SSASS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSTRZYNIE UL. PIASTA 1, KOSTRZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SSASS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSTRZYNIE UL. PIASTA 1, 62-025 KOSTRZYN"

Transkrypt

1 SSASS K I N G A M A R E K P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSTRZYNIE UL. PIASTA 1, KOSTRZYN ADRES: DZIAŁKA NR EWID. 1162/5, ARK. 15, OBRĘB KOSTRZYN, GMINA KOSTRZYN JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SSASS KINGA MAREK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA, POZNAŃ UL. CHOCISZEWSKIEGO 6/34, TEL PROJEKT: inŝ. arch. Hieronim Cichy, upr. nr 94/75/Pm w specj. architektonicznej OPRACOWANIE: mgr inŝ. arch. Kinga Marek DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI: czerwiec 2010r.

2 Spis treści: Opis techniczny. Część rysunkowa: Rys. nr 1. Plan zagospodarowania skala 1: 500 Rys. nr 2. Mapa zasadnicza - oryginał skala 1: 500 Rys. nr 3. Schemat zagospodarowania placu zabaw skala 1: 100 Przykładowe detale urządzeń zabawowych 2

3 I. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania: a. wizja w terenie; b. inwentaryzacja szkicowa i fotograficzna; c. uzgodnienia z inwestorem. 2. Przedmiot opracowania i adres budowy. Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania części terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Kostrzynie, na plac zabaw dla dzieci, w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. Projekt obejmuje wyłącznie roboty budowlane związane z wykonaniem podłoŝa i ogrodzenia oraz montaŝem urządzeń zabawowych. Adres budowy: działka nr ewid. 1162/5, ark. 15, obręb Kostrzyn, gmina Kostrzyn, woj. wlkp. 3. Inwestor i jego adres: Szkoła Podstawowa w Kostrzynie Ul. Piasta Kostrzyn 4. Jednostka projektowa. SSASS Kinga Marek - pracownia architektoniczna ul. Chociszewskiego 6/34, Poznań Projektanci : mgr inŝ. architekt Kinga Marek inŝ. architekt Hieronim Cichy, upr. nr 94/75/Pm w specj. architektonicznej 5. Bilans powierzchni terenu Bilans powierzchni terenu placu zabaw: m 2 powierzchnia bezpieczna amortyzująca upadek (piankowa) kolor pomarańczowy 220,00 powierzchnia utwardzona w strefie komunikacyjnej - tartan - kolor niebieski 55,00 zieleń 225,00 Razem: 500,00 6. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren szkoły z boiskiem sportowym, częściowo utwardzony. Na terenie znajdują się drzewa i krzewy, zieleń niska. Teren jest ogrodzony. Teren przeznaczony na plac zabaw jest nieutwardzony, pokryty zielenią niską, rośnie na nim kilka drzew. 7. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projektuje się plac zabaw dla dzieci w zachodniej części terenu boiska. Projekt przewiduje zorganizowanie placu zabaw o pow. 500m², w kształcie trapezu, na który będą się składały: - strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni 220,00 m²; - strefy komunikacyjnej (ścieŝka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o powierzchni 55,00 m²; - strefy zielonej pod trawniki o powierzchni 225,00 m². 8. Ogrodzenie terenu placu zabaw. Wykonać ogrodzenie w formie siatki stalowej o oczkach prostokątnych, zamocowanej do słupków z rury stalowej d=6cm, zaślepionej górą. Słupki montować do stóp betonowych o 3

4 szer. 30cm, długości 30m i wysokości 5cm nad poziom terenu. W ogrodzeniu zamontować furtkę. Wszystkie elementy ogrodzenia w kolorze zielonym. 9. WyposaŜenie placu zabaw w urządzenia do zabaw. Plac zabaw wyposaŝyć w następujące urządzenia i zestawy urządzeń do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym: - huśtawka standardowa podwójna; - huśtawka wagowa; - dwa zestawy zabawowe; - zestaw sprawnościowy; - zestaw wspinaczkowy. Urządzenia do placu zabaw naleŝy zakupić jako elementy gotowe. Powinny one posiadać niezbędne atesty bezpieczeństwa. Urządzenia zabawowe muszą być zamontowane na nawierzchniach bezpiecznych i znajdować się w odległości min. 1,50 m od siebie oraz od innych nawierzchni. Huśtawki wahadłowe muszą znajdować się w odległości min. 3,90 m od krawędzi nawierzchni bezpiecznej. Uwaga! Bezwzględnie musi być zapewniona strefa swobodnego upadku dziecka, w której nie moŝe znaleźć się Ŝaden inny element. Dopuszcza się dobór innych podobnych zestawów urządzeń zabawowych, po konsultacji z inwestorem i projektantem, z wyjątkiem piaskownic i karuzel. 10. WyposaŜenie dodatkowe placu zabaw Plac zabaw powinien być wyposaŝony w następujące elementy dodatkowe: - tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposaŝenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uŝytkowania; - tablica informacyjna z regulaminem; - trejaŝ z siedziskiem i koszem na śmieci. 11. Rozwiązania materiałowe i realizacyjne nawierzchni placu zabaw: Przyjęte rozwiązania materiałowe placu zabaw: - nawierzchnia bezpieczna (piankowa) kolor pomarańczowy paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange amortyzująca upadek dziecka z wysokości 1,5m - ułoŝona pod urządzeniami zabawowymi; - nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) kolor niebieski paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau ułoŝona w postaci ścieŝki o szer. 1m; - nawierzchnia trawiasta. Kolory nawierzchni zgodnie z kolorystyką programu RADOSNA SZKOŁA. Elementy drewniane. Konstrukcja urządzeń zabawowych z okrąglaków drewnianych o średnicach 100, 120 i 140 mm o parametrach gwarantujących nieprzekroczenie dopuszczalnych pęknięć wzdłuŝnych. Poziome elementy pomostów, podestów, platform, i schodów, oraz powierzchnie trapów z krawędziaków sosnowych z poprzecznie ryflowanymi powierzchniami górnymi poziomych elementów (podłóg). Pozostałe elementy drewniane z desek o grubościach od 20 do 50 mm lub z okrąglaków o średnicach od 50 do 80 mm. Wszystkie krawędzie drewnianych elementów szlifowane, o gładkości zgodnej z obowiązującą normą. Drewno zabezpieczone przed działaniem korozji biologicznej, zaimpregnowane metodą ciśnieniowo-próŝniową, z zastosowaniem środków ekologicznych, przebadanych toksykologicznie, dopuszczone przez PZH. Proces impregnacji zgodny z obowiązującą normą. Elementy metalowe. Ślizg zjazdowy z blachy kwasoodpornej. Boki z blachy węglowej, wzmocnionej profilami zamkniętymi i rurą, ocynkowane ogniowo, opcjonalnie mogą być pomalowane farbą poliuretanową. Na wszystkich łączeniach spawy ciągłe. Ślizgi zgodne z obowiązującą normą. 4

5 Podstawy metalowe, pod elementy konstrukcyjne wykonane z ceowników, cynkowane ogniowo zgodnie z obowiązującą normą. Łańcuchy techniczne wykonane z pręta d=6 mm, o oczku posiadającym wewnętrzny wymiar w jednej osi nie większy niŝ 8 mm, zgodnie z obowiązującą normą, ocynkowane ogniowo, posiadają ogniwa krótkie. Akcesoria metalowe ze stali nierdzewnej (np. krętliki do huśtawek wahadłowych, przeguby krzyŝowe do huśtawek obrotowych), lub ze stali wysokogatunkowej, cynkowane ogniowo lub galwanicznie. Ramy stalowe podłóg z kątowników zimno giętych. Szczeble, osłony, krokwie dachów, bariery, zastrzały w huśtawkach wahadłowych i rury zjazdowe - z rur. Wszystkie elementy stalowe ze stali wysokogatunkowej ocynkowanej ogniowo zgodnie z obowiązującą normą. Elementy z tworzyw sztucznych Siedziska do huśtawek wagowych i wahadłowych z wysokiej jakości gumy, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, pokrywającej stabilną konstrukcję nośną wykonaną z aluminium. Siedziska huśtawki gniazdo wykonane z liny stalowej d= 16 mm w oplocie z liny polipropylenowej. Siedziska zgodne z obowiązującą normą. Siatki i liny z odpornej na wandalizm wielowłóknowej siatki polipropylenowej z rdzeniem z liny stalowej. Zakończenia z aluminium, zaciskane hydraulicznie. NaleŜy stosować zaślepki uniemoŝliwiające odkręcenie nakrętek przez wandali, niwelujące jednocześnie otwory technologiczne w okrąglakach drewnianych oraz zabezpieczające je przed gromadzeniem się w tych otworach wody i wilgoci. Otwory technologiczne w drewnie konstrukcyjnym zabezpieczyć zaślepkami z wytrzymałego mechanicznie i odpornego na dzielenie promieni UV poliamidu. Wystające nakrętki zabezpieczyć zaślepkami kołpakowymi sześciokątnymi, montowanymi na nakrętki przy uŝyciu specjalistycznego kleju. W celu wyeliminowania zakleszczeń palców oraz odzieŝy bawiących się dzieci, przy połączeniu dwóch belek, stosować dystanse wykonane z poliamidu wytrzymałego mechanicznie i odpornego na działanie promieni UV. Dachy i bariery z płyt laminowanych HPL Wytyczne realizacyjne placu zabaw Nawierzchnia bezpieczna. Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych. Nawierzchnię tą powinien wykonać profesjonalny wykonawca wg rozwiązań systemowych. Na warstwie 15cm piasku utworzyć warstwę tłucznia (kruszywo naturalne, kamień, beton) o grubości 15cm, na nim wykonać warstwę drobnego Ŝwiru (0,2-0,6cm) o grubości 6 cm. Podbudowę ubijać warstwami, następnie wykonać nawierzchnię piankową/gumową o grubości 9cm.. W celu ułatwienia spływu wód opadowych naleŝy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych naleŝy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą Nawierzchnia komunikacyjna Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieŝki) nawierzchnię z wyrobów typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość ścieŝek wynosi ~1,0 m. Nawierzchnię w/w ciągów naleŝy ograniczyć obrzeŝem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. W celu ułatwienia spływu wód opadowych naleŝy zastosować spadek poprzeczny 2,0 %. Podbudowę wykonać jak w punkcie Nawierzchnia trawiasta Projektuje się wyłoŝenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. NaleŜy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed załoŝeniem trawnika naleŝy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), naleŝy zastosować 10-centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułoŝenie darni z rolki lub zasiew trawy 5

6 naleŝy ograniczyć obrzeŝem oraz wyrównać. PodłoŜe naleŝy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed załoŝeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu moŝna zastosować środki chwastobójcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew naleŝy dokonać w ilości większej o 5% niŝ wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 12. Ogólne zasady montaŝu elementów placu zabaw Rozmieszczenie elementów na placu powinno być zgodne z dostarczonym projektem. MontaŜ urządzeń zabawowych naleŝy przeprowadzać na równym terenie. Ślizgi naleŝy montować tak, aby w jak najmniejszym stopniu nagrzewały się od słońca. Przy montaŝu urządzeń naleŝy przestrzegać stosowania stref swobodnego upadku między nimi zaleŝnie od typu urządzenia. Elementy powinny być zamontowane z naleŝytą starannością. NaleŜy odpowiednio utwardzić nawierzchnię wokół elementów konstrukcyjnych znajdujących się w gruncie, odpowiednio wykonać wszystkie mocowania, dokręcić śruby. Do wyposaŝenia placów zabaw, zgodnie z normami, zalicza się takŝe nawierzchnie, które muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 13. Dane specjalne. Teren szkoły jest objęty ochroną konserwatorską. Teren nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŝeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŝytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakości i sposób odprowadzenia ścieków. Wody opadowe z nawierzchni bezpiecznych i komunikacyjnych (piankowe, gumowe) zostaną rozprowadzone po terenie. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. Nie przewiduje się. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. Nie przewiduje się. Emisja hałasu oraz wibracji, a takŝe promieniowania, a w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. Nie przewiduje się. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wykazać, Ŝe przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Podjęte w projekcie działania dodatnio wpłyną na odbiór przestrzenny i funkcje rekreacyjne terenu. Obiekty nie będą wpływać negatywnie na wody powierzchniowe. Obiekty nie będą wpływać negatywnie na wody podziemne. 6

7 Obiekty nie będą generować zagroŝeń dla otaczających budynków ani w fazie prac budowlanych, ani w czasie eksploatacji. 15. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. Nie występują. 16. Uwagi końcowe. Projektant zastrzega sobie prawo do zmian w przyjętych rozwiązaniach. Na kaŝdą zmianę w projekcie Wykonawca musi uzyskać zgodę Projektanta i Inwestora. Wszelkie prace przygotowawcze naleŝy prowadzić pod ścisłym nadzorem inŝynierskim, a prace ziemne pod nadzorem geologa. Roboty budowlane naleŝy zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi podyktowanymi Prawem Budowlanym, zgodnie ze sztuką budowlaną i przy zastosowaniu przepisów BHP. Plac zabaw naleŝy eksploatować zgodnie z obowiązującymi normami (PN , PN ). Urządzenia zabawowe muszą być certyfikowane na zgodność z obowiązującymi normami. Autorzy niniejszego projektu posiadają prawa autorskie do wszystkich rozwiązań zastosowanych w niniejszym opracowaniu w szczególności architektonicznych chronione Prawem Autorskim. Opracowanie: mgr inŝ. arch. Kinga Marek Projektant: inŝ. arch. Hieronim Cichy, upr. nr 94/75/Pm w specj. architektonicznej 7

8 Oświadczenie Ja, niŝej podpisany, jako autor projektu zagospodarowania części terenu boiska szkolnego na plac zabaw dla dzieci w ramach programu rządowego Radosna Szkoła; działka nr ewid. 1162/5, ark. 15, obręb Kostrzyn, gmina Kostrzyn, woj. wlkp., działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 93 z , poz. 888), oświadczam, Ŝe projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej inŝ. arch. Hieronim Cichy upr. nr 94/75/Pm w specj. architektonicznej 8

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

VERTE VERTE. pracownia projektowa

VERTE VERTE. pracownia projektowa OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków,

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo