Regulamin Karty MasterCard Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Karty MasterCard Business"

Transkrypt

1 Regulamin Karty MasterCard Business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart płatniczych MasterCard Business wydawanych przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa zwany dalej SK bankiem. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) agent rozliczeniowy bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą na zawieraniu z akceptantami umowy o przyjmowanie płatności przy użyciu kart, 2) akceptant przedsiębiorcę, który posiada możliwość przyjmowania zapłaty przy użyciu kart płatniczych, 3) aktywacja Karty proces polegający na uwierzytelnieniu Użytkownika Karty i włączeniu możliwości skutecznego posługiwania się Kartą, 4) autentykacja transakcji procedurę wyrażenia przez FDP i/lub SK bank zgody lub odmowy na dokonanie transakcji, 5) autoryzacja transakcji - wyrażenie zgody przez Użytkownika Karty na wykonanie transakcji w sposób określony w niniejszym Regulaminie, 6) bankomat urządzenie umożliwiające Użytkownikowi Karty podejmowanie gotówki lub dokonywanie innych operacji, 7) Całodobowa Obsługa Klienta - dedykowaną do zastrzeżeń Kart linię telefoniczną uruchomioną w FDP pod numerem: , czynną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 8) CVC2 - trzycyfrowy kod umieszczony na rewersie Karty, używany do potwierdzenia autentyczności Karty podczas dokonywania transakcji internetowych, telefonicznych i pocztowych, 9) dzień roboczy - dzień inny niż sobota oraz inny niż dzień ustawowo wolny od pracy, 10) duplikat Karty - nową Kartę, o tym samym co poprzednia, numerze i terminie ważności, 11) FDP - firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję centrum autoryzacyjno - rozliczeniowego dla SK banku, świadczącą usługi wydawnictwa i obsługi Kart oraz numerów PIN na rzecz SK banku, 12) hasło dynamiczne hasło jednorazowe przekazywane w postaci SMSa na telefon komórkowy Użytkownika Karty w trakcie realizacji transakcji internetowej, 13) Infolinia SK banku - zespół pracowników SK banku świadczący pomoc merytoryczną i techniczną na rzecz Użytkowników Kart. Infolinia SK banku czynna jest w dniach i w godzinach, pod numerem telefonu podanym w Komunikacie, 14) Karta debetową kartę płatniczą MasterCard Business uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą transakcje za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych środków, wydana do rachunku, 15) Karta wznowiona Kartę z nową datą ważności, która posiada taki sam numer i numer PIN, jak Karta dotychczas użytkowana, 16) Komunikat informacje podawane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku, 17) Kraj - Rzeczpospolitą Polską, 18) limit dzienny Karty wartościowe ograniczenie poszczególnych typów transakcji wykonanych przy użyciu Karty w ciągu dnia, określone na wniosek Posiadacza rachunku, 19) limit usługodawcy (floor limit) ograniczenie kwoty transakcji, do wysokości której akceptant nie musi weryfikować dostępnych środków na rachunku, wysokość limitu jest określona przez MasterCard i uzależniona od branży, w której funkcjonuje dany akceptant, 20) limit transakcji off-line ustalone przez SK bank ograniczenie ilościowe i wartościowe dla transakcji dokonywanych bez konieczności weryfikacji wolnych środków, limit ten zapisany jest na mikroprocesorze i dla kwot powyżej 50 PLN wymagane jest potwierdzenie transakcji numerem PIN, 21) MasterCard MasterCard Incorporated, międzynarodową organizację płatniczą, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonanych przy użyciu kart płatniczych ze znakiem MasterCard, 22) numer PIN poufny indywidualny numer przypisany Karcie, umożliwiający identyfikację Użytkownika Karty podczas akceptacji transakcji, 23) PayPass technologię zdalnej transmisji danych bliskiego zasięgu, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych za pomocą karty płatniczej wyposażonej w dedykowaną antenę radiową, oprogramowanie na mikroprocesorze i przystosowanym do takich transakcji terminalu POS, 24) placówka SK banku jednostkę organizacyjną SK banku (oddział, filia, ekspozytura, punkt kasowy). Lista placówek SK banku dostępna jest na stronie internetowej SK banku, 25) Płać kartą i wypłacaj usługę polegającą na możliwości wypłaty gotówki do określonej kwoty z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Kraju w punktach oznaczonych logo płać kartą i wypłacaj, 26) Posiadacz rachunku osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek,

2 w tym będącą przedsiębiorcą, z którą SK bank zawarł Umowę, 27) rachunek prowadzony w złotych przez placówkę SK banku rachunek bieżący lub rachunek pomocniczy, 28) Sieć Euronet sieć Wpłatomatów, w tym Wpłatomatów Euronet i Wpłatomatów SK banku obsługiwanych przez Euronet, zlokalizowanych w Polsce, umożliwiających Użytkownikom Kart dokonanie wpłat gotówki na rachunek, 29) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 30) TAG Systems firmę TAG Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zajmującą się personalizacją Kart i ich wysyłką, 31) Taryfa prowizji i opłat obowiązującą w SK banku Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 32) terminal POS urządzenie umożliwiające automatyczną rejestrację i autentykację transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w punktach handlowousługowych, 33) transakcja płatność za towary i usługi w punktach handlowych i usługowych, w tym w formie transakcji zbliżeniowych oraz transakcji off-line, wypłata gotówki w bankomatach i terminalach POS oraz wpłata gotówki we Wpłatomatach Sieci Euronet, 34) transakcja off-line transakcję autoryzowaną na podstawie parametrów mikroprocesora, bez sprawdzania wolnych środków do wysokości limitów ustalonych przez SK bank, 35) transakcja zbliżeniowa bezgotówkową transakcję dokonaną przy użyciu Karty, wydanej w technologii MasterCard PayPass w punkcie usługowo - handlowym wyposażonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym, 36) Umowa Umowę produktów i usług bankowych, której stronami są Posiadacz rachunku i SK bank, 37) Usługa MasterCard SecureCode usługę umożliwiającą bezpieczne dokonanie transakcji internetowej z zastosowaniem autoryzacji transakcji w postaci hasła dynamicznego przekazywanego bezpośrednio Użytkownikowi Karty, 38) Użytkownik Karty osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek będącą Posiadaczem rachunku lub osobę fizyczną, upoważnioną przez Posiadacza rachunku do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku transakcji oraz innych czynności określonych w Regulaminie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty, 39) Wniosek Wniosek o wydanie Karty MasterCard Business, 40) wolne środki stan środków pieniężnych będących w dyspozycji Użytkownika Karty w chwili dokonywania transakcji, z uwzględnieniem ewentualnych blokad, 41) wpłata gotówki wpłatę gotówki dokonaną we Wpłatomacie powodującą zwiększenie wolnych środków na rachunku, do którego wydana jest Karta, 42) Wpłatomat urządzenie służące do przyjmowania wpłat gotówki dokonanych przez Użytkowników Kart, identyfikowanych poprzez użycie Karty, 43) zablokowanie Karty - czynność polegającą na okresowym wstrzymaniu możliwości posługiwania się Kartą, 44) zastrzeżenie Karty operację polegającą na nieodwołalnym zablokowaniu możliwości posługiwania się Kartą, 45) zestawienie operacji zestawienie transakcji dokonanych Kartą i rozliczonych w miesiącu kalendarzowym Karta uprawnia Użytkownika Karty do dokonywania w Kraju i za granicą: 1) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard lub MasterCard Debit", 2) transakcji zbliżeniowych w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo MasterCard PayPass, 3) wypłaty gotówki w terminalach POS i bankomatach oznaczonych logo MasterCard" lub MasterCard Debit", 4) transakcji w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych, 5) wpłaty gotówki na rachunek, do którego wydana jest Karta we Wpłatomatach Sieci Euronet. 2. Kartą można dokonywać wypłaty gotówki w Kraju, w punktach handlowo - usługowych akceptujących karty płatnicze i świadczących usługę Płać kartą i wypłacaj. Rozdział 2. Wydawanie i wznawianie Kart Warunkiem otrzymania Karty jest: 1) posiadanie rachunku w placówce SK banku, 2) zawarcie pomiędzy SK bankiem a Posiadaczem rachunku Umowy, 3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu na Umowie. 2. Parametry Karty nieokreślone w Umowie i Regulaminie, takie jak: limit transakcji Płać kartą i wypłacaj, limity transakcji zbliżeniowych i transakcji off-line, maksymalne limity dzienne Karty, podawane są w Komunikacie. 3. Pierwsza miesięczna opłata za użytkowanie Karty naliczana jest z dołu, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła aktywacja Karty.

3 5. 1. Posiadacz rachunku występuje o wydanie kolejnych Kart do rachunku, składając w placówce SK banku prowadzącej rachunek Wniosek i stosowne pełnomocnictwo dla Użytkownika Karty. 2. Ustanowione pełnomocnictwo szczególne, o którym mowa w ust.1, jest zgodą Posiadacza rachunku na dokonywanie przez Użytkownika Karty transakcji Kartą w ciężar rachunku. 3. Posiadacz rachunku może odwołać pełnomocnictwo złożone w placówce SK banku, o którym mowa w ust. 1, a placówka SK banku na tej podstawie dokona niezwłocznie zastrzeżenia Karty. 4. W przypadku ogłoszenia upadłości przez Posiadacza rachunku wygasają wszystkie udzielone Użytkownikom Kart pełnomocnictwa, a Karty wydane do rachunku powinny być niezwłocznie zwrócone do placówki SK banku w celu ich zastrzeżenia. 6. SK bank ma prawo z ważnych powodów odmówić wydania Karty nowej, wznowionej lub jej duplikatu. O swojej negatywnej decyzji, ze wskazaniem przyczyny, SK bank informuje Posiadacza rachunku w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku, a w przypadku wznowienia najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty pisemnie lub w inny sposób z nim uzgodniony Karta wysyłana jest listem zwykłym na wskazany przez Użytkownika Karty we Wniosku adres korespondencyjny na terytorium Kraju. 2. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej Kartę w przeciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia Wniosku, stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub uszkodzenia Karty, Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie SK bank. 3. Przesłana Karta jest nieaktywna. Użytkownik Karty może dokonać aktywacji Karty na Infolinii SK banku lub w placówce SK banku. Karta jest aktywna od razu po złożeniu dyspozycji aktywacji. 4. Warunkiem koniecznym do aktywacji Karty poprzez kontakt z Infolinią SK banku jest podanie danych Karty i jej Użytkownika. 5. Numer PIN wysyłany jest po aktywacji Karty listem zwykłym na wskazany przez Użytkownika Karty we Wniosku adres korespondencyjny na terytorium Kraju. W przypadku niedostarczenia przesyłki zawierającej numer PIN w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty aktywacji Karty, Użytkownik Karty zobowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie SK bank poprzez Infolinię lub w placówce SK banku. 6. Numer PIN wydrukowany jest wewnątrz koperty PIN-owej. Otrzymaną kopertę zawierającą numer PIN należy otwierać zgodnie z oznaczeniami na kopercie. SK bank nie odpowiada za nieprawidłowe otwarcie koperty PIN-owej przez Użytkownika Karty. 7. Użytkownik Karty jest zobowiązany do złożenia podpisu na pasku na rewersie Karty Na wniosek Posiadacza rachunku Karta i/lub numer PIN mogą zostać wydane w trybie ekspresowym. Za wydanie Karty i numeru PIN w trybie ekspresowym SK bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 2. Karta wydana w trybie ekspresowym dostarczana jest przesyłką kurierską na terytorium Kraju na podany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty, nie później niż dwa dni robocze po złożeniu Wniosku. 3. Karta wydana w trybie ekspresowym jest nieaktywna. Użytkownik Karty powinien dokonać jej aktywacji zgodnie z 7 ust. 3 i Numer PIN wydawany w trybie ekspresowym dostarczany jest przesyłką kurierską na terytorium Kraju na podany we Wniosku adres korespondencyjny Użytkownika Karty, nie później niż dwa dni robocze po: 1) aktywacji Karty, 2) złożeniu dyspozycji wydania nowego numeru PIN, w przypadku zamówienia nowego numeru PIN. 5. W przypadku wysyłki Karty i numeru PIN w trybie ekspresowym Użytkownik Karty jest zobowiązany podać we Wniosku numer telefonu, pod którym będzie mógł się z nim skontaktować kurier dostarczający przesyłkę Termin ważności Karty wynosi 2 lata. 2. Karta jest ważna do ostatniego dnia miesiąca roku, wydrukowanego na awersie Karty. 3. Zgubienie lub kradzież jednej z Kart wydanych do danego rachunku nie wyklucza możliwości posługiwania się pozostałymi Kartami, przy czym zgubiona lub skradziona Karta musi zostać zastrzeżona. 4. Dyspozycję wydania nowej Karty w miejsce Karty zastrzeżonej, Posiadacz rachunku składa w placówce SK banku lub kontaktując się z Infolinią SK banku. 5. Posiadacz rachunku może złożyć w placówce SK banku lub poprzez Infolinię SK banku wniosek o wydanie nowego numeru PIN do użytkowanej Karty w przypadku:

4 1) zapomnienia numeru PIN, 2) uszkodzenia przez Użytkownika Karty koperty z numerem PIN, 3) nieotrzymania numeru PIN, 4) otrzymania numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 5) otrzymania nieczytelnego numeru PIN. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2 SK bank pobiera opłatę za wydanie nowego numeru PIN zgodną z Taryfą prowizji i opłat Użytkownik Karty otrzymuje wznowioną Kartę na kolejny okres automatycznie, o ile na co najmniej 35 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty Posiadacz rachunku lub Użytkownik Karty nie złoży w placówce SK banku lub poprzez kontakt z Infolinią SK banku, dyspozycji o jej nie wznawianie. 2. Karta wznowiona posiada status Karty nieaktywnej i zachowuje dotychczasowy numer PIN. 3. Aktywacja Karty wznowionej odbywa się podczas pierwszej transakcji wykonanej wznowioną Kartą z użyciem dotychczasowego numeru PIN. 4. Posiadacz rachunku może wnioskować w placówce SK banku lub na Infolinii SK banku o wcześniejsze wznowienie Karty, lecz nie wcześniej niż 180 dni kalendarzowych i nie później niż 35 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności Karty obecnie używanej. Rozdział 3. Używanie Karty Karta może być używana do końca okresu jej ważności, wyłącznie przez Użytkownika Karty, którego dane identyfikacyjne zostały umieszczone na Karcie. 2. Transakcje w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj są autoryzowane oraz autentykowane i mogą być zrealizowane: 1) tylko przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowej zapłaty za towary lub usługi w terminalu POS, który oznakowany jest znakiem płać kartą i wypłacaj, 2) po zasygnalizowaniu osobie obsługującej terminal POS, że Użytkownik Karty ma zamiar zrealizować wypłatę gotówki w ramach usługi Płać kartą i wypłacaj, przed rozpoczęciem płatności za zakupiony towar, 3) maksymalnie do kwoty wskazanej w Komunikacie, w ramach przyznanego dziennego limitu Karty. 3. Autoryzacja transakcji, oznaczająca zgodę Użytkownika Karty na jej wykonanie, następuje poprzez: 1) zbliżenie Karty do czytnika dedykowanego do realizacji transakcji zbliżeniowych w przypadku kwoty transakcji do wysokości limitu podanego w Komunikacie lub 2) wprowadzenie numeru PIN w przypadku realizacji transakcji w bankomatach i punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji numeru PIN lub 3) podanie numeru Karty, daty ważności Karty przy transakcjach realizowanych telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub 4) podanie numeru Karty, daty ważności, opcjonalnie kodu CVC2 oraz hasła dynamicznego przy transakcjach realizowanych poprzez Internet w przypadku gdy punkt akceptuje Usługę MasterCard SecureCode lub 5) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, na dowodzie dokonania transakcji wystawionym przez akceptanta lub 6) umieszczenie Karty we Wpłatomacie w przypadku dokonania wpłaty gotówki. Przy transakcji wpłaty gotówki we Wpłatomacie nie jest wymagane podanie numeru PIN. 4. Warunkiem aktywowania możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych jest wykonanie Kartą transakcji potwierdzonej numerem PIN. 5. Akceptacja transakcji zbliżeniowych, których kwota przekracza wysokość limitu podanego w Komunikacie wymaga dodatkowej akceptacji Użytkownika Karty poprzez wprowadzenie numeru PIN. 6. W przypadku transakcji, o których mowa w ust. 3 pkt 3) i 4), Użytkownik Karty może udzielić akceptacji na ich realizowanie na uzgodnioną kwotę lub termin bez odrębnej akceptacji każdej pojedynczej transakcji. Odwołanie akceptacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia u akceptanta Transakcje off-line, w tym transakcje zbliżeniowe, mogą być dokonane w ramach wskazanych w Komunikacie limitów off-line. Każda kolejna transakcja, powyżej wskazanych limitów off-line będzie autentykowana w oparciu o limity dzienne Karty do wysokości wolnych środków. 2. Odświeżanie wartości dostępnych limitów offline na Karcie następuje po wprowadzeniu Karty do terminala POS lub bankomatu i dokonaniu autentykacji transakcji oraz autoryzacji transakcji przez Użytkownika Karty. 3. Częstotliwość odświeżania limitów off-line na Karcie ustalana jest indywidualnie przez SK bank, jednak nie rzadziej niż raz dziennie.

5 4. Posiadacz rachunku ma możliwość wyłączenia funkcji transakcji off-line poprzez złożenie stosownej dyspozycji w placówce SK banku lub na Infolinii SK banku. Realizacja dyspozycji spowoduje, że przy wszystkich transakcjach, w tym transakcjach zbliżeniowych, nastąpi blokada środków na rachunku, do którego wydana jest Karta. 5. Wyłączenie funkcji transakcji off-line nie powoduje zablokowania funkcji transakcji zbliżeniowych. 6. Transakcje realizowane na odległość poprzez Internet są dodatkowo zabezpieczone Usługą MasterCard SecureCode. Przy realizacji transakcji internetowej w przypadku gdy punkt, w którym realizowana jest transakcja internetowa akceptuje Usługę MasterCard SecureCode Użytkownik Karty będzie musiał oprócz numeru Karty, daty ważności, kodu CVC2 podać hasło dynamiczne, które otrzyma na telefon komórkowy w trakcie realizacji transakcji internetowej. 7. Transakcja staje się nieodwołalna w momencie udzielenia przez Użytkownika Karty zgody na jej wykonanie Autoryzacje i autentykacje transakcji dokonywane przy użyciu Karty zostaną odrzucone w poniższych przypadkach: 1) posługiwania się Kartą nieważną, zastrzeżoną, zablokowaną, 2) podania nieprawidłowych danych Karty lub kodu CVC2, 3) podania nieprawidłowego hasła dynamicznego przy realizacji transakcji internetowej z Usługą MasterCard SecureCode, 4) podania błędnego numeru PIN lub złożenia podpisu niezgodnego z podpisem widniejącym na pasku do podpisu na Karcie, 5) braku wolnych środków na rachunku lub przekroczenia limitów dziennych, 6) niemożności uzyskania połączenia autoryzacyjnego terminala POS z przyczyn telekomunikacyjnych. 2. Karta może zostać zatrzymana przez akceptanta lub bankomat podczas realizowania transakcji przy użyciu Karty, w następujących przypadkach: 1) zastrzeżenia Karty, 2) niezgodności podpisu widniejącego na pasku do podpisu na Karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym, 3) posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, 4) po czterokrotnym błędnie podanym numerze PIN. 3. Do jednego rachunku może być wydanych wiele Kart, lecz nie więcej niż jedna Karta dla jednej osoby Karta funkcjonuje w oparciu o wolne środki, z uwzględnieniem obowiązujących limitów dziennych Karty. 2. Limity dzienne Karty określane są indywidualnie we Wniosku przez Posiadacza rachunku maksymalnie do wysokości limitów określonych w Komunikacie. 3. SK bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty wskazanych w Komunikacie. Zmiana wysokości maksymalnych limitów dziennych Karty nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu. 15. Użytkownik Karty zobowiązany jest do: 1) przechowywania Karty i numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, 3) niezwłocznego zgłoszenia utraty Karty lub zniszczenia Karty, 4) nieudostępniania Karty i numeru PIN osobom trzecim, 5) użytkowania Karty zgodnie z przeznaczeniem, 6) zwrotu lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty w przypadku rezygnacji z Karty, zastrzeżenia Karty, przy odbiorze Karty wznowionej, niezwłocznie po upływie okresu ważności dotychczas używanej Karty, w szczególności w przypadku jej niewznawiania Czwarte, kolejne wprowadzenie błędnego numeru PIN w danym dniu, powoduje: 1) zablokowanie Karty do końca dnia lub 2) zablokowanie Karty i zatrzymanie jej przez bankomat lub akceptanta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Użytkownik Karty zobowiązany jest do natychmiastowego zastrzeżenia Karty i zgłoszenia Posiadaczowi rachunku konieczności wystąpienia o nową Kartę w miejsce zastrzeżonej. 3. Za zmianę numeru PIN lub zapytanie o wolne środki w bankomacie, SK bank pobiera opłatę za każdą taką operację, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Akceptant, który realizuje transakcje, może żądać od Użytkownika Karty okazania dowodu tożsamości. Użytkownik Karty nie powinien ujawniać numeru PIN osobie obsługującej transakcję.

6 2. SK bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji. 3. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem Karty, SK bank zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty lub zastrzeżenia Karty. 4. Po dokonaniu transakcji u akceptanta oraz po dokonaniu wypłaty i/lub wpłaty gotówki Użytkownik Karty otrzymuje kopię dowodu transakcji. Kopię należy zachować w celu porównania jej z comiesięcznym zestawieniem operacji i udokumentowania ewentualnych reklamacji. Rozdział 4. Rozliczanie transakcji Transakcje dokonywane przy użyciu Karty na terenie Kraju realizowane są i rozliczane w złotych polskich. 2. Transakcje dokonywane przy użyciu Karty za granicą realizowane są w walucie lokalnej i przeliczane na euro przez MasterCard według kursów i reguł stosowanych przez MasterCard. 3. Za transakcje, o których mowa w ust. 2, rachunek Posiadacza rachunku obciążany jest kwotą w złotych polskich, ustaloną według ogłaszanego przez SK bank kursu sprzedaży pieniądza dla euro obowiązującego o godzinie w dniu otrzymania od MasterCard transakcji do rozliczenia. 4. SK bank ma prawo dokonania zmiany wysokości kursów walutowych w przypadku zmiany średniego kursu NBP. Informacja o aktualnym kursie znajduje się na stronie internetowej SK banku: Wypłata gotówki wymaga każdorazowo autoryzacji transakcji oraz autentykacji transakcji. 2. Brak pozytywnej autoryzacji transakcji lub autentykacji transakcji powoduje odmowę realizacji transakcji. 3. Transakcje realizowane do wysokości limitu usługodawcy nie pomniejszają wolnych środków. 4. Transakcje zbliżeniowe do kwoty określonej w Komunikacie realizowane w ramach limitów off-line nie pomniejszają wolnych środków. 5. Transakcje dokonane przez Użytkownika Karty bez fizycznego przedstawienia: telefonicznie, drogą pocztową lub poprzez Internet mogą nie pomniejszać wolnych środków. 6. Kwota każdej autentykowanej transakcji, pomniejsza wolne środki, do dnia otrzymania przez SK bank z FDP zlecenia rozliczenia transakcji na rachunku lub w przypadku nieotrzymania zlecenia rozliczenia transakcji, maksymalnie na okres do 7 dni kalendarzowych. 7. W przypadku otrzymania zlecenia rozliczenia transakcji w dniu nie będącym dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. 8. SK bank obciąża rachunek kwotą transakcji oraz należnych od niej opłat i prowizji z datą rozliczenia transakcji. 9. W przypadku transakcji opisanych w ust. 3-5 wolne środki pomniejszane są w chwili rozliczenia transakcji przez SK bank na rachunku. 10. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić na rachunku, do którego wydane są Karty środki na pokrycie: 1) kwot transakcji w tym transakcji off-line, 2) wszelkich opłat i prowizji związanych z Kartą. 11. SK bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji i opłat, o których mowa w ust. 8. Zmiana stawek prowizji i opłat może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych poniżej przesłanek: 1) zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, 2) zmiany kosztów obsługi oferowanych przez SK bank produktów i usług, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, a w szczególności zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz kosztów rozliczeń międzybankowych, 3) zmiany zakresu lub formy wykonania danej czynności Użytkownik Karty może dokonać wpłaty gotówki we Wpłatomacie wyłącznie w złotych polskich. 2. Wpłata gotówki dokonywana jest poprzez umieszczenie Karty we Wpłatomacie, a następnie zdeponowanie w nim uprzednio przeliczonej gotówki. 3. Użytkownik Karty zobowiązany jest do sprawdzenia zaprezentowanej na ekranie Wpłatomatu kwoty gotówki i w przypadku zgodności należy zatwierdzić transakcję. 4. Wpłacona we Wplatomacie kwota gotówki zwiększa dostępne środki w ciągu najpóźniej jednej godziny od momentu dokonania transakcji. 5. Za transakcje wpłaty gotówki SK bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą prowizji i opłat.

7 Rozdział 5. Reklamacje Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zestawienia operacji, zgłoszenia reklamacji do placówki SK banku w przypadku następujących niezgodności: 1) kwestionowanych transakcji ujętych na zestawieniu operacji, 2) błędów lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia transakcji, 3) braku rozliczenia transakcji, jeśli od daty ich dokonania upłynął znaczny okres czasu. 2. Posiadacz rachunku ma prawo do złożenia reklamacji w formie: 1) pisemnej w placówce SK banku prowadzącej rachunek, 2) pisemnej w formie listu przesłanego kurierem lub pocztą na adres siedziby SK banku, 3) telefonicznie za pośrednictwem Infolinii SK banku, 4) pisemnie pocztą elektroniczną na adres 3. Reklamacje dotyczące roszczeń finansowych wymagają złożenia w formie pisemnej. 4. SK bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji wraz z dokumentami wymaganymi do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku spraw: 1) szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień jednak nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych, 2) wymagających udziału MasterCard w rozpatrywaniu reklamacji na czas określony przez MasterCard. 5. SK bank powiadamia Posiadacza rachunku o podjętych działaniach mających na celu wyjaśnienie zgłoszonej reklamacji oraz terminie zakończenia procedury reklamacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia reklamacji w SK banku, chyba że powyższy termin nie może zostać zachowany w związku z koniecznością wyjaśnienia przez SK bank szczególnych okoliczności danej sprawy. 6. SK bank udziela odpowiedzi na pisemnie złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na adres do korespondencji, a w innych przypadkach listownie lub telefonicznie bądź na adres poczty elektronicznej, jeśli Posiadacz rachunku wskazał numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. 7. SK bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 8. W przypadku sporów Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego według właściwości ogólnej oraz prawo złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, SK bank uznaje lub obciąża rachunek kwotą reklamowanej transakcji wraz z należnymi prowizjami i opłatami, które były pobrane przy obciążaniu lub uznaniu rachunku reklamowaną transakcją. 2. W przypadku reklamacji transakcji, która według Użytkownika Karty nie była przez niego realizowana, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zgłoszenia na Policję faktu dokonania transakcji Kartą przez osobę do tego nieupoważnioną i dostarczenia do SK banku protokołu policyjnego. 3. Jeśli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Posiadacz rachunku nie dostarczy do SK banku potwierdzenie zgłoszenia nieuprawnionego użycia Karty na Policję, SK bank wystąpi do Posiadacza rachunku z pisemnym wezwaniem dostarczenia protokołu policyjnego. 4. W przypadku, gdy dokument potwierdzający zgłoszenie na Policję zostanie dostarczony do SK banku, reklamacja zostanie rozpatrzona na zasadach obowiązujących w MasterCard dla transakcji oszukańczych SK bank udostępnia Użytkownikowi Karty raz w miesiącu zestawienie operacji dokonanych Kartą. 2. Posiadacz rachunku/ Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania SK banku o nieotrzymaniu zestawienia operacji poprzez Infolinię SK banku lub w placówce SK banku. Rozdział 5. Zastrzeganie/blokowanie Karty Zastrzeżenie Karty dokonywane jest w następujących przypadkach: 1) utraty Karty przez Użytkownika Karty, 2) odwołania pełnomocnictwa udzielonego przez Posiadacza rachunku Użytkownikom Kart, 3) rezygnacji z używania Karty przez Użytkownika Karty, 4) nieprzyjęcia zmian warunków Umowy w terminie i na zasadach określonych przez SK bank, 5) likwidacji lub upadłości Posiadacza rachunku,

8 6) śmierci Posiadacza rachunku lub Użytkownika Karty, 7) zatrzymania Karty przez bankomat, Wpłatomat lub akceptanta, 8) nieodebrania Karty z placówki SK banku po upływie 90 dni kalendarzowych liczonych od daty dostarczenia Karty do placówki SK banku, w przypadku gdy wskazany przez Użytkownika Karty adres korespondencyjny jest adresem placówki SK banku, 9) nieaktywowania Karty otrzymanej przez Użytkownika Karty w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od daty wyprodukowania Karty lub jej wznowienia, 10) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 11) rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, 12) podejrzenia, iż Kartą posługuje się osoba nieuprawniona lub Karta została skopiowana. 2. Prawo do zastrzeżenia Karty posiadają: 1) SK bank, 2) Posiadacz rachunku, 3) Użytkownik Karty. 3. SK bank ma prawo do zastrzeżenia Karty bez dyspozycji Użytkownika Karty lub Posiadacza rachunku w przypadku: 1) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona do tego osoba lub Karta została skopiowana, 2) rozwiązania Umowy, 3) posługiwania się Kartą w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, 4) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 5) stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia danych Karty, 6) stwierdzenia lub podejrzenia fałszerstwa Karty, 7) otrzymania Karty przesłanej przez akceptanta lub znalazcę, 8) zatrzymania Karty przez bankomat lub Wpłatomat. 4. Zastrzeżenie Karty z powodów wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz 7 9 oraz 12, umożliwia Posiadaczowi rachunku wnioskowanie o wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej. 5. Zastrzeżenie Karty przez Użytkownika Karty nie zwalnia Posiadacza rachunku od odpowiedzialności za transakcje, w tym transakcje off-line, dokonane przy jej użyciu przed zastrzeżeniem Użytkownik Karty / Posiadacz rachunku ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty zgodnie z 27 niniejszego Regulaminu w przypadku stwierdzenia transakcji, której nie dokonywał, pomimo że Karta nie została skradziona lub zagubiona. 2. Użytkownik Karty z chwilą utraty Karty zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżenia Karty, zgodnie z 27 niniejszego Regulaminu. 3. W przypadku utraty Karty za granicą, Użytkownik Karty może skorzystać z usługi GMCS (Global MasterCard Customer Service) i dokonać awaryjnej wypłaty gotówki w banku honorującym karty MasterCard lub otrzymać Kartę zastępczą, ponosząc związane z tym opłaty zgodniez Taryfą prowizji i opłat. 4. Użytkownik Karty po skorzystaniu poza granicami Kraju z usługi GMCS, po powrocie do Kraju jest zobowiązany do skontaktowania się z Posiadaczem rachunku i zastrzeżenia Karty zastępczej SK bank ma prawo zablokować Kartę w przypadku: 1) wniosku Posiadacza rachunku, 2) wniosku Użytkownika Karty, 3) nieprzestrzegania przez Użytkownika Karty warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy, 4) podejrzenia, iż Kartą posługuje się nieuprawniona osoba, 5) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji, 6) braku środków na rachunku na pokrycie obciążeń z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Kart, 7) blokady rachunku na wniosek uprawnionych organów. 2. SK bank niezwłocznie informuje Posiadacza rachunku/użytkownika Karty o zastrzeżeniu lub zablokowaniu Karty, w sytuacjach opisanych w ust. 1 oraz w 24. ust. 3 w następujący sposób: 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę elektroniczną, 3) poprzez pocztę kierowaną na wskazany przez Posiadacza rachunku adres korespondencyjny Użytkownik Karty lub Posiadacz rachunku może zgłosić zastrzeżenie Karty: 1) dzwoniąc bezpośrednio do Całodobowej Obsługi Klienta, 2) dzwoniąc na Infolinię SK banku, 3) osobiście w placówce SK banku. 2. Telefoniczne zastrzeżenie Karty będzie możliwe pod warunkiem prawidłowej weryfikacji Użytkownika Karty na podstawie jego danych osobowych. 3. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć. Karta odnaleziona, nie może być ponownie użyta.

9 Rozdział 6. Wypowiedzenie Umowy/odstąpienie od Umowy Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Karty w każdej chwili z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem zapisów 33 ust W przypadku wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Karty Posiadacz rachunku zobowiązany jest do: 1) zwrotu do placówki SK banku Kart wydanych do rachunku, 2) uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych Kartami, 3) uiszczenia SK bankowi wszelkich należnych opłat i prowizji. 3. Wypowiedzenie Umowy w części dotyczącej Karty sporządzone w formie pisemnej, Posiadacz rachunku zobowiązany jest dostarczyć do placówki SK banku osobiście lub korespondencyjnie. 4. Wypowiedzenie Umowy w części dotyczącej Karty przez jedną ze stron powoduje zastrzeżenie przez SK bank wszystkich Kart wydanych do rachunku. 5. Posiadacz rachunku ma prawo do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej Karty w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszej Karty pod warunkiem, że przy jej użyciu nie została dokonana żadna transakcja i wszystkie pozostałe wydane Karty zostały zwrócone do SK banku. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części dotyczącej Karty, SK bank pobiera od Posiadacza rachunku jedynie koszty plastiku, personalizacji i przesłania wyprodukowanych Kart w wysokości równej opłacie za wydanie duplikatu Karty wskazanej w Taryfie prowizji i opłat SK bank ma prawo wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Karty z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w okresie ważności Karty lub nie wznawiać Karty, z następujących powodów: 1) naruszenia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika Karty postanowień Umowy, 2) naruszenia przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika Karty obowiązujących przepisów prawa, które stanowiłoby zagrożenie realizacji postanowień Umowy, 3) ujawnienia niezgodnych ze stanem faktycznym informacji zawartych w Umowie i Wniosku, podanych przez Posiadacza rachunku, 4) zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny, 5) zamknięcia rachunku, do którego została wydana Karta, 6) wycofania produktu z oferty SK banku. 2. Zawiadomienie o wypowiedzeniu Umowy w części dotyczącej Karty przez SK bank wysyłane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. Rozdział 7. Odpowiedzialność Posiadacz rachunku ponosi odpowiedzialność za powstanie salda debetowego na rachunku spowodowanego rozliczeniem w ciężar rachunku dokonanych Kartami wydanymi do rachunku transakcji off-line. 2. Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje autoryzowane dokonane przy użyciu wszystkich Kart wydanych do jego rachunku. 3. Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane przez osoby, którym Użytkownik Karty udostępnił Kartę lub którym ujawniony został przez Użytkownika Karty numer PIN. 4. Posiadacza rachunku obciążają nieautoryzowane transakcje dokonane z użyciem Karty do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro, natomiast w przypadku transakcji przeprowadzonych z wykorzystaniem funkcji zbliżeniowej do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro, obliczanej przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się Kartą utraconą lub skradzioną Użytkownikowi Karty lub 2) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika Karty obowiązków polegających na podejmowaniu niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym na przechowywaniu Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępnianiu jej osobom trzecim. 5. Użytkownik Karty odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z następujących obowiązków: 1) korzystania z Karty zgodnie z Umową oraz Regulaminem, 2) zgłaszania niezwłocznie SK bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty.

10 6. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 27 Posiadacz rachunku nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że Użytkownik Karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 7. Posiadacza rachunku nie obciążają transakcje dokonane z użyciem utraconej Karty, jeżeli ich dokonanie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez SK bank lub akceptanta. 8. Posiadacza rachunku obciążają transakcje dokonane po zastrzeżeniu Karty jeśli doszło do nich z winy umyślnej jego lub Użytkownika Karty. 9. Jeżeli SK bank nie zapewni Użytkownikowi Karty możliwości dokonania zgłoszenia o którym mowa w 27 Użytkownik Karty nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje, chyba że doprowadził umyślnie do takiej transakcji. 31. SK bank nie odpowiada za: 1) zastrzeżenie Karty przez Posiadacza rachunku, 2) pozostawienie Karty w bankomacie lub Wpłatomacie, z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Karty lub Posiadacza rachunku, 3) udostępnienie Karty przez Użytkownika Karty osobom trzecim lub umożliwienie im wejścia w posiadanie Karty i numeru PIN, a tym samym możliwość dokonania transakcji przy użyciu Karty, 4) działania siły wyższej. Rozdział 8. Postanowienia końcowe Posiadacz rachunku zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia placówki SK banku o zmianach danych osobowych swoich i Użytkowników Kart. 2. Uszkodzenie Karty lub zmiana danych osobowych Użytkownika Karty zawartych na Karcie powoduje konieczność wydania duplikatu Karty. 3. Konsekwencje wynikające z posługiwania się Kartą zawierającą nieaktualne dane Użytkownika Karty obciążają Posiadacza rachunku. 4. Wydany duplikat Karty jest nieaktywny. Aktywacja duplikatu Karty następuje poprzez dokonanie transakcji z użyciem dotychczasowego numeru PIN, chyba że wraz z duplikatem Karty zamówiono nowy numer PIN wówczas zasady aktywacji są analogiczne jak dla nowej Karty. Posiadacz rachunku może wnioskować o wydanie duplikatu Karty w trybie ekspresowym, zgodnie z Za wydanie duplikatu Karty z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Karty SK bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat SK bank dokonuje zmiany postanowień Regulaminu i/lub Umowy w części dotyczącej Karty wyłącznie z ważnych przyczyn, za które uznaje się: 1) wprowadzenie nowych produktów bądź likwidacja starych produktów, 2) zmianę funkcjonalności Karty niepowodującą dodatkowych zobowiązań po stronie Posiadacza rachunku, 3) zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli mają one wpływ na treść zawartej Umowy, w szczególności, ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2011r, Nr 199, poz. 1175), Prawa bankowego lub Prawa dewizowego. 2. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian w Regulaminie i/lub Umowie w części dotyczącej Karty, SK bank przekazuje nie później niż na 1 miesiąc przed proponowaną datą ich wejścia w życie: 1) w postaci elektronicznej, przesyłając je na internetową stronę Posiadacza rachunku, znajdującą się w usłudze efirma24 dla Posiadaczy rachunku korzystających z usługi efirma24, jeżeli SK bank udostępnia taki sposób przekazywania informacji, lub 2) zamieszczając nową wersję Regulaminu i/lub Umowy na stronie internetowej SK banku, lub 3) listownie na adres korespondencyjny Posiadacza rachunku. 3. Posiadacz rachunku oświadcza, że informację o zmianie przekazaną w sposób, o którym mowa w ust. 2 będzie uznawał za skutecznie mu doręczoną. 4. Wraz z propozycją zmian w Regulaminie i/lub Umowie w części dotyczącej Karty, SK bank zawiadamia Posiadacza rachunku, iż: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, Posiadacz rachunku nie zgłosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę, 2) Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej Karty ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Karty,

11 Umowa w części dotyczącej Karty wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 5. Złożenie przez Posiadacza rachunku wypowiedzenia Umowy w części dotyczącej Karty, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 powoduje rozwiązanie przez Posiadacza rachunku Umowy w części dotyczącej Karty, w trybie natychmiastowym bez ponoszenia opłat oraz zobowiązuje Posiadacza rachunku do zwrotu do placówki SK banku wszystkich Kart wydanych do rachunku, uregulowania wszelkich należności z tytułu transakcji dokonanych Kartami oraz uregulowania wszelkich prowizji i opłat należnych SK bankowi. 6. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do poinformowania pozostałych Użytkowników Kart o zmianie Regulaminu. 34. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 2. Językiem stosowanym w relacjach SK banku z Posiadaczem rachunku jest język polski. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SK banku z Posiadaczem rachunku przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line

17) limit dzienny Karty Regulamin Karty MasterCard Business 18) limit usługodawcy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 19) limit transakcji off-line Regulamin Karty MasterCard Business (wg stanu na dzień 25.11.2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty MasterCard Business zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

13) FDP Regulamin Karty kredytowej SK banku 14) Hasło jednorazowe Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 15) Infolinia SK banku 2. 16) Karta dodatkowa

13) FDP Regulamin Karty kredytowej SK banku 14) Hasło jednorazowe Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 15) Infolinia SK banku 2. 16) Karta dodatkowa Regulamin Karty kredytowej SK banku (wg stanu na dzień 2.11.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Karty kredytowej SK banku zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych Iłża 2016 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdział 2. Wydawanie karty...str

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, listopad 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent - bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart debetowych business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub każda inna. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA Business

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA BUSINESS W SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa Business

Bardziej szczegółowo

Umowa o kartę płatniczą Visa

Umowa o kartę płatniczą Visa Umowa o kartę płatniczą Visa zawarta w dniu... pomiędzy: Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. Władysława IV 22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne... 3 Dział II. Umowa o Kartę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych

Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych Regulamin Wydawania kart VISA Business w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (obowiązujący od 01.03.2017 r. ) ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych dla osób fizycznych PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów indywidualnych Iłża 2016 1 Spis treści : Rodział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdiał 2. Karty debetowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie Strzelin, czerwiec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, Visa Electron i Visa Electron,,młodzieżowa w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje.

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business w mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje...1 Rozdział II. Wydawanie kart...2 Rozdział III. Limit wydatków...2 Rozdział IV. Doręczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania krajowych świadczeniowych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJE OD 1 SIERPNIA 2014 R. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Business i MasterCard Business Gold w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań, luty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Poznań,

Bardziej szczegółowo

10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie

10. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wprowadzenia numeru Passcode. Na etapie pilotażu błędne wprowadzenie numeru Passcode trzykrotnie BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin pilotażu płatności Visa Mobile Debit w MultiBanku Łódź, 01 marca 2012 r. Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo