Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12

2 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, ZMIANA WARIANTU I OPCJI UBEZPIECZENIA, REZYGNACJA CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŚWIADCZENIA OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO SKŁADKA SKARGI I ZAŻALENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA, zwane dalej WU, regulują zasady na jakich TU Europa SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Getin Noble Banku SA, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Banku SA PAKIET ZDROWIA z dnia r. (dalej: Umowa). 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WU lub Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Co oznaczają określenia użyte w tym dokumencie? 2. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych WU pojęcia rozumie się: 1) 24h Infolinia Medyczna działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod ogólnopolskim numerem telefonu lub (58) usługa, dzięki której Ubezpieczony może umówić termin wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych z zakresu ubezpieczenia i uzyskać inne informacje niezbędne do skorzystania z ubezpieczenia; 2) Certyfikat dokument wystawiany przez Ubezpieczyciela dla Ubezpieczonego, potwierdzający zgłoszenie wskazanych w nim osób do ubezpieczenia; 3) Choroba stan zdrowia Ubezpieczonego wymagający, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, udzielenia Usługi medycznej; Strona 2 z 12

3 4) Deklaracja zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową (dalej: Deklaracja zgody) oświadczenie woli złożone przez Ubezpieczonego, w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym, a jego Klientami, to jest: pisemnie lub telefonicznie (nagranie rozmowy zapewniające jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy), przy czym za dzień złożenia oświadczenia (dzień złożenia Deklaracji zgody) przyjmuje się: a) w przypadku Deklaracji zgody składanej w formie pisemnej - dzień otrzymania przez Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Ubezpieczonego Deklaracji zgody; b) w przypadku Deklaracji zgody składanej w formie telefonicznej dzień, w którym Ubezpieczający otrzymał prawidłowo złożone przez Ubezpieczonego oświadczenie ustne (telefoniczne); 5) Dziecko dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do 18 lat, lub do 26 lat, jeżeli jest uczniem lub studentem; 6) Dzień roboczy każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 7) Karta Ubezpieczenia dokument ułatwiający korzystanie z Usług medycznych na zasadach opisanych w niniejszych WU. Karta Ubezpieczenia jest wydawana każdemu Klientowi, a w wersji rodzinnej również Partnerowi i jest ważna z zaopatrzonym w zdjęcie dokumentem określającym tożsamość Ubezpieczonego (w szczególności dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna); 8) Katalog Usług Medycznych (KUM) lista Usług medycznych, z których może korzystać Ubezpieczony w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszych WU; KUM dostępny jest na stronie 9) Klient pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym umowę o prowadzenie Rachunku; 10) Lekarz Wskazany lekarz wykonujący Usługi medyczne wskazany przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej; 11) Operator przedstawiciel Ubezpieczyciela, uprawniony do organizacji w jego imieniu, w zakresie dozwolonym przepisami prawa polskiego, Usług medycznych wynikających z WU, któremu Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest każdorazowo pod numerem telefonu wskazanym w Certyfikacie i na Karcie Ubezpieczenia zgłosić potrzebę skorzystania z Usług medycznych w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA ; 12) Partner pełnoletnia osoba fizyczna, wskazana w Deklaracji zgody jako Partner, pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim lub w nieformalnym związku partnerskim, prowadząca wraz z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, która w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia nie przekroczyła 66 lat; 13) Placówka Partnerska działający zgodnie z prawem podmiot udzielający Usług medycznych, wymieniony na Liście Placówek Partnerskich. Listę Placówek Partnerskich otrzymuje Ubezpieczający wraz z Umową. Aktualna Lista Placówek Partnerskich jest dostępna na stronie Strona 3 z 12

4 W wyjątkowych przypadkach po skierowaniu przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej można na tych samych warunkach uzyskać Usługę medyczną w placówce nie wymienionej na Liście Placówek Partnerskich; 14) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący prowadzony przez Ubezpieczającego w złotych polskich na podstawie umowy o prowadzenie Rachunku zawartej z Klientem; 15) Rodzina to dwie osoby dorosłe pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, lub dwie osoby dorosłe pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim oraz dzieci własne lub przysposobione, lub jedna osoba dorosła z dziećmi własnymi lub przysposobionymi. Za Rodzinę przyjmuje się również rodzinę zastępczą spokrewnioną lub niespokrewnioną, za wyjątkiem rodzin zastępczych niespokrewnionych zawodowych; 16) Ubezpieczający Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 17) Ubezpieczony pełnoletni Klient Ubezpieczającego objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA ; W ramach opcji rodzinnej ubezpieczenia Ubezpieczonymi są również członkowie Rodziny Klienta wskazani w Deklaracji zgody; 18) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu; 19) Umowa - Umowa grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Banku S.A. PAKIET ZDROWIA z dnia r. zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. i Ubezpieczycielem; 20) Usługa medyczna porada lekarska, wykonanie badań diagnostycznych, zabiegu ambulatoryjnego i inne działania służące zachowaniu i poprawie zdrowia, wymienione w Katalogu Usług Medycznych; 21) WU niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank SA PAKIET ZDROWIA ; 22) Zdarzenie ubezpieczeniowe pojawienie się u Ubezpieczonego symptomów Choroby wymagającej udzielenia Usługi medycznej, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co mi daje ubezpieczenie? 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udostępnienie Ubezpieczonym Usług medycznych wymienionych w Katalogu Usług Medycznych dla wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, przeprowadzanych w Placówkach Partnerskich lub innych wskazanych przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej oraz zwrot kosztów (refundacja) Usług medycznych poniesionych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w związku z Chorobą, opisanych w Katalogu Usług Medycznych dla wybranego wariantu ubezpieczenia. 3. Maksymalny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowią koszty Usług medycznych określonych w Katalogu Usług Medycznych stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych WU. Strona 4 z 12

5 4. W przypadku zwrotu kosztów, maksymalny limit zwrotu kosztów dla danej usługi określony został w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów świadczeń niewymienionych w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji. Kiedy nie mogę skorzystać z usług medycznych? 4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Usługi medyczne wykonane z powodu: 1) stanu zdrowia spowodowanego wprowadzeniem i występowaniem stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wojny lub działań wojennych; 2) stanu zdrowia spowodowanego spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub uzależniających. Kiedy i jak można się ubezpieczyć? 5. WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, ZMIANA WARIANTU I OPCJI UBEZPIECZENIA, REZYGNACJA 1. W opcji indywidualnej, w wariancie Pakiet Zdrowia lub Pakiet Zdrowia Plus, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient Ubezpieczającego, który: 1) ukończył 18 lat i nie ukończył 66. roku życia oraz 2) złożył Deklarację zgody wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczyciela i przez Operatora w celu realizacji postanowień niniejszych WU. 2. W opcji indywidualnej, w wariancie Pakiet Zdrowia Senior, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient Ubezpieczającego, który: 1) ukończył 65. rok życia oraz 2) złożył Deklarację zgody wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczyciela i przez Operatora w celu realizacji postanowień niniejszych WU. 3. W opcji rodzinnej, w wariancie Pakiet Zdrowia lub Pakiet Zdrowia Plus, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient spełniający warunki wymienione w ust 1 wraz z Rodziną zgodnie z definicją podaną w 2 ust. 1 pkt. 5) i 15), z zastrzeżeniem ust 4 i 5 poniżej. Wszyscy członkowie Rodziny objęci są tym samym wariantem ubezpieczenia. 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w wariancie Pakiet Zdrowia Senior możliwe jest wyłącznie w opcji indywidualnej. 5. Osoba wyrażająca zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w opcji rodzinnej musi posiadać upoważnienie pełnoletnich Dzieci oraz osób dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia jako Rodzina Ubezpieczonego, do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną Strona 5 z 12

6 ubezpieczeniową w ich imieniu i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia. 6. Zgłoszenie do ubezpieczenia potwierdzane jest przekazaniem Ubezpieczonym przez Ubezpieczającego Certyfikatu i Karty Ubezpieczenia w terminie do 30 dni po rozpoczęciu pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku opcji rodzinnej ubezpieczenia, wystawiany jest jeden Certyfikat potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Deklaracji zgody. Kartę Ubezpieczenia otrzymuje Ubezpieczony oraz Partner. 7. W razie kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, nie jest wystawiany nowy Certyfikat ani nowa Karta Ubezpieczenia. 8. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Klientowi Warunków Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA wraz z KUM, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy: 1) przed wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w przypadku składania Deklaracji zgody w formie pisemnej lub 2) niezwłocznie po przyjęciu kompletnej Deklaracji zgody, w przypadku składania Deklaracji zgody w formie telefonicznej. 9. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęci Klienci, którzy spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2 w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego i za których została opłacona składka. 10. Zmiany wariantu lub opcji ubezpieczenia Ubezpieczony może dokonać raz w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych, nie wcześniej niż po 6 miesiącach nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej. 11. Zmiany wariantu lub opcji Ubezpieczony dokonuje poprzez zawiadomienie Ubezpieczającego o planowanej zmianie na oświadczeniu o zmianie wariantu/opcji złożonym pisemnie w oddziale Ubezpieczającego lub telefonicznie. 12. Zmiana wariantu lub opcji ubezpieczenia obowiązuje od 1. dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia oświadczenia o zmianie wariantu/opcji, pod warunkiem zapewnienia na Rachunku środków na opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową w nowej wysokości do 4. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony w nowym wariancie lub opcji. 13. Zmiana liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach opcji rodzinnej ubezpieczenia (na przykład zgłoszenie do ubezpieczenia kolejnego Dziecka), jest możliwa dwa razy w roku po upływie co najmniej jednego miesiąca od daty złożenia Deklaracji zgody w opcji rodzinnej przez Klienta i nie wcześniej niż po 6 miesiącach od poprzedniej zmiany liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia Pakiet Zdrowia. W takiej sytuacji Ubezpieczony składa do Ubezpieczającego pisemny wniosek o zgłoszenie dodatkowych osób do ubezpieczenia. Ubezpieczający następnie zgłasza nową osobę Ubezpieczycielowi przez portal transakcyjny Ubezpieczyciela. Wniosek powinien zawierać co najmniej poniższe dane: a) numer certyfikatu posiadanego ubezpieczenia Pakiet Zdrowia b) imię i nazwisko Ubezpieczonego zwracającego się z wnioskiem o objęcie ochroną kolejnych członków Rodziny, c) datę złożenia wniosku, d) imiona i nazwiska członków Rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia, Strona 6 z 12

7 e) numery PESEL członków Rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia, f) w przypadku obcokrajowców data urodzenia członka Rodziny zgłaszanego do ubezpieczenia, numer paszportu i obywatelstwo, g) informacja o stopniu pokrewieństwa osoby zgłaszanej do ubezpieczenia z Ubezpieczonym (dziecko, partner), h) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia pełnoletnich członków Rodziny, do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ich imieniu i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia, i) w przypadku zgłaszania Dzieci powyżej 18 roku życia oświadczenie Ubezpieczonego, że Dzieci te są uczniami lub studentami. 14. Okres ubezpieczenia dla nowej osoby zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach opcji rodzinnej rozpoczyna się od 1. dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku przez Ubezpieczonego, po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela prawidłowego zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia od Ubezpieczającego. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania w portalu transakcyjnym Ubezpieczyciela nowej osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. 15. Zgłoszenie do ubezpieczenia w opcji rodzinnej dodatkowej osoby dorosłej (Partner, Dziecko powyżej 18 roku życia) uwarunkowane jest posiadaniem przez Ubezpieczonego dokonującego takiego zgłoszenia upoważnienia do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w imieniu tej osoby i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia. 16. W sytuacji opisanej w ust 13, po zgłoszeniu nowej osoby do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, wystawiany jest nowy Certyfikat dla wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia. 17. Ubezpieczony może zrezygnować z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie woli o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym a jego Klientami, to jest: pisemnie, telefonicznie (nagranie rozmowy zapewniające jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia). 18. Rezygnacja z kontynuacji z ubezpieczenia jest skuteczna z upływem miesięcznego okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka, z zastrzeżeniem ust. 19, tj: 1) w przypadku złożenia rezygnacji z ubezpieczenia do 4. dnia danego miesiąca rezygnacja jest skuteczna z końcem miesiąca, w którym została złożona, 2) w przypadku złożenia rezygnacji z ubezpieczenia od 5. do ostatniego dnia danego miesiąca rezygnacja jest skuteczna z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 19. W przypadku złożenia rezygnacji z kontynuacji z ubezpieczenia przed rozpoczęciem pierwszego okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się i Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu składkę w przypadku, gdy składka ta zostanie zapłacona przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający zwraca Ubezpieczonym opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową na Rachunek najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja z ubezpieczenia. Strona 7 z 12

8 20. Oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia powinno zawierać: a) imię i nazwisko Ubezpieczonego b) PESEL Ubezpieczonego c) nr Certyfikatu, d) datę złożenia oświadczenia o rezygnacji, e) czytelny podpis Ubezpieczonego w przypadku rezygnacji składanej pisemnie f) jednoznaczne potwierdzenie woli rezygnacji (np. nagranie oświadczenia złożonego ustnie przez Klienta/Ubezpieczonego) w przypadku rezygnacji składanej telefonicznie. 21. Rezygnacja Ubezpieczonego z kontynuacji ubezpieczenia oznacza jednoczesną rezygnację wszystkich członków Rodziny Ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia w Deklaracji zgody. 22. Kolejne zgłoszenie do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA osoby, która z ubezpieczenia zrezygnowała, jest możliwe po 6 miesiącach liczonych od ostatniego dnia okresu, w którym była udzielana ochrona. Kiedy można rozpocząć korzystanie z usług? Kiedy kończy się ubezpieczenie? 6. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Okres ubezpieczenia trwa przez okres jednego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się zgodnie z zapisami ust. 3-4 poniżej i jest kontynuowany na kolejny miesiąc kalendarzowy bez konieczności składania kolejnej Deklaracji zgody, pod warunkiem, iż zostaną spełnione łącznie poniższe warunki, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) Ubezpieczający zgłosi do Ubezpieczyciela Klientów, w stosunku do których ma być kontynuowany okres ochrony ubezpieczeniowej; 2) Ubezpieczający opłaci za tych Ubezpieczonych składkę ubezpieczeniową w ustalonym terminie; 3) Ubezpieczony nie złoży rezygnacji z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, 4) Ubezpieczony nadal jest posiadaczem Rachunku. 2. W przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, okres ubezpieczenia może zostać kontynuowany na kolejny miesiąc nie więcej niż trzy razy od momentu rozwiązania ww. Umowy. Ubezpieczony zostanie powiadomiony przez Ubezpieczającego o rozwiązaniu Umowy i o maksymalnej dacie rozwiązania stosunku ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia, dla osób które złożą Deklarację zgody od 1. do 15. dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie, rozpoczyna się: 1) pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, lub 2) pierwszego dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, w zależności od spełnienia warunków określonych w Deklaracji zgody, pod warunkiem: a) zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia, Strona 8 z 12

9 b) opłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie wskazanym w Umowie. 4. Okres ubezpieczenia, dla osób które złożą Deklarację zgody od 16. do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie, rozpoczyna się od pierwszego dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, pod warunkiem: a) zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia, b) opłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie wskazanym w Umowie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z ostatnim dniem miesiąca ochrony, za który została zapłacona za Ubezpieczonego składka zanim nastąpiło rozwiązanie umowy o prowadzenie Rachunku zawartej z Ubezpieczającym; 2) z upływem okresu, o którym mowa w 5 ust 18; 3) z dniem śmierci Ubezpieczonego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 6. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej dotyczy Ubezpieczonego jak i członków jego Rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia. 7. Niezapłacenie przez Ubezpieczającego składki za danego Ubezpieczonego skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do tego Ubezpieczonego, a w opcji rodzinnej ubezpieczenia również w stosunku do członków jego Rodziny, z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka. Ponowne zgłoszenie do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA osoby, za którą nie została zapłacona składka, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 8. Ubezpieczony nie może zostać wielokrotnie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU. 7. ŚWIADCZENIA Kiedy mogę się leczyć? 1. Ubezpieczonemu przysługują Usługi medyczne uzasadnione z medycznego punktu widzenia, objęte wybranym w Deklaracji zgody wariantem ubezpieczenia. 2. Usługi medyczne realizowane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestracja Usług medycznych odbywa się za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej pod numerem lub (58) Konsultant 24h Infolinii Medycznej ustala termin wizyty/wykonania Usługi medycznej w Placówce Partnerskiej z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego. 3. Konieczność uzyskania Usługi medycznej można zgłaszać również poprzez panel rejestracyjny wskazany w KUM. W takim przypadku Konsultant 24h Infolinii Medycznej zorganizuje świadczenie i powiadomi telefonicznie Ubezpieczonego o terminie i placówce medycznej. 4. Przed rozpoczęciem leczenia w Placówce Partnerskiej, Ubezpieczony powinien okazać ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 5. Usługi medyczne są realizowane jedynie w Placówkach Partnerskich lub innych placówkach medycznych wskazanych przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej. Strona 9 z 12

10 6. W przypadku konieczności ubiegania się o zwrot kosztów za Usługi medyczne, poniesionych przez Ubezpieczonego, Ubezpieczony powinien po otrzymaniu faktury lub rachunku za te usługi dostarczyć oryginały tych dokumentów do Operatora, na adres wskazany w Certyfikacie wraz z wypełnionym wnioskiem o refundację. Wniosek o refundację oraz instrukcja refundacji kosztów są zawsze dostępne na stronie 7. Ubezpieczony może otrzymać zwrot kosztów do wysokości limitów określonych w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji dla danego wariantu ubezpieczenia. 8. Ubezpieczyciel, za pośrednictwem Operatora, w sytuacji opisanej w ust. 5, może wymagać od Ubezpieczonego dodatkowych informacji koniecznych do ustalenia prawa Ubezpieczonego do zwrotu poniesionych kosztów Usług medycznych. Ubezpieczony zostanie poinformowany na podany we wniosku numer telefonu lub adres owy o tych wymogach w ciągu 3 Dni roboczych od momentu otrzymania przez Operatora wniosku. W przypadku braku możliwości weryfikacji w ww. terminie, uprawnień Ubezpieczonego do ubiegania się o refundację, Operator przekaże Ubezpieczonemu informację o wydłużeniu ww. terminu. 9. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wydania decyzji o zwrocie kosztów w ciągu 5 Dni roboczych od dnia uzyskania dodatkowych informacji lub uzyskania innej koniecznej dokumentacji, o której mowa w ust Decyzja Ubezpieczyciela o odmowie lub zmniejszeniu wysokości zwrotu kosztów wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Ubezpieczonemu, za pośrednictwem Operatora, na piśmie listem poleconym, na adres korespondencyjny Ubezpieczonego lub na podany we wniosku adres w ciągu 5 Dni roboczych od podjęcia decyzji. Termin wydania decyzji przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku o zwrot kosztów. 11. Przyznany zwrot kosztów zostanie przesłany na rachunek bankowy Ubezpieczonego podany we wniosku o refundację. 12. Lista Placówek Partnerskich jest publikowana na stronach internetowych Ponadto wszystkich informacji o Placówkach Partnerskich udzielają konsultanci 24h Infolinii Medycznej. 8. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie dane, o które Ubezpieczyciel pytał w Deklaracji zgody albo innych pismach. 2. W czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi na adres mailowy lub pod numerami telefonu: lub , wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z 24h Infolinią Medyczną w zakresie niezbędnym do realizacji Usług medycznych, w tym do przekazania pełnej informacji i dokumentacji koniecznej do udzielenia pomocy. Strona 10 z 12

11 9. SKŁADKA 1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania składki przez Klienta. W takim przypadku Klient wyraża zgodę w Deklaracji zgody na pobieranie z Rachunku odpowiedniej kwoty opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową, wskazanej w KUM. 2. Składkę ustala się biorąc pod uwagę: 1) okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 2) liczbę Ubezpieczonych; 3) zakres ubezpieczenia oraz wariant i opcję ubezpieczenia; 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wyłącznie w odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których została opłacona składka ubezpieczeniowa. 4. Ubezpieczający powiadomi listem poleconym Ubezpieczonych o zmianie wysokości opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczony, w przypadku nie wyrażenia zgody na pobranie zmienionej wysokości opłaty, ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca, za który opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową została pobrana. Rezygnacja dla swej ważności wymaga złożenia stosownego oświadczenia u Ubezpieczającego. 5. Klient może w Deklaracji zgody złożyć oświadczenie, że będzie zapewniał środki na Rachunku na opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową w odpowiednich terminach jej poboru. Po złożeniu takiego oświadczenia, niezapewnienie środków na Rachunku w terminach poboru, o których mowa w Deklaracji zgody, może skutkować brakiem zapłaty składki za tego Klienta/Ubezpieczonego, a w opcji rodzinnej również za jego Rodzinę przez Ubezpeiczającego. W przypadku braku zapłaty składki Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego (w konsekwencji niezapewnienia środków na Rachunku przez danego Klienta/Ubezpieczonego), odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do tego Klienta/Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a w przypadku kontynuacji wygasa z końcem ostatniego miesiąca, za który została zapłacona składka. 10. SKARGI I ZAŻALENIA 1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub do Operatora na adres wpisany w Certyfikacie. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Ubezpieczyciela. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi w terminie, Ubezpieczający i Ubezpieczony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Strona 11 z 12

12 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma, jako odwołania bądź skargi lub zażalenia decyduje treść otrzymanego pisma. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym, chyba że Warunki ubezpieczenia stanowią inaczej 2. Integralną część niniejszych WU stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA Katalog Usług Medycznych. Strona 12 z 12

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A.

Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Getin Noble Banku S.A. Warunki ubezpieczenia życia i zdrowia posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Allianz Opieka Zdrowotna Z Tobą od A do Z Spis treści CZĘŚĆ I. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu, pojęcia i zakres ochrony 1 Do jakich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA S Kod warunków: Z0GP33 Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE 2 SPIS TREŚCI PAKIET PRAMERICA DLA FIRMY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...5 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DNB Polska S.A. KOD: KHNL-DNB 01/10 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NR 3/2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (zwanych dalej OWU ), Medicover Försäkrings AB (publ.), działające przez Oddział w Polsce z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP RTI (INDEKS SWU/RTI/01)

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ GAP RTI (INDEKS SWU/RTI/01) Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Umowy Ubezpieczenia Grupowego Korzystających na Wypadek Straty Finansowej (Polisa Nr INGL/01/GAP) SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO KORZYSTAJĄCYCH NA WYPADEK STRATY

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: PGNL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Czasowej Niezdolności do Pracy albo Zgonu W Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców T-Mobile Usługi Bankowe Oddziału Alior

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych

Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych ubezpieczenia Grupy nieformalne Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 2 dla Grup Nieformalnych Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo