży z dnia. zawarta z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy) Wypowiadam umowę ubezpieczenia, zawartą wg polisy OC NR. w nazwa zakładu ubezpieczeń zgodnie z art.31 ust.1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku ( Dz.U. Nr 124, poz.1152) PSEL/NIP. Podpis 8

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubira stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Zawiadomienie o wyborze oferty Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia o przyjęciu oferty złożonej przez : w przetargu pisemnym na sprzedaż ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubira Cena nabycia: zł brutto ( słownie:...) Wadium:. Do zapłaty:. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o wpłacone wcześniej wadium na rachunek bankowy Ośrodka: w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w dniu.o godzinie.. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Św. Wincentego 87, I piętro, pokój nr. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny, bez uzasadnionej przyczyny we wskazanym przez Ośrodek terminie, Ośrodek może od zawarcia umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium. W takim przypadku Ośrodek ma prawo wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 9

10 Załącznik nr 4 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubira stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Umowa Nr../2013/231 w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 87 NIP : ; Regon : zwanym Sprzedającym, w imieniu i na rzecz którego działa Pani Alicja Witoszyńska Dyrektor OPS, działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 lipca 2013 r, nr GP-IX a. zwanym Kupującym, została zawarta umowa o treści następującej: 1 Podstawą do zawarcia umowy jest rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu służbowego DAEWOO FSO Nubria 1.6 o numerze rejestracyjnym: WZD 333T, stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, zgodnie z Zarządzeniem nr 3553/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 sierpnia 2009 r. w prawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego DAEWOO FSO Nubira 1.6 o numerze rejestracyjnym : WZD 333T, rok produkcji 1998, numer identyfikacyjny pojazdu KLAJF356EWK Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd. Wyżej wymieniony pojazd nie stanowi również przedmiotu zabezpieczenia. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:...,- zł. brutto (słownie:... 00/100)

11 5 Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w 2 niniejszej umowy, za kwotę brutto określoną w 4 umowy, na podstawie potwierdzenia przez Dział Finansowo -Księgowy zapłaty ceny nabycia, oraz na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego będącego załącznikiem numer 1 do niniejszej umowy Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu oraz oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu zastrzeżeń. 2. Kupujący sprawdził oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 7 Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej ponosi Kupujący. 8 Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do zasobów informatycznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 9 Kupujący oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i kwota nabycia samochodu, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z późn.zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem, że Kupujący wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa powyżej, zawartych w niniejszej umowie, dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 11 Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Sprzedającego, 1 egzemplarz dla Kupującego. Sprzedający Kupujący 11

12 Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzenia przetargu dotyczącego zbycia ruchomości w postaci samochodu służbowego DAEWOO-FSO Nubia 1.6. stanowiącego własność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Protokół wydania przedmiotu sprzedaży do Umowy Sprzedaży nr. z dnia. Wydanie przedmiotu sprzedaży.. O numerze rejestracyjnym O numerze identyfikacyjnym.. nastąpiło dnia r. o godzinie z miejsca postoju.. Sprzedający Nabywca 12

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu na sprzedaż samochodu służbowego stanowiącego własność m. st.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

REGULAMIN PRZETARGU. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej. REGULAMIN PRZETARGU Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 3553/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław, zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE. o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego OGŁOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu BANK TKANEK OKA 03-401 Warszawa, Al. Solidarności 67 tel.226701768 fax 22 6701388 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych REGULAMIN CZWARTEGO PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH 1 Przetarg niniejszy odbywa się na podstawie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2014 Dyrektora SOSW w Koninie z dnia 20 listopada 2014 r. REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FURGON OSOBOWY FORD TRANSIT 9 OSOBOWY + WINDA BĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Z.Sz.222.2.15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Zespół szkół Nr 1 05-400 Otwock ul. Słowackiego 4/10 Tel. 22 779 22 01 Fax 22 788 57 00 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY I POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO 1) Nazwa i siedziba sprzedającego: Filharmonia Kaliska, Aleja Wolności 2, 62-800 Kalisz tel. +48(62)7676489, fax: +48(62)7570748 e-mail: administrator@filharmoniakaliska.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lwówku Śląskim ul. Ogrodowa 1, 59-600 Lwówek Śląski, zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Województwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk fax: 58 326 85 57 lub Tel: 58 326

Bardziej szczegółowo

V. Wadium VI. Przebieg postępowania: VII. Warunki odbioru zakupionych środków trwałych

V. Wadium VI. Przebieg postępowania: VII. Warunki odbioru zakupionych środków trwałych Regulamin II przetargu ofertowego nieograniczonego na zbycie aktywów trwałych będących własnością Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY Data 08.08.2012 r. 1 REGULAMIN w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 Gostynin dn. 14.11.2014r. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r.

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. I. Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO KOPARKO ŁADOWARKA BIAŁORUŚ TO-49 ZDP.DP.III. 7001-1/2011 Nazwa i siedziba Sprzedającego: Zarząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dn. 19.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Bardziej szczegółowo

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 9 05 w sali nr 127.

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 9 05 w sali nr 127. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM I NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW WORD KONIN WYCOFANYCH Z PROCESU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH NA PRAWO JAZDY 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4 Iława, dn.15.04.2015r. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN, TYP T4 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04-20/2017 Komendanta Straży Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 sierpnia 2017r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter.

ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter. ZARZĄDZENIE Nr VII/256/2015 WÓJTA GMINY TARNÓW z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

O G Ł O S Z E N I E. Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego. samochód osobowy - Daewoo Lanos. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu O G Ł O S Z E N I E Trzecia aukcja ustna na sprzedaż samochodu osobowego rodzaj transakcji sprzedaż przedmiot ogłoszenia samochód osobowy - Daewoo Lanos rodzaj nadwozia limuzyna 4-drzwiowa (sedan) pojemność/moc

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW

Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW Ogłoszenie o V przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego VW 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość, 63 430 Odolanów ul. Raszkowska 36 Tel. 62

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż Barakowozu. Prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15

Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15 Zespół szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Toruń, 27.04.2015 r. w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Osikowa 15 ZSGH.271.3.2015 Mw Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego. 1) Nazwa i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO I. Na podstawie Uchwały Nr 38/507/13/IV z dnia 30 lipca 2013 r. oraz na podstawie 17 ust. 3 Uchwały Nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA. Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia. 10.04.2013r. Nasz znak: ZP-232-2/13 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 10.04.2013r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Małopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PONOWNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM ZOO WROCŁAW sp. z o.o. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu ustnego na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ POJAZDU SŁUŻBOWEGO Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich Na podstawie treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt.

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR 110-10 szt. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH TJ: autobusów Jelcz PR - 10 szt. Integralną część niniejszego Regulaminu są: załącznik nr 1 - wzór ogłoszenia o przetargu załącznik nr 2 - opis środków

Bardziej szczegółowo

3. Wadium należy wnieść najpóźniej na 2 dni robocze przed datą przetargu na konto podane w ogłoszeniu.

3. Wadium należy wnieść najpóźniej na 2 dni robocze przed datą przetargu na konto podane w ogłoszeniu. REGULAMIN PRZETARGU Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu służbowego marki Citroën Xsara II 1.4i o numerze rejestracyjnym WD 386886, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 550,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 550,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU OGŁASZA III PRZETARG NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO PZDiT W ŁOWICZU MARKI KIA VENGA Opis przedmiotu sprzedaży: 1)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Czerwionka Leszczyny dnia 13.06.2017 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego. 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu. Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Tryb postępowania:

Regulamin. Tryb postępowania: Tryb postępowania: Regulamin Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu pisemnego. Cel postępowania: Celem postępowania jest: - sprzedaż samochodu osobowego - uzyskanie najwyższej ceny sprzedaży Organizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Tryb postępowania:

Regulamin. Tryb postępowania: Tryb postępowania: Regulamin Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu publicznego zwanego dalej przetargiem. Cel postępowania: Celem postępowania jest: - sprzedaż samochodu osobowego - uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY POJAZDÓW W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY POJAZDÓW W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY POJAZDÓW W DRODZE PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż samochodu służbowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ZAKŁADU POPRAWCZEGO W WITKOWIE 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu : Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo Tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne.

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 9 czerwca 2015 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Parzęczew, 29 lutego 2016 roku OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. 1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, NIP 732-00-18-353,

Bardziej szczegółowo

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO

ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO ZDP-DP-III. 2023.2.2013 ZARZAD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYB. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO FIAT SEICENTO Nazwa i siedziba Sprzedającego: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PRZASNYSZU OGŁASZA PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ POWYPADKOWEGO - USZKODZONEGO SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W PRZASNYSZU Opis przedmiotu sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja

Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja Symbol sprawy: MK III/251/2/10 Przetarg na sprzedaż samochodu Lublin II specyfikacja 1. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37 39, 75 420 Koszalin, tel. (94) 343 20 11, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe. Znak sprawy: PZD.SBBHP. 3421-44/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe. 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zarząd Dróg 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przechlewo, 04.01.2017r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Przechlewo ogłasza I ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego STAR 266 rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu: (22) , (22) ; Numer faksu: (22)

Numer telefonu: (22) , (22) ; Numer faksu: (22) OPS 260.1.8.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: 123-050-03-73 Numer telefonu: (22) 756-34-84, (22)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN PASSAT B6 2.0 O NR REJ. GSP 59FM I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN PASSAT B6 2.0 O NR REJ. GSP 59FM I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN PASSAT B6 2.0 O NR REJ. GSP 59FM I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem przetargu jest Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27, 81-704

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 Gostynin dn. 25.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI HONDA CR-V RD 17 1.Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych 09

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ul. Ignacew 9

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Parzęczew, 22 lipca 2016 roku OGŁOSZENIE o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego przez. 1. NAZWA I SIEDZIBA SPRZEDAJĄCEGO, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 5, NIP 732-00-18-353,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie I) Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie ul. Kolejowa 2 ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego składnika majątku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Gminy Ostrowite Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OBRYTE z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu publicznego na sprzedaż autobusów marki JELCZ L090M i IVECO A45.12 1. NAZWA SPRZEDAJĄCEGO Gmina Obryte, Obryte185,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO FIAT DUCATO 1. Nazwa i siedziba jednostki (organizatora przetargu): Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OFERTOWYM Zakład Komunalny Gminy Lubiewo ul. Główna 75; 89-510 Bysław ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na: sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodu osobowego Ford Mondeo Bieruń, grudzień 2013 1/6 16 1 1. Przedmiotem sprzedaży w ramach przetargu jest: Samochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE

PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przetargu dotyczący sprzedaży przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie samochodu osobowego marki Renault Clio III (nr rej. PL65164). POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizatorem przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002, Znak sprawy: WIW-AG. 2613.6.2011 Katowice, dn. 2011-10-24 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ: samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Seat Inca Diesel 1,8t, zabudowanego chłodnią, rok produkcji 2002, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO PROKURATURA APELACY JNA W LODZI WYDZIAŁ VI BUDŻETOWO - AIlMINISTRACY J:"Y ul. Piotrkowska 151 90-950 ŁÓDŻ Lód L dnia 25 lutego 2015 r. Ap VI G 240 / 6 / 15 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach, 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44 ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Jelcz 3W 317 1. Samochód Ciężarowy typ 3W 317, producent Jelcz,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I postępowanie przetargowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I postępowanie przetargowe OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Miejska Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06 400 Ciechanów Tel. 23 674 92 06, fax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Podstawa i forma prawna. POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 1. Podstawa i forma prawna. 1.1. Przetarg odbywa się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 05-10-1993 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TOYOTA RAV 2,2 D-4D KN

TOYOTA RAV 2,2 D-4D KN Ogłoszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 77 ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodów służbowych Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO Znak sprawy: SBBHP.232.3.2016 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Zarząd Dróg 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7 tel/fax: 023 6725414 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż naczepy Zremb Bieruń, wrzesień 2013 1/5 1 1. Przedmiotem sprzedaży w ramach przetargu jest: Naczepa ZREMB, rok prod. 1996,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł

Ogłoszenie Nazwa sprzedającego: Opis przedmiotu sprzedaży: Citroen Xsara Picasso Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 8 700,00 zł Ogłoszenie Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą: 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego Nazwa sprzedającego:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU

OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU OGŁOSZENIE PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWYCH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

marki Lublin 352417 NAZ 7635 CENA WYWOŁAWCZA wynosi 3 857 zł /słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych (w tym zw.

marki Lublin 352417 NAZ 7635 CENA WYWOŁAWCZA wynosi 3 857 zł /słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych (w tym zw. Ogłoszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 77 ogłasza III pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodów służbowych Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie : ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż pojazdu autobus marki Autosan H9-21. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu służbowego będącego własnością Urzędu Miasta Lublin - MOS Lublin Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa tel. 22 628 12

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Łomianki 22.09.2017 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu 1). Nazwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze

FORMULARZ OFERTOWY. WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze Załącznik nr 1.. dnia.. (miejscowość) FORMULARZ OFERTOWY Sprzedawca Imię i nazwisko/ nazwa oferenta WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w Jeleniej Górze Adres zameldowania / adres siedziby, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM Nr sprawy: WBG/OG/321/1/2017 I. Ogłaszający przetarg Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, Regon 472057626, NIP 725-17-39-344 Wojewódzkie Biuro

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych samochodów i motocykle można uzyskać pod nr tel. 18-449-08-, osoba do kontaktu Kazimierz Król. Nasz znak: ZP-232-1/14 OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW i MOTOCYKLI Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z dnia 14.04.2014r. 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu śmieciarki VOLVO FM 7 z zabudową Norba RL 200 16 m 3.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu śmieciarki VOLVO FM 7 z zabudową Norba RL 200 16 m 3. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu śmieciarki VOLVO FM 7 z zabudową Norba RL 200 16 m 3. Prowadzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 16 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż pojazdów szynowych Bieruń, sierpień 2014 1/6 1. Przedmiot sprzedaży w ramach przetargu: 1 Wagon cysterna, prod. Fabryka

Bardziej szczegółowo

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: Myślenice, dnia 06.11.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 28 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 28 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaski. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9. ZPP /17

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9. ZPP /17 Zakopane 28.03.2017r. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem Ul. Ciągłówka 9 34-500 Zakopane Tel 1820 66068, fax 182068141 www.rehabilitacja.zakopane.pl - Rodzaj zapytującego:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy. ul. Miodowej 15 informuje, że posiada nw. zbędne składniki majątku ruchomego: Nazwa składnika majątku Rok prod. Numer identyfikacyjny (VIN) Poj. silnika

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10

Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10 Złotoryja, dnia 30 sierpnia 2013r. Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009 UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Znak sprawy: P 1/2009 Warszawa, 01.09.2009 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ ANGIOGRAFU

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ ANGIOGRAFU REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ ANGIOGRAFU Przetarg niniejszy odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe 1 Znak sprawy: ZPOW/D/341-2/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO I postępowanie przetargowe 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo