Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA"

Transkrypt

1 Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, Olsztyn,

2 1 Informacje ogólne Niniejsza instrukcja wyjaœnia funkcje i zasadê obs³ugi pompy obiegowej. 1.1 Energooszczêdna pompa obiegowa Energooszczêdna pompa obiegowa jest przeznaczona do wymuszania cyrkulacji czynnika grzewczego w wodnych systemach grzewczych. pod³ogowym jednorurowym dwururowym Pompa energooszczêdna ma silnik z magnesem trwa³ym i sterownik ciœnieniowy umo liwiaj¹cy ci¹g³¹ regulacjê wydajnoœci pompy w zale noœci od rzeczywistych potrzeb. 1.2 Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania pompy energooszczêdnej atwa instalacja i uruchomienie Energooszczêdne pompy obiegowe s¹ ³atwe do zainstalowania. Przy ustawieniu fabrycznym pompa mo e zostaæ uruchomiona w wiêkszoœci przypadków w ka dej instalacji ogrzewania wodnego. Wysoki komfort Redukcja do minimum ha³asu z zaworów termostatycznych oraz zwiêkszona funkcjonalnoœæ instalacji. Niskie zu ycie energii Niskie zu ycie energii w porównaniu do konwencjonalnych pomp obiegowych dziêki zastosowaniu unikalnej funkcji samoreguluj¹cej (AUTOREGULACJA), która s³u y do sterowania ró nic¹ ciœnienia. Pobór mocy: RS 25/4 EA: od 5-22 W Pobór mocy: RS 25/4 EA: od 5-45 W Wygoda obs³ugi: intuicyjny i przejrzysty panel steruj¹cy; funkcja AUTOREGULACJA; redukcja nocna; wizualizacja poboru mocy i stanu pracy; komfort cieplny; wysoka sprawnoœæ; niezawodnoœæ. 2. Panel sterowania 2.1 Oznakowanie na panelu sterowania 1 Aktualna moc wyra ona w watach 2 Pole œwietlne wskazuj¹ce tryb auto 3 Bieg 1 minimum 4 Bieg 2 œredni 5 Bieg 3 maksimum 6 Pole œwietlne wskazuj¹ce tryb nocny 7 Przycisk tryb nocny 8 Przycisk s³u ¹cy do zmiany trybu pracy 9 CP1 najni sza charakterystyka ciœnienia sta³ego 10 CP2 najwy sza charakterystyka ciœnienia sta³ego 11 PP1 najni sza charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej ciœnienia 12 PP2 najwy sza charakterystyka przy regulacji proporcjonalnej ciœnienia 2

3 Elektroniczna energooszczêdna pompa obiegowa ma siedem opcjonalnych ustawieñ, które mog¹ byæ wybrane za pomoc¹ przycisku 8 Tryb pracy pompy jest wskazywany na wyœwietlaczu 2.2 Przycisk do wyboru trybu pracy Za ka dym u yciem przycisku, ustawienie pompy ulega zmianie. Cykl jest siedmiopozycyjny. 2.3 Ustawienia pompy W zale noœci od typu instalacji w której pompa pracuje, zaleca sie tryby pracy (tab. 1): typ instalacji tryb pracy pompy zalecana opcjonalna Ogrzewanie pod³ogowe autoregulacja CP2 górna CP2 dolna Instalacje dwururowe autoregulacja CP1 Instalacje jednorurowe PP1 PP2 3 Zale noœæ miêdzy ustawieniem pompy i wydajnoœci¹ pompy 3.1 Regulacja ciœnienia sta³ego CP1, CP2. Wysokoœæ podnoszenia utrzymana jest na sta³ym poziomie, niezale nie od zmian przep³ywu w instalacji. Za pomoc¹ przycisku mo na wybraæ albo charakterystykê sta³ociœnieniow¹ górn¹ CP2, lub sta³ociœnieniow¹ doln¹ CP Regulacja ciœnienia proporcjonalnego PP1, PP2. Pompa automatycznie dopasowuje wysokoœæ podnoszenia do aktualnego przep³ywu w instalacji. Wraz ze wzrostem wydajnoœci pompy roœnie wartoœæ wytwarzanego ciœnienia. Za pomoc¹ przycisku mo na wybraæ charakterystykê sta³ociœnieniow¹ gorn¹ PP2, lub doln¹ PP Charakterystyki sta³oobrotowe I, II, III. Wybór jednej z trzech nastaw sta³ej prêdkoœci obrotowej umo liwia uzyskanie typowych charakterystyk jak w tradycyjnej pompie trójbiegowej z biegiem I, II, III Nastawa nocna Automatyczna redukcja nocna mo e byæ zastosowana tylko w przypadku, gdy pompa zainstalowana jest na zasilaniu. Je eli pompa zamontowana jest na powrocie redukcja nocna nie bêdzie dzia³aæ. Ponadto kocio³ musi byæ wyposa ony w automatyczn¹ regulacjê temperatury cieczy. 3

4 UWAGA! Przed instalacj¹ proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi. OSTRZEÝENIA: Montaý, podùàczenia elektryczne oraz ustawienie pompy muszà byã wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, w zgodnoúci z zasadami i przepisami obowiàzujàcymi w kraju zainstalowania. Nie przestrzeganie tych podstawowych zasad bezpieczeñstwa spowoduje utratæ gwarancji oraz zdejmie z producenta odpowiedzialnoúã za wszelkie straty wyrzàdzone ludziom lub mieniu. ZAKRES ZASTOSOWANIA: Do obiegów centralnego ogrzewania. Zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej. MONTAÝ: Na przewodzie zasilajàcym lub powrotnym. Strzaùka wytùoczona na korpusie pompy pokazuje prawidùowy kierunek przepùywu. Przed i za pompà naleýy zamontowaã zawory odcinajàce i filtr. Pompæ naleýy ZAWSZE montowaã tak, aby wirnik znajdowaù siæ w pozycji poziomej, a silnik i puszka elektryczna nie byùy naraýone na zawilgocenie rys. 1. Monta pompy przeprowadzic tak jak na rysunku 2. Proszæ unikaã mieszania dodatków na bazie wæglowodorów do wody obiegowej. Maksymalna iloúã dodatków przeciwzamroýeniowych nie moýe przekroczyã 30%. PODÙÀCZENIA ELEKTRYCZNE: Napiæcie zasilania i czæstotliwoúã pràdu muszà odpowiadaã danym z tabliczki znamionowej. Pompa wyposa ona jest w przewód zasilaj¹cy zakoñczony wtyczk¹. W razie koniecznoœci zmiany przewodu zasilaj¹cego nale y: odkleiæ nalepkê z panelu sterowania, wykrêciæ œrubkê znajduj¹c¹ siê pod nelepk¹ w celu zdjêcia pokrywy, pod³¹czyæ nowy przewód do listwy URUCHOMIENIE: Po zamontowaniu pompy jeszcze przed rozpoczêciem pracy naleýy dokùadnie odpowietrzyã instalacjæ rys 3. Podczas pierwszego uruchomienia pompa musi byã nastawiona na prædkoúã maksymalnà. W celu odpowietrzenia pompy proszæ wykræciã nakrætkæ u nasady wirnika i pozwoliã na kilkusekundowy wyciek wody. Pompa nie moýe pracowaã gdy w instalacji nie ma wody. OBSÙUGA: Pompa nie wymaga dodatkowych czynnoúci obsùugowych. Po dùuýszym postoju naleýy jedynie sprawdziã, czy wirnik nie jest zablokowany. pompa gwintowana RS 25 / 6 EA 180 œrednica króæców przy³¹czeniowych mm wysokoœæ podnoszenia (m) sterowana elektroniczna d³ugoœæ zabudowy (mm) 4

5 Rys. 1. UWAGA: Wirnik pompy mo e pracowaæ tylko w pozycji poziomej Rys. 2. UWAGA: nie zapomnij o za³o eniu uszczelek do œrubunków pompy Rys. 3. Uwaga: Nie uruchamiaæ pompy na sucho. Podczas odpowietrzania pompy nale y zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ ze wzglêdu na mo liwoœæ poparzenia. 5

6 Karta gwarancyjna Data sprzeda y Opis usterki Piecz¹tka punktu sprzeda y Gwarancja wa na z dokumentem zakupu (paragon, faktura) 24 miesi¹ce. 6

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6651

U ytkowanie monitora MVC-6651 monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo