Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent - bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na rozliczeniowy zawieraniu z akceptantami umowy o przyjmowanie płatności przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorcę, który posiada możliwość przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 3) aktywacja Karty proces polegający na uwierzytelnieniu Użytkownika Karty lub Przedstawiciela ustawowego w przypadku gdy Użytkownik Karty nie ukończył 18 lat i włączeniu możliwości skutecznego posługiwania się Kartą, 4) autentykacja - procedurę wyrażania przez FDP i/lub SK bank zgody lub odmowy na dokonanie transakcji, transakcji 5) autoryzacja wyrażenie zgody przez Użytkownika Karty na wykonanie transakcji w sposób określony transakcji w niniejszym Regulaminie, 6) bankomat urządzenie umożliwiające Użytkownikowi Karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych operacji przy użyciu Karty, 7) Całodobowa Obsługa Klienta 1. dedykowaną do zastrzeżeń Kart linię telefoniczną uruchomioną w FDP pod numerem +48 (22) , czynną przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 8) CVC2 trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty, używany do potwierdzenia autentyczności Karty podczas dokonywania transakcji internetowych, telefonicznych i pocztowych, 9) FDP firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję centrum autoryzacyjno rozliczeniowego dla SK banku, świadczącą usługi wydawnictwa i obsługi Kart oraz numerów PIN na rzecz SK banku, 10) hasło dostępu unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji i autoryzacji Użytkownika Karty w Portalu, 11) hasło dynamiczne 12) Infolinia SK banku - hasło jednorazowe przekazywane w postaci SMSa na telefon komórkowy Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji internetowej, zespół pracowników SK banku świadczących pomoc merytoryczną i techniczną na rzecz Użytkowników Kart i Przedstawicieli ustawowych. Infolinia SK banku czynna jest w dniach i godzinach, pod numerem telefonu podanym w Komunikacie, 13) Karta kartę przedpłaconą wydaną do rachunku na Wniosek Użytkownika Karty/Przedstawiciela Ustawowego, 14) Komunikat komunikat SK banku dla Użytkowników Kart i Przedstawicieli ustawowych, wywieszany jest w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku: 15) Kraj Rzeczpospolitą Polską, 16) limit dzienny wartościowe ograniczenie poszczególnych typów transakcji wykonanych przy użyciu Karty w ciągu Karty dnia, określone na wniosek Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 17) MasterCard MasterCard Incorporated, międzynarodową organizację płatniczą, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem MasterCard, 18) należności - należności SK banku powstałe w wyniku wystąpienia salda debetowego niedopuszczalnego na wymagalne rachunku, 19) numer PIN poufny indywidualny numer przypisany Karcie, umożliwiający identyfikację Użytkownika Karty podczas autoryzacji transakcji, 20) Oświadczenie - Oświadczenie potwierdzające zawarcie Umowy podpisane przez SK bank i przekazane o zawarciu Użytkownikowi Karty na potwierdzeniu wydania Karty, Umowy 21) PayPass technologię zdalnej transmisji danych bliskiego zasięgu umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych za pomocą karty płatniczej wyposażonej w dedykowaną antenę radiową, oprogramowanie na mikroprocesorze i przystosowanym do takich transakcji terminalu POS, 22) placówka SK banku 23) Płać Kartą i wypłacaj jednostkę organizacyjną SK banku (oddział, filię, ekspozyturę, punkt kasowy), usługę polegającą na możliwości wypłaty gotówki do określonej kwoty z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Kraju w punktach oznaczonych logo płać kartą i wypłacaj, 24) Portal dedykowany serwis internetowy dla Kart przedpłaconych SK banku, 25) Prawo bankowe ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.), 26) Przedstawiciel ustawowy przedstawiciela ustawowego Użytkownika Karty, którym jest każdy z jego rodziców, o ile Użytkownik Karty pozostaje pod jego/ich władzą rodzicielską, a także ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun lub kurator, 27) rachunek rachunek służący do rozliczania transakcji, księgowania opłat i prowizji należnych SK bankowi oraz ewidencjonowania zasileń Karty, 1

2 28) saldo debetowe - niedopuszczalne saldo ujemne, spowodowane realizacją transakcji oraz pobranych prowizji i opłat niedopuszczalne przewyższających wolne środki, 29) sieć Euronet - sieć wpłatomatów, w tym wpłatomatów Euronet i wpłatomatów SK banku obsługiwanych przez Euronet, zlokalizowanych w Kraju, umożliwiających Użytkownikom Kart wpłaty gotówki na rachunek, 30) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 31) TAG Systems firmę TAG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się personalizacją Kart i ich wysyłką, 32) Taryfa obowiązującą w SK banku Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w zakresie wydania i obsługi Karty przedpłaconej, 33) terminal POS urządzenie umożliwiające automatyczną rejestrację i autentykację transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w punktach handlowo-usługowych, 34) transakcja płatność za towary i/lub usługi w punktach handlowych i usługowych, w tym w formie transakcji zbliżeniowych oraz transakcji bez fizycznego użycia Karty, wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS, w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj oraz wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Euronet, 35) transakcja t zbliżeniowa bezgotówkową transakcję dokonaną przy użyciu Karty, wydanej w technologii MasterCard PayPass w punkcie usługowo-handlowym wyposażonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, 36) Umowa Umowę o Kartę przedpłaconą, której integralnymi częściami są Wniosek, Regulamin Karty przedpłaconej, Oświadczenie o zawarciu Umowy, Zasady rozpatrywania reklamacji oraz Taryfa, zawierana pomiędzy Użytkownikiem Karty/Przedstawicielem ustawowym a SK bankiem, 37) usługa MasterCard SecureCode - usługę umożliwiającą bezpieczne dokonywanie transakcji internetowej z zastosowaniem autoryzacji transakcji w postaci hasła dynamicznego przekazywanego bezpośrednio Użytkownikowi Karty. Usługa będzie dostępna od dnia wprowadzenia jej przez SK bank do oferty, o czym Użytkownik Karty zostanie poinformowany poprzez stronę internetową SK banku: 38) Użytkownik osobę fizyczną, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty, Karty 39) Wniosek Wniosek o wydanie Karty przedpłaconej, 40) wolne środki dostępne do wykorzystania za pomocą Karty środki zgromadzone na rachunku pomniejszone o ewentualne blokady z tytułu autoryzowanych transakcji, 41) wpłata gotówki - wpłatę gotówki dokonaną we wpłatomacie powodującą zwiększenie wolnych środków na rachunku, 42) wpłatomat - urządzenie służące do przyjmowania wpłat gotówki dokonanych przez Użytkownika Karty, identyfikowanych poprzez użycie Karty, 43) zablokowanie czynność polegającą na okresowym wstrzymaniu możliwości posługiwania się Kartą, Karty 44) zastrzeżenie operację polegającą na nieodwołalnym zablokowaniu możliwości posługiwania się Kartą, Karty 45) Zestawienie zestawienie transakcji udostępniane Użytkownikowi Karty za pośrednictwem Portalu. 2. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy przed zawarciem Umowy otrzymuje od SK banku wzorzec Umowy wraz z załącznikami, w celu zapoznania się z nimi. Za zgodą osoby zamierzającej zawrzeć Umowę wyrażoną na piśmie, SK bank może wykonać powyższy obowiązek poprzez zamieszczenie projektu Umowy wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej pod adresem: Karta uprawnia Użytkownika Karty do dokonywania w Kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych (w tym w formie transakcji bez fizycznego użycia Karty) oznaczonych logo MasterCard, wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo MasterCard oraz wpłaty gotówki na rachunek we wpłatomatach sieci Euronet. 2. Karta nie może być używana do dokonywania transakcji w punktach handlowych i usługowych wyposażonych w ręczny powielacz. 4. Parametry Karty, nieokreślone w Umowie, takie jak: limit transakcji w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj, limity transakcji zbliżeniowych, maksymalne limity dzienne Karty oraz minimalna kwota wpłaty na rachunek podawane są w Komunikacie, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy oświadcza poprzez podpisanie Umowy, że zgadza się na otrzymywanie powyższych parametrów Karty w formie Komunikatu. Karta dla osób małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych 5. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku przy użyciu Karty, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej Przedstawiciel ustawowy Środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku Karty należącej do osoby małoletniej może dysponować Użytkownik Karty a po zastrzeżeniu Karty: 1) rodzic/rodzice małoletniego Użytkownika Karty, o ile pozostaje on pod jego/ich władzą rodzicielską w granicach zwykłego zarządu,

3 2) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy osoba małoletnia nie pozostaje pod władzą rodzicielską, 3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy. 2. W granicach zwykłego zarządu rodzice małoletniego Użytkownika Karty mogą w szczególności dokonywać wypłat gotówkowych lub bezgotówkowych nie przekraczających w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Wypłata środków pieniężnych z rachunku osoby małoletniej na podstawie zlecenia opiekuna lub kuratora, niezależnie od wysokości wypłaty, wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 4. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku osoby małoletniej przez jej rodziców z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. 5. Po osiągnięciu pełnoletniości, tj. ukończeniu 18 lat, Użytkownik Karty dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku samodzielnie. 6. Wypłaty, o których mowa w ust. 2-5 można dokonać po zastrzeżeniu Karty. 1. Postanowienia 5, 6 mają odpowiednio zastosowanie do osób częściowo ubezwłasnowolnionych Postępowanie SK banku uzależnione jest od przedłożenia orzeczenia właściwego sądu o ubezwłasnowolnieniu (określającego jego zakres) lub też orzeczenia o uchyleniu lub zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia. Wydawanie Kart 1. Warunkiem korzystania z Karty jest: 1) zawarcie Umowy z SK bankiem przez Użytkownik Karty, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) dokonanie aktywacji Karty, 3) dokonanie wpłaty na rachunek kwoty minimalnej określonej w Komunikacie Umowę dla osób w wieku lat zawiera Przedstawiciel ustawowy. 3. W ramach Umowy SK bank wydaje jedną Kartę do jednego rachunku, z zastrzeżeniem, że numer Karty lub numer rachunku może ulec zmianie w przypadku wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 4. Karta wysyłana jest listem zwykłym na wskazany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty na terytorium Kraju. 5. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej Kartę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku w SK banku, stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia Karty, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie SK bank za pośrednictwem Infolinii SK banku lub placówkę SK banku. 6. Przesłana Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może dokonać aktywacji Karty: 1) poprzez Infolinię SK banku, warunkiem koniecznym do aktywacji Karty jest prawidłowa weryfikacja danych Karty i danych osobowych Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 2) poprzez Portal, w przypadku pełnoletnich Użytkowników Kart, 3) w placówce SK banku. Karta będzie aktywna natychmiast po dokonaniu jej aktywacji. 7. Numer PIN wysyłany jest po aktywacji Karty listem zwykłym na wskazany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty na terytorium Kraju. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej numer PIN w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty aktywacji Karty, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie SK bank za pośrednictwem Infolinii SK banku lub placówkę SK banku. 8. Numer PIN wydrukowany jest wewnątrz koperty PIN-owej. Otrzymaną kopertę zawierającą numer PIN należy otwierać zgodnie z oznaczeniami na kopercie. SK bank nie odpowiada za nieprawidłowe otwarcie koperty PIN-owej przez Użytkownika Karty. 9. Użytkownik Karty jest zobowiązany do złożenia podpisu na pasku do podpisu na rewersie Karty Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy może złożyć w placówce SK banku lub poprzez Infolinię SK banku wniosek o wydanie nowego numeru PIN do użytkowanej Karty w przypadku: 1) zapomnienia numeru PIN, 2) uszkodzenia przez Użytkownika Karty koperty z numerem PIN, 3) nieotrzymania numeru PIN, 4) otrzymania numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 5) otrzymania nieczytelnego numeru PIN. 2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2) SK bank pobiera opłatę za wydanie nowego numeru PIN zgodną z Taryfą Termin ważności Karty wynosi 2 lata. 2. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca roku, wydrukowanego na awersie Karty.

4 Uszkodzenie Karty lub zmiana danych osobowych zawartych na Karcie powoduje konieczność zastrzeżenia Karty i wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 2. Konsekwencje wynikające z posługiwania się Kartą zawierającą nieaktualne dane obciążają Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego. 3. Dyspozycję wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy składa w placówce SK banku lub za pośrednictwem Infolinii SK banku. 4. Nowa Karta w miejsce zastrzeżonej wydawana jest ze statusem Karty nieaktywnej. Aktywacji Karty Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy dokonuje zgodnie z 8 ust Za wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Karty, SK bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą. Wpłaty na rachunek Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane w formie gotówkowej w placówkach SK banku, oddziałach innych banków i Urzędach Pocztowych, przelewem z rachunku prowadzonego w SK banku lub w innym banku oraz we wpłatomatach sieci Euronet. 2. Kartę zasila się z wykorzystaniem numeru rachunku podanego na rewersie Karty, chyba że zasilenie rachunku następuję poprzez wpłatę gotówki we wpłatomacie wówczas nie jest wymagane podanie numeru rachunku. 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówkach SK banku oraz przelewy na rachunek dokonywane z innych rachunków prowadzonych w SK banku są udostępniane na rachunku niezwłocznie po ich dokonaniu. 4. Wpłaty na rachunek przekazywane z innych banków oraz Urzędów Pocztowych są udostępniane na rachunku niezwłocznie po uznaniu rachunku kwotami tych wpłat. 5. Wpłata gotówki we wpłatomacie dokonywana jest poprzez umieszczenie Karty we wpłatomacie, a następnie zdeponowanie w nim uprzednio przeliczonej gotówki. Użytkownik Karty zobowiązany jest do sprawdzenia zaprezentowanej na ekranie wpłatomatu kwoty gotówki i w przypadku zgodności do zatwierdzenia transakcji. 6. Wpłacona we wpłatomacie kwota gotówki zwiększa wolne środki w ciągu jednej godziny od momentu dokonania transakcji. 7. Wpłaty na rachunek przyjmowane są w złotych polskich. 8. Środki zgromadzone na rachunku są nieprocentowane. Używanie Karty Karta może być używana do końca okresu jej ważności wyłącznie przez Użytkownika Karty, którego dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie. 2. Transakcje w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj są autoryzowane oraz autentykowane i mogą być zrealizowane: 1) tylko przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej zapłaty za towary lub usługi w terminalu POS, który oznakowany jest znakiem płać kartą i wypłacaj, 2) po zasygnalizowaniu osobie obsługującej terminal POS, że Użytkownik Karty ma zamiar zrealizować wypłatę gotówki w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj przed rozpoczęciem płatności za zakupiony towar, 3) maksymalnie do kwoty wskazanej w Komunikacie, w ramach przyznanego limitu dziennego Karty. 3. Autoryzacja transakcji, oznaczająca zgodę Użytkownika Karty na jej wykonanie, następuje poprzez: 1) zbliżenie Karty oznaczonej symbolem PayPass do czytnika dedykowanego do realizacji transakcji zbliżeniowych w przypadku kwoty transakcji do wysokości limitu transakcji zbliżeniowych, podanego w Komunikacie lub 2) wprowadzenie numeru PIN w przypadku realizacji transakcji w bankomatach i punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji numeru PIN lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty przy transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub 4) podanie numeru Karty, daty ważności Karty, opcjonalnie kodu CVC2 oraz hasła dynamicznego przy transakcjach realizowanych poprzez Internet w przypadku gdy punkt akceptuje usługę MasterCard SecureCode lub 5) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania transakcji wystawionym przez akceptanta lub 6) umieszczenie Karty we wpłatomacie w przypadku dokonywania wpłaty gotówki we wpłatomacie. Przy transakcji wpłaty gotówki we wpłatomacie nie jest wymagane podanie numeru PIN. 4. Warunkiem aktywowania możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych jest wykonanie Kartą transakcji potwierdzonej numerem PIN. 5. Akceptacja transakcji zbliżeniowych, których kwota przekracza wysokość limitu transakcji zbliżeniowych podanego w Komunikacie wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. 6. Transakcje realizowane na odległość poprzez Internet są dodatkowo zabezpieczone usługą MasterCard SecureCode. Przy realizacji transakcji internetowej w przypadku gdy punkt, w którym realizowana jest transakcja internetowa akceptuje usługę MasterCard SecureCode Użytkownik Karty będzie musiał oprócz numeru Karty, daty ważności, kodu CVC2 podać hasło dynamiczne, które otrzyma na telefon komórkowy w trakcie realizacji transakcji internetowej.

5 7. Transakcja staje się nieodwołalna w momencie udzielenia przez Użytkownika Karty zgody na jej wykonanie. 8. W przypadku transakcji, o których mowa w ust. 3 pkt 3) i 4) Użytkownik Karty może udzielić akceptacji na ich realizowanie na uzgodnioną kwotę lub termin bez odrębnej akceptacji każdej pojedynczej transakcji. Odwołanie akceptacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia u akceptanta. 9. Autoryzacje transakcji i autentykacje transakcji dokonywane przy użyciu Karty zostaną odrzucone w poniższych przypadkach: 1) posługiwania się Kartą nieważną, zastrzeżoną, zablokowaną, 2) podania nieprawidłowych danych Karty lub kodu CVC2, 3) podania nieprawidłowego hasła dynamicznego przy realizacji transakcji internetowej z usługą MasterCard SecureCode, 4) podania błędnego numeru PIN lub złożenia podpisu niezgodnego z podpisem widniejącym na pasku do podpisu na Karcie, 5) braku wolnych środków na rachunku lub przekroczenia limitów dziennych Karty, 6) niemożności uzyskania połączenia autoryzacyjnego terminala POS z przyczyn telekomunikacyjnych. 10. Karta może zostać zatrzymana przez akceptanta lub bankomat podczas realizowania transakcji przy użyciu Karty, w następujących przypadkach: 1) zastrzeżenia Karty, 2) niezgodności podpisu, widniejącego na pasku do podpisu na Karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 3) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) po czterokrotnym błędnie podanym numerze PIN Limity dzienne Karty określane są indywidualnie przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego maksymalnie do wysokości limitów dziennych Karty określonych przez SK bank w Komunikacie. 2. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może dokonać zmiany limitów dziennych Karty za pośrednictwem Infolinii SK banku lub składając dyspozycję w placówce SK banku. 3. SK bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty. Zmiana wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 1) przechowywania Karty i ochrony numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty lub zniszczenia Karty, 4) nieudostępniania Karty i numeru PIN osobom trzecim, 5) użytkowania Karty zgodnie z przeznaczeniem. 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do zwrotu lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty w przypadku: 1) rezygnacji z Karty, 2) zastrzeżenia Karty, 3) niezwłocznie po upływie okresu ważności Karty Czwarte, kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN w danym dniu, powoduje: 1) zablokowanie Karty do końca dnia lub 2) zablokowanie Karty i zatrzymanie jej przez bankomat lub akceptanta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) Użytkownik Karty zobowiązany jest do natychmiastowego zastrzeżenia Karty oraz posiada możliwość wystąpienia o nową Kartę w miejsce zastrzeżonej. 3. Za zmianę numeru PIN lub zapytanie o wolne środki w bankomacie, SK bank pobiera opłatę za każdą taką operację, zgodnie z Taryfą Akceptant, który realizuje transakcje, może żądać od Użytkownika Karty okazania dokumentu tożsamości lub udzielenia dodatkowych informacji w celu jego weryfikacji. Użytkownik Karty nie powinien ujawniać numeru PIN osobie obsługującej transakcję. 2. SK bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji. 3. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Karty, SK bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lub zastrzeżenia Karty. 4. Po dokonaniu transakcji u akceptanta oraz po dokonaniu wypłaty gotówki i/lub wpłaty gotówki, Użytkownik Karty otrzymuje kopię dowodu transakcji. Kopię należy zachować w celu porównania jej z Zestawieniem i udokumentowania ewentualnych reklamacji.

6 Rozliczanie transakcji Transakcje dokonywane przy użyciu Karty na terenie Kraju realizowane są i rozliczane w złotych polskich. 2. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na euro przez MasterCard według kursów i reguł stosowanych przez MasterCard. 3. Za transakcje, o których mowa w ust. 2, rachunek obciążany jest kwotą w złotych polskich, ustaloną według ogłaszanego przez SK bank kursu sprzedaży pieniądza dla euro obowiązującego o godzinie w dniu otrzymania od MasterCard transakcji do rozliczenia. 4. SK bank ma prawo dokonania zmiany wysokości kursów walutowych w przypadku zmiany średniego kursu NBP. Informacja o aktualnym kursie znajduje się na stronie internetowej SK banku. Użytkownik Karty/ Przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na przekazywanie im w powyższej formie informacji o zmianie kursów walutowych Kwota każdej autoryzowanej i autentykowanej transakcji, pomniejsza wolne środki na rachunku, do dnia otrzymania przez SK bank z FDP zlecenia rozliczenia transakcji lub w przypadku nieotrzymania zlecenia rozliczenia transakcji, maksymalnie na okres do 7 dni kalendarzowych. 2. W przypadku realizacji transakcji wypłaty gotówki w bankomacie, kwota należnej prowizji za taką transakcję jest blokowana wraz z kwotą transakcji. 3. SK bank obciąża rachunek kwotą transakcji oraz należnych od niej opłat i prowizji z datą rozliczenia transakcji. 4. W przypadku otrzymania zlecenia rozliczenia transakcji w dniu nie będącym dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 5. Użytkownik Karty dokonuje transakcji tylko w przypadku gdy środki na rachunku są wystarczające do pokrycia kwoty transakcji oraz kwoty prowizji i opłat związanych z Kartą. Zastrzeganie / blokowanie Kart i wypłata środków SK bank ma prawo do zastrzeżenia Karty bez dyspozycji Użytkownika Karty w przypadku: 1) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona do tego osoba lub Karta została skopiowana, 2) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 3) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 4) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 5) stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia danych Karty, 6) stwierdzenia lub podejrzenia fałszerstwa Karty, 7) zatrzymania Karty przez bankomat, wpłatomat lub akceptanta, 8) nieaktywowania Karty otrzymanej przez Użytkownika Karty w terminie jednego roku od daty złożenia Wniosku, 9) śmierci Użytkownika Karty. 2. Zastrzeżenie Karty z powodów wskazanych w ust. 1 pkt 1) oraz 4) 7) umożliwia wnioskowanie o wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty zgodnie z 23 w przypadku stwierdzenia transakcji, która nie była dokonana przez Użytkownika Karty, pomimo że Karta nie została skradziona lub zagubiona. 2. Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy z chwilą utraty Karty zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżenia Karty, zgodnie z W przypadku utraty Karty za granicą, Użytkownik Karty może skorzystać z usługi GMCS (Global MasterCard Customer Service) i dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w banku honorującym karty MasterCard lub otrzymać Kartę zastępczą, ponosząc związane z tym opłaty zgodnie z Taryfą. 4. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy po skorzystaniu poza granicami Kraju z usługi GMCS, po powrocie do Kraju jest zobowiązany do zastrzeżenia Karty zastępczej oraz ma możliwość złożenia dyspozycji wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej SK bank ma prawo zablokować Kartę w przypadku: 1) wniosku Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 2) nieprzestrzegania przez Użytkownika Karty warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy, 3) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona osoba, 4) powstania salda debetowego na rachunku, 5) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 6) blokady rachunku na wniosek uprawnionych organów. 2. SK bank niezwłocznie informuje Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego o zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych w ust. 1 oraz w 20 ust. 1: 1) telefonicznie lub 2) pocztą elektroniczną lub

7 3) pocztą kierowaną na wskazany przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego adres korespondencyjny Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy może dokonać zastrzeżenia Karty: 1) dzwoniąc na Infolinię SK banku, 2) dzwoniąc bezpośrednio do Całodobowej Obsługi Klienta, 3) osobiście w placówce SK banku, 4) poprzez Portal. 2. Telefoniczne zastrzeżenie Karty będzie możliwe pod warunkiem prawidłowej weryfikacji Użytkownika Karty /Przedstawiciela ustawowego na podstawie jego danych osobowych. 3. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć. Karta odnaleziona, nie może być ponownie użyta Po zastrzeżeniu Karty Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma możliwość wypłaty środków w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Dyspozycję wypłaty należy złożyć w placówce SK banku. 2. Za wypłatę środków z rachunku Karty zastrzeżonej pobierana jest opłata zgodna z Taryfą. 3. Użytkownik Karty lub Przedstawiciel ustawowy ma możliwość przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami Karty zastrzeżonej i Karty wydanej w jej miejsce. Dyspozycje przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami należy złożyć w placówce SK banku lub za pośrednictwem Infolinii SK banku. 4. Za przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami Karty zastrzeżonej i Karty wydanej w jej miejsce SK bank nie pobiera opłaty. Dostęp do Portalu Użytkownik Karty wraz z potwierdzeniem wydania Karty otrzymuje dostęp do Portalu. Po otrzymaniu Karty Użytkownik Karty może dokonać rejestracji Karty w Portalu. 2. Szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Portal podane są na stronie Portalu. 3. SK bank zastrzega sobie prawo rozszerzania zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w Portalu w następujących przypadkach: 1) wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 2) zmian w ofercie SK banku, 3) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w Portalu. 4. SK bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do Portalu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji, a także z innych przyczyn niezależnych od SK banku, o czym o ile będzie to możliwe (np.: nie dotyczy przerw wywołanych siłą wyższą) Użytkownik Karty będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie Zasady użytkowania Portalu Użytkownik Karty loguje się do Portalu poprzez podanie numeru Karty oraz hasła dostępu. 2. Startowe hasło dostępu nadawane jest przez SK bank i przekazywane Użytkownikowi Karty razem z potwierdzeniem wydania Karty. 3. Podczas pierwszego logowania do Portalu Użytkownik Karty jest proszony o zmianę hasła dostępu, podanie aktualnego adresu poczty elektronicznej lub określenie pytania pomocniczego służącego do przypomnienia hasła dostępu. 4. W przypadku zapomnienia hasła dostępu do Portalu Użytkownik Karty może uzyskać nowe hasło dostępu poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie kontrolne określone podczas rejestracji lub poprzez wysłanie przez SK bank nowego hasła dostępu na zweryfikowany adres poczty elektronicznej. 5. W przypadku zablokowania dostępu do Portalu, Użytkownik Karty w celu jego odblokowania składa na Infolinii SK banku dyspozycję odblokowania dostępu do Portalu Ze względów bezpieczeństwa część dyspozycji wykonywanych w Portalu wymaga zatwierdzenia ich przez wpisanie hasła dostępu. 2. Trzykrotne błędne podanie hasła dostępu blokuje dostęp do Portalu. W celu odblokowania dostępu należy postępować zgodnie z 26 ust Szczegółowe zasady funkcjonowania Portalu oraz lista możliwych do wykonania dyspozycji znajdują się w Dokumentacji użytkownika umieszczonej na stronie logowania do Portalu SK bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji w przypadku: 1) nieprawidłowego użycia hasła dostępu, 2) gdy podane parametry dyspozycji są błędne lub niepełne,

8 3) zaistniałe okoliczności uzasadniają wątpliwości co do jej autoryzacji przez Użytkownika Karty, 4) nie zostały spełnione warunki Umowy. 2. Informacja o odrzuceniu dyspozycji przekazywana jest niezwłocznie za pośrednictwem Portalu lub poprzez pracownika Infolinii SK banku. Bezpieczeństwo korzystania z Portalu Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 1) przechowywania hasła dostępu i numeru Karty z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania hasła dostępu razem z Kartą, 3) nieudostępniania hasła dostępu osobom trzecim, 4) zwrócenie szczególnej uwagi czy adres strony Portalu jest wpisany w oknie przeglądarki prawidłowo oraz czy strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem. 2. W przypadku utraty lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną hasła dostępu Użytkownik Karty zobowiązany jest do zmiany hasła dostępu lub zablokowania dostępu do Portalu wpisując trzykrotnie błędne hasło dostępu lub niezwłocznego złożenia dyspozycji zablokowania dostępu do Portalu na Infolinii SK banku lub w Placówce SK banku. 3. Dyspozycja zablokowania lub odblokowania dostępu do Portalu dokonywana jest przez SK bank niezwłocznie tj. nie dłużej niż do jednej godziny od chwili złożenia dyspozycji, o której mowa w ust Użytkownik Karty zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez Portal daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. 2. Użytkownik Karty powinien poinformować niezwłocznie SK bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z Portalu. Użytkownik Karty może dokonać takiego zgłoszenia w placówce SK banku, poprzez Infolinię SK banku lub po udostepnieniu takiej funkcji przez SK bank przy użyciu formularza kontaktowego na stronie SK banku: SK bank może zablokować lub ograniczyć dostęp do Portalu w przypadku: 1) stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z Umową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, 2) podejrzeniem nieuprawnionego użycia hasła dostępu i numeru Karty, 3) zajęcia rachunku przez organ do tego uprawniony. 2. SK bank niezwłocznie informuje Użytkownika Karty lub Przedstawiciela ustawowego o zablokowaniu dostępu do Portalu: 1) telefonicznie lub 2) pocztą elektroniczną lub 3) pocztą kierowaną na wskazany przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego adres korespondencyjny. Odpowiedzialność SK bank ponosi odpowiedzialność za niewykonane, nienależycie wykonane lub nieautoryzowane transakcje na zasadach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m.in. w ustawie o usługach płatniczych. 2. SK bank ponosi odpowiedzialność za skutki zrealizowania transakcji przez osoby trzecie, po złożeniu przez Użytkownika Karty lub Przedstawiciela ustawowego blokady dostępu do Portalu, lub po zastrzeżeniu Karty począwszy od: 1) uzyskania pisemnego potwierdzenia przez SK bank w przypadku gdy dyspozycje złożono w placówce SK banku, 2) uzyskania ustnego potwierdzenia ze strony konsultanta Infolinii SK banku blokady dostępu do Portalu lub zastrzeżeniu Karty w przypadku gdy dyspozycję złożono za pośrednictwem Infolinii SK banku, z zastrzeżeniem 33 niniejszego Regulaminu Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zawiadamia niezwłocznie SK bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach. 2. Jeżeli Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy nie dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego względem SK banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji wygasają. 3. Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego obciążają nieautoryzowane transakcje dokonane z użyciem Karty do kwoty stanowiącej równowartość w walucie polskiej 150 euro, natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej - do kwoty stanowiącej równowartość w walucie polskiej 50 euro obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się Kartą utraconą lub skradzioną Użytkownikowi Karty lub 2) przewłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika Karty obowiązku, o którym mowa w art. 42 ust. 2 Ustawy o usługach płatniczych.

9 4. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy odpowiada za nieautoryzowane transakcje, w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego naruszenia co najmniej jednego z następujących obowiązków: 1) korzystania z Karty niezgodnie z Umową oraz Regulaminem, 2) zgłoszenia niezwłocznie SK bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 5. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 23 Użytkownik Karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że Użytkownik Karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 6. Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego nie obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło w skutek nienależytego wykonania zobowiązania przez SK bank lub akceptanta. 7. Jeżeli SK bank nie zapewnił Użytkownikowi Karty możliwości dokonania zgłoszenia, o którym mowa w 23 Użytkownik Karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba, że doprowadził umyślnie do takich transakcji. 8. Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego obciążają transakcje dokonane po zastrzeżeniu Karty, jeśli doszło do nich z jego winy umyślnej. 9. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może żądać od SK banku zwrotu kwot autoryzowanej transakcji zainicjowanych przez ich odbiorcę, na zasadach określonych w ustawie o usługach płatniczych. SK bank ma prawo odmówić zwrotu, w przypadku gdy: 1) Użytkownik Karty udzielił zgody bezpośrednio SK bankowi na ich wykonanie, lub 2) informacja o przyszłej transakcji została dostarczona do Użytkownika Karty przez SK bank lub odbiorcę pisemnie lub w inny uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania transakcji lub była udostępniana Użytkownikowi Karty przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania transakcji. 10. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy może wystąpić, o zwrot o którym mowa w ust. 9, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku. SK bank dokonuje zwrotu pełnej kwoty albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu w terminie 10 dni roboczych od otrzymania żądania. 34. SK bank nie odpowiada za: 1) pozostawienie Karty w bankomacie lub wpłatomacie z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Karty, 2) udostępnienie Karty przez Użytkownika Karty osobom trzecim lub umożliwienie im wejścia w posiadanie Karty i numeru PIN a tym samym możliwość dokonania transakcji przy użyciu Karty. Reklamacje Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji do SK banku w przypadku następujących niezgodności na Zestawieniu: 1) kwestionowanych transakcji ujętych na Zestawieniu, 2) błędów i innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia transakcji, 3) braku rozliczenia transakcji, jeśli od daty ich dokonania upłynął znaczny okres czasu. 2. Reklamacje dotyczące roszczeń finansowych wymagają złożenia w formie pisemnej. 3. Szczegółowe zasady przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg i reklamacji dostępne są dla Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego na stronie SK banku: i w Portalu SK bank powiadamia Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie zgłoszonej reklamacji oraz terminie zakończenia procedury reklamacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia reklamacji w SK banku, chyba że powyższy termin nie może zostać zachowany w związku z koniecznością wyjaśnienia przez SK bank szczególnych okoliczności danej sprawy. 2. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji SK bank, uznaje bądź obciąża rachunek kwotą będącą przedmiotem reklamacji wraz z należnymi prowizjami i opłatami, które były pobrane przy obciążaniu lub uznaniu rachunku reklamowaną transakcją. 3. W przypadku reklamacji transakcji, która według Użytkownika Karty nie była przez niego zrealizowana, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do zgłoszenia na Policję faktu dokonania transakcji Kartą przez osobę do tego nieupoważnioną i dostarczenia do SK banku protokołu policyjnego. 4. Jeśli w przypadku, o którym mowa w ust. 3, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy nie dostarczy do SK banku potwierdzenia zgłoszenia nieuprawnionego użycia Karty na Policję, SK bank wystąpi do Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego z pisemnym wezwaniem dostarczenia protokołu policyjnego. 5. W przypadku, gdy dokument potwierdzający zgłoszenie na Policję zostanie dostarczony do SK banku, reklamacja będzie rozpatrzona na zasadach obowiązujących w MasterCard dla transakcji oszukańczych. Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie Umowy Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Karty. 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest brak dokonania przy użyciu Karty transakcji.

10 3. Odstąpienie od Umowy, sporządzone w formie pisemnej, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest dostarczyć do placówki SK banku osobiście lub na adres korespondencyjny siedziby SK banku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania Karty Wypowiedzenie Umowy może być dokonane przez którąkolwiek ze stron i następuje poprzez złożenie drugiej stronie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. W przypadku, gdy wypowiedzenia Umowy dokonuje: 1) Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy rozwiązanie Umowy następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, 2) SK bank rozwiązanie Umowy następuje z dniem upływu okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 miesiące. 2. SK bank może wypowiedzieć Umowę tylko w następujących przypadkach: 1) podanie przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, 2) powstania salda debetowego i niespłacenie należności wymagalnych, 3) naruszenie przez Użytkownika Karty warunków Umowy, 4) brak dokonania wpłaty na rachunek w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 5) wycofanie Karty z oferty SK banku, przy czym wycofanie to może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia rezygnacji z oferowania przez SK bank tego produktu nowym klientom, o której Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy został poinformowany. 3. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku zastrzeżenia Karty i nie złożenia dyspozycji przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego wydania nowej Karty w miejsce zastrzeżonej w terminie 6 miesięcy liczonych od daty zastrzeżenia. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia winien złożyć dyspozycję odnośnie środków pieniężnych pozostałych na rachunku. Postanowienia końcowe Zmiana opłat i prowizji określonych w Taryfie, może nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, 2) zmiany kosztów obsługi oferowanych przez SK bank produktów i usług, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, tj. zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz kosztów rozliczeń międzybankowych, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 2. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w wysokości prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku oraz Kart SK bank przekazuje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu. Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy oświadczają, że podpisując Umowę, zgadzają się na dostarczenie im powyższych zawiadomień za pośrednictwem Portalu. 3. Wraz z propozycją zmian w Taryfie, SK bank zawiadamia Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, iż: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Taryfie, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy nie zgłosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy wyraził na nie zgodę, 2) Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian w Taryfie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian w Taryfie, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 4. SK bank informuje Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego o proponowanych zmianach nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie SK bank udostępnia informacje o dokonanych transakcjach oraz o zmianie wolnych środków w formie elektronicznej poprzez Portal i Zestawienie. 2. Na podstawie dyspozycji złożonej w placówce SK banku istnieje możliwość wydania Użytkownikowi Karty/Przedstawicielowi ustawowemu Zestawienia w formie papierowej za wybrany okres W przypadku powstania salda debetowego na rachunku Karty kwota zadłużenia niedopuszczalnego staje się należnością wymagalną od chwili jej powstania. Kwota salda debetowego zostaje przeniesiona na rachunek kredytowy i oprocentowana odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w dniu naliczenia odsetek. 2. Niespłacenie należności wymagalnych w terminie wskazanym w otrzymanym wezwaniu do zapłaty, powoduje podjęcie przez SK bank czynności windykacyjnych. 3. Środki pieniężne uzyskane w wyniku czynności windykacyjnych zalicza się kolejno na: pokrycie kosztów postępowania windykacyjnego, opłaty, prowizje, odsetki zapadłe niespłacone, odsetki bieżące, kapitał przeterminowany, kapitał bieżący. 42. SK bank może, na podstawie umowy zawartej w trybie określonym w ustawie Prawo bankowe, zlecić innej osobie dochodzenie od Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego należności wymagalnych.

11 Środki pieniężne na rachunku są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości i według zasad określonych postanowieniami Prawa bankowego. 2. SK bank zapewnia Użytkownikowi Karty/Przedstawicielowi ustawowemu zachowanie tajemnicy bankowej w zakresie określonym w ustawie Prawo bankowe. 3. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, są objęte gwarancją Funduszu. Szczegółowe zasady dotyczące gwarantowania depozytów określone są w Załączniku nr 1 do Regulaminu SK bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu i/lub Umowy w następujących przypadkach: 1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, 2) zmianę funkcjonalności produktów lub usług bankowych oferowanych w SK banku niepowodującą dodatkowych zobowiązań po stronie Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, 3) zmiany w ofercie SK banku lub rezygnacja z prowadzenia niektórych produktów lub usług oferowanych w ramach Umowy, 4) zmiany w systemie informatycznym SK banku, w zakresie, w jakim powoduje to konieczność dostosowania postanowień Umowy. 2. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w Regulaminie i / lub Umowie SK bank przekazuje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Portalu. 3. Wraz z propozycją zmian w Regulaminie lub Umowie, SK bank zawiadamia Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, iż: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian w Regulaminie i / lub Umowie, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy nie zgłosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik Karty/ Przedstawiciel ustawowy wyraził na nie zgodę, 2) Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian w Regulaminie i / lub Umowie, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian w Regulaminie i / lub Umowie, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 4. SK bank informuje Użytkownika Karty/Przedstawiciel ustawowy o proponowanych zmianach w Regulaminie i / lub Umowie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, Wołomin ul. Wąska 18, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem. 2. Podanie przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego swoich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym SK bank zbiera te dane w celu prawidłowej identyfikacji Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego, co jest niezbędne do właściwego wykonania zawartej z Użytkownikiem Karty/Przedstawicielem ustawowym - Umowy. 3. SK bank przekazuje dane Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów art. 105 Prawa bankowego. 4. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez SK bank mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego SK bank może za pośrednictwem BIK S.A. przekazać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu Umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych. 2. Działalność SK banku podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 3. Jeżeli w przekonaniu Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego działanie SK banku narusza przepisy prawa, Użytkownik Karty/Przedstawiciel ustawowy ma prawo wnieść skargę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo do Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o procedurze wnoszenia skarg do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej regulacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

12 Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty przedpłaconej Depozyty gromadzone w SK banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.), według następujących zasad: 1. Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: 1) osoby fizyczne, 2) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. 2. Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości euro, łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z Umową w części dotyczącej danego rachunku bankowego, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4. W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości euro. 5. Kwota, o której mowa w ust. 2, podlega przeliczeniu na złote według średniego kursu z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. 6. Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: 1) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank, (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9. ust.1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 2) należności z tytułu Dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu Użytkownika Karty rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku. 7. Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym SK banku funkcję dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali SK banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji. 8. Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

13 Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę przedpłaconą Oświadczenie o zawarciu Umowy W związku ze złożeniem przez Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego Wniosku o wydanie Karty przedpłaconej Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, ul. Wąska Wołomin, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS , REGON , potwierdza zawarcie Umowy pomiędzy SK bankiem a Użytkownikiem Karty/Przedstawicielem ustawowym wskazanym we Wniosku. Umowa dotyczy Karty określonej we Wniosku. Pojęcia użyte w Oświadczeniu o zawarciu Umowy mają znaczenie określone w Regulaminie Karty przedpłaconej ( Regulamin ) stanowiącym integralną część Umowy. Podpisy upoważnionych pracowników SK banku

14 Załącznik nr 2 do Umowy o Kartę przedpłaconą. dnia miejscowość Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy... Imię i nazwisko Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego * ).... Adres Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego * ) Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa ul. Wąska Wołomin 1. Oświadczam, że odstępuję od Umowy w zakresie Karty nr.. z dnia.. 2. Oświadczam, że nie została dokonana żadna operacja przy wykorzystaniu Karty nr..... Podpis Użytkownika Karty/Przedstawiciela ustawowego *) niepotrzebne skreślić

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty MasterCard Business

Regulamin Karty MasterCard Business Regulamin Karty MasterCard Business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart płatniczych MasterCard

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line Regulamin Karty MasterCard Business (wg stanu na dzień 25.11.2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

13) FDP Regulamin Karty kredytowej SK banku 14) Hasło jednorazowe Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 15) Infolinia SK banku 2. 16) Karta dodatkowa

13) FDP Regulamin Karty kredytowej SK banku 14) Hasło jednorazowe Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 15) Infolinia SK banku 2. 16) Karta dodatkowa Regulamin Karty kredytowej SK banku (wg stanu na dzień 2.11.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty kredytowej SK banku zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)

Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013) 1. 1. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych dla osób fizycznych PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY PKO JUNIOR 1. Warunki korzystania z karty PKO Junior, zwane dalej Warunkami, określają warunki korzystania z karty PKO Junior, wydanie pieniądza elektronicznego oraz świadczenie innych usług. 2. Wydawcą karty jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych Iłża 2016 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdział 2. Wydawanie karty...str

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo