Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012"

Transkrypt

1

2 2

3 Spis treści 1. Wprowadzenie Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Zajęcia dodatkowe a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Osiągnięcia a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Projekty unijne, współpraca międzynarodowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Zasiłki szkolne, stypendia socjalne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe Baza lokalowa a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne)

4 8. Wyposażenie jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Inne istotne informacje o jednostkach w dzielnicy a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez inne organy podsumowanie Informacje ogólne, specyfika jednostek a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego b. Szkoły podstawowe c. Gimnazja d. Licea ogólnokształcące e. Szkoły zawodowe f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologicznopedagogiczne) Istotne informacje o jednostkach w dzielnicy Finanse Struktura wydatków w roku szkolnym 2011/ Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (rozdziały i 80106) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) Gimnazja (rozdział 80110) Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406) Zestawienie istotnych wydarzeń i działań prowadzonych w roku szkolnym 2011/ Zwiększanie wskaźnika upowszechniania wychowania przedszkolnego Organizacja oddziałów dla sześciolatków w szkołach podstawowych Wsparcie ucznia uzdolnionego w tym program Wars i Sawa Wspieranie i wzbogacania oferty szkolnictwa zawodowego Racjonalizacja sieci szkół Programy typu Wiem co jem ; Profilaktyka medyczna ; Stop cyberprzemocy ; Kulturalny kibic, Bezpieczna Szkoła i inne Wiem co jem Bezpieczny Przedszkolak Bezpiecznym Uczniem... 55,,Kibic Ekologia Programy profilaktyczne i programy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży

5 7. Lato i zima w mieście Młodzieżowa Rada Dzielnicowa Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych Szkoła z pomysłem honorowe wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Projekty edukacji kulturalnej Warszawska Giełda Programów Edukacji Kulturalnej Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Młodzi Mistrzowie Pióra Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej Taniec i wokal Spektakle, warsztaty i przeglądy Klubu Kultury Falenica Program na Eurostolicę Projekty unijne Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces Dzielnicowe fora oświatowe (formy kontaktu ze środowiskiem) Doskonalenie nauczycieli i kadr Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli ze środków będących w dyspozycji Burmistrza Dzielnicy Wawer ( 5 zarządzenia) Wykorzystanie środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 r., będących w dyspozycji Burmistrza Dzielnicy Wawer ( 6 pkt 2 zarządzenia) Wykorzystanie środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 r., będących w dyspozycji dyrektorów szkół ( 6 pkt 1 zarządzenia) Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inwestycje, remonty, termomodernizacje Wdrażanie zaawansowanych technologii Rozszerzanie współpracy międzynarodowej Inne Wspieranie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek Nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Powierzenie stanowisk dyrektorów Awans zawodowy nauczycieli Opis dzielnicy

6 6

7 1. Wprowadzenie Dzielnica Wawer jest największą terytorialnie i najbardziej wysuniętą na południowy wschód dzielnicą Warszawy. Wawer porośnięty jest lasami, które stanowią około 35% terenu. Są to pozostałości dawnego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zwanego potocznie zielonymi płucami Warszawy. Walory klimatyczne, tradycje uzdrowiskowe i tereny wypoczynkowe wpływają na atrakcyjność dzielnicy, dzięki temu w Wawrze rozwija się przede wszystkim budownictwo indywidualne (niska zabudowa). Tereny położone opodal prawego brzegu Wisły w ostatnich latach należą do najszybciej zaludniających się. Obserwujemy tu zmiany w przekształcaniu terenów rolniczych w tereny budowlane. Nazwa Wawra według Słownika gwar polskich Jana Karłowicza oznacza chwast polny o pewnych właściwościach leczniczych. Podmokły, piaszczysty teren wokół karczmy wawerskiej (obecnie Hotel Napoleoński przy ulicy Płowieckiej) otoczony był ze wszystkich stron chabrami lub jak potocznie mówiono wawrami. W budownictwie dzielnicy największy procent stanowią zasoby budownictwa indywidualnego, następnie zasoby komunalne, zakładowe i spółdzielcze. Z danych Delegatury Biura Ewidencji Ludności w dzielnicy Wawer wg stanu na dzień 15 lipca 2012 r. wynika, że na terenie Wawra zameldowanych jest ogółem mieszkańców to osoby powyżej 50 roku życia. Stanowią one ok. 38% ludności Dzielnicy. 41% stanowią mieszkańcy w wieku od 20 do 50 lat. Jest ich Ponad 20% mieszkańców, tj osób, jest w wieku do 19 lat, w tym prawie 16% ogółu ludności to dzieci i młodzież w wieku 3-19 lat (10.352) zaś 4,3% mieszkańców Wawra stanowią dzieci w wieku do 3 lat (2.922). Od 1999 r. można było zaobserwować spadek liczby dzieci urodzonych w kolejnych rocznikach. Widoczny od 2004 r. wzrost liczby dzieci urodzonych napawa jednak optymizmem. Tym bardziej uzasadnionym, że Wawer jest dzielnicą rozbudowującą się. Szeregi nowych domów powstają na osiedlu Sadul, Zerzeń, Falenica powodując wzrost liczby mieszkańców, głównie małżeństw z małymi dziećmi. Efektem wzmożonej aktywności inwestycyjnej jest zwiększenie liczby mieszkańców Dzielnicy, a tym samym liczby dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jednak niejednolita gęstość zaludnienia oraz struktura wiekowa ludności w poszczególnych osiedlach Dzielnicy wpływa na zróżnicowane obłożenie poszczególnych szkół i przedszkoli. Baza lokalowa placówek oświatowych jest systematycznie remontowana i modernizowana. W ostatnich latach zmodernizowanych zostało wiele boisk szkolnych, wybudowano 3 nowoczesne, szkolne hale sportowe, zmodernizowano boiska i obiekty oświatowe. Istniejąca sieć szkół zabezpiecza potrzeby mieszkańców Dzielnicy, ale wzrasta zapotrzebowanie na edukację przedszkolną. Intensywnie rozwijające się osiedla Sadul i Zerzeń ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców wymagają, zwiększenia infrastruktury oświatowej. Planowana jest więc rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 128 i Przedszkola nr 348. Na ukończeniu jest już budowa przedszkola przy ul. Świebodzińskiej. Ofertę edukacyjną Dzielnicy Wawer uzupełniają placówki niepubliczne, których liczba systematycznie wzrasta. W roku szkolnym 2011/2012 mieliśmy ogółem 44 szkoły i placówki prowadzone przez inne organy niż m.st. Warszawa, w których uczyło się ogółem dzieci i młodzieży (tj. o 3 placówki i 30 uczniów/wychowanków więcej w stosunku do roku poprzedniego), w tym: 23 przedszkola niepubliczne i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało dzieci, 7 szkół podstawowych, w których uczyło się uczniów, 6 gimnazjów dla 435 uczniów i 2 licea o łącznej liczbie 101 uczniów oraz 1 bursę, w której przebywało 28 wychowanków. W roku 2011 wydatki na oświatę stanowiły 53,90% budżetu Dzielnicy, a w 2012 r. 55%. 7

8 8

9 Mapa Dzielnicy Wawer 9

10 Mapa Dzielnicy Wawer - Podział na osiedla 10

11 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek Na terenie Dzielnicy Wawer funkcjonuje 29 placówek publicznych. Bezpośredni nadzór nad wawerską oświatą sprawuje Pani Jolanta Koczorowska, Burmistrz Dzielnicy, a sześciu pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania realizuje zadania związane między innymi ze: sprawowaniem nadzoru nad placówkami przekazanymi Dzielnicy do prowadzenia, dotowaniem szkół i placówek niepublicznych, zapewnieniem uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkół i placówek w celu realizacji obowiązku szkolnego, prowadzeniem spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, prowadzeniem spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek, organizacją akcji Lato/Zima w mieście, udzielaniem uczniom pomocy materialnej, prowadzeniem spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracą z organizacjami pozarządowymi, prowadzeniem spraw związanych z podziałem środków na uroczystości szkolne oraz organizację uroczystości i konferencji dzielnicowych. Dzielnica Wawer prowadzi: 9 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, w tym 4 funkcjonujące w zespołach szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum (Zespół Szkół nr 70, Zespół Szkół nr 111, Zespół Szkół nr 115 i Zespół Szkół nr 116), 6 gimnazjów, w tym 5 działających w ramach zespołów szkół: 4 w ramach zespołu szkoła podstawowa i gimnazjum (Zespół Szkół nr 70, Zespół Szkół nr 111, Zespół Szkół nr 115 i Zespół Szkół nr 116) oraz 1 w ramach zespołu gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna (Zespół Szkół nr 114). 2 licea ogólnokształcące, w tym 1 działające w zespole szkół z gimnazjum (Zespół Szkół nr 114), 1 poradnię psychologiczno-pedagogiczną. a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W roku szkolnym 2011/2012, na terenie Dzielnicy funkcjonowało 9 przedszkoli, w tym jedno integracyjne. Lokalizacja 9 przedszkoli publicznych w dzielnicy przedstawia się następująco. Na terenie Osiedla: Falenica - 2 przedszkola (Przedszkole nr 338 i Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki), Radość 1 przedszkole (Przedszkole nr 107 Bajkowe Przedszkole ), Międzylesie - 3 przedszkola (Przedszkole nr 84 Promyk, Przedszkole nr 85 Leśny Zakątek i Przedszkole Integracyjne nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka), Anin 1 przedszkole (Przedszkole nr 233 Zielony Domek ), Marysin Wawerski 1 przedszkole (Przedszkole nr 264 Pluszowego Misia ), Las 1 przedszkole (Przedszkole nr 348). 11

12 Opieką przedszkolną objętych zostało ogółem dzieci, w tym wychowanków uczęszczało do 44 przedszkolnych oddziałów ogólnodostępnych, zaś 119 dzieci uczęszczało do 6 oddziałów integracyjnych, z czego 28 dzieci posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 449 dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczało do 18 oddziałów przedszkolnych usytuowanych w 11 publicznych szkołach podstawowych. Mapa: sieć publicznych przedszkoli w Dzielnicy Wawer b. Szkoły podstawowe Na obszarze Dzielnicy znajduje się 11 szkół podstawowych publicznych, w tym: 2 szkoły podstawowe z 4 oddzialami sportowymi, oferujące szkolenie sportowe w zakresie gimnastyki ogólnorozwojowej z grami zespołowymi oraz lekkiej atletyki i piłki koszykowej (Szkoła 12

13 Podstawowa nr 76 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 111 i Szkoła Podstawowa nr 204 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 70), 2 szkoły podstawowe z 14 oddziałami integracyjnymi (Szkoła Podstawowa nr 138 Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 Klonowego Liścia ). Sieć szkół podstawowych na terenie Dzielnicy przedstawia się następująco: Falenica w tej części Dzielnicy funkcjonują 2 szkoły podstawowe (SP nr 76, SP nr 124), w tym szkoła z oddziałami sportowymi (SP nr 76), Miedzeszyn 1 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi (SP nr 216), Radość 2 szkoły podstawowe (SP nr 140, SP nr 204), w tym szkoła z oddziałami sportowymi (SP nr 204), Międzylesie 1 szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi (SP nr 138), Anin 1 szkoła podstawowa (SP nr 218), Marysin Wawerski 1 szkoła podstawowa (SP nr 195), Las - 1 szkoła podstawowa (SP nr 128), Sadul - 1 szkoła podstawowa (SP nr 86), Zerzeń - 1 szkoła podstawowa (SP nr 109). Wśród szkół podstawowych cztery funkcjonują w ramach zespołów szkół, łącznie z gimnazjum. Są to: Szkoła Podstawowa nr 76 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 111, Szkoła Podstawowa nr 86 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 116 Szkoła Podstawowa nr 195 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 115 Szkoła Podstawowa nr 204 wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 70. W roku szkolnym 2011/2012 do 152 oddziałów zorganizowanych w szkołach podstawowych uczęszczało uczniów, w tym: 233 uczniów do 13 oddziałów integracyjnych, 95 uczniów do 4 oddziałów sportowych, 274 uczniów do 11 oddziałów klas I dla sześciolatków Na dzień dziesiejszy potrzeby mieszkańców w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej są w pełni zaspokajane dzięki wystarczającej liczbie placówek oświatowych. Jednak w wyniku rozbudowy nowych osiedli mieszkaniowych (głównie na obszarze osiedli Zerzeń i Las), obserwuje się wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym, co powoduje zwiększenie zapotrzebowania środowiska lokalnego na edukację szkolną w osiedlach Zerzeń i Las. W pozostałych osiedlach, liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, utrzymuje się na takim samym poziomie jak w latach ubiegłych. W stosunku do ubiegłego roku liczba oddziałów w szkołach podstawowych wzrosła o 8 a liczba uczniów - o

14 Mapa: sieć publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Wawer 14/72

15 c. Gimnazja W Dzielnicy Wawer znajduje się sześć publicznych gimnazjów, z których pięć funkcjonuje w zespołach szkół (w zespole szkół ze szkołą podstawową 4 gimnazja: G nr 101, G nr 102, G nr 105 i G nr 106, w zespole szkół z liceum ogólnokształcącym G nr 103), przy czym: G nr 102, G nr 103 i G nr 105 funkcjonują w zespołach od roku szkolnego 2011/2012 (G nr 102 tworzy ZS nr 116 z SP nr 86, G nr 103 tworzy ZS nr 114 z XXVI LO, G nr 105 tworzy ZS nr 115 z SP nr 195). Wśród gimnazjów są: 3 gimnazja z oddziałami sportowymi (G nr 101, G nr 105, G nr 106), 1 gimnazjum z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi (G nr 103), 2 gimnazja z oddziałami terapeutycznymi (G nr 101, G nr 104). Rozmieszczenie gimnazjów w osiedlach Wawra przedstawia się następująco: Falenica - Gimnazjum nr 101 w Zespole Szkół nr 111 ze Szkołą Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych, które prowadzi oddziały sportowe w zakresie gier zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna), Radość Gimnazjum nr 106 w Zespole Szkół nr 70 ze Szkołą Podstawową nr 204 im. Ułanów Wołyńskich, które prowadzi oddziały sportowe w zakresie lekkiej atletyki i piłki koszykowej oraz Gimnazjum nr 104 (gimnazjum samodzielne). Anin - Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księdza Jana Twardowskiego w Zespole Szkół nr 114 z XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Henryka Jankowskiego Kuby, Marysin Wawerski Gimnazjum nr 105 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół nr 115, które prowadzi oddziały sportowe w zakresie gier zespołowych (piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka), Wawer Gimnazjum nr 102 w Zespole Szkół nr 116 ze Szkołą Podstawową nr 86. Do oddziałów sportowych, integracyjnych i dwujęzycznych przyjmowana jest młodzież z całej dzielnicy, natomiast przy rekrutacji do pozostałych oddziałów obowiązuje rejonizacja. Zgodnie z danymi zawartymi w arkuszach organizacji (stan na 30 czerwca 2012 r.), w roku szkolnym 2011/2012 do 54 oddziałów gimnazjalnych uczęszczało ogółem uczniów w tym: 81 uczniów do 3 oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim (G nr 103), 99 uczniów do 5 oddziałów integracyjnych (G nr 103), 170 uczniów do 7 oddziałów sportowych (w tym: 19 uczniów do 1 oddziału sportowego w G nr 101, 77 uczniów do 3 oddziałów w G nr 105 i 74 uczniów do 3 oddziałów w G nr 106), 25 uczniów do 2 oddziałów terapeutycznych (13 uczniów w G nr 101 i 12 uczniów w G nr 104). W stosunku do ubiegłego roku liczba oddziałów w gimnazjach zmniejszyła się o 3 a liczba uczniów - o 43. Obecna sieć gimnazjów na terenie Dzielnicy Wawer zapokaja potrzeby mieszkańców. 15/72

16 Mapa: sieć publicznych gimnazjów w Dzielnicy Wawer 16/72

17 d. Licea ogólnokształcące W Dzielnicy Wawer funkcjonują dwa publiczne licea ogólnokształcące, z których jedno działa w zespole szkół z gimnazjum. Zlokalizowane są one na terenie osiedli: Miedzeszyn XXV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Wybickiego, Anin XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Jankowskiego Kuby w Zespole Szkół nr 114 z Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księdza Jana Twardowskiego. W roku szkolnym 2011/2012 do 18 oddziałów zorganizowanych w ww. liceach uczęszczało łącznie 458 uczniów, w tym 1 uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W stosunku do ubiegłego roku liczba oddziałów w wawerskich liceach ogólnokształcących zmniejszyła się o 2 a liczba uczniów - o 55. Mapa: sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Dzielnicy Wawer 17/72

18 e. Szkoły zawodowe W Dzielnicy Wawer nie występują szkoły kształcące w zawodach. f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) W Dzielnicy Wawer funkcjonuje 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 17, mieszcząca się przy ul. Żegańskiej 1a w Międzylesiu. Pomieszczenia poradni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pod opieką poradni znajdują się wszystkie placówki w Dzielnicy Wawer. W roku szkolnym 2011/2012 poradnia udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom prawnym. Z oferty poradni korzystali także nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi zatrudnieni w wawerskich szkołach i placówkach. Z zajęć organizowanych przez poradnię skorzystało 441 dzieci i młodzieży. Udzielono porad, w tym m.in.: 946 porad psychologicznych, 840 porad pedagogicznych, 101 porad logopedycznych, 243 porad lekarskich. Ponadto, poradnia wydała: 513 opinii psychologicznych, 156 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 13 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 74 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Oprócz działań diagnostycznych, prowadzono indywidualne zajęcia postdiagnostyczne dla dzieci i młodzieży w postaci: zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez pedagoga specjalnego (udział wzięło 50 dzieci), terapii logopedycznej (dla 37 dzieci), terapii pedagogicznej (dla 37 dzieci), psychoterapii indywidualnej (38 dzieci). Zmiana siedziby poradni w połowie 2011 r. i związana z tym poprawa bazy lokalowej umożliwiły znaczne wzbogacenie jej oferty, która w roku szkolnym 2011/ oprócz diagnozy i poradnictwa, objęła zajęcia: dla dzieci i młodzieży: trening zastępowania agresji, trening myślenia twórczego, arterapia, trening ortograficzny, trening koncentracji uwagi, trening doskonalący umiejętności czytania, warsztat umiejętności psychospołecznych Ja, jako przyjaciel oraz wprowadzone od roku szkolnego 2011/2012 trening myślenia matematycznego Przygody z matematyką, muzykoterapia, bajkoterapia, warsztaty umiejętności interpersonalnych dla gimnazjalistów, trening umiejętności społecznych dla 6-latków, trening antystresowy dla maturzystów, terapia integracji sensorycznej i zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu z konsultacjami edukacyjnymi, dla rodziców: systemowa terapia rodzin, terapia małżeńska, konsultacje rodzinne, warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze Szkoła dla rodziców, psychoterapia indywidualna, pomoc interwencyjna w sytuacjach trudnych oraz wprowadzone od roku szkolnego 2011/2012: mediacje rodzinne i warsztaty dla rodziców małych dzieci Szczęśliwe rodzicielstwo (zorganizowane we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach programu Dobry rodzic-dobry start ), dla nauczycieli: spotkania dla psychologów i pedagogów szkolnych na terenie Poradni. 18/72

19 W czasie stałych dyżurów w placówkach, prowadzone były konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców. Na terenie placówek, zorganizowano 23 dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów. Specjaliści z poradni wzięli udział w 10 radach pedagogicznych organizowanych na terenie placówek. Mapa: lokalizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 17 w Dzielnicy Wawer 19/72

20 2. Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego Kadra pedagogiczna przedszkoli tworzy warunki do bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Nauczyciele wzbogacają ofertę placówek o różnorodne programy własne. Programy ekologiczne realizowane były w 5 przedszkolach: (P nr 85, P nr 110, P nr 223, P nr 338, P nr 348) Zdrowy i bezpieczny przedszkolak dba o środowisko, Wychowanie przez wycieczki, Kształtowanie świadomości ekologicznej przedszkolaków, Przyroda wokół nas, Mały przyjaciel przyrody, Miejski program wspierania edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja ww. programów ma pomóc w kształtowaniu u dzieci umiejętności i postaw oraz zachowań mających na celu zrozumienie świata przyrody. Sześć przedszkoli wdrażało programy związane z bezpieczeństwem (P nr 85, P nr 86, P nr 233, P nr 264, P nr 338, P nr 348) Przedszkolak zdrowy i bezpieczny, Bezpieczny świat - program profilaktyczno-wychowawczy dla dzieci pięcioletnich, Bezpieczne przedszkole, Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem, Bezpieczne dziecko, Moje pierwsze kroki ze strażą miejską. Programy te miały na celu wspieranie edukacji dotyczącej bezpieczeństwa, kształtowanie u dzieci właściwych postaw i bezpiecznych zachowań. Dwa przedszkola realizowały programy edukacji europejskiej (P nr 223, P nr 264) Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, Mały Europejczyk to ja. Przyczyniły się one do rozwijania u dzieci tożsamości europejskiej tworzonej na gruncie miłości do ojczyzny. Trzy przedszkola realizowały program matematyczny (P nr 85, P nr 338, P nr 348) Dziecięca matematyka, którego realizacja ma pomóc kształtować umiejętności i uzdolnienia w tym kierunku. Działalność przedszkoli ukierunkowana jest na rozwijanie uzdolnień dzieci. W 5 przedszkolach (P nr 107, P nr 110, P nr 223, P nr 264, P nr 338) nauczyciele opracowali i wdrożyli programy rozwijające aktywność twórczą dzieci Nasze przedszkole, Moje ciekawe zajęcie - edukacja plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym, Ty, ja i teatr, Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym Oddziaływanie baśni klasycznych na rozwój zachowań prospołecznych dzieci, Podziel się książeczką, Zdolny przedszkolak. Realizacja ww. programów pozwala na stworzenie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju talentów i inteligencji poprzez uaktywnienie uzdolnień i postaw twórczych. Programy zdrowotne realizowały 2 przedszkola (P nr 86, P nr 233) Ruch to zdrowie, Radosny przedszkolak. Celem tych programów jest wykształcenie u dzieci trwałych nawyków higienicznych i odpowiednich postaw wobec zdrowia. W jednym przedszkolu (P nr 264) wdrażano program profilaktyczno-wychowawczy Przeciwdziałanie agresji dzieci poprzez prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć relaksacyjnych, muzykoterapeutycznych, plastycznych. Ponadto, we wszystkich przedszkolach realizowano program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. W większości z nich spotkania z rodzicami i zabawy z dziećmi organizowane były w dwóch terminach: w czerwcu oraz pod koniec sierpnia. Poza tym, w jednym przedszkolu (P nr 233) realizowano innowacje wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej Naturalna nauka języka, Matematyka już w przedszkolu, Jestem ekoprzedszkolakiem. b. Szkoły podstawowe W roku szkolnym 2011/2012 realizowane były w jednej szkole podstawowej (SP nr 216) następujące innowacje pedagogiczne, wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej: 20/72

21 Raz, Dwa, Trzy Mówisz Ty - profilaktyczne dzialania logopedyczne dla oddziałów przedszkolnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo, Wspomaganie procesu nauki czytania z dziećmi sześcioletnimi poprzez usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych z wykorzystaniem globalnej metody czytania (zajęcia indywidualne, obejmujące 14 uczniów w oddziałach przedszkolnych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo), Wykorzystanie ćwiczeń ortoptycznych w terapii zaburzeń typu dyslektycznego (zajęcia indywidualne, obejmujące 20 uczniów z kl. I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo) W 4 szkołach podstawowych Dzielnicy (SP nr 109, SP nr 195, SP nr 216, SP nr 218) realizowane były również własne programy nauczania: Edukacja informatyczna dla uczniów klas I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I-III (SP nr 109), Zajęcia muzyczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I-III (SP nr 109), Origami w edukacji - program dla klas I-III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I-III (SP nr 109), Własny program wychowania fizycznego dla uczennic klas IV-VI w wymiarze 16 godzin tygodniowo w klasach IV-VI (SP nr 109), Własny program wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI w wymiarze 16 godzin tygodniowo w klasach IV-VI (SP nr 109), Wychowanie fizyczne z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego oddziału w klasach I-III (SP nr 195), Wychowanie fizyczne w wymiarze 4 godzin dla każdego oddziału w klasach IV-VI (SP nr 195), Język angielski w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdego oddziału przedszkolnego (SP nr 195), Nauczanie przyrody w klasach IV-VI w wymiarze 3 godzin dla każdego oddziału w klasach IV-VI (SP nr 216), Sport i zdrowie alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze po 2 godziny dla każdego oddziału w klasach IV-V (SP nr 216), Program języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych w wymiarze 0,5 godziny tygodniowo w oddziałach przedszkolnych (SP nr 216), Program nauczania języka hiszpańskiego w wymiarze po 2 godziny na oddział w klasach IV-VI (SP nr 216) Muzyka dla klas V-VI w wymiarze po 1 godzinie na każdy oddział dla klas V-VI (SP nr 216). c. Gimnazja W roku szkolnym 2011/2012, w dwóch gimnazjach (G nr 103, G nr 105) realizowano własne programy nauczania dotyczące: nauczania języka angielskiego: - Rozszerzony program nauczania j. angielskiego w klasach dwujęzycznych dla klas I-III, (G nr 103), - Program zajęć wos w klasach dwujęzycznych dla klas I-III (G nr 103) nauczania wychowania fizycznego: - Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej specjalizacja lekkoatletyka i piłka ręczna dla klas I-III (G nr 105), - Ruch jest życiem, Życie jest ruchem, w klasach I-III (G nr 105), zajęć artystycznych: 21/72

22 - Zajęcia artystyczne w zakresie sztuki muzycznej dla klas I-III (G nr 103), - Program wychowania plastycznego dla klas I-III (G nr 103), socjoterapii - Zajęcia socjoterapeutyczne dla klas I (G nr 103). W roku szkolnym 2011/2012 nie realizowano w gimnazjach innowacji ani eksperymentów pedagogicznych. d. Licea ogólnokształcące W roku szkolnym 2011/2012 w XXV LO realizowane były trzy własne programy nauczania: Elementy prawa realizowany w kl. 3C, Elementy dziennikarstwa realizowany w klasach: 1D, 2D i 3D, Ekologia realizowany w klasach: 2B i 3B. W roku szkolnym 2011/2012 nie realizowano w liceach innowacji ani eksperymentów pedagogicznych. e. Szkoły zawodowe W Dzielnicy Wawer nie występują szkoły kształcące w zawodach f. Pozostałe jednostki (w tym placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno-pedagogiczne) W roku szkolnym 2011/2012 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17 objęła szczególną opieką Gimnazjum nr 105, ul. Króla Maciusia 5 w Warszawie. Wyznaczono stałe dyżury psychologa Poradni na terenie Szkoły. We współpracy z dyrektorem i pedagogiem szkolnym, intensywną pomocą objęto uczniów z różnorodnymi problemami, angażując w pracę także nauczycieli i rodziców. Działania te stały się profilaktyką drugoroczności, zmniejszając w stosunku do poprzednich lat, liczbę uczniów, którzy nie otrzymali promocji. Ponadto, działania te zwiększyły szansę na ograniczenie niepożądanych zachowań gimnazjalistów. 3. Zajęcia dodatkowe W ciągu całego roku szkolnego dzieci i młodzież mogły korzystać z proponowanej przez szkoły i przedszkola oferty dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, koła teatralne, dziennikarskie, sportowe, etc.) oraz zajęć kompensacyjnych. Zajęcia te były organizowane z godzin będących w dyspozycji dyrektora szkoły, godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela (tzw. KN-ek) oraz godzin dodatkowo przyznanych przez Burmistrza Dzielnicy. Ogółem w szkołach realizowano ogółem 1163 godziny zajęć pozalekcyjnych tygodniowo (w tym 960 godz. w ramach tzw. KN-ek), w tym: 798 godzin tygodniowo - w szkołach podstawowych, w tym 673 godz. w ramach KN-ek, 322 godziny w gimnazjach, w tym 246 godz. w ramach tzw. KN-ek, 52 godziny w liceach ogólnokształcących, w tym 40 godz. w ramach KN-ek. Średnio na jedną wawerską szkołę przypadło 61 godzin zajęć pozalekcyjnych tygodniowo. W roku szkolnym 2011/2012 Burmistrz Dzielnicy przyznał szkołom 105 godzin tygodniowo na realizację zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących do egzaminów zewnętrznych i 15 godzin na inne zajęcia. a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego W roku szkolnym 2011/2012 przedszkola, jak co roku, poszerzyły swoją ofertę edukacyjną o zajęcia dodatkowe, które organizowano zgodnie z zasadami określonymi przez Biuro Edukacji. 22/72

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2012/2013

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2012/2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 10 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 10 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2013/2014

Spis treści. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014/2015

Wyprawka szkolna 2014/2015 Wyprawka szkolna 2014/2015 Informujemy, że Gmina Rzepin, jak co roku, przystąpiła do Rządowego Programu Wyprawka szkolna, która umożliwia skorzystanie z pomocy na zakup podręczników uczniom w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa

Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Dotacje celowe związane z realizacją zadań oświatowych państwa Indywidualne wsparcie uczniów i ich rodziców Programy wieloletnie adresowane

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej 2 kol. 6, poz. 2 "Wieś" 3 kol. 6, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI szkoła ponadgimnazjalna zasadnicza szkoła zawodowa uczniowie klas III szkoła

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Jagiellońska 67, 05-120 Legionowo WSPIERANIE UCZNIA W ROZWOJU OSOBOWYM DOSTOSOWANIE FORM I METOD PRACY W metodyce pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SZLACHCIE PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych WYPRAWKA SZKOLNA W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Małopolska Kampania. Sześciolatek w szkole

Małopolska Kampania. Sześciolatek w szkole Małopolska Kampania Sześciolatek w szkole 1 W Polsce, od września 2011 r. naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęło około 20% wszystkich dzieci sześcioletnich. W kraju, w obecnym roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne.

W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek. Szkoła Podstawowa Specjalna. Gimnazjum Specjalne. W skład naszego Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne, w tym Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka MALUCH Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Grupy Wychowawcze Organizacja przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum przy ALON 42

Gimnazjum przy ALON 42 Gimnazjum przy ALON 42 00-735 Warszawa, ul. Iwicka 47B tel. 841-15-45, 841-29-05 Sekretariat: sekretariat@alon42.waw.pl Dyrektor: w.zientarski@alon42.waw.pl Informacje o gimnazjum Wszystkich chętnych prosimy

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kryteria rekrutacji do XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie podstawowe przepisy prawa Art. 71 b ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje Zgodnie z 5 ust. 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór):

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór): PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I (zaznaczyć znakiem X właściwy wybór): ogólnodostępnej językowej* (poniżej należy zaznaczyć wybrany język obcy) informatycznej ** terapeutycznej*** integracyjnej****

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W 2014 roku będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna. w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Gmina Łapy Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2014 r. INFORMACJE I WNIOSKI O DOFINANSOWANIU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2014 r. INFORMACJE I WNIOSKI O DOFINANSOWANIU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2014 r. INFORMACJE I WNIOSKI O DOFINANSOWANIU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 3 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015.

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015. Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015. Zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo