Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER ZRÓWNOWAŻONEGO RYNKU AMERYKAŃSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 ROKU Z RA

2 Spis treści Wprowadzenie A. Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Podstawy prawne działania, informacje rejestrow e Funduszu, utworzenie Funduszu Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Informacja o założeniu kontynuowania działalności B. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy D. Biegły rewident funduszu E. Jednostki Uczestnictwa Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Ujmowanie operacji dotyczących Funduszu w księgach rachunkowych Wycena aktywów i pasywów Funduszu Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Nota - 2 Należności Funduszu Nota - 3 Zobowiązania Funduszu Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Nota - 5 Ryzyka Nota - 6 Instrumenty pochodne Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu Nota - 8 Kredyty i pożyczki Nota - 9 Waluty i różnice kursowe Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja Nota - 11 Koszty funduszu Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym C D Dokonane korekty błędów podstawowych Inne informacje Opodatkowanie Funduszu w roku 2007 Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Instytucje obsługujące Fundusz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Depozytariusz Metryka Funduszu

3 Wprowadzenie A. Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ) wcześniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Statut Pioneer Zrównoważonego Rynku Amerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI/W/ / /05 z dnia 9 czerwca 2005 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 196 w dniu 15 lipca 2005 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Po zarejestrowaniu Funduszu, Jednostki Uczestnictwa zaczęto zbywać 25 lipca 2005 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz jest funduszem zrównoważonym. Aktywa Funduszu są lokowane zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę w Polsce lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje; oraz w obligacjach zamiennych na akcje, jak i w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz będzie inwestował swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów, których siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) lub prowadzące działalność operacyjną lub uzyskujące większość swoich przychodów w USA. Udział papierów wartościowych emitentów innych niż określonych w zdaniu poprzednim nie może być większy niż 25 % Aktywów Funduszu. Proporcje udziału poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w Aktywach Funduszu będą uzależnione od decyzji zarządzającego Funduszem podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych i limitów określonych w Statucie - 1 / Wprowadzenie (PL) - Z RA

4 W części portfela obejmującej dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego Fundusz będzie inwestować aktywa głównie w bony skarbowe i obligacje rządowe USA, obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorców z ratingiem Standard & Poor s na poziomie nie niższym niż BBB- (rating inwestycyjny) lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencje ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, w papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie lub zabezpieczone innymi aktywami, w tym dłużne papiery wartościowe emitowane przez agencje rządowe i federalne USA oraz w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, denominowane w dolarach amerykańskich. Udział dłużnych papierów wartościowych, o ratingu niższym niż rating inwestycyjny nie może przekroczyć 10 % Aktywów Funduszu. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów część Aktywów Funduszu będzie lokowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe, denominowane w złotych polskich. Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, nie będzie większa niż 65 % Aktywów Funduszu. Fundusz będzie inwestował aktywa w ramach tej części portfela głównie w akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane do dywidendy oraz obligacje zamienne na akcje. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale II Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości Aktywów Funduszu. Podmioty należące do grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, Fundusz może utrzymywać część Aktywów Funduszu na rachunkach bankowych. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkami określonymi w Statucie. Fundusz może lokować do 65 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa Członkowskiego, państwo należące do OECD w tym USA lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo Członkowskie. Dodatkowo, jeżeli udział takich lokat przekracza 35% wartości Aktywów Funduszu, wówczas powinny one być dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może nabywać, po spełnieniu uzupełniających warunków dotyczących emitenta: (a) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (b) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne; (c) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości Aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub - 2 / Wprowadzenie (PL) - Z RA

5 tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Funduszu. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. B. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Wołoska 5. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Pioneer Zrównoważonego Rynku Amerykańskiego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2007 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2007 roku. D. Biegły rewident funduszu Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania Funduszu jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych) prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. E. Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie...(art.19 Statutu) (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu...(art.24 Statutu) (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji...(art.22 Statutu) (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji)...(art.22 Statutu) Fundusz przyjmuje wpłaty na Jednostki Uczestnictwa w złotych oraz w Dolarach USA (US $). Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - 3 / Wprowadzenie (PL) - Z RA

6 Zestawienie lokat... Tabela główna... Tabele uzupełniające... Tabele dodatkowe... Bilans... Rachunek wyniku z operacji... Zestawienie zmian w aktywach netto / spis tabel (PL) -

7 Noty objaśniające W niniejszych notach zawarte są uzupełniające dane o pozycjach bilansu i rachunku wyniku z operacji Funduszu oraz o zasadach prowadzenia rachunkowości Funduszu. Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu... 1 Nota - 2 Należności Funduszu... 4 Nota - 3 Zobowiązania Funduszu... 4 Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty... 4 Nota - 5 Ryzyka... 5 Nota - 6 Instrumenty pochodne... 6 Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu... 6 Nota - 8 Kredyty i pożyczki... 6 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe... 7 Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja... 7 Nota - 11 Koszty funduszu... 8 Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa... 8 Nota - 1 Polityka rachunkowości funduszu Przepisy prawne regulujące rachunkowość Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona była w okresie sprawozdawczym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 231, poz z późniejszymi zmianami) (dalej zwanym Rozporządzeniem z ). Od dnia roku 1 zasady prowadzenia rachunkowości Funduszu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 249 poz dalej zwane Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy, zastępujące Rozporządzenie z ). Zasady prowadzenia rachunkowości pozostały niezmienione w porównaniu do Rozporządzenia z W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono tylko najbardziej istotne elementy przyjętych zasad rachunkowości. Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie zostało sporządzone: W języku polskim i w walucie polskiej (kwoty w tysiącach złotych, z wyjątkiem wykazywania wartości na jednostkę uczestnictwa wówczas z dokładnością do 0,01 zł); Według stanu Ksiąg na dzień bilansowy, z uwzględnieniem zdarzeń następujących po tym dniu, dotyczących okresu sprawozdawczego; Zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy w zakresie ustalenia wyniku z operacji, obejmującego: (a) przychody z lokat netto oraz (b) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i (c) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat; Zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w polityce rachunkowości funduszu oraz metodami wyceny obowiązującymi na dzień bilansowy. Sprawozdanie składa się z części opisowej obejmującej: (a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, (b) noty objaśniające i (c) informacje dodatkowe, w której prezentowane są najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu prezentacji informacji, zasad prowadzenia Ksiąg i sporządzania sprawozdań oraz szczegółowych informacji o aktualnym stanie funduszu. W części tabelarycznej przedstawione zostały: (a) zestawienie lokat, (b) bilans funduszu, (c) rachunek wyniku z operacji, (d) zestawienie zmian w aktywach netto funduszu. Sprawozdanie sporządzono w formacie zgodnym z Rozporządzeniem o rachunkowości funduszy. 1 Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia 31 grudnia 2007 r., z mocą od dnia 20 września 2007 r. - 1 / Noty objaśniające (PL) - ZRA

8 Ujmowanie operacji dotyczących Funduszu w księgach rachunkowych 1) Transakcje portfelowe (nabycie oraz zbycie składników lokat) ujmuje się w Księgach rachunkowych w dacie ich dokonania (zawarcia umowy). 2) Datą wprowadzenia do Ksiąg transakcji na Jednostkach Uczestnictwa (zmian w kapitale wpłaconym lub kapitale wypłaconym) jest dzień zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Transakcje te nie są uwzględniane w wyliczeniu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w dniu wprowadzenia ich do Ksiąg. 3) Nabyte papiery wartościowe wprowadzane są do ksiąg rachunkowych według ceny nabycia, obejmującej wszystkie koszty poniesione w związku z nabyciem (w szczególności: prowizje maklerskie, koszt nabycia praw poboru jeśli wykorzystane do nabycia akcji). W przypadku papierów wartościowych otrzymanych nieodpłatnie ceną nabycia jest wartość 0. 4) Papiery wartościowe otrzymane w zamian za inne papiery wartościowe mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia papierów wartościowych wymienionych. 5) Zysk lub strata ze sprzedaży papierów wartościowych wyliczana jest metodą najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, polegającą na przypisaniu sprzedanym papierom wartościowym najwyższej ceny nabycia danych papierów wartościowych. Zasada ta dotyczy także transakcji na walutach. 6) Dywidendy ujmowane są w księgach rachunkowych pierwszego dnia, gdy akcje danej spółki notowane są bez prawa do dywidendy. 7) Przychody z odsetek ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 8) Koszty operacyjne Funduszu ujmowane są w księgach rachunkowych na zasadzie memoriałowej. 9) Przychody z tytułu udzielonych pożyczek papierów wartościowych ujmowane są na zasadzie memoriałowej. 10) Papiery wartościowe podlegające pożyczce ujmowane są w księgach wraz innymi papierami wartościowymi. 11) Wszystkie operacje Funduszu na aktywach i pasywach wyrażonych w walutach obcych wykazywane są w walucie rozliczenia oraz w złotych polskich, po przeliczeniu według odpowiedniego kursu średniego ogłaszanego przez NBP, na dzień ujęcia operacji w Księgach Funduszu. Wycena aktywów i pasywów Funduszu Wycena wszystkich aktywów (w tym, w szczególności, papierów wartościowych) i ustalanie zobowiązań dokonywana jest każdego Dnia Wyceny Funduszu, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, w wartości godziwej. W Dniu Wyceny wycena aktywów i ustalanie zobowiązań Funduszu odbywa się według ustalonych stanów, określonych kursów, cen i wartości z godziny 23:30. 1) Składniki lokat wyceniane są według następujących zasad: Akcje, jako papiery wartościowe notowane przede wszystkim na rynkach amerykańskich (przede wszystkim giełda NYSE i rynek NASDAQ) wyceniane są według kursów z tych rynków (z uwzględnieniem wyboru rynku głównego). Wykorzystywane są odpowiednie kursy zamknięcia z tych giełd. Papiery wartościowe notowane na giełdach papierów wartościowych, w tym na GPW SA oraz MTS-CeTO S.A. (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, obligacje Skarbu Państwa w części związanej z nominałem) wyceniane są według kursów zamknięcia ogłaszanych przez prowadzącego dany rynek (w przypadku notowań ciągłych), lub ostatniego kursu jednolitego (w przypadku notowań jednolitych). W odniesieniu do papierów wartościowych notowanych równocześnie na kilku rynkach, dokonywany jest okresowy wybór rynku głównego (dla każdego papieru wartościowego), przy czym głównym kryterium branym pod uwagę są obroty danym papierem wartościowym w okresie miesięcznym. W przypadku, gdy notowanie na aktywnym rynku papiery wartościowe cechuje brak stałej możliwości pozyskiwania kursów zamknięcia (lub analogicznego), a jest możliwość skorzystania z danych od wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się dostarczaniem wycen takich papierów wartościowych, fundusz wykorzystuje do wyceny w wartości godziwej tak pozyskane kursy (od Dostawcy Cen wskazanego w Statucie Funduszu i w pkt 2). Papiery wartościowe dłużne notowane na rynkach aktywnych, dla których nie ma możliwości stałego uzyskiwania kursów z tych rynków są wyceniane w wartości godziwej z wykorzystaniem modelu wyceny dyskontującego czynnikami rynkowymi przyszłe przepływy pieniężne. Bony Skarbowe oraz nieskarbowe papiery wartościowe wierzycielskie, dla których nie ma możliwości uzyskiwania w sposób ciągły wartości rynkowej (w tym np. obligacje zamienne, Euroobligacje, bony handlowe i obligacje korporacyjne), wyceniane są metodą - 2 / Noty objaśniające (PL) - ZRA

9 skorygowanej ceny nabycia, z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. W przypadku zaistnienia przesłanek trwałej utraty wartości dokonywany jest odpis aktualizujący wartość danego składnika lokat. Akcje, do czasu rozpoczęcia notowań na rynku giełdowym, wyceniane są według ceny nabycia, chyba, że do ich nabycia wykorzystano prawa poboru. W takim przypadku do ceny nabycia akcji dolicza się wartość tych praw i stosuje się zasadę ogólną, za wyjątkiem sytuacji, kiedy notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wyliczanej wartości. Ponadto, w przypadku kolejnych emisji publicznych akcji spółki, której akcje danej emisji nie są notowane na rynku giełdowym, nowa cena emisyjna, po której została przeprowadzona emisja, staje się podstawą do wyceny akcji nie notowanych znajdujących się w portfelu. Prawa poboru akcji nowej emisji, notowane na rynku giełdowym, wyceniane są wg tych notowań z uwzględnieniem kryterium wyboru rynku przedstawionego powyżej. Przed rozpoczęciem notowań przez Giełdę, prawa wyceniane są odpowiednio do jednorazowej zmiany wartości akcji dających te prawa. Wartość tych praw, jeśli nie odbywa się nimi obrót, nie ulega zmianie, chyba że notowane akcje danej spółki odnotowują spadek ceny uzasadniający korektę wartości praw poboru. Papiery wartościowe nabyte z udzielonym przez kontrahenta przyrzeczeniem odkupu, w transakcji mającej na celu zabezpieczenie przekazanego depozytu pieniężnego (transakcje typu buy-sell-back ), są wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia, przy czym korektę przeprowadza się z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. Papiery wartościowe będące przedmiotem pożyczki wyceniane są zgodnie z ogólnymi zasadami wyceny papierów wartościowych. W uzasadnionych przypadkach, gdy zdarzenia dotyczące posiadanych papierów wartościowych, którymi nie odbywa się obrót na rynku regulowanym, wymagają dokonania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, po analizie przypadku dokonywany jest stosowny odpis i w zestawieniu lokat Funduszu papiery wartościowe wykazywane są z uwzględnieniem odpisu. 2) Fundusz korzysta, na potrzeby uzyskiwania cen oraz informacji o instrumentach finansowych, z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: Financial Times Interactive Data (Europe) Limited ( FT ID ) Serwis: FTS Bloomberg L.P. ( Bloomberg ) Serwis: Bloomberg Professional Service Podstawowym Dostawcą Cen jest FTID, a Dostawcą Zapasowym jest Bloomberg. 3) Wycena i wyliczanie wartości innych aktywów: Należności z tytułu udzielonych pożyczek wycenia się według zasad dotyczących tych papierów wartościowych; Odsetki należne od obligacji Skarbu Państwa wylicza się zgodnie z podawanymi publicznie tabelami sponsora emisji; Odsetki od papierów wartościowych dłużnych wyliczane są na każdy Dzień Wyceny, zgodnie z warunkami emisji; Aktywa wyrażone w innej niż polska walucie wyceniane są w danej walucie, a następnie wartości przeliczane są na polskie złote według odpowiedniego kursu średniego, ogłaszanego przez NBP na Dzień Wyceny. W przypadku wyceny instrumentów o wartości wyrażonej w walucie, dla której NBP nie ogłasza codziennie kursów, wykorzystywany jest kurs tej waluty w relacji do euro. 4) Zobowiązania z tytułu pożyczek papierów wartościowych ustalane są na zasadach odpowiadających danym papierom wartościowym. 5) Wartość pasywów walutowych Funduszu ustalana jest w sposób analogiczny do wyliczania wartości aktywów wyrażonych w walucie. Ustalanie Wartości Aktywów Netto i wyniku z operacji Na każdy Dzień Wyceny ustalane są: wartość portfela inwestycyjnego (składników lokat); bilans funduszu, obejmujący wyliczenie wartości aktywów funduszu oraz jego zobowiązań; ustalenie wartości wyniku z operacji składającego się z ujętych przychodów z lokat, poniesionych kosztów funduszu, zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat i niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat; Wartość Aktywów Netto funduszu, stanowiąca różnicę między wartością aktywów i zobowiązań; - 3 / Noty objaśniające (PL) - ZRA

10 liczba Jednostek Uczestnictwa (dla każdej kategorii oddzielnie); wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, oraz wartość aktywów netto przypadającą na jednostki uczestnictwa każdej kategorii. Wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany stosowanych zasad rachunkowości, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji, metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Nota - 2 Należności Funduszu Wyszczególnienie Należności Funduszu w złotych polskich (tys. zł) Należności z tytułu zbytych lokat Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa Należności z tytułu dywidend Należności z tytułu odsetek Należności pozostałe Należności Funduszu razem Nota - 3 Zobowiązania Funduszu Wyszczególnienie Zobowiązań Funduszu w z łotych polskich ( w tys. zł) Zobowiązania z tytułu nabytych aktywów Zobowiązania z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Zobowiązania z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 5 Zobowiązania z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 6 Zobowiązania z tytułu rezerw Zobowiązania pozostałe, w tym: a Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Zobowiązania Funduszu razem Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zestawienie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów: Wyszczególnienie aktywów / pasywów pozycji w walucie w złotych polskich w walucie w złotych polskich (w tys.) (w tys.) Środki pieniężne Środki pieniężne w Banku Polska Kasa Opieki SA, w tym: PLN / Noty objaśniające (PL) - ZRA

11 $ Dolary USA Lokaty bankowe Lokaty bankowe w BRE Banku SA, w tym PLN Lokaty bankowe w Banku Pekao SA, w tym PLN $ Dolary USA Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu (tys. zł) Rok Rok Nota - 5 Ryzyka Ryzyko inwestycyjne związane jest z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu. Szczegółowo ryzyko to zostało opisane w Prospekcie Informacyjnym Funduszu w Rozdziale III, pkt ) Aktywa i zobowiązania funduszu obciążone ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: a) aktywa obciążone ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej b) aktywa obciążone ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej instrumenty o stałej stopie procentowej (stałokuponowe): ,84 % Aktywów Funduszu; 2) Obciążenie aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: Ryzyko kredytowe dotyczy sytuacji niewywiązania się kontrpartnera z umowy. W szczególności, w sytuacji wykonania zobowiązań przez fundusz inaczej niż w systemie delivery versus payment fundusz narażony byłby na ryzyko rozliczeniowe. a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków (nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń) b) nie ma aktywów funduszu obciążonych tym ryzykiem; obligacje Skarbu Państwa:... 10,11 % Aktywów Funduszu; komercyjne papiery wartościowe:... 12,63 % Aktywów Funduszu; inne dłużne instrumenty... 16,10 % Aktywów Funduszu; przypadki znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat Ryzy ko kredytowe w Funduszu jest skoncentrowane głównie w następujących kategoriach bilansowych: i. dłużne papiery wartościowe notowane na aktywnym rynku 3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym Ryzyko walutowe ma związek ze zmiennością kursów walut i potencjalną utratą wartości lokat wyrażoną w złotych, w przypadku, gdy fundusz ma część aktywów denominowanych w walutach obcych. Lokaty funduszu, z którymi związane jest ryzyko walutowe (denominowane są w walutach obcych): K ategoria lokat Udział w wartości aktywów Funduszu Akcje 60,03 % - 5 / Noty objaśniające (PL) - ZRA

12 Kategoria lokat Udział w wartości aktywów Funduszu Dłużne papiery wartościowe 38,82 % Depozyty 0,78 % Fundusz inwestuje w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, przy czym znacząca większość lokat dokonywanych jest w instrumenty denominowane w dolarach USA (US$). Ryzyko walutowe tych inwestycji nie jest zabezpieczone. Takie podejście do ryzyka walutowego jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Waluty inne niż złote, wskazane w Nocie 4 stanowiły łącznie 0,01 % aktywów Funduszu, a ryzyko walutowe z nimi związane nie było zabezpieczone. Nota - 6 Instrumenty pochodne Na dzień 31 grudnia 2007 roku (oraz na dzień ) Fundusz nie posiadał w portfelu inwestycyjnym instrumentów pochodnych. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub dr ugiej strony do odkupu 1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (Buy-sell-back) Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk; Nie miał zawartych Nie miał zawartych Transakcje, w wyniku których nie Nie miał zawartych Nie miał zawartych następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk Nie miał zawartych 2) Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu (Sell-buy-back) Nie miał zawartych Transakcje typu Sell-buy-back nie miał zawartych nie miał zawartych 3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od Funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w charakterze pożyczkodawcy) nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji 4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez Fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych pożyczone papiery wartościowe (w nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji charakterze pożyczkobiorcy) Not a - 8 Kredyty i pożyczki zobowiązania z tytułu pożyczek nie miał otwartych pozycji i kredytów nie miał otwartych pozycji należności z tytułu udzielonych pożyczek pieniężnych nie miał otwartych pozycji nie miał otwartych pozycji - 6 / Noty objaśniające (PL) - ZRA

13 Nota - 9 Waluty i różnice kursowe 1. Część aktywów, w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty i część pasywów Funduszu była denominowana w walutach o bcych zgodnie z poniższym zestawieniem walutowej struktury pozycji bilansu: Waluta wyszczególnienie aktywów / pasywów pozycji w walucie w złotych polskich w walucie (w tys.) (w tys.) w złotych polskich Dolary USA $, w tym: Środki pieniężne Lokaty Należności inne Zobowiązania Dolary kanadyjskie, w tym: Lokaty Pozostałe pozycje aktywów i pasywów są denominowane w złotych polskich. 2. Dodatnie i ujemne różnice kurs owe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane: Różnice kursowe W przekroju lokat funduszu Zrealizowane różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizowane Zrealizowane różnice kursowe Różnice kursowe niezrealizowane (w tys.) (w tys.) Różnice dodatnie, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Różnice ujemne, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat oraz wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów zostały zaprezentowane w zestawieniu: Typ lokat W artość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów Kategoria aktywów (w tys.) (w tys.) Razem w okresie sprawozdawczym, w tym: 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: Akcje i inne udziałowe pw Pap iery wartościowe dłużne Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: / Noty objaśniające (PL) - ZRA

14 Akcje i inne udziałowe pw Papiery wartościowe dłużne ) Fundusz, zgodnie ze Statutem (Art. 9) nie wypłaca dywidend ani innych dochodów. Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym odsetki oraz dywidendy, powiększają wartość aktywów Funduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek Uczestnictwa. Nota - 11 Koszty funduszu Towarzystwo nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez Fundusz. Fundusz, zgodnie ze Statutem, ponosi koszty wynagrodzenia Zarządzającego oraz koszty nie podlegające ograniczeniu limitowemu. Bardziej szczegółowe informacje na temat ponoszonych kosztów wskazane zostały w rozdziale Instytucje obsługujące Fundusz. Rok Rok 2006 Fundusz naliczył wynagrodzenie za zarzą dzanie w wysokości (tys. zł) Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest w całości od wartości aktywów netto funduszu. Nota - 12 Dane porównawcze o Jednostkach Uczestnictwa Wartość aktywów netto na koniec okresu sp rawozdawczego i na koniec ostatnich 2 lat obrotowych (fundusz rozpoczął działalność w roku 2005). Opis Wartość Aktywów tys. zł tys. zł tys. zł Netto Wartość JU kat. A Wartość JU kat. E Wartość JU kat. I / Noty objaśniające (PL) - ZRA

15 Informacje dodatkowe A Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych wymagające ujęcia w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. B Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, które nie zostały uwzględnione w bieżącym sprawozdaniu finansowym. C Dokonane korekty błędów podstawowych W okresie sprawozdawczym nie dokonywano korekt błędów podstawowych. Ponadto: 1. nie dokonywano korekt wycen Jednostek Uczestnictwa; 2. Jednostki Uczestnictwa były zbywane i odkupywane bez ograniczeń; 3. transakcje zawierane przez Fundusz były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi, w tym w zakresie terminowości i prawidłowości. D Inne informacje Opodatkowanie Funduszu w roku 2007 Fundusze inwestycyjne, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione w Polsce od podatku dochodowego od osób prawnych. Działalność Funduszu na międzynarodowych rynkach inwestycyjnych podlega opodatkowaniu (z tytułu otrzymanych dywidend) na zasadach ogólnych w poszczególnych krajach, przy czym mają zastosowanie, odpowiednio dla każdego kraju, przepisy bilateralnej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku możliwości skorzystania z prawa odzyskania części kwoty pobranego podatku, Fundusz podejmuje działania dla odzyskania nadpłaty. W USA przychody Funduszu (z tytułu otrzymywanych dywidend) podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy czym zgodnie z Umową międzynarodową podpisaną dnia 8 października 1974 roku między Polską a USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. nr 31, poz. 178 z 1976), podatek potrącany u źródła (w przypadku, gdy Fundusz dysponuje nie więcej niż 10 % głosów w spółce) wynosi 15 % przychodu z dywidendy. z wypłat dywidend został potrącony podatek w wysokości (tys. zł) Rok Rok Podatek dochodowy od dochodu z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa W odniesieniu do uczestników Funduszu, będących osobami fizycznymi, dochód z odkupienia Jednostek Uczestnictwa podlega opodatkowaniu. Fundusz jest płatnikiem tego podatku. Fundusz pobrał (i przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego) z wypłat z tytułu odkupień kwotę podatku (tys. zł) Rok Rok / Informacje dodatkowe (PL) - ZRA

16 Instytucje obsługujące Fundusz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) jest spółką akcyjną prawa polskiego, której kapitał akcyjny w 100 % należy do Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM). Właścicielem 51 % akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. jest Pioneer Global Asset Management S.p.A., a 49 % akcji jest w posiadaniu Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Towarzystwa: ul. Wołoska 5, Warszawa, bud. Taurus 5p., tel Towarzystwo zawarło umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania pakietem papierów wartościowych na zlecenie ze spółkami: (a) Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5 oraz (b) Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie pod adresem: 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pioneer Investment Management, Inc zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu. Fundusz jest obciążany następującymi kosztami: 1) Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. 2) Opłaty za transakcje portfelowe, opłaty za wykonywanie czynności bankowych w związku z aktywami bądź zobowiązaniami Funduszu, w tym w szczególności: (a) (b) (c) (d) prowizje maklerskie, opłaty i prowizje bankowe, opłaty transakcyjne instytucji depozytowych (np. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), koszty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Fundusz, koszty likwidacji Funduszu. 3) Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności: (a) opłaty sądowe i notarialne, (b) opłaty za decyzje i zezwolenia Komisji (wcześniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd; obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego) i Narodowego Banku Polskiego. Stawki wynagrodzenia za zarządzanie: Kat. JU Stawka statutowa Stawka obowiązująca obecnie A 3.00 % 3.00 % E 2.80 % 2.80 % I 2.50 % 2.50 % Kwoty wynagrodzenia za zarządzanie naliczane są w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa każdej kategorii odrębnie. Z kwoty wpłat uczestników Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną, która jest przekazywana Towarzystwu. Zgodnie ze Statutem stawka opłaty manipulacyjnej pobieranej przy wpłatach uczestników na nabycie Jednostek Uczestnictwa (kategorii A, E, I) wynosi maksymalnie 5.5 % (liczonej od kwoty wpłaty). Mające zastosowanie stawki opłat manipulacyjnych zależą od kwoty wpłaty, sytuacji szczególnej wynikającej np. z prawa do akumulacji oraz sposobu (w tym wskazania prowadzącego dystrybucję). Na dzień bilansowy obowiązują tabele opłat ze stawkami maksymalnymi: - przy nabywaniu jednostek kategorii A: 4.5 %, - przy nabywaniu jednostek kategorii E: 5.5 % (statutowa), - przy nabywaniu jednostek kategorii I: 4.5 %. Szczegółową tabelę stawek opłat manipulacyjnych Towarzystwo prezentuje w materiałach informacyjnych. Towarzystwo zapewnia uczestnikom Funduszu możliwość korzystania z telefonicznej linii informacyjnej: tel. w Polsce Istnieje także możliwość skorzystania z poczty elektronicznej: Ponadto Towarzystwo zarządza informacyjną - 2 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRA

17 stroną w Internecie: Innym źródłem informacji o codziennych wycenach Funduszy jest: Telegazeta TVP S.A. (str. 706). Jednostki uczestnictwa mają nadany kod ISIN: PLPPTFI Zarządzanie funduszem zostało powierzone następującym osobom: John A. Carey (od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu w zakresie lokat dokonywanych poza terytorium Polski, głównie na rynku amerykańskim, pracownik Pioneer Investment Management, Inc), Walter Hunnewell Jr. (od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu w zakresie lokat dokonywanych poza terytorium Polski, głównie na rynku amerykańskim, pracownik Pioneer Investment Management, Inc), Kenneth J. Taubes (od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu w zakresie lokat dokonywanych poza terytorium Polski, głównie na rynku amerykańskim, pracownik Pioneer Investment Management, Inc), Cezary Iwański (zarządzający funduszem od , zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszu w zakresie lokat dokonywanych na terytorium Polski, pracownik PPIM SA). Agent Obsługujący Uczestników Funduszu Pekao Financial Services Sp. z o.o. (Agent) jest spółką prawa polskiego. Wszystkie udziały w spółce należą do Banku Polska Kasa Opieki SA. Adres Agenta: ul. Marynarska 19A, Warszawa, tel Agent zajmuje się prowadzeniem rejestrów uczestników oraz rozlicza transakcje zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa. Szczegółowy zakres czynności realizowanych na rzecz Funduszu wymieniony został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. Depozytariusz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest spółką prawa polskiego, której akcje notowane są na giełdzie warszawskiej (GPW SA). Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonuje, zgodnie z umową z Funduszem, obowiązki depozytariusza. Szczegółowy zakres obowiązków depozytariusza opisany został w Prospekcie Informacyjnym Funduszu i odpowiada obowiązkom wskazanym w Ustawie. Adres Depozytariusza: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Departament Powierniczy, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa, tel Metryka Funduszu Nazwa Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa w j. angielskim Pioneer Balanced US Market Open-End Investment Fund (OIF) Rozpoczęcie wycen Wartość początkowa Oznaczenia NIP REGON W rejestrze funduszy W rejestrach RFi 196 ISIN JU IZFiA Ozn. wewnętrzne Ozn. w systemach PLPPTFI00212 PIO027 27ZRUS Warszawa, dnia 17 kwietnia 2008 roku. - 3 / Informacje dodatkowe (PL) - ZRA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257

MSIG 237/2013 (4354) poz. 17257 Poz. 17257. PKO Obligacji - Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-9342/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 r. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓLKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 19 A OGLASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER SEKTORA USLUG FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo