Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, grudnia 2008 r. 1

2 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30 min) Integracja systemów regionalnych z epuap (45 min) 13:30 14:30 Obiad 14:30 16:00 Nadawanie uprawnień i ról użytkowników na epuap (45 min) Integracja profili epuap i systemów zewnętrznych - SAML/SSO (45 min) 16:00 16:30 Przerwa kawowa 16:30 18:00 Zmiany legislacyjne - ustawa o informatyzacji, KPA, Instrukcja Kancelaryjna, rozporządzenia o doręczeniach, e-akty, Zaufany Profil (90 min) 20:00 Uroczysta kolacja DZIEŃ 2 9:30 11:00 Słowniki Referencyjne na EPUAP (45 min) Wątki na Portalu Interoperacyjności prezentacja stanu prac i dyskusja (45 min) 11:00 11:30 Przerwa kawowa 11:30 13:00 Elektroniczna publikacja aktów normatywnych (30 min) Usługi złożone na epuap przykład praktycznej implementacji z wykorzystaniem koordynatora usług złożonych (60 min) 13:00 13:15 Podsumowanie warsztatów

3 Prowadzący: Mariusz Madejczyk, Krzysztof Chomutowski, Bartłomiej Jackowski Integracja systemów regionalnych z epuap 3

4 Model komunikacji systemu regionalnego z epuap w trybie PUSH UG1 UG2 UG3 UG4 System regionalny Koordynator 1 2 4

5 Model komunikacji systemu regionalnego z epuap w trybie PULL UG1 UG2 UG3 UG4 System regionalny Koordynator 1 2 5

6 Model komunikacji systemu regionalnego z epuap - PUSH UG1 UG2 UG3 UG4 System regionalny Koordynator / 8

7 Model komunikacji systemu regionalnego z epuap - PULL UG1 UG2 UG3 UG4 System regionalny Koordynator / 8

8 Materiały Instrukcja integracji Kody źródłowe przykładowej aplikacji PUSH Opis przykładowego programu PUSH Przykładowy program PUSH Opis interfejsów Web Service Pliki WSDL puap.mswia.gov.pl/index.php?option=com_remository&itemid=26&func=select&id=9 8

9 9 Prezentacja aplikacji integracyjnej

10 Prowadzący: Prywata Mirosław, Gajowniczek Sławomir Uprawnienia w systemie epuap 10

11 Podstawowe pojęcia Podsystemu Bezpieczeństwa Organizacja Zasób Rola Grupa Kwoty Visual Challenge 11

12 Organizacja w epuap Każdy użytkownik występuje w kontekście organizacji Dwa typy organizacji na epuap osoba fizyczna osoba prawna Użytkownik może być przypisany do wielu organizacji Podczas logowania użytkownik jest pytany o organizację, w kontekście której chce pracować Uprawnienia użytkownika zależą od kontekstu (organizacji wybranej przy logowaniu) 12

13 Katalog podmiotów, kont, zasobów i uprawnień przykład Podmiot właściciel zasobu Podmiot właściciel roli Podmiot uprawniony definiuje ustala definiuje ustala występowanie w roli deleguje dostęp dostęp dla roli Zasób Rola Pracownik 13

14 Ograniczenie dostępu kwoty i visual challenge Kwota możliwość zdefiniowania częstości wywołania aplikacji w jednostce czasu usługodawca sam decyduje o ograniczeniu dostępu do swoich usług 10 wywołań / 1 sekunda Visual challenge do wykonania czynności potrzebne jest podanie tekstu z obrazka standardowo wykorzystywane podczas zakładania konta usługodawca może zdecydować się o ograniczeniu dostępu poprzez visual challenge 14

15 Prezentacja uprawnień w systemie epuap Zakładanie konta (usługodawca) Nadanie uprawnień podmiotu publicznego Dostęp do funkcjonalności epuap dedykowanych dla podmiotu publicznego (np. SBA, KUP) Założenie konta usługobiorca Przypisanie do organizacji (podmiot publiczny) Utworzenie nowej roli w systemie Przypisanie użytkownika do roli w kontekście organizacji Tworzenie grupy Uprawnienia dla systemu zewnętrznego (certyfikat systemu zewnętrznego) Konfiguracja kwot (wykorzystanie systemu) Visual Challenge 15

16 16 Prezentacja

17 Prowadzący: Prywata Mirosław, Gajowniczek Sławomir Integracja Profili epuap i systemów zewnętrznych SAML/SSO 17

18 Single Sing On (pojedyncze logowanie) z wykorzystaniem epuap Istnieje wiele systemów udostępniających usługi administracji publicznej W każdym z nich użytkownik ma login i hasło Każdy z systemów posiada dane osobowe użytkowników Integracja poprzez przesyłanie danych użytkowników? epuap umożliwia SSO bez wymiany danych użytkowników i haseł (przy zastosowaniu SAML) 18

19 SAML Otwarty standard (OASIS) Obecnie w wersji 2.0 (marzec 2005) Informacje w SAML są przekazywane przez asercje Standard SAML definiuje zestaw pytań/odpowiedzi (Response/Request) epuap wspiera niektóre scenariusze (w tym SSO) Istnieją otwarte implementacje SAML 2.0 Serwis umożliwiający logowanie Serwis udostępniający usługi 19

20 Scenariusz SSO Serwis zewnętrzny (np. wrota regionalne) Usługa SSO Podpisany komunikat <Response> HTML Logowanie 3 Usługa serwisu Przekierowanie <AuthnRequest> Przeglądarka 20

21 21 Prezentacja

22 Prowadzący: dyr. Wojciech Wiewiórowski, Mariusz Madejczyk Zmiany legislacyjne 22

23 1. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym 3. Instrukcje kancelaryjne 4. Profil zaufany epuap 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji 6. Dyskusja 23 / 43

24 1. Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Z założenia zmiany w ustawie obejmują m.in. kwestie Celu ustawy Zakresu podmiotowego Zakresu przedmiotowego w tym miejsca ustawy o informatyzacji w regulacji infrastruktury informacyjnej państwa jako podstawy realizacji zadań publicznych Słownika ustawowego, który wymaga poszerzenia i standaryzacji Skuteczności ustawy Roli Planu Informatyzacji Państwa i roli Rady Informatyzacji Ustalenia instrukcji kancelaryjnej jako aktu wykonawczego do ustawy (?) Odpłatności / nieodpłatności usług informacyjnych A2A Implementacji dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej dla celów komercyjnych i niekomercyjnych; Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych Kontroli Zmian w procedurze administracyjnej 24 / 43

25 1.1. Zakres podmiotowy 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy., 4. Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do jednostek badawczorozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowego Banku Polskiego. ; 25 / 43

26 1.2. Słowniczek Art.3 3) system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.) 13) profil zaufany epuap - zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, która jest dysponentem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2; 14) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zwana dalej epuap platforma, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet; 26 / 43

27 1.2. Słowniczek Art ) elektroniczna skrzynka podawcza - dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 16) interoperacyjność możliwość współdziałania różnych odrębnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą, poprzez wspieranie przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów teleinformatycznych; 27 / 43

28 1.2. Słowniczek Kostka interoperacyjności, IDABC, Draft document as basis for EIF 2.0, Komisja Europejska wrzesień 2008, s / 43

29 1.3. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego Art. 12a. 1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 2. Odpowiedzialnym za opracowanie Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i realizację zawartych w niej postulatów jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 3. Strategia stanowi podstawę do tworzenia sektorowych lub horyzontalnych planów działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego oraz punkt odniesienia dla współpracy z instytucjami i środowiskami pozarządowymi. 4. Strategia stanowi platformę współpracy z instytucjami europejskimi oraz światowymi w obszarze społeczeństwa informacyjnego. 5. Strategia podlega procesom ewaluacji lecz nie częstszym niż 1 rok. 29 / 43

30 1.4. Elektroniczne przetwarzanie danych Art Podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych, jest obowiązany zapewnić możliwości przekazywania danych również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych oraz środków komunikacji elektronicznej. ( ) 3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjnotechniczne przetwarzania danych i doręczania dokumentów, w tym reguły tworzenia elektronicznej skrzynki podawczej, formę urzędowego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu przetwarzania danych i dokumentowania działalności oraz oznaczania akt w administracji publicznej, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między podmiotami publicznymi., 30 / 43

31 1.5. Centralne repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych Art. 19b.1.Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi i udostępnia organom administracji publicznej centralne repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, zwane dalej centralnym repozytorium. 2. W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy ( ) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 3. Organy administracji publicznej przekazują do centralnego repozytorium oraz udostępniają w Biuletynie Informacji Publicznej wzory pism w formie dokumentów elektronicznych. Przy sporządzaniu wzorów pism stosuje się międzynarodowe standardy dotyczące sporządzania dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej, z uwzględnieniem konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 4. Jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy, to umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest równoznaczne z określeniem wzoru wnoszenia podań - pism w postaci dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art pkt 1 kpa. 5. Niezależnie od obowiązku wynikającego z ust. 2 organy administracji publicznej mogą prowadzić własne lub wspólnie z innymi organami administracji publicznej repozytoria wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. ; 31 / 43

32 1.6. Rejestr rejestrów Uchylono art. 19 ustawy regulujący Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. Ww. instytucje miały w założeniu stanowić zaczątek systemu metainformacji i podstawę redukowania liczby rejestrów publicznych oraz prowadzić ku ograniczaniu redundancji danych zawartych w różnych rejestrach publicznych.. Sam zakres i tryb gromadzenia danych oraz niemożność wyegzekwowania obowiązku rejestracji powodują, że ewidencja jest niekompletna. W obecnym stanie jej prowadzenie wydaje się bezużyteczne i kreuje dodatkowe nieuzasadnione celem obowiązki w stosunku do organów prowadzących rejestry publiczne oraz wykonujących swe działania przy użyciu systemów teleinformatycznych. 32 / 43

33 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art. 63: 1 Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą w sposób umożliwiających wprowadzenie danych bezpośrednio do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. ( ) 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2. ustawy ( ) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz 2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru, 3) zostać przesłane do elektronicznej skrzynki podawczej organu utworzonej na podstawie ustawy ( ). o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego, organ obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania poprzez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego je adres elektroniczny. ; 33 / 43

34 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania: 1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie albo 2)wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych środków. 34 / 43

35 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art. 46: 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 2 dni od dnia wysłania pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów ustawy ( )o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na adres elektroniczny, w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, adresata informację zawierającą: 1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego; 2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma; 3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu autoryzacji uwierzytelniania pod wskazanym adresem elektronicznym oraz informacji o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób wskazany, o którym mowa w art. 20a ustawy ( ) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 35 / 43

36 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeśli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 36 / 43

37 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeśli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Art Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 37 / 43

38 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeśli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art / 43

39 2. Zmiany w postępowaniu administracyjnym Art Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli: 1) znane są one organowi z urzędu, 2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie: a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych, b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ może mieć dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych). 39 / 43

40 3. Instrukcje kancelaryjne Zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: Postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją; art W organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem wymienionych w ust. 2a, instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, wymagają zatwierdzenia przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych może upoważnić do zatwierdzenia instrukcji dyrektorów archiwów państwowych. 2a. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do: 1) organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; 2) organów powiatu i starostw powiatowych; 3) organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, 4) organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. 40 / 43

41 3. Instrukcje kancelaryjne 2b. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia dla organów i związków międzygminnych, o których mowa w ust. 2a: 1) instrukcję kancelaryjną określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących te organy i związki; 2) sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych rzeczowych wykazów akt; 3) instrukcje w spawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych określających w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną. 2c. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2b, należy uwzględnić potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji w różnej postaci, w tym elektronicznej, oraz jej ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 41 / 43

42 3. Instrukcje kancelaryjne Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, zachowują moc do dnia wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 42 / 43

43 3. Instrukcje kancelaryjne 1. Postanowienia ogólne 2. Papierowy obieg dokumentów 3. Elektroniczny obieg dokumentów 43 / 43

44 3. Instrukcje kancelaryjne Postanowienia ogólne -zawartość - zakres podmiotowy ustalenia szczegółowe -słowniczek pojęć - zakres czynności kancelaryjnych - nadzór 44 / 43

45 3. Instrukcje kancelaryjne Papierowy obieg Przepisy przygotowywane przy współudziale Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zakres zbliżony do przepisów obecnych 45 / 43

46 46 / Profil zaufany epuap

47 3. Instrukcje kancelaryjne Elektroniczny obieg dokumentów Zakres czynności jakie powinie umożliwiać System EOD Rejestracji w systemie EOD i wyjątki od tego obowiązku Cyfrowe odwzorowania dokumentów Zasady przyjmowania dokumentu elektronicznego podpisanego przez nadawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym Zasady dotyczące formy i postaci dokumentu elektronicznego przesyłanego do urzędu przez nadawcę Zasady pracy z dokumentem elektronicznym przekazany do urzędu bez bezpiecznego podpisem elektronicznego Skanowanie dokumentów Archiwizacja i brakowanie Znakowanie dokumentów w systemie EOD Dokumenty wewnętrzne i korespondencja wewnątrz urzędu Wymagania dotyczące opatrywania dokumentów wewnętrznych bezpiecznym podpisem elektronicznym. 47 / 43

48 4. Profil zaufany epuap Zaufany Profil może funkcjonować tylko na epuap, na podstawie art. 20a ust. 1 znowelizowanej ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Szczegółowe zasady postępowania i warunki techniczno organizacyjne związane z tworzeniem zaufanego profilu oraz świadczeniem usług przy pomocy tego narzędzia uregulowane zostaną w rozporządzeniu (art. 20a ust. 3). 48 / 43

49 4. Profil zaufany epuap Uwierzytelniania danych w profilu będą mogły dokonywać instytucje wymienione literalnie w rozporządzeniu, będą to jednostki administracji rządowej w terenie (urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie, ZUSy ) oraz na wniosek, jednostki samorządu terytorialnego, która wystąpi o upoważnienie do MSWiA i spełni warunki techniczno organizacyjne wymienione w rozporządzeniu. Rozporządzenie musi regulować metodę uwierzytelniania podmiotu do ZP. Poza samozufaniem (dla klientów z podpisem kwalifikowanym) klient powinien osobiście stawić się w jednym ze wskazanych urzędów (lista urzędów wraz z adresami publikowana będzie na epuap) i wylegitymować się dowodem tożsamości. Wcześniej podmiot tworzy na epuap profil, który urzędnik na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdza jako zaufany. 49 / 43

50 4. Profil zaufany epuap W rozporządzeniu należy określić minimalny zakres danych identyfikujących podmiot niezbędnych do założenia ZP. Rozróżnić należy dwa rodzaje ZP: 1) obywatel 2) biznes Minimalne dane to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania, adres e mail, pesel, regon oraz adres prowadzenia działalności w przypadku biznesu. 50 / 43

51 4. Profil zaufany epuap Podmioty publiczne realizujące zadania publiczne mogą tworzyć własne metody uwierzytelniania (art. 20 a ust. 2 znowelizowanej ustawy o informatyzacji), wówczas mogąświadczyć usługi we własnych systemach teleinformatycznych, publikując katalog usług na stronach podmiotowych wraz z informacjami na temat metod uwierzytelniania i warunków jakie muszą spełnić klienci. Rozporządzenie powinno regulować minimalne warunki techniczno organizacyjne jakie muszą spełniać podmioty, które chcąświadczyć usługi przy pomocy własnych metod uwierzytelniania. Przepis art. 20a ust. 2 nie powinien ograniczać metod uwierzytelniania tylko do bezpiecznego podpisu elektronicznego. Profil zaufany epuap będzie tymczasowym, używanym do czasu rozpowszechnienia podpisu urzędowego w dowodach osobistych wydawanych w ramach projektu pl.id. 51 / 43

52 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji - Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. Nr 130, poz.1450) - Ustawa modelowa o handlu elektronicznym - UNCITRAL Ustawa modelowa o podpisie elektronicznym - UNCITRAL Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U.UE L z dnia 19 stycznia 2000 r.) - Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie minimalnych kryteriów jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez Państwa Członkowskie przy wyznaczaniu organów zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisu elektronicznego (2000/709/WE)(Dz.U.UE L z dnia 16 listopada 2000 r.) 52 / 43

53 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Art. 5 ust. 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 53 / 43

54 5. Podpis elektroniczny Projekt ustawy o podpisach elektronicznych (listopad 2008) Art Zaawansowany podpis elektroniczny (podpis zaawansowany) weryfikowany przy pomocy certyfikatu wywołuje skutek prawny, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. W przypadku złożenia podpisu elektronicznego w okresie zawieszenia certyfikatu skutek prawny następuje z chwilą uchylenia zawieszenia. 2. Podpis zaawansowany zapewnia integralność danych opatrzonych tym podpisem w ten sposób, że rozpoznawalne są wszelkie ich zmiany oraz jednoznacznie wskazuje na certyfikat wykorzystywany do weryfikacji tego podpisu. 3. Dane w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany) wywołują skutki złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. 4. Podpis łączny wywołuje skutki reprezentacji łącznej na zasadach określonych przez właściwe przepisy, umowę albo statut. 5. Ilekroć przepisy przewidują złożenie podpisu elektronicznego innego niż podpis kwalifikowany, złożenie przez podpisującego podpisu kwalifikowanego jest równoznaczne ze złożeniem podpisu elektronicznego, o których mowa w tych przepisach. Proponujemy, by w art. 5 dodać ust. 6 o brzmieniu: 6. Złożenie podpisu urzędowego pod danymi w postaci elektronicznej adresowanymi do podmiotu realizującego zadania publiczne wywołuje skutki prawne złożenia podpisu własnoręcznego pod dokumentem o tej samej treści. 54 / 43

55 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji Podpis elektroniczny (zwykły) aktualnie obowiązująca treść dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny, Podpis elektroniczny (zwykły) projekt zmiany (stan listopad 2008) dane w postaci elektronicznej dołączone do innych danych lub z nimi logicznie powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia. 55 / 43

56

57 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji Zaawansowany podpis elektroniczny podpis elektroniczny przyporządkowany wyłącznie podpisującemu i umożliwiający jego identyfikację, utworzony za pomocą środków, które podpisujący ma pod wyłączną kontrolą i powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna. Kwalifikowany podpis elektroniczny zaawansowany podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Pieczęć elektroniczna zawansowany podpis elektroniczny składany przez podpisującego niebędącego osobą fizyczną za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisuelektronicznego, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu systemowego. 57 / 43

58 5. Podpis elektroniczny najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administracji Sugerujemy by zmodyfikować brzmienie art. 2 ust 2 tak, by uzyskać całkowitą zgodność z dyrektywą. Dyrektywa uznaje, że zaawansowany podpis elektronicznych jest tworzony za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoja wyłączna kontrolą. Sformułowanie z dyrektywy uznajemy za bardzo wyważone i rozsądne. Proponujemy więc, by w art. 2 ust. 2 otrzymał brzmienie: 2. Zaawansowany podpis elektroniczny oznacza podpis elektroniczny spełniający następujące wymogi: a) przyporządkowany jest wyłącznie podpisującemu; b) umożliwia zidentyfikowanie podpisującego; c) stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą; d) jest tak powiązany z danymi, do których się odnosi, że każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna. 58 / 43

Nowe regulacje prawne e-administracji

Nowe regulacje prawne e-administracji Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków ds. Społeczeństwa Informacyjnego 14 stycznia 2009 r. Kraków dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 40 3507 Poz. 230 230 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje e-administracji - Informatyzacja a sprawne zarządzanie jednostką administracji - profil zaufany, nowa elektroniczna skrzynka podawcza

Nowe regulacje e-administracji - Informatyzacja a sprawne zarządzanie jednostką administracji - profil zaufany, nowa elektroniczna skrzynka podawcza Nowe regulacje e-administracji - Informatyzacja a sprawne zarządzanie jednostką administracji - profil zaufany, nowa elektroniczna skrzynka podawcza Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds.

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania "Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym Warszawa 30 wrzesnia 2010 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski - 1- Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski dr. n. prawnych www.prawokomputerowe.pl rzym@prawokomputerowe.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Brak wspólnego profilu i formatu podpisu dokumentu

Brak wspólnego profilu i formatu podpisu dokumentu Wiesław Paluszyński II KONWENT INFORMATYKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 29 stycznia 2009 2 Kwadratura koła Przyzwyczajenie do papieru Brak zaufania do podpisu Brak usług elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2014 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 8 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jakub Rzymowski

Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Jakub Rzymowski Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Jakub Rzymowski Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Jakub Rzymowski dr n. prawnych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Łukta Załącznik do Zarządzenia Nr.. Wójta Gminy Łukta z dnia.. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Łukta PositiveProSp. z o.o. ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów)

O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) O doręczaniu dokumentów elektronicznych (słów kilka w kontekście przepisów) przygotował Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Dwa rodzaje jednego UPO W art. 3 pkt 20 UI jest definicja

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Załącznik nr 1 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych epuap Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy epuap

Wykorzystanie platformy epuap Wykorzystanie platformy epuap Emil Walczyk Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 13 marca 2012 r. Akty prawne Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap

Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap Akty wykonawcze do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie elektronicznej platformy epuap 1 Plan prezentacji Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z 2014 r. poz. 183. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany

elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej Instrukcja użytkowania oraz złożenia wniosku o Profil zaufany Niniejsza instrukcja ma za zadanie stanowić pomoc dla użytkowników zewnętrznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-127-12 Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny MEWA 2.0

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny MEWA 2.0 Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny MEWA 2.0 SŁOWNIK POJĘĆ IOK Instytucja Organizująca Konkurs MJWPU; Istotna modyfikacja - nieuzasadniona zmiana: zakresu rzeczowego projektu (w tym kategorii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy Załącznik do Zarządzenia Nr 120/ 25 /11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2011 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta Tychy 1 / 14 Spis treści Użyte

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜy

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜy Załącznik do Zarządzenia Nr7/SOR/15 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 27 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜy 1 Spis treści 1. UŜyte

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235 Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja składania wniosku o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST

Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST Rozwój portalu PUE integracja z Systemami Obiegu Dokumentów (SOD) JST 1 PUE wniosek o udostępnienie danych 1. Opracowanie uniwersalnego wniosku o udostępnienie danych, dostępnego dla podmiotów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 93 5554 Poz. 547 547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konferencja MedTrends, Zabrze, 2016-03-18

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo