K W A D R A T S P Ó Ł K A C Y W I L N A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K W A D R A T S P Ó Ł K A C Y W I L N A"

Transkrypt

1 K W A D R A T S P Ó Ł K A C Y W I L N A N Ul. Mieszka I Elbląg NIP Zgłoszenie robót budowlanych NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYMOWIE W RAMACH PROJEKTU RADOSNA SZKOŁA OBIEKT: PLAC ZABAW W CIESZYMOWIE ADRES: CIESZYMOWO GM. MIKOŁAJKI POMORSKIE DZIAŁKA NR: 90/13, OBRĘB STĄśKI GM. MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ADRES INWESTORA: UL. DZIERZGOŃSKA 2, MIKOŁAJKI POMORSKIE NiŜej podpisani projektanci oświadczają, Ŝe projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z późn. zm.) PROJEKTANCI: Projektant Imię i Nazwisko mgr inŝ. Jerzy Kołodziejski Nr uprawnień/ specjalność 2042/EL/98 Podpis Elbląg, lipiec 2010

2 I. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA Niniejsza dokumentacja została opracowana na zlecenie Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie. Przedmiotem opracowania jest: - Inwentaryzacja istniejącego placu zabaw, - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu modernizowanego placu zabaw, II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Teren opracowania stanowi istniejący plac zabaw mieszczący się na terenie Szkoły Podstawowej w Cieszymowie, usytuowany w pobliŝu budynku szkolnego oraz boiska sportowego. Otoczone jest z dwóch stron Ŝywopłotem i ogrodzeniem z siatki. Dojście do istniejącego placu zabaw zorganizowane jest przez bramę wejściową do szkoły i boisko sportowe. Nawierzchnia placu zabaw stanowi trawnik krótko przystrzyŝony. Plac ma 564 m 2 powierzchni. Plac zabaw wyposaŝony jest w następujące urządzenia: 1/ zestaw rekreacyjny obejmujący 3 wieŝe z dachem dwuspadowym, most wiszący, 3 zjeŝdŝalnie, drabina dwustronna, kratownica, 2/ piaskownica, 3/ huśtawka waŝka, 4/ ścianka wspinaczkowa, 5/ huśtawka podwójna, 6/ karuzela tarczowa, 7/ huśtawka spręŝynowa szt. 2. Stan urządzeń dobry. Ścianka wspinaczkowa i huśtawka podwójna usytuowane ok. 40 m od zorganizowanego placu zabaw, nie tworzą z nim jednej spójnej całości. Teren nadaje się na modernizację małego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła''. Zagospodarowanie tego placu pozwoli na stworzenie dodatkowego miejsca dla szkoły, gdzie będą mogły bezpiecznie bawić się dzieci najmłodsze i nie tylko, pod opieką dorosłych, zwłaszcza w czasie przerw lekcyjnych jak i zajęć pozalekcyjnych. Modernizacja istniejącego placu poprawi warunki bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń znajdujących się na tym terenie i potencjalnie moŝe ochronić uŝytkowników przed urazami ciała.

3 Widok na ściankę wspinaczkową i huśtawkę podwójną Widok na karuzelę tarczową, huśtawkę waŝkę i huśtawkę spręŝynową. Widok na piaskownicę, zestaw rekreacyjny i huśtawkę spręŝynową.

4 Zwięzły opis i harmonogram planowanych działań dotyczących potrzeb w zakresie modernizacji placu: 1. Prace przygotowawcze: sporządzenie dokumentacji dotyczącej modernizacji szkolnego placu zabaw. 2. Przygotowanie terenu pod organizację placu zabaw (usunięcie warstwy wierzchniej gruntu.pod podbudowę i warstwy przepuszczalne wody opadowe). 5. MontaŜ urządzeń i sprzętu rekreacyjnego. 6. Zainstalowanie tablicy zawierającej regulamin oraz zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napisu o treści Szkolny plac zabaw wyposaŝony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA". 7. Pokrycie części powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczną nawierzchnią syntetyczną oraz uzupełnienie zieleni trawiastej. III. OPIS ROZWIĄZAŃ SZCZEGÓŁOWYCH PLACÓW ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA - SZKOLNY PLAC ZABAW "MAŁY" O POWIERZCHNI 240 m 2 zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na terenie o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 20 m i wydzieleniu: * strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni ~150m 2 * strefy komunikacyjnej (ścieŝka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o powierzchni ~20 m 2 * strefy zieleni pod trawniki i o powierzchni ~70 m 2 * zainstalowanie nowych urządzeń tj. drzewko linowe i młynek

5 Ogrodzenie terenu placu zabaw. Nie zakłada się konieczności wygrodzenia terenu placów zabaw dla dzieci gdyŝ obiekt ten znajduje się na obszarze Szkoły Podstawowej w Cieszymowie, która jest ogrodzona. WyposaŜenie placów zabaw w elementy dodatkowe takie jak: * tablica informacyjna z regulaminem, * istniejąca ławeczka w strefie trawnika WyposaŜenie placów zabaw w nawierzchnie takie jak: * nawierzchnia bezpieczna - kolor pomarańczowy - paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange - ułoŝona z kształtek, tworzących nieregularne układy powierzchni okalające urządzenia placu zabaw strefą bezpiecznego ewentualnego upadku; * nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) - kolor niebieski - paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau - ułoŝona w postaci ścieŝki; * nawierzchnia trawiasta odcinająca poszczególne urządzenia. Fragment terenu zielonego" szkolnego placu zabaw winien pełnić równieŝ funkcję rekreacyjną, słuŝącą do zabaw i wypoczynku. Kolory nawierzchni przyjęto zgodnie z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA". Elementy wyposaŝenia placów zabaw dla dzieci młodszych na terenach przyszkolnych projektuje się w konwencji naturalnej", z materiałów drewnianych (okrąglaki, bale) oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drąŝków metalowych, które przedstawiono na planszach rysunkowych (elementy gotowe -projektowane na zamówienie - winny posiadać wszelkie certyfikaty). Istniejące juŝ wyposaŝenie terenów szkolnych w urządzenia rekreacyjno-ruchowe, zieleń, ławki czy kosze na śmieci - moŝna dowolnie włączyć w projektowane place zabaw dla dzieci młodszych. IV. WYTYCZNE REALIZACYJNE PLACÓW ZABAW NAWIERZCHNIA TRAWIASTA Projektuje się obsianie części powierzchni placu trawą. NaleŜy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia ma być wyprofilowana ze spadkiem od 1-3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed załoŝeniem trawnika naleŝy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.). Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), naleŝy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod zasiew trawy naleŝy wyrównać.

6 PodłoŜe naleŝy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed załoŝeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu moŝna zastosować środki chwastobójcze. Zakupu nasion pod zasiew naleŝy dokonać w ilości większej o 5% niŝ wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie figur geometrycznych. Nawierzchnię naleŝy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych naleŝy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. NaleŜy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieŝki) nawierzchnię z wyrobów typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijalna lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość ścieŝek wynosi ~1,0 m. Nawierzchnię w/w ciągów naleŝy ograniczyć obrzeŝem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą, a wystające części obrzeŝy naleŝy pokryć tartanem. W celu ułatwienia spływu wód opadowych naleŝy zastosować spadek poprzeczny 2,0 %. V. OPRACOWANIE PROJEKTU MODERNIZACJI PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIESZYMOWIE Mając na uwadze wyŝej wymienione wytyczne została opracowany projekt modernizacji placu zabaw. Opis projektu. PołoŜenie placu narzuciło w pewnym sensie rozmieszczenie projektowanych nawierzchni i terenu zielonego. Został zaprojektowany specjalny układ kolorystyczny, w który zostały wkomponowane urządzenia przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat. Lokalizacja i rozmieszczenie nawierzchni projektowanych syntetycznych i trawnika zostało podyktowane otoczeniem placu przez budynki szkoły. Dlatego np. nawierzchnia trawiasta znajduje się po stronie południowej, tam gdzie nie ma ściany budynku. Równocześnie nawierzchnie syntetyczne zostały zaprojektowane pod urządzeniami tak aby teren trawnika oddzielał je od siebie stwarzając wraŝenie harmonii z otoczeniem i boiskiem szkolnym, które ma nawierzchnię trawiastą. Na placu od strony budynku zaprojektowano ławeczkę.

7 MontaŜ wszystkich urządzeń naleŝy wykonać przed ułoŝeniem nawierzchni syntetycznych. Nawierzchnie: Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej zgodną z normą EN 1177 w kolorze pomarańczowym PANTONE: 152 C, RAL: 2011, na której zostanie zainstalowany sprzęt zabawowy i rekreacyjny, o powierzchni ok. 150 m2,. Dodatkowo zostanie zaprojektowana nawierzchnia elastyczna w kolorze niebieskim zgodna z normą EN 1177 w odcieniu PANTONE 540 C, 5003 ok. 20 m2. Pomiędzy trawnikiem a nawierzchnia sztuczną opaska z kostki betonowej pokrytej substancją syntetyczną lub obrzeŝem z granulatu gumowego. Urządzenia : Projekt zakłada wyposaŝenie placu zabaw w urządzenia niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym. Zaleca się montowanie urządzeń przed ułoŝeniem nawierzchni syntetycznej. Jak równieŝ zlecenie montaŝu urządzeń wyspecjalizowanej firmie, która ma doświadczenie w tego typu realizacjach. Rozmieszczenie urządzeń na planszach projekt zagospodarowania. Dobór gatunkowy: 1 Nasiona traw Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z róŝnych gatunków traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunków, klasę, nr normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Siew. Przy sporządzaniu mieszanki traw naleŝy dokładnie odwaŝyć nasiona poszczególnych gatunków. w celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 powierzchni naleŝy przeznaczyć ok. 3kg mieszanki nasion. Nasiona naleŝy wysiewać na wilgotną glebę i ewentualnie chronić przed wysuszeniem przykrywając 3-5mm luźną warstwą organiczną lub innym przylegającym do powierzchni materiałem. Nasiona najlepiej jest wysiewać gdy gleba jest wilgotna, a temperatura wynosi ok. 10 stopni Celsjusza. Najlepszą porą do wysiewu jest okres od końca lipca do września. W maju czerwcu nasiona równieŝ moŝna wysiewać, ale o tej porze roku są bardziej naraŝone na wysychanie. Nasiona, które zaczynają kiełkować, a są naraŝona na wysychanie - obumierają. W przypadku trawników sportowych, ozdobnych, uŝytkowych, powierzchni trawiastych i błoń, trawa powinna utworzyć szczelną i spójną powłokę z przynajmniej jedną rośliną na 1cm2. Przy przekazywaniu trawnika, murawa powinna być dobrze rozwinięta. w rok od wysiewu rośliny powinny pokrywać całą powierzchnię, a pojedyncza roślina powinna zajmować ok. 2cm powierzchni. Pielęgnacja roślin do czasu odbioru. Murawy sportowe, trawniki ozdobne, uŝytkowe i powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 6-8cm, przycinając rośliny do wysokości 4-5cm, przynajmniej raz przed oddaniem terenu.

8 Nie powinno się jednak usuwać więcej niŝ 1/3 długości blaszki liściowej przy kaŝdorazowym koszeniu. Wysokość trawnika kontroluje się za pomocą miarki ze skalą milimetrową. Przy kaŝdym przyłoŝeniu, odczytuje się najwyŝszą długość najbliŝszych liści. przeprowadza się 10takich pomiarów w miejscach równomiernie rozłoŝonych n na 200 m2 terenu. Uzyskana średnia jest traktowana jako aktualna wysokość murawy.

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo