PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Miasto Inowrocław Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; Inowrocław Lokalizacja: Zespół Szkół Integracyjnych Ul. Krzymińskiego 4; Inowrocław BranŜa: Projektant: Opracował: ARCHITEKTURA inŝ. Zdzisław Biechowiak WOIA 0423, KUP/BO/0250/06 Nr upr. GP 151/7346/II/38/91 GA-N 362/8346/II/12/79 mgr inŝ. Marcin Maciejewski

2 SPIS TREŚCI INOWROCŁAW 20 PAŹDZIERNIK 2009 r. I. Dane ogólne 3 1. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Lokalizacja 3 II. Opis techniczny 3 1. ZałoŜenia projektowe 3 2. Projektowane urządzenia i wyposaŝenie 4 3. Nawierzchnie Trawiasta Bezpieczna 4 4. Elementy konstrukcyjne i materiałowe Zestaw ze zjeŝdŝalnią Ścianka wspinaczkowa Domek z podestem Zestaw zręcznościowy Betonowy stół do gry w szachy lub Chińczyka Huśtawka podwójna wahadłowa Ławka Kosz na śmieci stalowy Regulamin placu zabaw Płot drewniany z połowic 7 4,11 Wieszaki 7 Schematy rysunkowe urządzeń 7-20 III. Część rysunkowa Mapa do celów projektowych Rzut poziomy Placu Zabaw Wizualizacja trójwymiarowa Placu Zabaw PołoŜenie i kolorystyka nawierzchni Rzut poziomy Placu Zabaw rysunek montaŝowy 26 Oświadczenie projektanta 27 Zaświadczenie z Izby InŜynierów 28 Zaświadczenie o wpłacie do Izby InŜynierów 29 Stwierdzenie przygotowania zawodowego 30 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 31

3 I. DANE OGÓLNE 1. Przedmiot i cel opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Krzymińskiego 4 w Inowrocławiu. Projektowany Plac Zabaw ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci klas od I- III, dać im moŝliwość atrakcyjnego spędzenia czasu na świeŝym powietrzu podczas gier i zabaw oraz zwiększenia ich aktywności fizycznej w estetycznym i kolorowym otoczeniu. Teren placu zabaw powinien spełniać wymogi pod względem ilości nasłonecznienia, stwarzać moŝliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosownych odległości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 2. Podstawa opracowania Podstawę prawną opracowania stanowi: - Zlecenie Inwestora Umowa nr 1/2009 zawarta w dniu 22 września 2009r. - Przeprowadzone wizje lokalne - Mapa do celów projektowych w skali 1: Uzgodnienia z Inwestorem 3. Lokalizacja W miejscu lokalizacji placu zabaw występuje niewielkie zróŝnicowanie terenu. Projektowany plac znajduje się na terenie szkoły w części północno zachodniej, w pobliŝu zieleni. Teren nie jest utwardzony, poprowadzone są naturalne ścieŝki. Projektowana wielkość placu to 25 m na 20 m. Teren naleŝy całkowicie ogrodzić płotem drewnianym o wysokości 1,20m. Brama wraz z furtką zlokalizowane jest od strony wschodniej. II. OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia projektowe: - Projektowany Plac Zabaw przeznaczony jest dla uczniów klas I III. - Rozmieszczenie urządzeń wyposaŝenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych zaprojektowano w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz od innych nawierzchni w odległości min. 1,50 m. - Wszystkie urządzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposaŝenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). - WyposaŜenie Placu Zabaw zostało tak dobrane, aby mogło słuŝyć uczniom w określonym wieku, pozwalając na zabawę i rekreację w bezpiecznym miejscu i zaspokajając ich potrzeby. - Wszystkie urządzenia musza spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami podanymi w rozdziale dotyczącym BHP i stosowanych obowiązujących przepisach.

4 - Elementy wyposaŝenia placów zabaw dla dzieci młodszych na terenach przyszkolnych projektuje się w konwencji naturalnej, z materiałów drewnianych (okrąglaki, bale) oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drąŝków metalowych. 2. Projektowane urządzenia i wyposaŝenie: Na Placu Zabaw zaprojektowano następujące urządzenia: * Zestaw ze zjeŝdŝalnią; * Domen z podestem; * Ścianka wspinaczkowa; * Zestaw zręcznościowy; * Betonowy stół do gry w szachy lub Chińczyka; * Huśtawka podwójna wahadłowa; WyposaŜenie dodatkowe takie, jak: * Ławki * Kosze na śmieci stalowe * Tablica informacyjna z regulaminem Ogrodzenie terenu zabaw: NaleŜy ogrodzić teren placu zabaw z wykorzystaniem płotu drewnianego z połowic o wysokości 1,20 m mocowanego za pomocą dwóch słupków. WyposaŜenie placów zabaw w nawierzchnie takie jak: * nawierzchnia bezpieczna (piankowa) kolor pomarańczowy paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange * nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetyczna) kolor niebieski paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau 3. Nawierzchnie: 3.1 Trawiasta * Projektuje się wyłoŝenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. NaleŜy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. * Przed załoŝeniem trawnika naleŝy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). * Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), naleŝy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułoŝenie darni z rolki lub zasiew trawy naleŝy ograniczyć obrzeŝem oraz wyrównać. * PodłoŜe naleŝy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed załoŝeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu moŝna zastosować środki chwastobójcze. * Zakupu darni lub nasion pod zasiew naleŝy dokonać w ilości większej o 5% niŝ wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 3.2 Bezpieczna

5 * Projektuje się nawierzchnię przepuszczalną, bezpieczną (piankową, gumową) do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą), do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. * Nawierzchnię naleŝy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych naleŝy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. * W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych naleŝy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą 4 Elementy konstrukcyjne i materiałowe: 4.1 ZESTAW ZE ZJEśDśALNIĄ 61,34 m2 Wymagana przestrzeń minimalna 984 cm/858 cm 634 cm/ 558 cm / 350 cm (wys.) Gabaryty urządzenia 6,1m x 6,90m Strefa uŝytkowania 10,50m x 11,70m Wysokość podestów 0,30m 0,90m -0,60m PodłoŜe gumowe Zestaw składa się z następujących elementów: - wieŝa z dachem, podest wys. 90 cm - wieŝa bez dachu, podest wys. 90 cm - wieŝa bez dachu, podest wys. 30 cm - wieŝa bez dachu, szeroki podest wys. 30 cm - trap wejściowy wys. 90 cm - zjeŝdŝalnia wys. 90 cm - balkonik - rura straŝacka wys. 90 cm - mostek łukowy - mała drabinka pozioma - ruchomy trap z klocków - mały zastaw do przewrotów wys. 75 cm i 90 cm. 4.2 ŚCIANKA WSPINACZKOWA Wymagana przestrzeń minimalna Gabaryty urządzenia 2,66m x 0,10m Strefa uŝytkowania 2,70m x 3,10m Wysokość upadkowa 2,50m -0,95m 8,19 m2 308 cm/266 cm 9 cm/ 266 cm / 277 cm (wys.)

6 PodłoŜe gumowe 4.3 DOMEK Z PODESTEM 19,87 m2 Wymagana przestrzeń minimalna 467 cm/467 cm 167 cm/ 167 cm / 245 cm Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m Strefa uŝytkowania 4,70m x 4,70m Wysokość podestów 0,30m -0,60m PodłoŜe gumowe 4.4 ZESTAW ZRĘCZNOŚCIOWY 44,24 m2 Wymagana przestrzeń minimalna 812 cm/703 cm 662 cm/ 403 cm / 280 cm Gabaryty urządzenia 4,00m x 6,60m Strefa uŝytkowania 7,00m x 8,16m Wysokość maksymalna zestawu 2,80m -0,60m PodłoŜe gumowe Zestaw składa się z następujących elementów: - przeplotnia z liną - duŝa drabinka pozioma - drabinka ukośna - duŝy zestaw do przewrotów wys. 105 i 120 cm 4.5 BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY LUB CHIŃCZYKA Wymiary zestawu 180 cm/180 cm / 76 cm Wymiary stołu 5 cm/ 85 cm / 76 cm -0,22m PodłoŜe trawiaste

7 Konstrukcja wykonana z betonu B-30, zbrojonego drutem? HUŚTAWKA PODWÓJNA WAHADŁOWA 27,38 m2 Wymagana przestrzeń minimalna 740 cm/370 cm 192 cm/ 370 cm / 236 cm Gabaryty urządzenia 3,70m x 1,90m Strefa uŝytkowania 3,70m x 7,40m Wysokość belki 2,36m -0,60m PodłoŜe gumowe 4.7 ŁAWKI Szerokość Głębokość Wysokość 160 cm 40 cm 44 cm 4.8 KOSZ NA ŚMIECI stalowy 4.9 REGULAMIN PLACU ZABABW Wysokość urządzenia PodłoŜe trawiaste 209 cm 4.10 PŁOT DREWNIANY Z POŁOWIC Długość przęsła 200 cm Przyjęta wysokość 120 cm MontaŜ przęsła za pomocą dwóch słupów WIESZAKI Lokalizacja wieszaków do uzgodnienia z inwestorem.

8 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym.

Lp Nazwa urządzenia, elementu, robót, 1. Huśtawka jednoosobowa h=2,0 m Cena z siedziskiem rdzeń zalany gumą Cena z siedziskiem kubełkowym. Załącznik nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz urządzeń zabawowych, ich elementów przewidzianych do montaŝu, robót budowlanych potrzebnych do doposaŝenia ogródków. Katalogi: Muller M, www.muller.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo