Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy"

Transkrypt

1 TimeCamp Monitorowanie i optymalizacja efektywności pracy Opis funkcjonalności syste mu 1

2 Podsumowanie dla kierownictwa skuteczny sposób na złodziei czasu! TimeCamp to system do monitorowania i optymalizacji efektywności pracy. Oprogramowanie mierzy i rejestruje czas jaki użytkownik przeznacza na czynności wykonywane na komputerze. Następnie kategoryzuje aktywności na produktywne i pożądane lub niezwiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych. W ten sposób dostarcza informacji menedżerom i samym pracownikom jak efektywnie wykorzystywany jest czas pracy, dzięki czemu pozwala lepiej nim zarządzad i efektywniej planowad zadania. Dlaczego teraz? Ogólnie dostępny Internet na komputerach pracowników powoduje, że zbyt wiele czasu jest marnowanego na przeglądanie stron WWW niezwiązanych z wykonywaną pracą. Przeciętnie pracodawca traci 5,5 tys. zł rocznie tylko dlatego, że jeden pracownik wykorzystuje Internet do celów prywatnych (źródło: Co robi internauta, kiedy szef nie patrzy ). TimeCamp pozwala zminimalizowad znaczną częśd tych strat - nie ogranicza dostępu do Internetu, ale pomaga efektywnie z niego korzystad do wykonywania obowiązków służbowych. Dlaczego warto? zwiększysz poziom samodyscypliny pracowników i efektywnośd wykorzystania czasu pracy wyeliminujesz zachowania niepożądane - pracownicy będą bardziej skupieni na zadaniach nie naruszysz prywatności podwładnych - system działa bezinwazyjnie i zgodnie z prawem Szybki zwrot z inwestycji Według statystyk instalacja systemu zwiększa czas efektywnej pracy każdego użytkownika średnio o 0,5h dziennie. W przedsiębiorstwie zatrudniającym 100 osób, gdzie jedna roboczogodzina kosztuje ok. 25 zł pozwoli to na ograniczenie straty z tytułu nieoptymalnej produktywności kapitału ludzkiego o ponad zł rocznie. Inwestycja w system zwraca się już w pierwszym miesiącu po wdrożeniu. 2

3 SPIS TREŚCI Podsumowanie dla kierownictwa Media o Time Camp Opis systemu TimeCamp Korzyści Funkcjonalności dla pracownika Funkcjonalności dla przełożonych Najczęściej zadawane pytania Prawo pracy a monitorowanie pracowników Zwrot z inwestycji

4 1. Media o Time Camp TimeCamp działa jak dodatkowy menedżer, który motywuje każdego pracownika do efektywnej pracy przez cały dzieo. W przeciwieostwie do innych rozwiązao dostępnych na rynku nie ingeruje w prywatnośd pracowników i niczego im nie zabrania, a jednocześnie bardzo skutecznie podnosi poziom samodyscypliny. Przegląd Czy patrzyłeś kiedykolwiek podczas oglądania stron www lub podczas rozmowy na komunikatorze Internetowym ile czasu już upłynęło? Nie jesteś sam. W sieci dostępne są narzędzia pomagające kontrolowad czas, który spędzamy przed komputerem. The Wall Street Journal Jesteś pracodawcą, który chce monitorowad czas pracy w firmie? Chcesz sprawdzid, jak najlepiej zoptymalizowad czas pracowników, dlatego że nie przynoszą dochodów firmie? Przedstawiamy TimeCamp. Crenk

5 2. Opis systemu TimeCamp Zarządzanie czasem i efektywnością pracowników TimeCamp to elastyczne rozwiązanie informatyczne, które pozwala skutecznie podnieśd wydajnośd użytkownika i zwiększyd produktywnośd czynności wykonywanych przy pomocy komputera. Oprogramowanie pozwala lepiej zrozumied i optymalizowad wykorzystywanie najcenniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa czasu i efektywności pracowników. Rysunek 1 Tygodniowy przegląd czasu pracy Przeciętnie 5,5 tys. zł rocznie traci pracodawca tylko dlatego, że jeden jego pracownik wykorzystuje Internet do celów prywatnych. Statystycznie jedna osoba poświęca w pracy godzinę dziennie na odwiedzanie portali społecznościowych, korzystanie z komunikatorów czy portali aukcyjnych. (źródło: Money.pl Co robi internauta kiedy szef nie patrzy na podstawie badania Gemius Korzystanie z Internetu w pracy.) Powyższe wskazania mogą byd zaniżone ze względu na niechęd do przyznawania się do nadużywania zaufania pracodawcy. Wyniki dotyczące analogicznego pytania, ale dotyczącego kolegów z pracy, wydają się to potwierdzad. Co trzeci respondent tego samego badania twierdzi, że jego współpracownik korzysta z Sieci w celach prywatnych co najmniej dwie godziny dziennie. Straty wynikające z używania komputera do celów niezwiązanych z obowiązkami służbowymi w firmie zatrudniającej 500 osób mogą sięgad ponad PLN rocznie. Oferowane rozwiązanie pozwala w znacznym stopniu zminimalizowad tę wartośd. 5

6 Filozofia działania TimeCamp automatycznie monitoruje czynności wykonywane przez pracownika. Następnie odpowiednio je kategoryzuje i na podstawie zdefiniowanych kryteriów określa i prezentuje produktywnośd zachowao. Monitorowanie pracy przy komputerze odbywa się automatycznie, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji i ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu użytkownicy są bardziej skupieni i zaangażowani w wykonywane zadania. Monitoring a prywatnośd użytkownika System nie ingeruje w prywatnośd użytkownika, gdyż zbiera jedynie dane statystyczne niezbędne do oceny efektywności pracy. TimeCamp w przeciwieostwie do oprogramowania szpiegującego nie zapisuje danych z urządzeo wejścia (klawiatury), treści wiadomości elektronicznych i rozmów przez komunikatory internetowe. Rejestruje jedynie sam fakt zaistnienia konkretnych zdarzeo i czas ich trwania, co jest w pełni zgodne z prawem. Rysunek 2 Przegląd aktywności w dowolnym przedziale czasowym 6

7 2.1 Korzyści Dzięki wykorzystaniu TimeCamp przedsiębiorstwa natychmiastowo uzyskają szereg policzalnych korzyści. Przedstawiona lista z pewnością nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych wartości dodanych wynikających z zastosowania oferowanego systemu. Znaczne podniesienie efektywności pracy Użytkownicy mają możliwośd kontroli czasu spędzanego przed komputerem, co uzmysławia koniecznośd większej koncentracji na wykonywaniu obowiązków służbowych. Dzięki pełnej świadomości co do wydajności własnej pracy mogą optymalizowad swoje zachowania przyczyniając się do szybszej realizacji celów przedsiębiorstwa. Oszczędności i efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego Pracownicy spędzający czas w pracy na czynnościach nieproduktywnych otrzymują stałe wynagrodzenie. Podnosząc ich produktywnośd przedsiębiorstwa mogą działad efektywniej przy zachowaniu stałej struktury kosztów płacowych i unikad strat wynikających z nieoptymalnego wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego. Możliwośd identyfikacji i eliminacji niepożądanych zachowao Oprogramowanie pozawala na zidentyfikowanie głównych złodziei czasu każdego użytkownika. Dzięki temu pracownicy mogą ograniczad czynności rozpraszające ich uwagę i eliminowad ze swoich zachowao zabójców efektywności. Dostęp do informacji o produktywności grup roboczych i poszczególnych pracowników Przełożeni mogą na bieżąco kontrolowad produktywności swoich podwładnych. System dostarcza informacji o efektywności wykorzystania czasu pracy przez pracowników zatrudnionych w całej firmie, w poszczególnych działach i na konkretnych stanowiskach. Dodatkowo aplikacja pozwala na generowanie zestawieo porównawczych np. jak wygląda produktywnośd pojedynczego członka zespołu na tle całej grupy. 7

8 Mniejsze wykorzystanie komputerów służbowych do celów prywatnych w czasie pracy Pomimo tego, że aplikacja działa bezinwazyjnie i niczego użytkownikowi nie zabrania, ani nie blokuje sama świadomośd mierzenia produktywności znacząco ogranicza nadużywanie zaufania pracodawcy. Pracownicy są bardziej skupieni na powierzonych zadaniach i unikają korzystania ze stron internetowych i aplikacji niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków służbowych. Automatyczne prowadzenie listy obecności i wyliczanie czasu pracy Oprogramowanie TimeCamp rejestruje moment włączenia i wyłączenia komputera, co w większości przypadków pozwala na określenie momentu rozpoczęcia i zakooczenia pracy. W celu udaremnienia nadużyd ze strony pracowników system rejestruje aktywnośd każdego użytkownika uruchomienie wszystkich stacji roboczych przez pierwszą osobę przychodzącą do biura nie przekłamie wyników. Poza automatycznym prowadzeniem listy obecności, po odpowiednim sparametryzowaniu system może także rejestrowad nadgodziny i może byd wykorzystany do kontroli efektywności pracowników pracujących w modelu homeoffice. Dostęp do wiarygodnego i centralnego miejsca ewidencji czasu pracy Dane rejestrowane przez oprogramowanie są nieedytowalne dla użytkownika, co minimalizuje ryzyko nadużyd. Dzięki temu przełożeni otrzymują precyzyjne raporty o wykorzystaniu czasu pracy swoich podwładnych. Informacje generowane przez TimeCamp są o wiele bardziej wiarygodne, niż w przypadku standardowych systemów i procedur ewidencji czasu pracy. Zmniejszenie obciążenia sieci i łączy internetowych Dzięki ograniczeniu wykorzystania komputera do celów prywatnych obciążenie sieci firmowej i łącza internetowego ulega zauważalnemu obniżeniu. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku przeciążonych sieci lub np. w momencie awarii łącza. Zmniejszenie ryzyka infekcji stacji roboczych wirusami i oprogramowaniem typu spyware Ograniczenie wykorzystania komputerów do przeglądania stron internetowych niezwiązanych z wykonywaną pracą minimalizuje ryzyko zarażenia złośliwym oprogramowaniem. TimeCamp nie zastępuje oprogramowania antywirusowego, ale pełni funkcję prewencyjną stanowiąc jego komplementarne uzupełnienie. 8

9 2.2 Funkcjonalności dla pracownika Dzięki instalacji TimeCamp pracownicy zatrudnieni w organizacji otrzymują narzędzie do kontrolowania efektywności własnej pracy. Wykorzystując szereg funkcjonalności mogą zauważalnie zwiększyd swoją produktywnośd dzięki koncentracji na zachowaniach pożądanych i ograniczeniu złodziei czasu. Analizując informacje generowane przez system użytkownicy mogą lepiej zrozumied jak wykorzystują czas w pracy i efektywniej nim zarządzad. Dynamiczna analiza produktywności Na podstawie kryteriów zdefiniowanych na etapie wdrożenia lub przez przełożonego, system automatycznie wylicza produktywnośd każdego użytkownika. Pracownicy mają bieżący wgląd do własnych raportów, dzięki czemu lepiej kontrolują czas spędzany w pracy. Rysunek 3 Informacja o produktywności w ciągu dnia Możliwośd przeglądu własnych statystyk działa bardzo motywująco. Dzięki wysokiej produktywności pracownicy mogą uniknąd konieczności zostawania po godzinach i zabierania pracy do domu. Ponadto efektywne wykorzystywanie ośmiogodzinnego dnia pracy zostanie z pewnością dostrzeżone przez przełożonego. Niska produktywnośd z kolei nie świadczy najlepiej o efektywności danego pracownika i realizacji jego obowiązków służbowych. Rysunek 4 Analiza wydajności w zadanym okresie czasu 9

10 Głównie używane aplikacje i strony WWW TimeCamp Enterpise rejestruje czas spędzony na konkretnych stronach WWW i pracę przy wykorzystaniu używanych aplikacji. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o tym ile czasu w badanym okresie przeznaczył na poszczególne czynności. Rysunek 5 Wykres przedstawiający głównie wykonywane czynności Aplikacje i strony WWW oznaczone kolorem zielonym zostały sklasyfikowane przez pracodawcę jako produktywne. Czerwone słupki oznaczają czynności, które przeszkadzają w pracy. Intensywnośd kolorów czerwonego i zielonego odpowiada różnym stopniom produktywności. Top kategorie Rysunek 6 Główne kategorie czynności wykonywanych na przestrzeni ostatniego tygodnia 10

11 Wykres Top kategorii obrazuje ile czasu użytkownik przeznaczył na różne grupy czynności w badanym okresie czasu. Podobnie jak w przypadku Top aplikacji i stron WWW kolor zielony oznacza kategorie uznane przez pracodawcę za pożądane, a czerwony wskazuje złodziei czasu. Raportowanie dla dowolnych przedziałów czasowych TimeCamp umożliwia generowanie raportów dla dowolnych okresów. Poza standardowymi przedziałami można wygenerowad raport dla pożądanego odcinka czasu korzystając z graficznego kalendarza. Rysunek 7 Wybór dowolnego odcinka czasowego do analizy Raportowy i wykresy są interaktywne umożliwiają intuicyjne zawężanie analizowanych przedziałów. Przeglądając syntetyczny raport z całego miesiąca użytkownik ma możliwośd przejścia do szczegółowego raportu z konkretnego dnia. Rysunek 8 Czas aktywnej pracy w ciągu dnia Korzystając z widoku dziennego pracownicy mogą przejśd do szczegółowej analizy każdej godziny pracy z osobna. 11

12 Rysunek 9 Analiza aktywności w przeciągu godziny Porównywanie własnych wyników na tle zespołu TimeCamp umożliwia pracownikom porównywanie indywidualnych wyników na tle grupy, do której są przypisani. Użytkownik otrzymuje informację czy pracuje efektywniej od średniej grupowej, czy też może zaniża produktywnośd zespołu. Rysunek 10 Porównanie produktywności pracownika na tle zespołu Możliwośd sprawdzenia jak wypada się na tle własnego działu motywuje każdego z pracowników do efektywniejszej pracy. 12

13 Identyfikacja głównych złodziei czasu System generuje zestawienia dotyczące najczęściej powtarzających się aktywności w zadanym okresie czasu. Kategoryzacja czynności na produktywne i nieproduktywne uświadamia pracownikowi na co najczęściej marnuje czas, za który otrzymuje wynagrodzenie. Dzięki temu znaczenie podnosi się poziom samodyscypliny pracowników, przez co eliminują oni złe przyzwyczajenia ze swojego zachowania. Rysunek 11 Zestawienie aktywności produktywnych i nieproduktywnych dla bieżącego tygodnia Zatrzymywanie logowania danych (czas prywatny) Pracodawca ma możliwośd zdefiniowania procedury pozwalającej pracownikom na zatrzymanie rejestrowania aktywności na z góry ustalony czas w ciągu dnia np. do 30 minut. Rysunek 12 Zatrzymanie logowania danych z poziomu aplikacji klienckiej W przypadku aktywowania tej opcji przez użytkownika żadne dane dotyczące aktywności nie będą rejestrowane. W ramach przerwy pracownik ma możliwośd skorzystania z komputera służbowego do celów prywatnych. 13

14 Rejestracja czasu pracy z dala od komputera TimeCamp Enterpise pozwala na ewidencję czasu pracy z dala od komputera. W przypadku wykrycia braku aktywności użytkownika przed komputerem system rozpoczyna zliczanie czasu. Po powrocie pracownika i wykryciu ponownej aktywności na komputerze aplikacja wyświetla proste okno dialogowe, które umożliwia rozliczenie czasu pracy off-line. Rysunek 13 Okno dialogowe do roliczenia czasu pracy po powrocie do komputera Użytkownik może wybrad jedną z predefiniowanych aktywności, skorzystad z listy rozwijanej lub pola do uzupełnienia własnego opisu. Czas trwania zdarzenia jest obliczany automatycznie przez system, a jego rozliczenie najczęściej ogranicza się do pojedynczego kliknięcia myszą. Aktywności wyświetlane na przyciskach mogą byd odgórne zdefiniowane na etapie wdrożenia lub też mogą zmieniad się dynamicznie dostosowując się do czynności najczęściej wybieranych przez danego pracownika. 14

15 2.3 Funkcjonalności dla przełożonych TimeCamp posiada szereg funkcjonalności ułatwiających sprawne zarządzanie grupami pracowników. Szefowie poszczególnych działów mogą na bieżąco kontrolowad produktywnośd pracy swoich podwładnych. Intuicyjne raporty umożliwiają identyfikację głównych złodziei czasu w zespole i pozwalają na obiektywną ocenę efektywności pracy każdego z pracowników. Raportowanie produktywności pracowników Menedżerowie przy pomocy swojego pulpitu mogą na bieżąco sprawdzad czy ich podwładni pracują produktywnie. Centralny panel przełożonego obrazuje średnią produktywnośd całego działu w czasie, średni czas spędzany przed komputerem oraz najczęściej używane aplikacje i strony WWW. Rysunek 14 Pulpit menedżera 15

16 Poniżej panelu z grupowymi wskaźnikami przełożony może przeglądad indywidualne dane dotyczące produktywności wszystkich pracowników. Nie ruszając się sprzed komputera pracodawca może sprawdzid kto jest obecny w pracy, kto się spóźnił i kto efektywnie pracuje. Szczegółowe analizy i zestawienia porównawcze Z poziomu swojego pulpitu menedżerowie mogą przeglądad szczegółowe raporty dotyczące efektywności swoich podwładnych. Przełożony może analizowad raport dla konkretnego pracownika dokładnie w ten sam sposób co użytkownik: ma możliwośd sprawdzenia produktywności w dowolnym odcinku czasu, przejrzenia najczęściej używanych aplikacji i stron WWW oraz dokonywania szczegółowych analiz aż do punku jak wyglądał czas pracy w konkretniej godzinie. Dodatkowo menedżer ma dostęp do zestawieo obrazujących efektywnośd poszczególnych osób na tle średniej grupowej w ten sposób może prosto ocenid, kto najbardziej przyczynia się do realizacji postawionych celów grupy, a kto jest mało produktywny. 16

17 Centralne określanie kategorii i produktywności dla danych aplikacji i stron www Aplikacja pozwala uprawnionym użytkownikom na centralne kategoryzowanie czynności, czyli używanych aplikacji, odwiedzanych stron WWW oraz aktywności off-line na produktywne i nieproduktywne. System jest zawsze parametryzowany na etapie wdrożenia, ale administrator lub przełożony ma możliwośd modyfikacji poszczególnych parametrów systemu w celu dostosowania rozwiązania do bieżących warunków. Rysunek 15 Centralna kategoryzacja aktywności 17

18 Indywidualna parametryzacja dla grup i wyjątki dla stanowisk Ustawienia domyślne systemu są definiowane centralnie dla całego przedsiębiorstwa. Następnie na etapie wdrożenia aplikacja jest parametryzowana zgodnie z wymogami poszczególnych departamentów, działów i grup roboczych. Ponadto menedżerowie mogą dostosowywad konfigurację systemu i określad kategorie oraz produktywnośd dla poszczególnych czynności w ramach własnej grupy. W uzasadnionych przypadkach mogą także zdefiniowad wyjątki ustawieo dla poszczególnych pracowników np. uznając, że przeglądanie portali społecznościowych jest czynnością produktywną dla pracowników działu HR. Definiowanie czasu prywatnego Zgodnie z prawem, każdemu pracownikowi, który spędza w pracy minimum 6 godzin dziennie, przysługuje prawo do co najmniej piętnastominutowego odpoczynku. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby pracodawca z własnej inicjatywy czy też na wniosek podwładnych wprowadził jedną, niewliczaną do czasu pracy przerwę, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Rysunek 16 Ustawienia parametrów dla pracowników Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Melbourne wykazały, że pracownicy robiący sobie krótkie przerwy w pracy wykazują się wyższą produktywnością niż ci, który pracują nieustannie przez cały dzieo. System TimeCamp umożliwia pracodawcom zdefiniowanie określonej ilości czasu w przeciągu dnia, która będzie do dyspozycji pracownika. Użytkownik będzie mógł w trakcie pracy wyłączad logowanie danych przez system na czas zdefiniowany odgórnie przez pracodawcę. Pracownicy mogą w tym czasie korzystad z komputera służbowego do celów prywatnych. Takie rozwiązanie jest entuzjastycznie przyjmowane przez pracowników i eliminuje opory związane z wdrożeniem narzędzia monitorującego. 18

19 Przegląd godzin rozpoczęcia i zakooczenia pracy dla każdego pracownika System spełnia funkcję Rejestratora Czasu Pracy. Automatycznie rejestruje aktywnośd wykonywaną na komputerze w przeciągu dnia. Czas, w którym odnotowywana jest pierwsza czynnośd (włączenie komputera) najczęściej może byd utożsamiany z rozpoczęciem pracy. System precyzyjnie odnotuje spóźnienia i wszystkie wcześniejsze wyjścia z pracy (wyłączenie komputera). Ponadto zestawienia prezentują ile czasu w badanym okresie użytkownik aktywnie przepracował na narzędziach, a ile czasu przeznaczył na aktywności nieproduktywne i niezwiązane z wykonywaną pracą. Rysunek 17 Przegląd listy obecności i czasu pracy wyeksportowany do arkusza kalkulacyjnego Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego daje możliwośd dowolnej obróbki i analizy wygenerowanych danych. Dane dotyczące ilości godzin przeznaczonych przez pracowników na pracę i aktywności niezwiązane z obowiązkami służbowymi to cenna informacja zarządcza. 19

20 Harmonogramowanie pracy systemu TimeCamp może monitorowad aktywnośd użytkowników zawsze kiedy komputer jest włączony, 24 godziny na dobę. Wbudowany harmonogram pozwala jednak na ustawienie dni i godzin kiedy system ma zbierad dane dotyczące aktywności pracowników. Przykładowo można skonfigurowad aplikację w taki sposób, aby monitorowane były jedynie godziny pracy np. od 8:00 do 16:00 w dni robocze. Funkcja ta jest bardzo przydatna w przypadku kiedy pracownicy mogą korzystad z komputerów służbowych w celach prywatnych, po godzinach pracy ich aktywnośd może nie byd wtedy monitorowana. Ponadto można sparametryzowad system w taki sposób, aby pracownicy mieli możliwośd samodzielnego uruchomienia rejestracji aktywności po godzinach pracy. Funkcja ta może byd wykorzystana do rozliczania nadgodzin, o ile pracodawca wyraża taką wolę. 20

21 3. Najczęściej zadawane pytania Co to jest TimeCamp? TimeCamp to system, który monitoruje działania wykonywane na komputerze oraz pomaga każdemu pracownikowi lepiej zrozumied jak wykorzystuje własny czas pracy oraz skuteczniej nim gospodarowad. TimeCamp pomaga również zadbad o dokładne wyliczanie nadgodzin i prowadzid listę obecności w firmie, a także kontrolowad czas spędzany przed komputerem, w szczególności w Internecie. Jak działa TimeCamp? Instaluje się małą aplikację na komputerze, która zbiera informację o aktywnie używanych aplikacjach i odwiedzanych stronach www. Następnie co 5 minut, program wysyła te dane na serwer, gdzie po zalogowaniu dostępnych jest kilkanaście gotowych raportów na temat czasu spędzanego przed komputerem. W przypadku kiedy otwartych jest kilka aplikacji, TimeCamp wykryje, który program jest aktualnie używany. Mierzymy tylko to co użytkownik faktycznie robi, a nie wszystkie aplikacje, które są otwarte. Jakie dokładnie informacje zbiera TimeCamp? TimeCamp zbiera tylko informacje niezbędne do profesjonalnej ewidencji czasu, dotyczące używanych aplikacji i stron www (tytuł okna, nazwa procesu, ramy czasowe, system operacyjny). Nie gromadzimy informacji naruszających prywatnośd użytkownika np. pochodzących z urządzeo wejścia (klawiatury) czy treści wiadomości i rozmów przy użyciu komunikatorów internetowych. Czy TimeCamp to nie jest program typu Spyware? TimeCamp nie jest programem typu Spyware, nie zbiera szczegółowych danych o użytkowniku, pomaga natomiast lepiej zrozumied wykorzystanie czasu w wybranych okresach i skuteczniej nim zarządzad. 21

22 Czy program mocno obciąża komputer i sied? TimeCamp po stronie użytkownika, to mała aplikacja, która działa w tle i nie obciąża komputera. Co 5 minut wysyła kilka kilobajtów danych na serwer, co nie obciąża nawet sieci, która ma małą przepustowośd. Czy aplikacja działa gdy komputer nie jest podłączony do sieci lokalnej? Tak. Program magazynuje dane. Gdy komputer uzyskuje dostęp do sieci aplikacja wysyła wtedy wszystkie zebrane dane. Jak często uaktualniane są dane? Co 5 minut. To znaczy, że z dowolnego komputera podłączonego do sieci będzie można sprawdzid jak wykorzystany został czas pracy 5 minut wstecz. Czy instalując TimeCamp nie naruszę prywatności pracowników? Nie, tak samo jak nie naruszasz się jej sprawdzając co aktualnie pracownik robi, żeby dowiedzied się o jego postępach. TimeCamp nie działa w ukryciu, wręcz przeciwnie jest przez cały czas widoczny na pasku systemowym. Nie należy mylid szpiegowania i inwigilacji z monitorowaniem pracy. Czy instalując TimeCamp nie naruszę prywatności pracowników? Prawo polskie pozwala na monitorowanie tego co pracownik robi na komputerze pracodawcy. Aspekty legislacyjne zostały szczegółowo opisane w kolejnym punkcie. 22

23 4. Prawo pracy a monitorowanie pracowników Według prawa pracy monitorowanie pracowników jest jak najbardziej legalne. Są jednak warunki, które należy spełnid. Poinformowanie pracowników Po pierwsze nie można monitorowad, bez powiadomienia pracowników o tym, że są monitorowani. Jesteśmy wielkimi zwolennikami tego aby pracownik wiedział, że jest kontrolowany i sam miał dostęp do raportów ze swojego czasu pracy. Dzięki temu pracownik sam widzi jak płynie jego czas i może go lepiej zagospodarowad, natomiast pracodawca jest wobec niego szczery i będzie mógł skuteczniej egzekwowad rzetelnośd. Na początek podkreślid należy, że zawsze i bezwzględnie pracodawca powinien informowad swoich pracowników o stosowanych zasadach i metodach monitorowania. Informację na ten temat pracodawca może zamieścid zarówno w układzie zbiorowym pracy, jak też w pracowniczej sieci intranet, czy też w zawartej z pracownikiem umowie o pracę. Obowiązek wcześniejszego poinformowania pracowników o stosowanych systemach kontroli przy użyciu specjalnego oprogramowania monitorującego wynika wprost z przepisów prawa pracy. pisze Agnieszka Wachowska, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy. (źródło: Osobna kwestia: wiadomości i komunikatory Konstytucyjne prawo do prywatności komunikowania się, zabrania pracodawcy czytania prywatnych i pracowników. Pracodawca może jedynie odnotowad, fakt korzystania z prywatnej poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych. Sposób działania aplikacji TimeCamp nie łamie polskiego prawa. Nie pozwala na podgląd treści a, zatem nie narusza prawa do prywatności komunikowania się. Podsumowując pracodawca może monitorowad pracownika, jednak musi go o tym fakcie poinformowad, pracodawca nie ma prawa do czytania prywatnych i pracowników. 23

24 5. Zwrot z inwestycji Nasze statystyki pokazują, że sam fakt instalacji oprogramowania TimeCamp, powoduje, że pracownicy spędzają dziennie około 30 minut więcej na aktywnościach związanych z wykonywaną pracą. Ma to realną wartośd dla firmy. Przykładowo w przedsiębiorstwie zatrudniającym 100 osób na stanowiskach komputerowych, gdzie 1 godzina pracy kosztuje przedsiębiorstwo ok. 25 zł, statystycznie TimeCamp może ograniczyd straty z tytułu nieproduktywnego wykorzystania czasu pracy o ponad zł rocznie (210 dni * 0,5 h * 100 pracowników * 25 zł). Koszt oprogramowania może zwrócid się już w pierwszym miesiącu po wdrożeniu 24

25 Dane teleadresowe: Mercus Software sp. z o.o. Ul. Kościuszki 15a Tel Dział sprzedaży:

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy

Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Nowoczesny program do optymalizacji czasu pracy Czym jest PerforMeter? PerforMeter to system informatyczny, który pozwala automatycznie rozliczać czas, jaki użytkownik przeznacza na poszczególne zadania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy. Wygraj z czasem!

Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy. Wygraj z czasem! Oprogramowanie do samokontroli i optymalizacji czasu pracy Wygraj z czasem! Spis treści Co to jest PerforMeter?... 3 Jak działa PerforMeter?... 3 Co PerforMeter może Ci zaoferować?... 4 Podstawowe funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud

TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl. Witamy w świecie TimeCloud TimePlanet Sp. z o.o. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.timecloud.pl Witamy w świecie TimeCloud Witamy w świecie TimeCloud! Gratulujemy! Wygląda na to, że Twoja firma niedawno wdrożyła lub planuje wdrożyć

Bardziej szczegółowo

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy

uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy uplook z modułem statlook program do audytu oprogramowania i kontroli czasu pracy Jaka część oprogramowania w firmie jest legalna? Gdzie zostało zainstalowane zakupione oprogramowanie? Czy jest ono w ogóle

Bardziej szczegółowo

www.dziennik.librus.pl

www.dziennik.librus.pl www.dziennik.librus.pl Dlaczego e-dziennik? nasi konsultanci są ekspertami i będą wspierad Paostwa bezpośrednio w placówce zarówno w momencie wdrożenia, jak i w trakcie użytkowania naszego dziennika; w

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu infokadra

Funkcje systemu infokadra System Informacji Zarządczej - infokadra jest rozwiązaniem skierowanym dla kadry zarządzającej w obszarze administracji publicznej. Jest przyjaznym i łatwym w użyciu narzędziem analityczno-raportowym,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP

InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP WEB moduł sieciowy do oprogramowania InPro RCP InPro RCP Web InPro RCP Web jest systemem napisanym w technologi webowej. Umożliwia zdalne połączenie przez przeglądarkę internetową z bazą InPro

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA SPIS TREŚCI: KONTO RODZICA... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 MÓJ PROFIL... 5 ZMIANA HASŁA... 6 MODUŁ PLAN LEKCJI... 7 MODUŁ STATYSTYKI... 8 MODUŁ WYNIKI W NAUCE... 9 FREKWENCJA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia Integracja z systemem Enova Zaimplementowano gotowy mechanizm eksportu danych o wynagrodzeniach do systemu Enova. Rozpoczęliśmy w ten sposób kolejny etap połączenia naszego systemu z zewnętrznymi systemami

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły

Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Za 0 zł ułatwisz bieżącą pracę szkoły Mamy przyjemnośd przedstawid ofertę BEZPŁATNEGO URUCHOMIENIA I UŻYTKOWANIA dziennika elektronicznego NOVO Szkoła ułatwiającego pracę szkoły Czym jest NOVO Szkoła?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x

ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x ANALIZA I RAPORTOWANIE CZASU PRACY ZA POMOCĄ PROGRAMU RCP MASTER v1.x Zalety rejestracji czasu pracy Usprawnia proces rozliczania i raportowania czasu pracy Eliminuje konieczność prowadzenia papierowej

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza Ryzyka Instrukcja Użytkowania

Spis treści. Analiza Ryzyka Instrukcja Użytkowania Maj 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawy prawne... 4 3. Zasada działania programu... 6 4. Zgodność z analizą zagrożeń... 7 5. Opis programu... 8 5.1. Menu Górne... 9 5.2. Status... 10 5.3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT

Nowa jakość zarządzania zasobami IT Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architekturabazująca na systemie wtyczek, dla których można dowolnie

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

E-PROGRAMY System rezerwacji programów E-PROGRAMY dla studentów uczelni PWSTE

E-PROGRAMY System rezerwacji programów E-PROGRAMY dla studentów uczelni PWSTE E-PROGRAMY System rezerwacji programów E-PROGRAMY dla studentów uczelni PWSTE Zdalny dostęp do oprogramowania dla pracowników naukowych oraz studentów Kraków 17 grudnia 2014 Tytuł Piotr prezentacji Ambroziak

Bardziej szczegółowo

RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software

RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software RcpAccessNet+ Program ewidencji czasu pracy 2004 2014 Polman-Software Polman-Software Rozwiązania Informatyczne dla Firm Piławska 3/7, 50-538 Wrocław, Poland tel.: +48 (71) 71 64 103 fax: +48 (71) 71 64

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy (aktualizacja 23 maja 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono zasady konfigurowania oraz rejestracji indywidualnego czasu pracy dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy,

- komputer (stacja robocza) ma być naprawiony i skonfigurowany w siedzibie firmy, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, zgłoszonych do serwisu InfKomp przez właściciela firmy ROLMASZ, w zakresie: diagnozowania wstępnego,

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3

Nowa jakość zarządzania zasobami IT. Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Nowa jakość zarządzania zasobami IT Premiera programów uplook i statlook wersja 3 Październik 2008 r. Materiały szkoleniowe dla Partnerów co nowego w wersji 3 Zupełnie nowa architektura bazująca na systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje?

News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? 00 News gadget dla urzędu Jak szybko i skutecznie dostarczyd informacje? Instrukcja dla pracowników urzędu Stowarzyszenie PEMI 00-05-4 Spis treści. Opis... 3. Zastosowanie... 3.. Wymagania dotyczące źródeł

Bardziej szczegółowo

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI

TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI TOUCAN Team Evaluator OPIS FUNKCJONALNOŚCI SPIS TREŚCI Funkcje... 4 Ocena celów... 4 Definicja celów... 4 Procesowy model akceptacji -... 5 Ocena stopnia realizacji celu... 5 Ocena kompetencji... 5 Definicja

Bardziej szczegółowo

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu B3.5 Koncentracja System PIK umożliwia wyznaczanie potencjału gospodarczego regionu z wykorzystaniem wskaźników lokacji i wskaźników przesunięć. Jest to dalszy logiczny krok analizy zaraz po modułach B3.1

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies

Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies Idea niezależnego multipostingu nowoczesna rekrutacja online na przykładzie iexporter.pl HRmeeting, 16.06.2011r. w Szczecinie Arkadiusz Kuchto, Prezes Zarządu, Online Technologies Agenda Prezentacja zawiera:

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

1 Rejestrator czasu pracy

1 Rejestrator czasu pracy 1 Rejestrator czasu pracy Rejestrator Czasu Pracy (określany również skrótowo RCP) pozwala na zbieranie i prezentowanie informacji o godzinach przepracowanych przez wybranych użytkowników systemu. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy

Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy Instrukcja korzystania z internetowego dostępu do systemu Controlling Finansowy Spis treści Rozpoczęcie pracy... 2 Informacje ogólne... 4 Lista aktualnych budżetów... 4 Informacje dotyczące wybranego budżetu...

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY 1 ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W PRACY NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY Szkoła jest instytucją w bardzo dużym stopniu zbiurokratyzowaną. Z jednej strony powodem takiego stanu rzeczy jest duża liczba osób (uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Data produkcji wersji: 14 listopada 2016 Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI

OPIEKUN DORADCY: KONTO FIRMY ZARZĄDZANIE KLIENTAMI Portalami Opiekun Doradcy / Opiekun Zysku zarządza firma Opiekun Inwestora z siedzibą w Poznaniu, NIP: 972 117 04 29 KONTAKT W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU OPIEKUN DORADCY pomoc@opiekundoradcy.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl

Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Zarządzanie Czasem Pracy Kierowcy w ramach systemu AutoControl Regulacje prawne dotyczące czasu pracy i odpoczynków kierowców sprawiają, że firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo