OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje"

Transkrypt

1 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Łódź, ul. Gdańska 132 tel lub Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS , NIP Kapitał zakładowy i wpłacony : PLN Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Truck Assistance Auto PLUS24service OWU Postanowienia ogólne 1 Definicje 3 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Truck Assistance Auto PLUS24service, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach ubezpieczenia floty pojazdów przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej UNIQA TU S.A. lub Ubezpieczycielem, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednost kami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającym. 2. Na podstawie niniejszych OWU, UNIQA TU S.A. zawiera umowy ubez pieczenia, zwane dalej umowami ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance, w ramach których udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielowi lub leasingobiorcy oraz załodze pojazdu, w zakresie organizacji i pokrycia kosztów usług assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej RP, i innych państw Europy, z zastrzeżeniem 5 ust. 3 i Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachu nek - na rzecz właściciela pojazdu lub leasingobiorcy zwanego dalej Ubezpieczonym. 4. Obowiązki informacyjne obciążają Ubezpieczającego jak i Ubezpieczonego chyba, że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek. 5. Ubezpieczony może żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informa cji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz niniejszych OWU w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków Na podstawie umów ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance ochroną ubezpieczeniową obejmowane są następujące rodzaje pojazdów zarejestrowanych w RP: 1) Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i jednocześnie nieprzekraczającej 44 ton, 2) Ciągniki siodłowe, 3) Naczepy i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton. 2. Ubezpieczeniem nie są objęte: 1) Pojazdy używane do transportu towarów niebezpiecznych, zdefiniowanych zgodnie z obowiązkujacymi przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, w tym w szczególności paliw, substancji toksycznych czy wybuchowych, 2) Pojazdy specjalne (nie służące do przewozu osób i towarów) przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia, np. dźwig, pogotowie techniczne, pojazd asenizacyjny, śmieciarka, polewaczka, pojazdy straży pożarnej, itp. Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 1. Akt wandalizmu - jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu przez osoby trzecie (osoby nie będące stronami Umowy Ubezpieczenia lub uprawnionymi z tytułu umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance) powodujące unieruchomienie pojazdu, rozumiane zgodnie z ust. 18 niniejszego paragrafu, 2. Awaria - jakiekolwiek wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu pochodzenia wewnętrznego, które uniemożliwia jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca awarii, a w tym: rozładowanie akumulatora, awaria alarmu lub immobilizera, awaria świateł zewnętrznych, awaria wycieraczek oraz pasów bezpieczeństwa. Awaria ogumienia (w tym przebicie opony) jest objęta ochroną wyłącznie w wariancie TRUCK PREMIUM. Konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, konieczność wykonania czynności utrzymania pojazdu w sprawności, należących do bieżącej lub okresowej obsługi pojazdu, dostawa lub montaż dodatkowych akcesoriów, niespowodowany wadliwym lub niewłaściwym funkcjonowaniem pojazdu, nie będą uznawane za awarię, 3. Centrum Alarmowe - Europ Assistance Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, zajmująca się realizacją praw i obowiązków Ubezpieczyciela z tytułu zawartych umów ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance, a w tym realizacją świadczeń assistance określonych w niniejszych OWU, 4. Europejska część Rosji - następujące jednostki podziału administracyjnego terytorium Federacji Rosyjskiej: Okręg Centralny, Okręg Północno-Zachodni (bez Niemieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komii), Okręg Wołżański, Obwód Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski), 5. Europejska część Turcji - Tracja (obszar Turcji od strony europejskiej do Morza Marmara oraz cieśnin Bosfor i Dardanele), 6. Flota pojazdów - co najmniej 10 pojazdów (w tym również poniżej 3,5 t DMC) lub pojazdy ubezpieczane na zasadach flotowych (Indywidualna Ocena Ryzyka UNIQA), należące do tego samego Ubezpieczonego na podstawie różnych tytułów prawnych, 7. Kradzież - dokonany w celu przywłaszczenia zabór pojazdu lub jego części uniemożliwiających poruszanie się, jak również zabór w celu krótkotrwałego użycia, czyli działanie wyczerpujące znamiona czynów określonych w art lub art. 289 k.k., uniemożliwiające kontynuowanie podróży w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca kradzieży, z wyłączeniem kradzieży kluczyków, UNIQA wz Do ubezpieczenia może być przyjęty pojazd, który w dniu zawarcia umowy nie osiągnie wieku 15 lat, licząc od daty pierwszej rejestracji. W przypadku wariantu TRUCK PREMIUM, przebicie opony objęte jest ochroną wyłącznie dla pojazdów, które w dniu zawarcia umowy nie osiągnęły wieku 10 lat. 4. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych OWU muszą być sporządzone pisemnie w formie aneksu do umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance pod rygorem ich nieważności. 8. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej - adres siedziby przedsiębiorstwa Ubezpieczonego zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub inny adres na terenie RP wskazany w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia, pod którym przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą, 9. Nieszczęśliwy wypadek - zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w warunkach wypadku drogowego w wyniku którego jeden z członków załogi pojazdu - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł, 1

2 10. Pilot - osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia, 11. Pojazd - pojazd ciężarowy powyżej 3,5 T DMC, ciągnik siodłowy, naczepa, przyczepa, które zostały objęte niniejszym ubezpieczeniem na wniosek Ubezpieczającego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 44 ton, zarejestrowany na terenie RP stosownie do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, 12. Rok ubezpieczeniowy - oznacza 12 następujących po sobie kolejno miesięcy, stanowiących okres ochrony ubezpieczeniowej, za które została opłacona w pełnej wysokości składka; za początek pierwszego roku ubezpieczeniowego przyjmuje się pierwszy dzień odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 13. Siedziba Ubezpieczonego - miejsce wskazane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako adres firmy lub miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, 14. Szkoda całkowita - stan pojazdu uznany jako szkoda całkowita przez ubezpieczyciela komunikacyjnego likwidującego szkodę w wykonaniu umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych albo Auto Casco, 15. Ubezpieczający - osoba zawierająca umowę ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance na zasadach flotowych (Indywidualna Ocena Ryzyka UNIQA) i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej, 16. Ubezpieczony - właściciel pojazdu, na rzecz którego zawarta została umowa ubezpieczenia. W przypadku pojazdów leasingowanych Ubezpieczonym jest leasingobiorca pojazdu. Postanowienia OWU dotyczące Ubezpieczonego stosuje się odpowiednio do załogi pojazdu, tj. osób objętych ochroną ubezpieczeniową, 17. Ubezpieczyciel - UNIQA TU S.A., 18. Unieruchomienie pojazdu - stan pojazdu uniemożliwiający kontynuowanie podróży lub dalsze jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju miejsca powstania tego stanu, który powstał na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, 19. Usprawnienie pojazdu - usunięcie na trasie podróży przyczyny uniemożliwiającej jej kontynuowanie, 20. Wypadek drogowy - jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd pochodzenia zewnętrznego, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu ze skarpy, wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku, 21. Załoga pojazdu - wyznaczony przez Ubezpieczonego kierowca i zmiennik kierowcy (jeżeli występuje) ubezpieczonego pojazdu lub pojazdu, który w momencie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową ciągnął ubezpieczoną naczepę lub przyczepę. Przedmiot ubezpieczenia 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zapewnienie organizacji i pokrycia kosztów świadczenia usług assistance na rzecz Ubezpieczonego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych OWU. 2. Przedmiotem świadczenia UNIQA TU S.A. nie jest objęte wykonanie usług określonych w OWU, z zastrzeżeniem usług wymienionych w 6 ust. 4 pkt. 1-3 i Zakres usług assistance uzależniony jest od wariantu wybranego przez Ubezpieczającego podczas zawierania umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance. 4. Ustalony w EURO koszt świadczeń realizowanych usług assistance na terytorium RP oraz w państwach posługujących się inną walutą niż EURO podlega przeliczeniu na złote i stanowi równowartość kwot określonych w EURO według średniego kursu wymiany walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu realizacji świadczeń. Zakres ubezpieczenia 5 1. Zakres usług świadczonych w poszczególnych wariantach został określony w Ubezpieczenie oferowane jest w wariantach wymienionych w tabeli zamieszczonej w 6 ust. 6, różniących się między sobą zakresem świadczeń. 3. Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia assistance powstałe na terytorium RP oraz następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Rosji (tylko europejska część Rosji), San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. 4. W ramach wariantu TRUCK STANDARD ubezpieczeniem objęte są wyłącznie zdarzenia assistance powstałe w na terytorium RP. Świadczenia 6 1. W zależności od wybranego wariantu, ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia, zwane dalej zdarzeniami assistance: 1) TRUCK STANDARD - wypadek drogowy, 2) TRUCK KOMFORT - awaria (z wyłączeniem przebcia opony), wypadek drogowy, kradzież pojazdu, 3) TRUCK PREMIUM - awaria, wypadek drogowy, kradzież pojazdu. 2. Na wniosek Ubezpieczonego Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń assistance do wysokości określonych w ust. 6 limitów odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia, w zależności od wariantu ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance: 1) Usprawnienie pojazdu - w przypadku unieruchomienia pojazdu Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty usprawnienia pojazdu w miejscu jego unieruchomienia (z wyłączeniem kosztów części zamiennych i materiałów użytych w celu usprawnienia pojazdu), jeżeli istnieje możliwość usprawnienia pojazdu w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pilota, 2) Podnoszenie pojazdu - w przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi powodującego jego trwałe unieruchomienie Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu na drogę. W przypadku przewrócenia pojazdu lub osunięcia się z drogi wraz z naczepą, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty podniesienia lub wyciągnięcia również naczepy, 3) Holowanie pojazdu - jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu w miejscu jego unieruchomienia w ciągu 1 godziny od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia pilota, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty holowania pojazdu do najbliższej stacji obsługi. Jeżeli unieruchomienie pojazdu miało miejsce na terenie RP, na wniosek Ubezpieczonego pojazd może zostać odholowany do innej stacji obsługi znajdującej się w promieniu 100 km od miejsca jego unieruchomienia. Jeżeli Centrum Alarmowe organizowało holowanie pojazdu, Ubezpieczonemu przysługuje jedno z poniższych świadczeń: 4) Zakwaterowanie w hotelu załogi pojazdu - Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania ze śniadaniem (o ile jest ono w cenie) w hotelu trzygwiazdkowym na okres nieprzekraczający czasu naprawy pojazdu (maksymalnie na 2 doby), w zakresie przewidzianym dla danego wariantu ubezpieczenia wraz z transportem do hotelu, z zastrzeżeniem, iż świadczenie zakwaterowania w hotelu nie obejmuje innych wydatków poniesionych przez załogę pojazdu związanych z pobytem w hotelu, np. telefon, dodatkowe wyżywienie lub inne usługi świadczone przez hotel, albo 2

3 5) Transport załogi pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży - jeżeli pojazd nie może być naprawiony w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia do Centrum Alarmowego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, a zdarzenie miało miejsce ponad 50 km od Siedziby Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dalszego transportu załogi pojazdu do miejsca docelowego podróży lub do Siedziby Ubezpieczonego (do bliższego z tych dwóch miejsc) jednym z następujących środków transportu wybranym po konsultacji z Ubezpieczonym przez Centrum Alarmowe: a) taxi (maksimum 100 km), b) kolej (bilet w jedną stronę, pociąg pierwszej klasy wraz z transportem na dworzec i z dworca), c) samolot (bilet w jedną stronę w klasie ekonomicznej, w sytuacji gdy przewidziany czas podróży pociągiem wynosi więcej niż 12 godzin), Jeżeli Centrum Alarmowe organizowało holowanie pojazdu, Ubezpieczonemu dodatkowo przysługują następujące świadczenia: 6) Odbiór pojazdu po naprawie - Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu jednej osoby z Siedziby Ubezpieczonego lub hotelu (o którym mowa w pkt. 4 powyżej) po odbiór naprawionego pojazdu pociągiem I klasy wraz z transportem na dworzec i z dworca lub samolotem klasy ekonomicznej (jeżeli czas podróży pociągiem przekroczyłby 12 godzin) wraz z transportem na lotnisko i z lotniska. Świadczenie to jest organizowane, jeżeli zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej 50 km od Siedziby Ubezpieczonego, 7) Parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym - jeżeli wskutek wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową zachodzi potrzeba przechowania unieruchomionego pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty parkowania pojazdu do wysokości podanego limitu. Jeżeli unieruchomieniu uległ ubezpieczony pojazd ciągnący nieubezpieczoną niniejszym ubezpieczeniem naczepę, Centrum Alarmowe organizuje dozór naczepy w miejscu zdarzenia, trwający nie dłużej niż 3 godziny. Świadczenie dozoru nieubezpieczonej naczepy przysługuje wyłącznie w wariancie TRUCK KOMFORT oraz TRUCK PREMIUM, 8) Dostarczenie oryginalnych części zamiennych - świadczenie realizowane jest wyłącznie poza granicami RP w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy w następstwie zdarzenia assistance nie są dostępne w miejscu dokonywania naprawy. Na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe składa zamówienie i dostarcza części pod wskazany adres. Koszt zakupu części, ich transport i ewentualne opłaty celne obciążają Ubezpieczonego, 9) Dozór ładunku - jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia oraz nie jest możliwe holowanie pojazdu w ciągu 5 godzin od momentu powiadomienia o zdarzeniu Centrum Alarmowego, Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dozoru ładunku przez okres nie dłuższy niż 24 godziny w trybie ciągłym. 3. Dodatkowo, w przypadku śmierci członka załogi pojazdu powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku poza granicami RP przysługuje: 1) Transport zwłok - Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok zmarłego członka załogi do RP lub kraju stałego pobytu w przypadku, gdy zmarł on w trakcie podróży poza granicami RP oraz kraju stałego pobytu, a śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. 4. Dodatkowo, na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Alarmowe organizuje następujące usługi: 1) Tłumaczenie telefoniczne (w języku angielskim) - w razie podróży poza granicami RP Centrum Alarmowe udziela załodze pojazdu telefonicznej pomocy w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi, 2) Udzielenie informacji na temat: a) Lokalizacji stacji obsługi i napraw pojazdów ciężarowych, b) Sytuacji na drogowych przejściach granicznych, c) Lokalizacji szpitali, aptek, hoteli, moteli i stacji paliw, 3) Przekazywanie pilnych wiadomości związanych z zaistaniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez Ubezpieczonego, 4) Pokrycie kosztów dowozu brakujących dokumentów - w razie braku dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży (listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty pojazdu lub załogi pojazdu) Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty dostarczenia wskazanych dokumentów załodze pojazdu, 5) Bezpieczna Tożsamość - na życzenie Ubezpieczonego Centrum Alarmowe wysyła drogą elektroniczną Pakiet Informacyjny Bezpieczna Tożsamość dotyczący ochrony danych i tożsamości, zawierający następujące informacje: a) jakie kroki należy podjąć w przypadku utraty dokumentów, b) jakie dokumenty należy zastrzegać i jakie niebezpieczeństwa wiążą się z ich utratą (wykorzystanie przez osoby niepowołane), c) informacja o podmiotach, gdzie należy zgłaszać utratę dokumentów, d) jak uzyskać dostęp do własnej historii kredytowej w BIK, e) informacja o krokach, jakie należy podjąć w celu uzyskania nowych dokumentów, f) porady na czas wyjazdów zagranicznych, g) informacja o opłatach związanych z uzyskaniem nowych dokumentów. W przypadku zgłoszenia przez Ubezpieczonego faktu utraty dokumentów tożsamości, kart debetowych, kart kredytowych, imiennych kart lojalnościowych, telefonów komórkowych, Centrum Alarmowe na wniosek Ubezpieczonego udziela Ubezpieczonemu informacji wymienionych powyżej i w zależności od sytuacji doradza Ubezpieczonemu, jakie kroki powinien podjąć w celu zmniejszenia ryzyka negatywnych konsekwencji wykorzystania ww. dokumentów przez osoby niepowołane. W razie potrzeby Centrum Alarmowe podejmie w imieniu Ubezpieczonego następujące kroki: a) pomoc w wypełnianiu wniosku o uzyskanie raportu w BIK (dostęp do historii kredytowej), b) pomoc w uzyskaniu nowych dokumentów, kart (pomoc nie obejmuje sytuacji wymagających fizycznej obecności Klienta). 5. Ochorona ubezpieczeniowa obejmuje nie więcej niż 3 zdarzenia w roku ubezpieczeniowym. 6. Dostępność poniższych świadczeń oraz limity kwotowe wskazane są w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. do sum ubezpieczenia określonych w 8 OWU: Rodzaj świadczeń Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia assistance, holowanie, podnoszenie pojazdu Zakwaterowanie w hotelu Wariant TRUCK STANDARD TRUCK KOMFORT TRUCK PREMIUM 800 EUR EUR EUR 2 doby / do 100 EUR na osobę Transport załogi pojazdu do Siedziby Ubezpieczonego lub miejsca docelowego podróży (do bliższego z miejsc) Odbiór pojazdu po naprawie Parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym Nie do 50 EUR Pociągiem I klasy lub samolotem Pociągiem I klasy lub samolotem do 300 EUR Dostarczanie oryginalnych części zamiennych Nie 3

4 Rodzaj świadczeń Wariant TRUCK STANDARD TRUCK KOMFORT TRUCK PREMIUM Dozór ładunku 50 EUR / 1 doba Tłumaczenie telefoniczne (w języku angielskim) Udzielanie telefonicznych informacji na temat: lokalizacji stacji obsługi i napraw pojazdów ciężarowych, sytuacji na drogowych przejściach granicznych, lokalizacji szpitali, aptek, hoteli moteli i stacji paliw Przekazywanie pilnych wiadomości Pokrycie kosztów dowozu brakujących dokumentów Bezpieczna Tożsamość Transport zwłok Nie do 100 EUR Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności 7 1. Ubezpieczyciel może odmówić organizacji świadczeń wymienionych w 6 oraz pokrycia ich kosztów w całości lub części, jeżeli Ubezpieczony z winy umyślnej lub na skutek rażącego niedbalstwa nie zawiadomił o zdarzeniu Centrum Alarmowego w ciagu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia i nie uzgodnił sposobu udzielenia świadczenia assistance, a niezawiadomienie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub unieimożliwiło ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia assistance. 2. Ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów holowania, jeżeli powodem unieruchomienia pojazdu był montaż elementów, które nie są zalecane przez producenta pojazdu. 3. Świadczenia określone w niniejszych OWU nie przysługują, jeżeli unieruchomienie pojazdu bądź kradzież pojazdu były następstwem: 1) działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, powstań, strajków i innych sytuacji ograniczających swobodę ruchu osób i towarów, 2) obowiązku udostępnienia pojazdu na rzecz wojska, 3) aktów terroryzmu lub akcji odwetowych, 4) działania energii jądrowej w skali masowej, 5) umyślnego działania Ubezpieczonego lub załogi pojazdu. 4. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za następujące zdarzenia: 1) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, powstałe podczas udziału pojazdu w rajdach, konkursach, wyścigach, testach lub przygotowań do nich, 2) wynikające z niezrealizowanej na czas, zgodnie z warunkami eksploatacji pojazdu określonymi przez producenta, konserwacji lub przeglądu przeprowadzanego w stacji obsługi, o ile spowodowało to unieruchomienie pojazdu, 3) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obciążenia pojazdu przyczepą o masie większej niż dopuszczalna przez producenta pojazdu, 4) będące wynikiem awarii powstałej lub utrzymującej się na skutek nieprzeprowadzonej naprawy pojazdu po interwencji Centrum Alarmowego, 5) powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osoby, które znajdowały się w stanie po użyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych podobnie działających środków, o ile spowodowało to zajście zdarzenia assistance, 6) powstałe w związku z kierowaniem pojazdem przez osoby, które nie posiadały wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. 5. Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów świadczeń wskazanych w 6 OWU, jeżeli są one realizowane przez organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, ochronę środowiska, usuwanie skażeń, policję, straż pożarną lub organy celne. 6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte pojazdy, które na dzień wystąpienia zdarzenia assistance nie posiadały ważnego badania technicznego, o ile nieprzeprowadzenie badania technicznego wynikało z wiadomej Ubezpieczającemu niesprawności technicznej pojazdu, która spowodowała zdarzenie assistance. 7. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone w ładunku pojazdów objętych pomocą i/lub ładunku przyczep i naczep, z wyłączeniem sytuacji, gdy Ubezpieczony korzysta z usługi dozoru ładunku lub dozoru naczepy w ramach świadczenia parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, opisanego w 6 ust. 2 pkt Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu, na osobie (z zastrzeżeniem realizacji świadczenia opisanego w 6 ust. 3 pkt 1 - transport zwłok), za szkody w postaci utraconych korzyści, opóźnienia w transporcie ładunków oraz za inne szkody związane z działalnością zawodową lub gospodarczą powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem świadczeń w ramach niniejszego ubezpieczenia. 9. Ubezpieczyciel nie odpowiada za następstwa oczekiwania na części zamienne lub inne roszczenia Ubezpieczonego z tym związane. 10. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty naprawy pojazdu wykonywanej przez stację obsługi. 11. Ubezpieczyciel nie odpowiada za kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie ładunku, bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas holowania, z wyłączeniem sytuacji gdy Ubezpieczony korzysta z usługi dozoru ładunku lub dozoru naczepy w ramach świadczenia parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, opisanego w 6 ust. 2 pkt Czas trwania wszelkich dodatkowych czynności serwisowych (jak np. okresowy przegląd pojazdu, drobne naprawy lub regulacje) oraz administracyjnych (np. proces likwidacji szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym lub brak środków pieniężnych na pokrycie kosztów naprawy), poza niezbędnymi naprawami będącymi następstwem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową uprawniających do korzystania ze świadczeń przewidzianych w niniejszych OWU nie stanowi czasu naprawy uszkodzonego pojazdu w rozumieniu niniejszych OWU. Suma ubezpieczenia 8 1. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie assistance zostaje ustalona w kwocie: 1) 900 EUR dla wariantu TRUCK STANDARD, 2) EUR dla wariantu TRUCK KOMFORT, 3) EUR dla wariantu TRUCK PREMIUM. 2. Sumy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 4

5 Umowa ubezpieczenia i okres ubezpieczenia 9 1. Umowę Ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance zawiera się na okres jednego roku wyłącznie na pojazd objęty przez UNIQA TU S.A. ochroną z tytułu umowy ubezpieczenia Auto Casco lub umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Umowę ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance zawiera się jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia Auto Casco lub umowy ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać co najmniej: 1) dane dotyczące Ubezpieczającego, w tym imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, PESEL, NIP, REGON, nr KRS, 2) dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, w tym marka, model, rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny, numer VIN, pojemność silnika, ładowność, rok produkcji, 3) zakres i wariant ubezpieczenia, 4) okres ubezpieczenia. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance potwierdzane jest polisą. 4. Ubezpieczyciel udziela ochrony z tytułu umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance w okresie wskazanym na polisie. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa przez okres ubezpieczenia wskazany w polisie, chyba że umowa ubezpieczenia została rozwiązana przed tym terminem. 6. W przypadku, gdy w polisie wpisano godzinę, odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej w polisie, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłącenia składki. 7. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 8. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wobec Ubezpieczonego kończy się: 1) z dniem zakończenia okresu ubezpieczenia, 2) z dniem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w 10 ust. 3, 3) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust. 7, 4) z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu, 5) z dniem wyrejestrowania pojazdu, 6) z dniem wystąpienia szkody całkowitej. Składka ubezpieczeniowa Wysokość składki ustalana jest w oparciu o taryfę składek obowiązującą w dniu zawierania umowy ubezpieczenia i jest uzależniona od przyjętych w umowie UNIQA Truck Assistance wariantów ubezpieczenia. 2. Opłata składki następuje jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 3. Skutek nieopłacenia składki w terminie - jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, na który została zawarta. 4. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Postępowanie w razie zajścia zdarzenia assistance O zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczony lub każda inna osoba działająca w jego imieniu, zobowiązana jest niezwłocznie (tj. nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu powzięcia informacji o zaistniałym zdarzeniu, przy uwzględnieniu okoliczności zdarzenia) telefonicznie zawiadomić Centrum Alarmowe, działające całodobowo; numery telefonów Centrum Alarmowego zamieszczane są na dokumencie ubezpieczenia. 2. Przed podjęciem jakichkolwiek działań Ubezpieczony musi podać następujące informacje do Centrum Alarmowego: 1) Numer rejestracyjny pojazdu, 2) Markę i model pojazdu, 3) Numer polisy Auto Casco lub polisy Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 4) Miejsce zdarzenia i telefon, pod którym Ubezpieczony będzie dostępny, 5) Krótki opis zdarzenia, 6) Inne dane lub informacje niezbędne do wykonania świadczenia. 3. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2, Centrum Alarmowe niezwłocznie skieruje Pilota na miejsce zdarzenia. 4. W przypadku odmowy udzielenia informacji przez Ubezpieczonego zgodnie z ust. 2 lub braku współpracy z obsługą Centrum Alarmowego, jeśli uniemożliwa to spełnienie świadczenia na rzecz ubezpieczonego, Centrum Alarmowe może odmówić organizacji świadczeń określonych w W każdym przypadku powstania zdarzenia assistance, Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) udzielić Pilotowi przybyłemu na miejsce zdarzenia stosownych pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do wykonania danych świadczeń, 2) nie zlecać czynności objętych pomocą innym jednostkom organizacyjnym chyba, że Pilot nie rozpocznie udzielania pomocy w czasie 5 godzin (od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego), 3) wykorzystać dostępne środki w celu zmniejszenia rozmiaru szkody oraz zapobiec w miarę możliwości zwiększaniu się szkody. 6. W przypadku, gdy Pilot nie rozpocznie udzielania pomocy w czasie 5 godzin od chwili zawiadomienia Centrum Alarmowego, Ubezpieczony jest uprawniony do zorganizowania we własnym zakresie uzgodnionych z Centrum Alarmowym świadczeń assistance jak w 6 i zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami rachunków. 7. Centrum Alarmowe, na zasadzie refundacji i zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, dokona zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 6, w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego oryginałów rachunków. Refundacja następuje w złotych polskich wg średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury, natomiast gdy świadczenie zostało opłacone przy pomocy karty płatniczej według kursu przeliczenia przez wystawcę karty. 5

6 Zasady ustalania i wypłata refundacji kosztów świadczeń Jeżeli świadczenia assistance wynikające z niniejszych OWU nie zostały opłacone bezpośrednio przez Centrum Alarmowe, a z okoliczności sprawy wynika, że z przyczyn obiektywnych Ubezpieczony nie był w stanie zgłosić do Centrum Alarmowego zaistnienia zdarzenia w momencie jego zajścia, Ubezpieczyciel dokona, na zasadzie refundacji, w granicach odpowiedzialności wynikającej z umowy i niniejszych OWU oraz zgodnie z treścią zapłaconych przez Ubezpieczonego dowodów księgowych, w tym faktur VAT, zwrotu kosztów świadczeń poniesionych przez Ubezpieczonego w terminie do 30 dni od przedłożenia przez Ubezpieczonego całości dokumentacji (dowód rejestracyjny oraz wniosek refundacyjny wraz z oryginałami rachunków). Refundacja następuje w złotych polskich wg średniego kursu walut obcych NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury, natomiast gdy świadczenie assistance zostało opłacone przy pomocy karty płatniczej według kursu przeliczenia przez wystawcę karty. Ubezpieczony powinien złożyć wniosek o refundację kosztów świadczeń niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ustania przeszkody w zawiadomieniu Centrum Alarmowego. 2. Wnioski o refundację kosztów wraz z wymienionymi w nich wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1 oraz w 11 ust. 6, Ubezpieczony zgłasza pisemnie do Centrum Alarmowego, będącego uprawnionym przedstawicielem Ubezpieczyciela: Zespół ds. Likwidacji Szkód Europ Assistance Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, budynek TAURUS Warszawa tel. +48 (22) Ubezpieczyciel za pośrednictwem Centrum Alarmowego przekazuje Ubezpieczonemu decyzję w sprawie wniosku o refundację i dokonuje jej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację. 4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości refundacji kosztów nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego w terminie określonym w ust. 1, refundacja kosztów dokonywana jest w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część refundacji Ubezpieczyciel wypłaca w terminie określonym w ust Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczeń lub co do wysokości refundacji kosztów świadczeń, może w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie zgłosić, na wskazany w 12 ust. 2 adres, na piśmie listem poleconym żądanie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Ubezpieczyciela. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzjami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia roszczenia, może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych z dnia 22 maja 2003 roku z późn. zmianami. Roszczenia regresowe Z dniem, w którym Ubezpieczyciel pokryje koszty usługi assistance, roszczenie do osoby odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości wypłaconej kwoty. 2. Ubezpieczony obowiązany jest udzielić Ubezpieczycielowi pomocy przy dochodzeniu roszczeń regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty i udzielić niezbędnych informacji. 3. Jeżeli Ubezpieczyciel pokrył tylko część kosztów, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części, pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń. 4. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń zostanie ujawniony po wypłacie odszkodowania, Ubezpieczyciel może żądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. Reklamacje Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Centrum Alarmowe zobowiązań zawartych w niniejszych OWU, Ubezpieczony powinien bezpośrednio zgłosić do Centrum Alarmowego na adres lub pisemnie na adres: Zespół ds. Jakości i Wsparcia Operacyjnego Europ Assistance Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, budynek TAURUS Warszawa 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Centrum Alarmowe w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, chyba że z przyczyn niezależnych od Centrum Alarmowego rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Centrum Alarmowe poinformuje Ubezpieczonego o wydłużonym czasie rozpatrzenia reklamacji. 3. Ubezpieczony każdorazowo otrzyma pisemną odpowiedź od Centrum Alarmowego o rozstrzygnięciu reklamacji. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty prawne. 2. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie. 3. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia mające związek z umową ubezpieczenia UNIQA Truck Assistance powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności. 4. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 221/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 grudnia 2013 roku. 6

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE

Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE Warunki Ubezpieczenia TRUCK ASSISTANCE 1. DEFINICJE 1. Przez użyte w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia pojęcia należy rozumieć: 1. akt wandalizmu jakiekolwiek zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE TRUCK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów zawartych pomiędzy Inter Partner Assistance S.A.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie AXA Truck Assistance Indeks TA/14/10/01 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AXA Truck Assistance, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ ul..35 Poleczki, 02-822 Warszawa, tel. (22) 534 56 00, fax: (22) 534 56 15; www.tuz.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10. Polisa dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia AUTO ASSISTANCE (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO ASSISTANCE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (zwane dalej TUW TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA POMOC III SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 2 2. Definicje 2 3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 4. Świadczenia w przypadku unieruchomienia pojazdu 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3

SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 II. WARIANTY UBEZPIECZENIA 3 PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMA UBEZPIECZENIA 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców KOD: CBE-HCA-02/11 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/117/2010 z dnia 11 marca 2010 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne (Assistance)

Postanowienia ogólne (Assistance) Postanowienia ogólne (Assistance) 01/2014 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Assistance, (dalej OWU ) mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia assistance,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY W PODRÓŻY ASSISTANCE OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA 2009-1 - SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot ubezpieczenia i zakres terytorialny... 4 Warianty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r.

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU VIG S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 30 października 2008 r. Spis Treści Zakres... 2 Definicje... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 3 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo