Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień 2.12.2013)"

Transkrypt

1 Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne (wg stanu na dzień ) Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa rachunków oszczędnościowych indywidualnych kont emerytalnych dla osób fizycznych. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa Prawo bankowe oraz ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych. Postanowienia ogólne 2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) dane osobowe pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, 2) Komunikat komunikat SK banku dla Posiadaczy rachunków, wywieszany w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku 3) kraj Rzeczpospolitą Polską, 4) osoba uprawniona osobę wskazaną przez Posiadacza rachunku w Umowie, która otrzyma środki z IKE w przypadku śmierci Posiadacza rachunku lub spadkobierców Posiadacza rachunku, 5) placówka SK banku jednostkę organizacyjną SK banku (oddział, filię, ekspozyturę, punkt kasowy), 6) Posiadacz rachunku osobę fizyczną, która zawarła z SK bankiem Umowę, 7) Program emerytalny pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, 8) rachunek rachunek oszczędnościowy indywidualne konto emerytalne, zwany dalej także IKE, 9) saldo rachunku stan środków pieniężnych na rachunku wykazywany na koniec dnia operacyjnego, 10) SK bank Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa, 11) składka podstawowa składkę wnoszoną przez pracodawcę do Programu emerytalnego, 12) Taryfa prowizji i opłat obowiązującą w SK banku taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, 13) Umowa umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne, 14) Ustawa ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, 15) wypłata wypłatę środków zgromadzonych na IKE, 16) wypłata transferowa przeniesienie środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do Programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła lub przeniesienie środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku na IKE do Programu emerytalnego do którego przystąpił Posiadacz rachunku lub przeniesienie środków z Programu emerytalnego na IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych, 17) zwrot wycofanie środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej Rachunek może być prowadzony tylko dla jednej osoby fizycznej. 2. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 3. Osoba małoletnia ma prawo do dokonywania wpłat na rachunek w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. 4. Posiadaczowi rachunku przysługuje prawo do zwolnienia podatkowego, w trybie i na zasadach określonych w Ustawie. 5. Osoba fizyczna przed zawarciem Umowy: 1) otrzymuje od SK banku projekt Umowy wraz z załącznikami, w tym aktualnie obowiązującą Taryfą prowizji i opłat oraz stosowanym do tej umowy Regulaminem, w celu zapoznania się z powyższymi dokumentami. Za zgodą osoby zamierzającej zawrzeć Umowę wyrażoną na piśmie, SK bank może wykonać powyższy obowiązek poprzez zamieszczenie projektu Umowy wraz z załącznikami na swojej stronie internetowej pod adresem 2) składa w SK banku oświadczenie o nie gromadzeniu środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową oraz nie dokonywaniu wypłaty transferowej w danym roku kalendarzowym z uprzednio posiadanego IKE do Programu emerytalnego lub o posiadaniu IKE prowadzonego przez

2 inną instytucję finansową i podanie jej nazwy oraz potwierdzenia że dokona wypłaty transferowej, 3) osoby które osiągnęły wiek 55 lat składają w SK banku oświadczenie o niedokonaniu w przeszłości wypłaty środków zgromadzonych na IKE, 4) składa w SK banku oświadczenie o pouczeniu przez SK bank o konsekwencjach gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE oraz podpisania Umowy w roku kalendarzowym, w którym dokonano wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do Programu emerytalnego. Zawarcie Umowy Rachunek prowadzony jest na podstawie pisemnej Umowy. 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obydwie strony Umowy, tj. przez osobę występującą o zawarcie Umowy oraz SK bank Przy zawieraniu Umowy Posiadacz rachunku otrzymuje pisemną informację o: 1) wysokości prowizji i opłat pobieranych przez SK bank za czynności związane z obsługą rachunku, 2) wysokości oprocentowania rachunku, 3) wysokości maksymalnej kwoty wpłat na rachunek w roku kalendarzowym, 4) wysokości oprocentowania środków wpłaconych w wysokości przewyższającej kwotę o której mowa w pkt 3, 5) minimalnej kwocie środków na rachunku, 6) minimalnej kwocie wpłat w okresie 6-miesięcznym, 7) kapitalizacji odsetek na rachunku. 2. Zmiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 do 7, SK bank podaje do wiadomości Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Zawarcie Umowy wymaga sprawdzenia tożsamości osoby występującej o zawarcie Umowy przez upoważnionego pracownika SK banku. Osoba występująca o zawarcie Umowy zobowiązana jest do okazania: 1) dowodu osobistego lub paszportu zagranicznego z kartą stałego pobytu, lub 2) paszportu. 3. Podpisy na Umowie muszą być złożone w obecności pracownika SK banku. 4. Umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach. 5. Na dowód zawarcia Umowy Posiadacz rachunku otrzymuje jeden egzemplarz Umowy wraz z załącznikami, co potwierdza na piśmie. 6. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku w oświadczeniu potwierdził że posiada IKE w innej instytucji finansowej i zamierza dokonać wypłaty transferowej, SK bank poza Umową wydaje również potwierdzenie zawarcia Umowy, niezbędne do dokonania wypłaty transferowej. Osoby uprawnione Posiadacz rachunku może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. 2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmieniona. 3. Jeżeli Posiadacz rachunku wskazał kilka osób uprawnionych, a nie oznaczył ich udziałów w środkach lub suma tych udziałów nie jest równa 1, uważa się że udziały osób uprawnionych są równe. 4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci Posiadacza rachunku staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią Posiadacza rachunku. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w częściach równych pozostałym osobom uprawnionym, chyba że Posiadacz rachunku zadysponuje tym udziałem w inny sposób. 5. W przypadku braku osób uprawnionych, środki zgromadzone na IKE wchodzą do spadku. 6. Wskazanie osób uprawnionych może być udzielone jedynie w formie pisemnej. Wpłaty na IKE Wpłaty na rachunek w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty określonej w Ustawie. Wysokość tej kwoty SK bank podaje 2. Wpłaty na rachunek w wysokości wyższej niż określone w ust. 1 ewidencjonowane są na rachunku a vista nadwyżki IKE oprocentowanym wg stopy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a vista w SK banku. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do wpłaty dokonanej jako wpłata transferowa z innej instytucji finansowej lub Programu emerytalnego z zastrzeżeniem ust W przypadku przyjęcia przez SK bank wypłaty transferowej z instytucji finansowej, kwotę wpłat w roku kalendarzowym liczy się jako sumę wpłat dokonanych w instytucji finansowej i SK banku.

3 5. Wpłata dokonana zgodnie z ust. 2, zaewidencjonowana na oddzielnym rachunku podlega oprocentowaniu w wysokości określonej 6. Do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpłat zgodnie z ust. 2, Posiadacz rachunku może dokonać wypłaty środków zaewidencjonowanych na oddzielnym rachunku. 7. W przypadku braku odmiennej dyspozycji, w ciągu 14 dni nowego roku kalendarzowego SK bank dokona przeksięgowania środków wpłaconych zgodnie z ust. 1 na IKE, zachowując zasadę ust. 1. Przeksięgowanie środków traktowane jest jako wpłata na IKE. 8. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKE nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 1. Wypłaty z IKE 11. Posiadacz rachunku może dokonać z IKE: 1) wypłaty, 2) wypłaty transferowej, 3) zwrotu Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie: 1) na wniosek Posiadacza rachunku po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku: a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Posiadacza rachunku wniosku o dokonaniu wypłaty, 2) w przypadku śmierci Posiadacza rachunku na wniosek osoby uprawnionej. 2. Z wyłączeniem przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest na skutek otwarcia likwidacji SK banku, SK bank dokonuje wypłaty środków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 1) złożenia przez Posiadacza rachunku wniosku o dokonanie wypłaty, 2) złożenia przez osobę o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty oraz przedłożenia: a) aktu zgonu Posiadacza rachunku i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, albo b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Posiadacza rachunku bądź prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców. 3. Na pisemny wniosek osoby uprawnionej SK bank może dokonać wypłaty w terminie późniejszym. Przepis 13 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 4. Posiadacz rachunku, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE. 5. Dla osób urodzonych przed dniem 31 grudnia 1948 r. obowiązują ograniczenia w dokonywaniu wypłaty wynikające z Ustawy Wypłata transferowa jest dokonywana: 1) z SK banku do innej instytucji finansowej, z którą Posiadacz rachunku zawarł umowę o prowadzenie IKE, 2) z SK banku do Programu emerytalnego, do którego przystąpił Posiadacz rachunku, 3) z Programu emerytalnego, w przypadkach o których mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych do SK banku, 4) z SK banku, prowadzącego IKE zmarłego Posiadacza rachunku na IKE osoby uprawnionej albo do Programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła. 2. Wypłata transferowa jest dokonywania na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku albo osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją finansową albo po przystąpieniu do Programu emerytalnego i przedstawieniu SK bankowi odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystąpienia do Programu emerytalnego. 3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do Programu emerytalnego wypłata transferowa dokonywana jest na rachunek Programu emerytalnego. 4. Z wyłączeniem przypadku, kiedy wypłata dokonywana jest na skutek otwarcia likwidacji SK banku, SK bank dokonuje wypłaty środków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia: 1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez Posiadacza rachunku, albo 2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w 12 ust. 2 pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej. 5. Termin określony w ust. 4 powyżej, może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy, w przypadku

4 gdy SK bank otrzymał dyspozycję wypłaty transferowej w postaci papierowej. 6. Dyspozycje, dla których data realizacji przypada w dniu wolnym od pracy, bądź po godzinie granicznej określonej w komunikacie SK banku, realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dacie realizacji. 7. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z postanowieniami ust. 2, Umowa zawarta z SK bankiem dokonującym wypłat transferowej ulega rozwiązaniu Przedmiotem wypłaty i wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy. 2. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKE zmarłego Posiadacza rachunku może dokonać wypłaty transferowej na swoje inne IKE prowadzone w dowolnej instytucji finansowej lub do Programu emerytalnego do którego przystąpiła, wyłącznie w całości przysługujących jej środków. 3. Posiadacz rachunku przed dokonaniem wypłaty, zobowiązany jest do poinformowania SK banku o właściwym dla podatku dochodowego od osób fizycznych Posiadacza rachunku, naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli Posiadacz rachunku nie ukończył 60 roku życia. 4. Niedopełnienie przez Posiadacza rachunku obowiązku o którym mowa w ust. 3 spowoduje, że SK bank nie dokona wypłaty Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. 2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKE na rachunku Posiadacza rachunku, jeżeli Umowa wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej. W chwili wygaśnięcia Umowy i nieodebrania środków przez Posiadacza rachunku lub osoby uprawnione, środki są przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany. 3. W przypadku gdy na IKE Posiadacza rachunku przyjęto wypłatę transferową z Programu emerytalnego, SK bank przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia przez Posiadacza rachunku wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do Programu emerytalnego. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku składa on oświadczenie o pouczeniu go przez SK bank o konsekwencjach zwrotu oraz o możliwości dokonania wypłaty transferowej. 5. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE. 6. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego po upływie terminu wypowiedzenia Umowy. Oprocentowanie Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, określonej w uchwale Zarządu SK banku. 2. SK bank nie doręcza Posiadaczowi rachunku informacji o zmianie stopy oprocentowania. Tabela aktualnych stawek oprocentowania jest podawana do wiadomości poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku SK bank dokonuje zmiany wysokości oprocentowania w czasie trwania Umowy bez konieczności jej wypowiadania. 2. Zmiana wysokości oprocentowania, o którym mowa w ust. 1 dokonywana jest w terminie 3 miesięcy od zmiany wysokości przynajmniej jednej spośród niżej podanych stóp o przynajmniej 0,10 punktu procentowego: 1) jednej ze stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa lombardowa, stopa redyskonta weksli) lub 2) stawek WIBID 1M, WIBID 3M na krajowym rynku międzybankowym. 3. Zakres zmian, o którym mowa w ust. 2 nie może przekraczać wysokości zmiany stopy lub sumy zmian tej stopy. 4. SK bank zastrzega, że: 1) w przypadku obniżki stóp zakres obniżki wysokości oprocentowania może być niższy niż wynika to z postanowień ust. 3, jednakże zakres obniżki nie przekroczy wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3, 2) w przypadku podwyżki stóp zakres podwyżki wysokości oprocentowania może być wyższy niż wynika to z postanowień ust. 3. Zamknięcie rachunku Zamknięcie rachunku następuje z chwilą rozwiązania Umowy. 2. Posiadacz rachunku może rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu

5 wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez SK bank, okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące. W wypowiedzeniu SK bank podaje powód wypowiedzenia oraz termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej Posiadacz rachunku może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie pod warunkiem uregulowania wobec SK banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy oraz wskazania sposobu zadysponowania środkami znajdującymi się na rachunku, tj. w formie: 1) wypłaty, 2) wypłaty transferowej, 3) zwrotu środków. 2. Wypłata lub zwrot środków może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 20. SK bank może wypowiedzieć Umowę w przypadku: 1) niedopełnienia przez Posiadacza rachunku obowiązków wynikających z Umowy, 2) jeśli przez nieprzerwany okres 6 miesięcy nie dokonano na rachunek wpłaty minimalnej określonej w Komunikacie i/lub stan środków na rachunku nie przekracza kwoty określonej Inne postanowienia SK bank obowiązany jest przekazać Posiadaczowi rachunku zawiadomienia o stanie rachunku na koniec roku kalendarzowego. Zawiadomienie o stanie rachunku, podpisane pod pieczątką firmową przez dwie osoby upoważnione do działania w imieniu SK banku, SK bank przekazuje Posiadaczowi rachunku w terminie 14 dni roboczych od zakończenia roku kalendarzowego. 2. Posiadacz rachunku może w każdym czasie uzyskać od SK banku aktualny stan salda lub wyciąg zawierający informacje o transakcjach z określonego przez Posiadacza okresu czasu. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności w wykonywanych transakcjach lub saldzie, Posiadacz rachunku powinien niezwłocznie zawiadomić SK bank prowadzący rachunek w celu przeprowadzenia korekty. Jeżeli Posiadacz rachunku nie dokona powyższego zawiadomienia w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza rachunku względem SK banku z tytułu niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji wygasają. 4. SK bank ma prawo dokonać ewentualnej korekty we wskazanym zakresie, do czego Posiadacz rachunku niniejszym upoważnia SK bank. 22. Posiadacz rachunku zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia SK banku prowadzącego rachunek o zmianie nazwiska, adresu, a także innych danych osobowych zawartych w Umowie, mających istotny wpływ na prowadzenie rachunku Za czynności związane z obsługą rachunku SK bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie prowizji i opłat. 2. Zmiana wysokości prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn, Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych, 2) zmiany kosztów obsługi oferowanych przez SK bank produktów i usług, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi tj. zmianą cen połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz kosztów rozliczeń międzybankowych, 3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 3. Zawiadomienie o zakresie proponowanych zmian SK bank przekazuje Posiadaczowi rachunku pisemnie, kierując je na ostatni wskazany przez niego adres. 4. Wraz z propozycją zmian wysokości prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku, SK bank zawiadamia Posiadacza rachunku, iż: 1) jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Posiadacz rachunku nie zgłosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się że Posiadacz wyraził na nie zgodę, 2) Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 5. SK bank informuje Posiadacza rachunku o proponowanych zmianach w wysokości prowizji i opłat związanych z obsługą rachunku, nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.

6 6. Taryfa prowizji i opłat stanowi integralną część Umowy oraz udostępniana jest w placówkach SK banku oraz na stronie internetowej SK banku pod adresem 24. Posiadacz rachunku upoważnia SK bank do pokrywania ze środków zgromadzonych na rachunku swoich zobowiązań wobec SK banku w pierwszej kolejności Za przekroczenie terminu realizacji zlecenia SK bank wypłaca na żądanie Posiadacza rachunku za każdy dzień opóźnienia odsetki od kwoty zlecenia obliczone wg aktualnej stopy procentowej właściwej dla rachunku. 2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają uprawnień Posiadacza rachunku w zakresie żądania od SK banku naprawienia w pełnym zakresie szkody, jeżeli jest ona następstwem przekroczenia przez SK bank terminu realizacji zlecenia. 3. SK bank odpowiada za wykonanie zleceń zgodnie z ich treścią. 4. Za nieprawidłowe wykonanie rozliczeń pieniężnych SK bank odpowiada do pełnej wysokości poniesionej przez Posiadacza rachunku szkody. 5. SK bank ponosi odpowiedzialność za niewykonane lub nienależycie wykonane zlecenia na zasadach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa, m.in. ustawie usługach płatniczych SK bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Umowy i / lub Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, bądź wydanie przez uprawnione organy rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, 2) zmianę funkcjonalności produktów lub usług bankowych oferowanych w SK banku niepowodującą dodatkowych zobowiązań po stronie Posiadacza rachunku, 3) zmiany w systemie informatycznym SK banku. 2. O zmianach proponowanych w Umowie i / lub Regulaminie SK bank zawiadamia Posiadacza rachunku pisemnie, kierując je na ostatni wskazany przez niego adres. 1) jeżeli przed proponowaną data wejścia w życie zmian w Umowie i / lub Regulaminie, Posiadacz rachunku nie zgłosi SK bankowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Posiadacz wyraził na nie zgodę, 2) Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu, 3) w przypadku, gdy Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw wobec proponowanych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 4. SK bank informuje Posiadacza rachunku o proponowanych zmianach w Umowie i / lub, Regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 27. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, środki pieniężne zgromadzone na rachunku, są objęte gwarancją Funduszu. Szczegółowe zasady dotyczące gwarantowania depozytów określone są w Załączniku do Regulaminu Działalność SK banku podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2. Jeżeli w przekonaniu Posiadacza rachunku działanie SK banku narusza przepisy prawa, Posiadacz rachunku ma prawo wnieść skargę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo do Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o procedurze wnoszenia skarg do Komisji Nadzoru Finansowego znajdują się na stronie www. knf.gov.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. 2. Językiem stosowanym w relacjach SK banku z Posiadaczem rachunku jest język polski. Prawem właściwym, które stanowi podstawę stosunków SK banku z Posiadaczem rachunku przed zawarciem Umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy jest prawo polskie. 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Umowy jest sąd właściwy miejscowo, ustalony zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 3. Wraz z propozycją zmian w Umowie i / lub Regulaminie, SK bank zawiadamia Posiadacza rachunku, iż:

7 Załącznik do Regulaminu rachunku oszczędnościowego indywidualne konto emerytalne Obowiązkowy system gwarantowania środków pieniężnych Depozyty gromadzone w SK banku, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.), według następujących zasad: 1) Gwarancjom BFG podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów: a) osoby fizyczne, b) szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo - pożyczkowe. 2) Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3) Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościoworozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 4) W przypadku rachunków wspólnych (np. rachunków współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna kwota gwarantowana w wysokości równowartości euro. 5) Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, wraz z należnymi odsetkami naliczonymi do dnia zawieszenia działalności banku, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności, w ramach limitu gwarancji gwarantowane są także: a) należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez bank. (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych) lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, b) należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku. 6) Gwarancjami BFG nie są natomiast objęte środki zdeponowane przez członków zarządu i rady nadzorczej banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępów dyrektorów w centrali banku jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów. 7) Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży, jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów INFORMACJA Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Warcie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-IKE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE, zwany dalej Regulaminem obowiązuje w Banku Polskiej Spółdzielczości S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Nr 17/10/2016 z dnia 28.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu: mbank mfundusz Obligacji Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 grudnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 30.08.2016 Zarządzenie Zarządcy Komisarycznego Nr: 20/K/2016

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ RAFINERIA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej Nr 20/08/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE BS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r.

Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia r. Wykaz zmian w Regulaminie świadczenia usług dla konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. (dla umów zawartych do dnia 17.12.2011 r.) lp. opis zmiany przed zmianą po zmianie podstawa prawna i faktyczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik do Uchwały nr 62 /B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 07.10.2016r REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA PODMIOTÓW III SEKTORA SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOM MAKLERSKI BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik do Uchwały Nr 36/2012 Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Polska I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM

Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM Umowa o prowadzenie Rachunku TANDEM zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Palacza 13, kod pocztowy 60-242, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA

UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO PKO KONTO DZIECKA zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_

UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE_ UMOWA PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO Postanowienia ogólne IKE_ 01.2014 1 1. Niniejsze ogólne warunki stanowią podstawę zawarcia Umowy o prowadzanie Indywidualnego Konta Emerytalnego (zwanej

Bardziej szczegółowo

Zasady gwarantowania depozytów

Zasady gwarantowania depozytów Zasady gwarantowania depozytów Depozyty gromadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo