OPOWIEŚCI (DKOS /02)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPOWIEŚCI (DKOS-4014-40/02)"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY nauczania informatyki w klasach IV VI szkoły podstawowej opracowany na podstawie programu edukacji informatycznej KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (DKOS /02) oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla starszych klas szkoły podstawowej (171/05) KLASA IV Nr lekcji Temat (Opowieść) Liczba godzin Treści programowe podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 3 Komputer narzędziem pracy 3 Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej. Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows. Wymienia zasady pracy w szkolnej pracowni komputerowej. Przestrzega zasad prawidłowego zachowania się w szkolnej pracowni komputerowej wynikających z regulaminu pracowni. Poprawnie rozpoczyna i kończy pracę zestawu komputerowego. Objaśnia pojęcia: program, oprogramowanie, system operacyjny, środowisko pracy. Nazywa system operacyjny zainstalowany w szkolnej pracowni komputerowej. Wskazuje i nazywa najważniejsze elementy środowiska Windows. Rozpoznaje kursor myszy. Wymienia i sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy (wskazywanie, klikanie, wybieranie, przeciąganie). Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko pracy z komputerem. Dostrzega zagrożenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Wyjaśnia zadania systemu operacyjnego. Objaśnia przeznaczenie poznanych elementów środowiska Windows. Opisuje operacje wykonywane za pomocą myszy. Omawia na przykładzie sposób komunikowania się użytkownika z komputerem za pomocą okna dialogowego.

2 Uczenie się z wykorzystaniem programów edukacyjnych. Elementy komputera i ich funkcje. Prawidłowo wkłada do napędu i wyjmuje z niego płytę CD-ROM. Sprawnie porusza się w programie Komputerowe opowieści z płyty CD- ROM i rozpoznaje jego zakończenie. Uruchamia z menu płyty CD-ROM program edukacyjny Poznajemy komputer. Wskazuje okno programu i rozpoznaje w nim pasek tytułowy oraz pasek menu. Wybiera odpowiednie materiały, korzystając z menu programu. Zdobywa wiadomości, pracując z programem edukacyjnym. Wymienia oraz wskazuje elementy podstawowego zestawu komputerowego i omawia ich przeznaczenie. Wymienia przykłady innych urządzeń współpracujących z komputerem z podziałem na urządzenia wejścia i wyjścia. Wymienia przykłady nośników pamięci zewnętrznej komputera i urządzeń do zapisywania i odczytywania danych. Omawia system obsługi programu Komputerowe opowieści uruchomionego z płyty CD-ROM. Wyjaśnia pojęcie programu edukacyjnego. Wyjaśnia funkcję menu programu komputerowego. Wyjaśnia różnicę między urządzeniami wejścia i urządzeniami wyjścia współpracującymi z komputerem. Omawia funkcje wybranych urządzeń współpracujących z komputerem (np. znajdujących się w szkolnej pracowni komputerowej). Omawia najważniejsze elementy budowy wewnętrznej komputera. Charakteryzuje poznane nośniki pamięci zewnętrznej komputera.

3 Zasady zgodnego z prawem użytkowania komputera. Klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów; pisanie małych i wielkich liter. Wyjaśnia pojęcia: licencja, piractwo komputerowe. Przestrzega zasad zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania. Przewija zawartość okna programu, korzystając z paska przewijania. Wykonuje ćwiczenia w programie edukacyjnym Ćwiczenia na klawiaturze z płyty CD-ROM. Poprawnie wpisuje małe i wielkie litery. Kończy pracę z programem Komputerowe opowieści z płyty CD- ROM. Wymienia prawa użytkownika oprogramowania wynikające z licencji. Charakteryzuje typy programów, z których może korzystać bezpłatnie. Świadomie korzysta z programu do ćwiczeń na klawiaturze zamieszczonego na płycie CD-ROM. Wyróżnia podstawowe grupy klawiszy na klawiaturze. 4 5 Sposoby zapisywania liczb 2 Budowa i obsługa okna programu. Wybiera materiały do ćwiczeń, korzystając z menu programu Komputerowe opowieści z płyty CD- ROM. Rozpoznaje okno programu (na przykładzie okna programu Notatnik) i poznane elementy okna: pasek tytułowy, pasek menu, pasek przewijania. Wskazuje w oknie programu Notatnik i nazywa elementy okna programu: obszar roboczy, przyciski sterujące. Zmienia rozmiary okna programu, korzystając z przycisków sterujących. Przewija tekst w oknie programu Notatnik. Zamyka okno programu za pomocą przycisku sterującego Zamknij. Opisuje przeznaczenie poznanych elementów okna programu. Dostosowuje parametry okna programu do własnych potrzeb.

4 Pisanie polskich liter, pisanie cyfr. Organizacja zapisu danych na dysku. Przeglądanie zawartości dysku za pomocą okna Mój komputer. Poprawnie wpisuje polskie litery. Rozpoznaje przygotowanie klawiatury numerycznej do pisania cyfr. Wpisuje cyfry, korzystając z górnego rzędu klawiszy ze znakami lub z klawiatury numerycznej. Otwiera okno Mój komputer. Rozpoznaje ikony dysku, folderu i pliku. Otwiera okno dysku lub folderu. Porusza się w strukturze folderów na dysku w oknie Mój komputer w celu odszukania pliku lub folderu o wskazanej lokalizacji. Odkłada na pasek zadań okno folderu, korzystając z przycisku sterującego Minimalizuj. Omawia zastosowanie prawego klawisza Alt do pisania polskich liter. Opisuje przeznaczenie klawisza Num Lock i sposób wpisywania cyfr za pomocą klawiatury numerycznej. Objaśnia pojęcie pliku i pojęcie folderu. Omawia przeznaczenie okna Mój komputer. Przegląda zawartość folderów na różnych poziomach ich struktury, korzystając z okna Mój komputer.

5 Uruchamianie programów. Pisanie tekstu. Zapisywanie wyników pracy z komputerem. Kończenie pracy programu w środowisku Windows. Rodzaje plików: pliki tekstowe. Uruchamia program Notatnik, korzystając z menu Start. Rozpoznaje kursor tekstowy. Pisze w Notatniku prosty tekst. Tworzy odstępy między wyrazami klawiszem Spacja. Rozpoczyna pisanie tekstu od nowej linii, stosując klawisz Enter. Umieszcza kursor tekstowy w obszarze tekstu za pomocą myszy. Usuwa znaki klawiszem Backspace lub klawiszem Delete. Zapisuje po raz pierwszy dokument w pliku na dysku, we wskazanym folderze. Zapisuje dokument po wprowadzeniu w nim zmian. Kończy pracę programu Notatnik. Przywraca na Pulpit okno folderu odłożone wcześniej na pasek zdań. Wskazuje ikonę pliku tekstowego utworzonego w programie Notatnik. Odczytuje nazwę pliku utworzonego w programie Notatnik, wskazuje rozszerzenie nazwy pliku (txt). Omawia funkcję kursora tekstowego. Wyjaśnia użycie klawisza Enter w trakcie pisania tekstu. Omawia sposoby usuwania z tekstu drobnych usterek. Wyjaśnia znaczenie częstego zapisywania tworzonego dokumentu w pliku na dysku. Charakteryzuje stan zawieszenia się komputera. Objaśnia sposób zapisywania dokumentu w pliku za pomocą polecenia Zapisz jako i za pomocą polecenia Zapisz. Wyjaśnia różnicę między poleceniami Zapisz jako i Zapisz. Dostrzega związek między rozszerzeniem nazwy pliku, ikoną i programem Notatnik, w którym plik powstał. Rozpoznaje plik tekstowy na podstawie ikony pliku i rozszerzenia jego nazwy (txt).

6 6 8 Świat pełen barw 3 Kolorowanie rysunków. Rodzaje plików: pliki graficzne. Otwiera plik graficzny, wybierając go z menu programu Komputerowe opowieści. Wskazuje w oknie programu Paint: Przybornik, Paletę kolorów, Wskaźnik kolorów. Wybiera z Przybornika narzędzie do wypełniania kolorem. Wybiera kolor z Palety kolorów. Wypełnia kolorami gotowy rysunek. Świadomie zmienia kolor zamalowanego obszaru. Zapisuje rysunek w pliku we wskazanym folderze. Koloruje rysunki w edytorze grafiki Paint, sprawnie posługując się myszą. Rozpoznaje ikonę pliku graficznego utworzonego w programie Paint, wskazuje rozszerzenie nazwy tego pliku (bmp). Wyjaśnia pojęcia: edytor grafiki, grafika komputerowa. Objaśnia zastosowanie elementów okna programu Paint. Omawia rolę przycisków myszy w wyborze kolorów oraz operowaniu nimi. Koloruje rysunki, wykorzystując kolor pierwszoplanowy i drugoplanowy. Posługuje się poleceniem Cofnij w celu wprowadzania zmian w wykonywanej pracy. Dokonuje trafnego wyboru kolorów. Rozpoznaje plik graficzny po ikonie i rozszerzeniu jego nazwy (bmp). Odczytywanie wyników pracy z komputerem otwieranie plików ze wskazanego dysku i folderu. Zatrzymuje automatyczne uruchamianie programu z płyty CD-ROM. Otwiera w programie Paint plik graficzny z folderu z płyty CD-ROM za pomocą polecenia Otwórz. Objaśnia sposób otwierania pliku z wykorzystaniem polecenia Otwórz.

7 Rysowanie i malowanie w edytorze grafiki: uzupełnianie rysunków. Stosuje różne narzędzia do rysowania i malowania w programie Paint. Wybiera rodzaj narzędzia. Korzysta z Lupy podczas wprowadzania poprawek. Usuwa z rysunku drobne usterki za pomocą narzędzia Gumka/Gumka kolorowa. Rysuje prostokąt oraz kwadrat. Rysuje odcinki, ustala grubość linii. Zapisuje uzupełnione rysunki w plikach. Otwiera pliki zawierające uzupełnione rysunki, ogląda wyniki swojej pracy. Przedstawia zestaw narzędzi dostępnych w programie Paint oraz ich rodzaje. Uzupełnia rysunki, dobierając odpowiednio narzędzia i ich rodzaje. Omawia różne rodzaje wypełnienia prostokąta. Tworzenie skrótu do programu. Uruchamianie programu za pomocą skrótu. Rozpoznaje ikony skrótów. Tworzy na Pulpicie skrót do programu Notatnik. Wybiera polecenia z menu podręcznego. Uruchamia program za pomocą skrótu. Wyjaśnia pojęcie skrótu do programu. Tworzy na Pulpicie skróty do różnych programów. Wyjaśnia pojęcie menu podręcznego. Pisanie tekstu: uzupełnianie i dopisywanie. Zapisywanie tekstu w pliku pod zmienioną nazwą. Ustawia kursor w tekście za pomocą klawiszy do sterowania kursorem. Uzupełnia tekst, wpisując nowe fragmenty w miejscu wskazanym przez kursor. Dopisuje fragment tekstu na końcu dokumentu. Zapisuje zmodyfikowany tekst w pliku pod zmienioną nazwą. Sprawnie pisze na klawiaturze. Umiejętnie poprawia tekst, zapisuje w pliku tekst wolny od błędów Obserwujemy przyrodę 2 Powtórzenie i utrwalenie: Uruchamianie programów różnymi sposobami. Tworzenie skrótu. Zapisywanie i odczytywanie wyników Uruchamia program Notatnik z menu Start lub za pomocą skrótu. Tworzy na Pulpicie skrót do programu Paint. Zatrzymuje automatyczne uruchamianie programu z płyty CD-ROM. Wybiera odpowiednie narzędzia do rysowania i malowania w edytorze grafiki Paint. Dba o estetykę wykonywanych prac. Pracuje z programem edukacyjnym. Przegląda tekst w Notatniku,

8 pracy z komputerem. Kolorowanie rysunków, rysowanie i malowanie w edytorze grafiki. Uczenie się z wykorzystaniem programu edukacyjnego. Pisanie tekstu, uzupełnianie i dopisywanie tekstu w programie Notatnik. Otwiera pliki ze wskazanego dysku i folderu. Koloruje rysunki w edytorze grafiki Paint. Uzupełnia rysunki, stosując różne narzędzia i wybierając różne ich rodzaje. Ćwiczy pisanie na klawiaturze, korzystając z programu edukacyjnego Ćwiczenia na klawiaturze z płyty CD- ROM. Pisze, uzupełnia i dopisuje fragmenty tekstu w programie Notatnik. Usuwa usterki z tekstu, poprawia błędy. Zapisuje swoje prace na dysku, we wskazanym folderze, w pliku pod tą samą lub pod zmienioną nazwą. 11 Sprawdzian nr 1 1 Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu lekcji przesuwając w nim kursor różnymi sposobami. Pisze poprawnie proste teksty, zapisuje w pliku teksty wolne od błędów. Stosuje różne narzędzia w celu usuwania z tekstu usterek. Na podstawie ikony lub rozszerzenia nazwy pliku (tekstowego lub graficznego) wnioskuje, w jakim programie plik został utworzony Fryderyk Chopin wielki polski kompozytor 3 Praca z multimedialnym programem edukacyjnym. Wyjaśnia pojęcie programu multimedialnego. Zdobywa wiadomości, pracując z multimedialnym programem edukacyjnym Fryderyk Chopin i jego muzyka z płyty CD-ROM. Weryfikuje swoją wiedzę, wykorzystując multimedialny program edukacyjny. Omawia funkcje multimedialnych elementów programu edukacyjnego. Analizuje wiadomości zdobyte w programie edukacyjnym i na ich podstawie formułuje odpowiedzi na zadane pytania.

9 Pisanie prostych tekstów w edytorze tekstu. Wyjaśnia pojęcie i zastosowanie edytora tekstu. Otwiera dokument tekstowy edytora Word, korzystając z menu Ćwiczenia programu Komputerowe opowieści z płyty CD-ROM. Odczytuje nazwę programu, w którym dokument został otwarty. Czyta tekst, zwraca uwagę na położenie w tekście znaków interpunkcyjnych. Zapisuje dokument edytora tekstu we wskazanym folderze. Wskazuje i nazywa paski narzędzi w oknie edytora tekstu Word. Dopisuje na końcu dokumentu nowy akapit tekstu. Opisuje sposób wpisywania znaku z górnej części klawisza. Wpisuje znaki z górnych części klawiszy. Poprawnie wpisuje znaki interpunkcyjne. Usuwa na bieżąco błędnie napisane znaki. Anuluje ostatnio wykonane czynności za pomocą polecenia Cofnij lub przycisku Edycja Cofnij. Zapisuje zmieniony dokument, korzystając z przycisku Zapisz plik. Omawia możliwości edytora tekstu. Wyjaśnia, na czym polegają czynności redagowania tekstu w edytorze tekstu. Objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszczonych na nich przycisków. Dostosowuje położenie pasków narzędzi do własnych potrzeb. Wyjaśnia pojęcie akapitu. Wyjaśnia zasady poprawnego wpisywania znaków interpunkcyjnych. Dokładnie odtwarza tekst według wzoru, dzieląc go na akapity. Sprawnie posługuje się klawiaturą.

10 Odtwarzanie muzyki za pomocą komputera. Odtwarza muzykę, korzystając z multimedialnego programu Fryderyk Chopin i jego muzyka z płyty CD-ROM. Steruje samodzielnie przebiegiem odtwarzania muzyki. Rodzaje plików: pliki z dokumentami tekstowymi. Wprowadzanie do tekstu poprawek i uzupełnień. Oddzielanie akapitów pustym wierszem. Uruchamia edytor tekstu Word. Wskazuje w oknie programu okienko zadań i zamyka je. Rozpoznaje pliki utworzone w edytorze tekstu Word na podstawie ikony oraz rozszerzenia nazwy pliku (doc). Otwiera z płyty CD-ROM plik zawierający dokument tekstowy, korzystając z polecenia Otwórz z menu Plik. Poprawia błędy występujące w tekście. Zaznacza fragment tekstu metodą przeciągania. Zastępuje zaznaczony fragment tekstu innym tekstem. Wstawia pusty wiersz między akapitami tekstu. Objaśnia zastosowanie okienka zadań. Dostosowuje wygląd okna programu Word do własnych potrzeb. Zaznacza fragment tekstu różnymi sposobami, które odpowiednio dobiera. Pisze tekst, dzieląc go na akapity. Tworzenie kopii pliku. Kopiuje plik z dysku twardego na dyskietkę, korzystając z poleceń Kopiuj i Wklej z menu Edycja. Tworzenie rysunków w edytorze grafiki. Zapisywanie pliku pod zmienioną nazwą. Uruchamia edytor grafiki Paint i otwiera w nim pliki graficzne. Rysuje kształty owalne, okręgi i koła za pomocą narzędzia Elipsa. Rysuje kształty podobne do fal za pomocą narzędzia Krzywa. Uzupełnia rysunki, korzystając z narzędzi Elipsa i Krzywa. Zapisuje rysunek w pliku pod nową nazwą. Opisuje rodzaje wypełnienia Elipsy. Wyjaśnia sposób rysowania okręgów i kół za pomocą Elipsy. Rysuje krzywe zamknięte. Dba o estetykę tworzonego rysunku.

11 15 16 Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś 2 Zarządzanie folderami i plikami: tworzenie folderów, zmiana nazwy folderu, pliku lub skrótu. Tworzy nowy folder we wskazanym miejscu. Zmienia nazwę folderu, pliku lub skrótu. Wyjaśnia potrzebę tworzenia folderów i porządkowania plików na dysku. Różnymi sposobami tworzy foldery według własnych potrzeb. Różnymi sposobami zmienia nazwę folderu, pliku lub skrótu. Redagowanie tekstu w edytorze tekstu operacje wykonywane na fragmentach tekstu: przenoszenie, usuwanie. Usuwanie pustych wierszy. Tworzenie rysunków w edytorze grafiki operacje wykonywane na fragmentach rysunków: zaznaczanie, usuwanie, przenoszenie. Otwiera dokument w edytorze tekstu za pomocą przycisku Otwórz plik z paska standardowego. Usuwa zaznaczony fragment tekstu klawiszem Delete. Przenosi fragmenty tekstu w inne miejsce za pośrednictwem Schowka, wybierając polecenia Wytnij i Wklej z menu Edycja lub korzystając z przycisków umieszczonych na pasku narzędzi. Usuwa zbędne puste wiersze lub dodaje brakujące puste wiersze między akapitami tekstu. Zaznacza fragment rysunku wybranym narzędziem. Rozróżnia rodzaje zaznaczania. Usuwa z rysunku jego fragment. Przenosi fragment rysunku w inne miejsce. Analizuje treść dokumentu, ustala, jakie zmiany wnieść do tekstu. Usuwa lub przenosi fragmenty tekstu różnymi sposobami. Wyjaśnia pojęcie Schowka. Porządkuje tekst, ustawiając jego fragmenty w kolejności alfabetycznej. Dba o estetyczny, jednolity wygląd tekstu. Charakteryzuje narzędzia (i ich rodzaje) służące do zaznaczania fragmentów rysunku. Omawia różne sposoby usuwania i przenoszenia fragmentów rysunku. Modyfikuje rysunek według opisu, wykorzystując operacje usuwania i przenoszenia jego fragmentów. Zegar systemu Windows. Odczytuje godzinę i datę, korzystając z zegara systemu Windows. Dokonuje zmian w ustawieniu zegara i kalendarza w środowisku Windows.

12 17 19 Mieszkańcy lasu 3 Praca z komputerowym leksykonem. Tworzenie rysunków w edytorze grafiki operacje wykonywane na fragmentach rysunków: kopiowanie, rozmiarów. Drukowanie rysunków. zmiana Wyszukuje informacje w komputerowym leksykonie (leksykon Zwierzęta naszych lasów z płyty CD-ROM), korzystając z alfabetycznego uporządkowania haseł. Wyszukuje w komputerowym leksykonie informacje według podanego kryterium. Ustala rozmiary kartki, na której wykona rysunek. Wykonuje rysunek według opisu, posługując się poznanymi narzędziami. Kopiuje fragment rysunku za pośrednictwem Schowka lub poprzez przeciąganie z zastosowaniem klawisza Ctrl. Zmienia rozmiary fragmentów rysunku. Ogląda rysunek na podglądzie wydruku. Ustala orientację strony. Drukuje wykonany przez siebie rysunek. Omawia budowę komputerowego leksykonu na przykładzie leksykonu Zwierzęta naszych lasów z płyty CD- ROM. Samodzielnie posługuje się komputerowym leksykonem. Formułuje kryterium i według niego wyszukuje w komputerowym leksykonie informacje na zadany temat. Korzysta z komputerowego leksykonu w nauce własnej. Tworzy rysunki za pomocą poznanych narzędzi i operacji na fragmentach rysunku. Wykonuje kopie rysunku różnymi sposobami, odpowiednio je wybiera. Wykorzystuje operację zmiany rozmiarów fragmentów rysunku do uzyskania efektu perspektywy. Przygotowuje rysunek do druku, dokonując ustawień strony i korzystając z podglądu wydruku. Dobiera parametry wydruku odpowiednio do rodzaju drukowanej pracy.

13 Porządkowanie dysku przenoszenie, kopiowanie, usuwanie plików lub folderów. Przenosi pliki metodą przeciągania lub z wykorzystaniem Schowka. Kopiuje pliki metodą przeciągania lub z wykorzystaniem Schowka. Usuwa foldery. Tworzy strukturę folderów dostosowaną do potrzeb. Utrzymuje porządek na dysku, segregując pliki według ustalonego kryterium, np. według ich zawartości. Przenosi, kopiuje, usuwa pliki lub foldery różnymi sposobami. Wyjaśnia funkcjonowanie systemowego Kosza. Odzyskuje pomyłkowo usunięte pliki lub foldery. Opróżnia Kosz, usuwa bezpowrotnie dane z dysku. Redagowanie tekstu w edytorze tekstu kopiowanie fragmentów tekstu. Kopiuje fragment tekstu poprzez Schowek za pomocą poleceń z menu Edycja lub przycisków z paska narzędzi edytora tekstu. Opisuje podobieństwa w sposobie wykonywania operacji kopiowania fragmentów rysunku, fragmentu tekstu i pliku (lub folderu) W kręgu baśni Andersena 2 Powtórzenie i utrwalenie: Porządkowanie danych na dysku. Tworzenie rysunków w edytorze grafiki. Redagowanie prostych tekstów w edytorze tekstu. Tworzy nowe foldery. Przenosi foldery. Przenosi, usuwa lub kopiuje fragmenty rysunków, zmienia ich rozmiary. Uzupełnia rysunek: dorysowuje nowe elementy, dodaje tło rysunku. Usuwa z tekstu błędy i usterki. Dopisuje fragmenty tekstu, poprawnie wpisuje znaki interpunkcyjne. Przenosi, kopiuje, usuwa fragmenty tekstu, zastępuje je innym tekstem. Wstawia do tekstu lub usuwa z niego pusty wiersz. Samodzielnie tworzy na dysku strukturę folderów dostosowaną do potrzeb. Segreguje swoje prace zapisane w plikach, utrzymuje porządek na dysku. Modyfikuje rysunki w edytorze grafiki, wykonując operacje na ich fragmentach. Starannie opracowuje tekst w edytorze tekstu, aby był bezbłędny i czytelny. Analizuje tekst, określa zakres zmian i wprowadza je do tekstu różnymi sposobami. 22 Sprawdzian nr 2 1 Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu lekcji Jak zdrowo się odżywiać? 3 Strony internetowe jako forma przekazywania Otwiera z płyty CD-ROM stronę internetową i korzysta z przeglądarki Objaśnia pojęcia: Internet, strona internetowa (strona WWW),

14 informacji. Przeglądarka internetowa narzędziem do przeglądania stron internetowych. Przeglądanie stron internetowych o podanych adresach. internetowej w trybie offline. Nazywa program, w którym została otwarta strona WWW (przeglądarka Internet Explorer). Rozpoznaje stronę główną witryny internetowej. Rozpoznaje umieszczone na stronie WWW odsyłacze. Omawia rolę przycisków Wstecz i Dalej paska narzędzi przeglądarki internetowej. Przegląda witryny internetowe, korzystając z odsyłaczy lub przycisków paska narzędzi przeglądarki. Odczytuje ze stron internetowych informacje na zadany temat. Uruchamia przeglądarkę internetową (Internet Explorer), korzystając z menu Start, i posługuje się nią w trybie online. Wskazuje pasek adresu przeglądarki internetowej. Wpisuje podany adres strony internetowej i otwiera daną stronę. Przegląda otwartą stronę WWW i zapoznaje się z informacjami zawartymi na niej. Na stronach internetowych poszukuje odpowiedzi na zadane pytania, korzysta z listy adresów wcześniej oglądanych stron, rozwijanej na pasku adresu. przeglądarka internetowa, witryna internetowa, serwer WWW. Omawia budowę witryny internetowej. Obsługuje przeglądarkę internetową. Wyjaśnia rolę odsyłaczy w przeglądaniu stron internetowych. Wykorzystuje treści zawarte na stronach internetowych do poszerzania swoich wiadomości. Wyjaśnia pojęcia: adres strony internetowej, strona startowa. Swobodnie posługuje się przeglądarką internetową w celu przeglądania zasobów Internetu. Wykorzystuje informacje zgromadzone na stronach internetowych podczas rozwiązywania zadań.

15 Formatowanie dokumentów tekstowych zmiana rodzaju, rozmiaru, stylu i koloru czcionki Na zamku rycerskim 2 Praca z encyklopedią lub słownikiem ze stron internetowych. Praca z kilkoma uruchomionymi programami w środowisku Windows. Redagowanie dokumentu tekstowego uzupełnianie tekstu. Objaśnia pojęcie formatowania dokumentu tekstowego. Wskazuje w oknie edytora tekstu pasek formatowania. Rozpoznaje w tekście rodzaj czcionki i inne jej cechy (atrybuty). Zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar, styl i kolor, korzystając z narzędzi dostępnych na pasku formatowania. Otwiera encyklopedię lub słownik na internetowych stronach o podanych adresach. Objaśnia sposób wyszukiwania haseł w encyklopedii lub słowniku. Wyszukuje hasło w encyklopedii internetowej lub słowniku internetowym. Na podstawie informacji wyszukanych w encyklopedii internetowej lub słowniku internetowym odpowiada na zadane pytania. Otwiera dokument tekstowy w edytorze tekstu i wskazuje fragmenty wymagające uzupełnienia. Pracuje na przemian z edytorem tekstu i z przeglądarką internetową, przełączając się między oknami uruchomionych programów. Korzysta z encyklopedii lub słownika ze stron internetowych, w celu wyszukania znaczeń wyrazów. Uzupełnia treść dokumentu informacjami wyszukanymi w internetowych encyklopediach lub słownikach. Wyjaśnia pojęcie czcionki. Opisuje sposób wyboru rodzaju czcionki i innych jej cech. Rozpoznaje czcionki zawierające polskie litery. Formatuje tekst według opisu. Samodzielnie korzysta z encyklopedii lub słowników ze stron internetowych. Wykorzystuje informacje wyszukane w internetowych encyklopediach lub słownikach w celu poszerzania swoich wiadomości. Analizuje treść dokumentu tekstowego i określa źródło informacji potrzebnych do uzupełnienia tekstu. Omawia sposoby przełączania się między oknami uruchomionych programów. Samodzielnie wyszukuje w internetowych encyklopediach lub słownikach informacje, które wykorzystuje podczas redagowania tekstów.

16 Internet jako źródło informacji. Wyszukuje informacje na zadany temat, przeglądając strony internetowe o podanych adresach. Swobodnie porusza się po przeglądanych stronach. Wykorzystuje informacje wyszukane w Internecie do rozwijania zainteresowań.

17 Tworzenie rysunków w edytorze grafiki uzupełnianie rysunków, rysowanie według wzoru lub własnego projektu. Otwiera rysunek w edytorze grafiki i wskazuje fragmenty do uzupełnienia. Wskazuje narzędzia służące do pobierania kolorów z rysunku i do rozpylania na nim kolorów. Koloruje fragmenty rysunku kolorami występującymi na nim. Dodaje do rysunku efekt mgły za pomocą narzędzia do rozpylania kolorów. Tworzy rysunki według wzoru. Opisuje sposób pokolorowania fragmentów rysunku kolorami, które nie występują w podstawowej palecie kolorów. Tworzy rysunki na zadany temat według własnego projektu. Wykorzystuje poznane narzędzia do uzyskania ciekawych efektów na rysunku Zdobywamy kartę rowerową 3 Prezentacja multimedialna jako ciekawa forma przedstawiania informacji. Wyszukiwanie informacji w prezentacji multimedialnej. Wymienia multimedialne cechy prezentacji. Nazywa program służący do tworzenia prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzania jej pokazu (program PowerPoint). Otwiera prezentację multimedialną z płyty CD-ROM, korzystając z menu programu Komputerowe opowieści. Wyjaśnia pojęcie slajdu i rozpoznaje go w oknie otwartego programu. Uruchamia pokaz prezentacji i steruje jej przebiegiem. Opisuje występujące na slajdach elementy będące nośnikami informacji. Wskazuje elementy prezentacji wpływające na jej atrakcyjność. Wykorzystuje treści zawarte w prezentacji do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Wyjaśnia pojęcie prezentacji multimedialnej. Omawia budowę prezentacji multimedialnej utworzonej w programie PowerPoint. Wskazuje slajd i nazywa inne elementy widoczne w oknie otwartego programu. Przegląda różnymi sposobami slajdy otwartej prezentacji. Omawia budowę slajdu i charakteryzuje jego elementy. Charakteryzuje zastosowane w prezentacji efekty animacji różnych elementów. Ocenia, w jaki sposób różne elementy prezentacji sprawiają, że jest atrakcyjna dla odbiorcy. Analizuje treści zawarte w prezentacji i wykorzystuje je do rozwiązywania zadań.

18 Łączenie grafiki i tekstu w edytorze grafiki. Tworzenie kompozycji graficznych, wykorzystanie gotowych elementów graficznych. Omawia narzędzie do wpisywania tekstu w obszarze rysunku. Rozróżnia style pisania tekstu w obszarze rysunku. Dołącza napisy do rysunku. Wykonuje kompozycję graficzną, korzystając z elementów graficznych znajdujących się w pliku. Starannie dobiera czcionkę i inne jej cechy, aby tekst dołączony do rysunku był czytelny. Projektuje i tworzy kompozycję graficzną, umiejętnie stosuje dostępne w edytorze grafiki narzędzia i ich rodzaje. Dba o estetykę wykonywanej pracy. Praca z kilkustronicowym dokumentem w edytorze tekstu. Przegląda kilkustronicowy tekst, korzystając z suwaka lub przycisków zmiany strony na pasku przewijania edytora. Rozwiązuje test w dokumencie tekstowym, używając ustalonego stylu czcionki do zaznaczania odpowiedzi. Korzysta z różnych narzędzi w celu weryfikowania swojej wiedzy i umiejętności Chrońmy nasze środowisko 2 Powtórzenie i utrwalenie: Zdobywanie informacji za pośrednictwem Internetu. Wyszukiwanie informacji w komputerowych encyklopediach i słownikach. Praca w środowisku Windows z kilkoma uruchomionymi programami. Formatowanie dokumentów tekstowych. Prezentacje multimedialne źródłem informacji przedstawionych w ciekawej formie. Tworzenie kompozycji graficznych w edytorze Przegląda strony internetowe o podanych adresach. Wyszukuje w Internecie informacje na zadany temat. Korzysta z internetowych encyklopedii lub słowników do poznania pochodzenia lub znaczenia wyrazów. Uzupełnia dokument tekstowy wyrazami, odczytując ich znaczenie w internetowych encyklopediach lub słownikach. Przełącza się między oknami uruchomionych programów. Formatuje czcionkę w dokumencie tekstowym. Wykorzystuje informacje zawarte w prezentacji multimedialnej do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Uzupełnia rysunek, dołączając do niego napisy. Rozwiązuje zadania z różnych dziedzin, korzystając z informacji pozyskanych z Internetu. Swobodnie porusza się po stronach internetowych. Samodzielnie planuje sposób rozwiązywania zadań, określa zakres i rodzaj wykorzystywanych programów. Dba o poprawność i estetykę dokumentów tekstowych. Analizuje treść prezentacji multimedialnej i wykorzystuje ją do rozwijania własnych zainteresowań. Pomysłowo wykorzystuje narzędzia edytora grafiki, aby nadać kompozycji graficznej ciekawy wygląd.

19 grafiki. Wykonuje kompozycję graficzną, wykorzystując gotowe elementy graficzne. 33 Sprawdzian nr 3 1 Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu lekcji Technika komputerowa w życiu człowieka 2 Urządzenia oparte na technice komputerowej. Wymienia przykłady urządzeń powszechnego użytku, w których wykorzystano technikę komputerową, wyjaśnia ich przeznaczenie. Podaje przykłady nowoczesnych urządzeń techniki komputerowej. Charakteryzuje wybrane, nowoczesne urządzenia techniki komputerowej. Posługiwanie się komputerem i odpowiednim oprogramowaniem w rozwiązywaniu prostych zadań szkolnych. Wykonuje w edytorze grafiki kompozycję graficzną z gotowych elementów, prezentującą urządzenia oparte na technice komputerowej. Uzupełnia w edytorze tekstu dokument zawierający wypowiedzi na temat urządzeń techniki komputerowej; formatuje tekst, wyróżniając jego fragmenty. Tworzy w edytorze grafiki kompozycję graficzną według własnego projektu, wyraża w niej swoje przemyślenia na temat komputera przyszłości. Samodzielnie redaguje w edytorze tekstu wypowiedź, w której prezentuje własne spojrzenie na temat urządzeń techniki komputerowej w przyszłości; formatuje opracowany dokument, dbając, aby forma odpowiadała treści, i drukuje go.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

POSTAWY UCZNIÓW. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)

POSTAWY UCZNIÓW. A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt) STANDARDY WYMAGAŃ z zajęć komputerowych dla klas IV szkoły podstawowej opracowany na podstawie programu nauczania KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla starszych klas szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania oceniające dla klasy II 2018/2019

Wymagania oceniające dla klasy II 2018/2019 oceniające dla klasy II 2018/2019 Praca z komputerem Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. D - Podczas pracy przy komputerze wymaga

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości i umiejętności Dział programowy podstawowe ponadpodstawowe

Wymagania edukacyjne w zakresie wiadomości i umiejętności Dział programowy podstawowe ponadpodstawowe Zestawienie wymagań edukacyjnych z podziałem na jednostki lekcyjne, opracowanych dla zajęć komputerowych realizowanych w klasie IV szkoły podstawowej w ramach projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA IV

INFORMATYKA KLASA IV 1 INFORMATYKA KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE 1. Komputer i programy komputerowe Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy 4 1. Komputer i programy komputerowe Posługiwanie się komputerem i praca z programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV

Kryteria oceniania. Zajęcia komputerowe. Klasa IV 1 Kryteria oceniania Zajęcia komputerowe Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną Klasa IV 2 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym wymienia przynajmniej trzy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z INFORMATYKI. KLASA IVa SZKOŁA PODSTAWOWA 1 1. Komputer i programy komputerowe. Posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book Część I klasa IV Opowieść 1. Komputer narzędziem pracy 1.1. Poznajemy regulamin szkolnej pracowni komputerowej 1.2. Uruchamiamy komputer 1.3. Stawiamy pierwsze kroki w środowisku Windows, poznajemy Pulpit

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Wymagania edukacyjne z informatyki dla uczniów klas IV SP nr 53 w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 Prowadzący: Ewa Pawlak-Głuc Opracowano na podstawie: 1. Podstawa programowa(dz.u. z 017r. poz. ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV 1. Wymagania na ocenę dopuszczającą obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których nie jest on w stanie zrozumieć kolejnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Do przedmiotu ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w klasie 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 opracowane na podstawie programu Informatyka Europejczyka. Program nauczania zajęć komputerowych

Bardziej szczegółowo

Opisuje sposób logowania w szkolnej pracowni komputerowej, w szkolnej pracowni komputerowej. pracy z komputerem.

Opisuje sposób logowania w szkolnej pracowni komputerowej, w szkolnej pracowni komputerowej. pracy z komputerem. Zestawienie wymagań edukacyjnych, opracowanych dla zajęć komputerowych realizowanych w klasie IV szkoły podstawowej w ramach projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (plan wynikowy dla klasy IV) Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI KLASA IV 1 OCENA ŚRÓDROCZNA Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Wykazuje rażący brak wiadomości

Bardziej szczegółowo

POSTAWY UCZNIÓW. Standardy wymagań z projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (klasy V VI szkoły podstawowej) A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt)

POSTAWY UCZNIÓW. Standardy wymagań z projektu KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (klasy V VI szkoły podstawowej) A Uczestnictwo w działaniu (1 pkt) STANDARDY WYMAGAŃ z informatyki dla klas V VI szkoły podstawowej opracowana na podstawie programu edukacji informatycznej KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI (DKOS-4014-40/02) oraz podręcznika KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH / EDUKACJI INFORMATYCZNEJ KLAS I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe/ edukację informatyczną należy prowadzić w korelacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 1

PLAN WYNIKOWY KLASA 1 PLAN WYNIKOWY KLASA 1 1. Pracownia komputerowa 2. Podstawowy zestaw komputerowy Zasady bezpiecznej pracy i przebywania w pracowni komputerowej i nazywamy elementy podstawowego zestawu komputerowego wie,

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Prowadzące: mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 4 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4 Prowadzące: mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4b grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a styczeń 2013 temat 7. z podręcznika (str. 70-72); sztuczki 4. i 5. (str. 78); Narysuj ikony narzędzi do zaznaczania i opisz je. 19 Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy

Bardziej szczegółowo

opracowane na podstawie podręcznika:

opracowane na podstawie podręcznika: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE 6 opracowane na podstawie podręcznika: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa 6 /stara

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI WYMAGANIA PROGRAMOWE Z INFORMATYKI NA PODSTAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI NR DOPUSZCZENIA DKOS-4014-40/02 1. POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM 1.1. Komputer jako narzędzie pracy KLASA VI (W CYKLU 1 GODZ.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 2

PLAN WYNIKOWY KLASA 2 PLAN WYNIKOWY KLASA 2 1. Witamy w klasie 2 Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej zna zasady właściwego zachowania w pracowni komputerowej zna zasady pracy na komputerze rozpoznaje i nazywa elementy

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DOSKONALE Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA IV 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny za ogólny porządek

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Spis treści 1. Komputer i programy komputerowe... 2 2. Tworzenie rysunków... 5 3. Programowanie... 6 4. Tworzenie dokumentów tekstowych...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu INFORMATYKA klasa V 2012/2013 Wymagania na poszczególne oceny z podziałem na realizowane zagadnienia Treści programowe Oceny Wymagania (tematy) 2 3 4 5 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Ewelina Banaś

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV. Ewelina Banaś 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV 1 Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Grażyna Koba Spis treści 1. Komputer i programy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ str. 1 Spis treści 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV

Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV Wymagania na poszczególne oceny szkolne informatyka dla klasy IV I półrocze 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne z informatyki dla klasy IV 1. Komputer i programy komputerowe 2. Tworzenie rysunków 3. Programowanie 4. Tworzenie dokumentów tekstowych 5. Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI KOMPUTEROWEJ DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze. Klasa I Doskonale 6pkt. Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 2

Rozkład materiału Klasa 2 Rozkład materiału Klasa 2 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Znowu razem w szkole 2. Bądźmy bezpieczni! Bądźmy uważni! 3. Pożegnalne dary lata październik 1. Z notatnika przyrodnika Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III odstawy systemu operacyjnego Windo 1. Praca przy komputerze - poznanie komputera PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III KLASA I Ocenianie cząstkowe: wymagania, wymagania, wymagania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne 1. Komputer i programy komputerowe Osiągnięcia wychowawcze przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, jest odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 6 PUNKTÓW (wspaniale, pięknie) Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo