PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys"

Transkrypt

1 PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. W Polsce spory między pracodawcami i pracownikami rozstrzygają specjalne do tego powołane sądy pracy. ŹRÓDŁA PRAWA PRACY W systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Jednakże regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nie uregulowanych. Źródła prawa pracy reguluje art. 9 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich układ: kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców postanowienia układów zbiorowych pracy regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy. ZASADY PRAWA PRACY Polski kodeks pracy w art definiuje podstawowe zasady prawa pracy w następujący sposób: każdy ma prawo do podjęcia pracy; każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy; każdy ma prawo do wolności pracy, tzn na prawo do zerwania stosunku pracy; pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych pracownika; pracownicy powinni być traktowani równo; nie wolno dyskryminować pracowników ze względu na rasę, płeć, wyznanie itp; pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia; 1

2 państwo ma obowiązek chronić uprawnienia pracowników, w oparciu o automatyzm prawny; pracownicy i pracodawcy mają prawo tworzyć i przystępować do organizacji zawodowych; pracownicy mają prawo do partycypacji w zarządzaniu firmą w zakresie spraw dotyczących ich osobiście. ZASADY WYNIKAJĄCE Z ART. 300 KP Ta regulacja odnosi się do przepisów kodeksu cywilnego i dopuszcza stosowanie jego przepisów, jeżeli kwestie związane ze stosunkiem pracy nie są uregulowane przez kodeks pracy (luka prawna). Ponadto regulacje kodeksu cywilnego nie mogą być sprzeczne z głównymi zasadami prawa pracy. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 dzielą się na: zasadę ochrony interesu pracownika; zasadę ryzyka pracodawcy; zasadę odformalizowania działań pracownika. ZASADY WYNIKAJĄCE Z KONSTYTUCJI RP Z ustawy zasadniczej również można wyczytać zasady odnoszące się do prawa pracy, takie jak: prawo koalicji; zasada dialogu społecznego; zasada równości; ochrona pracy, zdrowia, życia pracownika. PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA PRACY pracownik - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zobowiązującą do wykonywania określonej pracy pracodawca - osoba fizyczna lub osoba prawna, a także inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełniając pewne wymogi prawne i społeczne, zatrudnia pracowników stosunek pracy - więź prawna łączącą pracownika i pracodawcę. wynagrodzenie - wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacone pracownikom lub innym osobom fizycznym przez jednostkę za wykonaną na jej rzecz pracę zatrudnienie - ogólna nazwa faktu zawarcia dowolnej formy umowy o świadczeniu pracy przez pracownika. zwolnienie - wygaśnięcie stosunku pracy na skutek porozumienia lub zerwania umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę, przed uzgodnionym czasem jej wygaśnięcia. 2

3 umowa o pracę - dwustronne porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, na podstawie którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia. umowa zlecenia jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). umowa o dzieło - przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. rokowania pracownicze - czynności przygotowawcze, w ramach których strony powinny wzajemnie poinformować się o okolicznościach mających znaczenie dla zawarcia i treści umowy o pracę, takich jak zakres obowiązków i płaca. spór zbiorowy - spór między wszystkimi lub określoną grupą pracowników z jednym pracodawcą, dotyczący np: zmiany zakresu obowiązków lub płacy. strajk - najostrzejsza forma sporu zbiorowego - najczęściej polega na UMOWY O PRACĘ W przypadku zdecydowania się na zatrudnienie określonej osoby pracodawca powinien zawrzeć z nią umowę o pracę, która powinna zawierać następujące elementy (art. 29 KP): Rodzaj pracy Miejsce wykonywania pracy Wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia Wymiar czasu pracy Termin rozpoczęcia pracy. Umowa powinna być zawarta na piśmie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Z początkiem 2004 roku pracodawcom doszedł jeszcze jeden ważny obowiązek. Muszą oni w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę (a nie podjęcia pracy), informować na piśmie pracownika o: 3

4 obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę urlopie wypoczynkowym długości okresu wypowiedzenia oraz o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy, UMOWA NA CZAS OKREŚLONY Jeśli chodzi o umowy na czas określony, kodeks pracy nie zawiera żadnych ograniczeń co do długości trwania umowy o pracę na czas określony. Z chwilą nadejścia terminu do którego umowa miała trwać następuje jej rozwiązanie. Nie dotyczy to pracownic w ciąży, z którą zawarto umowę o pracę na czas określony przekraczający jeden miesiąc, a rozwiązanie umowy nastąpiło by po upływie trzeciego miesiąca ciąży.. W takiej sytuacji, zgodnie z art kp. umowa ta, podlega z mocy prawa przedłużenia do czasu porodu. W umowie na czas określony, należy podać termin do którego będzie trwał stosunek pracy. Jeżeli takiego terminu w umowie nie wskazano, to tak nazwana umowa nie jest umową na czas określony. W celu zapobieżenia próbom ominięcia przepisu art. 25 kp, ustawodawca wprowadził zasadę, że zawarcie kolejnej umowy o pracę poprzedzonej dwiema umowami na czas określony, jest z mocy prawa zawarciem umowy na czas nie określony. UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY. Jest to umowa zapewniająca największą stabilizację zatrudnienia. Jest to umowa bezterminowa, gwarantująca trwałość stosunku pracy powstałego na jej podstawie. Pracodawca i pracownik nie określają terminu do którego ma ona obowiązywać. 4

5 UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO W 2003 roku wprowadzono nową kategorię zatrudnienia- zatrudnienie na czas zastępowania nieobecnego pracownika. Od 29 listopada 2002 r.. Pracodawcy, który będzie chciał zastąpić pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, może zatrudnić na jego miejsce nową osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności, czyli na tzw. umowę na zastępstwo. Chodzi tu np. o zastępstwo pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Pozwolić to ma pracodawcom na bardziej elastyczne rozwiązywanie problemów kadrowych związanych z okresową nieobecnością pracownika w pracy. Nie jest to nowy rodzaj umowy. Jest to typowy rodzaj umowy na czas określony, choć ustawodawca nie określił terminu na jaki ta umowa może być zawierana. Oznacza to, że stosują się do niej wszelkie zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania umów na czas określony (z wyjątkiem dotyczącym zakresu ochrony stosunku pracy osób zatrudnionych na jej podstawie). Z dniem 1 stycznia 2004 r. Wprowadzono zapis art. 33¹ kp, którego wprowadzenie ma na celu ułatwić rozwiązywanie umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika. Obecnie, za wypowiedzeniem można rozwiązać każdą umowę na zastępstwo bez względu na okres jej trwania, czy na przyczynę wypowiedzenia. Ponadto nie są wymagalne klauzule o możliwości wypowiedzenia umowy. Ustawowy okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, niezależnie od czasu trwania umowy, ani okresu na jako została ona zawarta. Umowę mogą wypowiedzieć obie strony stosunku pracy, bez podania przyczyn. Natomiast powinna być ona wypowiedziana na piśmie, a pracodawca powinien pouczyć pracownika o możliwości odwołania. Z mocy prawa rozwiązuje się ona z upływem okresu na jaki ją zawarto. ). 5

6 Zaznaczyć też należy, że w przypadku gdy osobą zatrudnioną na zastępstwo jest kobieta, która w trakcie trwania tej umowy zaszła w ciążę, to wobec niej nie istnieje obowiązek przedłużenia umowy do czasu porodu (art.177 3¹ KP). Wcześniejsze rozwiązanie tej umowy jest jest możliwe: za porozumieniem stron bez wypowiedzenia ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ OŚWIADCZENIE JEDNEJ ZE STRON Z ZACHOWANIEM OKRESU WYPOWIEDZENIA Tzw. rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - nie zawsze rozwiązanie za porozumieniem stron jest możliwe. W takim wypadku każda ze stron może rozwiązać umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia typu "Do dyrektora. Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu..." Umowa rozwiązuje się z upływem określonego w prawie pracy okresu wypowiedzenia (np. 1 miesiąc, trzy miesiące). Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. W powyższy sposób można rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony i okres próbny Na czas określony zaś tylko wtedy, gdy strony przewidzą taką możliwość w umowie. Taką możliwość mogą zaś zastrzec tylko wtedy, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy. PRZEZ OŚWIADCZENIE JEDNEJ ZE STRON BEZ ZACHOWANIA OKRESU WYPOWIEDZENIA 6

7 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, dyscyplinarka. Strony mogą rozwiązać w ten sposób umowę gdy druga strona rażąco narusza swoje obowiązki lub prawa drugiej strony. Umowa rozwiązuje się z momentem złożenia stosownego oświadczenia. W taki sposób można rozwiązać wszystkie umowy. Zgodnie z art. 52 KP, są trzy przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia: ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o prace przestępstwa które uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracownika na tym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste i zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych mamy do czynienia wtedy, gdy naruszono choćby jeden z podstawowych obowiązków (np. kradzież czy też "pożyczenie " mienia pracodawcy, wykorzystywanie mienia pracodawcy bez jego zgody i wiedzy do celów prywatnych). W tych dwóch przypadkach nie ma znaczenia wysokość szkody poniesionej przez pracodawcę - wystarczy że w wyniku przywłaszczenia mienia następuje utrata zaufania do pracownika. (Orz. SN z 1998 r.). Innymi przyczynami są: alkohol (wystarczy być pod wpływem alkoholu - nie muszą z tego powodu powstawać jakieś szczególne następstwa) i korzystanie prywatnie ze służbowego telefonu, internetu (warunkiem muszą tu być znaczące rachunki). W art. 52 kp po nowelizacji zrezygnowano z zapisu, zgodnie z którym stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywania alkoholu w czasie pracy lub w miejscu pracy zawsze stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W obowiązującym stanie prawnym spożywanie przez pracownika w miejscu pracy stanowić może ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Fakt ten, podlega jednak ocenie pracodawcy i zależy od okoliczności danej sprawy oraz 7

8 charakteru pracy wykonywanej przez pracownika. Pracodawca powołując taką podstawę rozwiązania stosunku pracy nie musi wykazywać że w wyniku stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywania alkoholu w miejscu pracy zostały ujawnione jakieś szczególne następstwa tego naruszenia. Pracodawca nie musi na przykład w wyniku takiego działania ponieść szkody. 1 Inną przyczyną rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jest bezprawna i świadoma odmowa niewykonania polecenia służbowego zagrażająca istotnym interesom pracodawcy ( w tym przypadku nie ma konieczności stosowania kar porządkowych) lub sytuacja gdy pracownik swoim postępowaniem lub zaniechaniem narusza obowiązki objęte treścią stosunku pracy). Inną przyczyną uzasadniająca jest zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy, lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pracodawcy lub jego pełnomocnika, kwestionowanie jego kompetencji. Jest to naruszenie zasad współżycia społecznego i ustalonego w zakładzie porządku pracy. Z UPŁYWEM CZASU NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA Istota tego przepisu polega na tym, że jeżeli umowa zawarta została na okres dwóch miesięcy to po dwóch miesiącach ulega rozwiązaniu. Nie trzeba w tym wypadku składać żadnych dodatkowych oświadczeń. WYGAŚNIĘCIE UMOWY O PRACĘ Od rozwiązania umowy o pracę należy odróżnić jej wygaśnięcie. 1 wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 1998 roku sygn. akt I PKN 78/98 opublik. w OSNAP z 1999 nr 7 poz. 237m 8

9 O rozwiązaniu umowy o pracę decyduje wola stron - to strony określają na jaki okres umowa została zawarta, to strony również składają oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia... Przyczyną wygaśnięcia są zdarzenia obiektywne, nie będące czynnościami prawnymi.. Umowa om pracę wygasa tylko i wyłącznie w przypadku przyczyn określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Kodeks pracy podaje trzy takie przyczyny: Śmierć pracownika, Śmierć pracodawcy - dotyczy tylko sytuacji gdy pracodawcą jest osoba fizyczna - osobom zatrudnionym w spółkach, spółdzielniach sferze budżetowej raczej więc to nie grozi, Nieobecność pracownika w pracy przez okres dłuższy niż 3 miesiące z powodu tymczasowego aresztowania. W ustawach znajdziemy sporo innych przepisów dotyczących wygaśnięcia umów o pracę - dotyczą one jednak zawodów szczególnych - sędziów, lekarzy, pracowników służby więziennej itp. Cechą charakterystyczną odróżniającą wygaśnięcie umowy o pracę od rozwiązania jest ustanie stosunku pracy z mocy samego prawa, podczas gdy rozwiązane umowy o prace następuje z woli stron. Wygaśnięcie stosunku pracy powodują następujące zdarzenia: śmierć pracownika (art. 63¹ kp). W tym przypadku, prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika w równych częściach na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 9

10 śmierć pracodawcy. Jeżeli jednak w związku ze śmiercią pracodawcy pracownika przejmuje inny pracodawca (np. spadkobierca), to stosunek pracy nie wygasa upływ 3-miesięcznej nieobecności w pracy pracownika z powodu tymczasowego aresztowania. Przyczyna aresztowania jest w tym przypadku obojętna i nie musi mieć związku z zatrudnieniem pracownika.. Również wynik postępowania karnego nie ma tu znaczenia gdyż wygaśnięcie następuje z mocy samego prawa. Okres trzech miesięcy, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego liczy się od dnia zatrzymania 2 Wynik postępowania karnego może mieć jednak korzystny wpływ na uprawnienia pracownicze. Jeżeli pracownik został prawomocnie uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone, pracownik może żądać ponownego zatrudnienia. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, w takim przypadku zakład pracy obowiązany jest ponownie zatrudnić pracownika na dotychczasowym, równorzędnym lub zgodnym z kwalifikacjami stanowisku odpowiadającym w zasadzie poprzednim warunkom wynagrodzenia jeżeli szczególne okoliczności nie stoją temu na przeszkodzie. 3 Nie dotyczy to natomiast postępowania karnego wskutek przedawnienia, amnestii lub warunkowego umorzenia postępowania. nie zgłoszenie przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 30 dni od zwolnienia z odbywania zasadniczej służby wojskowej. Zgłoszenie powrotu do pracy może nastąpić w dowolnej formie, a więc również w sposób dorozumiany przez podjęcie pracy. Niezachowanie tego 30-dniowego terminu powoduje wygaśnięcie umowy o pracę chyba że nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. nie zgłoszenie przez pracownika powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru. Pracownik zatrudniony na podstawie wyboru ma prawo powrotu do zakładu który go zatrudniał w chwili wyboru, w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy wskutek wygaśnięcia mandatu. Termin 7-dniowy biegnie od dnia rozwiązania stosunku pracy z wyboru., a oświadczenie pracownika o powrocie do pracy może być 2 wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 1997 roku sygn. akt I PKN 6/97 opublik. OSNPiUS z r. nr l9 poz

11 złożone w dowolnej formie. Jeżeli nie zachowany zostanie ten termin, wówczas stosunek pracy wygasa, chyba że nie zgłoszenie powrotu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Uregulowana w art. 74 kp przyczyna wygaśnięcia umowy o pracę związana jest z pozostawaniem pracownika u macierzystego pracodawcy na urlopie bezpłatnym, udzielonym w związku z wyborem na stanowisko z którego wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. powołanie pracownika do zawodowej służby wojskowej. Uregulowany w ustawie z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przypadek wygaśnięcia umowy o pracę dotyczy powołania pracownika do zawodowej służby wojskowej. Umowa o pracę wygasa w takim przypadku z dniem stawienia się pracownika do tej służby w określonej formacji na podstawie powołania dokonanego przez Ministra Obrony Narodowej lub określony przez niego organ wojskowy. POWOŁANIE JAKO PODSTAWA NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY. Oprócz umowy o pracę i mianowania, podstawą nawiązania stosunku pracy może być również akt powołania jako jednostronna czynność prawna, mocą której uprawniony organ powierza określone stanowisko i jednocześnie zatrudnia ją na tym stanowisku w ramach stosunku pracy. Przepisy pragmatyki samorządowej nie zawierają postanowień dotyczących formy i treści tego aktu. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż art. 31 ust.1 pragmatyki odsyła w kwestiach w niej nie uregulowanych do przepisów kodeksu pracy to zgodnie z art Kodeksu pracy powołanie powinno być dokonane na piśmie. Data nawiązania stosunku pracy jest związana z aktem powołania. Stosunek pracy w oparciu o tę podstawę zatrudnienia nawiązuje się w terminie określonym w powołaniu, a jeżeli termin ten nie został określony, w dniu jego doręczenia chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 3 uchwała Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1980 r. sygn. akt I PZP 42/80 opublik. OSNCP 1981 nr 6 poz.99 11

12 Pierwszy element jest związany z dokonaniem powołania, rozumianego jako powierzenie konkretnym osobom określonych funkcji. Ustawy ustrojowe w stosunku do sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego uprawnienie to zastrzegają do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Po dokonaniu tej czynności następuje nawiązanie stosunku pracy przez uprawniony organ. W świetle art. 4 ustawy o pracownikach samorządowych należy uznać, iż organem tym będzie odpowiednio wójt, starosta oraz marszałek województwa. On również ustala wynagrodzenie dla tych pracowników. Akt powołania ma więc dwojakie znaczenie. Po pierwsze daje umocowanie do działania na określonym stanowisku, po drugie, powoduje powstanie stosunku pracy. Mimo iż jest to jednostronna czynność prawna, nawiązanie stosunku pracy następuje dopiero po wyrażeniu zgody kandydata na objęcie stanowiska. Jest to zgodne z przepisami art. 11 Kodeksu pracy, który stanowi, iż bez względu na podstawę prawną stosunku pracy do jego nawiązania niezbędne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. W samorządzie, na podstawie powołania zatrudniane są osoby określone w art. 2 pkt. 3 pragmatyki urzędniczej, a mianowicie: zastępca wójta (burmistrz, prezydenta), sekretarz gminy, sekretarz powiatu, skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) oraz skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa). Powyższe wyliczenie nie wyczerpuje katalogu wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania. Krąg stanowisk obsadzanych w oparciu o tę podstawę zatrudnienia jest szerszy niż wynika to z cytowanego powyżej art. 2 pragmatyki samorządowej. Należą do nich między innymi kierownicy samorządowych jednostek kultury. Fakt, iż katalog zawarty w art. 2 pragmatyki samorządowej jest niepełny nie oznacza dowolności pracodawców samorządowych w tym zakresie. Powinni oni z tej podstawy korzystać tylko w takich przypadkach, w których przepis szczególny tak stanowi. Wynika to z nowelizacji kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z dnia 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. W praktyce bywa jednak różnie. Należy zwrócić uwagę na to, że rada gminy nie może w 12

13 statucie gminy rozszerzać katalogu osób zatrudnianych na podstawie powołania w stosunku do katalogu stanowisk zawartego w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z obecnym brzmieniem art Kodeksu pracy powołanie stosuje się tylko do osób co do których wymóg zatrudnienia na podstawie powołania wynika z przepisów szczególnych. Decyzja o nawiązaniu stosunku pracy w oparciu o tę podstawę zatrudnienia musi być poprzedzona ustaleniem, czy istnieje przepis szczególny zezwalający na to. Powoływanie i odwoływanie osób skarbnika i sekretarza gminy należy do wyłącznej kompetencji rady - na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta). Jak wynika z brzmienia art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca przyznaje kierownikowi urzędu duży wpływ na obsadę tych stanowisk. Fakt, iż uprawnienie rady gminy do powołania skarbnika i sekretarza jest "wyłączną kompetencją" rady oznacza, iż nie może ona scedować tego uprawnienia na inny podmiot. Zazwyczaj, stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony. Stosunki pracy z powołania podlegają przede wszystkim regulacji przepisów art kp. Cechą charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest osłabienie jego trwałości oraz ograniczenie uprawnień pracowniczych. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRACOWNIKIEM ZATRUDNIONYM NA PODSTAWIE POWOŁANIA. Powołanie jest niewątpliwie po wyborze najmniej stabilną podstawą nawiązania stosunku pracy. Stosunek pracy z powołania jest niemalże całkowicie wyłączony spod ochrony prawnej. Zależy od swobodnego uznania organu powołującego i nie podlega kontroli sądu pracy. Pracownik może być w każdym czasie rozwiązany w wyniku odwołania. Przepisy prawa nie określają jakie mogą być przyczyny odwołania. Nie wprowadzają również wymogu konsultacji z zakładową organizacją związkową. W tym kontekście zrozumiała jest tendencja ustawodawcy do ograniczania tej podstawy nawiązania stosunków pracy jedynie 13

14 do tych stanowisk kierowniczych które wobec wynikającej z nich odpowiedzialności wymagają pełnego zaufania pracodawcy do osoby powołanej. Utrata tego zaufania może skutkować natychmiastowym odwołaniem i związanym z tym rozwiązaniem stosunku pracy w trybie pozbawionym większości rygorów, jakie przepisy prawa wiążą, np. z wypowiedzeniem umowy o pracę. Sposób rozwiązania stosunku pracy na podstawie powołania nie jest dokładnie określony w kodeksie pracy. W tym zakresie stosuje się przepisy dotyczące rozwiązywania umów na czas nieokreślony. Wątpliwości budzi jednak postanowienie art. 69 Kodeksu pracy który określa, iż do stosunku pracy na podstawie powołania nie stosuje się przepisów dotyczących umów o pracę na czas nieokreślony regulujących tryb postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przepisy prawa pracy pojęcie "trybu postępowania" łączą z wymogiem współdziałania z zakładową organizacja związkową. Oznacza to że przy rozwiązywaniu stosunku pracy na podstawie powołania nie mają zastosowania przepisy o konieczności uzyskania w określonych przypadkach zgody organizacji reprezentującej pracownika, organizacji związkowej lub innego podmiotu na rozwiązanie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być zgodnie z art. 70 Kodeksu pracy w każdym czasie odwołany ze stanowiska niezwłocznie, lub w określonym terminie. Odwołuje go ten sam organ który go powołał. Odwołanie powoduje podwójny skutek: pozbawia pracownika stanowiska i rozwiązuje stosunek pracy. W najlepszym przypadku rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia. W okresie tym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej otrzymywał je przed odwołaniem, a pracodawca może za zgodą pracownika zatrudnić go w tym czasie przy innej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom, natomiast po upływie okresu wypowiedzenia przyjąć na uzgodnionych przez strony warunkach pracy i płacy. W okresie wypowiedzenia, pracownik odwołany nie ma obowiązku świadczenia pracy. W związku z nieuregulowaniem tego zagadnienia w ustawie o pracownikach samorządowych stosuje się tu, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy, art

15 Kodeksu pracy. Jeżeli jednak pracownik nie wyrazi zgody na pracę w okresie wypowiedzenia nie może być traktowany jak osoba która porzuciła pracę. Odwołanie może nastąpić w trakcie zwolnienia lekarskiego, mniejszy jest też zakres ochrony kobiet będących w okresie w ciąży i osób w wieku przedemerytalnym. Odwołanie w trakcie zwolnienia lekarskiego jest skuteczne, z tym że wypowiedzenie rozpoczyna bieg po upływie zwolnienia lekarskiego. Osoby w wieku przedemerytalnym też nie są chronione. Odwołanie w tym przypadku jest skuteczne, lecz organ odwołujący jest obowiązany zabezpieczyć zatrudnienie do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeżeli jednak pracownik nie wyrazi zgody na inne stanowisko niż dotychczas w akcie powołania, to stosunek pracy ulega rozwiązaniu za wypowiedzeniem, którego bieg rozpoczyna się z chwilą odmówienia zaproponowanej innej pracy na piśmie. Podobne zasady dotyczą kobiet w ciąży - można je odwołać ze stanowiska, jednak należy zaproponować na piśmie inną pracą odpowiadającą jej kwalifikacjom (okres ochronny dotyczy tylko okresu ciąży a nie dotyczy już urlopu macierzyńskiego). Jeśli kobieta odmówi, to również zaczyna biec okres wypowiedzenia. W praktyce kontrwersyjna jest również sprawa skuteczności decyzji pracodawcy o odwołaniu pracownika w wieku przedemerytalnym lub pracownicy będącej w okresie ciąży, która to decyzja nie zawiera propozycji nowych warunków pracy. Zdaniem R.Bessaraby, "należy przyjąć, że skuteczność takiego aktu ograniczona jest jedynie do pozbawienia odwołanego pracownika dotychczasowego stanowiska. Natomiast odwołanie to, mimo że jest równoznaczne z wypowiedzeniem, nie narusza ich stosunku pracy, skoro nie rozpoczął się bieg wypowiedzenia. Należy bowiem pamiętać, iż w myśl art Kodeksu pracy bieg tego okresu rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy. W sprawach nie uregulowanych w Kodeksie pracy i pragmatyce, mają zastosowanie przepisy analogiczne jak przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony. (art. 69 Kodeksu pracy), z wyjątkiem: trybu postępowania przy rozwiązywaniu umów o pracę orzekania o bezskuteczności wypowiedzeń 15

16 oraz odszkodowania i przywrócenia do pracy. Jeżeli odwołanie następuje w związku z art. 52 lub 53 Kodeksu pracy to jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Istotnym jest to, że pracownik również może rozwiązać stosunek pracy z powołania - za wypowiedzeniem oraz na mocy porozumienia stron. Stosuje się wtedy zasady jak w stosunku do umów o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym, pracownik może wypowiedzieć stosunek pracy na podstawie powołania i jego rozwiązanie nastąpi z upływem okresu wypowiedzenia (art kp w związku z art. 69 kp). Sprawa ta budzi wiele kontrowersji. Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje spraw związanych z zatrudnieniem sekretarza i skarbnika. Określa jedynie kompetencje rady gminy do ich powoływania i odwoływania (art. 18 ust.2 pkt.3). Nie wspomina natomiast o możliwości złożenia rezygnacji przez te osoby, tak jak to ma miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych z wyboru. Również w ustawie o pracownikach samorządowych nie przewiduje się takiej możliwości, regulując jedynie podstawę nawiązania stosunku pracy przez powołanie. Wobec powyższego, jak wspomniano wyżej, w razie wypowiedzenia przez pracowników należy stosować przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art Kodeksu pracy każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Ponadto, każdy pracownik ma prawo do podjęcia decyzji gdzie i jak długo pracuje. Zarówno pracownik jak i pracodawca może swobodnie decydować o jej rozwiązaniu, pod warunkiem zachowania trybu określonego w odniesieniu do danego pracodawcy, a w omawianym przypadku trybu przewidzianego w odniesieniu do powołania. Pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania pragnąc rozwiązać stosunek pracy powinien złożyć wypowiedzenie tegoż stosunku na ręce wójta (burmistrza, prezydenta), ponieważ jest on osobą upoważnioną do reprezentowania pracodawcy samorządowego. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie. Pracownik może również zwrócić się do wójta z prośbą o skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. 16

17 CZAS PRACY (art kp) jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Chciałabym odnieść się do czasu pracy związanym ze szkoleniem, a mianowicie: czas przeznaczony na udział w szkoleniu na które pracownik został skierowany i które odbywa się w czasie gdy pracownik powinien świadczyć pracę podlega wliczeniu do czasu pracy okres szkolenia które pracownik odbywa poza normalnymi godzinami pracy nie wlicza się do czasu pracy udział w konferencji w przypadku gdy pracownik został zobowiązany do aktywnego udziału w konferencji podlega wliczeniu do czasu pracy nawet wtedy, gdy aktywny udział pracownika nie należy do obowiązków pracownika czas poświęcony na odbycie szkoleń bhp podlega wliczeniu do czasu pracy (art. 237(30) par. 3 kp NORMY CZASU PRACY (art kp) to maksymalna liczba godzin jaką pracownik może przepracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Obecnie w kodeksie pracy występują następujące normy czasu pracy: 1. dobowa, która nie powinna przekraczać 8 godzin 2. średniotygodniowa która nie powinna przekraczać w przyjętym okresie rozliczeniowym 40 godzin 3. łączna tygodniowa, obejmująca pracę w normalnym czasie i w godzinach nadliczbowych, która przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym nie powinna przekraczać 48 godzin DOBOWY OKRES ODPOCZYNKU (art. 132 kp) to okres co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w każdej dobie, które nie mogą być co do zasady zagospodarowane pracą i powinny być pozostawione wyłącznie do dyspozycji pracownika z przeznaczeniem, na odpoczynek po pracy zawodowej. Zamiast regularnych dobowych okresów odpoczynku w niektórych sytuacjach przepisy zezwalają na ich zastępowanie tzw. równoważnymi okresami odpoczynku. Dłuższy dobowy odpoczynek jest przewidziany dla pracownika młodocianego, wynosi on co najmniej 14 nieprzerwanych godzin i dodatkowo powinien obejmować porę nocną (art kp) WYMIAR CZASU PRACY zwany też nominalnym czasem pracy (art. 130 i 138 kp) jest to liczba godzin jaka pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy (dobową i średnoptygodniową) obowiązujące danego pracownika. Pojęcie wymiaru czasu pracy jest używane także w dwóch innych znaczeniach. Po 17

18 pierwsze mówimy że pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy czyli np. na ½ etatu. W tym znaczeniu wymiar czasu pracy wskazuje jaką liczbę w stosunku do nominalnego czasu pacy ma do przepracowania pracownik, który nie jest zatrudniony na pełnym etacie. Po drugie mówimy że dobowy wymiar czasu pracy jednego pracownika wynosi 8 godzin, a innego został przedłużony do 12 godzin. W tym znaczeniu wymiar czasu pracy oznacza liczbę godzin jaką pracownik ma do przepracowania w danym dniu, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. TYGODNIOWY OKRES ODPOCZYNKU (art. 133 kp) to okres co najmniej 35 nieprzerwanych godzin w każdym tygodniu, które nie mogą być co do zasady zagospodarowane i powinny być pozostawione do wyłącznej dyspozycji pracownika z przeznaczeniem na odpoczynek od pracy zawodowej. Tygodniowy okres odpoczynku w niektórych przypadkach wskazanych w ustawie może być skrócony, nie może jednak obejmować mniej niż 24 godziny. Dłuższy odpoczynek przewidziano dla pracownika młodocianego, wynosi on co najmniej 48 nieprzerwanych godzin i powinien obejmować niedzielę (art kp) PRZERWY W PRACY WLICZANE I NIEWLICZANE DO CZASU PRACY o dyżur pracownika o stan gotowości do pracy o podróż służbowa W procesie pracy mogą mieć miejsce różnorodne przerwy wliczane lub nie do czasu pracy. Należą do nich: o obligatoryjna 15 minutowa przerwa wliczana do czasu pracy (art. 134 kp) pracownik musi w tym dniu pracować co najmniej godzin o przerwa na karmienie dziecka piersią (art. 187 kp)pracownica ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw lub dwóch 45 minutowych przerw. Na jej wniosek przerwy te można udzielić łącznie. Jeżeli pracownica nie pracuje 4 godziny w danym dniu, to przerwa jej nie przysługuje. Jeżeli wymiar godzin pracy nie przekracza pracy w danym dniu 6 godzin to przysługuje jej jedna przerwa o przerwa dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych (art. 145 kp) pracodawca powinien sporządzić wykaz prac po konsultacji z przedstawicielami załogi i po zasięgnięciu opinii lekarza. 18

19 o przerwy na gimnastykę lub wypoczynek (art. 17 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm.) o przerwa po godzinie pracy przy monitorach ekranowych ( 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z r. w spawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148 poz. 973). Pracownikowi przysługuje 5 minut lub dłużej jeśli tak określone to zostanie w regulaminie. Jedna 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy przysługuje również gdy: o dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi 12 godzin (np. w równoważnym systemie czasu pracy) o pracownik zatrudniony jest na pół etatu i jego dobowa norma pracy wynosi 4 godziny, a określonego dnia pracuje 6 godzin (więcej! ) Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by pracodawca wydłużył 15 minutowa płatną przerwę. Może tego dokonać w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy czy nawet umowie o pracę. W taki sam sposób pracodawca może wprowadzić omawiana przerwę, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi mniej niż 6 godzin. Należy pamiętać, że obligatoryjna 15-minutowa przerwa przysługuje pracownikowi bez względu na to czy korzysta z niej czy tez nie. Jest niezależna od innych przerw w pracy przewidzianych przez prawo np. przerwy na karmienie dziecka piersią. Pracodawca może wprowadzić jedną w ciągu doby przerwę na spozycie posilku lub załatwienie spraw osobistych trwającą kamsymalnie 60 minut, niewliczaną do czasu pracy (zob. art kp) Wprowadzenie tej przerwy nie jest obowiązkowe. Zalezy od woli pracodawcy. Jeżeli zdecyduje się na nią, pownien wprowadzić ja w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, przerwę tę może ustanowić w umowie o pracę zawartej z pracownikiem. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że pracodawca nie musi wypłaci za nią wynagrodzenia. Uwaga. Przerwa ta może być tylko jedna. Pracodawca nie może wprowadzić dwóch półgodzinnych przerw. Byłoby to sprzeczne z art kp PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH - pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych - praca w niedzielę i święta 19

20 o rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Pracą w godzinach nadliczbowych jest wykonywanie pracy ponad ustalone normy czasu. 4 Skoro w przepisach kp obowiązują dwie podstawowe normy: dobowa nie przekraczająca 8 godzin i średniotygodniowa nie przekraczająca 40 godzin, to praca zarówno ponad normę dobową jak i tygodniową jest praca w godzinach nadliczbowych. Pracą w godzinach nadliczbowych na dobę jest także praca ponad dobowy wymiar czasu pracy, ale jedynie w przypadku gdy jest on wyższy niż 8 godzin. Zatem pracą w godzinach nadliczbowych na dobę będzie praca wykonywana w 13 godzinie, jeżeli pracownik w danej dobie powinien przepracować 12 godzin, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Podobnie pracą w godzinach nadliczbowych na dobę będzie praca wykonywana w 11 i 12 godzinie, jeżeli pracownik zgodnie z obowiązującym go harmonogramem pracy powinien w danej dobie pracowniczej przepracować 10 godzin. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy nie będący praca w godzinach nadliczbowych został dopuszczony w równoważnym systemie czasu pracy (nie więcej niż do 12 godzin) przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy (nie więcej niż do 16 godzin), w równoważnym systemie czasu pracy przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także w stosunku do pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych (nie więcej niż do 24 godzin), przy pracy w ruchu ciągłym (nie więcej niż do 12 godzin jednego dnia w niektórych tygodniach), przy skróconym tygodniu pracy i przy pracy weekendowej. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna także w razie prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia ludzkiego lub zdrowia ludzkiego lub ochrony środowiska albo usunięcia awarii. Ustanowiony jest roczny limit pracy nadliczbowej wynoszący 150 godzin w roku kalendarzowym. Pracodawcy mogą ustalić inny niż określony w kp limit godzin nadliczbowych w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy może ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym niż 150 w umowie o pracę. Roczny limit godzin nadliczbowych może być zwiększony maksymalnie do 416 godzin rocznie (52 tygodnie x 8 godzin) powyżej 416 jest to naruszenie przepisów o czasie pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego informacja o liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych powinna znaleźć się w świadectwie pracy. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych nie wymaga szczególnej formy. Wprawdzie żadne przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku wcześniejszego powiadomienia pracownika o obowiązku pozostania po godzinach, jednak skorzystanie przez pracodawcę 4 Pracodawca i Pracownik, w Gazeta Prawna nr 10 z s. 4 20

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców.

Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem zmian tzw. Ustawy antykryzysowej- zagadnienia praktyczne dla przedsiębiorców. A D W O K A C I C I C H Y C H U D O B A M A R A S E K Z Y B U R A S P Ó Ł K A P A R T N E R S K A mecenas Piotr Cichy, konspekt wykładu z dnia 06.10.2009 Prawo pracy w dobie kryzysu ekonomicznego z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wymiar i rozkład czasu pracy

Wymiar i rozkład czasu pracy dr Magdalena Barbara Rycak - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego Tygodniowy wymiar czasu pracy łącznie

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy

odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy odwprawo pracy w 2014r. Najnowsze zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem oraz czasu pracy Kod szkolenia: 323414 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje)

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) CZĘŚĆ I PRAWO PRACY Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) 1. Podaj główne źródła prawnej ochrony pracy. Za źródła prawa pracy rozumie się przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Urlopy. dr Maciej Chakowski

Urlopy. dr Maciej Chakowski Urlopy dr Maciej Chakowski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię C&C Europejską Chakowski ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016

Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016 Prawo pracy dla zaawansowanych ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian 2015/2016 Kod szkolenia: 481515 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?.

2. Jeżeli tak, to w jaki sposób rekompensować tę pracę ( dni wolne czy nadgodziny)?. Załącznik do Pisma Okólnego Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 22 lipca 2009 r. Czas pracy wybrane problemy odpowiedzi na pytania zgłoszone przez kierowników administracyjnych wydziałów i instytutów na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 837017 Temat: odw-czas pracy - jak poprawnie ewidencjonować, planować i rozliczać czas pracy z uwzględnieniem pracodawców samorządowych 28 Wrzesień Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy

6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6. Czas pracy. Udzielanie zwolnień od pracy 6.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych Rządowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych 29 listopada 2012 projekt wpłyną do sejmu. 18 lutego 2013 skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu sejmu. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony adw. Joanna Kaleta Główne zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu pracy to: 1) dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny; 2) ograniczenie rodzajów umów o pracę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sławnie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

odw-prawo pracy dla zaawansowanych

odw-prawo pracy dla zaawansowanych odw-prawo pracy dla zaawansowanych Kod szkolenia: 568014 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Trudne zagadnienia dotyczące nawiązywania, zmiany oraz rozwiązywania stosunku

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2015r. z uwzględnieniem ostatnich zmian - dwudniowe praktyczne warsztaty Kod szkolenia: 82315 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r.

Zielona Góra, 13 czerwca 2014 r. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Aneta Bełżecka - radca prawny 65-454 Zielona Góra, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 17/5 Tel./fax 68/4512997 NIP 925-125-43-52, REGON 080275884, e-mail radca@belzecka.pl Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy

Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy Elastyczne formy zatrudnienia w świetle przepisów Kodeksu pracy 1. Umowa na okres próbny Umowa ta może poprzedzać każdy rodzaj zatrudnienia przewidziany Kodeksem pracy. Umowa na okres próbny może być zawarta

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich

Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1. Autor: Przemysław Ciszek. Redakcja: Małgorzata Budzich Nawiązanie stosunku pracy Jak sformułować umowę o pracę? wydanie 1. ISBN 83-7387-964-1 Autor: Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier

Zmiany w przepisach prawa pracy -ograniczanie barier dr Magdalena Barbara Rycak -Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego ograniczanie barier Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy i wynagradzania. www.pip.gov.pl

Regulamin pracy i wynagradzania. www.pip.gov.pl Regulamin pracy i wynagradzania www.pip.gov.pl Podstawowe informacje Regulamin pracy, tak jak regulamin wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Regulaminy pracy i wynagradzania określają

Bardziej szczegółowo