Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent - bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na rozliczeniowy zawieraniu z akceptantami umowy o przyjmowanie płatności przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorcę, który posiada możliwość przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 3) aktywacja Karty proces polegający na uwierzytelnieniu Użytkownika Karty lub Przedstawiciela ustawowego w przypadku gdy Użytkownik Karty nie ukończył 18 lat i włączeniu możliwości skutecznego posługiwania się Kartą, 4) autentykacja - procedurę wyrażania przez FDP i/lub SK bank zgody lub odmowy na dokonanie transakcji, transakcji 5) autoryzacja wyrażenie zgody przez Użytkownika Karty na wykonanie transakcji w sposób określony transakcji w niniejszym Regulaminie, 6) bankomat urządzenie umożliwiające Użytkownikowi Karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu Karty, 7) Całodobowa Obsługa Klienta 1. dedykowaną do zastrzeżeń Kart linię telefoniczną uruchomioną w FDP pod numerem +48 (22) , czynną przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 8) CVC2 trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty, używany do potwierdzenia autentyczności Karty podczas dokonywania transakcji internetowych, telefonicznych i pocztowych, 9) FDP firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję centrum autoryzacyjno rozliczeniowego dla SK banku, świadczącą usługi wydawnictwa i obsługi Kart oraz numerów PIN na rzecz SK banku, 10) hasło dostępu unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji i autoryzacji Użytkownika Karty w Portalu, 11) hasło dynamiczne 12) Infolinia SK banku - hasło jednorazowe przekazywane w postaci SMSa na telefon komórkowy Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji internetowej, zespół pracowników SK banku świadczących pomoc merytoryczną i techniczną na rzecz Użytkowników Kart i Przedstawicieli ustawowych. Infolinia SK banku czynna jest w dniach i godzinach, pod numerem telefonu podanym w Komunikacie, 13) Karta kartę przedpłaconą wydaną do rachunku na Wniosek Użytkownika Karty/Przedstawiciela Ustawowego, 14) Komunikat komunikat SK banku dla Użytkowników Kart i Przedstawicieli ustawowych, wywieszany jest w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku: 15) Kraj Rzeczpospolitą Polską, 16) limit dzienny wartościowe ograniczenie poszczególnych typów transakcji wykonanych przy użyciu Karty w ciągu Karty dnia, określone na wniosek Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 17) MasterCard MasterCard Incorporated, międzynarodową organizację płatniczą, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem MasterCard, 18) należności - należności SK banku powstałe w wyniku wystąpienia salda debetowego niedopuszczalnego na wymagalne rachunku, 19) numer PIN poufny indywidualny numer przypisany Karcie, umożliwiający identyfikację Użytkownika Karty podczas autoryzacji transakcji, 20) Oświadczenie - Oświadczenie potwierdzające zawarcie Umowy podpisane przez SK bank i przekazane o zawarciu Użytkownikowi Karty na potwierdzeniu wydania Karty, Umowy 21) PayPass technologię zdalnej transmisji danych bliskiego zasięgu umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych za pomocą karty płatniczej wyposażonej w dedykowaną antenę radiową, oprogramowanie na mikroprocesorze i przystosowanym do takich transakcji terminalu POS, 22) placówka SK banku 23) Płać Kartą i wypłacaj jednostkę organizacyjną SK banku (oddział, filię, ekspozyturę, punkt kasowy), usługę polegającą na możliwości wypłaty gotówki do określonej kwoty z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Kraju w punktach oznaczonych logo płać kartą i wypłacaj, 24) Portal dedykowany serwis internetowy dla Kart przedpłaconych SK banku, 25) Prawo bankowe ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), 26) Przedstawiciel ustawowy przedstawiciela ustawowego Użytkownika Karty, którym jest każdy z jego rodziców, o ile Użytkownik Karty pozostaje pod jego/ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator, 27) rachunek rachunek służący do rozliczania transakcji, księgowania opłat i prowizji należnych SK bankowi oraz ewidencjonowania zasileń Karty, 1

2 28) saldo debetowe - niedopuszczalne saldo ujemne, spowodowane realizacją transakcji oraz pobranych prowizji i opłat niedopuszczalne przewyższających wolne środki, 29) sieć Euronet - sieć wpłatomatów, w tym wpłatomatów Euronet i wpłatomatów SK banku obsługiwanych przez Euronet, zlokalizowanych w Kraju, umożliwiających Użytkownikom Kart wpłaty gotówki na rachunek, 30) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 31) TAG Systems firmę TAG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się personalizacją Kart i ich wysyłką, 32) Taryfa obowiązującą w SK banku Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w zakresie wydania i obsługi Karty przedpłaconej, 33) terminal POS urządzenie umożliwiające automatyczną rejestrację i autentykację transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w punktach handlowo-usługowych, 34) transakcja płatność za towary i/lub usługi w punktach handlowych i usługowych, w tym w formie transakcji zbliżeniowych oraz transakcji bez fizycznego użycia Karty, wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS, w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj oraz wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet, 35) transakcja t zbliżeniowa bezgotówkową transakcję dokonaną przy użyciu Karty, wydanej w technologii MasterCard PayPass w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, 36) Umowa Umowę o Kartę przedpłaconą, której integralnymi częściami są Wniosek, Regulamin Karty przedpłaconej, Oświadczenie o zawarciu Umowy, Zasady rozpatrywania reklamacji oraz Taryfa, zawierana pomiędzy Użytkownikiem Karty/Przedstawicielem ustawowym a SK bankiem, 37) usługa MasterCard SecureCode - usługę umożliwiającą bezpieczne dokonywanie transakcji internetowej z zastosowaniem autoryzacji transakcji w postaci hasła dynamicznego przekazywanego bezpośrednio Użytkownikowi Karty. Usługa będzie dostępna od dnia wprowadzenia jej przez SK bank do oferty, o czym Użytkownik Karty zostanie poinformowany poprzez stronę internetową SK banku: 38) Użytkownik osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty, Karty 39) Wniosek Wniosek o wydanie Karty przedpłaconej, 40) wolne środki dostępne do wykorzystania za pomocą Karty środki zgromadzone na rachunku pomniejszone o ewentualne blokady z tytułu autoryzowanych transakcji, 41) wpłata gotówki - wpłatę gotówki dokonaną we wpłatomacie powodującą zwiększenie wolnych środków na rachunku, 42) wpłatomat - urządzenie służące do przyjmowania wpłat gotówki dokonanych przez Użytkownika Karty, identyfikowanych poprzez użycie Karty, 43) zablokowanie czynność polegającą na okresowym wstrzymaniu możliwości posługiwania się Kartą, Karty 44) zastrzeżenie operację polegającą na nieodwołalnym zablokowaniu możliwości posługiwania się Kartą, Karty 45) Zestawienie zestawienie transakcji udostępniane Użytkownikowi Karty za pośrednictwem Portalu. 2. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy przed zawarciem Umowy otrzymuje od SK banku wzorzec Umowy wraz z załącznikami, w celu zapoznania się z nimi. Za zgodą osoby zamierzającej zawrzeć Umowę wyrażoną na piśmie, SK bank może wykonać powyższy obowiązek poprzez zamieszczenie projektu Umowy wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej pod adresem: Karta uprawnia Użytkownika Karty do dokonywania w Kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych (w tym w formie transakcji bez fizycznego użycia Karty) oznaczonych logo MasterCard, wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo MasterCard oraz wpłaty gotówki na rachunek we wpłatomatach sieci Euronet. 2. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowych i usługowych wyposażonych w ręczny powielacz. 4. Parametry Karty, nieokreślone w Umowie, takie jak: limit transakcji w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj, limity transakcji zbliżeniowych, maksymalne limity dzienne Karty oraz minimalna kwota wpłaty na rachunek podawane są w Komunikacie, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy oświadcza poprzez podpisanie Umowy, że zgadza się na otrzymywanie powyższych parametrów Karty w formie Komunikatu. Karta dla osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych 5. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku przy użyciu Karty, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej Przedstawiciel ustawowy Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku Karty należącej do osoby małoletniej może dysponować Użytkownik Karty a po zastrzeżeniu Karty: 1) rodzic/rodzice małoletniego Użytkownika Karty, o ile pozostaje on pod jego/ich władzą rodzicielską w granicach zwykłego zarządu,

3 2) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy osoba małoletnia nie pozostaje pod władzą rodzicielską, 3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy. 2. W granicach zwykłego zarządu rodzice małoletniego Użytkownika Karty mogą w szczególności dokonywać wypłat gotówkowych lub bezgotówkowych nie przekraczających w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Wypłata środków pieniężnych z rachunku osoby małoletniej na podstawie zlecenia opiekuna lub kuratora, niezależnie od wysokości wypłaty, wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej przez jej rodziców z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 5. Po osiągnięciu pełnoletniości, tj. ukończeniu 18 lat, Użytkownik Karty dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku samodzielnie. 6. Wypłaty, o których mowa w ust. 2-5 można dokonać po zastrzeżeniu Karty. 1. Postanowienia 5, 6 mają odpowiednio zastosowanie do osób częściowo ubezwłasnowolnionych Postępowanie SK banku uzależnione jest od przedłożenia orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego jego zakres) lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. Wydawanie Kart 1. Warunkiem korzystania z Karty jest: 1) zawarcie Umowy z SK bankiem przez Użytkownik Karty, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) dokonanie aktywacji Karty, 3) dokonanie wpłaty na rachunek kwoty minimalnej określonej w Komunikacie Umowę dla osób w wieku lat zawiera Przedstawiciel ustawowy. 3. W ramach Umowy SK bank wydaje jedną Kartę do jednego rachunku, z zastrzeżeniem, że numer Karty lub numer rachunku może ulec zmianie w przypadku wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 4. Karta wysyłana jest listem zwykłym na wskazany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty na terytorium Kraju. 5. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej Kartę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku w SK banku, stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia Karty, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie SK bank za pośrednictwem Infolinii SK banku lub placówkę SK banku. 6. Przesłana Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może dokonać aktywacji Karty: 1) poprzez Infolinię SK banku, warunkiem koniecznym do aktywacji Karty jest prawidłowa weryfikacja danych Karty i danych osobowych Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 2) poprzez Portal, w przypadku pełnoletnich Użytkowników Kart, 3) w placówce SK banku. Karta będzie aktywna natychmiast po dokonaniu jej aktywacji. 7. Numer PIN wysyłany jest po aktywacji Karty listem zwykłym na wskazany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty na terytorium Kraju. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej numer PIN w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty aktywacji Karty, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie SK bank za pośrednictwem Infolinii SK banku lub placówkę SK banku. 8. Numer PIN wydrukowany jest wewnątrz koperty PIN-owej. Otrzymaną kopertę zawierającą numer PIN należy otwierać zgodnie z oznaczeniami na kopercie. SK bank nie odpowiada za nieprawidłowe otwarcie koperty PIN-owej przez Użytkownika Karty. 9. Użytkownik Karty jest zobowiązany do złożenia podpisu na pasku do podpisu na rewersie Karty Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy może złożyć w placówce SK banku lub poprzez Infolinię SK banku wniosek o wydanie nowego numeru PIN do użytkowanej Karty w przypadku: 1) zapomnienia numeru PIN, 2) uszkodzenia przez Użytkownika Karty koperty z numerem PIN, 3) nieotrzymania numeru PIN, 4) otrzymania numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 5) otrzymania nieczytelnego numeru PIN. 2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) SK bank pobiera opłatę za wydanie nowego numeru PIN zgodną z Taryfą Termin ważności Karty wynosi 2 lata. 2. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca roku, wydrukowanego na awersie Karty.

4 Uszkodzenie Karty lub zmiana danych osobowych zawartych na Karcie powoduje konieczność zastrzeżenia Karty i wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 2. Konsekwencje wynikające z posługiwania się Kartą zawierającą nieaktualne dane obciążają Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego. 3. Dyspozycję wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy składa w placówce SK banku lub za pośrednictwem Infolinii SK banku. 4. Nowa Karta w miejsce zastrzeżonej wydawana jest ze statusem Karty nieaktywnej. Aktywacji Karty Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy dokonuje zgodnie z 8 ust Za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Karty, SK bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą. Wpłaty na rachunek Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej w placówkach SK banku, oddziałach innych banków i Urzędach Pocztowych, przelewem z rachunku prowadzonego w SK banku lub w innym banku oraz we wpłatomatach sieci Euronet. 2. Kartę zasila się z wykorzystaniem numeru rachunku podanego na rewersie Karty, chyba że zasilenie rachunku następuję poprzez wpłatę gotówki we wpłatomacie wówczas nie jest wymagane podanie numeru rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach SK banku oraz przelewy na rachunek dokonywane z innych rachunków prowadzonych w SK banku są udostępniane na rachunku niezwłocznie po ich dokonaniu. 4. Wpłaty na rachunek przekazywane z innych banków oraz Urzędów Pocztowych są udostępniane na rachunku niezwłocznie po uznaniu rachunku kwotami tych wpłat. 5. Wpłata gotówki we wpłatomacie dokonywana jest poprzez umieszczenie Karty we wpłatomacie, a następnie zdeponowanie w nim uprzednio przeliczonej gotówki. Użytkownik Karty zobowiązany jest do sprawdzenia zaprezentowanej na ekranie wpłatomatu kwoty gotówki i w przypadku zgodności do zatwierdzenia transakcji. 6. Wpłacona we wpłatomacie kwota gotówki zwiększa wolne środki w ciągu jednej godziny od momentu dokonania transakcji. 7. Wpłaty na rachunek przyjmowane są w złotych polskich. 8. Środki zgromadzone na rachunku są nieprocentowane. Używanie Karty Karta może być używana do końca okresu jej ważności wyłącznie przez Użytkownika Karty, którego dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie. 2. Transakcje w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj są autoryzowane oraz autentykowane i mogą być zrealizowane: 1) tylko przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej zapłaty za towary lub usługi w terminalu POS, który oznakowany jest znakiem płać kartą i wypłacaj, 2) po zasygnalizowaniu osobie obsługującej terminal POS, że Użytkownik Karty ma zamiar zrealizować wypłatę gotówki w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj przed rozpoczęciem płatności za zakupiony towar, 3) maksymalnie do kwoty wskazanej w Komunikacie, w ramach przyznanego limitu dziennego Karty. 3. Autoryzacja transakcji, oznaczająca zgodę Użytkownika Karty na jej wykonanie, następuje poprzez: 1) zbliżenie Karty oznaczonej symbolem PayPass do czytnika dedykowanego do realizacji transakcji zbliżeniowych w przypadku kwoty transakcji do wysokości limitu transakcji zbliżeniowych, podanego w Komunikacie lub 2) wprowadzenie numeru PIN w przypadku realizacji transakcji w bankomatach i punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji numeru PIN lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty przy transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub 4) podanie numeru Karty, daty ważności Karty, opcjonalnie kodu CVC2 oraz hasła dynamicznego przy transakcjach realizowanych poprzez Internet w przypadku gdy punkt akceptuje usługę MasterCard SecureCode lub 5) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania transakcji wystawionym przez akceptanta lub 6) umieszczenie Karty we wpłatomacie w przypadku dokonywania wpłaty gotówki we wpłatomacie. Przy transakcji wpłaty gotówki we wpłatomacie nie jest wymagane podanie numeru PIN. 4. Warunkiem aktywowania możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych jest wykonanie Kartą transakcji potwierdzonej numerem PIN. 5. Akceptacja transakcji zbliżeniowych, których kwota przekracza wysokość limitu transakcji zbliżeniowych podanego w Komunikacie wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. 6. Transakcje realizowane na odległość poprzez Internet są dodatkowo zabezpieczone usługą MasterCard SecureCode. Przy realizacji transakcji internetowej w przypadku gdy punkt, w którym realizowana jest transakcja internetowa akceptuje usługę MasterCard SecureCode Użytkownik Karty będzie musiał oprócz numeru Karty, daty ważności, kodu CVC2 podać hasło dynamiczne, które otrzyma na telefon komórkowy w trakcie realizacji transakcji internetowej.

5 7. Transakcja staje się nieodwołalna w momencie udzielenia przez Użytkownika Karty zgody na jej wykonanie. 8. W przypadku transakcji, o których mowa w ust. 3 pkt 3) i 4) Użytkownik Karty może udzielić akceptacji na ich realizowanie na uzgodnioną kwotę lub termin bez odrębnej akceptacji każdej pojedynczej transakcji. Odwołanie akceptacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia u akceptanta. 9. Autoryzacje transakcji i autentykacje transakcji dokonywane przy użyciu Karty zostaną odrzucone w poniższych przypadkach: 1) posługiwania się Kartą nieważną, zastrzeżoną, zablokowaną, 2) podania nieprawidłowych danych Karty lub kodu CVC2, 3) podania nieprawidłowego hasła dynamicznego przy realizacji transakcji internetowej z usługą MasterCard SecureCode, 4) podania błędnego numeru PIN lub złożenia podpisu niezgodnego z podpisem widniejącym na pasku do podpisu na Karcie, 5) braku wolnych środków na rachunku lub przekroczenia limitów dziennych Karty, 6) niemożności uzyskania połączenia autoryzacyjnego terminala POS z przyczyn telekomunikacyjnych. 10. Karta może zostać zatrzymana przez akceptanta lub bankomat podczas realizowania transakcji przy użyciu Karty, w następujących przypadkach: 1) zastrzeżenia Karty, 2) niezgodności podpisu, widniejącego na pasku do podpisu na Karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 3) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) po czterokrotnym błędnie podanym numerze PIN Limity dzienne Karty określane są indywidualnie przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego maksymalnie do wysokości limitów dziennych Karty określonych przez SK bank w Komunikacie. 2. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może dokonać zmiany limitów dziennych Karty za pośrednictwem Infolinii SK banku lub składając dyspozycję w placówce SK banku. 3. SK bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty. Zmiana wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 1) przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty lub zniszczenia Karty, 4) nieudostępniania Karty i numeru PIN osobom trzecim, 5) użytkowania Karty zgodnie z przeznaczeniem. 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do zwrotu lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty w przypadku: 1) rezygnacji z Karty, 2) zastrzeżenia Karty, 3) niezwłocznie po upływie okresu ważności Karty Czwarte, kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN w danym dniu, powoduje: 1) zablokowanie Karty do końca dnia lub 2) zablokowanie Karty i zatrzymanie jej przez bankomat lub akceptanta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) Użytkownik Karty zobowiązany jest do natychmiastowego zastrzeżenia Karty oraz posiada możliwość wystąpienia o nową Kartę w miejsce zastrzeżonej. 3. Za zmianę numeru PIN lub zapytanie o wolne środki w bankomacie, SK bank pobiera opłatę za każdą taką operację, zgodnie z Taryfą Akceptant, który realizuje transakcje, może żądać od Użytkownika Karty okazania dokumentu tożsamości lub udzielenia dodatkowych informacji w celu jego weryfikacji. Użytkownik Karty nie powinien ujawniać numeru PIN osobie obsługującej transakcję. 2. SK bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji. 3. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Karty, SK bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lub zastrzeżenia Karty. 4. Po dokonaniu transakcji u akceptanta oraz po dokonaniu wypłaty gotówki i/lub wpłaty gotówki, Użytkownik Karty otrzymuje kopię dowodu transakcji. Kopię należy zachować w celu porównania jej z Zestawieniem i udokumentowania ewentualnych reklamacji.

6 Rozliczanie transakcji Transakcje dokonywane przy użyciu Karty na terenie Kraju realizowane są i rozliczane w złotych polskich. 2. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na euro przez MasterCard według kursów i reguł stosowanych przez MasterCard. 3. Za transakcje, o których mowa w ust. 2, rachunek obciążany jest kwotą w złotych polskich, ustaloną według ogłaszanego przez SK bank kursu sprzedaży pieniądza dla euro obowiązującego o godzinie w dniu otrzymania od MasterCard transakcji do rozliczenia. 4. SK bank ma prawo dokonania zmiany wysokości kursów walutowych w przypadku zmiany średniego kursu NBP. Informacja o aktualnym kursie znajduje się na stronie internetowej SK banku. Użytkownik Karty/ Przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na przekazywanie im w powyższej formie informacji o zmianie kursów walutowych Kwota każdej autoryzowanej i autentykowanej transakcji, pomniejsza wolne środki na rachunku, do dnia otrzymania przez SK bank z FDP zlecenia rozliczenia transakcji lub w przypadku nieotrzymania zlecenia rozliczenia transakcji, maksymalnie na okres do 7 dni kalendarzowych. 2. W przypadku realizacji transakcji wypłaty gotówki w bankomacie, kwota należnej prowizji za taką transakcję jest blokowana wraz z kwotą transakcji. 3. SK bank obciąża rachunek kwotą transakcji oraz należnych od niej opłat i prowizji z datą rozliczenia transakcji. 4. W przypadku otrzymania zlecenia rozliczenia transakcji w dniu nie będącym dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 5. Użytkownik Karty dokonuje transakcji tylko w przypadku gdy środki na rachunku są wystarczające do pokrycia kwoty transakcji oraz kwoty prowizji i opłat związanych z Kartą. Zastrzeganie / blokowanie Kart i wypłata środków SK bank ma prawo do zastrzeżenia Karty bez dyspozycji Użytkownika Karty w przypadku: 1) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona do tego osoba lub Karta została skopiowana, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 3) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 4) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 5) stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia danych Karty, 6) stwierdzenia lub podejrzenia fałszerstwa Karty, 7) zatrzymania Karty przez bankomat, wpłatomat lub akceptanta, 8) nieaktywowania Karty otrzymanej przez Użytkownika Karty w terminie jednego roku od daty złożenia Wniosku, 9) śmierci Użytkownika Karty. 2. Zastrzeżenie Karty z powodów wskazanych w ust. 1 pkt 1) oraz 4) 7) umożliwia wnioskowanie o wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty zgodnie z 23 w przypadku stwierdzenia transakcji, która nie była dokonana przez Użytkownika Karty, pomimo że Karta nie została skradziona lub zagubiona. 2. Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy z chwilą utraty Karty zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżenia Karty, zgodnie z W przypadku utraty Karty za granicą, Użytkownik Karty może skorzystać z usługi GMCS (Global MasterCard Customer Service) i dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w banku honorującym karty MasterCard lub otrzymać Kartę zastępczą, ponosząc związane z tym opłaty zgodnie z Taryfą. 4. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy po skorzystaniu poza granicami Kraju z usługi GMCS, po powrocie do Kraju jest zobowiązany do zastrzeżenia Karty zastępczej oraz ma możliwość złożenia dyspozycji wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej SK bank ma prawo zablokować Kartę w przypadku: 1) wniosku Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 2) nieprzestrzegania przez Użytkownika Karty warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy, 3) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona osoba, 4) powstania salda debetowego na rachunku, 5) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 6) blokady rachunku na wniosek uprawnionych organów. 2. SK bank niezwłocznie informuje Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego o zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych w ust. 1 oraz w 20 ust. 1: 1) telefonicznie lub 2) pocztą elektroniczną lub

7 3) pocztą kierowaną na wskazany przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego adres korespondencyjny Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy może dokonać zastrzeżenia Karty: 1) dzwoniąc na Infolinię SK banku, 2) dzwoniąc bezpośrednio do Całodobowej Obsługi Klienta, 3) osobiście w placówce SK banku, 4) poprzez Portal. 2. Telefoniczne zastrzeżenie Karty będzie możliwe pod warunkiem prawidłowej weryfikacji Użytkownika Karty /Przedstawiciela ustawowego na podstawie jego danych osobowych. 3. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć. Karta odnaleziona, nie może być ponownie użyta Po zastrzeżeniu Karty Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma możliwość wypłaty środków w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Dyspozycję wypłaty należy złożyć w placówce SK banku. 2. Za wypłatę środków z rachunku Karty zastrzeżonej pobierana jest opłata zgodna z Taryfą. 3. Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma możliwość przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami Karty zastrzeżonej i Karty wydanej w jej miejsce. Dyspozycje przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami należy złożyć w placówce SK banku lub za pośrednictwem Infolinii SK banku. 4. Za przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami Karty zastrzeżonej i Karty wydanej w jej miejsce SK bank nie pobiera opłaty. Dostęp do Portalu Użytkownik Karty wraz z potwierdzeniem wydania Karty otrzymuje dostęp do Portalu. Po otrzymaniu Karty Użytkownik Karty może dokonać rejestracji Karty w Portalu. 2. Szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Portal podane są na stronie Portalu. 3. SK bank zastrzega sobie prawo rozszerzania zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w Portalu w następujących przypadkach: 1) wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmian w ofercie SK banku, 3) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w Portalu. 4. SK bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do Portalu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, a także z innych przyczyn niezależnych od SK banku, o czym o ile będzie to możliwe (np.: nie dotyczy przerw wywołanych siłą wyższą) Użytkownik Karty będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie Zasady użytkowania Portalu Użytkownik Karty loguje się do Portalu poprzez podanie numeru Karty oraz hasła dostępu. 2. Startowe hasło dostępu nadawane jest przez SK bank i przekazywane Użytkownikowi Karty razem z potwierdzeniem wydania Karty. 3. Podczas pierwszego logowania do Portalu Użytkownik Karty jest proszony o zmianę hasła dostępu, podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej lub określenie pytania pomocniczego służącego do przypomnienia hasła dostępu. 4. W przypadku zapomnienia hasła dostępu do Portalu Użytkownik Karty może uzyskać nowe hasło dostępu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie kontrolne określone podczas rejestracji lub poprzez wysłanie przez SK bank nowego hasła dostępu na zweryfikowany adres poczty elektronicznej. 5. W przypadku zablokowania dostępu do Portalu, Użytkownik Karty w celu jego odblokowania składa na Infolinii SK banku dyspozycję odblokowania dostępu do Portalu Ze względów bezpieczeństwa część dyspozycji wykonywanych w Portalu wymaga zatwierdzenia ich przez wpisanie hasła dostępu. 2. Trzykrotne błędne podanie hasła dostępu blokuje dostęp do Portalu. W celu odblokowania dostępu należy postępować zgodnie z 26 ust Szczegółowe zasady funkcjonowania Portalu oraz lista możliwych do wykonania dyspozycji znajdują się w Dokumentacji użytkownika umieszczonej na stronie logowania do Portalu SK bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w przypadku: 1) nieprawidłowego użycia hasła dostępu, 2) gdy podane parametry dyspozycji są błędne lub niepełne,

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Czarnków, październik 2012 r.

Czarnków, październik 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie Czarnków, październik 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo