Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO ver. 04.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04."

Transkrypt

1 Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO ver (2) Ulrich PL

2 Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a Wandich FUTURA+ marki. Jesteœmy przekonani, e dokonali Pañstwo s³usznego i œwiadomego wyboru. Tym bardziej mi³o nam, e spoœród niema³ej iloœci wyrobów konkurencyjnych marek wybraliœcie Pañstwo w³aœnie nasz¹. R R Jesteœmy pewni, e wraz z up³ywem lat przekonanie o s³usznoœci decyzji pog³êbi siê. Tym bardziej, e mamy bardzo mocne podstawy s¹dziæ, e nasz wyrób jest lepszy od innych, gdy : Pod mark¹ kryje siê najwiêkszy, pojedynczy, stosuj¹cy japoñskie technologie producent kot³ów na œwiecie (pod wzglêdem iloœci sztuk rocznie produkowanych). Produkcja podzespo³ów kot³ów Wandich jest zrobotyzowana. Podzespo³y s³u ¹ce produkcji kot³ów Wandich podlegaj¹ œcis³ej kontroli i komputerowej regulacji przed przekazaniem do monta u. Ka dy egzemplarz kot³a Wandich jest œciœle kontrolowany w zak³adzie produkcji. Potwierdzeniem wysokiej jakoœci produkcji jest posiadanie Atestu Jakoœci ISO 9001, ISO oraz Europejskiego Atestu. FUTURA+ FUTURA+ FUTURA+ Jeszcze raz dziêkujemy i yczymy du o zadowolenia z pracy naszego urz¹dzenia.

3 Spis treœci: Informacje ogólne 2 Deklaracja Producenta 2 Zakres dostawy, opakowanie i transport 2 Zastosowanie kot³ów Wandich FUTURA+ 3 Dobór kot³a Wandich FUTURA+ do konkretnego obiektu 3 Paliwo 3 Budowa kot³a 4 Obieg i osprzêt hydrauliczny kot³a na potrzeby centralnego ogrzewania 4 Obieg i osprzêt hydrauliczny kot³a na potrzeby ciep³ej wody u ytkowej 4 Palnik gazowy wraz z sekcj¹ wymiany ciep³a spaliny / woda i ci¹giem spalinowym 4 Automatyka kot³a ze sterowaniem mikroprocesorowym wraz z okablowaniem elektrycznym 5 Obudowa kot³a 5 Budowa kot³a Wandich FUTURA+ WA 15, WA 19 i WA 24 - rysunek pogl¹dowy Budowa kot³a Wandich FUTURA+ WA 29 - rysunek pogl¹dowy 6 7 Sterowanie kot³em 8 Wybór dodatkowego sterowania kot³em 8 Wiadomoœci ogólne 8 Wiadomoœci ogólne 9 Sterowanie ogrzewaniem bez u ycia funkcji pogodowej 9 Sterowanie ogrzewaniem z funkcj¹ pogodow¹ 10 Regulator pokojowy DIGI midi 11 Automatyka kot³a 12 Funkcje standardowe (menu U ytkownika) 12 Funkcje serwisowe 13 Obs³uga i programowanie automatyki 13 Instalacja 15 Wybór miejsca instalacji kot³a 15 W³aœciwy monta kot³a 15 Instalacja hydrauliczna 15 Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacja 17 Wentylacja wywiewna grawitacyjna (tzw. "wywiew") 18 Instalacja gazowa 19 Instalacja elektryczna 19 Instalacja czujnika temperatury zewnêtrznej 20 Instalacja dodatkowego sterowania kot³em (opcje wyboru za dop³at¹) 20 Regulator pokojowy ANALOG 20 Wybór miejsca regulatora pokojowego ANALOG 20 W³aœciwy monta regulatora pokojowego ANALOG 21 Regulator pokojowy DIGI midi (z programatorem tygodniowym) 21 Wybór miejsca monta u regulatora pokojowego DIGI midi (z programatorem tygodniowym) 21 W³aœciwy monta regulatora pokojowego DIGI midi 21 Uruchomienie 22 Osoba Uruchamiaj¹cego i uwagi ogólne 22 Kiedy nie nale y przystêpowaæ do Uruchomienia 22 Co nale y skontrolowaæ przed Uruchomieniem 22 Przezbrojenie kot³a na inny rodzaj gazu 23 Regulacja zespo³u gazowego (ustawienie mocy maksymalnej i minimalnej) 23 W³aœciwe Uruchomienie 23 Dane regulacyjne palnika 24 U ytkowanie 25 Przed u ytkowaniem 25 W³aœciwe u ytkowanie 25 Konserwacja kot³a 26 Wymiana czêœci 27 Dane techniczne kot³ów Wandich FUTURA+ (dwufunkcyjne) 28 Informacje techniczne - elementy wbudowane oraz dodatkowe 29 Dopust wody do uk³adu c.o. 29 Pompa obiegowa c.o. 29 Filtr zanieczyszczeñ w uk³adzie c.o. 30 Przeponowe naczynie wzbiorcze 30 Zespó³ zaworów gazowych MULTIBLOK 30 Zespo³y spalinowo-powietrzne 31 Schematy instalacji hydraulicznych - Rysunki Schematy usytuowania, instalacji powietrzno-spalinowej i wentylacji - Rysunki Jak zlokalizowaæ usterki i je usun¹æ 46 Kody b³êdów wyœwietlane przez automatykê kot³a 47 Uwagi bezpieczeñstwa 48 1

4 Informacje ogólne Kot³y Wandich FUTURA+ to najnowsza generacja kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania. Nowoœci¹ jest m.in. panel sterowania z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym (LCD) z nawigacj¹ intuicyjn¹ oferowany wraz z automatyk¹ pogodow¹ w wyposa eniu standardowym! Wandich FUTURA+ to gazowy, wisz¹cy kocio³ przeznaczony do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciep³ej wody u ytkowej. Przed przyst¹pieniem do monta u, uruchomienia, u ytkowania i konserwacji kot³a typu Wandich FUTURA+ prosimy zapoznaæ siê bezwzglêdnie z ca³¹ niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi, która jest nieod³¹czn¹ czêœci¹ urz¹dzenia i musi byæ dostarczona do U ytkownika razem z kot³em. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej Instrukcji jest warunkiem trwa³ej i bezawaryjnej pracy kot³a, a tak e podstaw¹ do zg³aszania ewentualnych roszczeñ wynikaj¹cych z gwarancji. Takim symbolem oznaczone s¹ informacje i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u ytkowania, instalacji i napraw urz¹dzenia. Instrukcjê oraz Kartê Gwarancyjn¹ U ytkownika nale y przechowywaæ na widocznym miejscu i chroniæ przez zniszczeniem. Przed uruchomieniem, instalacj¹ i u ytkowaniem nale y uwa nie zapoznaæ siê z ca³¹ Instrukcj¹ a zw³aszcza zawartymi w niej uwagami i ostrze eniami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa aby zapewniæ bezpieczn¹ instalacjê, dzia³anie i konserwacjê. Kocio³ musi byæ zainstalowany zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi krajowymi oraz lokalnymi przepisami, normami i innymi standardami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie. Monta, uruchomienie, instalacja i konserwacj¹ musz¹ byæ wykonywane przez osoby do tego uprawnione i odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i instrukcj¹ producenta. Niestosowanie siê do tego mo e skutkowaæ utrat¹ gwarancji. Niepoprawna instalacja mo e byæ przyczyn¹ awarii kot³a, zniszczeñ lub groziæ utrat¹ zdrowia lub ycia U ytkownika, dlatego wa ne jest stosowanie siê do Instrukcji, a zw³aszcza do uwag odnoœnie bezpieczeñstwa. Przegl¹dy, naprawy i wszelki inny serwis powinny odbywaæ siê przez Dealera lub Serwis Uprawniony przez Ulrich, co zapewnia fachow¹ us³ugê i jest warunkiem otrzymania gwarancji Producenta. Kocio³ musi byæ u ywany zgodnie z przeznaczeniem. Jakiekolwiek inne u ycie mo e byæ niebezpieczne i nieœæ ze sob¹ ryzyko zniszczeñ, utraty zdrowia lub ycia. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody i straty spowodowanych przez niepoprawn¹ instalacjê, nieprawid³owe u ytkowanie oraz nieprawid³ow¹ obs³ugê i skutki wynikaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji. Dane techniczne w niniejszej Instrukcji mog¹ byæ zmienione, w wyniku ci¹g³ego rozwoju produktu, bez uprzedniego powiadomienia. Deklaracja Producenta Producent oœwiadcza, e urz¹dzenie jest zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej: 73/23/EC, 89/336/EEC, 90/396/EEC i 92/42/EEC. Zakres dostawy, opakowanie i transport W sk³ad wszystkich kot³ów typu Wandich FUTURA+ w cenie podstawowej wchodz¹: Lp WYPOSA ENIE STANDARDOWE Element Kocio³ gazowy, wisz¹cy, dwufunkcyjny (ogrzewanie + ciep³a woda) z modulowanym, wentylatorowym, wielop³omieniowym palnikiem gazowym, fabrycznie ustawiony i komputerowo przetestowany na gaz wzorcowy G20 (europejski odpowiednik gazu GZ50), z elektronicznym, praktycznie bezg³oœnym zap³onem. W kotle s¹ wbudowane m.in. pompa c.o., przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeñstwa c.o. max 3,0 bar, filtr instalacji c.o., dopust wody do instalacji c.o., przewód przy³¹czeniowy z wtyczk¹ elektryczn¹ i wiele innych... Wbudowane pogodowe mikroprocesorowe sterowanie prac¹ kot³a z panelem sterowania z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym LCD. Automatyka pogodowa i czujnik temperatury zewnêtrznej. Komplet diafragm (kryzy do monta u na wylocie spalin z kot³a). Wieszak z uchwytami monta owymi (przymocowany na sta³e do obudowy). Œruby do monta u kot³a na œcianach betonowych. WSZYSTKIE MODELE KOT A Wandich FUTURA+ Symbol oznacza, e dany element znajduje siê w zakresie podstawowej dostawy (w cenie). Pozosta³e elementy, jeœli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, mo na dokupiæ osobno z naszej oferty lub u Dealera albo Instalatora. Pomocne w okreœleniu ewentualnego rozszerzenia zamówienia mog¹ okazaæ siê schematy monta owe zawarte w niniejszej Instrukcji Obs³ugi. Wszystkie elementy wymienione w tabeli (kocio³ z palnikiem w stanie kompletnie zmontowanym i fabrycznie wyregulowanym) s¹ dostarczane w jednym kartonowym opakowaniu zbiorczym. Opakowanie to nale y transportowaæ w pozycji pionowej. 2

5 Zastosowanie kot³ów Wandich FUTURA+ Kot³y Wandich FUTURA+ to kot³y naœcienne (wisz¹ce), przystosowane do pracy w pompowych instalacjach grzewczych oraz w instalacjach ciep³ej wody u ytkowej. Kot³y te mog¹ pracowaæ: Tylko w uk³adach zamkniêtych, ciœnieniowych, zabezpieczonych naczyniem wzbiorczym przeponowym wg PN-99/B (wg norm niemieckich DIN 4807 z uwzglêdnieniem DIN 4751) oraz zaworem bezpieczeñstwa. Oba te elementy s¹ standardowo w dostawie z kot³em. Kot³y Wandich FUTURA+ s¹ przystosowane do pracy: Samodzielnej, jako jedyne Ÿród³o ciep³a, Kaskadowej tzn. do 8 kot³ów Wandich FUTURA+ pracuj¹cych jednoczeœnie. Kot³y Wandich FUTURA+ mog¹ pracowaæ w obiektach typu: 2 Mieszkania o wielkoœci ju od 40 m (uwaga: kocio³ posiada wentylator dlatego zaleca siê monta kot³a w osobnym pomieszczeniu typu pralnia, kot³ownia itp. lub zabudowanie go np. w szafce kuchennej), Domy jednorodzinne szeregowe i wolnostoj¹ce, Budynki mieszkalne wielorodzinne, Obiekty magazynowe i biurowe, Obiekty u ytecznoœci publicznej. Kot³y typu Wandich FUTURA+ mog¹ realizowaæ nastêpuj¹ce funkcje: Tylko ogrzewanie (c. o.) - ka dy kocio³ Wandich FUTURA+, Tylko ciep³a woda u ytkowa (c. w. u.) - ka dy kocio³ Wandich FUTURA+, Ogrzewanie i ciep³a woda u ytkowa - ka dy kocio³ Wandich FUTURA+. Kot³y Wandich FUTURA+ mog¹ pracowaæ z wieloma rodzajami systemów kominowych m.in.: "Tradycyjn¹" lub inaczej zwan¹ "standard" - typowy komin i instalacja wentylacji nawiewnej (powietrza do spalania), "Turbo" - nie ma tradycyjnego komina i instalacji nawiewu. Zastêpuj¹ je niedrogie (znajduj¹ce siê w ofercie Ulrich ), specjalistyczne, zespo³y spalinowo-powietrzne, które zasysaj¹ powietrze potrzebne do spalania i jednoczeœnie wyrzucaj¹ spaliny bezpoœrednio za œcianê kot³owni lub bezpoœrednio ponad dach budynku. Zalety s¹ oczywiste: tañszy monta (bo nie potrzeba komina i jego zabezpieczenia przed spalinami), wy sza sprawnoœæ spalania oraz ni sza awaryjnoœæ (uniezale nienie siê od czystoœci powietrza do spalania w pomieszczeniu), "Twin" - rozdzielone przewody powietrzno - spalinowe, "Mieszan¹" - ró ne inne warianty bêd¹ce kombinacj¹ powy szych. Dobór kot³a Wandich Niniejsza Instrukcja nie jest instrukcj¹ doboru wielkoœci kot³a do konkretnych potrzeb. Prosimy zawsze przed zakupem urz¹dzenia konsultowaæ siê u swojego Instalatora lub Dealera. Niemniej jednak w zale noœci od jakoœci izolacji cieplnej obiektu, wysokoœci pomieszczeñ oraz wielkoœci zastosowanego kot³a typu Wandich FUTURA+, pojedynczy kocio³ mo e ogrzewaæ obiekty 2 2 o metra u od 40 m do 500 m. Paliwo FUTURA+ Kategorie gazu, wszystkie kraje Unii Europejskiej (za wyjatkiem Francji), dla których jest dopuszczony kocio³ Wandich FUTURA+ oraz parametry gazu (ciœnienie) przedstawia zamieszczona obok tabela. Kocio³ Wandich FUTURA+ przystosowany jest - wyposa ony w dysze i fabryczne wyregulowany - do spalania gazu G20 - mo e bez adnych zmian spalaæ gaz GZ50. Aby kocio³ móg³ spalaæ inny gaz nale y przezbroiæ palnik w inne dysze (znajduj¹ce siê w ofercie Ulrich ). Przezbrojenie palnika do spalania gazu innego ni GZ50 wykonuje serwis autoryzowany przez Ulrich podczas Uruchomienia kot³a. Wiêcej informacji na ten temat mo na znaleÿæ w rozdziale "Przezbrojenie kot³a na inny rodzaj gazu". Wymagane ciœnienie gazu w instalacji (dynamiczne): GZ50 20,0 (min 16,0; max 25,0) mbar GZ35 13,0 (min 10,5; max 16,0) mbar GZ41,5 20,0 (min 17,5; max 23,0) mbar propan 37,0 mbar do konkretnego obiektu KATEGORIA POŒREDNI KRAJ PRZEZNACZENIA Sk³ad gazu powinien byæ zachowany zgodnie z odpowiedni¹ norm¹: Gaz ziemny GZ50; GZ41,5 i GZ35 - wg normy PN-C Gaz p³ynny mieszanina C3 (propan techniczny) - wg normy PN-C PARAMETRY GAZU II2ELL3B/P DE 2E-G20-20mbar / 2LL-G25-20mbar / 3B/P-G30-50mbar II2H3B/P AT-CH-CZ-DK-FI- GR-HU-IT-NO-SE 2H-G20-20mbar / 3B/P-G30/G31-30mbar II2H3P ES-GB-IE-PT 2H-G20-20mbar / 3P-G31-37mbar II2L3B/P NL 2L-G25-25mbar / 3B/P-G30/G31-30mbar II2ELwLs3B/P PL 2E-G20-20mbar / 2Lw-G27-20mbar 2Ls-GZ350-13mbar / 3P-G31-37mbar II2E3P LU 2E-G20-20mbar / 3P-G31-37mbar I3P I3B/P II2H3B/P II2H3P Dane techniczne dla kot³ów Wandich FUTURA+ opracowano dla ró nych gazów europejskich, w tym gazu wzorcowego G20, którego odpowiednikiem w Polsce jest gaz GZ50. Jednak ze wzglêdu na przyzwyczajenie i dotychczasow¹ praktykê, w niniejszej Instrukcji na oznaczenie gazu G20 u ywana jest nazwa GZ50. IS CY EE-LT-LV-SK-SI 3P-G31-30mbar 3B/P-G30/G31-30mbar 2H-G20-20mbar / 3B/P-G30/G31-30mbar 2H-G20-20mbar / 3P-G31-37mbar INSTRUKCJA OBS UGI Wandich FUTURA+ ver

6 Budowa kot³a Kocio³ Wandich FUTURA+ sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci sk³adowych (sekcji): Obiegu i osprzêtu hydraulicznego kot³a na potrzeby centralnego ogrzewania, Obiegu i osprzêtu hydraulicznego kot³a na potrzeby podgrzewania ciep³ej wody u ytkowej, Palnika gazowego wraz z sekcj¹ wymiany ciep³a spaliny/woda i ci¹giem spalinowym, Automatyki wewnêtrznej kot³a wraz z okablowaniem elektrycznym, panelem sterowania z wyœwietlaczem, oraz Obudowy kot³a. Obieg i osprzêt hydrauliczny kot³a na potrzeby centralnego ogrzewania Woda powracaj¹ca z instalacji grzewczej przechodzi przez wbudowany filtr zanieczyszczeñ i po przejœciu przez samoczynny separator powietrza wp³ywa do pompy c.o. Nastêpnie woda jest t³oczona przez czujnik minimalnego przep³ywu oraz odpowietrznik (ze spustem do kanalizacji) do wymiennika ciep³a spaliny/woda. Wymiennik ten wykonany jest z miedzi i posiada niezwykle rozwiniêt¹ powierzchniê wymiany ciep³a. Od spalin odzyskiwane jest tzw. ciep³o jawne (sch³odzenie spalin bez efektu kondensacji) obni aj¹c temperaturê spalin do oko³o 90 C. Woda podgrzana w tym wymienniku osi¹ga temperaturê za³o on¹ przez U ytkownika. Wymienniki produkowane s¹ na ca³kowicie zautomatyzowanych liniach produkcyjnych. Nastêpnie woda kierowana jest do wylotu na instalacjê grzewcz¹, ale po drodze zawsze przechodzi przez prze³¹czny zawór trójdrogowy kieruj¹cy j¹ do instalacji grzewczej centralnego ogrzewania lub do wymiennika p³ytowego ciep³ej wody u ytkowej. Zawór trójdrogowy w funkcji centralnego ogrzewania jest w pozycji tzw. "d³ugiego obiegu", to znaczy kieruje wodê grzewcz¹ na instalacjê ogrzewania. Natomiast w momencie rozpoczêcia czerpania ciep³ej wody u ytkowej zawór trójdrogowy przestawia siê w pozycjê tzw. "krótkiego obiegu", to znaczy kieruje wodê grzewcz¹ do wymiennika p³ytowego ciep³ej wody (zamyka wyjœcie wody grzewczej na instalacjê ogrzewania) sk¹d jest zawracana przez filtr zanieczyszczeñ, a nastêpnie pompê c.o. do wymiennika. Ca³y wewnêtrzny obieg rurowy kot³a, na potrzeby centralnego ogrzewania, jest zawsze poddawany przez producenta kot³a, rygorystycznej próbie szczelnoœci na ciœnienie 4,5 bar (4,5 atmosfery). Jak wspomniano kocio³ Wandich FUTURA+ jest zaopatrzony w cenie podstawowej w pompê obiegow¹ c.o. Jest to pompa najwy szej klasy, o magnetycznym wirniku. Informacje o pompie mo na znaleÿæ w rozdziale "Pompa obiegowa c.o.". Wszystkie kot³y Wandich FUTURA+ s¹ zaopatrzone w cenie podstawowej w blok sk³adaj¹cy siê z uk³adu rêcznego dopustu wody do uk³adu grzewczego, który umo liwia uzupe³nienie wody bez koniecznoœci montowania dodatkowej armatury na ruroci¹gach poza kot³em oraz stabilizatora ciœnienia wody zapewniaj¹cego stabilne ciœnienie ciep³ej wody z kranu. Wiêcej informacji o tym uk³adzie mo na znaleÿæ w rozdziale "Regulator ciœnienia c.w.u. i dopust wody do uk³adu c.o.". Kocio³ jest chroniony przed nadmiernym wzrostem ciœnienia w czêœci grzewczej wbudowanym w obudowê przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeñstwa c.o. o nastawie 3,0 bar. Wielkoœæ aktualnie panuj¹cego ciœnienia mo na odczytaæ na manometrze na przedniej pokrywie kot³a. Obieg i osprzêt hydrauliczny kot³a na potrzeby podgrzewania ciep³ej wody u ytkowej Woda u ytkowa po wejœciu do kot³a przep³ywa najpierw przez czujnik przep³ywu wody, który po wykryciu przep³ywu zg³asza zapotrzebowanie na ciep³¹ wodê do g³ównej automatyki kot³a. Nastêpnie przep³ywa do wbudowanego w kocio³ p³ytowego wymiennika podgrzewaj¹cego przep³ywowo ciep³¹ wodê u ytkow¹. Wymiennik ten jest zbudowany ca³kowicie ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) o symbolu wg normy amerykañskiej ASTM 304L. Stal ta, to wysokiej klasy stal stopowa o zawartoœci 18% chromu i 9% niklu, gwarantuj¹ca ca³kowit¹ nierdzewnoœæ, a co za tym idzie wysok¹ ywotnoœæ. Wydajnoœæ cieplna wymiennika jest dopasowana do mocy kot³a tak, aby w razie potrzeby ca³a moc kot³a s³u y³a podgrzewaniu ciep³ej wody u ytkowej. Wymiennik p³ytowy wraz z orurowaniem ciep³ej wody u ytkowej, jest zawsze poddawany przez producenta kot³a, rygorystycznej próbie szczelnoœci na ciœnienie 15,0 bar (15,0 atm). Woda przed wyjœciem z kot³a na instalacjê ciep³ej wody przep³ywa przez czujnik temperatury, który przesy³a sygna³ do automatyki, co zapewnia stabiln¹ temperaturê wyjœciow¹ niezale nie od wahañ ciœnienia wody zimnej i ró nych rozbiorów ciep³ej wody. Budowa kot³a typu Wandich FUTURA+ (podgrzewacz przep³ywowy) powoduje brak koniecznoœci stosowania zaworu bezpieczeñstwa na potrzeby ciep³ej wody u ytkowej. Palnik gazowy wraz z sekcj¹ wymiany ciep³a spaliny / woda i ci¹giem spalinowym W kocio³ wbudowany jest niezwykle zaawansowany technicznie palnik gazowy: wielop³omieniowy, ze stali nierdzewnej InoxBurn (gaz spala siê praktycznie ca³kowicie, co pozwala zmniejszyæ do minimum komorê spalania i obni yæ temperaturê spalania, a co za tym idzie podnieœæ ywotnoœæ kot³a i ograniczyæ emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery), wentylatorowy, a co siê z tym wi¹ e równie hermetyczny (ponadstandardowe bezpieczeñstwo u ytkowania), o automatycznie p³ynnie zmiennej mocy w zakresie od ok. 40% do 100% pe³nej mocy, w zale noœci od potrzeb, typu "sta³oproporcjonalny" - palnik spala mieszankê gazu z powietrzem przy niemal sta³ym stosunku powietrze-gaz niezale nie od mocy (nie tylko iloœæ gazu jest regulowana w zaworze gazowym, ale tak e iloœæ powietrza przez p³ynnie zmienn¹ prêdkoœæ obrotow¹ wentylatora). Palnik posiada wentylator powietrza o du ej œrednicy, dziêki czemu jest cichy (do ok. 45 db) oraz dysponuje du ym "sprê em" (du a zdolnoœæ przepychania spalin). Mo liwa jest zatem praca kot³a z ma³ymi œrednicami kominów lub wrêcz w wersji "turbo", czyli z wyrzutem spalin przez œcianê. Palnik pobiera powietrze do spalania z wnêtrza hermetycznej obudowy kot³a, dziêki czemu powietrze do spalania jest wstêpnie ogrzane przez znajduj¹ce siê wewn¹trz obudowy przewody spalinowe (dodatkowy zysk dla sprawnoœci kot³a). Ma to na celu tak e ci¹g³e wentylowanie wnêtrza kot³a dla podniesienia do maksimum bezpieczeñstwa u ytkowania (ewentualne wycieki gazu lub spalin s¹ usuwane z hermetycznego wnêtrza kot³a przez wentylator palnika na zewn¹trz budynku). Palnik mo e równie pobieraæ do spalania powietrze wstêpnie ogrzane przez spaliny w koncentrycznym systemie powietrzno-spalinowym. Czêœci¹ instalacji gazowej kot³a jest nowoczesnej konstrukcji zespó³ zaworów gazowych "Multiblok", sk³adaj¹cy siê z trzech, elektrycznych zaworów gazowych: dwa zdublowane zawory szybkozamykaj¹ce (g³ówny i tzw. operator) oraz jeden zawór modulacyjny z mo liwoœci¹ p³ynnej regulacji iloœci paliwa oraz wbudowanego stabilizatora ciœnienia gazu. Wiêcej informacji o tym uk³adzie mo na znaleÿæ w rozdziale "Zespó³ zaworów gazowych Multiblok". Palnik wyposa ony jest w wysokonapiêciowy elektroniczny zap³on oraz elektroniczny nadzór nad prac¹ p³omienia. 4

7 Palnik jest fabrycznie przetestowany i komputerowo wyregulowany do pracy na gaz GZ50 z danym typem kot³a tak, e podczas pierwszego uruchomienia najczêœciej nie ma potrzeby jakiejkolwiek regulacji (patrz rozdzia³: "Uruchomienie"). Palnik pracuje pod kontrol¹ i na ¹danie automatyki kot³a z automatycznie p³ynnie zmienn¹ moc¹, rozpoczynaj¹c ka dorazowo cykl zap³onu od dok³adnego wentylowania komory spalania tak, aby usun¹æ ewentualne pozosta³oœci po poprzednim spalaniu. Samo spalanie nastêpuje w hermetycznej komorze spalania wyposa onej dodatkowo w szczelne okienko wziernikowe. Spaliny z komory spalania przechodz¹ przez wymiennik ciep³a spaliny/woda do kolektora spalin (jak wy ej opisywano). W kolektorze tym nastêpuje zebranie spalin, które s¹ kierowane do wylotu kot³a na komin lub zestawu "turbo". Palnik ma wbudowanych szereg zabezpieczeñ m.in. automatyczne wy³¹czenie przy braku gazu, zatkanym kominie, przegrzaniu itp. Automatyka kot³a ze sterowaniem mikroprocesorowym wraz z okablowaniem elektrycznym Nowoœci¹ w kotle Wandich FUTURA+ jest zmieniona automatyka kot³a oraz ³atwy w obs³udze i czytelny panel sterowania z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym. Wewn¹trz obudowy kot³a wbudowana jest skrzynka zawieraj¹ca pe³n¹ automatykê wszystkich podzespo³ów kot³a: zespo³u gazowego, zap³onu, wentylatora, pompy c.o., zaworu trójdrogowego, czujników i in. Ponadto w wersji standardowej wyposa enie obejmuje pe³n¹ automatykê pogodow¹ oraz sterowanie temperatur¹ ciep³ej wody u ytkowej. Automatyka zapewnia maksymalny komfort cieplny oraz u ytkowania ciep³ej wody, jednoczeœnie dbaj¹c o ywotnoœæ kot³a oraz d¹ ¹c do minimalizacji zu ycia gazu. W przedniej pokrywie obudowy kot³a umieszczony jest panel sterowania z podœwietlanym ciek³okrystalicznym wyœwietlaczem. Panel sterowania z nawigacj¹ intuicyjn¹ umo liwia U ytkownikowi lub Serwisantowi komunikacjê z automatyk¹ kot³a, czyli sterowanie kot³em, jego programowanie, odczytywanie parametrów pracy, ewentualnie odczytywanie kodów awarii czy braku zasilania. Automatyka kot³a jest przystosowana do pracy bez regulatorów oraz z wybranym opcjonalnym dodatkowym regulatorem. Mo e to byæ, np. regulator DIGI midi lub ANALOG. Komunikacja zachodzi przy pomocy niskonapiêciowej dwu y³owej szyny danych. W zale noœci od wyboru sterowania, ³¹cznie mog¹ pracowaæ a trzy mikroprocesory dbaj¹c o poprawn¹, bezpieczn¹ i ekonomiczn¹ pracê kot³a. Informacje o dodatkowych, opcjonalnych typach sterowañ mo na znaleÿæ w rozdziale "Sterowanie kot³em". Automatyka sk³ada siê m.in. z dwóch mikroprocesorów: jeden steruje prac¹ automatyki a drugi - niezale nie - nadzoruje jego pracê, co podnosi bezb³êdnoœæ automatyki kot³a i bezpieczeñstwo. Automatyka pe³ni szereg funkcji regulacji i stoi na stra y bezpiecznego u ytkowania równie przez wbudowan¹ du ¹ iloœæ procedur bezpieczeñstwa m.in. na wypadek: braku pr¹du, gazu, wody, przegrzania kot³a, braku przep³ywu wody przez kocio³, awarii automatyki, zgaœniêcia palnika, zatkanego przewodu powietrznego lub spalin i in. Automatyka sprawuje nadzór nad poprawn¹ prac¹ kot³a przy pomocy wiadomoœci zebranych z: czujnika temperatury wody kot³owej, czujnika temperatury c.w.u., termostatu bezpieczeñstwa, dwóch czujników przep³ywu wody, czujnika przep³ywu spalin, licznika obrotów wentylatora, detektora p³omienia, czujnika temperatury zewnêtrznej i opcjonalnego regulatora pokojowego. Automatyka kot³a pozwala na uzyskanie i precyzyjne utrzymanie zadanej temperatury ciep³ej wody. Mo liwe te jest uzyskiwanie wysokich temperatur ciep³ej wody u ytkowej w celu zwiêkszenia jej wydajnoœci przy jednoczesnym zachowaniu stabilnej temperatury w punktach jej poboru. Dodatkow¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest ochrona przed rozwojem wielu groÿnych bakterii, w tym bakterii szczepu Legionella. Kot³y Wandich FUTURA+ mog¹ wspó³pracowaæ zarówno z bateriami tradycyjnymi oraz z bateriami mieszalnikowymi (krany jednouchwytowe) lub z coraz powszechniej stosowanymi bateriami termostatycznymi (nastawa temperatury ciep³ej wody w automatyce kot³a powinna byæ wy sza ni nastawa temperatury na baterii ). Ca³oœæ okablowania elektrycznego kot³a jest przejrzysta oraz niezwykle ³atwa w uruchamianiu i serwisowaniu. Kocio³ posiada fabryczne wyprowadzenia na listwie wewn¹trz kot³a do pod³¹czania: przewodu przy³¹czeniowego zasilania elektrycznego, czujnika temperatury zewnêtrznej, termostatu zasobnika i opcjonalnego, dodatkowego regulatora pokojowego (np. z oferty Ulrich : ANALOG lub DIGI midi), Ca³oœæ sterowania i komunikacji z kot³em odbywa siê za pomoc¹ prostego, czytelnego panelu sterowania na kotle z szeœcioma przyciskami i czytelnym, komunikatywnym, podœwietlanym wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym. W zale noœci od indywidualnych potrzeb u ytkownika istnieje mo liwoœæ u ywania kot³a bez adnego dodatkowego regulatora lub z zastosowaniem nastêpuj¹cych, ponadstandardowych typów sterowania (opcje za dop³at¹) pod³¹czanych do listwy elektrycznej wewn¹trz kot³a pod pokryw¹: regulator pokojowy ANALOG - maksymalnie uproszczone sterowanie prac¹ kot³a za pomoc¹ potencjometru termostatu; regulator pokojowy z programatorem tygodniowym DIGI midi - mikroprocesorowy regulator kot³a, z sond¹ temperatury pomieszczenia, posiadaj¹cy bardzo czytelny, wyœwietlacz LCD charakteryzuj¹cy siê niezwyk³¹ prostot¹ programowania w cyklach dobowym i tygodniowym; inne dodatkowe regulatory bêd¹ce w ofercie Ulrich jak równie dostêpne w handlu (np. programowalne, pogodowe, kaskadowe, wieloobiegowe itd.). Przed wyborem typu opcjonalnego sterowania prosimy zapoznaæ siê z rozdzia³ami "Sterowanie kot³em. Wybór dodatkowego sterowania kot³em" oraz "Instalacja. Instalacja dodatkowego sterowania kot³em (opcje do wyboru za dop³at¹)". Obudowa kot³a Blaszana estetyczna obudowa stanowi samonoœn¹ konstrukcjê, na której wspieraj¹ siê wszystkie elementy kot³a (podobnie jak w nowoczesnych samochodach). Blacha przechodzi proces malowania podobny do lakierowania karoserii samochodów (odt³uszczanie, fosforowanie, lakierowanie piecowe), daj¹cy w koñcowym efekcie niezwykle trwa³¹ pow³okê w kolorze bia³ym. Obudowa sk³ada siê z dwóch czêœci: tylnej noœnej ze œciankami bocznymi (zasadniczej) i przedniej os³ony (pokrywy). W przedniej pokrywie kot³a jest otwór, w którym widaæ tarczê manometru wskazuj¹cego aktualne ciœnienie w obiegu centralnego ogrzewania. Drugi otwór w pokrywie pozwala na dostêp do panelu sterowania oraz odczyt na ciek³okrystalicznym wyœwietlaczu. Obudowa po zamkniêciu stanowi hermetyczn¹ os³onê wewnêtrznych podzespo³ów kot³a, zapewniaj¹c tym samym niespotykany poziom bezpieczeñstwa u ytkowania. Zarówno przednia pokrywa, otwory w niej jak i przepusty kablowe zasilania i czujników zewnêtrznych s¹ uszczelnione. Poniewa zasadnicza czêœæ obudowy stanowi jedn¹ ca³oœæ, nie ma potrzeby pozostawiania dostêpu serwisowego do boków kot³a. Blachy kot³a s¹ tak ukszta³towane, e tworz¹ niezwykle stabiln¹ ca³oœæ. Sam kocio³ jest niezwykle zwarty (np. kocio³ 24 kw to jedynie 23 cm g³êbokoœci, 49 cm szerokoœci i 63 cm wysokoœci). 5

8 Budowa kot³a Wandich FUTURA+ WA15, WA 19 i WA24 - rysunek pogl¹dowy Po zdjêciu pokrywy przedniej i obudowy komory spalania Dodatkowy wlot powietrza (np. dla systemów innych ni "rura w rurze") Wlot powietrza Wylot spalin Wlot powietrza Dodatkowy wlot powietrza (np. dla systemów innych ni "rura w rurze" ) Wieszak Rêczny zawór odpowietrzaj¹cy Naczynie wzbiorcze przeponowe Czujnik temperatury wody c.o. Presostat powietrze / spaliny Czujnik przep³ywu wody c.o. Filtr c.o. Manometr ciœnienia uk³adu c.o. Pompa c.o. Separator powietrza Zawór 3-drogowy Spust wody z odpowietrznika i separatora powietrza Kolektor spalin Termostat bezpieczeñstwa (STB) Pokrywa komory spalania Wziernik Elektrody zap³onowe i jonizacyjna Wentylator Automatyka kot³a Wymiennik p³ytowy c.w.u. Panel sterowania z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym Listwa przy³¹czeniowa przewodów elektrycznych Zespó³ gazowy Zespó³ wodny z czujnikiem temp. c.w.u. i czujnikiem przep³ywu c.w.u. Przepusty kabli elektrycznych Wlot gazu Wlot wody zimnej Wylot c.o. z kot³a (zasilanie inst. c.o.) Spust wody z pompy Wlot c.o. do kot³a (powrót z inst. c.o.) Zawór bezpieczeñstwa c.o. Wylot c.w.u. 6

9 Budowa kot³a Wandich FUTURA+ WA29 - rysunek pogl¹dowy Po zdjêciu pokrywy przedniej i obudowy komory spalania Dodatkowy wlot powietrza (np. dla systemów innych ni "rura w rurze") Wlot powietrza Wylot spalin Wlot powietrza Dodatkowy wlot powietrza (np. dla systemów innych ni "rura w rurze" ) Wieszak Rêczny zawór odpowietrzaj¹cy Naczynie wzbiorcze przeponowe Czujnik temperatury wody c.o. Presostat powietrze / spaliny Czujnik przep³ywu wody c.o. Filtr c.o. Manometr ciœnienia uk³adu c.o. Pompa c.o. Separator powietrza Zawór 3-drogowy Spust wody z odpowietrznika i separatora powietrza Kolektor spalin Termostat bezpieczeñstwa (STB) Pokrywa komory spalania Wziernik Elektrody zap³onowe i jonizacyjna Wentylator Automatyka kot³a Wymiennik p³ytowy c.w.u. Panel sterowania z wyœwietlaczem ciek³okrystalicznym Listwa przy³¹czeniowa przewodów elektrycznych Zespó³ gazowy Zespó³ wodny z czujnikiem temp. c.w.u. i czujnikiem przep³ywu c.w.u. Przepusty kabli elektrycznych Wlot gazu Wlot wody zimnej Wylot c.o. z kot³a (zasilanie inst. c.o.) Spust wody z pompy Wlot c.o. do kot³a (powrót z inst. c.o.) Zawór bezpieczeñstwa c.o. Wylot c.w.u. 7

10 Sterowanie kot³em Ka dy kocio³ typu Wandich FUTURA+ w standardzie jest wyposa ony w kompletn¹ automatykê wewnêtrzn¹ (automatyka g³ówna kot³a). Umo liwia ona w³aœciw¹ (zgodn¹ z funkcj¹) i bezpieczn¹ pracê. Ka dy kocio³ jest równie standardowo wyposa ony w nowoczesny panel sterowania (wbudowany w kocio³) z ciek³okrystalicznym wyœwietlaczem umo liwiaj¹cym sterowanie i komunikacjê z automatyk¹ kot³a. W wyposa eniu standardowym jest równie pe³na automatyka pogodowa kot³a wraz z czujnikiem temperatury zewnêtrznej. Dlatego wszystkie typy kot³ów Wandich FUTURA+ mog¹, ale nie musz¹, pracowaæ z wykorzystaniem funkcji automatyki pogodowej. Dodatkowo kot³y Wandich FUTURA+ mog¹ pracowaæ z ca³¹ gam¹ opcjonalnych typów sterowañ poczynaj¹c od najprostszego w obs³udze termostatu pokojowego ANALOG przez pokojowe regulatory programowalne DIGI midi do regulatorów wieloobiegowych i wielokot³owych bêd¹cych w ofercie Ulrich (w opcji - nie wchodz¹ w zakres podstawowej dostawy z kot³em). Wybór dodatkowego sterowania kot³em Bez adnego dodatkowego regulatora (standardowe s terowanie na panelu kot³ a) : - do pracy z nowoczesn¹ instalacj¹ grzewcz¹ wyposa on¹ w przygrzejnikowe zawory termostatyczne, - do pracy w obiektach niewymagaj¹cych programowania zmian temperatury wewnêtrznej (np. obni eñ nocnych) w cyklu automatycznym lub rêcznym (mo liwoœæ zmian temperatury wewnêtrznej przez regulacjê przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi), - obs³uga funkcji ogrzewania za pomoc¹ panelu sterowania na kotle i przygrzejnikowymi zaworami termostatycznymi, - nie ma pod³¹czonego termostatu w pomieszczeniu - uruchamianie i wy³¹czanie palnika przez termostat wewnêtrzny kot³a - dzia³anie zaworów termostatycznych zachowane, - wszystkie pozosta³e funkcje kot³a, np. pe³na automatyka pogodowa s¹ zachowane. ANALOG (regulator pokojowy) : - do pracy z ka d¹ instalacj¹ grzewcz¹, - do pracy w obiektach, wymagaj¹cych programowania zmian temperatury wewnêtrznej (np. obni eñ nocnych) w cyklu rêcznym (posiada wbudowany termostat z mo liwoœci¹ rêcznej zmiany zadanej temperatury wewnêtrznej), - tylko jedno pokrêt³o, dla osób ceni¹cych sobie prostotê obs³ugi, ustawia siê na nim ¹dan¹ wartoœæ temperatury w pomieszczeniu, - ma wbudowany termostat, reaguje na zyski ciep³a w pomieszczeniu przez co podnosi efektywnoœæ ogrzewania, - wszystkie pozosta³e funkcje kot³a, np. pe³na automatyka pogodowa s¹ zachowane (je eli jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej), - prosimy zapoznaæ siê równie z instrukcj¹ za³¹czon¹ do regulatora ANALOG. DIGI midi (regulator pokojowy, z programowaniem tygodniowym z sond¹ temperatury pomieszczenia): - do pracy z ka d¹ instalacj¹ grzewcz¹, - do pracy w obiektach wymagaj¹cych programowania zmian temperatury wewnêtrznej (np. obni eñ nocnych) w cyklu automatycznym lub rêcznym (posiada wbudowany termostat z mo liwoœci¹ automatycznej lub rêcznej regulacji zmian zadanej temperatury wewnêtrznej), - ³atwe programowanie: mo liwoœæ zaprogramowania kilku ró nych programów, np.: obni enia nocnego, programów tygodniowych, - ma wbudowany termostat, reaguje na zyski ciep³a w pomieszczeniu przez co podnosi efektywnoœæ ogrzewania, - wszystkie pozosta³e funkcje kot³a, np. pe³na automatyka pogodowa s¹ zachowane (je eli jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej), - skrócony opis dzia³ania znajduje siê na koñcu rozdzia³u "Sterowanie kot³em", prosimy zapoznaæ siê równie z instrukcj¹ za³¹czon¹ do regulatora. Inne typy sterowania (np. wieloobiegowe, wielokot³owe typu Umatic Mini itp.): - wg odrêbnych dokumentacji i opisów. Wszystkie kot³y typu Wandich FUTURA+ mog¹ wspó³pracowaæ z innymi, dodatkowymi sterownikami. Istnieje mo liwoœæ ³¹czenia maksymalnie do 8 kot³ów do jednoczesnej pracy w tzw. "kaskadzie", rozbudowy zasilanych instalacji do uk³adów wieloobiegowych, a tak e zastosowanie podgrzewacza pojemnoœciowego ciep³ej wody u ytkowej. Patrz schematy instalacji kot³ów Wandich FUTURA+ na koñcu niniejszej instrukcji oraz dokumentacja techniczna Umatic Mini. Wiadomoœci ogóle Kocio³ typu Wandich FUTURA+ w funkcji podgrzewania ciep³ej wody jest bardzo komfortowy - ma mo liwoœæ ustawienia ¹danej temperatury c.w.u. Dlatego nadaje siê zarówno do pracy z bateriami tradycyjnymi jak i mieszalnikowymi (popularne krany jednouchwytowe) czy najnowszymi bateriami termostatycznymi. Niezale nie od u ywanego typu sterowania, kocio³ (bez dodatkowego podgrzewacza pojemnoœciowego) posiada wbudowany bezwzglêdny priorytet ciep³ej wody, uzale niony od przep³ywu wody u ytkowej przez kocio³. Funkcja priorytetu zadzia³a w chwili przep³ywu strumienia wody u ytkowej przez kocio³ nie mniejszego ni 2,3 l/min (funkcja ta wy³¹czy siê natomiast, jeœli przep³yw spadnie poni ej 1,5 l/min). Zadzia³anie priorytetu ciep³ej wody powoduje od³¹czenie ogrzewania. Nie istnieje prosty zwi¹zek pomiêdzy temperatur¹ wody podawan¹ do instalacji grzewczej, a zu yciem gazu. Nawet, jeœli temperatura wody w kotle jest stanowczo za wysoka, zu ycie gazu wzroœnie niewiele (szczególnie, jeœli instalacja jest nowoczesna, ma³ej pojemnoœci oraz wyposa ona w g³owice termostatyczne). Wybrany typ opcjonalnego pokojowego sterowania nale y umieœciæ w tzw. pomieszczeniu reprezentatywnym, gdzie termostat urz¹dzenia odczytywaæ bêdzie temperaturê charakteryzuj¹c¹ uœrednione warunki dla ca³ego obiektu. Wybrany typ opcjonalnego pokojowego sterowania lub jego brak ma wp³yw na pracê pompy na potrzeby c.o. W przypadku pracy kot³a z termostatem pokojowym s¹ realizowane wybiegi pompy na potrzeby c.o. W przypadku braku termostatu (zwora na zaciskach dla jego pod³¹czenia) nastawy wybiegu pompy s¹ ignorowane i pompa pracuje w sposób ci¹g³y. 8

11 R Sterowanie ogrzewaniem bez u ycia funkcji pogodowej Regulacja nastaw¹ temperatury wody grzewczej bezpoœrednio na panelu kot³a (bez dodatkowego opcjonalnego sterowania) W przypadku sterowania kot³em bez automatyki pogodowej sterowanie procesem ogrzewania odbywa siê przez wybór trybu "ZIMA" nastawy temperatury wody grzewczej w kotle (to sama z temperatur¹ wody zasilaj¹c¹ instalacje ogrzewania). Po wyborze temperatury wody grzewczej kocio³ automatycznie bêdzie modulowa³ palnik aby osi¹gn¹æ zadan¹ temperaturê. Jak napisano wy ej nie ma bezpoœredniego zwi¹zku miêdzy nastaw¹ temperatury a zu yciem gazu. Jednak aby unikn¹æ za wysokiej temperatury na grzejnikach zaleca siê, aby nastawiona temperatura wody grzewczej by³a dopasowana do temperatury zewnêtrznej. W okresach przejœciowych (tj. wiosny i jesieni) temperatura powinna byæ ni sza (np. w przedziale C), a w okresie zimy wy sza (np. w przedziale C) lub wed³ug odpowiedniej krzywej grzewczej (np. K=1,6). Ka dorazowo nale y j¹ dostosowaæ do ogrzewanego obiektu i istniej¹cej instalacji. Patrz rozdzia³: "Obs³uga i programowanie automatyki. Krzywa grzewcza". W przypadku trudnoœci w ustawieniu temperatury nale y skontaktowaæ siê z Dealerem. Regulacja nastaw¹ temperatury wody grzewczej bezpoœrednio na panelu kot³a + regulacja dodatkowym regulatorem pokojowym ANALOG (w opcji) Innym mo liwym rozwi¹zaniem jest sterowanie ogrzewaniem przy pomocy regulatora pokojowego z wbudowanym termostatem. Kocio³ ogrzewa wodê do temperatury nastawionej na panelu sterowania. Jednak kiedy temperatura w pomieszczeniu przekroczy zadan¹ termostat wy³¹czy kocio³. Kiedy temperatura w pomieszczeniu opadnie poni ej temperatury za³¹czenia termostatu kocio³ w³¹czy siê ponownie w nastêpnym cyklu. Podobnie jak w poprzedniej opcji zaleca siê aby temperatura grzewcza by³a dostosowana do temperatury zewnêtrznej przez regulacjê nastawy temperatury wody grzewczej. Jest to ekonomiczny sposób regulacji, gdy reaguje na zyski ciep³a w ogrzewanych pomieszczeniach, np. zyski ciep³a od nas³onecznienia, ludzi i in. Widok regulatora ANALOG Obs³uga regulatora sprowadza siê do nastawienia na nim ¹danej temperatury w pomieszczeniu, któr¹ ma utrzymywaæ instalacja ogrzewania. Nastawy dokonuje siê przez obrót potencjometru. Je eli nie jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej automatyki pogodowej to zaleca siê aby nastawa temperatury wody grzewczej by³a odpowiednia dla temperatury zewnêtrznej. Regulacja nastaw¹ temperatury wody grzewczej bezpoœrednio na panelu kot³a + regulacja dodatkowym regulatorem pokojowym DIGI midi (w opcji) Zastosowanie regulatora DIGI midi daje te same rezultaty co zastosowanie regulatora ANALOG jednak jest jeszcze bardziej ekonomiczne (oszczêdne) gdy umo liwia realizacjê funkcji programowania tygodniowego i obni enia nocnego. Szczegó³owe informacje nt. programowania podane s¹ w rozdziale "Regulator tygodniowy DIGI midi". Obs³uga regulatora z programatorem sprowadza siê do zapoznania z instrukcj¹ za³¹czon¹ do regulatora, zaprogramowania dowolnych ¹danych programów i wyboru funkcji, które ma realizowaæ automatyka. Je eli nie jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej automatyki pogodowej to nale y pamiêtaæ aby nastawa temperatury wody grzewczej by³a odpowiednia dla temperatury zewnêtrznej. Widok regulatora DIGI midi Widok przycisków funkcyjnych regulatora DIGI midi 9

12 Sterowanie ogrzewaniem z funkcj¹ pogodow¹ Efektywnym i bardzo oszczêdnym trybem ogrzewania jest ogrzewanie z zastosowaniem automatyki pogodowej. Jest to ponadto funkcja bardzo wygodna gdy nie trzeba rêcznie zmieniaæ temperatury wody grzewczej gdy zmienia siê podgoda (reguluje siê automatycznie). Automatyka pogodowa znajdujê siê na wyposa eniu standardowym ka dego kot³a Wandich FUTURA+ razem z czujnikiem temperatury zewnêtrznej. Po zainstalowaniu czujnika temperatury zewnêtrznej automatyka kot³a samoczynnie i na bie ¹co wyznacza odpowiedni¹ temperaturê wody grzewczej (to sama z temperatur¹ wody zasilaj¹cej instalacjê ogrzewania) i utrzymuje j¹ na tym poziomie. Wraz ze zmianami temperatury zewnêtrznej kocio³ automatycznie zmienia temperaturê wody grzewczej zasilaj¹cej instalacjê c.o. wg zadanej krzywej grzewczej K, któr¹ mo na programowaæ. Regulacja z zastosowaniem automatyki pogodowej bez dodatkowego (opcjonalnego) sterowania W przypadku sterowania kot³em z automatyk¹ pogodow¹ sterowanie procesem ogrzewania polega tylko na w³¹czeniu trybu "ZIMA" na pocz¹tku sezonu grzewczego i w³¹czeniu trybu "LATO" po jego zakoñczeniu. Automatyka kot³a samoczynnie dobierze wartoœæ temperatury wody grzewczej do potrzeb, tj. temperatury zewnêtrznej wg wybranej krzywej grzewczej. Zasada dzia³ania, programowania, patrz: Funkcja ogrzewania z zastosowaniem automatyki pogodowej. Regulacja z zastosowaniem automatyki pogodowej + regulacja dodatkowym regulatorem pokojowym ANALOG (w opcji) Tak jak przy sterowaniu bez automatyki pogodowej zastosowanie regulatora pokojowego podnosi ekonomicznoœæ uk³adu ogrzewania gdy reaguje on na zyski w pomieszczeniu i wy³¹cza kocio³, przez co zapobiega zbêdnemu przegrzewaniu pomieszczeñ - instalacja grzewcza pracuje tylko wtedy kiedy trzeba i tyle ile trzeba. Obs³uga regulatora pokojowego ANALOG tak jak w przypadku regulacji nastaw¹ temperatury wody grzewczej na panelu kot³a. Regulacja z zastosowaniem automatyki pogodowej + regulacja dodatkowym regulatorem pokojowym DIGI midi (w opcji) Zastosowanie regulatora DIGI midi daje te same rezultaty co przy braku sterowania pogodowego tj. umo liwia realizacjê funkcji programowania tygodniowego i obni enia nocnego przez co, w po³¹czeniu z automatyk¹ pogodow¹, jest rozwi¹zaniem optymalnym - najbardziej komfortowym, najwygodniejszym i najtañszym w eksploatacji. Obs³uga regulatora pokojowego DIGI midi (z programatorem tygodniowym) tak jak w przypadku regulacji nastaw¹ temperatury wody grzewczej na panelu kot³a. 10

13 Regulator tygodniowy DIGI midi PROGRAMOWANIE Na wyœwietlaczu pojawi siê odpowiednio symbol lub. Aby przejœæ do programu nastêpnego dnia tygodnia naciœnij. Naciœniêcie dla ostatniego dnia tygodnia - niedzieli (SU), zatwierdza ca³y program tygodniowy. Widok regulatora Po przesuniêciu os³ony widoczne s¹ wszystkie dostêpne przyciski regulatora. Widok wyœwietlacza regulatora dzieñ tygodnia ogrzewanie ch³odzenie temp. komfortu temp. obni ona program temperatura temperatura komfortu zegar temperatura obni ona reset w³¹cz/wy³¹cz zwiêksz zmniejsz program wakacyjny potwierdzenie zmian zegar temperatura " na yczenie" s³abe baterie program wakacyjny temp. pomieszczenia Przegl¹danie i zmiana programu tygodniowego Pod wyœwietlaczem umieszczona jest skala 0-24 odpowiadaj¹ca godzinom doby. Je eli na dole wyœwietlacza nad dan¹ godzin¹ pokazuje siê ciemne pole, to znaczy e w tej godzinie regulator utrzymuje temperaturê komfortu. Brak ciemnego pola oznacza, e regulator utrzymuje temperaturê obni on¹. Naciœnij P aby przejrzeæ program tygodniowy. U góry wyœwietlacza zaznaczony jest pierwszy dzieñ tygodnia - poniedzia³ek (MO). U do³u wyœwietlane s¹ ciemne pola oznaczaj¹ce godziny ogrzewania z temperatur¹ komfortu. Je eli chcesz zmieniæ program, przyciskami + i - przejdÿ do wybranej godziny. Przy kolejnych naciœniêciach + i - zmienia siê po³o enia migaj¹cego pola a dla czytelnoœci wskazañ równolegle wyœwietlana jest godzina w polu zegara. Naciskaj¹c lub zmieñ dla danej godziny tryb ogrzewania. Wy³¹czenie regulatora Aby wy³¹czyæ regulator (np. latem) naciœnij l. Wówczas znikn¹ cyfry zegara i pojawi siê napis "OFF". Kocio³ nie bêdzie ogrzewa³ pomieszczeñ, ale bêdzie oczywiœcie przygotowywa³ ciep³¹ wodê. Aby regulator w³¹czyæ naciœnij ponownie l. Nie wy³¹czaæ regulatora przy temperaturze na zewn¹trz poni ej 5 C! Program wakacyjny Umo liwia ustawienie sta³ej temperatury dla kolejnych dni. Naciœnij - pulsuje pole liczby dni. Ustaw przyciskami + i - odpowiedni¹ liczbê dni (od 1 do 99). ZatwierdŸ przyciskiem. Przyciskami + i - ustaw temperaturê. ZatwierdŸ zmiany. Na wyœwietlaczu nie ma kalendarza ani zegara, jest widoczny symbol programu -, liczba dni i temperatura programu wakacyjnego. Po up³ywie okreœlonej liczby dni (o godz. 0.00) regulator podejmie pracê wg programu tygodniowego. Program wakacyjny mo na anulowaæ przez naciœniêcie przycisku temperatury komfortu lub obni onej ( lub ) albo przez wy³¹czenie i ponowne w³¹czenie regulatora przyciskiem l. temp. komfortu temp. obni ona podgl¹d programu Rêczna zmiana temperatury W programie rêczna zmiana temperatury - "na yczenie" - regulator ignoruje bie ¹cy program przez okreœlony czas. Przyciskami + i - ustaw ¹dan¹ temperaturê. Wówczas na wyœwietlaczu pojawi siê symbol <Temperatura "na yczenie">. ZatwierdŸ. Ustawienie zegara i kalendarza Przyciskami + i - ustaw ¹dany czas obowi¹zywania temperatury od Naciœnij. 1 do 48 godzin. Przyciskami + i - ustaw aktualn¹ godzinê. ZatwierdŸ. ZatwierdŸ. Przyciskami + i - ustaw minuty. ZatwierdŸ. Po up³yniêciu zadanego czasu regulator podejmie pracê wg programu Przyciskami + i - ustaw dzieñ tygodnia. ZatwierdŸ. tygodniowego. 24-godzinny zegar i kalendarz tygodniowy s¹ ustawione. Rêczn¹ zmianê temperatury mo na anulowaæ przez naciœniêcie przycisku temperatury komfortu lub obni onej ( lub ) albo przez Ustawienia fabryczne wy³¹czenie i ponowne w³¹czenie regulatora przyciskiem l. Po ustawieniu zegara regulator przyjmuje ustawienia fabryczne: O temperatura komfortu: 20 C Informacja o sygnale do kot³a temperatura obni ona: O 17 C Je eli regulator zg³asza do kot³a sygna³ w³¹czenia ogrzewania to na Program tygodniowy: wyœwietlaczu pojawia siê symbol " Ogrzewanie ". utrzymanie temperatury komfortu: poniedzia³ek-pi¹tek (MO-TU-WE-TH-FR) 6-8 i Reset pamiêci regulatora sobota-niedziela (SA-SU) 7-23 Aby zresetowaæ pamiêæ regulatora i powróciæ do ustawieñ utrzymanie temperatury obni onej - pozosta³y czas tj.: fabrycznych nale y nacisn¹æ przycisk " reset ". poniedzia³ek - pi¹tek 0-6, 8-16 i sobota-niedziela 0-7 i WskaŸnik roz³adowania baterii - wymiana baterii Je eli baterie wyczerpi¹ siê na wyœwietlaczu pojawi siê symbol Wybór temperatury komfortu i temperatury obni onej " S³abe baterie" i nale y je wymieniæ na nowe. Naciœnij - œwieci siê symbol i migaj¹ cyfry temperatury. Wymiana baterii w czasie 30 s nie powoduje utraty ustawieñ regulatora. Przyciskami + i - ustaw wartoœæ temperatury obni onej. Naciœnij - œwieci siê symbol i migaj¹ cyfry temperatury. Po³¹czenie regulatora z kot³em Przyciskami + i - ustaw wartoœæ temperatury komfortu. Przed przy³¹czeniem regulatora od³¹czyæ zasilanie ZatwierdŸ zmiany. elektryczne kot³a. Regulator DIGI midi po³¹czyæ z kot³em przewodem Temperatura komfortu i obni ona s¹ ustawione. dwu y³owym wykorzystuj¹c zaciski 1 i 2 regulatora DIGI midi (patrz instrukcja dostarczona razem z regulatorem). SCHEMAT ELEKTRYCZNY POD CZENIA regulator DIGI midi 1 2 kocio³ max 6(2)A 230V~ 50Hz Wiêcej informacji o regulatorze DIGI midi mo na znaleÿæ w instrukcji do³¹czanej do regulatora. 11

14 AUTOMATYKA KOT A Widok wyœwietlacza (wszystkie mo liwe symbole) Panel sterowania z wyœwietlaczem Symbol Wyœwietlanie ci¹g³e praca na potrzeby c.w.u. praca na potrzeby c.o. palnik w³¹czony palnik zablokowany praca w trybie "LATO" praca w trybie "ZIMA" pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej Opis symboli wyœwietlacza - Wyœwietlanie pulsacyjne zmierzona lub ustawiona temperatura c.w.u. zmierzona lub ustawiona temperatura c.o. mo liwa zmiana krzywej grzewczej mo liwa zmiana nastawy / parametru FUNKCJE STANDARDOWE (MENU U YTKOWNIKA) + d³u ej ni 1s krótko d³u ej ni 2 s krótko w³¹czenie/wy³¹czenie kot³a zmianê trybu pracy "LATO" / "ZIMA reset kot³a wyœwietlenie informacji o pracy kot³a, kolejne wciœniêcia: 1. temperatura c.w.u 2. temperatura c.o. 3. temperatura zewnêtrzna (jeœli czujnik temperatury zewnêtrznej jest pod³¹czony) 4. wartoœæ krzywej grzewczej "K" (jeœli czujnik temperatury zewnêtrznej jest pod³¹czony) Je eli czujnik temperatury zewnêtrznej nie jest pod³¹czony: krótko krótko krótko krótko podniesienie zadanej temperatury wody w kotle (c.o.) obni enie zadanej temperatury wody w kotle (c.o.) podniesienie zadanej temperatury c.w.u. obni enie zadanej temperatury c.w.u. Je eli jest pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej: krótko krótko podniesienie krzywej grzewczej obni enie krzywej grzewczej UWAGA: przyciœniêcie przycisków,,, d³u ej ni 1 s powoduje szybk¹ zmianê (przewijanie) krzywej grzewczej. 12

15 FUNKCJE SERWISOWE Uwaga! Zmiana nastaw serwisowych powinna byæ wykonywana wy³¹czenie przez serwis autoryzowany przez Ulrich. Wiêcej informacji nt. zmian parametrów funkcji patrz: Instrukcja Serwisowa. OBS UGA I PROGRAMOWANIE AUTOMATYKI W³¹czenie kot³a Po naciœniêciu przycisku d³u ej ni 1 s kocio³ prze³¹cza siê ze stanu"wy³¹czony" na "w³¹czony" i odwrotnie. Kiedy kocio³ jest w³¹czony pokazany jest tryb pracy kot³a i aktualna temperatura wody w kotle. Kiedy kocio³ jest wy³¹czony na wyœwietlaczu ukazuje siê napis "off". Wybór trybu pracy kot³a Lp Parametr serwisowy moc startowa kot³a moc maksymalna c.o. wybieg pompy (po pracy na potrzeby c.o.) blokada taktowania c.o. wybieg pompy (po pracy na potrzeby c.w.u.) typ gazu korekcja gazu Kiedy kocio³ jest w³¹czony naciskaj¹c przycisk na krócej ni 1 s prze³¹cza siê kocio³ z trybu pracy "LATO" (tylko przygotowanie c.w.u.) na "ZIMA" ( c.o. + c.w.u.) i odwrotnie. Kiedy kocio³ jest w³¹czony w trybie "LATO" na wyœwietlaczu ukazuje siê symbol, a kiedy kocio³ jest w³¹czony w trybie "ZIMA" na wyœwietlaczu ukazuje siê symbol. Nastawa temperatury centralnego ogrzewania (c.o.) Kiedy kocio³ jest ustawiony do pracy w trybie "ZIMA" na wyœwietlaczu pojawia siê symbol. Wówczas mo liwe jest ustawienie wartoœci temperatury wody grzewczej (czyli zasilania instalacji c.o.) w zakresie od 40 do 80 C. Naciskaj¹c przyciski i z lewej strony wyœwietlacza mo liwe jest podwy szanie lub obni anie nastawy temperatury wody grzewczej i sprawdzenie wartoœci nastawy przez odczyt na wyœwietlaczu. Wybrana wartoœæ nastawy zostanie automatycznie zapisana w uk³adzie automatyki. W czasie nastawiania temperatury wody grzewczej na wyœwietlaczu miga symbol. Najwy sza nastawa temperatury wody grzewczej wynosi 80 C ale maksymalna temperatura pracy kot³a wynosi 85 C. Nastawa temperatury ciep³ej wody u ytkowej (c.w.u.) Zakres zmiany nastawy, % Standardowa wartoœæ nastawy gaz ziemny 1 - LPG (bez korekty) Kiedy kocio³ jest ustawiony do pracy w trybie "LATO" na wyœwietlaczu pojawia siê symbol. Wówczas mo liwe jest ustawienie wartoœci temperatury ciep³ej wody (c.w.u.) w zakresie od 35 do 60 C. Naciskaj¹c przyciski i z prawej strony wyœwietlacza mo liwe jest podwy szanie lub obni anie nastawy temperatury ciep³ej wody u ytkowej i sprawdzenie wartoœci nastawy przez odczyt na wyœwietlaczu. Wybrana wartoœæ nastawy zostanie zapisana w uk³adzie automatyki. W czasie nastawiania temperatury ciep³ej wody na wyœwietlaczu miga symbol. Priorytet c.w.u. Je eli kocio³ pracuje na potrzeby c.o. to przy korzystaniu z ciep³ej wody (po odkrêceniu kranu) tryb ogrzewania zostanie automatycznie zawieszony i kocio³ prze³¹czy siê na tryb produkcji ciep³ej wody u ytkowej. Po ustaniu poboru ciep³ej wody (zakrêceniu kranu) kocio³ wróci automatycznie do poprzedniego stanu to jest do pracy na potrzeby c.o. W przypadku pracy kot³a w trybie "LATO" kocio³ jest zawsze gotowy do produkcji ciep³ej wody. Odczytywanie parametrów pracy kot³a W czasie dzia³ania kot³a ca³y czas mo liwa jest kontrola nastaw w automatyce kot³a. Naciskaj¹c kolejno przycisk naciœniêcie: na krócej ni 0,5 s mo liwe jest odczytanie na wyœwietlaczu kolejno parametrów wg sekwencji: pierwsze temperatura c.w.u drugie temperatura c.o. trzecie temperatura zewnêtrzna (*) czwarte wartoœæ krzywej grzewczej "K" (*) pi¹te powrót do zwyk³ego widoku (*) wartoœæ temperatury zewnêtrznej i krzywej grzewczej "K" wyœwietlaj¹ siê tylko wówczas kiedy czujnik temperatury zewnêtrznej jest pod³¹czony. 13

16 Reset kot³a Kiedy palnik zostanie zablokowany na wyœwietlaczu pojawi siê symbol. Naciskaj¹c równoczeœnie przyciski i na d³u ej ni 2 s mo liwe jest zresetowanie kot³a i przywrócenie zwyk³ej pracy palnika. Palnik mo e zostaæ zablokowany kontrolnie lub awaryjnie. W przypadku zablokowania kontrolnego kocio³ jest w stanie samokontroli i normalna praca palnika zostanie przywrócona bez jakiejkolwiek ingerencji (np. przy rozpoczêciu poboru c.w.u.). Funkcja przeciwzablokowania Po 24 godz. nieuruchomienia kot³a pompa jest uruchamiana na 30 s a eby zapobiegn¹æ zastaniu. Podobnie po 24 godz. nieuruchomienia kot³a uruchamiany jest wewnêtrzny zawór trójdrogowyna 10 s. Funkcja antyzamarzaniowa Je eli temperatura zmierzona przez czujnik wody w kotle spadnie poni ej 6 C, palnik i pompa w³¹cz¹ siê i bêd¹ pracowaæ a do osi¹gniêcia temperatury 35 C. Ta funkcja jest aktywna nawet wówczas, kiedy palnik jest zablokowany. Je eli palnik jest zablokowany uruchomiona zostanie tylko pompa. Uwaga! Nale y zachowaæ przezornoœæ: pe³na funkcja antyzamarzaniowa jest realizowana tylko wówczas, kiedy w³¹czone jest zasilanie elektryczne i otwarty jest zawór gazowy a zawory instalacji c.o. s¹ otwarte. Funkcja ogrzewania z zastosowaniem automatyki pogodowej Ogrzewanie z zastosowaniem automatyki pogodowej jest realizowane po pod³¹czeniu czujnika temperatury zewnêtrznej. W tym przypadku na wyœwietlaczu pojawi siê symbol. W przypadku kiedy czujnik zostanie uszkodzony symbol zniknie a kocio³ bêdzie pracowa³ normalnie w trybie ogrzewania ale bez automatyki pogodowej. Praca w trybie automatyki pogodowej jest taka sama jak ogrzewania zwyk³ego, z t¹ ró nic¹, e temperatura wody grzewczej jest automatycznie obliczana w zale noœci od wartoœci temperatury zewnêtrznej odczytywanej przez czujnik i krzywej grzewczej "K" wed³ug wykresu poni ej. Ustawienie krzywej grzewczej "K": aby by³o mo liwe ustawienie krzywej grzewczej musi byæ pod³¹czony czujnik temperatury zewnêtrznej. - nacisn¹æ przycisk cztery razy do ukazania siê symbolu (bez symbolu C). - naciskaj¹c przyciski i po lewej stronie mo na zwiêkszaæ i zmniejszaæ krzyw¹ grzewcz¹ "K", która okreœla zwi¹zek pomiêdzy temperatur¹ wody grzewczej a temperatur¹ zewnêtrzn¹ wg wykresu przedstawionego poni ej. W czasie tej czynnoœci na wyœwietlaczu miga symbol a cyfry pokazuj¹ krzyw¹ grzewcz¹ "K". Uwagi: 1. Zakres temperatury wody grzewczej C (maksymalna 85 C). 2. Zakres regulacji i wskazañ krzywej grzewczej "K" od 0,5 do 6,0 z krokiem co 0,1. 3. Nastawa standardowa krzywej grzewczej wynosi K = 1,6. temperatura wody w kotle [ C ] K=6,0 K=4,0 K=3,0 K=2,0 K=1,5 K=1,0 K=0, temperatura zewnêtrzna [ C] Wykres krzywych grzewczych K = 0,5 6,0 14

17 Instalacja Instalacja kot³a Wybór miejsca instalacji kot³a Ze wzglêdu na cich¹ pracê (poziom dÿwiêku wentylatora ok. 45 db) oraz wysokie bezpieczeñstwo pracy, kocio³ mo e byæ zamontowany zarówno w pomieszczeniu specjalnie na to wydzielonym (kot³ownia) jak i w innych pomieszczeniach u ytkowych takich jak kuchnie, pralnie itd. Pomimo, i kocio³ jest cichy, to nie jest bezg³oœny, dlatego te w przypadku monta u np. w kuchni trzeba ten fakt braæ pod uwagê. Kocio³ mo na zainstalowaæ w miejscu, gdzie jest wystarczaj¹ca przestrzeñ do obs³ugi, przegl¹dów i napraw. Do napraw i przegl¹dów potrzebna jest przestrzeñ przynajmniej 100 cm od przodu kot³a. Nale y zapewniæ odp³yw wody przy ewentualnym spuœcie wody z kot³a. Kocio³ powinien byæ umieszczony w miejscu, w którym bêdzie mo liwa okresowa kontrola ciœnienia wody w instalacji grzewczej przez odczyt przez U ytkownika na manometrze na obudowie przedniej kot³a. 3 Zgodnie z aktualnymi przepisami polskimi kubatura kot³owni powinna wynosiæ min. 8 m (Dz.U. nr 75/02 ) z tym, e dla 3 kot³ów pracuj¹cych z zamkniêt¹ komor¹ spalania (np. "turbo") min. 6,3 m. Jednak w wielu krajach nie ma wymagañ co do minimalnej kubatury kot³owni dla kot³ów z zamkniêt¹ komor¹ spalania. W pomieszczeniu kot³a nie wolno sk³adowaæ materia³ów palnych ani wybuchowych. Temperatura w pomieszczeniu z kot³em nie powinna nigdy spadaæ poni ej +5 C. Ze wzglêdu na ³atwoœæ monta u kocio³ powinien byæ usytuowany w pobli u instalacji wodnej, grzewczej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z tradycyjnym kominem i nawiewem (Patrz rys. nr 16 na koñcu Instrukcji): - Kocio³ nale y montowaæ mo liwie jak najbli ej komina. - Pomieszczenie powinno byæ czyste, a posadzka niepyl¹ca np. pomalowana lub wy³o ona terakot¹. Czystoœæ powietrza do spalania ma istotny wp³yw na bezawaryjnoœæ pracy oraz ywotnoœæ kot³a. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z tradycyjnym kominem i zasysaniem powietrza specjaln¹ rur¹ ss¹c¹ z pomieszczenia obok kot³a (Patrz rys. nr 17): - Kocio³ nale y montowaæ mo liwie jak najbli ej komina. - Otwór czerpny (ss¹cy) powietrza do spalania powinien byæ skierowany tak, aby zasysa³ czyste powietrze (wyklucza siê plac budowy, sk³adowiska materia³ów sypkich itd.). Czystoœæ powietrza do spalania ma istotny wp³yw na bezawaryjnoœæ pracy oraz ywotnoœæ kot³a. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z tradycyjnym kominem i zasysaniem powietrza z szachtu (Patrz rys. nr 18 i 19): - Kocio³ nale y montowaæ mo liwie jak najbli ej komina. - Pod³¹czenie spalin do wk³adu kominowego i powietrza do szachtu mo na zrealizowaæ albo jednym koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym albo dwoma rozdzielonymi przewodami. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z koncentrycznym zespo³em powietrzno-spalinowym przez œcianê (Patrz rys. nr 20): - Najlepiej wieszaæ kocio³ w k¹cie (u zbiegu dwóch œcian), a sam zespó³ powietrzno-spalinowy kierowaæ w praw¹ lub lew¹ stronê. Takie usytuowanie kot³a zapewnia najwiêksz¹ ³atwoœæ monta u, choæ oczywiœcie inne ustawienia kot³a s¹ równie dopuszczalne. Wyprowadzenie zespo³u przez œcianê, na której wisi kocio³ jest proste nawet przy niezwykle ma³ych gabarytach kot³a (bardzo p³aski) gdy z kot³a wyprowadzana jest tylko jedna kszta³tka (jedno kolano), które od razu jest uk³adem koncentrycznych przewodów: powietrznego i spalinowego. - Nale y montowaæ go mo liwie jak najbli ej œciany zewnêtrznej. - Poniewa tym samym przewodem ssane jest powietrze do spalania, nale y skierowaæ instalacjê kominow¹ tak, aby zasysa³a czyste powietrze. Czystoœæ powietrza do spalania ma istotny wp³yw na bezawaryjnoœæ pracy kot³a. - Nale y tak ukszta³towaæ ssanie powietrza do spalania, aby mieæ 100% pewnoœæ, e woda opadowa nie przedostanie siê do kot³a przewodem powietrznym. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z koncentrycznym zespo³em powietrzno-spalinowym przez dach (Patrz rys. nr 21): - Najlepiej wieszaæ kocio³ na strychu lub ostatniej kondygnacji, a sam zespó³ powietrzno-spalinowy kierowaæ bezpoœrednio znad kot³a przez dach. Takie usytuowanie kot³a zapewnia najwiêksz¹ ³atwoœæ monta u, choæ oczywiœcie inne ustawienia kot³a s¹ dopuszczalne. Przewód mo e przechodziæ przez dach poziomy jaki i o dowolnym nachyleniu. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a z przewodami rozdzielonymi powietrzno-spalinowymi "twin" (Patrz rys. nr 22 i 23): - Najlepiej wieszaæ kocio³ w k¹cie (u zbiegu œcian), a same przewody: spalinowy i powietrzny kierowaæ w praw¹ lub lew¹ stronê. Takie usytuowanie kot³a zapewnia ³atwoœæ monta u, choæ oczywiœcie inne ustawienia kot³a s¹ dopuszczalne. Przewód powietrzny mo e byæ poprowadzony z zewn¹trz albo z s¹siedniego pomieszczenia. - Nale y tak ukszta³towaæ wyrzut spalin i ssanie powietrza do spalania, aby mieæ 100% pewnoœæ, e woda opadowa nie przedostanie siê do kot³a przewodem spalinowym ani powietrznym. W przypadku zamiaru u ytkowania kot³a tylko z przewodem spalinowymi typu "twin" (Patrz rys. nr 24): - Najlepiej wieszaæ kocio³ w k¹cie (u zbiegu œcian), a same przewód spalinowy kierowaæ w praw¹ lub lew¹ stronê. Takie usytuowanie kot³a zapewnia ³atwoœæ monta u, choæ oczywiœcie inne ustawienia kot³a s¹ dopuszczalne. - Nale y tak ukszta³towaæ wyrzut spalin aby mieæ 100% pewnoœæ, e woda opadowa nie przedostanie siê do kot³a. Minimalne odleg³oœci od œcian i innych przegród wynosz¹: - Od frontu kot³a: min 100 cm (dla dobrego dostêpu serwisowego), - Od górnej krawêdzi kot³a - dla "turbo" przez dach: dla stropu niepalnego min. 15 cm, dla stropu palnego min. 60 cm, - inne przypadki: dla stropu niepalnego min. 10 cm, dla stropu palnego min. 15 cm, - Od przewodu wyrzutu spalin: dla stropu niepalnego min. 15 cm, dla stropu palnego min. 60 cm, - Od œcian bocznych: od œcian niepalnych min 5 cm, od œcian palnych min. 15 cm. * powy sze wymiary nale y traktowaæ jako minimalne - mo e istnieæ koniecznoœæ ich powiêkszenia ze wzglêdu na dostêpnoœæ ewentualnego osprzêtu instalacyjnego (w zale noœci od konkretnego przypadku monta u). Kocio³ Wandich FUTURA+ jest kot³em wisz¹cym. Do powieszenia kot³a nale y wybieraæ œciany, które bêd¹ w stanie unieœæ ciê ar kot³a. Œciana przeznaczona do monta u kot³a powinna byæ równa i wykonana z materia³u odpornego na wysokie temperatury. Monta kot³a na nierównej œcianie mo e niekiedy powodowaæ jego g³oœniejsz¹ pracê (drgania). Kocio³ jest standardowo wyposa ony w wieszak kot³a. Pozosta³e wymagania dotycz¹ce samego pomieszczenia, tj.: wentylacji, konstrukcji stropów, œcian, wielkoœci drzwi, okien, schodów, oœwietlenia pomieszczenia kot³owni itp. mo na znaleÿæ w stosownych lokalnych przepisach budowlanych. 15

18 W³aœciwy monta kot³a Instalacja hydrauliczna Kocio³ do celów c.o. mo e byæ montowany tylko w zamkniêtych, ciœnieniowych instalacjach grzewczych. Kocio³ mo e byæ montowany w instalacjach c.w.u. - wielkoœæ kot³a i sposób przygotowania ciep³ej wody u ytkowej ka dorazowo uzgodniæ z Dealerem. Instalacji kot³a powinna dokonaæ specjalistyczna firma lub rzemieœlnik z odpowiednimi kwalifikacjami. Dla samego monta u kot³a nie jest potrzebna autoryzacja naszej firmy, niemniej jednak kocio³ musi zostaæ uruchomiony przez autoryzowany punkt, który w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w monta u zagra aj¹cych bezpieczeñstwu, poprawnemu funkcjonowaniu zgodnie z funkcj¹ lub w ra ¹cy sposób ywotnoœci kot³a, odmówi oddania do eksploatacji urz¹dzenia. W takim przypadku prosimy poddaæ siê zaleceniom uruchamiaj¹cego, gdy dzia³a w interesie U ytkownika. Nale y bezwzglêdnie zwracaæ uwagê, aby przy monta u nie naci¹gaæ pod³¹czeñ kot³a (popularnie mówi¹c nale y dopasowaæ instalacjê do kot³a, a nie kocio³ do instalacji). Nale y tak e braæ pod uwagê ewentualne naprê enia termiczne od rur po nagrzaniu instalacji. Jest to bardzo wa ne ze wzglêdu na szybkoz³¹cza u yte wewn¹trz kot³a (znakomicie u³atwiaj¹ prace serwisowe), które pod wp³ywem nadmiernego bocznego nacisku mog¹ przeciekaæ. Najlepiej pod³¹czaæ kocio³ rurami elastycznymi lub cienkoœciennymi z zastosowaniem kolan lub ³uków 90 umo liwiaj¹cych kompensacjê naprê eñ, najgorzej natomiast rurami stalowymi spawanymi. Naci¹gniêcie instalacji objawia siê bardzo czêsto tak e pofalowaniem spodniej czêœci obudowy kot³a. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zostaæ nape³niona wod¹ o odpowiedniej jakoœci. Prawid³owa praca kot³a wymaga wody do c.o. o twardoœci nie wiêkszej ni 3 n (1mval/l), a uzupe³nienie wod¹ powinno byæ mo liwie ma³e (rotacja mniejsza ni 5% wody rocznie). Woda wodoci¹gowa u ywana do przygotowania c.w.u. oraz nape³niania instalacji c.o. powinna odpowiadaæ Polskim Normom. Stê enie chlorków nie mo e byæ wy sze od 60 mgcl/l, a wspó³czynnik ph wynosiæ 7 do 8. Przy pierwszym nape³nianiu instalacji c.o. mo na dodaæ do wody inhibitor korozji i kamienia (np. proponowany w cenniku Ulrich lub inny) przystosowany do materia³ów, z których wykonane s¹ elementy kot³a i instalacji. Anormalna twardoœæ wody zimnej jest niezalecana, gdy przyczyni siê do intensywnego odk³adania siê zanieczyszczeñ na wbudowanym wymienniku p³ytowym ciep³ej wody. Niestosowanie powy szego zalecenia mo e nie musi) wp³yn¹æ na jakoœæ pracy kot³a. Podczas monta u hydraulicznego nale y kierowaæ siê zalecanymi schematami monta owymi wg rysunków za³¹czonych do niniejszej Instrukcji. Istnieje wiele innych dozwolonych mo liwoœci, niemniej jednak nie nale y bez konsultacji z nami stosowaæ innych schematów ni zalecane, daj¹ce 100% pewnoœæ zadzia³ania. Armatura przy kotle (zawory, filtry itd.) powinna byæ ³atwo dostêpna, a wszystkie po³¹czenia z kot³em ³atwo demontowalne (np. przy u yciu œrubunków). Bezwzglêdnie montowaæ filtry siatkowe na powrocie z instalacji c.o., wlocie wody zimnej oraz na wlocie gazu. Szczególnie istotny jest filtr na wodzie zimnej, gdy kocio³ jest wyposa ony w p³ytowy wymiennik ciep³a, który jest wra liwy na zanieczyszczenia. Reklamacje w przypadku zanieczyszczenia wymiennika nie bêd¹ uwzglêdniane. Instalacja centralnego ogrzewania powinna posiadaæ w najwy szych punktach odpowietrzniki, w najni szych zawory spustowe, a wszelkie spusty nale y sprowadziæ do kratki œciekowej. W czasie monta u prosimy unikaæ dostania siê do instalacji ogrzewania i ciep³ej wody zanieczyszczeñ tj. piasku, opi³ków, nadmiaru past uszczelniaj¹cych. Po instalacji kot³a, szczególnie, gdy jest instalowany w kot³owni modernizowanej, nale y instalacjê centralnego ogrzewania przep³ukaæ zgodnie ze sztuk¹ (przed³u y to ywotnoœæ wszystkich urz¹dzeñ kot³owni i ogromnie zmniejszy potencjaln¹ awaryjnoœæ). Nastêpnie nale y wykonaæ próbê hydrauliczn¹ "na zimno" nowo wykonanej instalacji dbaj¹c bezwzglêdnie, aby nie przekroczyæ maksymalnych ciœnieñ pracy poszczególnych urz¹dzeñ (np. obieg c.o. kot³a max 0,3 bar). Poniewa wiele elementów instalacji c.o. (zw³aszcza instalacji miedzianych z grzejnikami stalowymi) zawiera zanieczyszczenia i substancje konserwuj¹ce te elementy w czasie sk³adowania i transportu, po uruchomieniu kot³a zaleca siê równie kilkakrotne przep³ukanie instalacji grzewczej na "gor¹co" tj. w temperaturze ok. 80 C (p³ukanie instalacji c.o. "na zimno" czêsto jest niewystarczaj¹ce). Poniewa kocio³ produkuje ciep³¹ wodê przep³ywowo, nie jest wymagany zawór bezpieczeñstwa instalacji ciep³ej wody. W przypadku pod³¹czenia wiêcej ni jednego obiegu grzewczego do kot³a wyposa onego w pompê, ze wzglêdu na zamontowan¹ w kotle pompê c.o., nale y pos³u yæ siê tzw. wajch¹ hydrauliczn¹ (sprzêg³em hydraulicznym). Kocio³, pomimo i jest kot³em dwufunkcyjnym, mo e pracowaæ jako jednofunkcyjny (tylko ogrzewanie). W takim przypadku: - Zaleca siê pod³¹czyæ wodê zimn¹ do króæca wlotu zimnej wody u ytkowej do kot³a (wtedy bêdzie móg³ dzia³aæ wbudowany pó³automatyczny dopust wody do uk³adu c.o.). - Nale y zakorkowaæ króciec wylotu ciep³ej wody u ytkowej z kot³a. W szczególnych przypadkach mo e okazaæ siê zalecane zainstalowanie nastêpuj¹cych dodatkowych urz¹dzeñ (niezastosowanie ich nie niesie adnych niebezpieczeñstw a jedynie niekiedy pewne niedogodnoœci): - Zaworu nadmiarowo-upustowego (zwany równie : zaworem upustowym lub sta³ej ró nicy ciœnieñ) dla instalacji z termostatycznymi zaworami przygrzejnikowymi. Zastosowanie zaworu nadmiarowo-upustowego zapewnia sta³¹, nastawialn¹, dyspozycyjn¹ ró nicê ciœnienia pomiêdzy zasilaniem, a powrotem kot³a, zapewniaj¹c poprawn¹ pracê zaworów termostatycznych (wysoki "autorytet" zaworów, dok³adnoœæ regulacji, brak ewentualnych szumów). - Dodatkowego naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. w przypadku, gdy pojemnoœæ uk³adu c.o. oka e siê bardzo du a (tak du a, e wbudowane naczynie wzbiorcze w kotle oka e siê niewystarczaj¹ce; patrz równie rozdzia³ "Informacje techniczne. Elementy wbudowane... Naczynie wzbiorcze przeponowe"). Najczêœciej objawia siê to d³u szym kapaniem z zaworu bezpieczeñstwa c.o. zaraz po uruchomieniu kot³a (szczególnie, gdy kocio³ i woda w instalacji osi¹ga wysokie temperatury). Dodatkowe naczynie przeponowe powinno mieæ pojemnoœæ zbli on¹ do naczynia wbudowanego w kocio³. - Naczynia wzbiorczego przeponowego c.w.u. w przypadku, gdy pojemnoœæ instalacji c.w.u. (oraz cyrkulacji c.w.u.) oka e siê bardzo du a (np. przy wspó³pracy kot³a z podgrzewaczem pojemnoœciowym c.w.u.). - Zaworu bezpieczeñstwa na instalacji doprowadzenia zimnej wody do kot³a w przypadku, gdy pojemnoœæ instalacji c.w.u. (oraz cyrkulacji c.w.u.) oka e siê bardzo du a (np. przy wspó³pracy kot³a z podgrzewaczem pojemnoœciowym c.w.u.). - Zestawu mieszaj¹cego, ograniczaj¹cego temperaturê zasilania instalacji grzewczej niskotemperaturowej (zawsze stosowaæ na instalacji ogrzewania pod³ogowego niskotemperaturowego). 16

19 Instalacja powietrzno-spalinowa i wentylacja Instalacja spalinowa musi zapewniæ skuteczne odprowadzenie spalin poza budynek. Kocio³ Wandich FUTURA+ mo e pracowaæ zarówno z tradycyjnym kominem, jak i przewodami powietrzno-spalinowymi. Przewody powietrzno-spalinowe kot³ów s³u ¹ do wygodnego doprowadzenia powietrza do kot³a (do spalania) oraz bezpiecznego odprowadzenia spalin poza budynek. Mo liwych jestwielerozwi¹zañodprowadzaniaspalin: "tradycyjnie" przewody spalinowe do pod³¹czenia kot³a z tradycyjnym kominem (czopuch), koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, s¹ najwygodniejsze do zastosowania gdy kocio³ mo na zainstalowaæ w pobli u œciany na której mo na zlokalizowaæ wyrzut spalin, lub na poddaszu; spaliny oddzielone s¹ od pomieszczenia dwoma stalowymi œciankami, przy czym przestrzeñ miêdzy œciankami jest wentylowana; rozdzielone przewody powietrzno-spalinowe "twin" s¹ niezast¹pione, gdy d³ugoœci przewodów doprowadzaj¹cych powietrze do spalania oraz przewodów spalinowych s¹ znaczne, mieszane, ró ne warianty bêd¹ce kombinacj¹ powy szych systemów. Przy ka dym rozwi¹zaniu instalacji powinna byæ zapewniona wentylacja pomieszczenia zgodna z jego przeznaczeniem. Podstawowe elementy systemów powietrzno-spalinowych W ofercie Ulrich dostêpne s¹ zarówno adaptery do po³¹czenia kot³a z tradycyjnym kominem, jak równie kompletne systemy powietrzno-spalinowe. Prosimy zapoznaæ siê z pe³n¹ ofert¹ - patrz cennik Ulrich. Instalacja spalinowa i doprowadzenie powietrza do spalania W przypadku ka dego kot³a Wandich FUTURA+ instalacjê kominow¹ i nawiewn¹ mo na wykonaæ na wiele sposobów: "Tradycyjnie" (inaczej mówi¹c "standardowo"). - Komin i nawiew powietrza tradycyjny. - Ten typ jest nie zalecany do pracy kot³a typu Wandich FUTURA+ w pomieszczeniu o du ym zapyleniu lub brudzie. W przypadku zasysania powietrza z pomieszczenia, w którym znajduje siê kocio³, nale y zapewniæ aby powietrze by³o czyste. - Ceramiczny przewód kominowy zalecamy chroniæ przed skutkami wykraplania siê spalin (w wyniku niskich temperatur spalin tworzy siê kwaœny kondensat) przez stosowanie wk³adów kominowych kwasoodpornych: blaszanych, z kamionki kwasoodpornej, szk³a specjalistycznego. - Kocio³ musi pracowaæ z nadciœnieniem w komorze spalania. W przeciwnym wypadku p³omieñ palnika mo e pulsowaæ i wywo³ywaæ du ¹ ha³aœliwoœæ pracy kot³a. W praktyce oznacza to, e nie mo na pod³¹czyæ kot³a do zbyt du ych œrednic komina (szczególnie dotyczy kominów wysokich) i nale y stosowaæ zalecane œrednice. - Po³¹czenie wylotu spalin z kot³a gazowego z kominem (zwane "czopuchem") nale y wykonaæ najkrótsz¹ drog¹, z mo liwie ma³¹ iloœci¹ kolan oraz jako szczelne, sztywne i bezwzglêdnie odporne na korozyjnoœæ spalin. - W kot³owni, gdzie w instalacji pracuje kocio³ gazowy, musi znaleÿæ siê instalacja wentylacji nawiewnej grawitacyjnej (tzw. "nawiew"). Nale y zastosowaæ siê do nastêpuj¹cych wskazówek: > Wylot otworu nawiewnego w pomieszczeniu nie powinien byæ bezpoœrednio skierowany na kocio³ gazowy, gdy podczas mrozów mo e to spowodowaæ zamarzanie czêœci instalacji. > Nie licz¹c specyficznych przypadków (m.in. przypadki ogromnych kubatur pomieszczenia kot³owni - ka dorazowo prosimy pytaæ) pomieszczenie powinno byæ zaopatrzone, w co najmniej jeden otwór nawiewny, umieszczony nie wy ej ni 50 cm nad posadzk¹ (œrodek otworu). > Wolne pole powierzchni przekroju otworu nawiewnego (czyli nie licz¹c powierzchni kratek czy aluzji, tylko same otwory) nie powinno byæ mniejsze ni : cm i byæ zbli one kszta³tem do kwadratu lub ko³a (zalecane wielkoœci to otwory 15 cm x 15 cm lub 17 cm x 12 cm), ale tylko w przypadku, gdy moc kot³ów nie przekracza 30 kw; cm i byæ zbli one kszta³tem do kwadratu lub ko³a (zalecane wielkoœci to otwory 18 cm x 18 cm lub 20 cm x 15 cm) w przypadku, gdy moc kot³ów jest wiêksza od 30 kw, ale nie przekracza 60 kw. > Otwór czerpalny ("czerpnia") powinien znajdowaæ siê min. 20 cm nad ziemi¹ i w odleg³oœci min. 50 cm od otworów pomieszczeñ przeznaczonych do sta³ego przebywania ludzi lub zagro onych po arowo. Je eli kot³ownia jest w piwnicy stosowaæ tzw. "zetkê". > Nawiew mo e byæ np. kana³em blaszanym i mieæ kszta³t litery "Z" (tzw. "zetka"). - Patrz rysunek nr 16 - Schemat uk³adu powietrzno-spalinowego nr 1. Uwaga (bardzo wa ne): W kot³owniach na paliwa gazowe p³ynne (ciê sze od powietrza) nawiew montuje siê odwrotnie, tj. pod sufitem. O szczegó³y prosimy pytaæ firmy dostarczaj¹ce instalacje gazu p³ynnego. Tradycyjny komin i zasysanie powietrza z s¹siedniego pomieszczenia lub spoza budynku. - Komin tradycyjny na zasadach przedstawionych w poprzednim punkcie to jest ''Tradycyjnie". - Brak typowego nawiewu œwie ego powietrza na potrzeby kot³a gazowego; kocio³ Wandich FUTURA+ zasysa powietrze do spalania rur¹ bezpoœrednio z s¹siedniego pomieszczenia (wszystkie modele). - Ten typ instalacji jest zalecany do wszystkich wariantów monta u kot³a typu Wandich FUTURA+, ³¹cznie z prac¹ kot³a gazowego w pomieszczeniu o wy szym ni normalne zapyleniu. - W przypadku pracy kot³a gazowego z rur¹ zasysaj¹c¹ powietrze do spalania z s¹siedniego pomieszczenia, w tym e s¹siednim pomieszczeniu nale y wykonaæ nawiew na zasadach przedstawionych w punkcie ''Tradycyjnie". - Przypominamy o koniecznoœci ochrony przewodu kominowego kot³a gazowego przed skutkami wykraplania siê spalin. - Koñcówka rury czerpi¹cej powietrze (czerpnia) powinna byæ kolanem 90 skierowanym ku do³owi (na koñcu nie nale y montowaæ gêstych kratek, ograniczaj¹cych przep³yw). Rurê powietrzn¹ chroniæ przed wykraplaniem siê pary wodnej. - Nie dopuszczaæ do przedostawania siê wody lub skroplonej pary przewodem powietrznym do kot³a (palnika). - Patrz rysunek nr 17 - Schemat uk³adu powietrzno-spalinowego nr 2. 17

20 "Pseudo-turbo" - wk³adka kominowa w du ym murowanym kominie s³u ¹cym zasysaniu powietrza z zewn¹trz. - Jest to tradycyjny komin wyposa ony we wk³adkê kominow¹ (dowolny dostêpny na rynku szczelny system kominowy). Nie ma natomiast tradycyjnej instalacji nawiewu dla kot³a gazowego. Zastêpuje j¹ przestrzeñ pozostaj¹ca pomiêdzy wk³adem kominowym a murowanym szachtem komina ceramicznego. Jest to pewna odmiana zespo³u spalinowo- -powietrznego typu "rura w rurze", który zasysa powietrze potrzebne do spalania zewnêtrzn¹ przestrzeni¹ z czubka komina i jednoczeœnie wyrzuca spaliny rur¹ wewnêtrzn¹. - Przestrzeñ pomiêdzy wk³adem kominowym a murowanym kominem nale y przy³¹czyæ rur¹ powietrzn¹ do króæca wlotu powietrza do kot³a. - Kocio³ mo na po³¹czyæ z kominem przy pomocy przewodu koncentrycznego lub rozdzielonych przewodów powietrzno- -spalinowych. - Ten typ instalacji jest zalecany do wszystkich wariantów monta u kot³a typu Wandich FUTURA+, ³¹cznie z prac¹ kot³a gazowego w pomieszczeniu o wy szym ni normalne zapyleniu. - Komin nale y zabezpieczyæ przed infiltracj¹ wody deszczowej. - Patrz rysunki nr 18 i 19 - Schematy uk³adu powietrzno-spalinowego nr 3i4. Koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe - przejœcie przez œcianê. - Nie ma tradycyjnego komina i instalacji nawiewu dla kot³a gazowego. Zastêpuje je niedrogi (znajduje siê w ofercie Ulrich ), specjalistyczny, gotowy, zespó³ spalinowo-powietrzny koncentryczny ("rura w rurze"), który zasysa powietrze potrzebne do spalania rur¹ zewnêtrzn¹ i jednoczeœnie wyrzuca spaliny rur¹ wewnêtrzn¹ bezpoœrednio poza budynek. - Ten typ instalacji jest zalecany do wszystkich wariantów monta u kot³a typu Wandich, ³¹cznie z prac¹ kot³a gazowego w pomieszczeniu o wy szym ni normalne zapyleniu. - Patrz rysunek nr 20 - Schemat uk³adu powietrzno-spalinowego nr 5. Koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe - przejœcie przez dach. - Nie ma tradycyjnego komina i instalacji nawiewu dla kot³a gazowego. Zastêpuje je niedrogi (znajduje siê w ofercie Ulrich ), specjalistyczny, gotowy, zespó³ spalinowo-powietrzny koncentryczny ("rura w rurze"), który zasysa powietrze potrzebne do spalania rur¹ zewnêtrzn¹ i jednoczeœnie wyrzuca spaliny rur¹ wewnêtrzn¹ bezpoœrednio nad powierzchniê dachu. Istniej¹ gotowe przejœcia przez dach o ró nym k¹cie nachylenia. - Ten typ instalacji jest zalecany do wszystkich wariantów monta u kot³a typu Wandich FUTURA+, ³¹cznie z prac¹ kot³a gazowego w pomieszczeniu o wy szym ni normalne zapyleniu. - Patrz rysunek nr 21 - Schemat uk³adu powietrzno-spalinowego nr 6. Rozdzielone przewody powietrzno-spalinowe "twin". - W tym przypadku spaliny usuwane s¹ poza budynek rur¹ spalinow¹, a powietrze do spalania czerpane jest oddzieln¹ rur¹ powietrzn¹ spoza pomieszczenia. - Powietrze do spalania mo e byæ czerpane z zewn¹trz budynku lub s¹siedniego pomieszczenia (w takim przypadku w s¹siednim pomieszczeniu koniecznie nale y zapewniæ nawiew jako typowy i szczegó³owo opisany powy ej w przypadku "Tradycyjnie". - Przewody powietrzno-spalinowe twin dostêpne s¹ w ofercie Ulrich. - Patrz rysunki nr 22 i 23 - Schematy uk³adu powietrzno-spalinowego nr 7i8. Rura spalinowa za œcianê i typowy nawiew powietrza do pomieszczenia. - W tym przypadku przewód spalinowy dla kot³a gazowego jest po prostu rur¹ wyprowadzon¹ bezpoœrednio w bok przez œcianê lub dach. Koniec tej rury musi zostaæ zabezpieczony przed przedostawaniem siê do œrodka deszczu np. przez monta na koñcu rury kolana 30 skierowanego ku do³owi. - Przewód spalinowy kot³a gazowego zalecamy wykonaæ jako sztywny z blachy kwasoodpornej. - Nawiew powietrza do kot³owni nale y wykonaæ w tym przypadku jako typowy i szczegó³owo opisany powy ej w przypadku "Tradycyjnie". - Patrz rysunek nr 24 - Schemat uk³adu powietrzno-spalinowego nr 9. Niezale nie od systemu odprowadzenia spalin nale y wykonaæ go szczelnie. W rurach spalinowych zawsze wystêpuje nadciœnienie w stosunku do otoczenia. Niezale nie od systemu nawiewu powietrza, nale y bezwzglêdnie zapewniæ aby zasysane przez kocio³ powietrze by³o czyste - bez kurzu, py³u, aerozoli, par, gazów i innych zanieczyszczeñ. Wentylacja wywiewna grawitacyjna (tzw. "wywiew") Stosuje siê bezwzglêdnie zawsze we wszystkich kot³owniach. Nale y zastosowaæ siê do nastêpuj¹cych wskazówek: Pomieszczenie winno byæ zaopatrzone w co najmniej jeden otwór wywiewny, grawitacyjny (wentylacja mechaniczna jest niedopuszczalna), umieszczony mo liwie blisko stropu. Wolne pole powierzchni przekroju netto otworu wywiewnego (czyli nie licz¹c powierzchni kratek czy aluzji, tylko same 2 otwory) nie powinno byæ mniejsze ni 200 cm i powinno byæ zbli one kszta³tem do kwadratu (minimalna wielkoœæ to typowy otwór 15cm x 15 cm). Uwaga (bardzo wa ne): W kot³owniach na paliwa gazowe p³ynne (ciê sze od powietrza) wywiew montuje siê odwrotnie, to jest przy posadzce. O szczegó³y prosimy pytaæ firmy dostarczaj¹ce instalacje gazu p³ynnego. 18

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+.

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+. KOEK G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Spis treœci: Informacje ogólne 2 Zakres dostawy, opakowanie i transport 2 Zastosowanie kot³ów 2 Dobór kot³a do konkretnego obiektu 2 Paliwo 3

Spis treœci: Informacje ogólne 2 Zakres dostawy, opakowanie i transport 2 Zastosowanie kot³ów 2 Dobór kot³a do konkretnego obiektu 2 Paliwo 3 Spis treœci: Informacje ogólne 2 Zakres dostawy, opakowanie i transport 2 Zastosowanie kot³ów 2 Dobór kot³a do konkretnego obiektu 2 Paliwo 3 Budowa kot³a 3 Opisy poszczególnych elementów kot³a 3 Rysunek

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u.

Program 4.2. Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator temperatury kot³a c.o. i c.w.u. Program 4.2. 1 Instrukcja obs³ugi M i k r o p r o c e s o r o w y r e g u l a t o r temperatury kot³a c.o. i c.w.u. EKOSter CWU przeznaczony jest do sterowania nadmuchem kot³a c.o., za³¹czania pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

D-11 Materia³y projektowe

D-11 Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe obiektowe kot³y wisz¹ce OW z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania OW 23-1 AE Zawartoœæ opracowania: Strona 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. Typy

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWE POMPY CIEP A

GRUNTOWE POMPY CIEP A REGESS ENERGY GRUNTOWE POMPY CIEP A Energia S³oneczna Dlaczego REGESS ENERGY? Redukcja kosztów ogrzewania do 7%, brak zale noœci od jakiegokolwiek rodzaju paliwa, system przyjazny dla œrodowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS REGULATORA PERFEKT

OPIS REGULATORA PERFEKT Dla kot³ów z podajnikiem firmy ZÊBIEC ZAK AD PRODUKCJI URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH ELSTER s.c. www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl tel. 061/ 43 77 690 fax 061/ 43 67 690 I. OPIS KLAWISZY I SYMBOLI

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N SYSTEMY ZEWCZE KOTŁY GAZOWE Kocioł gazowy stojący DTG X...N Żeliwny kocioł członowy z jednostopniowym palnikiem atmosferycznym, zapłonem elektronicznym i jonizacyjną kontrolą płomienia; z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p ELEKTRA DIGI2 oraz ELEKTRA DIGI2p zapewni¹ u ytkownikowi komfort i oszczêdnoœæ energii. Umo liwiaj¹ zaprogramowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

Regulator pokojowy ST2

Regulator pokojowy ST2 Kunda, Regulator pokojowy ST2 Skrócona instrukcja obsługi CE AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl 11.2008. 1. Do czego służy

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji dr inż. Małgorzata Basińska Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska 1 Współzależności źródło ciepła dostarcza ciepło instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Opis elementów regulatora

Opis elementów regulatora Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator HYDROS 200 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej centralnego ogrzewania, pompy ³aduj¹cej podgrzewacz ciep³ej wody u ytkowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

C-11. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 28-2 DV KE ZW 14-2 DV KE ZS 14-2 DV KE ZS 12-2 DV KE. Materia³y projektowe

C-11. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 28-2 DV KE ZW 14-2 DV KE ZS 14-2 DV KE ZS 12-2 DV KE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i otwart¹ komor¹ spalania Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów 2 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz!

Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Wstęp Wstęp Nowoczesna technika zwraca się - zdecydujcie się na nią już teraz! Jakie mamy argumenty, aby zdecydować się na określony kocioł? Czynniki wpływające na decyzję mogą być różnorakie i często

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie

Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego programowalnego regulatora temperatury serii Elektra Euroster i dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzyliœcie nasz¹ Firmê. Nowy regulator bêdzie s³u y³ Wam i ca³ej

Bardziej szczegółowo

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice

Typ F. Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Linia produktowa: nagrzewnice Wysoka wydajność i niski poziom emisji NOx. Dostępne 7 mocy wyjściowych od 21 do 92 kw. Typ F Cechy wyróżniające Wykonany ze stali nierdzewnej palinik z podmieszaniem - sprawność termiczna do 92%. Niska

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Gdańsk 2010 AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat 12: Systemy sterowania stosowane w układach ogrzewania wolnostojących budynków mieszkalnych z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła: budowa +

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUKCYJE ALFA SPRIT S, OPIS PRODUKTU Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo