Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA"

Transkrypt

1 Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12

2 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, ZMIANA WARIANTU I OPCJI UBEZPIECZENIA, REZYGNACJA CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŚWIADCZENIA OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO SKŁADKA SKARGI I ZAŻALENIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA, zwane dalej WU, regulują zasady na jakich TU Europa SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Klientów Getin Noble Banku SA, na podstawie Umowy grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Banku SA PAKIET ZDROWIA z dnia r. (dalej: Umowa). 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WU lub Umowie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Co oznaczają określenia użyte w tym dokumencie? 2. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych WU pojęcia rozumie się: 1) 24h Infolinia Medyczna działająca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pod ogólnopolskim numerem telefonu lub (58) usługa, dzięki której Ubezpieczony może umówić termin wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych z zakresu ubezpieczenia i uzyskać inne informacje niezbędne do skorzystania z ubezpieczenia; 2) Certyfikat dokument wystawiany przez Ubezpieczyciela dla Ubezpieczonego, potwierdzający zgłoszenie wskazanych w nim osób do ubezpieczenia; 3) Choroba stan zdrowia Ubezpieczonego wymagający, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, udzielenia Usługi medycznej; Strona 2 z 12

3 4) Deklaracja zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową (dalej: Deklaracja zgody) oświadczenie woli złożone przez Ubezpieczonego, w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym, a jego Klientami, to jest: pisemnie lub telefonicznie (nagranie rozmowy zapewniające jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy), przy czym za dzień złożenia oświadczenia (dzień złożenia Deklaracji zgody) przyjmuje się: a) w przypadku Deklaracji zgody składanej w formie pisemnej - dzień otrzymania przez Ubezpieczającego prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez Ubezpieczonego Deklaracji zgody; b) w przypadku Deklaracji zgody składanej w formie telefonicznej dzień, w którym Ubezpieczający otrzymał prawidłowo złożone przez Ubezpieczonego oświadczenie ustne (telefoniczne); 5) Dziecko dziecko własne lub przysposobione Ubezpieczonego w wieku do 18 lat, lub do 26 lat, jeżeli jest uczniem lub studentem; 6) Dzień roboczy każdy dzień z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; 7) Karta Ubezpieczenia dokument ułatwiający korzystanie z Usług medycznych na zasadach opisanych w niniejszych WU. Karta Ubezpieczenia jest wydawana każdemu Klientowi, a w wersji rodzinnej również Partnerowi i jest ważna z zaopatrzonym w zdjęcie dokumentem określającym tożsamość Ubezpieczonego (w szczególności dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna); 8) Katalog Usług Medycznych (KUM) lista Usług medycznych, z których może korzystać Ubezpieczony w ramach wybranego wariantu ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszych WU; KUM dostępny jest na stronie 9) Klient pełnoletnia osoba fizyczna, która zawarła z Ubezpieczającym umowę o prowadzenie Rachunku; 10) Lekarz Wskazany lekarz wykonujący Usługi medyczne wskazany przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej; 11) Operator przedstawiciel Ubezpieczyciela, uprawniony do organizacji w jego imieniu, w zakresie dozwolonym przepisami prawa polskiego, Usług medycznych wynikających z WU, któremu Ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest każdorazowo pod numerem telefonu wskazanym w Certyfikacie i na Karcie Ubezpieczenia zgłosić potrzebę skorzystania z Usług medycznych w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA ; 12) Partner pełnoletnia osoba fizyczna, wskazana w Deklaracji zgody jako Partner, pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim lub w nieformalnym związku partnerskim, prowadząca wraz z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, która w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia nie przekroczyła 66 lat; 13) Placówka Partnerska działający zgodnie z prawem podmiot udzielający Usług medycznych, wymieniony na Liście Placówek Partnerskich. Listę Placówek Partnerskich otrzymuje Ubezpieczający wraz z Umową. Aktualna Lista Placówek Partnerskich jest dostępna na stronie Strona 3 z 12

4 W wyjątkowych przypadkach po skierowaniu przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej można na tych samych warunkach uzyskać Usługę medyczną w placówce nie wymienionej na Liście Placówek Partnerskich; 14) Rachunek rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek bieżący prowadzony przez Ubezpieczającego w złotych polskich na podstawie umowy o prowadzenie Rachunku zawartej z Klientem; 15) Rodzina to dwie osoby dorosłe pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, lub dwie osoby dorosłe pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim oraz dzieci własne lub przysposobione, lub jedna osoba dorosła z dziećmi własnymi lub przysposobionymi. Za Rodzinę przyjmuje się również rodzinę zastępczą spokrewnioną lub niespokrewnioną, za wyjątkiem rodzin zastępczych niespokrewnionych zawodowych; 16) Ubezpieczający Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 17) Ubezpieczony pełnoletni Klient Ubezpieczającego objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA ; W ramach opcji rodzinnej ubezpieczenia Ubezpieczonymi są również członkowie Rodziny Klienta wskazani w Deklaracji zgody; 18) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu; 19) Umowa - Umowa grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Banku S.A. PAKIET ZDROWIA z dnia r. zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. i Ubezpieczycielem; 20) Usługa medyczna porada lekarska, wykonanie badań diagnostycznych, zabiegu ambulatoryjnego i inne działania służące zachowaniu i poprawie zdrowia, wymienione w Katalogu Usług Medycznych; 21) WU niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia Klientów Getin Noble Bank SA PAKIET ZDROWIA ; 22) Zdarzenie ubezpieczeniowe pojawienie się u Ubezpieczonego symptomów Choroby wymagającej udzielenia Usługi medycznej, w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co mi daje ubezpieczenie? 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udostępnienie Ubezpieczonym Usług medycznych wymienionych w Katalogu Usług Medycznych dla wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, przeprowadzanych w Placówkach Partnerskich lub innych wskazanych przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej oraz zwrot kosztów (refundacja) Usług medycznych poniesionych przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w związku z Chorobą, opisanych w Katalogu Usług Medycznych dla wybranego wariantu ubezpieczenia. 3. Maksymalny zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowią koszty Usług medycznych określonych w Katalogu Usług Medycznych stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych WU. Strona 4 z 12

5 4. W przypadku zwrotu kosztów, maksymalny limit zwrotu kosztów dla danej usługi określony został w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji. Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów świadczeń niewymienionych w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji. Kiedy nie mogę skorzystać z usług medycznych? 4. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za Usługi medyczne wykonane z powodu: 1) stanu zdrowia spowodowanego wprowadzeniem i występowaniem stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wojny lub działań wojennych; 2) stanu zdrowia spowodowanego spożyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub uzależniających. Kiedy i jak można się ubezpieczyć? 5. WYRAŻENIE ZGODY NA OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, ZMIANA WARIANTU I OPCJI UBEZPIECZENIA, REZYGNACJA 1. W opcji indywidualnej, w wariancie Pakiet Zdrowia lub Pakiet Zdrowia Plus, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient Ubezpieczającego, który: 1) ukończył 18 lat i nie ukończył 66. roku życia oraz 2) złożył Deklarację zgody wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczyciela i przez Operatora w celu realizacji postanowień niniejszych WU. 2. W opcji indywidualnej, w wariancie Pakiet Zdrowia Senior, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient Ubezpieczającego, który: 1) ukończył 65. rok życia oraz 2) złożył Deklarację zgody wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Ubezpieczyciela i przez Operatora w celu realizacji postanowień niniejszych WU. 3. W opcji rodzinnej, w wariancie Pakiet Zdrowia lub Pakiet Zdrowia Plus, ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty każdy Klient spełniający warunki wymienione w ust 1 wraz z Rodziną zgodnie z definicją podaną w 2 ust. 1 pkt. 5) i 15), z zastrzeżeniem ust 4 i 5 poniżej. Wszyscy członkowie Rodziny objęci są tym samym wariantem ubezpieczenia. 4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w wariancie Pakiet Zdrowia Senior możliwe jest wyłącznie w opcji indywidualnej. 5. Osoba wyrażająca zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w opcji rodzinnej musi posiadać upoważnienie pełnoletnich Dzieci oraz osób dorosłych zgłoszonych do ubezpieczenia jako Rodzina Ubezpieczonego, do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną Strona 5 z 12

6 ubezpieczeniową w ich imieniu i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia. 6. Zgłoszenie do ubezpieczenia potwierdzane jest przekazaniem Ubezpieczonym przez Ubezpieczającego Certyfikatu i Karty Ubezpieczenia w terminie do 30 dni po rozpoczęciu pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku opcji rodzinnej ubezpieczenia, wystawiany jest jeden Certyfikat potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Deklaracji zgody. Kartę Ubezpieczenia otrzymuje Ubezpieczony oraz Partner. 7. W razie kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, nie jest wystawiany nowy Certyfikat ani nowa Karta Ubezpieczenia. 8. Ubezpieczający zobowiązany jest do doręczenia Klientowi Warunków Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA wraz z KUM, stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy: 1) przed wyrażeniem zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w przypadku składania Deklaracji zgody w formie pisemnej lub 2) niezwłocznie po przyjęciu kompletnej Deklaracji zgody, w przypadku składania Deklaracji zgody w formie telefonicznej. 9. Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęci Klienci, którzy spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2 w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego i za których została opłacona składka. 10. Zmiany wariantu lub opcji ubezpieczenia Ubezpieczony może dokonać raz w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych, nie wcześniej niż po 6 miesiącach nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej. 11. Zmiany wariantu lub opcji Ubezpieczony dokonuje poprzez zawiadomienie Ubezpieczającego o planowanej zmianie na oświadczeniu o zmianie wariantu/opcji złożonym pisemnie w oddziale Ubezpieczającego lub telefonicznie. 12. Zmiana wariantu lub opcji ubezpieczenia obowiązuje od 1. dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia oświadczenia o zmianie wariantu/opcji, pod warunkiem zapewnienia na Rachunku środków na opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową w nowej wysokości do 4. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony w nowym wariancie lub opcji. 13. Zmiana liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach opcji rodzinnej ubezpieczenia (na przykład zgłoszenie do ubezpieczenia kolejnego Dziecka), jest możliwa dwa razy w roku po upływie co najmniej jednego miesiąca od daty złożenia Deklaracji zgody w opcji rodzinnej przez Klienta i nie wcześniej niż po 6 miesiącach od poprzedniej zmiany liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia Pakiet Zdrowia. W takiej sytuacji Ubezpieczony składa do Ubezpieczającego pisemny wniosek o zgłoszenie dodatkowych osób do ubezpieczenia. Ubezpieczający następnie zgłasza nową osobę Ubezpieczycielowi przez portal transakcyjny Ubezpieczyciela. Wniosek powinien zawierać co najmniej poniższe dane: a) numer certyfikatu posiadanego ubezpieczenia Pakiet Zdrowia b) imię i nazwisko Ubezpieczonego zwracającego się z wnioskiem o objęcie ochroną kolejnych członków Rodziny, c) datę złożenia wniosku, d) imiona i nazwiska członków Rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia, Strona 6 z 12

7 e) numery PESEL członków Rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia, f) w przypadku obcokrajowców data urodzenia członka Rodziny zgłaszanego do ubezpieczenia, numer paszportu i obywatelstwo, g) informacja o stopniu pokrewieństwa osoby zgłaszanej do ubezpieczenia z Ubezpieczonym (dziecko, partner), h) oświadczenie o posiadaniu upoważnienia pełnoletnich członków Rodziny, do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w ich imieniu i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia, i) w przypadku zgłaszania Dzieci powyżej 18 roku życia oświadczenie Ubezpieczonego, że Dzieci te są uczniami lub studentami. 14. Okres ubezpieczenia dla nowej osoby zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach opcji rodzinnej rozpoczyna się od 1. dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu złożenia wniosku przez Ubezpieczonego, po otrzymaniu przez Ubezpieczyciela prawidłowego zgłoszenia tej osoby do ubezpieczenia od Ubezpieczającego. Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego zarejestrowania w portalu transakcyjnym Ubezpieczyciela nowej osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. 15. Zgłoszenie do ubezpieczenia w opcji rodzinnej dodatkowej osoby dorosłej (Partner, Dziecko powyżej 18 roku życia) uwarunkowane jest posiadaniem przez Ubezpieczonego dokonującego takiego zgłoszenia upoważnienia do składania oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową w imieniu tej osoby i przekazywania danych osobowych dla celów realizacji niniejszego ubezpieczenia. 16. W sytuacji opisanej w ust 13, po zgłoszeniu nowej osoby do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, wystawiany jest nowy Certyfikat dla wszystkich osób zgłoszonych do ubezpieczenia. 17. Ubezpieczony może zrezygnować z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie woli o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia w formach przyjętych w stosunkach pomiędzy Ubezpieczającym a jego Klientami, to jest: pisemnie, telefonicznie (nagranie rozmowy zapewniające jednoznaczną identyfikację osoby składającej to oświadczenie oraz oznaczenie dnia złożenia oświadczenia). 18. Rezygnacja z kontynuacji z ubezpieczenia jest skuteczna z upływem miesięcznego okresu ubezpieczenia, za który została opłacona składka, z zastrzeżeniem ust. 19, tj: 1) w przypadku złożenia rezygnacji z ubezpieczenia do 4. dnia danego miesiąca rezygnacja jest skuteczna z końcem miesiąca, w którym została złożona, 2) w przypadku złożenia rezygnacji z ubezpieczenia od 5. do ostatniego dnia danego miesiąca rezygnacja jest skuteczna z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja została złożona. 19. W przypadku złożenia rezygnacji z kontynuacji z ubezpieczenia przed rozpoczęciem pierwszego okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się i Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu składkę w przypadku, gdy składka ta zostanie zapłacona przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający zwraca Ubezpieczonym opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową na Rachunek najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła rezygnacja z ubezpieczenia. Strona 7 z 12

8 20. Oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji ubezpieczenia powinno zawierać: a) imię i nazwisko Ubezpieczonego b) PESEL Ubezpieczonego c) nr Certyfikatu, d) datę złożenia oświadczenia o rezygnacji, e) czytelny podpis Ubezpieczonego w przypadku rezygnacji składanej pisemnie f) jednoznaczne potwierdzenie woli rezygnacji (np. nagranie oświadczenia złożonego ustnie przez Klienta/Ubezpieczonego) w przypadku rezygnacji składanej telefonicznie. 21. Rezygnacja Ubezpieczonego z kontynuacji ubezpieczenia oznacza jednoczesną rezygnację wszystkich członków Rodziny Ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia w Deklaracji zgody. 22. Kolejne zgłoszenie do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA osoby, która z ubezpieczenia zrezygnowała, jest możliwe po 6 miesiącach liczonych od ostatniego dnia okresu, w którym była udzielana ochrona. Kiedy można rozpocząć korzystanie z usług? Kiedy kończy się ubezpieczenie? 6. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Okres ubezpieczenia trwa przez okres jednego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się zgodnie z zapisami ust. 3-4 poniżej i jest kontynuowany na kolejny miesiąc kalendarzowy bez konieczności składania kolejnej Deklaracji zgody, pod warunkiem, iż zostaną spełnione łącznie poniższe warunki, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) Ubezpieczający zgłosi do Ubezpieczyciela Klientów, w stosunku do których ma być kontynuowany okres ochrony ubezpieczeniowej; 2) Ubezpieczający opłaci za tych Ubezpieczonych składkę ubezpieczeniową w ustalonym terminie; 3) Ubezpieczony nie złoży rezygnacji z kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej, 4) Ubezpieczony nadal jest posiadaczem Rachunku. 2. W przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, okres ubezpieczenia może zostać kontynuowany na kolejny miesiąc nie więcej niż trzy razy od momentu rozwiązania ww. Umowy. Ubezpieczony zostanie powiadomiony przez Ubezpieczającego o rozwiązaniu Umowy i o maksymalnej dacie rozwiązania stosunku ubezpieczenia. 3. Okres ubezpieczenia, dla osób które złożą Deklarację zgody od 1. do 15. dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie, rozpoczyna się: 1) pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, lub 2) pierwszego dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, w zależności od spełnienia warunków określonych w Deklaracji zgody, pod warunkiem: a) zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia, Strona 8 z 12

9 b) opłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie wskazanym w Umowie. 4. Okres ubezpieczenia, dla osób które złożą Deklarację zgody od 16. do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego włącznie, rozpoczyna się od pierwszego dnia drugiego z kolei miesiąca kalendarzowego po złożeniu Deklaracji zgody, pod warunkiem: a) zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia, b) opłacenia składki przez Ubezpieczającego w terminie wskazanym w Umowie. 5. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z ostatnim dniem miesiąca ochrony, za który została zapłacona za Ubezpieczonego składka zanim nastąpiło rozwiązanie umowy o prowadzenie Rachunku zawartej z Ubezpieczającym; 2) z upływem okresu, o którym mowa w 5 ust 18; 3) z dniem śmierci Ubezpieczonego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 6. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej dotyczy Ubezpieczonego jak i członków jego Rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia. 7. Niezapłacenie przez Ubezpieczającego składki za danego Ubezpieczonego skutkuje wygaśnięciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do tego Ubezpieczonego, a w opcji rodzinnej ubezpieczenia również w stosunku do członków jego Rodziny, z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka. Ponowne zgłoszenie do ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA osoby, za którą nie została zapłacona składka, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 8. Ubezpieczony nie może zostać wielokrotnie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie WU. 7. ŚWIADCZENIA Kiedy mogę się leczyć? 1. Ubezpieczonemu przysługują Usługi medyczne uzasadnione z medycznego punktu widzenia, objęte wybranym w Deklaracji zgody wariantem ubezpieczenia. 2. Usługi medyczne realizowane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestracja Usług medycznych odbywa się za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej pod numerem lub (58) Konsultant 24h Infolinii Medycznej ustala termin wizyty/wykonania Usługi medycznej w Placówce Partnerskiej z uwzględnieniem preferencji Ubezpieczonego. 3. Konieczność uzyskania Usługi medycznej można zgłaszać również poprzez panel rejestracyjny wskazany w KUM. W takim przypadku Konsultant 24h Infolinii Medycznej zorganizuje świadczenie i powiadomi telefonicznie Ubezpieczonego o terminie i placówce medycznej. 4. Przed rozpoczęciem leczenia w Placówce Partnerskiej, Ubezpieczony powinien okazać ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 5. Usługi medyczne są realizowane jedynie w Placówkach Partnerskich lub innych placówkach medycznych wskazanych przez konsultanta 24h Infolinii Medycznej. Strona 9 z 12

10 6. W przypadku konieczności ubiegania się o zwrot kosztów za Usługi medyczne, poniesionych przez Ubezpieczonego, Ubezpieczony powinien po otrzymaniu faktury lub rachunku za te usługi dostarczyć oryginały tych dokumentów do Operatora, na adres wskazany w Certyfikacie wraz z wypełnionym wnioskiem o refundację. Wniosek o refundację oraz instrukcja refundacji kosztów są zawsze dostępne na stronie 7. Ubezpieczony może otrzymać zwrot kosztów do wysokości limitów określonych w Katalogu Usług Medycznych w Tabeli refundacji dla danego wariantu ubezpieczenia. 8. Ubezpieczyciel, za pośrednictwem Operatora, w sytuacji opisanej w ust. 5, może wymagać od Ubezpieczonego dodatkowych informacji koniecznych do ustalenia prawa Ubezpieczonego do zwrotu poniesionych kosztów Usług medycznych. Ubezpieczony zostanie poinformowany na podany we wniosku numer telefonu lub adres owy o tych wymogach w ciągu 3 Dni roboczych od momentu otrzymania przez Operatora wniosku. W przypadku braku możliwości weryfikacji w ww. terminie, uprawnień Ubezpieczonego do ubiegania się o refundację, Operator przekaże Ubezpieczonemu informację o wydłużeniu ww. terminu. 9. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wydania decyzji o zwrocie kosztów w ciągu 5 Dni roboczych od dnia uzyskania dodatkowych informacji lub uzyskania innej koniecznej dokumentacji, o której mowa w ust Decyzja Ubezpieczyciela o odmowie lub zmniejszeniu wysokości zwrotu kosztów wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Ubezpieczonemu, za pośrednictwem Operatora, na piśmie listem poleconym, na adres korespondencyjny Ubezpieczonego lub na podany we wniosku adres w ciągu 5 Dni roboczych od podjęcia decyzji. Termin wydania decyzji przez Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku o zwrot kosztów. 11. Przyznany zwrot kosztów zostanie przesłany na rachunek bankowy Ubezpieczonego podany we wniosku o refundację. 12. Lista Placówek Partnerskich jest publikowana na stronach internetowych Ponadto wszystkich informacji o Placówkach Partnerskich udzielają konsultanci 24h Infolinii Medycznej. 8. OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Ubezpieczony zobowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie dane, o które Ubezpieczyciel pytał w Deklaracji zgody albo innych pismach. 2. W czasie trwania okresu ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Ubezpieczycielowi na adres mailowy lub pod numerami telefonu: lub , wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust Ubezpieczony zobowiązany jest do współdziałania z 24h Infolinią Medyczną w zakresie niezbędnym do realizacji Usług medycznych, w tym do przekazania pełnej informacji i dokumentacji koniecznej do udzielenia pomocy. Strona 10 z 12

11 9. SKŁADKA 1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający dopuszczają możliwość sfinansowania składki przez Klienta. W takim przypadku Klient wyraża zgodę w Deklaracji zgody na pobieranie z Rachunku odpowiedniej kwoty opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową, wskazanej w KUM. 2. Składkę ustala się biorąc pod uwagę: 1) okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela; 2) liczbę Ubezpieczonych; 3) zakres ubezpieczenia oraz wariant i opcję ubezpieczenia; 3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wyłącznie w odniesieniu do tych Ubezpieczonych, za których została opłacona składka ubezpieczeniowa. 4. Ubezpieczający powiadomi listem poleconym Ubezpieczonych o zmianie wysokości opłaty za objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczony, w przypadku nie wyrażenia zgody na pobranie zmienionej wysokości opłaty, ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia. W takim wypadku ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca, za który opłata za objęcie ochroną ubezpieczeniową została pobrana. Rezygnacja dla swej ważności wymaga złożenia stosownego oświadczenia u Ubezpieczającego. 5. Klient może w Deklaracji zgody złożyć oświadczenie, że będzie zapewniał środki na Rachunku na opłatę za objęcie ochroną ubezpieczeniową w odpowiednich terminach jej poboru. Po złożeniu takiego oświadczenia, niezapewnienie środków na Rachunku w terminach poboru, o których mowa w Deklaracji zgody, może skutkować brakiem zapłaty składki za tego Klienta/Ubezpieczonego, a w opcji rodzinnej również za jego Rodzinę przez Ubezpeiczającego. W przypadku braku zapłaty składki Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego (w konsekwencji niezapewnienia środków na Rachunku przez danego Klienta/Ubezpieczonego), odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do tego Klienta/Ubezpieczonego nie rozpoczyna się, a w przypadku kontynuacji wygasa z końcem ostatniego miesiąca, za który została zapłacona składka. 10. SKARGI I ZAŻALENIA 1. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do Ubezpieczyciela na adres: ul. Gwiaździsta 62, Wrocław lub do Operatora na adres wpisany w Certyfikacie. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Ubezpieczyciela. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi w terminie, Ubezpieczający i Ubezpieczony zostanie poinformowany przez Ubezpieczyciela przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. Strona 11 z 12

12 3. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 4. O zakwalifikowaniu otrzymanego pisma, jako odwołania bądź skargi lub zażalenia decyduje treść otrzymanego pisma. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego zgodnie z niniejszymi warunkami, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym, chyba że Warunki ubezpieczenia stanowią inaczej 2. Integralną część niniejszych WU stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Ubezpieczenia PAKIET ZDROWIA Katalog Usług Medycznych. Strona 12 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE SA dla klientów Unilink S.A. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Klientów DATA CONNECT DIRECT Sp. z o.o. Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 2. DEFINICJE OGÓLNE...2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. W umowie zawartej na cudzy rachunek postanowienia dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA dla klientów indywidualnych Spis treści 1. Definicje ogólne... 2 2. Definicje szczegółowe świadczeń... 3 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 4. Ograniczenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI dla Klientów indywidualnych Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Definicje ogólne...2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...3 4. Ograniczenia odpowiedzialności...3 5. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki. Ubezpieczenia Zdrowotnego

Ogólne Warunki. Ubezpieczenia Zdrowotnego str. 1 z 11 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 4. Ograniczenia odpowiedzialności... 4 5. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne TU SA Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 4. OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY

PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY GRUPOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PRAWNY PRAWNIK D LA ROD ZINY, PRZEDSIĘBIORCY I KIEROWCY Postanowienia ogólne 1. Niniejsze grupowe warunki ubezpieczenia Assistance prawny, zwane dalej WU, regulują

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Zainwestuj w Surowce KOD: WU/UFK/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni

Twoje ubezpieczenie. Pakiet Aktywni Twoje ubezpieczenie Pakiet Aktywni Pakiet Aktywni Twoje korzyści Kompleksowa ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich W zależności od wybranego przez Ciebie wariantu zapewnimy ochronę Tobie i Twojej najbliższej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wronkach. Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym we Wronkach

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wronkach. Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym we Wronkach INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego we Wronkach Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym we Wronkach 1 [Skarga] 1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla Klientów Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych

INFORMACJA dla Klientów Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych INFORMACJA dla Klientów Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych. 1 [Skarga] 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie

Załącznik nr 1 do zasad składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczego w Kłodawie 1 [kwalifikacja oświadczenia klienta] 1. Oświadczenie klienta może być zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Grupowe Ubezpieczenie Ochrona na 5-tkę dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści 1 Obsługa, składka, procedury, przystąpienie do ubezpieczenia. 2 1.1. Od kiedy mogę być objęty ochroną i co muszę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. DEFINICJE OGÓLNE...3 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ...4 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 5. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI...4

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Ślesinie. Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Ślesinie

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Ślesinie. Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Ślesinie INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Ślesinie Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Ślesinie 1 [kwalifikacja oświadczenia klienta] 1. Oświadczenie klienta może być zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA z opcją zwrotu kosztów usług medycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE OGÓLNE... 2 3. DEFINICJE SZCZEGÓŁOWE ŚWIADCZEŃ... 3 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez

Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez Zasady wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ Kto ma prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez EKUZ oraz Certyfikat wystawiane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej firmy!

Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Przeworsku Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Przeworsku

INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Przeworsku Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Przeworsku INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Przeworsku Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Przeworsku 1 [Skarga] 1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej

Załącznik nr 9 do Instrukcji rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 1 [Skarga] 1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje

Postanowienia Ogólne. Definicje 1 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin Promocji ) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Promocja Zimowy Pakiet Korzyści. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK Spółka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje

Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. Definicje Regulamin Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. CC centrum telefoniczne Liberty przeznaczone do telefonicznej obsługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na ycie i dożycie Parasol na życie. Art. 1. Definicje

OWU. Ogólne Warunki Grupowego ubezpieczenia na ycie i dożycie Parasol na życie. Art. 1. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01)

Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Warunki ubezpieczenia Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. (kod: 2012_BGZPSB_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Polisa Strukturyzowana dla Klientów BGŻ S.A. regulują

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej.

Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. Załącznik do oferty ubezpieczenia Allianz Rodzina dla grup programu Z Rodziną Bezpieczniej. TU Allianz Życie Polska S.A. wprowadza do umowy ubezpieczenia zawieranej na podstawie ogólnych warunków grupowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

I. REKLAMACJA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji oraz zmiany wprowadzone do OWU zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia Numer polisy Numer deklaracji DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (proszę zakreślić odpowiednie pole) pracowniczego typ P Plus na życie typ P na życie Pełnia Życia I UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo