REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr KO z dnia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Jasło, 2013r.

2 1 Definicje 1. Projekt projekt Inwestuję w siebie stawiam na aktywność, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Beneficjent Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, Jasło. 3. Kandydat/kandydatka osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. 4. Komisja rekrutacyjna komisja w składzie: Dyrektor MOPS, Koordynator projektu, Asystent koordynatora projektu. 5. Uczestnik Projektu/Uczestniczka Projektu osoba zakwalifikowana do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 6. Staż zawodowy - oferowane przez Beneficjenta wsparcie dla Uczestników Projektu w formie płatnego stażu zawodowego. Staż to nabywanie przez Uczestników Projektu umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą przyjmującym stażystę na staż. 7. Stażysta Uczestnik Projektu, który został skierowany na staż zawodowy w ramach projektu. 8. Stypendium stażowe kwota wypłacana stażyście w ramach Projektu na podstawie umowy ramowej nr UDA- POKL /12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Rzeszów ul. Lisa Kuli 20 zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą w dniu r. 9. Opiekun stażu osoba wyznaczona przez Organizatora stażu, odpowiedzialna za prawidłową realizację programu stażu i współpracę z Beneficjentem. 10. Umowa o odbywanie stażu umowa zawarta między Beneficjentem a Stażystą. 11. Umowa o zorganizowanie stażu umowa zawarta między Beneficjentem a Organizatorem stażu. 2

3 Informacja o projekcie 1. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle na podstawie umowy ramowej nr UDA- POKL /12-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Rzeszów ul. Lisa Kuli 20 zwanym dalej Instytucją Pośredniczącą w dniu r. 2. Projekt będzie realizowany w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, w okresie od r. do r. 3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Floriańskiej 40, Jasło. 4. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia do r. 13 ON (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła. 3 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu osób ubiegających się w nim o uczestnictwo oraz zasady uczestnictwa w Projekcie. 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika / Uczestniczki Projektu oraz Beneficjenta. 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 4 Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba która spełnia następujące kryteria formalne: a) Zamieszkuje w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła. b) Jest w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) *. c) Legitymuje się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. d) Jest osobą niezatrudnioną. e) Nie posiada doświadczenia zawodowego * Osoba w momencie złożenia ankiety rekrutacyjnej oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ma ukończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyła 65 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 65 urodzin) Osoba w wieku powyżej 15 roku życia, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

4 2. Kryteria kwalifikowalności kandydata/kandydatki zostaną zweryfikowane na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz powtórnie potwierdzone przez kandydata/w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności kandydata/kandydatki powoduje odrzucenie kandydata/kandydatki z uczestnictwa w projekcie. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia zawartego w deklaracji uczestnictwa w projekcie. 5 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona od r. do r. 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 3. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie powinna w ww. terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu, tj.: a) Ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 1 do Regulaminu); b) oświadczenie Kandydata / Kandydatki o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu); c) oświadczenie dotyczące wieku (dowód osobisty do wglądu) (załącznik nr 3 do Regulaminu); d) oświadczenie o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wglądu)(załącznik nr 4 do Regulaminu); e) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim (załącznik nr 5 do Regulaminu); f) oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy (załącznik nr 6 do Regulaminu) lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy; g) oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu doświadczenia zawodowego (załącznik nr 7 do Regulaminu); h) oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 8 do Regulaminu). 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata / Kandydatki. Nie była zatrudniona lub była zatrudniona, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

5 4. Formularze zgłoszeniowe rejestrowane są według kolejności składania. 5. Złożenie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do uczestnictwa w projekcie. 6. Rekrutację Kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna. 7. Komisja rekrutacyjna będzie składać się z: Dyrektora MOPS, Koordynatora projektu oraz Asystenta Koordynatora projektu. 8. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy: Etap I weryfikacja spełniania wymaganych kryteriów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie. Etap II weryfikacja kryteriów dodatkowych: Płeć: kobieta - 1pkt, mężczyzna - 0pkt (weryfikacja: oświadczenie Kandydata / Kandydatki) Kwalifikacje zawodowe: osoby bez kwalifikacji zawodowych 1pkt; osoby posiadające kwalifikacje zawodowe 0pkt. Ocena kryteriów formalnych i dodatkowych zostanie dokonana metodą 0/1. Etap III każdy Kandydat spełniający kryteria formalne zostanie skierowany na rozmowę z psychologiem w celu określenia poziomu motywacji do udziału w projekcie oraz zmiany sytuacji zawodowej i społecznej. Na podstawie rozmowy i testu pisemnego z Kandydatem psycholog przyzna mu określoną liczbę pkt. Etap IV do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały największą liczbę punktów w procesie rekrutacji. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kryterium pomocnicze: kolejność zgłoszeń. Etap V - w wyniku procesu rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista osób rezerwowych, które spełniają warunki formalne, lecz nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc. Osoby z listy rezerwowej mogą być zaproszone do udziału w Projekcie w trakcie jego trwania na wypadek rezygnacji któregoś z uczestników. 10. Beneficjent zakłada zakwalifikowanie do udziału w projekcie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn).

6 11. W procesie rekrutacji zostaną zachowane proporcje udziału kobiet i mężczyzn założone w projekcie. 12. O wynikach rekrutacji kandydaci/kandydatki powiadomieni zostaną drogą telefoniczną lub e- mailową do 7 dni od momentu zamknięcia naboru. 13. Ostatecznym warunkiem decydującym o zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do projektu będzie podpisanie pisemnej deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9) 6 Działania 1. W projekcie zaplanowano następujące działania: a) Trening kompetencji i umiejętności społecznych; czas trwania treningu: 25 godzin edukacyjnych, okres realizacji: VIII 2013r. b) Indywidualne konsultacje z poradnictwa psychologicznego; po 4 godziny dla każdego(ej) Uczestnika / Uczestniczki Projektu rozłożone w czasie przez okres pięciu miesięcy od VIII do XII 2013r. c) Kursy zawodowe: - administracyjno biurowy z obsługą komputera i małą księgowością; czas trwania kursu: 180 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. - kurs kucharz ciastkarz; czas trwania 160 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. - kurs sprzedawca magazynier; czas trwania 120 godzin, na kurs zostanie skierowanych 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: IX do X 2013r. d) 6 - miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników / Uczestniczek Projektu, okres realizacji: XII 2013r. do V 2014r. 2. Każdy uczestnik projektu skorzysta z jednego kursu zawodowego w ramach Projektu. 3. Na czas uczestnictwa w kursie Uczestnikowi projektu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości 4,91 zł (słownie: cztery złote 91/100) za każdą godzinę kursu. 4. Stypendium szkoleniowe przysługuje jedynie za godziny faktycznego uczestnictwa w zajęciach kursu. 5. Wszyscy Uczestnicy/ Uczestniczki projektu mają obowiązek uczestnictwa w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualnym poradnictwie psychologicznym

7 w wymiarze 4 godzin, jednym kursie zawodowym oraz 6 miesięcznym stażu zawodowym zgodnym z kierunkiem kursu. 6 Staże zawodowe 1. Beneficjent zakłada realizację staży zawodowych dla 15 Uczestników Projektu. 2. Uczestnicy/ Uczestniczki projektu zostaną skierowani/ne na staże w zawodzie zgodnym z ukończonym kursem zawodowym. 3. Warunkiem zorganizowania stażu jest zawarcie umowy pomiędzy: a) Beneficjentem i stażystą (załącznik nr 14). b) Beneficjentem i Organizatorem stażu (załącznik nr 15). 3. Przewidywany czas realizacji stażu zawodowego dla każdego Stażysty to 6 miesięcy kalendarzowych. 4. Beneficjent planuje rozpoczęcie staży zawodowych w miesiącu grudniu 2013r. 5. Wymiar czasu pracy Stażysty nie może przekroczyć 40 godzin na tygodniowo i 8 godzin dziennie, a w przypadku gdy jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 35 godzin tygodniowo i 7 godzin na dobę. 6. Stażysta nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 8. Stażyście przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, W przypadku ostatniego miesiąca stażu dni wolne przysługujące za ten miesiąc Stażysta może wykorzystać do ostatniego dnia tego miesiąca. 9. Dni wolnych udziela Organizator stażu na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe. 10. Staż odbywa się według programu stanowiącego załącznik do umowy o zorganizowanie stażu. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne Stażysty, poziom wykształcenia oraz jego dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. 11. Program stażu powinien określać w szczególności: a) nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; b) zakres zadań wykonywanych przez uczestnika stażu;

8 c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; e) dane opiekuna osoby objętej programem stażu; f) miejsce odbywania stażu. 12. Beneficjent zobowiązuje się do: a) skierowania Kandydata na staż na badania lekarskie oraz ich opłacenie; b) wypłaty Stażystom stypendium stażowego w okresie trwania stażu w wysokości 1500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) miesięcznie. c) opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe i wypadkowe od wypłacanego stypendium stażowego; d) zapewnienie Stażyście ubezpieczenia zdrowotnego na czas uczestnictwa w stażu; e) wydania zaświadczenia o odbyciu stażu po zapoznaniu się z opinią Organizatora stażu i treścią sprawozdania o przebiegu stażu. 13. Stażysta zobowiązuje się do: a) rozpoczęcia i zakończenia 6 - miesięcznego stażu zawodowego w okresie i miejscu zgodnie z postanowieniami umowy o odbywanie stażu oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Organizatora stażu; b) odbycia stażu w miejscu wskazanym przez Beneficjenta zgodnie z zasadami i programem określonym przez Organizatora stażu; c) punktualnego stawiania się na miejscu odbywania stażu oraz sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu; d) podpisywania się na liście obecności; e) przestrzegania wszystkich przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora stażu, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; f) sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu stanowiącego załącznik do umowy o odbywanie stażu zawierającego informację o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych, bądź uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które przekaże Beneficjentowi w terminie 5 dni po zakończeniu stażu; g) niezwłocznego poinformowania Organizatora stażu i Beneficjenta o wszelkich sytuacjach uniemożliwiających stawienie się do pracy, a opiekuna stażu o wszelkich nieprawidłowościach i problemach w realizacji stażu;

9 h) pisemnego poinformowania Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 2 dni od daty zaistnienia tego faktu poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do biura projektu. 14. Organizator stażu zostanie wybrany na podstawie złożonego wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu (załącznik nr 13). 15. Organizator stażu zobowiązuje się do: a) zawarcia z Beneficjentem umowy o zorganizowanie stażu; b) współpracy z Beneficjentem w celu przeprowadzenia stażu; c) wyznaczenia opiekuna stażu spośród swoich pracowników; d) przeprowadzenia stażu zgodnie z programem stażu stanowiącym załącznik do umowy o zorganizowanie stażu; e) zapoznania stażysty z zakresem jego obowiązków oraz przepisami BHP i przeciwpożarowymi obowiązującymi na stanowisku pracy w zakresie powierzonych mu obowiązków; f) przeszkolenia Stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; g) zapoznania Stażysty z obowiązującymi regulaminami u Organizatora stażu; h) zapewnienia należytej realizacji stażu zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy; i) nie powierzania Stażyście czynności i zadań w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia; j) zapewnienia Stażyście materiałów, narzędzi i środków ochrony osobistej niezbędnych do odbycia stażu; k) niezwłocznego poinformowania Beneficjenta: o przerwaniu stażu przez Stażystę, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu; l) zatwierdzenia Sprawozdania z przebiegu stażu; m) ochrony danych osobowych Stażysty zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; n) w przypadku wystąpienia wypadku w pracy sporządzenia odpowiedniego protokołu; o) potwierdzenia Beneficjentowi odbycia stażu przez Stażystę po każdym zakończonym miesiącu pracy poprzez pisemne zatwierdzenie miesięcznej listy obecności i przekazanie jej Beneficjentowi w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego; p) poddanie się ewentualnej kontroli przez Beneficjenta oraz Instytucję Pośredniczącą w zakresie prawidłowości realizacji umowy o zorganizowanie stażu;

10 q) przestrzegania ustalonego czasu pracy Stażysty; r) przechowywania dokumentacji związanej z umową zorganizowania staży do dnia r. 16. Stypendium stażowe w wysokości określonej w pkt 11 będzie wypłacane po przedstawieniu listy obecności Stażysty potwierdzonej przez opiekuna stażu. 17. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, na wskazany na piśmie przez Stażystę nr rachunku bankowego, nie później niż do 14 dnia następnego miesiąca. Opóźnienie przekazania transzy dotacji na dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą może spowodować zwłokę w wypłacie stypendium i nie może stanowić podstawy do roszczeń Stażysty w stosunku do Beneficjenta. 18. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowią dni wolne od pracy oraz nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. 19. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej zaświadczeniem lekarskim stypendium zostanie pomniejszone proporcjonalnie o liczbę nieusprawiedliwionych nieprzepracowanych godzin. 20. Beneficjent może pozbawić stażystę możliwości kontynuowania stażu w przypadku: a) nieusprawiedliwionej nieobecności; b) usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą dłuższą niż 20 dni, w szczególności w razie stwierdzenia braku zdolności do wykonywania pracy przez Stażystę; c) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w przepisach obowiązujących u Organizatora stażu; d) nierealizowania programu stażu. 21. Beneficjent na wniosek Stażysty może rozwiązać z Organizatorem stażu umowę o zorganizowanie stażu w przypadku nierealizowania przez Organizatora stażu warunków umowy. 7 Obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest w szczególności do: a) podpisania następujących dokumentów: deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 9), oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10), oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 11). b) podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 12). c) punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach organizowanych w ramach realizowanego Projektu.

11 d) potwierdzanie uczestnictwa na listach obecności. e) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, korzystania z wyżywienia itp. f) usprawiedliwiania każdej nieobecności w następujący sposób: - zwolnienie lekarskie - niezwłoczne poinformowanie telefoniczne pracownika merytorycznego projektu, przedłożenie zwolnienia lekarskiego nie później niż w ciągu 3 dni w siedzibie realizującego projekt; - w przypadku nagłych sytuacji losowych niezwłoczne poinformowanie osobiste/telefoniczne pracownika merytorycznego projektu oraz pisemne w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia zdarzenia; Nieusprawiedliwiona nieobecność w wymiarze większym niż 20% godzin przewidzianych na poszczególne formy wsparcia (trening, kurs, poradnictwo), może spowodować skreślenie z listy uczestników Projektu. Decyzje o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Komisja rekrutacyjna. g) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych. h) przystąpienia do egzaminu w ramach kursu zawodowego (jeśli jest on przewidziany w programie). i) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie. 8 Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia kryteria kwalifikowalności określone w 4 Regulaminu. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie każdy Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem powodu rezygnacji. Rezygnacja z udziału w projekcie może być złożona w szczególnie uzasadnionym przypadku uniemożliwiającym dalsze uczestnictwo w projekcie, potwierdzona odpowiednim dokumentem (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu).

12 10 Postanowienia końcowe 1. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle. 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia zarządzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu. 4. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej

13 Spis załączników: Załącznik nr 1 Wzór ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki dotyczące wieku. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim. Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadanym statusie na rynku pracy. Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu/nieposiadaniu doświadczenia zawodowego. Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia Kandydata / Kandydatki o posiadaniu/nieposiadaniu kwalifikacji zawodowych. Załącznik nr 9 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie wizerunku. Załącznik nr 12 Wzór umowy uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 13 Wzór wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu. Załącznik nr 14 Wzór umowy o odbycie stażu zawodowego. Załącznik nr 15 Wzór umowy o zorganizowanie stażu.

14 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Szanowni Państwo, ANKIETA REKRUTACYJNA DLA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE INWESTUJĘ W SIEBIE STAWIAM NA AKTYWNOŚĆ Proponujemy Państwu uczestnictwo w Projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Data i godzina przyjęcia ankiety: Informacje wypełniane przez Beneficjenta: Numer ankiety: Podpis koordynatora/ asystenta koordynatora / Numer kolejny/rok/ Dane podstawowe: Dane teleadresowe/ miejsce zamieszkania: Imię i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Ulica: Nr domu: Kod pocztowy, miejscowość: Województwo: Telefon kontaktowy: Adres poczty elektronicznej:

15 Status na rynku pracy: jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m- cy w okresie ostatnich 24 m- cy; jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m- cy w ciągu ostatnich 24 m- cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; Jestem osobą uczącą się: tak, w systemie: o dziennym o zaocznym o wieczorowym nie uczę się Jestem osobą korzystającą z innych projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej: tak (jakich..... ) nie Posiadam kwalifikacje zawodowe: tak nie Legitymuję się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: tak nie Posiadam doświadczenie zawodowe: tak nie Oświadczam, iż: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz.926 tj. ze zm.) 2. Zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą. Jasło, dnia.. Czytelny podpis

16 Jestem zainteresowany/a udziałem w następującym kursie zawodowym w ramach Projektu: kurs administracyjno biurowy z obsługą komputera i małą księgowością kurs kucharz ciastkarz kurs sprzedawca - magazynier Jasło, dnia.. Czytelny podpis

17 Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie (data, podpis)

18 Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że jestem w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) i urodziłem/am się w dniu. *.... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

19 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną na podstawie orzeczenia (nazwa organu wydającego orzeczenie, okres obowiązywania orzeczenia, rodzaj orzeczenia) w stopniu *... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

20 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr.... wydanym przez... oświadczam, że zamieszkuję na terenie miasta Jasła w województwie podkarpackim.*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

21 Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m- cy w okresie ostatnich 24 m- cy; jestem zarejestrowany/a w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m- cy w ciągu ostatnich 24 m- cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; jestem zatrudniony/a*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

22 Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: posiadam doświadczenie zawodowe nie posiadam doświadczenia zawodowego*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK Nie byłe(a)m zatrudniony(a) lub byłe(a)m zatrudniony(a), wykonywałem(am) inną pracę zarobkową lub prowadziłem(am) działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy.

23 Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Oświadczenie Ja, niżej podpisany/a...(imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez... oświadczam, że: posiadam kwalifikacje zawodowe nie posiadam kwalifikacji zawodowych*... (data, podpis) *Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą na podstawie art. 233 KK

24 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie ( imię i nazwisko)..... (adres) Jasło, dnia.... DEKLARACJA dobrowolnego udziału w Projekcie: Inwestuję w siebie stawiam na aktywność realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznje, Działanie 7.2, Poddziałanie Ja, niżej podpisana/y.... z własnej woli deklaruję udział w projekcie Oświadczam, że: 1. Zostałem(am) poinformowany (a) o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską. 2. Będę dobrowolnie i systematycznie uczestniczył (a) w działaniach realizowanych w ramach Projektu. 3. Oświadczam, iż na dzień podpisania deklaracji spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, tj.: zamieszkuję w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła, jestem w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), legitymuję się orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jestem osobą niezatrudnioną, nie posiadam doświadczenia zawodowego. 4. Nie korzystam i nie będę korzystał (a) z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach POKL w okresie mojego udziału w Projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. 5. Ponadto obecnie (proszę wstawić X w odpowiednich polach w przypadku odpowiedzi twierdzącej): jestem zarejestrowany(a) w PUP jako osoba bezrobotna poniżej 12 m-cy w okresie ostatnich 24 m-cy; jestem zarejestrowany(a) w PUP jako osoba bezrobotna dłużej niż 12 m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy; jestem nieaktywny/a zawodowo (nie pracuję i nie jestem zarejestrowany/a w PUP); jestem nieaktywny/a zawodowo ponieważ jestem w trakcie kształcenia/nauki; jestem zatrudniony/a.

25 6. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu. 7. Zobowiązuję się do: a) informowania pracownika merytorycznego projektu Inwestuje w siebie stawiam na aktywność o wszelkich zmianach dotyczących moich danych osobowych, b) podpisywania list obecności, c) wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji, w jaki sposób formy wsparcia w projekcie przyczyniły się do podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie ich trwania jak i po ich zakończeniu). 8. Dane zawarte w oświadczeniu zgodne są ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą zgodnie z 233 Kodeksu Karnego.... (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

26 Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa; 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów Beneficjentowi realizującemu projekt Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania..... MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU ** ** W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU W związku z przystąpieniem do projektu Inwestuję w siebie stawiam na aktywność współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Podziałanie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku. Oświadczam, i przyjmuję do wiadomości, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celu realizacji oraz promocji Projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości lub fragmentów na stronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.) (miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PŁATNYCH STAŻY ZAWODOWYCH organizowanych u potencjalnych pracodawców w ramach projektu pt. Wiedza, praktyka, sukces. Program rozwoju kompetencji na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo