REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr KO z dnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Jasło, 2013r.

2 1 Definicje 1. Projekt projekt Inwestuję w siebie stawiam na aktywność, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Beneficjent Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, Jasło. 3. Kandydat/kandydatka osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. 4. Komisja rekrutacyjna komisja w składzie: Dyrektor MOPS, Koordynator projektu, Asystent koordynatora projektu. 5. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu osoba zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 6. Staż zawodowy - oferowane przez Beneficjenta wsparcie dla Uczestników Projektu w formie płatnego stażu zawodowego. Staż to nabywanie przez Uczestników Projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą przyjmującym stażystę na staż. 7. Stażysta Uczestnik Projektu, który został skierowany na staż zawodowy w ramach projektu. 8. Stypendium stażowe kwota wypłacana stażyście w ramach Projektu na podstawie umowy ramowej nr UDA- POKL /12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Rzeszów ul. Lisa Kuli 20 zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą w dniu r. 9. Opiekun stażu osoba wyznaczona przez Organizatora stażu, odpowiedzialna za prawidłową realizację programu stażu i współpracę z Beneficjentem. 10. Umowa o odbywanie stażu umowa zawarta między Beneficjentem a Stażystą. 11. Umowa o zorganizowanie stażu umowa zawarta między Beneficjentem a Organizatorem stażu. 2

3 Informacja o projekcie 1. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na podstawie umowy ramowej nr UDA- POKL /12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Rzeszów ul. Lisa Kuli 20 zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą w dniu r. 2. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, w okresie od r. do r. 3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Floriańskiej 40, Jasło. 4. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia do r. 13 ON (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła. 3 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu osób ubiegających się w nim o uczestnictwo oraz zasady uczestnictwa w Projekcie. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki Projektu oraz Beneficjenta. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 4 Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba która spełnia następujące kryteria formalne: a) Zamieszkuje w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. b) Jest w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) *. c) Legitymuje się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. d) Jest osobą niezatrudnioną. e) Nie posiada doświadczenia zawodowego * Osoba w momencie złożenia ankiety rekrutacyjnej oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ma ukończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyła 65 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 65 urodzin) Osoba w wieku powyżej 15 roku życia, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

4 2. Kryteria kwalifikowalności kandydata/kandydatki zostaną zweryfikowane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz powtórnie potwierdzone przez kandydata/w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności kandydata/kandydatki powoduje odrzucenie kandydata/kandydatki z uczestnictwa w projekcie. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w deklaracji uczestnictwa w projekcie. 5 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od r. do r. 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 3. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna w ww. terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu, tj.: a) Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 1 do Regulaminu); b) oświadczenie Kandydata / Kandydatki o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu); c) oświadczenie dotyczące wieku (dowód osobisty do wglądu) (załącznik nr 3 do Regulaminu); d) oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wglądu)(załącznik nr 4 do Regulaminu); e) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim (załącznik nr 5 do Regulaminu); f) oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy (załącznik nr 6 do Regulaminu) lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy; g) oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu doświadczenia zawodowego (załącznik nr 7 do Regulaminu); h) oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 8 do Regulaminu). 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata / Kandydatki. Nie była zatrudniona lub była zatrudniona, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

5 4. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane są według kolejności składania. 5. Złożenie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do uczestnictwa w projekcie. 6. Rekrutację Kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 7. Komisja rekrutacyjna będzie składać się z: Dyrektora MOPS, Koordynatora projektu oraz Asystenta Koordynatora projektu. 8. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy: Etap I weryfikacja spełniania wymaganych kryteriów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie. Etap II weryfikacja kryteriów dodatkowych: Płeć: kobieta - 1pkt, mężczyzna - 0pkt (weryfikacja: oświadczenie Kandydata / Kandydatki) Kwalifikacje zawodowe: osoby bez kwalifikacji zawodowych 1pkt; osoby posiadające kwalifikacje zawodowe 0pkt. Ocena kryteriów formalnych i dodatkowych zostanie dokonana metodą 0/1. Etap III każdy Kandydat spełniający kryteria formalne zostanie skierowany na rozmowę z psychologiem w celu określenia poziomu motywacji do udziału w projekcie oraz zmiany sytuacji zawodowej i społecznej. Na podstawie rozmowy i testu pisemnego z Kandydatem psycholog przyzna mu określoną liczbę pkt. Etap IV do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kryterium pomocnicze: kolejność zgłoszeń. Etap V - w wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają warunki formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników. 10. Beneficjent zakłada zakwalifikowanie do udziału w projekcie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn).

6 11. W procesie rekrutacji zostaną zachowane proporcje udziału kobiet i mężczyzn założone w projekcie. 12. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub e- mailową do 7 dni od momentu zamknięcia naboru. 13. Ostatecznym warunkiem decydującym o zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będzie podpisanie pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9) 6 Działania 1. W projekcie zaplanowano następujące działania: a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych; czas trwania treningu: 25 godzin edukacyjnych, okres realizacji: VIII 2013r. b) Indywidualne konsultacje z poradnictwa psychologicznego; po 4 godziny dla każdego(ej) Uczestnika / Uczestniczki Projektu rozłożone w czasie przez okres pięciu miesięcy od VIII do XII 2013r. c) Kursy zawodowe: - administracyjno biurowy z obsługą komputera i małą księgowością; czas trwania kursu: 180 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. - kurs kucharz ciastkarz; czas trwania 160 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. - kurs sprzedawca magazynier; czas trwania 120 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. d) 6 - miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: XII 2013r. do V 2014r. 2. Każdy uczestnik projektu skorzysta z jednego kursu zawodowego w ramach Projektu. 3. Na czas uczestnictwa w kursie Uczestnikowi projektu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 4,91 zł (słownie: cztery złote 91/100) za każdą godzinę kursu. 4. Stypendium szkoleniowe przysługuje jedynie za godziny faktycznego uczestnictwa w zajęciach kursu. 5. Wszyscy Uczestnicy/ Uczestniczki projektu mają obowiązek uczestnictwa w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnym poradnictwie psychologicznym

7 w wymiarze 4 godzin, jednym kursie zawodowym oraz 6 miesięcznym stażu zawodowym zgodnym z kierunkiem kursu. 6 Staże zawodowe 1. Beneficjent zakłada realizację staży zawodowych dla 15 Uczestników Projektu. 2. Uczestnicy/ Uczestniczki projektu zostaną skierowani/ne na staże w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem zawodowym. 3. Warunkiem zorganizowania stażu jest zawarcie umowy pomiędzy: a) Beneficjentem i stażystą (załącznik nr 14). b) Beneficjentem i Organizatorem stażu (załącznik nr 15). 3. Przewidywany czas realizacji stażu zawodowego dla każdego Stażysty to 6 miesięcy kalendarzowych. 4. Beneficjent planuje rozpoczęcie staży zawodowych w miesiącu grudniu 2013r. 5. Wymiar czasu pracy Stażysty nie może przekroczyć 40 godzin na tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku gdy jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 35 godzin tygodniowo i 7 godzin na dobę. 6. Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 8. Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, W przypadku ostatniego miesiąca stażu dni wolne przysługujące za ten miesiąc Stażysta może wykorzystać do ostatniego dnia tego miesiąca. 9. Dni wolnych udziela Organizator stażu na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe. 10. Staż odbywa się według programu stanowiącego załącznik do umowy o zorganizowanie stażu. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne Stażysty, poziom wykształcenia oraz jego dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. 11. Program stażu powinien określać w szczególności: a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; b) zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu;

8 c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; e) dane opiekuna osoby objętej programem stażu; f) miejsce odbywania stażu. 12. Beneficjent zobowiązuje się do: a) skierowania Kandydata na staż na badania lekarskie oraz ich opłacenie; b) wypłaty Stażystom stypendium stażowego w okresie trwania stażu w wysokości 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) miesięcznie. c) opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i wypadkowe od wypłacanego stypendium stażowego; d) zapewnienie Stażyście ubezpieczenia zdrowotnego na czas uczestnictwa w stażu; e) wydania zaświadczenia o odbyciu stażu po zapoznaniu się z opinią Organizatora stażu i treścią sprawozdania o przebiegu stażu. 13. Stażysta zobowiązuje się do: a) rozpoczęcia i zakończenia 6 - miesięcznego stażu zawodowego w okresie i miejscu zgodnie z postanowieniami umowy o odbywanie stażu oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Organizatora stażu; b) odbycia stażu w miejscu wskazanym przez Beneficjenta zgodnie z zasadami i programem określonym przez Organizatora stażu; c) punktualnego stawiania się na miejscu odbywania stażu oraz sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu; d) podpisywania się na liście obecności; e) przestrzegania wszystkich przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; f) sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu stanowiącego załącznik do umowy o odbywanie stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych, bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które przekaże Beneficjentowi w terminie 5 dni po zakończeniu stażu; g) niezwłocznego poinformowania Organizatora stażu i Beneficjenta o wszelkich sytuacjach uniemożliwiających stawienie się do pracy, a opiekuna stażu o wszelkich nieprawidłowościach i problemach w realizacji stażu;

9 h) pisemnego poinformowania Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 2 dni od daty zaistnienia tego faktu poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do biura projektu. 14. Organizator stażu zostanie wybrany na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu (załącznik nr 13). 15. Organizator stażu zobowiązuje się do: a) zawarcia z Beneficjentem umowy o zorganizowanie stażu; b) współpracy z Beneficjentem w celu przeprowadzenia stażu; c) wyznaczenia opiekuna stażu spośród swoich pracowników; d) przeprowadzenia stażu zgodnie z programem stażu stanowiącym załącznik do umowy o zorganizowanie stażu; e) zapoznania stażysty z zakresem jego obowiązków oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi obowiązującymi na stanowisku pracy w zakresie powierzonych mu obowiązków; f) przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; g) zapoznania Stażysty z obowiązującymi regulaminami u Organizatora stażu; h) zapewnienia należytej realizacji stażu zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy; i) nie powierzania Stażyście czynności i zadań w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia; j) zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych do odbycia stażu; k) niezwłocznego poinformowania Beneficjenta: o przerwaniu stażu przez Stażystę, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu; l) zatwierdzenia Sprawozdania z przebiegu stażu; m) ochrony danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; n) w przypadku wystąpienia wypadku w pracy sporządzenia odpowiedniego protokołu; o) potwierdzenia Beneficjentowi odbycia stażu przez Stażystę po każdym zakończonym miesiącu pracy poprzez pisemne zatwierdzenie miesięcznej listy obecności i przekazanie jej Beneficjentowi w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego; p) poddanie się ewentualnej kontroli przez Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą w zakresie prawidłowości realizacji umowy o zorganizowanie stażu;

10 q) przestrzegania ustalonego czasu pracy Stażysty; r) przechowywania dokumentacji związanej z umową zorganizowania staży do dnia r. 16. Stypendium stażowe w wysokości określonej w pkt 11 będzie wypłacane po przedstawieniu listy obecności Stażysty potwierdzonej przez opiekuna stażu. 17. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, na wskazany na piśmie przez Stażystę nr rachunku bankowego, nie później niż do 14 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie przekazania transzy dotacji na dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą może spowodować zwłokę w wypłacie stypendium i nie może stanowić podstawy do roszczeń Stażysty w stosunku do Beneficjenta. 18. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy oraz nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. 19. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim stypendium zostanie pomniejszone proporcjonalnie o liczbę nieusprawiedliwionych nieprzepracowanych godzin. 20. Beneficjent może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku: a) nieusprawiedliwionej nieobecności; b) usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą dłuższą niż 20 dni, w szczególności w razie stwierdzenia braku zdolności do wykonywania pracy przez Stażystę; c) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w przepisach obowiązujących u Organizatora stażu; d) nierealizowania programu stażu. 21. Beneficjent na wniosek Stażysty może rozwiązać z Organizatorem stażu umowę o zorganizowanie stażu w przypadku nierealizowania przez Organizatora stażu warunków umowy. 7 Obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do: a) podpisania następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9), oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10), oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 11). b) podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 12). c) punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach organizowanych w ramach realizowanego Projektu.

11 d) potwierdzanie uczestnictwa na listach obecności. e) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, korzystania z wyżywienia itp. f) usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: - zwolnienie lekarskie - niezwłoczne poinformowanie telefoniczne pracownika merytorycznego projektu, przedłożenie zwolnienia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie realizującego projekt; - w przypadku nagłych sytuacji losowych niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne pracownika merytorycznego projektu oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia; Nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze większym niż 20% godzin przewidzianych na poszczególne formy wsparcia (trening, kurs, poradnictwo), może spowodować skreślenie z listy uczestników Projektu. Decyzje o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Komisja rekrutacyjna. g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. h) przystąpienia do egzaminu w ramach kursu zawodowego (jeśli jest on przewidziany w programie). i) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie. 8 Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia kryteria kwalifikowalności określone w 4 Regulaminu. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji. Rezygnacja z udziału w projekcie może być złożona w szczególnie uzasadnionym przypadku uniemożliwiającym dalsze uczestnictwo w projekcie, potwierdzona odpowiednim dokumentem (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu).

12 10 Postanowienia końcowe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu. 4. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej

13 Spis załączników: Załącznik nr 1 Wzór ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki dotyczące wieku. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadanym statusie na rynku pracy. Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu/nieposiadaniu doświadczenia zawodowego. Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu/nieposiadaniu kwalifikacji zawodowych. Załącznik nr 9 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku. Załącznik nr 12 Wzór umowy uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 13 Wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu. Załącznik nr 14 Wzór umowy o odbycie stażu zawodowego. Załącznik nr 15 Wzór umowy o zorganizowanie stażu.

14 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Szanowni Państwo, ANKIETA REKRUTACYJNA DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE INWESTUJĘ W SIEBIE STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ Proponujemy Państwu uczestnictwo w Projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Data i godzina przyjęcia ankiety: Informacje wypełniane przez Beneficjenta: Numer ankiety: Podpis koordynatora/ asystenta koordynatora / Numer kolejny/rok/ Dane podstawowe: Dane teleadresowe/ miejsce zamieszkania: Imię i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Ulica: Nr domu: Kod pocztowy, miejscowość: Województwo: Telefon kontaktowy: Adres poczty elektronicznej:

15 Status na rynku pracy: jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m- cy w okresie ostatnich 24 m- cy; jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m- cy w ciągu ostatnich 24 m- cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; Jestem osobą uczącą się: tak, w systemie: o dziennym o zaocznym o wieczorowym nie uczę się Jestem osobą korzystającą z innych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej: tak (jakich..... ) nie Posiadam kwalifikacje zawodowe: tak nie Legitymuję się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: tak nie Posiadam doświadczenie zawodowe: tak nie Oświadczam, iż: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz.926 tj. ze zm.) 2. Zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą. Jasło, dnia.. Czytelny podpis

16 Jestem zainteresowany/a udziałem w następującym kursie zawodowym w ramach Projektu: kurs administracyjno biurowy z obsługą komputera i małą księgowością kurs kucharz ciastkarz kurs sprzedawca - magazynier Jasło, dnia.. Czytelny podpis

17 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie (data, podpis)

18 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że jestem w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i urodziłem/am się w dniu. *.... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

19 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną na podstawie orzeczenia (nazwa organu wydającego orzeczenie, okres obowiązywania orzeczenia, rodzaj orzeczenia) w stopniu *... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

20 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim.*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

21 Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m- cy w okresie ostatnich 24 m- cy; jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m- cy w ciągu ostatnich 24 m- cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; jestem zatrudniony/a*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

22 Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: posiadam doświadczenie zawodowe nie posiadam doświadczenia zawodowego*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK Nie byłe(a)m zatrudniony(a) lub byłe(a)m zatrudniony(a), wykonywałem(am) inną pracę zarobkową lub prowadziłem(am) działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

23 Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: posiadam kwalifikacje zawodowe nie posiadam kwalifikacji zawodowych*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

24 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie ( imię i nazwisko)..... (adres) Jasło, dnia.... DEKLARACJA dobrowolnego udziału w Projekcie: Inwestuję w siebie stawiam na aktywność realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznje, Działanie 7.2, Poddziałanie Ja, niżej podpisana/y.... z własnej woli deklaruję udział w projekcie Oświadczam, że: 1. Zostałem(am) poinformowany (a) o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską. 2. Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył (a) w działaniach realizowanych w ramach Projektu. 3. Oświadczam, iż na dzień podpisania deklaracji spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, tj.: zamieszkuję w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, jestem w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), legitymuję się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jestem osobą niezatrudnioną, nie posiadam doświadczenia zawodowego. 4. Nie korzystam i nie będę korzystał (a) z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach POKL w okresie mojego udziału w Projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. 5. Ponadto obecnie (proszę wstawić X w odpowiednich polach w przypadku odpowiedzi twierdzącej): jestem zarejestrowany(a) w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m-cy w okresie ostatnich 24 m-cy; jestem zarejestrowany(a) w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; jestem zatrudniony/a.

25 6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu. 7. Zobowiązuję się do: a) informowania pracownika merytorycznego projektu Inwestuje w siebie stawiam na aktywność o wszelkich zmianach dotyczących moich danych osobowych, b) podpisywania list obecności, c) wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób formy wsparcia w projekcie przyczyniły się do podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu). 8. Dane zawarte w oświadczeniu zgodne są ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą zgodnie z 233 Kodeksu Karnego.... (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

26 Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania..... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU ** ** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W związku z przystąpieniem do projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Podziałanie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku. Oświadczam, i przyjmuję do wiadomości, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji oraz promocji Projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości lub fragmentów na stronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.) (miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

UMOWA o zorganizowanie stażu

UMOWA o zorganizowanie stażu Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie S.6711-../13 UMOWA o zorganizowanie stażu zawarta w dniu.. 2013 r. w ramach Działania 6.1 Poddziałanie 6.1.1 Priorytetu VI Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU

Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zarządzenie Prezesa Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Nr 20 z dnia 18 października 2013 r. REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH DO PROJEKTU Zagrożeni wykluczeniem społecznym aktywni zawodowo współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Działanie 7.2.1. POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-057/13-00 Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. 31.08.2015 r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM.

Bardziej szczegółowo

Do formularza niezbędne jest załączenie:

Do formularza niezbędne jest załączenie: Działanie 7.2.1 POKL: Nr umowy:uda-pokl.07.02.01-18-031/12-00 Okres realizacji projektu: 01.03.2013r.-30.09.2014r. Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM. Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEG Wzór umowy obowiązujący od 24.02.2014 r. UMOWA nr U/S/ /CAB_R/2014 Projekt: CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH POKL.07.02.01-14-142/12 o odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję dobrowolny udział w Projekcie E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie realizowanym przez Fundację Aktywizacja.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU

Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Załącznik nr 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY / PRZEDSZKOLA DO PROJEKTU Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) reprezentujący szkołę/przedszkole... (pełna nazwa szkoły/przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d.

Stowarzyszenie Klub Debata Decyzja Działanie ul. Rynek 76, 26-025 Łagów Tel./ fax. 041 30 74 943 e-mail: klub3d@onet.eu www.klub3d. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji dla projektu Kulinarne rewolucje Znak formularza: KR.01 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Kulinarne rewolucje. realizowanym przez Stowarzyszenie Klub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ KARTA ZGŁOSZENIOWA PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A ODPOWIEDNIE POLA ZAZNACZYĆZNAKIEM X Lp. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Imię / Imiona

Bardziej szczegółowo

...,dn... / Pieczęć firmowa pracodawcy / W N I O S E K. o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

...,dn... / Pieczęć firmowa pracodawcy / W N I O S E K. o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych ......,dn.... / Pieczęć firmowa pracodawcy / STAROSTA POWIATU PRZYSUSKIEGO Za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Załącznik nr 1 do umowy Deklaracja uczestnictwa DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie,,droga do Aktywności Ja niżej podpisany/a zamieszkały/a.... adres zameldowania Oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Regulamin organizacji staży w ramach Projektu Lepszy Start współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. Strona1 Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu z dnia 23 września 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROMOCJA AKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia i udziału

Karta zgłoszenia i udziału Załącznik nr 1 do Regulaminu Karta zgłoszenia i udziału w projekcie pn. Zacznijmy od przedszkola Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Projekt Długotrwale pracujący

Projekt Długotrwale pracujący REGULAMIN STAŻU Dla projektu Długotrwale pracujący Projekt realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta- Borowiecka Sp. J. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

UMOWA nr: CAZ...POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..- 620........ OS D4 UMOWA nr: CAZ.......POKL.6.1.3..S o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zawarta w dniu pomiędzy Starostą Krakowskim, mającym siedzibę w Krakowie, Al. Juliusza Słowackiego 20, 30-037

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego ... Czarnków, dnia... (pieczęć firmowa organizatora) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego Zgodnie art. 66l

Bardziej szczegółowo

(Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK. o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż

(Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK. o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż / (Pieczęć firmowa Pracodawcy) (Miejscowość) (data) WNIOSEK o zorganizowanie stażu /o zawarcie umowy trójstronnej o staż w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Imiona PESEL FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie nr POKL.0 9.05.00-14-119/10 TEATR- HISTORIA. WIEM-TWORZĘ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR./Z/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy pracownika samorządowego w Projekcie zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie o statusie DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej

DANE PODSTAWOWE. ponadgimnazjalne. Wykształcenie na poziomie szkoły średniej F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T WY J Ś Ć Z C I E N I A Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Kobieta Mężczyzna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr..

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o staż nr.. Umowa o staż nr.. zawarta w dniu. w., pomiędzy Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2014 UNIWERSYTETEM JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH reprezentowanym przez prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka Rektora zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK"

UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK Projekt UMOWA TRÓJSTRONNA NR /POKL/S/2015 DOTYCZĄCA ODBYWANIA STAŻU W RAMACH PROJEKTU "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE FRYSZTAK" Zawarta dniu. 2015 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Frysztaku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni

UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni UMOWA NR /2014 UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Młodzi aktywni zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie pomiędzy: Powiatem Łukowskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie z siedzibą w Łukowie 21-400, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona1 REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO NOWY HORYZONT REALIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Strona2 1 Ilość zawartych umów na organizację staży dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie uczestnika projektu:

Zgłoszenie uczestnika projektu: Zgłoszenie uczestnika projektu: Imię i nazwisko.. Adres.... PESEL Telefon e-mail.. Wykształcenie brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne 1. Zgłaszam chęć udziału w projekcie POKL. 09.06.02-06-

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizatora

I. Dane dotyczące organizatora ... (pieczęć firmowa organizatora) Starosta Kartuski Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach... ( miejscowość, data ) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH składany na podstawie

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach... pieczęć firmowa Pracodawcy Chojnice, dnia... W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu Klub Integracji Społecznej Mogę wiele

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ... (pieczęć firmowa organizatora) Załącznik nr 1 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Ekonomista dobra inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

B. DANE DOTYCZĄCE WPÓŁPRACY z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT:

B. DANE DOTYCZĄCE WPÓŁPRACY z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT: pieczęć Lwówek Śląski, dnia. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY o zorganizowanie stażu na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl Krosno Odrzańskie, dnia...... /pieczęć Organizatora/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Przekwalifikuj się-zdobądź nowy zawód Projekt nr WND-POKL.08.01.02-14-033/13 Przekwalifikuj się-zdobądź

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r.

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Moje przedszkole z dnia 28 lipca 2010 r. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do projektu pn. Moje przedszkole realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA

DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Załącznik nr 1 DEKLARACJA WYRAŻAJĄCA CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE W CHARAKTERZE BENEFICJENTA Deklaruję chęć przystąpienia.. (imię i nazwisko beneficjenta) do udziału w projekcie Nowoczesny system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nr POKL.09.05.00-14-343/10 pt. Język hiszpański kluczem do integracji społecznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.

UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01. Nr../UST/CNP2/W/2013 UMOWA O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych nr UDA-POKL.06.01.01-02-073/12-00 Zawarta w dniu.. we pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK 1 Informacje o projekcie 1. realizowany jest przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze TiM w okresie od 01.08.2009 r. do 31.07.2011 r. na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych... pieczęć firmowa organizatora Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU współfinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13

UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 Projekt: Zadbaj o swoją przyszłość II edycja Nr POKL /13 Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru i odbywania staży zawodowych przez Uczestników Projektu UMOWA STAŻOWA Z UCZESTNIKIEM PROJEKTU nr.. /SU/ZSŁ_2/2014 O odbywanie stażu zawodowego przez Uczestnika projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU UMOWA TRÓJSTRONNA NR... O ODBYWANIE STAŻU zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y... (imię i nazwisko) Zamieszkała/y... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY) Ja niżej podpisana/y.... Zamieszkała/y... Legitymująca/y się dowodem osobistym.. wydany przez. PESEL... niniejszym oświadczam, że

Bardziej szczegółowo

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie

DANE PODSTAWOWE. Rodzaj schorzenia lub symbol niepełnosprawności. powiat limanowski województwo małopolskie F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T N O W E M O Ż L I W O Ś C I Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:.. DANE PODSTAWOWE Imię Drugie imię Nazwisko Płeć Stopień niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NR x/k/6.1.1 POKL/S O ODBYWANIE STAŻU ZAWODOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na znalezienie pracy poza rolnictwem Prosimy o wypełnianie ankiety PISMEM DRUKOWANYM Wszystkie dokumenty muszą być kompletnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy do projektu. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formularz zgłoszeniowy do projektu GOTOWI NA SUKCES II akademia aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizację stażu

Wniosek o organizację stażu pieczęć wnioskodawcy miejscowość data Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu Wniosek o organizację stażu Informacja: Staż organizowany jest na zasadach określonych w: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Projekt MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOJA SZKOŁA MOJĄ SZANSĄ CZĘŚĆ. I. DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... pieczęć firmowa organizatora POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Aktywność to praca współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12

UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013. Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 UMOWA nr U/UCZ/ / /CA_RA/2013 Projekt: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POKL.07.04.00 14 030/12 O odbywanie praktyki/stażu* zawodowego przez Uczestnika projektu Centrum Aktywności Lokalnej, nr POKL.07.04.00

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ADRES SIEDZIBY ORGANIZATORA STAŻU. ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI nr DANE ORGANIZATORA STAŻU

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU ADRES SIEDZIBY ORGANIZATORA STAŻU. ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI nr DANE ORGANIZATORA STAŻU Powiatowy Urząd Pracy ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko Projekt Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leskim (I) współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż

Umowa trójstronna o staż Załącznik nr 4 do Zasad organizacji stażu w ramach projektu Centrum umiejętności 45+ Umowa trójstronna o staż zawarta w Białymstoku w dniu... roku pomiędzy: a) Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo