Spis treêci. IV. Drgania i fale mechaniczne. V. Optyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treêci. IV. Drgania i fale mechaniczne. V. Optyka"

Transkrypt

1 2 2

2 Spis treêci IV. Drgania i fale mechaniczne 22. Ruch drgajàcy Drgania swobodne Przemiany energii podczas drgaƒ Drgania wymuszone i rezonans Powstawanie fal w oêrodkach materialnych Karta pracy do filmu pt. Fale mechaniczne poprzeczne i pod u ne.. 24 *27. Zjawiska falowe Fale dêwi kowe Cechy dêwi ków Karta pracy do filmu pt. Akustyka z komputerem. Oscyloskopowy obraz dêwi ku Ultradêwi ki i infradêwi ki Instrumenty muzyczne Tekst 1. Ochrona przed ha asem Test sprawdzajàcy do rozdzia u Drgania i fale mechaniczne V. Optyka 32. èród a Êwiat a Zaçmienia Odbicie Êwiat a Zwierciad a wkl s e i wypuk e Konstrukcja obrazów w zwierciad ach kulistych Za amanie Êwiat a Zjawisko ca kowitego wewn trznego odbicia Rozszczepienie Êwiat a Soczewki Konstrukcja obrazów wytworzonych przez soczewki Budowa i dzia anie oka Tekst 2. Kolory nieba Test sprawdzajàcy do rozdzia u Optyka Test podsumowujàcy DoÊwiadczenia dodatkowe dla ch tnych Zadania typu egzaminacyjnego Odpowiedzi do testów sprawdzajàcych

3 Jak rozwiàzywaç zadania z fizyki? 1. Przeczytaj uważnie treść zadania. 2. Przeprowadź analizę zadania. 3. Wypisz dane i szukane. 4. Wykonaj rysunek, jeśli jest to potrzebne i pomoże w rozwiązaniu zadania. 5. Zapisz wzory, które będą ci potrzebne do rozwiązania zadania. 6. Jeśli trzeba, przekształć wzory. 7. Wykonaj obliczenia, pamiętając o jednostkach fizycznych. 8. Zapisz odpowiedź pełnym zdaniem. Jak rozwiàzywaç testy z fizyki? 1. Czytaj uważnie każde zadanie. 2. Przypomnij sobie zjawiska, prawa fizyczne oraz potrzebne wzory. 3. Wykonaj obliczenia w brudnopisie, pamiętając o jednostkach fizycznych. 4. W każdym zadaniu podane są cztery odpowiedzi: a, b, c, d. Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 5. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. Regu a zaokràglania wyników obliczeniowych Gdy zaokrąglamy wynik do dziesiątych części po przecinku, o wyniku decyduje cyfra części setnych. Jeżeli cyfra części setnych jest równa 5 lub większa od 5, wynik zaokrąglamy, zwiększając cyfrę części dziesiątych o 1. Jeśli cyfra części setnych jest mniejsza od 5, wynik zaokrąglamy, nie zmieniając cyfry części dziesiątych. Uwaga: tytu y doêwiadczeƒ, które sà wymienione w Podstawie programowej, zapisane sà kolorem niebieskim 4

4 ARKUSZ OBLICZENIOWY 22. Ruch drgajàcy Zadanie 1. Na wykresie przedstawiono zależność wychylenia z położenia równowagi od czasu dla ciała w ruchu drgającym. 1. Odczytaj z wykresu amplitudę i okres drgań. Oblicz częstotliwość tych drgań. AO A =... T =... f = Zapisz, w których chwilach ruchu ciało przechodziło przez położenie równowagi. 3. Zapisz, w których chwilach ruchu ciało osiągało maksymalne wychylenie z położenia równowagi. 4. Oblicz prędkość średnią ciała w tym ruchu. v śr =... 7

5 Zadanie 2. Na rysunkach przedstawione są trzy wykresy zależności wychylenia od czasu dla trzech ruchów drgających. a) 22. Ruch drgajàcy b) c) 8

6 ARKUSZ BADAWCZY 35. Zwierciad a wkl s e i wypuk e DOÂWIADCZENIE 1. Zwierciad a kuliste AB Przyrzàdy i materia y: źródło światła i przegroda z trzema szczelinami lub laser wielostrumieniowy, zwierciadło wklęsłe, zwierciadło wypukłe, kartka papieru, ołówek. 1. Włącz źródło światła i postaw przed nim przegrodę. Za przegrodą ustaw zwierciadło wklęsłe i obserwuj bieg promieni padających i promieni odbitych. 2. Wykonaj te same czynności, umieszczając za przegrodą zwierciadło wypukłe. 3. Które zwierciadło skupia, a które rozprasza światło? 4. Jak nazywamy punkt, w którym równoległy snop światła skupia się po odbiciu od zwierciadła wklęsłego? 5. Zmierz linijką odległość od zwierciadła do ogniska i zapisz: f =... ± Oblicz odległość: 2f =... ± Ustaw nóżkę cyrkla na osi optycznej w odległości 2f od zwierciadła. Sprawdź, czy zwierciadło jest łukiem okręgu o promieniu 2f. ARKUSZ PROBLEMOWY Zadanie 1. Narysuj bieg promieni po odbiciu od zwierciadeł kulistych. 1. Zwierciadło wklęsłe AP 61

7 35. Zwierciad a wkl s e i wypuk e 2. Zwierciadło wklęsłe 3. Zwierciadło wypukłe Zadanie 2. Gdzie (w jakich urządzeniach) stosuje się zwierciadła wklęsłe, a gdzie wypukłe? 62

8 39. Rozszczepienie Êwiat a ARKUSZ BADAWCZY. Badanie barw Êwiat a DOÂWIADCZENIE 1. AB Przyrzàdy i materia y: źródło światła, przesłona ze szczeliną, pryzmat, ekran, kolorowe kredki. 1. Na drodze wiązki światła ustaw pryzmat tak, aby przechodzące przez niego światło uległo rozszczepieniu. 2. Na jakie barwy rozszczepiło się światło białe? Wykonaj rysunek. DOÂWIADCZENIE 2. Przyrzàdy i materia y: biała kartka papieru, kolorowe pisaki, kawałek czerwonej przezroczystej folii. 1. Narysuj na kartce kilka kółek i zamaluj je pisakami na różne kolory. 2. Popatrz na kolorowe koła przez czerwoną folię. Jak zmieniły się barwy kół? 73

9 39. Rozszczepienie Êwiat a DOÂWIADCZENIE 3. Przyrzàdy i materia y: brystol, cyrkiel, nożyczki, ołówek, wykałaczki, linijka, farby lub kolorowe pisaki. 1. Na brystolu narysuj kilka okręgów o średnicy 3 cm, a następnie je wytnij. 2. Pomaluj koła farbami, tak jak pokazano na rysunkach. 3. Po wyschnięciu farby zrób nóżką cyrkla w środku każdego koła dziurkę, a następnie włóż w nią wykałaczkę. 4. Oprzyj ostrze wykałaczki na płaskim podłożu i szybko zakręć kolorowym bączkiem. 5. Obserwuj barwę wirującego koła i zapisz wyniki swoich obserwacji. ARKUSZ PROBLEMOWY Zadanie 1. Na rysunku znajdują się dwa pryzmaty. Światło białe, przechodząc przez pierwszy pryzmat, rozszczepia się. Zaznacz kolorami barwy promieni po rozszczepieniu światła białego. Następnie światło, po przejściu przez wąską szczelinę w przesłonie, pada na kolejny pryzmat. Używając odpowiednich kolorów, narysuj dalszy bieg promieni w drugim pryzmacie. AP 74

10 Test sprawdzajàcy do rozdzia u Optyka Sprawdê, czy umiesz W tym teście możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów. Na rozwiązanie testu masz 20 minut. Poprawne odpowiedzi znajdziesz na stronie 111. Zapisz uzyskaną liczbę punktów: Zadanie 1. (0 1) Światło przechodzi z wody do powietrza i załamuje się na granicy tych ośrodków. Kąt padania światła w wodzie jest mniejszy od kąta granicznego i równy α =30. Kąt załamania w powietrzu jest równy: a) β =30 b) β>30 c) β<30 d) β =0 Zadanie 2. (0 1) Dalekowidz nosi okulary o zdolności skupiającej +2 dioptrie. Ogniskowa każdej soczewki w jego okularach jest równa: a) 0,5 m b) 2 m c) 0,2 m d) 1 m Zadanie 3. (0 1) W odległości 30 cm przed cienką soczewką skupiającą o ogniskowej 10 cm postawiono przedmiot. Obraz na ekranie był: a) rzeczywisty, odwrócony, powiększony. b) rzeczywisty, prosty, powiększony. c) rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony. d) pozorny, prosty, pomniejszony. Zadanie 4. (0 1) Promień światła biegnący w szkle pada na granicę szkła i powietrza. Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia zachodzi wtedy, gdy spełniony jest warunek: a) kąt padania równa się kątowi granicznemu. b) kąt padania jest większy od kąta granicznego. c) kąt padania jest mniejszy od kąta granicznego. d) kąt padania równa się zero. Zadanie 5. (0 1) Paweł obserwował znaczek pocztowy przez lupę o ogniskowej 15 cm. W jakiej odległości od lupy powinien umieścić znaczek? a) Mniejszej niż 15 cm. b) Większej niż 30 cm. c) Większej niż 15 cm, ale mniejszej niż 30 cm. d) Większej niż 60 cm. 91

11 Test sprawdzajàcy do rozdzia u Optyka Zadanie 6. (0 1) Układ optyczny oka tworzy na siatkówce obraz: a) powiększony, prosty. b) pomniejszony, prosty. c) powiększony, odwrócony. d) pomniejszony, odwrócony. Zadanie 7. (0 1) Jakie soczewki korygują dalekowzroczność? a) Rozpraszające. b) Skupiające. c) Rozpraszające lub skupiające. d) Zależy to od zdolności skupiającej soczewki oka. Zadanie 8. (0 1) Po przejściu światła białego przez szklany pryzmat na ekranie otrzymano barwy w następującej kolejności: a) czerwona, żółta, pomarańczowa, zielona, niebieska, indygo, fioletowa. b) czerwona, żółta, pomarańczowa, zielona, fioletowa, niebieska, indygo. c) czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, fioletowa, niebieska, indygo. d) czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, indygo, fioletowa. Zadanie 9. (0 1) Jeżeli kąt między promieniem padającym na zwierciadło płaskie a promieniem odbitym od tego zwierciadła wynosi 140, to kąt padania jest równy: a) 70 b) 100 c) 140 d) 40 Zadanie 10. (0 1) Jeżeli kąt pomiędzy promieniem odbitym od zwierciadła płaskiego a powierzchnią zwierciadła wynosi 40, to kąt odbicia jest równy: a) 40 b) 50 c) 60 d) 80 Brudnopis: 92

12 Test podsumowujàcy Sprawdê, czy umiesz W tym teście możesz uzyskać maksymalnie 20 punktów. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. Poprawne odpowiedzi znajdziesz na stronie 111. Zapisz uzyskaną liczbę punktów: Zadanie 1. (0 1) Ania zmierzyła amplitudę i okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie. Prędkość średnią ciężarka wykonującego drgania powinna obliczyć ze wzoru: a) v = A T b) v = 4A T c) v = A 4T d) v = 2A T Zadanie 2. (0 1) Na podstawie rysunku określ rodzaj fali i odczytaj jej długość. a) Podłużna, λ = 1 m. b) Poprzeczna, λ = 1 m. c) Podłużna, λ = 2 m. d) Poprzeczna, λ = 2m. Zadanie 3. (0 1) Prędkość fali po przejściu do drugiego ośrodka maleje dwukrotnie. Jak zmieni się długość tej fali po przejściu do drugiego ośrodka? a) Nie zmieni się. b) Wzrośnie dwukrotnie. c) Zmaleje dwukrotnie. d) Zmaleje czterokrotnie. Zadanie 4. (0 1) Jeżeli fala ma prędkość 2 m/s i okres 4 s, to jej długość wynosi: a) 8 m b) 2 m c) 0,5 m d) 4 m Zadanie 5. (0 1) Jeżeli długość fali wynosi 8 m, a jej częstotliwość to 5 Hz, prędkość rozchodzenia się fali jest równa: a) 8 m/s b) 13 m/s c) 40 m/s d) 20 m/s 95

13 Test podsumowujàcy Zadanie 6. (0 1) Na ekranie oscyloskopu zarejestrowano przebieg drgań cząsteczek powietrza w fali dźwiękowej. Częstotliwość tej fali wynosi: a) 16 Hz b) 1000 Hz c) 100 Hz d) 160 Hz Zadanie 7. (0 1) Na rysunkach przedstawiono zapis oscyloskopowy czterech tonów. Najwyższy ton jest na rysunku: a) 1. b) 2. c) 4. d) 3. Zadanie 8. (0 1) Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149, km. Odległość ta inaczej zapisana to: a) km b) km c) km d) km Zadanie 9. (0 1) Okres drgań kulki zawieszonej na sprężynie wynosi 0,2 s, czyli kulka wykonuje drgania z częstotliwością: a) 0,5 Hz b) 2 Hz c) 4 Hz d) 5 Hz Zadanie 10. (0 1) Jeżeli fala dźwiękowa o częstotliwości 1000 Hz rozchodzi się w powietrzu z prędkością 330 m/s, to jej długość jest równa: a) 330 m b) 0,033 m c) 33 m d) 0,33 m 96

14 Dobry sposób na egzamin! Nowy zeszyt ćwiczeń w wersji papierowej i elektronicznej na W zeszycie ćwiczeń znajdziesz zadania, które skutecznie pomogą ci przygotować się do kartkówek, sprawdzianów i egzaminu. Możesz korzystać z ćwiczeń w wersji papierowej lub elektronicznej. Ćwiczysz online, tak jak lubisz i kiedy chcesz. Zadania są zgodne z podręcznikiem i wymaganiami egzaminu gimnazjalnego. Wejdź na i sprawdź się! WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE wsip.pl infolinia:

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Maria Majewska. Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa III Maria Majewska Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą. Ocena dopuszczająca [1] - zna pojęcia: położenie równowagi,

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 Liczba godzin do realizacji: 34 Realizujący: Anna Wojtak XI. ELEKTROMAGNETYZM 1. Temat lekcji: Magnesy i ich oddziaływanie. Bieguny magnesów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32

ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 ZESTAW DO ĆWICZEŃ Z OPTYKI GEOMETRYCZNEJ V 7 32 Informacje wstępne Poznanie kompletu rozpoczynamy od obejrzenia poszczególnych elementów, posługując się wykazem. Starajmy się zapamiętać nazwy pomocy i

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz

FENIKS. Pakiet nr 12: Jaka jest natura światła? dr Tadeusz Pałasz FENIKS długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania nauczania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Pakiet

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA - KLASA III I PÓŁROCZE ELEKTROSTATYKA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - wie, że podczas elektryzowania ciała gromadzą się ładunki jednego rodzaju ; - wie, że ciała naelektryzowane

Bardziej szczegółowo